hp psc 2400 photosmart series all-in-one

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "hp psc 2400 photosmart series all-in-one"

Transkrypt

1 hp psc 2400 photosmart series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika

2

3 hp psc 2400 photosmart series all-in-one

4 Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego dokumentu nie mo e być kopiowana, powielana ani tłumaczona na inny j zyk bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Hewlett-Packard Company. W niniejszym produkcie wykorzystano technologi PDF firmy Adobe, zawieraj c implementacj algorytmu LZW licencjonowanego na mocy patentu Stanów Zjednoczonych. Logo Adobe oraz Acrobat s zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych oraz/lub innych krajach. Niektóre elementy Palomar Software Inc. Oprogramowanie dla urz dzenia HP PSC 2400 Series zawiera technologi sterownika drukarki na licencji firmy Palomar Software, Inc. Copyright Apple Computer, Inc. Apple, logo Apple, Mac, logo Mac, Macintosh oraz Mac OS s znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc., zastrze onymi w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach. Numer publikacji: Q Pierwsze wydanie: lipiec 2003 Wydrukowano w USA, Meksyku, Niemczech, Singapurze lub Malezji. Windows, Windows NT, Windows ME, Windows XP, oraz Windows 2000 s zastrze onymi w USA znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Intel i Pentium s zastrze onymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation. uwaga Informacje zawarte w tym dokumencie mog ulec zmianie bez uprzedzenia i nie nale y ich traktować jako zobowi zania ze strony firmy Hewlett- Packard Company. Firma Hewlett-Packard nie ponosi odpowiedzialno ci za bł dy w tym dokumencie ani nie udziela jakiejkolwiek gwarancji lub r kojmi dotycz cej niniejszego materiału, wyra onej wprost b d domniemanej, w tym gwarancji warto ci handlowej lub przydatno ci do okre lonego celu. Firma Hewlett-Packard Company nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody przypadkowe lub nast pcze zwi zane z, lub powstałe w wyniku rozprowadzania, rozpowszechniania lub korzystania z niniejszego dokumentu oraz opisanego w nim produktu. Uwaga: Informacje prawne mo na znale ć w cz ci informacje techniczne niniejszej instrukcji. W wielu krajach niedozwolone jest kopiowanie dokumentów wymienionych poni ej. W razie w tpliwo ci nale y skonsultować si z prawnikiem. Pisma oraz dokumenty urz dowe: - Paszporty - Dokumenty imigracyjne - Za wiadczenia o słu bie wojskowej - Identyfikatory, karty lub insygnia Walory pa stwowe: - Znaczki pocztowe - Karty ywno ciowe Czeki lub weksle wystawione przez agencje rz dowe Banknoty, czeki podró ne lub przekazy pieni ne Kwity depozytowe Dzieła chronione prawem autorskim informacje dotycz ce bezpiecze stwa Ostrze enie! Aby unikn ć po aru lub pora enia pr dem, nie nale y nara ać tego produktu na działanie deszczu ani wilgoci. Podczas korzystania z produktu zawsze nale y przestrzegać podstawowych zasad bezpiecze stwa w celu zmniejszenia ryzyka doznania obra e na skutek działania ognia lub pora enia elektrycznego. Ostrze enie! Ryzyko pora enia pr dem 1 Przeczytaj ze zrozumieniem wszystkie instrukcje znajduj ce si na plakacie instalacyjnym. 2 Podł czaj urz dzenie wył cznie do uziemionego gniazda elektrycznego. Je li nie wiesz, czy gniazdo jest uziemione, zapytaj wykwalifikowanego elektryka. 3 Przestrzegaj wszystkich ostrze e i zalece umieszczonych na produkcie. 4 Przed czyszczeniem odł cz urz dzenie od gniazda sieciowego. 5 Nie umieszczaj produktu w pobli u wody ani nie korzystaj z niego mokrymi r koma, w mokrej odzie y. 6 Umie ć produkt na stabilnej powierzchni. 7 Ustaw produkt w bezpiecznym miejscu, aby przewód zasilania nie był nara ony na uszkodzenie lub nadepni cie ani nikt si na nim nie potkn ł. 8 Je li produkt nie działa prawidłowo, zapoznaj si pomoc ekranow dotycz c rozwi zywania problemów. 9 Wewn trz urz dzenia nie ma adnych cz ci, które mog być naprawiane przez u ytkownika. Wykonywanie czynno ci serwisowych nale y zlecać wykwalifikowanemu personelowi. 10 Korzystaj z urz dzenia w pomieszczeniu z dobr wentylacj.

5 spis tre ci 1 hp psc opis urz dzenie hp psc 2400 series w pigułce opis panelu przedniego opis menu korzystanie z nawigatora hp - dodatkowe funkcje hp psc umieszczanie oryginałów i ładowanie papieru ładowanie oryginału ładowanie papieru ładowanie kopert ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm ładowanie kartek pocztowych i kart Hagaki zalecane rodzaje papieru ładowanie innych rodzajów papieru do podajnika ustawianie rodzaju papieru ustawianie rozmiaru papieru unikanie zakleszcze papieru korzystanie z karty pami ci czym jest karta pami ci? wkładanie karty pami ci i zapisywanie plików w komputerze drukowanie zdj ć z arkusza próbnego ustawianie opcji wydruku zdj ć drukowanie zdj ć bezpo rednio z karty pami ci wy wietlanie zdj ć jako pokaz slajdów udost pnianie zdj ć cyfrowych za pomoc hp instant share korzystanie z galerii obrazów i fotografii hp korzystanie z funkcji kopiowania opis kopiowanie dwustronicowego dokumentu czarno-białego tworzenie kopii zdj ć 10 x 15 cm bez marginesu tworzenie wielu kopii tego samego oryginału kopiowanie zdj cia 10 x 15 cm na cał stron wielokrotne kopie zdj cia na stronie zmiana wielko ci oryginału, aby mie cił si na papierze o formacie letter kopiowanie wyblakłych oryginałów kopiowanie wielokrotnie faksowanego dokumentu zwi kszanie wyrazisto ci jasnych obszarów kopii tworzenie plakatu przygotowanie kolorowego nadruku na koszulk zatrzymywanie kopiowania v

6 spis tre ci 5 korzystanie z funkcji skanowania skanowanie oryginału zatrzymywanie skanowania korzystanie z funkcji faksu wysyłanie faksu odbieranie faksu ustawianie nagłówka faksu wprowadzanie tekstu drukowanie raportów ustawianie szybkiego wybierania regulacja rozdzielczo ci i kontrastu ustawianie opcji faksowania ponowne drukowanie faksów znajduj cych si w pami ci przerywanie operacji faksowania drukowanie z komputera drukowanie z aplikacji ustawianie opcji wydruku zatrzymywanie zadania drukowania zamawianie materiałów eksploatacyjnych zamawianie no ników zamawianie pojemników z tuszem konserwacja urz dzenia hp psc czyszczenie szyby czyszczenie wewn trznej cz ci pokrywy czyszczenie obudowy korzystanie z pojemników z tuszem przywracanie ustawie fabrycznych ustawianie czasu trybu oszcz dzania energii ustawianie czasu opó nienia monitu jak uzyskać wsparcie techniczne dla hp psc obsługa i informacje dost pne w Internecie obsługa klientów firmy hp przygotowanie urz dzenia hp psc do wysyłki centrum dystrybucyjne firmy hp informacje gwarancyjne okres ograniczonej gwarancji obsługa gwarancyjna informacje o rozszerzeniu gwarancji wysłanie urz dzenia hp psc do serwisu ograniczona gwarancja hewlett-packard informacje techniczne wymagania systemowe dane dotycz ce papieru parametry drukowania vi hp psc 2400 series

7 okre lenie marginesów drukowania parametry kopiowania parametry faksowania dane techniczne karty pami ci aparatu cyfrowego parametry skanowania parametry fizyczne parametry zasilania rodowisko eksploatacyjne dodatkowe dane techniczne program ochrony rodowiska informacje o przepisach declaration of conformity konfiguracja faksu w jaki sposób sprawdzić, czy instrukcje w tym rozdziale dotycz Ciebie jak wybrać wła ciw konfiguracj faksu dla biura wybierz przypadek konfiguracji faksu z tabeli przypadek A: oddzielna linia faksu (bez odbierania poł cze głosowych) przypadek B: faksowanie z usług dzwonienia dystynktywnego na tej samej linii przypadek C: współdzielona linia głosowa/faksowa przypadek D: linia faksowa współdzielona z modemem (bez odbierania poł cze głosowych) przypadek E: linia głosowa/faksowa współdzielona z modemem przypadek F: dzielona linia głosowa/faksowa z automatyczn sekretark przypadek G: linia głosowa/faksowa współdzielona z modemem i automatyczn sekretark przypadek H: współdzielona linia głosowa/faksowa z poczt głosow przypadek I: współdzielona linia głosowa/faksowa z modemem i poczt głosow faksowanie z linii DSL korzystanie i konfigurowanie hp instant share korzystanie z hp instant share w pi ciu łatwych punktach (Windows). 147 wysyłanie zdj cia lub obrazu za pomoc hp psc (Macintosh) dlaczego warto zarejestrować si za pomoc hp instant share (Windows)? informacje na temat rozwi zywania problemów rozwi zywanie problemów z instalacj rozwi zywanie problemów wyst puj cych podczas korzystania skorowidz spis tre ci drukowany podr cznik u ytkownika vii

8 spis tre ci viii hp psc 2400 series

9 uzyskiwanie pomocy Niniejsza podr czna instrukcja obsługi zawiera informacje na temat korzystania z urz dzenia HP PSC oraz dodatkow pomoc w rozwi zywaniu problemów podczas procesu instalacji. Instrukcja podr czna zawiera tak e informacje dotycz ce zamawiania materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów, parametrów technicznych, wsparcia technicznego oraz umowy gwarancyjnej. W poni szej tabeli wymienione zostały dalsze ródła informacji na temat urz dzenia HP PSC. pomoc Plakat instalacyjny Prezentacja produktu Obrazy i fotografie HP - Pomoc Pomoc w rozwi zywaniu problemów Pomoc i obsługa techniczna w Internecie opis Plakat instalacyjny zawiera instrukcje dotycz ce instalacji i konfigurowania urz dzenia HP PSC. Sprawd, czy korzystasz z plakatu instalacyjnego odpowiedniego dla u ywanego systemu operacyjnego (Windows lub Macintosh). Prezentacja produktu w zwi zły sposób przedstawia urz dzenie HP PSC oraz jego mo liwo ci, umo liwiaj c natychmiastowe rozpocz cie eksploatacji. Z prezentacji produktu mo na skorzystać zaraz po zainstalowaniu oprogramowania HP PSC lub w dowolnym pó niejszym momencie, za po rednictwem wła ciwego dla danego produktu systemu pomocy elektronicznej. Pomoc dla programu Obrazy i fotografie HP zawiera szczegółowe informacje dotycz ce korzystania z oprogramowania dla urz dzenia HP PSC. W systemie Windows: Przejd do Nawigatora HP i kliknij Pomoc. W systemie Macintosh: Przejd do modułu HP Director (Nawigator HP) i kliknij Help (Pomoc), a nast pnie kliknij hp photo & imaging help (pomoc programu obrazy i fotografiei hp). Aby otworzyć informacje o rozwi zywaniu problemów, przejd do Nawigatora HP, a nast pnie kliknij Pomoc. Otwórz zeszyt Rozwi zywanie problemów w systemie pomocy programu Obrazy i fotografie HP, a nast pnie przejd do tematów ogólnych zwi zanych z rozwi zywaniem problemów oraz do Pomocy w rozwi zywaniu problemów, wła ciwej dla urz dzenia HP PSC. Rozwi zywanie problemów jest równie dost pne za pomoc przycisku Pomoc, który pojawia si na niektórych komunikatach bł dów oraz w rozdziale Rozwi zywanie problemów w drukowanym Podr czniku u ytkownika. Posiadaj c dost p do Internetu, mo na uzyskać dodatkowe informacje w witrynie internetowej firmy HP pod adresem: Znajduj si tam równie odpowiedzi na cz sto zadawane pytania. ix

10 pomoc Plik Readme Pomoc dialogowa (tylko dla systemu Windows) opis Po zainstalowaniu oprogramowania, plik Readme (je li został doł czony) mo na znale ć na dysku CD-ROM HP PSC, lub w folderze programów o nazwie HP PSC. Plik Readme zawiera najbardziej aktualne informacje, których brak w Instrukcji u ytkownika oraz w pomocy ekranowej. W systemie Windows: Skorzystaj z jednego z nast puj cych sposobów wyszukiwania informacji na temat danej funkcji: Kliknij funkcj prawym przyciskiem Wybierz funkcj i naci nij F1 Wybierz? w prawym górnym rogu, a nast pnie kliknij funkcj x hp psc 2400 series

11 1 hp psc opis Urz dzenie HP PSC jest gotowe wtedy, gdy u ytkownik jest gotowy do korzystania z niego - z wielu funkcji i cech urz dzenia HP PSC mo na korzystać bez wł czania komputera. Zadania kopiowania, wysyłania faksu lub drukowania zdj ć z karty pami ci aparatu cyfrowego mo na wykonać szybko i łatwo korzystaj c z urz dzenia HP PSC. Wskazówka Wi cej funkcji urz dzenia HP PSC jest dost pnych z programu Nawigator Obrazów i Fotografii HP (Nawigator HP), który jest automatycznie instalowany w komputerze podczas pierwszej konfiguracji. Program Nawigator HP zawiera wskazówki dotycz ce rozwi zywania problemów, pomoc dla danego produktu, a tak e dodatkowe opcje funkcji kopiowania, faksowania, skanowania oraz drukowania zdj ć. Aby uzyskać wi cej informacji na temat korzystania z Nawigatora HP, zapoznaj si z cz ci korzystanie z nawigatora hp - dodatkowe funkcje hp psc na str. 6. W tej cz ci opisano nast puj ce zagadnienia: urz dzenie hp psc 2400 series w pigułce na str. 2 opis panelu przedniego na str. 3 opis menu na str. 5 korzystanie z nawigatora hp - dodatkowe funkcje hp psc na str. 6 hp psc - opis 1

12 hp psc - opis rozdział 1 urz dzenie hp psc 2400 series w pigułce funkcja zastosowanie 1 Pokrywa 2 Kolorowy wy wietlacz graficzny 3 Panel przedni 4 Gniazda kart pami ci 5 Drzwiczki dost pu do karetki 6 Podajnik 7 Prowadnica długo ci papieru 8 Zasobnik wyj ciowy 9 Prowadnica szeroko ci papieru 10 Płyta szklana 11 Gniazdo zasilania 12 Port USB 13 Gniazda telefonu oraz automatycznej sekretarki 14 Tylne drzwiczki konserwacyjne 2 hp psc 2400 series

13 opis panelu przedniego hp psc opis hp psc - opis przycisk zastosowanie 1 Kolorowy wy wietlacz graficzny: wy wietla opcje menu, zdj cia i komunikaty. 2 Anuluj: słu y do zatrzymywania zadania, zamykania menu lub anulowania ustawie przycisków. 3 Skanuj: słu y do wybierania funkcji skanowania. Funkcja skanowania jest aktywna, gdy przycisk si wieci. 4 Strzałka w prawo: słu y do zwi kszania warto ci liczbowych lub przechodzenia do nast pnego zdj cia podczas przegl dania zdj ć na kolorowym wy wietlaczu graficznym. 5 Zdj cie: słu y do wybierania funkcji Zdj cie. Funkcja Zdj cie jest aktywna, gdy przycisk jest pod wietlony. Przycisk słu y do drukowania zdj ć z karty pami ci lub zapisywania ich na komputerze. 6 Strzałka w dół: słu y do przewijania opcji menu w dół. drukowany podr cznik u ytkownika 3

14 rozdział 1 hp psc - opis przycisk zastosowanie 7 Obróć: słu y do obracania zdj cia widocznego na wy wietlaczu o 90 stopni. Naciskanie przycisku powoduje obracanie zdj cia o kolejne 90 stopni. 8 Arkusz próbny: słu y do drukowania arkusza próbnego, gdy do gniazda kart pami ci została wsuni ta karta pami ci aparatu cyfrowego. Arkusz próbny zawiera miniatury wszystkich zdj ć zapisanych w karcie pami ci. Na arkuszu mo na wybrać zdj cia, a nast pnie wydrukować je, skanuj c arkusz próbny. 9 Klawiatura: słu y do wprowadzania numerów faksów, liczb i tekstu. 10 Start, Mono, Start, Kolor: rozpocznij kopiowanie (mono lub w kolorze), skanowanie, faksowanie lub zadanie zwi zane z kart pami ci umo liwia przegranie zdj cia widocznego na wy wietlaczu do Galerii Obrazów i Fotografii HP w komputerze. Po wpisaniu adresu zdj cie mo na wysłać poczt elektroniczn. 12 Pokaz slajdów: co trzy sekundy wy wietla kolejne zdj cie zapisane na bie cej karcie pami ci aparatu cyfrowego. 13 Ustawienia: umo liwia dost p do systemu menu zawieraj cego opcje sprawozda, ustawie faksowania i konserwacji. 14 Faksuj: słu y do wybierania funkcji faksowania. Funkcja faksowania jest aktywna, gdy przycisk si wieci. 15 Strzałka w lewo: słu y do zmniejszania warto ci liczbowych lub przechodzenia do poprzedniego zdj cia podczas przegl dania zdj ć na kolorowym wy wietlaczu graficznym. 16 Kopiuj: słu y do wybierania funkcji kopiowania. Funkcja kopiowania jest aktywna, gdy przycisk jest pod wietlony. Domy lnie przycisk ten jest pod wietlony. 17 Wł cz: słu y do wł czania i wył czania HP PSC. Ostrze enie! Gdy urz dzenie HP PSC jest wył czone, wci jest ono zasilane, ale na minimalnym poziomie. Całkowite odł czenie zasilania od urz dzenia HP PSC nast puje po wyj ciu wtyczki z gniazdka zasilania. 18 OK: słu y do wybierania pozycji menu, ustawienia lub warto ci widocznej na kolorowym wy wietlaczu graficznym. 19 Strzałka w gór : słu y do przewijania opcji menu w gór. 4 hp psc 2400 series

15 opis menu hp psc opis Poni szy schemat stanowi dobr ci gawk przypominaj c bardziej ogólne pozycje menu, widoczne na wy wietlaczu urz dzenia HP PSC. Kopiuj 1. Bez obramowania 2. Zmniejszenie/Powi kszenie 3. Jako ć kopii 4. Rozmiar papieru 5. Rodzaj papieru 6. Ja niej/ciemniej 7. Zwi kszanie wyrazisto ci 8. Nasycenie koloru 9. Nowe ustawienia domy lne Skanuj 1. Galeria Obrazów i Fotografii HP 2. HP Instant Share 3. Karta pami ci aparatu cyfrowego Uwaga: Zawarto ć menu zale y od liczby potencjalnych miejsc przeznaczenia zeskanowanych hp psc - opis Zdj cie 1. Liczba kopii 2. Bez obramowania 3. Rozmiar obrazu 4. Rozmiar papieru 5. Rodzaj papieru 6. Styl układu 7. Obramowania i ramki 8. Przegraj na komputer 9. HP Instant Share 0. Nowe ustawienia domy lne Faksuj 1. Rozdzielczo ć 2. Ja niej/ciemniej 3. Nowe ustawienia domy lne Pokaz slajdów Uwaga: Naci ni cie tego przycisku powoduje wy wietlenie na wy wietlaczu po kolei wszystkich zdj ć zapisanych w karcie pami ci. Uwaga: Naci ni cie tego przycisku powoduje przegranie wy wietlanego zdj cia do Galerii Obrazów i Fotografii HP w komputerze. Po wpisaniu odpowiedniego adresu zdj cie mo na wysłać poczt elektroniczn. drukowany podr cznik u ytkownika 5

16 rozdział 1 hp psc - opis Obróć Uwaga: Naci ni cie tego przycisku powoduje obrócenie wy wietlanego zdj cia o 90 stopni. Naciskanie przycisku powoduje obracanie zdj cia o kolejne 90 stopni. Arkusz próbny 1. Drukuj arkusz próbny 2. Skanuj arkusz próbny Ustawienia 1. Drukuj raport 2. Ustawienia szybkiego wybierania 3. Podstawowe ustawienia faksu 4. Zaawansowane ustawienia faksu 5. Narz dzia 6. Sieć 7. Preferencje korzystanie z nawigatora hp - dodatkowe funkcje hp psc Podczas pierwszej instalacji oprogramowania urz dzenia HP PSC w komputerze, Nawigator HP jest instalowany automatycznie. Dzi ki temu mo na szybko i łatwo zwi kszyć mo liwo ci HP PSC. W podr czniku znajdziesz pola, takie jak to, ze wskazówkami na dany temat oraz przydatnymi informacjami dotycz cymi Twoich projektów. W tej cz ci opisano nast puj ce zagadnienia: otwieranie nawigatora hp w systemie Windows na str. 6 otwieranie nawigatora hp w systemie Macintosh na str. 8 otwieranie nawigatora hp w systemie Windows 1 Wykonaj jedn z nast puj cych czynno ci: Na pulpicie kliknij dwukrotnie ikon Nawigator HP. Na pasku zada systemu Windows kliknij Start, Programy lub Wszystkie programy (wersja XP), wska opcj Hewlett-Packard, nast pnie HP PSC 2400 Series, a potem wybierz Nawigator Obrazów i Fotografii HP. 2 Kliknij pole Wybierz urz dzenie, aby wy wietlić list zainstalowanych urz dze HP. 3 Wybierz HP PSC 2400 Series. 6 hp psc 2400 series

17 hp psc opis W Nawigatorze HP wy wietlone b d tylko te przyciski, które s odpowiednie dla wybranego urz dzenia. Uwaga: Ikony na poni szym obrazie z Nawigatora HP mog si ró nić od wersji na komputerze u ytkownika. Nawigator HP jest dostosowany do wy wietlania ikon zwi zanych z wybranym urz dzeniem marki HP. Je li wybrane urz dzenie nie posiada danej funkcji, odpowiadaj ca jej ikona nie jest wy wietlana w Nawigatorze HP. Wskazówka Je li w Nawigatorze HP brak ikon, podczas instalacji oprogramowania mógł wyst pić bł d. Aby go usun ć, skorzystaj z Panelu sterowania systemu Windows - wykonaj pełn deinstalacj modułu Nawigator HP i zainstaluj go ponownie. Wi cej informacji na ten temat mo na znale ć w cz ci rozwi zywanie problemów z instalacj oprogramowania lub sprz tu na str hp psc - opis funkcja zastosowanie 1 Stan: słu y do wy wietlania aktualnego stanu urz dzenia HP PSC. 2 Ustawienia: słu y do wy wietlania lub zmiany ró nych ustawie urz dzenia HP PSC, np. opcji drukowania, skanowania, kopiowania lub faksowania. 3 Wybierz urz dzenie: słu y do wybierania konkretnego produktu z listy zainstalowanych produktów HP. 4 Pomoc: pozwala otworzyć Pomoc programu Obrazy i fotografie HP, która zawiera porady dotycz ce oprogramowania, prezentacj produktu, informacje nt. rozwi zywania problemów z HP PSC oraz pomoc dla danego modelu HP PSC. 5 Kliknij strzałk, aby wy wietlić drugi wiersz przycisków, je li wszystkie nie mieszcz si w pierwszym. 6 Skanuj obraz: słu y do skanowania obrazu i wy wietlania go w Galerii Obrazów i Fotografii HP. drukowany podr cznik u ytkownika 7

18 rozdział 1 hp psc - opis funkcja zastosowanie 7 Skanuj dokument: słu y do skanowania tekstu i wy wietlania go w wybranym edytorze tekstu. 8 Wy lij faks: słu y do otwierania okna dialogowego Faksowania, aby mo na było podać odpowiednie dane i wysłać faks. 9 Zrób kopi : słu y do wy wietlania okna dialogowego Kopiuj, w którym mo na okre lić jako ć i ilo ć kopii, ich kolor i format oraz rozpocz ć kopiowanie. 10 Galeria HP: słu y do wy wietlania Galerii Obrazów i Fotografii HP, w której mo na wy wietlać i edytować obrazy, drukować fotografie ró nych rozmiarów, tworzyć i drukować albumy, wysyłać obrazy poczt elektroniczn lub przegrywać je na stron internetow, albo tworzyć multimedialn płyt CD. 11 Przegrywanie obrazów: słu y do przegrywania obrazów z karty pami ci aparatu cyfrowego. 12 Kliknij t strzałk, aby uzyskać dost p do etykiet narz dzi, które obja niaj ka d z opcji Nawigatora. otwieranie nawigatora hp w systemie Macintosh W zale no ci od u ywanej wersji systemu Macintosh OS skorzystaj z jednego z poni szych sposobów, aby uruchomić lub otworzyć Nawigator HP. otwieranie hp director (all-in-one) w Macintosh OS X Je li pracujesz w systemie Macintosh OS X, Nawigator HP jest uruchamiany automatycznie podczas instalacji programu Obrazy i Fotografie HP, a w obszarze dokowania pojawia si odpowiednia ikona HP Director (All-in-One). Opcje urz dzenia udost pnia menu Nawigator HP powi zane z ikon HP Director (All-in-One). Wskazówka Je li nie chcesz, eby Nawigator HP był uruchamiany automatycznie podczas ka dego uruchomienia systemu Macintosh, mo esz zmienić to ustawienie w menu HP Director Settings (Ustawienia Nawigatora HP). Aby wy wietlić menu Nawigatora HP: W obszarze dokowania kliknij ikon HP Director (All-in-One) danego urz dzenia. Wy wietlone zostanie menu Nawigator HP widoczne poni ej. W legendzie dost pne jest zwi złe obja nienie funkcji Nawigatora HP. Uwaga: Je li zainstalujesz kilka urz dze marki HP, w obszarze dokowania widoczne b d ikony Nawigator HP dla ka dego z nich. Je li zainstalujesz np. skaner HP i urz dzenie HP PSC, w obszarze dokowania widoczne b d dwie ikony Nawigator HP. Je li jednak zainstalujesz dwa urz dzenia tego samego typu (np. dwa urz dzenia HP PSC), w obszarze dokowania widoczna b dzie tylko jedna ikona Nawigator HP, odnosz ca si do wszystkich urz dze tego typu. 8 hp psc 2400 series

19 hp psc opis hp psc - opis funkcja zastosowanie 1 Unload AiO Images (Przegrywanie obrazów AiO): słu y do przegrywania obrazów z karty pami ci. 2 Scan Picture (Skanuj obraz): słu y do skanowania obrazu i wy wietlania go w Galerii Obrazów i Fotografii HP. 3 Scan document (Skanuj dokument): słu y do skanowania tekstu i wy wietlania go w wybranym edytorze tekstu. 4 Make Copies (Twórz kopi ): słu y do tworzenia kopii czarnobiałej lub kolorowej. 5 Send Fax (Wy lij faks): słu y do otwierania okna dialogowego faksowania, aby mo na było podać odpowiednie dane i wysłać faks. 6 HP Gallery (Galeria HP): słu y do otwierania Galerii Obrazów i Fotografii HP w celu wy wietlania i edycji obrazów. 7 More Applications (Wi cej aplikacji): słu y do wybierania innych aplikacji w komputerze. 8 HP on the Web (HP w Internecie): słu y do otwierania witryny firmy HP. 9 HP Help (Pomoc HP): słu y do otwierania ródła pomocy dla urz dzenia HP PSC. 10 Settings (Ustawienia): słu y do wprowadzania zmian ustawie urz dzenia. otwieranie nawigatora hp w systemie Macintosh OS 9 W systemie Macintosh OS 9, Nawigator HP jest uruchamiany automatycznie podczas instalacji programu Obrazy i Fotografie HP, a ikona Nawigatora HP pojawia si na pulpicie jako alias. Sposoby uruchamiania programu Nawigator HP: drukowany podr cznik u ytkownika 9

20 rozdział 1 hp psc - opis Kliknij dwukrotnie alias Nawigator Obrazów i Fotografii HP na pulpicie. Kliknij dwukrotnie Nawigator Obrazów i Fotografii HP w folderze o cie ce dost pu Applications:Hewlett-Packard:HP Photo and Imaging Software:Nawigator Obrazów i Fotografii HP. W Nawigatorze HP wy wietlone b d tylko te przyciski, które s odpowiednie dla wybranego urz dzenia. Aby uzyskać wi cej informacji, zajrzyj do pomocy ekranowej programu obrazy i fotografie hp doł czonej do oprogramowania. Na poni szej ilustracji przedstawiono niektóre funkcje dost pne w programie Nawigator Obrazów i Fotografii HP dla wersji Macintosh OS 9. Zapoznaj si z legend z krótkimi opisami poszczególnych funkcji. Uwaga: Program Nawigator Obrazów i Fotografii HP mo e wygl dać ró nie na komputerze u ytkownika. Wygl d Nawigatora Obrazów i Fotografii HP b dzie zale ał od wybranego urz dzenia HP. Je li wybrane urz dzenie nie posiada danej funkcji, odpowiadaj ca jej ikona nie b dzie wy wietlana w Nawigatorze Obrazów i Fotografii HP. W niektórych urz dzeniach HP mo e być wi cej przycisków ni przedstawiono poni ej funkcja zastosowanie 1 Unload AiO Images (Przegrywanie obrazów AiO): słu y do przegrywania obrazów z karty pami ci. 2 Select Device (Wybierz urz dzenie): z listy rozwijanej mo na wybrać odpowiednie urz dzenie HP. 3 Scan Picture (Skanuj obraz): słu y do skanowania obrazu i wy wietlania go w Galerii Obrazów i Fotografii HP. 4 Scan document (Skanuj dokument): słu y do skanowania tekstu i wy wietlania go w wybranym edytorze tekstu. 5 Make Copies (Twórz kopi ): słu y do tworzenia kopii czarnobiałej lub kolorowej. 6 Send Fax (Wy lij faks): słu y do otwierania okna dialogowego faksowania, aby mo na było podać odpowiednie dane i wysłać faks. 7 Settings (Ustawienia): z listy rozwijanej mo na otworzyć ustawienia urz dzenia. 8 HP Gallery (Galeria HP): słu y do otwierania Galerii Obrazów i Fotografii HP w celu wy wietlania i edycji obrazów. 10 hp psc 2400 series

21 2 umieszczanie oryginałów i ładowanie papieru W urz dzeniu HP PSC mo na ładować papier ró nych rodzajów i rozmiarów, ł cznie z papierem fotograficznym, foliami, papierem wst gowym oraz kopertami. Mo na równie zmieniać ustawienia dla typów i rozmiarów papieru, aby uzyskać za pomoc HP PSC kopie najwy szej jako ci. W tej cz ci opisano nast puj ce zagadnienia: ładowanie oryginału na str. 11 ładowanie papieru na str. 12 ładowanie kopert na str. 14 ładowanie papieru fotograficznego 10 x 15 cm na str. 15 ładowanie kartek pocztowych i kart Hagaki na str. 16 zalecane rodzaje papieru na str. 16 ładowanie innych rodzajów papieru do podajnika na str. 17 ustawianie rodzaju papieru na str. 18 ustawianie rozmiaru papieru na str. 19 unikanie zakleszcze papieru na str. 20 ładowanie oryginałów i papieru ładowanie oryginału Poni sza procedura opisuje sposób umieszczania papieru na płycie szklanej. 1 Umie ć oryginał w prawym dolnym rogu szklanej płyty, stron do zeskanowania skierowan w dół. Wskazówka Umieszczaj c oryginał post puj zgodnie ze wskazówkami na diagramie w prawym dolnym rogu urz dzenia HP PSC. Górna kraw d oryginału 11

hp psc 1300 series all-in-one

hp psc 1300 series all-in-one hp psc 1300 series all-in-one instrukcja obsługi Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego dokumentu nie mo e być kopiowana, powielana ani tłumaczona na inny

Bardziej szczegółowo

Pocz tek. Usu cał ta m i pomara czow blokad. Zlokalizuj elementy urz dzenia. μ USB: μ, μ USB,

Pocz tek. Usu cał ta m i pomara czow blokad. Zlokalizuj elementy urz dzenia. μ USB: μ, μ USB, Pocz tek 1 μ USB: μ, μ USB,. μ μ HP All-in-One. μ, μ μ. USB U ytkownicy korzystaj cy z kabla USB: Aby prawidłowo zainstalować oprogramowanie, nie nale y podł czać kabla USB, dopóki nie pojawi si odpowiedni

Bardziej szczegółowo

hp officejet 5500 series all-in-one

hp officejet 5500 series all-in-one hp officejet 5500 series all-in-one drukowany podr cznik u ytkownika hp officejet 5500 series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

hp officejet 4200 series all-in-one

hp officejet 4200 series all-in-one hp officejet 4200 series all-in-one podr cznik u ytkownika hp officejet 4200 series all-in-one 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Informacje zawarte w tym podr czniku mog ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Wa ne: Kabel USB nale y podł czyć dopiero w kroku 15. W przeciwnym razie oprogramowanie mo e zostać nieprawidłowo zainstalowane. pojemniki z tuszem

Wa ne: Kabel USB nale y podł czyć dopiero w kroku 15. W przeciwnym razie oprogramowanie mo e zostać nieprawidłowo zainstalowane. pojemniki z tuszem 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

hp psc 1310 series all-in-one

hp psc 1310 series all-in-one hp psc 1310 series all-in-one podr cznik u ytkownika hp psc 1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje mog ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one skrócony podr cznik u ytkownika Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszego dokumentu nie mo e być kopiowana, powielana ani tłumaczona na inny j

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

AR-M236 AR-M276 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA... MODEL

AR-M236 AR-M276 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA... MODEL !!install_ar070_pol.book ページ 004 年 月 日 月 曜 日 午 前 0 時 0 分 MODEL AR-M6 AR-M76 CYFROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA Str. WPROWADZENIE... i OPROGRAMOWANIE DLA SHARP AR-M0/M70...

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C Informacje o produkcie F D E L K J A B C PL G H I A: Obiektyw lornetki (stały, 8-krotny zoom) B: Obiektyw aparatu cyfrowego (stały, 8-krotny zoom) C: Pokrętło ostrości aparatu cyfrowego D: Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one instrukcja obsługi Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć dokumentacji nie mo e być kopiowana, powielana lub tłumaczona na inny

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Numer katalogowy dokumentu: Maj 2006 r.

Karty zewn trzne. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Numer katalogowy dokumentu: Maj 2006 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 409916-241 Maj 2006 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych (tylko w wybranych modelach)

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Marzec 2006 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Marzec 2006 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 396848-241 Marzec 2006 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo

podstawoweinformacjeodrukarce...

podstawoweinformacjeodrukarce... szybka pomoc hp deskjet 845c/825c series spis tre ci podstawoweinformacjeodrukarce... o drukarce...1 przedstawieniedrukarkihpdeskjet845c/825cseries...2 nazewnictwoistosowaneformy...3 uwagiorazinformacjeoznakachtowarowych...5

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r.

Karty zewn trzne. Numer katalogowy dokumentu: 419463-241. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Stycze 2007 r. Karty zewn trzne Numer katalogowy dokumentu: 419463-241 Stycze 2007 r. W tym podręczniku opisano sposób obsługi kart zewnętrznych. Spis tre ci 1 Karty do gniazda no ników cyfrowych Wkładanie karty cyfrowej........................

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

hp psc 1200 series all-in-one

hp psc 1200 series all-in-one hp psc 1200 series all-in-one instrukcja obsługi Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Wszelkie prawa zastrze one. adna cz ć niniejszej dokumentacji nie mo e być kopiowana, powielana ani tłumaczona na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt

ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt ZAŁĄCZNIK NR 3 CZĘŚĆ II A - Drukarka 1 szt System druku Technologia druku Minimalna jakość druku (w kolorze, tryb Minimalna prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4) Minimalna prędkość

Bardziej szczegółowo

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server

Home Media Server. Instalowanie aplikacji Home Media Server na komputerze. Zarz±dzanie plikami multimedialnymi. Home Media Server 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries i N95 s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

Wyślij sterownik. Podręcznik administratora

Wyślij sterownik. Podręcznik administratora Wyślij sterownik Podręcznik administratora Styczeń 2013 www.lexmark.com Przegląd 2 Przegląd Aplikacja Wyślij sterownik umożliwia łatwe uzyskanie sterownika dla wybranego modelu drukarki. Aplikacja wysyła

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise

Logowanie do systemu pocztowego GroupWise Logowanie do systemu pocztowego GroupWise GroupWise to kompleksowe, wieloplatformowe rozwi zanie do komunikacji i pracy grupowej. Udost pnia funkcje poczty elektronicznej, komunikatora, kalendarza, terminarza,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Opcja szyby dokumentów

Opcja szyby dokumentów Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Jak zrobić kopię Strona główna usług Stan Pracy Ekran dotykowy Start Wyczyść wszystko Zatrzymaj. Załaduj dokumenty stroną przednią do góry na tacę wejściową podajnika dokumentów.

Bardziej szczegółowo

hp photo scanner 1200

hp photo scanner 1200 hp photo scanner 1200 hp photo scanner 1200 Podr cznik u ytkownika Informacje o znakach towarowych i prawach autorskich Copyright 2003 Hewlett-Packard Company Wszystkie prawa zastrze one. adna cz ć tego

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zdejmij cał ta m i podnie wy wietlacz. Zlokalizuj elementy urz dzenia. Papier fotograficzny 4 x 6 cali (10 x 15 cm)

Zdejmij cał ta m i podnie wy wietlacz. Zlokalizuj elementy urz dzenia. Papier fotograficzny 4 x 6 cali (10 x 15 cm) HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Pocz tek 1 U ytkownicy korzystaj cy z kabla USB: Nie nale y podł czać kabla USB dopóki w podr czniku nie zostanie podana odpowiednia instrukcja. W przeciwnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

1 Drukarka HP Deskjet 3840 series

1 Drukarka HP Deskjet 3840 series 1 Drukarka HP Deskjet 3840 series Odpowiedzi na pytania można uzyskać, wybierając jeden z następujących tematów: Informacje Funkcje specjalne Pierwsze kroki Połączenie drukarki Drukowanie fotografii Drukowanie

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA)

Karta sieciowa WiFi Micro USB N300 (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows

HP Deskjet F2400 All-in-One series. Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Pomoc dla systemu Windows HP Deskjet F2400 All-in-One series Spis treści 1 W jaki sposób?...3 2 Zapoznanie z HP All-in-One Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1

WSTĘP. Delphi. DDGX210(PL) - Edycja 1 du 01/2010 1-1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. REJESTRACJA 2.1 Dostęp do strony...2-1 2.2 Pierwsza wizyta...2-2 3. W ZASIĘGU RĘKI 3.1 Strona główna...3-1 3.1.1 Pasek narzędzi... 3-3 3.1.2 Informacja uŝytkownika...3-3 3.1.3 Zwiastuny

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014

Aktualizacja CSP do wersji v7.2. Sierpień 2014 Aktualizacja CSP do wersji v7.2 Sierpień 2014 Co się stanie? Portal CSP będzie wyłączony od 28 sierpnia do poniedziałku 1 września na czas aktualizacji do nowej wersji Co to znaczy? Wygląd portalu ulegnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634)

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Przed rozpoczęciem wgrywania do przekaźnika własnego schematu synoptyki pola należy upewnić się, czy dostępny jest wymagany plik (rozszerzenie.hex).

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo