hp psc 2400 photosmart series all-in-one

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "hp psc 2400 photosmart series all-in-one"

Transkrypt

1 hp psc 2400 photosmart series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika

2

3 hp psc 2400 photosmart series all-in-one

4 Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego dokumentu nie mo e być kopiowana, powielana ani tłumaczona na inny j zyk bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Hewlett-Packard Company. W niniejszym produkcie wykorzystano technologi PDF firmy Adobe, zawieraj c implementacj algorytmu LZW licencjonowanego na mocy patentu Stanów Zjednoczonych. Logo Adobe oraz Acrobat s zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach. Niektóre elementy Palomar Software Inc. Oprogramowanie dla urz dzenia HP PSC 2400 Series zawiera technologi sterownika drukarki na licencji firmy Palomar Software, Inc. Copyright Apple Computer, Inc. Apple, logo Apple, Mac, logo Mac, Macintosh oraz Mac OS s znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc., zastrze onymi w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. Numer publikacji: Q Pierwsze wydanie: lipiec 2003 Wydrukowano w USA, Meksyku, Niemczech, Singapurze lub Malezji. Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP, oraz Windows 2000 s zastrze onymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Intel i Pentium s zastrze onymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation. uwaga Informacje zawarte w tym dokumencie mog ulec zmianie bez uprzedzenia i nie nale y ich traktować jako zobowi zania ze strony firmy Hewlett- Packard Company. Firma Hewlett-Packard nie ponosi odpowiedzialno ci za bł dy w tym dokumencie ani nie udziela jakiejkolwiek gwarancji lub r kojmi dotycz cej niniejszego materiału, wyra onej wprost b d domniemanej, w tym gwarancji warto ci handlowej lub przydatno ci do okre lonego celu. Firma Hewlett-Packard Company nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody przypadkowe lub nast pcze zwi zane z, lub powstałe w wyniku rozprowadzania, rozpowszechniania lub korzystania z niniejszego dokumentu oraz opisanego w nim produktu. Uwaga: Informacje prawne mo na znale ć w cz ci informacje techniczne niniejszej instrukcji. W wielu krajach niedozwolone jest kopiowanie dokumentów wymienionych poni ej. W razie w tpliwo ci nale y skonsultować si z prawnikiem. Pisma oraz dokumenty urz dowe: - Paszporty - Dokumenty imigracyjne - Za wiadczenia o słu bie wojskowej - Identyfikatory, karty lub insygnia Walory pa stwowe: - Znaczki pocztowe - Karty ywno ciowe Czeki lub weksle wystawione przez agencje rz dowe Banknoty, czeki podró ne lub przekazy pieni ne Kwity depozytowe Dzieła chronione prawem autorskim informacje dotycz ce bezpiecze stwa Ostrze enie! Aby unikn ć po aru lub pora enia pr dem, nie nale y nara ać tego produktu na działanie deszczu ani wilgoci. Podczas korzystania z produktu zawsze nale y przestrzegać podstawowych zasad bezpiecze stwa w celu zmniejszenia ryzyka doznania obra e na skutek działania ognia lub pora enia elektrycznego. Ostrze enie! Ryzyko pora enia pr dem 1 Przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie instrukcje znajduj ce si na plakacie instalacyjnym. 2 Podł czaj urz dzenie wył cznie do uziemionego gniazda elektrycznego. Je li nie wiesz, czy gniazdo jest uziemione, zapytaj wykwalifikowanego elektryka. 3 Przestrzegaj wszystkich ostrze e i zalece umieszczonych na produkcie. 4 Przed czyszczeniem odł cz urz dzenie od gniazda sieciowego. 5 Nie umieszczaj produktu w pobli u wody ani nie korzystaj z niego mokrymi r koma, w mokrej odzie y. 6 Umie ć produkt na stabilnej powierzchni. 7 Ustaw produkt w bezpiecznym miejscu, aby przewód zasilania nie był nara ony na uszkodzenie lub nadepni cie ani nikt si na nim nie potkn ł. 8 Je li produkt nie działa prawidłowo, zapoznaj si pomoc ekranow dotycz c rozwi zywania problemów. 9 Wewn trz urz dzenia nie ma adnych cz ci, które mog być naprawiane przez u ytkownika. Wykonywanie czynno ci serwisowych nale y zlecać wykwalifikowanemu personelowi. 10 Korzystaj z urz dzenia w pomieszczeniu z dobr wentylacj.

5 spis tre ci 1 hp psc opis urz dzenie hp psc 2400 series w pigułce opis panelu przedniego opis menu korzystanie z nawigatora hp - dodatkowe funkcje hp psc umieszczanie oryginałów i ładowanie papieru ładowanie oryginału ładowanie papieru ładowanie kopert ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm ładowanie kartek pocztowych i kart Hagaki zalecane rodzaje papieru ładowanie innych rodzajów papieru do podajnika ustawianie rodzaju papieru ustawianie rozmiaru papieru unikanie zakleszcze papieru korzystanie z karty pami ci czym jest karta pami ci? wkładanie karty pami ci i zapisywanie plików w komputerze drukowanie zdj ć z arkusza próbnego ustawianie opcji wydruku zdj ć drukowanie zdj ć bezpo rednio z karty pami ci wy wietlanie zdj ć jako pokaz slajdów udost pnianie zdj ć cyfrowych za pomoc hp instant share korzystanie z galerii obrazów i fotografii hp korzystanie z funkcji kopiowania opis kopiowanie dwustronicowego dokumentu czarno-białego tworzenie kopii zdj ć 10 x 15 cm bez marginesu tworzenie wielu kopii tego samego oryginału kopiowanie zdj cia 10 x 15 cm na cał stron wielokrotne kopie zdj cia na stronie zmiana wielko ci oryginału, aby mie cił si na papierze o formacie letter kopiowanie wyblakłych oryginałów kopiowanie wielokrotnie faksowanego dokumentu zwi kszanie wyrazisto ci jasnych obszarów kopii tworzenie plakatu przygotowanie kolorowego nadruku na koszulk zatrzymywanie kopiowania v

6 spis tre ci 5 korzystanie z funkcji skanowania skanowanie oryginału zatrzymywanie skanowania korzystanie z funkcji faksu wysyłanie faksu odbieranie faksu ustawianie nagłówka faksu wprowadzanie tekstu drukowanie raportów ustawianie szybkiego wybierania regulacja rozdzielczo ci i kontrastu ustawianie opcji faksowania ponowne drukowanie faksów znajduj cych si w pami ci przerywanie operacji faksowania drukowanie z komputera drukowanie z aplikacji ustawianie opcji wydruku zatrzymywanie zadania drukowania zamawianie materiałów eksploatacyjnych zamawianie no ników zamawianie pojemników z tuszem konserwacja urz dzenia hp psc czyszczenie szyby czyszczenie wewn trznej cz ci pokrywy czyszczenie obudowy korzystanie z pojemników z tuszem przywracanie ustawie fabrycznych ustawianie czasu trybu oszcz dzania energii ustawianie czasu opó nienia monitu jak uzyskać wsparcie techniczne dla hp psc obsługa i informacje dost pne w Internecie obsługa klientów firmy hp przygotowanie urz dzenia hp psc do wysyłki centrum dystrybucyjne firmy hp informacje gwarancyjne okres ograniczonej gwarancji obsługa gwarancyjna informacje o rozszerzeniu gwarancji wysłanie urz dzenia hp psc do serwisu ograniczona gwarancja hewlett-packard informacje techniczne wymagania systemowe dane dotycz ce papieru parametry drukowania vi hp psc 2400 series

7 okre lenie marginesów drukowania parametry kopiowania parametry faksowania dane techniczne karty pami ci aparatu cyfrowego parametry skanowania parametry fizyczne parametry zasilania rodowisko eksploatacyjne dodatkowe dane techniczne program ochrony rodowiska informacje o przepisach declaration of conformity konfiguracja faksu w jaki sposób sprawdzić, czy instrukcje w tym rozdziale dotycz Ciebie jak wybrać wła ciw konfiguracj faksu dla biura wybierz przypadek konfiguracji faksu z tabeli przypadek A: oddzielna linia faksu (bez odbierania poł cze głosowych) przypadek B: faksowanie z usług dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii przypadek C: współdzielona linia głosowa/faksowa przypadek D: linia faksowa współdzielona z modemem (bez odbierania poł cze głosowych) przypadek E: linia głosowa/faksowa współdzielona z modemem przypadek F: dzielona linia głosowa/faksowa z automatyczn sekretark przypadek G: linia głosowa/faksowa współdzielona z modemem i automatyczn sekretark przypadek H: współdzielona linia głosowa/faksowa z poczt głosow przypadek I: współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem i poczt głosow faksowanie z linii DSL korzystanie i konfigurowanie hp instant share korzystanie z hp instant share w pi ciu łatwych punktach (Windows). 147 wysyłanie zdj cia lub obrazu za pomoc hp psc (Macintosh) dlaczego warto zarejestrować si za pomoc hp instant share (Windows)? informacje na temat rozwi zywania problemów rozwi zywanie problemów z instalacj rozwi zywanie problemów wyst puj cych podczas korzystania skorowidz spis tre ci drukowany podr cznik u ytkownika vii

8 spis tre ci viii hp psc 2400 series

9 uzyskiwanie pomocy Niniejsza podr czna instrukcja obsługi zawiera informacje na temat korzystania z urz dzenia HP PSC oraz dodatkow pomoc w rozwi zywaniu problemów podczas procesu instalacji. Instrukcja podr czna zawiera tak e informacje dotycz ce zamawiania materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów, parametrów technicznych, wsparcia technicznego oraz umowy gwarancyjnej. W poni szej tabeli wymienione zostały dalsze ródła informacji na temat urz dzenia HP PSC. pomoc Plakat instalacyjny Prezentacja produktu Obrazy i fotografie HP - Pomoc Pomoc w rozwi zywaniu problemów Pomoc i obsługa techniczna w Internecie opis Plakat instalacyjny zawiera instrukcje dotycz ce instalacji i konfigurowania urz dzenia HP PSC. Sprawd, czy korzystasz z plakatu instalacyjnego odpowiedniego dla u ywanego systemu operacyjnego (Windows lub Macintosh). Prezentacja produktu w zwi zły sposób przedstawia urz dzenie HP PSC oraz jego mo liwo ci, umo liwiaj c natychmiastowe rozpocz cie eksploatacji. Z prezentacji produktu mo na skorzystać zaraz po zainstalowaniu oprogramowania HP PSC lub w dowolnym pó niejszym momencie, za po rednictwem wła ciwego dla danego produktu systemu pomocy elektronicznej. Pomoc dla programu Obrazy i fotografie HP zawiera szczegółowe informacje dotycz ce korzystania z oprogramowania dla urz dzenia HP PSC. W systemie Windows: Przejd do Nawigatora HP i kliknij Pomoc. W systemie Macintosh: Przejd do modułu HP Director (Nawigator HP) i kliknij Help (Pomoc), a nast pnie kliknij hp photo & imaging help (pomoc programu obrazy i fotografiei hp). Aby otworzyć informacje o rozwi zywaniu problemów, przejd do Nawigatora HP, a nast pnie kliknij Pomoc. Otwórz zeszyt Rozwi zywanie problemów w systemie pomocy programu Obrazy i fotografie HP, a nast pnie przejd do tematów ogólnych zwi zanych z rozwi zywaniem problemów oraz do Pomocy w rozwi zywaniu problemów, wła ciwej dla urz dzenia HP PSC. Rozwi zywanie problemów jest równie dost pne za pomoc przycisku Pomoc, który pojawia si na niektórych komunikatach bł dów oraz w rozdziale Rozwi zywanie problemów w drukowanym Podr czniku u ytkownika. Posiadaj c dost p do Internetu, mo na uzyskać dodatkowe informacje w witrynie internetowej firmy HP pod adresem: Znajduj si tam równie odpowiedzi na cz sto zadawane pytania. ix

10 pomoc Plik Readme Pomoc dialogowa (tylko dla systemu Windows) opis Po zainstalowaniu oprogramowania, plik Readme (je li został doł czony) mo na znale ć na dysku CD-ROM HP PSC, lub w folderze programów o nazwie HP PSC. Plik Readme zawiera najbardziej aktualne informacje, których brak w Instrukcji u ytkownika oraz w pomocy ekranowej. W systemie Windows: Skorzystaj z jednego z nast puj cych sposobów wyszukiwania informacji na temat danej funkcji: Kliknij funkcj prawym przyciskiem Wybierz funkcj i naci nij F1 Wybierz? w prawym górnym rogu, a nast pnie kliknij funkcj x hp psc 2400 series

11 1 hp psc opis Urz dzenie HP PSC jest gotowe wtedy, gdy u ytkownik jest gotowy do korzystania z niego - z wielu funkcji i cech urz dzenia HP PSC mo na korzystać bez wł czania komputera. Zadania kopiowania, wysyłania faksu lub drukowania zdj ć z karty pami ci aparatu cyfrowego mo na wykonać szybko i łatwo korzystaj c z urz dzenia HP PSC. Wskazówka Wi cej funkcji urz dzenia HP PSC jest dost pnych z programu Nawigator Obrazów i Fotografii HP (Nawigator HP), który jest automatycznie instalowany w komputerze podczas pierwszej konfiguracji. Program Nawigator HP zawiera wskazówki dotycz ce rozwi zywania problemów, pomoc dla danego produktu, a tak e dodatkowe opcje funkcji kopiowania, faksowania, skanowania oraz drukowania zdj ć. Aby uzyskać wi cej informacji na temat korzystania z Nawigatora HP, zapoznaj si z cz ci korzystanie z nawigatora hp - dodatkowe funkcje hp psc na str. 6. W tej cz ci opisano nast puj ce zagadnienia: urz dzenie hp psc 2400 series w pigułce na str. 2 opis panelu przedniego na str. 3 opis menu na str. 5 korzystanie z nawigatora hp - dodatkowe funkcje hp psc na str. 6 hp psc - opis 1

12 hp psc - opis rozdział 1 urz dzenie hp psc 2400 series w pigułce funkcja zastosowanie 1 Pokrywa 2 Kolorowy wy wietlacz graficzny 3 Panel przedni 4 Gniazda kart pami ci 5 Drzwiczki dost pu do karetki 6 Podajnik 7 Prowadnica długo ci papieru 8 Zasobnik wyj ciowy 9 Prowadnica szeroko ci papieru 10 Płyta szklana 11 Gniazdo zasilania 12 Port USB 13 Gniazda telefonu oraz automatycznej sekretarki 14 Tylne drzwiczki konserwacyjne 2 hp psc 2400 series

13 opis panelu przedniego hp psc opis hp psc - opis przycisk zastosowanie 1 Kolorowy wy wietlacz graficzny: wy wietla opcje menu, zdj cia i komunikaty. 2 Anuluj: słu y do zatrzymywania zadania, zamykania menu lub anulowania ustawie przycisków. 3 Skanuj: słu y do wybierania funkcji skanowania. Funkcja skanowania jest aktywna, gdy przycisk si wieci. 4 Strzałka w prawo: słu y do zwi kszania warto ci liczbowych lub przechodzenia do nast pnego zdj cia podczas przegl dania zdj ć na kolorowym wy wietlaczu graficznym. 5 Zdj cie: słu y do wybierania funkcji Zdj cie. Funkcja Zdj cie jest aktywna, gdy przycisk jest pod wietlony. Przycisk słu y do drukowania zdj ć z karty pami ci lub zapisywania ich na komputerze. 6 Strzałka w dół: słu y do przewijania opcji menu w dół. drukowany podr cznik u ytkownika 3

14 rozdział 1 hp psc - opis przycisk zastosowanie 7 Obróć: słu y do obracania zdj cia widocznego na wy wietlaczu o 90 stopni. Naciskanie przycisku powoduje obracanie zdj cia o kolejne 90 stopni. 8 Arkusz próbny: słu y do drukowania arkusza próbnego, gdy do gniazda kart pami ci została wsuni ta karta pami ci aparatu cyfrowego. Arkusz próbny zawiera miniatury wszystkich zdj ć zapisanych w karcie pami ci. Na arkuszu mo na wybrać zdj cia, a nast pnie wydrukować je, skanuj c arkusz próbny. 9 Klawiatura: słu y do wprowadzania numerów faksów, liczb i tekstu. 10 Start, Mono, Start, Kolor: rozpocznij kopiowanie (mono lub w kolorze), skanowanie, faksowanie lub zadanie zwi zane z kart pami ci umo liwia przegranie zdj cia widocznego na wy wietlaczu do Galerii Obrazów i Fotografii HP w komputerze. Po wpisaniu adresu zdj cie mo na wysłać poczt elektroniczn. 12 Pokaz slajdów: co trzy sekundy wy wietla kolejne zdj cie zapisane na bie cej karcie pami ci aparatu cyfrowego. 13 Ustawienia: umo liwia dost p do systemu menu zawieraj cego opcje sprawozda, ustawie faksowania i konserwacji. 14 Faksuj: słu y do wybierania funkcji faksowania. Funkcja faksowania jest aktywna, gdy przycisk si wieci. 15 Strzałka w lewo: słu y do zmniejszania warto ci liczbowych lub przechodzenia do poprzedniego zdj cia podczas przegl dania zdj ć na kolorowym wy wietlaczu graficznym. 16 Kopiuj: słu y do wybierania funkcji kopiowania. Funkcja kopiowania jest aktywna, gdy przycisk jest pod wietlony. Domy lnie przycisk ten jest pod wietlony. 17 Wł cz: słu y do wł czania i wył czania HP PSC. Ostrze enie! Gdy urz dzenie HP PSC jest wył czone, wci jest ono zasilane, ale na minimalnym poziomie. Całkowite odł czenie zasilania od urz dzenia HP PSC nast puje po wyj ciu wtyczki z gniazdka zasilania. 18 OK: słu y do wybierania pozycji menu, ustawienia lub warto ci widocznej na kolorowym wy wietlaczu graficznym. 19 Strzałka w gór : słu y do przewijania opcji menu w gór. 4 hp psc 2400 series

15 opis menu hp psc opis Poni szy schemat stanowi dobr ci gawk przypominaj c bardziej ogólne pozycje menu, widoczne na wy wietlaczu urz dzenia HP PSC. Kopiuj 1. Bez obramowania 2. Zmniejszenie/Powi kszenie 3. Jako ć kopii 4. Rozmiar papieru 5. Rodzaj papieru 6. Ja niej/ciemniej 7. Zwi kszanie wyrazisto ci 8. Nasycenie koloru 9. Nowe ustawienia domy lne Skanuj 1. Galeria Obrazów i Fotografii HP 2. HP Instant Share 3. Karta pami ci aparatu cyfrowego Uwaga: Zawarto ć menu zale y od liczby potencjalnych miejsc przeznaczenia zeskanowanych hp psc - opis Zdj cie 1. Liczba kopii 2. Bez obramowania 3. Rozmiar obrazu 4. Rozmiar papieru 5. Rodzaj papieru 6. Styl układu 7. Obramowania i ramki 8. Przegraj na komputer 9. HP Instant Share 0. Nowe ustawienia domy lne Faksuj 1. Rozdzielczo ć 2. Ja niej/ciemniej 3. Nowe ustawienia domy lne Pokaz slajdów Uwaga: Naci ni cie tego przycisku powoduje wy wietlenie na wy wietlaczu po kolei wszystkich zdj ć zapisanych w karcie pami ci. Uwaga: Naci ni cie tego przycisku powoduje przegranie wy wietlanego zdj cia do Galerii Obrazów i Fotografii HP w komputerze. Po wpisaniu odpowiedniego adresu zdj cie mo na wysłać poczt elektroniczn. drukowany podr cznik u ytkownika 5

16 rozdział 1 hp psc - opis Obróć Uwaga: Naci ni cie tego przycisku powoduje obrócenie wy wietlanego zdj cia o 90 stopni. Naciskanie przycisku powoduje obracanie zdj cia o kolejne 90 stopni. Arkusz próbny 1. Drukuj arkusz próbny 2. Skanuj arkusz próbny Ustawienia 1. Drukuj raport 2. Ustawienia szybkiego wybierania 3. Podstawowe ustawienia faksu 4. Zaawansowane ustawienia faksu 5. Narz dzia 6. Sieć 7. Preferencje korzystanie z nawigatora hp - dodatkowe funkcje hp psc Podczas pierwszej instalacji oprogramowania urz dzenia HP PSC w komputerze, Nawigator HP jest instalowany automatycznie. Dzi ki temu mo na szybko i łatwo zwi kszyć mo liwo ci HP PSC. W podr czniku znajdziesz pola, takie jak to, ze wskazówkami na dany temat oraz przydatnymi informacjami dotycz cymi Twoich projektów. W tej cz ci opisano nast puj ce zagadnienia: otwieranie nawigatora hp w systemie Windows na str. 6 otwieranie nawigatora hp w systemie Macintosh na str. 8 otwieranie nawigatora hp w systemie Windows 1 Wykonaj jedn z nast puj cych czynno ci: Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikon Nawigator HP. Na pasku zada systemu Windows kliknij Start, Programy lub Wszystkie programy (wersja XP), wska opcj Hewlett-Packard, nast pnie HP PSC 2400 Series, a potem wybierz Nawigator Obrazów i Fotografii HP. 2 Kliknij pole Wybierz urz dzenie, aby wy wietlić list zainstalowanych urz dze HP. 3 Wybierz HP PSC 2400 Series. 6 hp psc 2400 series

17 hp psc opis W Nawigatorze HP wy wietlone b d tylko te przyciski, które s odpowiednie dla wybranego urz dzenia. Uwaga: Ikony na poni szym obrazie z Nawigatora HP mog si ró nić od wersji na komputerze u ytkownika. Nawigator HP jest dostosowany do wy wietlania ikon zwi zanych z wybranym urz dzeniem marki HP. Je li wybrane urz dzenie nie posiada danej funkcji, odpowiadaj ca jej ikona nie jest wy wietlana w Nawigatorze HP. Wskazówka Je li w Nawigatorze HP brak ikon, podczas instalacji oprogramowania mógł wyst pić bł d. Aby go usun ć, skorzystaj z Panelu sterowania systemu Windows - wykonaj pełn deinstalacj modułu Nawigator HP i zainstaluj go ponownie. Wi cej informacji na ten temat mo na znale ć w cz ci rozwi zywanie problemów z instalacj oprogramowania lub sprz tu na str hp psc - opis funkcja zastosowanie 1 Stan: słu y do wy wietlania aktualnego stanu urz dzenia HP PSC. 2 Ustawienia: słu y do wy wietlania lub zmiany ró nych ustawie urz dzenia HP PSC, np. opcji drukowania, skanowania, kopiowania lub faksowania. 3 Wybierz urz dzenie: słu y do wybierania konkretnego produktu z listy zainstalowanych produktów HP. 4 Pomoc: pozwala otworzyć Pomoc programu Obrazy i fotografie HP, która zawiera porady dotycz ce oprogramowania, prezentacj produktu, informacje nt. rozwi zywania problemów z HP PSC oraz pomoc dla danego modelu HP PSC. 5 Kliknij strzałk, aby wy wietlić drugi wiersz przycisków, je li wszystkie nie mieszcz si w pierwszym. 6 Skanuj obraz: słu y do skanowania obrazu i wy wietlania go w Galerii Obrazów i Fotografii HP. drukowany podr cznik u ytkownika 7

18 rozdział 1 hp psc - opis funkcja zastosowanie 7 Skanuj dokument: słu y do skanowania tekstu i wy wietlania go w wybranym edytorze tekstu. 8 Wy lij faks: słu y do otwierania okna dialogowego Faksowania, aby mo na było podać odpowiednie dane i wysłać faks. 9 Zrób kopi : słu y do wy wietlania okna dialogowego Kopiuj, w którym mo na okre lić jako ć i ilo ć kopii, ich kolor i format oraz rozpocz ć kopiowanie. 10 Galeria HP: słu y do wy wietlania Galerii Obrazów i Fotografii HP, w której mo na wy wietlać i edytować obrazy, drukować fotografie ró nych rozmiarów, tworzyć i drukować albumy, wysyłać obrazy poczt elektroniczn lub przegrywać je na stron internetow, albo tworzyć multimedialn płyt CD. 11 Przegrywanie obrazów: słu y do przegrywania obrazów z karty pami ci aparatu cyfrowego. 12 Kliknij t strzałk, aby uzyskać dost p do etykiet narz dzi, które obja niaj ka d z opcji Nawigatora. otwieranie nawigatora hp w systemie Macintosh W zale no ci od u ywanej wersji systemu Macintosh OS skorzystaj z jednego z poni szych sposobów, aby uruchomić lub otworzyć Nawigator HP. otwieranie hp director (all-in-one) w Macintosh OS X Je li pracujesz w systemie Macintosh OS X, Nawigator HP jest uruchamiany automatycznie podczas instalacji programu Obrazy i Fotografie HP, a w obszarze dokowania pojawia si odpowiednia ikona HP Director (All-in-One). Opcje urz dzenia udost pnia menu Nawigator HP powi zane z ikon HP Director (All-in-One). Wskazówka Je li nie chcesz, eby Nawigator HP był uruchamiany automatycznie podczas ka dego uruchomienia systemu Macintosh, mo esz zmienić to ustawienie w menu HP Director Settings (Ustawienia Nawigatora HP). Aby wy wietlić menu Nawigatora HP: W obszarze dokowania kliknij ikon HP Director (All-in-One) danego urz dzenia. Wy wietlone zostanie menu Nawigator HP widoczne poni ej. W legendzie dost pne jest zwi złe obja nienie funkcji Nawigatora HP. Uwaga: Je li zainstalujesz kilka urz dze marki HP, w obszarze dokowania widoczne b d ikony Nawigator HP dla ka dego z nich. Je li zainstalujesz np. skaner HP i urz dzenie HP PSC, w obszarze dokowania widoczne b d dwie ikony Nawigator HP. Je li jednak zainstalujesz dwa urz dzenia tego samego typu (np. dwa urz dzenia HP PSC), w obszarze dokowania widoczna b dzie tylko jedna ikona Nawigator HP, odnosz ca si do wszystkich urz dze tego typu. 8 hp psc 2400 series

19 hp psc opis hp psc - opis funkcja zastosowanie 1 Unload AiO Images (Przegrywanie obrazów AiO): słu y do przegrywania obrazów z karty pami ci. 2 Scan Picture (Skanuj obraz): słu y do skanowania obrazu i wy wietlania go w Galerii Obrazów i Fotografii HP. 3 Scan document (Skanuj dokument): słu y do skanowania tekstu i wy wietlania go w wybranym edytorze tekstu. 4 Make Copies (Twórz kopi ): słu y do tworzenia kopii czarnobiałej lub kolorowej. 5 Send Fax (Wy lij faks): słu y do otwierania okna dialogowego faksowania, aby mo na było podać odpowiednie dane i wysłać faks. 6 HP Gallery (Galeria HP): słu y do otwierania Galerii Obrazów i Fotografii HP w celu wy wietlania i edycji obrazów. 7 More Applications (Wi cej aplikacji): słu y do wybierania innych aplikacji w komputerze. 8 HP on the Web (HP w Internecie): słu y do otwierania witryny firmy HP. 9 HP Help (Pomoc HP): słu y do otwierania ródła pomocy dla urz dzenia HP PSC. 10 Settings (Ustawienia): słu y do wprowadzania zmian ustawie urz dzenia. otwieranie nawigatora hp w systemie Macintosh OS 9 W systemie Macintosh OS 9, Nawigator HP jest uruchamiany automatycznie podczas instalacji programu Obrazy i Fotografie HP, a ikona Nawigatora HP pojawia si na pulpicie jako alias. Sposoby uruchamiania programu Nawigator HP: drukowany podr cznik u ytkownika 9

20 rozdział 1 hp psc - opis Kliknij dwukrotnie alias Nawigator Obrazów i Fotografii HP na pulpicie. Kliknij dwukrotnie Nawigator Obrazów i Fotografii HP w folderze o cie ce dost pu Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software:Nawigator Obrazów i Fotografii HP. W Nawigatorze HP wy wietlone b d tylko te przyciski, które s odpowiednie dla wybranego urz dzenia. Aby uzyskać wi cej informacji, zajrzyj do pomocy ekranowej programu obrazy i fotografie hp doł czonej do oprogramowania. Na poni szej ilustracji przedstawiono niektóre funkcje dost pne w programie Nawigator Obrazów i Fotografii HP dla wersji Macintosh OS 9. Zapoznaj si z legend z krótkimi opisami poszczególnych funkcji. Uwaga: Program Nawigator Obrazów i Fotografii HP mo e wygl dać ró nie na komputerze u ytkownika. Wygl d Nawigatora Obrazów i Fotografii HP b dzie zale ał od wybranego urz dzenia HP. Je li wybrane urz dzenie nie posiada danej funkcji, odpowiadaj ca jej ikona nie b dzie wy wietlana w Nawigatorze Obrazów i Fotografii HP. W niektórych urz dzeniach HP mo e być wi cej przycisków ni przedstawiono poni ej funkcja zastosowanie 1 Unload AiO Images (Przegrywanie obrazów AiO): słu y do przegrywania obrazów z karty pami ci. 2 Select Device (Wybierz urz dzenie): z listy rozwijanej mo na wybrać odpowiednie urz dzenie HP. 3 Scan Picture (Skanuj obraz): słu y do skanowania obrazu i wy wietlania go w Galerii Obrazów i Fotografii HP. 4 Scan document (Skanuj dokument): słu y do skanowania tekstu i wy wietlania go w wybranym edytorze tekstu. 5 Make Copies (Twórz kopi ): słu y do tworzenia kopii czarnobiałej lub kolorowej. 6 Send Fax (Wy lij faks): słu y do otwierania okna dialogowego faksowania, aby mo na było podać odpowiednie dane i wysłać faks. 7 Settings (Ustawienia): z listy rozwijanej mo na otworzyć ustawienia urz dzenia. 8 HP Gallery (Galeria HP): słu y do otwierania Galerii Obrazów i Fotografii HP w celu wy wietlania i edycji obrazów. 10 hp psc 2400 series

21 2 umieszczanie oryginałów i ładowanie papieru W urz dzeniu HP PSC mo na ładować papier ró nych rodzajów i rozmiarów, ł cznie z papierem fotograficznym, foliami, papierem wst gowym oraz kopertami. Mo na równie zmieniać ustawienia dla typów i rozmiarów papieru, aby uzyskać za pomoc HP PSC kopie najwy szej jako ci. W tej cz ci opisano nast puj ce zagadnienia: ładowanie oryginału na str. 11 ładowanie papieru na str. 12 ładowanie kopert na str. 14 ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm na str. 15 ładowanie kartek pocztowych i kart Hagaki na str. 16 zalecane rodzaje papieru na str. 16 ładowanie innych rodzajów papieru do podajnika na str. 17 ustawianie rodzaju papieru na str. 18 ustawianie rozmiaru papieru na str. 19 unikanie zakleszcze papieru na str. 20 ładowanie oryginałów i papieru ładowanie oryginału Poni sza procedura opisuje sposób umieszczania papieru na płycie szklanej. 1 Umie ć oryginał w prawym dolnym rogu szklanej płyty, stron do zeskanowania skierowan w dół. Wskazówka Umieszczaj c oryginał post puj zgodnie ze wskazówkami na diagramie w prawym dolnym rogu urz dzenia HP PSC. Górna kraw d oryginału 11

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument 293146-241

Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument 293146-241 Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200 Dokument 293146-241 May 2003 2003 Hewlett-Packard Company 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett Packard, i Hewlett-Packard logo s znakami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Instrukcja obsługi HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Numer dokumentu: 366426-241 Sierpie 2004 Uwaga: Niektóre opisane modele mog być nie dost pne w niektórych regionach. Model prezentowany na ilustracji,

Bardziej szczegółowo

Pocz tek. Usu cał ta m i pomara czow blokad. Zlokalizuj elementy urz dzenia. μ USB: μ, μ USB,

Pocz tek. Usu cał ta m i pomara czow blokad. Zlokalizuj elementy urz dzenia. μ USB: μ, μ USB, Pocz tek 1 μ USB: μ, μ USB,. μ μ HP All-in-One. μ, μ μ. USB U ytkownicy korzystaj cy z kabla USB: Aby prawidłowo zainstalować oprogramowanie, nie nale y podł czać kabla USB, dopóki nie pojawi si odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u

HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika. User G u HP Officejet J5700 Podr cznik u ytkownika User G u Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika

HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Podręcznik użytkownika HP z serii Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące praw autorskich 2007 Copyright

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet F2200 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2200 All-in-One series Spis treści 1 Pomoc urządzenia HP Deskjet F2200 All-in-One series...7 2 HP All-in-One opis Urządzenie HP

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 4500. Podręcznik użytkownika A909 G510

OFFICEJET 4500. Podręcznik użytkownika A909 G510 OFFICEJET 4500 Podręcznik użytkownika A909 G510 Urządzenie wielofunkcyjne HP Officejet 4500 series (G510) Podręcznik użytkownika Informacje dotyczące praw autorskich 2009 Copyright Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika

COLOR LASERJET PRO MFP. Podręcznik użytkownika OK COLOR LASERJET PRO MFP Podręcznik użytkownika X M176 M177 HP Color LaserJet Pro MFP M176, M177 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series K209 Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet Ink Advantage All-in-One Series - K209 Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP

Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Instrukcja obsługi Serie komputerów przeno nych HP Numer katalogowy dokumentu: 370697-241 Czerwiec 2004 W tym podręczniku przedstawiono sposób konfigurowania, obsługi i konserwowania komputera, a także

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w Styczeń 2012 www.dell.com support.dell.com Typ(y) urządzeń: 4448 Model(e): 4d1, 4dE Znaki towarowe Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Instrukcja obsługi

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Instrukcja obsługi LF6170dw SFF 6170dw Register your product and get support at www.philips.com/welcome Instrukcja obsługi Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Szanowny Kliencie! Brand Variabel Nabywając to urządzenie wybrałeś

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380. Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3380 Instrukcja obsługi Informacje o prawach autorskich Copyright 2003 Hewlett-Packard Development Company, LP Reprodukcja, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo