Nr 5 (100) Rok XVII Naczelnej Rady Lekarskiej Warszawa, VII-VIII 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 5 (100) Rok XVII Naczelnej Rady Lekarskiej Warszawa, VII-VIII 2006"

Transkrypt

1 BIULETYN Nr 5 (100) Rok XVII Warszawa, VII-VIII 2006 REDAKTOR NACZELNY: MARIUSZ JANIKOWSKI Posiedzenie NRL 22 czerwca 2006 r Uchwała Nr 21/06/V zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej Na podstawie art 35 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r o izbach lekarskich (Dz U Nr 30, poz 158, z 1990 r Nr 20, poz 120, z 1996 r Nr 106, poz 496, z 1997 r Nr 28, poz 152, z 1998 r Nr 106, poz 668, z 2001 r Nr 126, poz 1383, z 2002 r Nr 153, poz 1271 i Nr 240, poz 2052 oraz z 2004 r Nr 92, poz 885) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr 69/03/IV z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie wysokości składki wprowadza się następujące : 1) otrzymuje brzmienie: 1 Miesięczna składka obowiązująca członka okręgowej izby lekarskiej, z zastrzeżeniem, wynosi: 1) 30 zł dla: a) lekarza, lekarza dentysty, b) lekarza emeryta, lekarza dentysty emeryta, który: wykonuje zawód lekarza, lekarza dentysty i nie ukończył 65 lat w przypadku mężczyzny albo 60 lat w przypadku kobiety, 2) 10 zł dla: a) lekarza stażysty, lekarza dentysty stażysty, b) lekarza rencisty, lekarza dentysty rencisty, c) lekarza emeryta, lekarza dentysty emeryta, który: wykonuje zawód lekarza, lekarza dentysty i ukończył 65 lat w przypadku mężczyzny albo 60 lat w przypadku kobiety ; 2) wyrazy lekarz stomatolog użyte w różnym przypadku zastępuje się wyrazami lekarz dentysta użyte w odpowiednim przypadku Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r Uchwała Nr 22/06/V w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2005 Na podstawie art 35 ust 1 pkt 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r o izbach lekarskich (DzU Nr 30, poz 158, z 1990 r Nr 20, poz 120, z 1996 r Nr 106, poz 496, z 1997 r Nr 28, poz 152, z 1998 r Nr 106, poz 668, z 2001 r Nr 126, poz 1383 oraz z 2002 r Nr 240, poz 2052 oraz z 2002r Nr 153, poz 1271), uchwala się co następuje: 1 Zatwierdza się wykonanie budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej za rok 2005, które zamyka się sumą bilansu (po stronie aktywów i pasywów) w kwocie , 90 zl 2 Postanawia się przeznaczyć zysk w kwocie zł na: akcję protestacyjną zl rezerwę na organizację ubezpieczeń lekarzy zl inne (CPT i inne katalogi) zl rezerwę na zakup siedziby zl Uchwała Nr 23/06/V w sprawie budżetu na 2006 r Na podstawie art 35 ust 1 pkt 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r o izbach lekarskich (DzU Nr 30, poz 158, z 1990 r Nr 20, poz 120, z 1996 r Nr 106, poz 496, z 1997 r Nr 28, poz 152, z 1998 r Nr 106, poz 668, z 2001 r Nr 126, poz 1383 oraz z 2002 r Nr 153, poz 1271 i Nr 240, poz 2052 oraz z 2004 r Nr 92, poz 885) uchwala się, co następuje: Przyjmuje się zmianę budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2006 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały NACZELNA IZBA LEKARSKA Załącznik do uchwały Nr 23/06/V NRL z r I PRZYCHODY składki składki lekarzy 0 12 składki lekarzy stomatologów 0 2 Wpłaty 0 3 Refundacja z budżetu państwa Gospodarka -pokoje gościnne Gazeta Lekarska Odsetki Inne II KOSZTY Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelny Sąd Lekarski Naczelna Rada Lekarska-koszty finansowane z refundacji Rejestr felczerów Naczelna Rada Lekarska Biuro Zjazd Posiedzenia NRL i Prezydium NRL Komisja Stomatologiczna Komisje i zespoły NRL Opłaty z tytułu przynależności do organizacji międzynarodowych Wynagrodzenia dla ekspertów Inne Naczelna Komisja Rewizyjna Krajowa Komisja Wyborcza Gazeta Lekarska Gospodarka -pokoje gościnne Centralny Rejestr Lekarzy WYDATKI CELOWE (środki trwałe i oprogramowanie) BIP Rezerwa Fundusz remontowy III RÓZNICA PRZYCHODY - KOSZTY IV Rezerwa budżetowa 1 lokaty inne cele (CPT i inne katalogi) Protest Rezerwa na organizację ubezpieczeń Rezerwa na zakup siedziby V Środki pieniężne ogółem Środki pieniężne + stan kasy na Udział w innych organizacjach strona 1 Biuletyn 5/2006

2 Zysk za rok 2005 w wysokości zł przeznaczony zostanie na: - protest zł - rezerwa na organizację ubezpieczeń lekarzy zł - inne cele (CPT i inne katalogi) zł - rezerwa na zakup siedziby zł I PRZYCHODY - refundacja z budżetu państwa II KOSZTY Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej materiały + energia usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia narzuty na wynagrodzenia amortyzacja pozostałe koszty delegacje i diety biegli czynsz inne (w tym szkolenia) Naczelny Sąd Lekarski materiały + energia usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia narzuty na wynagrodzenia amortyzacja pozostałe koszty delegacje i diety biegli czynsz inne (w tym szkolenia) Naczelna Rada Lekarska - koszty refundowane z budżetu materiały + energia usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia narzuty na wynagrodzenia amortyzacja 0 7 pozostałe koszty delegacje i diety biegli 0 73 czynsz inne 0 Rejestr felczerów materiały +energia usługi obce podatki i opłaty 0 4 wynagrodzenia narzuty na wynagrodzenia amortyzacja 0 7 pozostałe koszty III RÓZNICA PRZYCHODY - KOSZTY Informacje uzupełniające: Zakup majątku (powyżej 200 zł) NSL; NZOZ NACZELNA RADA LEKARSKA I PRZYCHODY składki składki lekarzy 0 12 składki lekarzy stomatologów 0 2 wpłaty 0 21 wpłaty lekarzy 0 22 wpłaty lekarzy stomatologów 0 23 inne wpłaty 0 3 sprzedaż majątku 0 4 odsetki inne II KOSZTY BIURO materiały +energia usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia pracownik samorządowy pracownik administracyjny narzuty na wynagrodzenia składki ZUS fundusz nagród amortyzacja pozostałe koszty czynsz ZJAZD Posiedzenia (delegacje + diety + protokoły) Posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (delegacje + diety + protokoły) Komisja Stomatologiczna Komisje i zespoły NRL Ośrodek Współpracy z Polonia Medyczną Współpraca z zagranicą Egzaminy cudzoziemców KKSiR (dotacje na imprezy ogólnokrajowe) Pozostałe Komisje i Zespoły NRL (delegacje + diety + protokoły) Opłaty z tytułu przynależności do organizacji międzynarodowych Wynagrodzenia dla ekspertów Inne Kongres Polonii Inne III Wydatki celowe (środki trwałe i oprogramowanie) VIII Krajowy Zjazd Lekazy plan na 2006 r I PRZYCHODY inne II KOSZTY materiały +energia usługi obce wynagrodzenia narzuty na wynagrodzenia amortyzacja pozostałe koszty delegacje inne III RÓZNICA PRZYCHODY - KOSZTY Uchwała Nr 24/06/V w sprawie upoważnienia do nabycia 91% udziałów firmy Medbroker Na podstawie art 59 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r o izbach lekarskich (DzU Nr 30, poz 158, z 1990 r Nr 20, poz 120, z 1996 r Nr 106, poz 496, z 1997 r Nr 28, poz 152, z 1998 r Nr 106, poz 668, z 2001 r Nr 126, poz 1383 oraz z 2002 r Nr 240, poz 2052 oraz z 2004 r Nr 92, poz 885) uchwala się, co następuje: Upoważnia się Prezesa Konstantego Radziwiłła i Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Sawoni do podpisania umowy o nabyciu 91% udziałów firmy Medbroker za kwotę 296,1 tys Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 25/06/V zmieniająca uchwałę w sprawie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje lekarzy i lekarzy dentystów, zaświadczeń stwierdzających kwalifikacje w zakresie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych oraz zaświadczeń dotyczących postawy etycznej Na podstawie art 4 ust 1 pkt 2 i 3 w zw z art 35 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r o izbach lekarskich (Dz U Nr 30, poz 158, z 1990 r Nr 20, poz 120, z 1996 r Nr 106, poz 496, z 1997 r Nr 28, poz 152, z 1998 r Nr 106, poz 668, z 2001 r Nr 126, poz 1383, z 2002 r Nr 153, poz 1271 i Nr 240, poz 2052 oraz z 2004 r Nr 92, poz 885) oraz art 6 ust 9 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz U z 2005 r Nr 226, poz 1943) uchwala się, co następuje: W uchwale Nr 80/04/IV z dnia 23 kwietnia 2004 r w sprawie zaświadczeń stwierdzających formalne kwalifikacje lekarzy i lekarzy dentystów, zaświadczeń stwierdzających kwalifikacje w zakresie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych oraz zaświadczeń dotyczących postawy etycznej (tekst jednolity: obwieszczenie Nr 3/05/IV Prezesa z dnia 2 marca 2005 r), zmienionej uchwałą Nr 105/05/IV z dnia 15 kwietnia 2005 r oraz uchwałą Nr 111/05/IV z dnia 16 września 2005 r, wprowadza się następujące : 1) w po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 5a) zaświadczenie stwierdzające posiadanie przez lekarza specjalizacji wymienionej w przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej, stanowiące załącznik nr 5a do uchwały, ; 2) po 4b dodaje się 4c w brzmieniu: 4c Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 5a, okręgowa rada lekarska wydaje lekarzowi na podstawie dyplomu uzyskania tytułu specjalisty w jednej z 42 dziedzin medycyny, wymienionych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej (M P Nr 21, poz 375), wydanego przez Centrum Egzaminów Medycznych ; 3) załącznik nr 1b do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 4) po załączniku nr 5 do uchwały dodaje się załącznik nr 5a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 5) załącznik nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały Prezes ogłosi na stronach internetowych Naczelnej Izby Lekarskiej jednolity tekst uchwały, o której mowa w, w terminie do dnia 1 września 2006r 3 strona 2 Biuletyn 5/2006

3 Załączniki do uchwały Nr 25/06/V Załącznik nr 1 Załącznik nr 1b do uchwały nr 80/04/IV ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRZEZ LEKARZA STUDIÓW MEDYCZNYCH ZGODNYCH Z ART 23 DYREKTYWY RADY 93/16/EWG Pieczęć okręgowej izby lekarskiej ZAŚWIADCZENIE Nr, dnia Okręgowa Rada Lekarska w zaświadcza, że Pan(i) lekarz, ur w, posiada dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem lekarza, wydany przez w dniu, uzyskany w wyniku ukończenia kształcenia zgodnego z wymaganiami określonymi w art 23 Dyrektywy Rady 93/16/EWG okrągła pieczęć okręgowej izby lekarskiej podpisy Załącznik nr 2 Załącznik nr 5a do uchwały nr 80/04/IV WZÓR ZAŚWIADCZENIA STWIERDZAJĄCEGO POSIADANIE PRZEZ LEKARZA SPECJALIZACJI WYMIENIONEJ W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH W UNII EUROPEJSKIEJ W ODNIESIENIU DO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pieczęć okręgowej izby lekarskiej ZAŚWIADCZENIE Nr, dnia Okręgowa Rada Lekarska w zaświadcza, że Pan(i) lekarz, ur w, posiada tytuł specjalisty w dziedzinie potwierdzony dyplomem wydanym w dniu przez Centrum Egzaminów Medycznych Powyższy dyplom jest dokumentem wymienionym w załączniku B, o którym mowa w art 5 Dyrektywy Rady 93/16/EWG, w odniesieniu do Rzeczypospolitej i został uzyskany w wyniku ukończenia kształcenia zgodnego z wymaganiami określonymi w art Dyrektywy Rady 93/16/EWG okrągła pieczęć okręgowej izby lekarskiej podpisy Załącznik nr 3 Załącznik nr 7 do uchwały Nr 80/04/IV Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-stomatologicznych, uzyskanych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, uznanych za równorzędne ze specjalnościami lekarskimi i lekarsko-dentystycznymi określonymi w przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej oraz wykaz aktów prawnych, na podstawie których były dotychczas uzyskiwane specjalizacje A Specjalności lekarskie Specjalności lekarskie wymienione w przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Specjalności lekarskie uzyskiwane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, uznane za równoważne ze specjalnościami lekarskimi określonymi w przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Numer aktu prawnego, na podstawie którego były dotychczas uzyskiwane specjalizacje lekarskie Alergologia alergologia II (podsp) 22, 24 Allergology alergologia II 25, 26 alergologia 35, 36, 37 alergologia 38, 40, 42 Anestezjologia anestezjologia II 15, 17, 18, 21 i intensywna terapia anestezjologia i reanimacja II 22, 24 Anaesthetics anestezjologia i intensywna terapia II 25, 26, 27 anestezjologia i intensywna terapia 35, 36, 37 anestezjologia i intensywna terapia 38, 40, 42 Chirurgia dziecięca chirurgia dziecięca II 15, 17, 18, 21 Paediatric surgery chirurgia dziecięca II 22, 24 chirurgia dziecięca II 25, 26, 27 chirurgia dziecięca 35, 36, 37 chirurgia dziecięca 38, 40, 42 Chirurgia chirurgia klatki piersiowej II 22, 23, 24 klatki piersiowej chirurgia klatki piersiowej II 25, 26, 27 Thoracic surgery chirurgia klatki piersiowej 35, 36, 37 chirurgia klatki piersiowej 38, 40, 42 Chirurgia naczyniowa chirurgia naczyniowa 35, 36, 37 Vascular surgery chirurgia naczyniowa 38, 40, 42 Chirurgia ogólna chirurgia II 15, 17, 18, 21 General surgery chirurgia ogólna II 22, 24 chirurgia ogólna II 25, 26, 27 chirurgia ogólna 35, 36, 37 chirurgia ogólna 38, 40, 42 Chirurgia plastyczna chirurgia plastyczna II 22, 24 Plastic surgery chirurgia plastyczna II 25, 26 chirurgia plastyczna 35, 36, 37 chirurgia plastyczna 38, 40, 42 Chirurgia chirurgia szczękowa II 22, 23, 24 szczękowo-twarzowa chirurgia szczękowa II 25, 26 Maxillo-facial surgery chirurgia szczękowo-twarzowa 35, 36, 37 (basic medical training) chirurgia szczękowo-twarzowa 38, 40, 42 Choroby płuc choroby płuc II 15, 17, 18, 21 Respiratory medicine choroby płuc II 22, 24, choroby płuc II 25, 26, 27 choroby płuc 35, 36, 37 choroby płuc 38, 40, 42 Choroby wewnętrzne choroby wewnętrzne II 15, 17, 18, 21 General (internal) choroby wewnętrzne II 22, 24 medicine choroby wewnętrzne II 25, 26, 27 choroby wewnętrzne 35, 36, 37 choroby wewnętrzne 38, 40, 42 Choroby zakaźne choroby zakaźne II 15, 17, 18, 21 Communicable choroby zakaźne II 22, 24 diseases choroby zakaźne II 25, 26, 27 choroby zakaźne 35, 36, 37 choroby zakaźne 38, 40, 42 Dermatologia dermatologia i wenerologia II 15, 17, 18, 21 i wenerologia dermatologia i wenerologia II 22, 24 Dermato-venerology dermatologia i wenerologia II 25, 26, 27 dermatologia i wenerologia 35, 36, 37 dermatologia i wenerologia 38, 40, 42 Diagnostyka analityka lekarska II 15, 17, 18, 21 laboratoryjna diagnostyka laboratoryjna II 22, 24 Clinical biology diagnostyka laboratoryjna II 25, 26, 27 diagnostyka laboratoryjna 35, 36, 37 diagnostyka laboratoryjna 38, 40, 42 Endokrynologia endokrynologia II (podsp) 22 Endocrinology endokrynologia II 25, 26 endokrynologia 35, 36, 37 endokrynologia 38, 40, 42 Farmakologia farmakologia kliniczna II 22 kliniczna farmakologia i zielarstwo II 25, 26 Pharmacology farmakologia kliniczna II 25, 26 farmakologia II 28 farmakologia kliniczna 35, 36, 37 farmakologia kliniczna 38, 40, 42 Gastroenterologia gastroenterologia II (podsp) 22 Gastro-enterology gastroenterologia II 25, 26 gastroenterologia 35, 36, 37 gastroenterologia 38, 40, 42 Geriatria gerontologia II (podsp) 22, 24 Geriatrics geriatria II 25, 26 geriatria 35, 36, 37 geriatria 38, 40, 42 Hematologia hematologia II (podsp) 22, 24 General haematology hematologia II 25, 26, 27 hematologia 35, 36, 37 hematologia 38, 40, 42 Immunologia kliniczna immunologia kliniczna 35, 36, 37 Immunology immunologia kliniczna 38, 40, 42 Kardiologia kardiologia II (podsp) 22, 24 Cardiology kardiologia II 25, 26, 27 kardiologia 35, 36, 37 kardiologia 38, 40, 42 Medycyna nuklearna ochrona radiologiczna II 17 Nuclear medicine ochrona radiologiczna II 24 ochrona radiologiczna II 26 medycyna nuklearna II (podsp) 22, 24 medycyna nuklearna II 25, 26, 27 medycyna nuklearna 35, 36, 37 medycyna nuklearna 38, 40, 42 Medycyna pracy medycyna przemysłowa II 15, 17, 18, 21 Occupational medycyna przemysłowa II 22, 24 medicine medycyna pracy II 25, 26, 27 medycyna lotnicza II 26 medycyna pracy 35, 36, 37 medycyna pracy 38, 40, 42 Medycyna ratunkowa medycyna ratunkowa 35, 36, 37 Accident and medycyna ratunkowa 38, 40, 42 emergency medicine Mikrobiologia lekarska mikrobiologia II 15, 17, 18, 21 Microbiology- mikrobiologia i serologia II 22, 24 -bacteriology mikrobiologia II 25, 26, 27 mikrobiologia lekarska 35, 36, 37 mikrobiologia lekarska 38, 40, 42 Medycyna transportu medycyna morska i tropikalna 22 Tropical medicine medycyna morska i tropikalna II 25, 26 wojskowa medycyna morska II 26 medycyna transportu 35 medycyna transportu 38, 42 Nefrologia nefrologia II (podsp) 22 Renal diseases nefrologia II 25, 26 nefrologia 35, 36, 37 nefrologia 38, 40, 42 strona 3 Biuletyn 5/2006

4 Neurochirurgia neurochirurgia II 15, 17, 18, 21 Neurological surgery neurochirurgia II 22, 24 neurochirurgia i neurotraumatologia II 25, 26 neurochirurgia 35, 36, 37 neurochirurgia 38, 40, 42 Neurologia neurologia II 15, 17, 18, 21 Neurology neurologia II 22, 24 neurologia II 25, 26, 27 neurologia 35, 36, 37 neurologia 38, 40, 42 Okulistyka okulistyka II 15, 17, 18, 21 Ophthalmology okulistyka II 22, 24 okulistyka II 25, 26, 27 okulistyka 35, 36, 37 okulistyka 38, 40, 42 Ortopedia chirurgia ortopedyczna II 15, 17, 18, 21 i traumatologia chirurgia urazowo-ortopedyczna II 22, 24 narządu ruchu ortopedia i traumatologia II 25, 26, 27 Orthopaedics ortopedia i traumatologia narządu ruchu 35, 36, 37 ortopedia i traumatologia narządu ruchu 38, 40, 42 Otorynolaryngologia laryngologia II 15, 17, 18, 21 Oto rhino otolaryngologia II 22, 24, laryngology otolaryngologia II 25, 26, 27 otorynolaryngologia 35, 36, 37 otorynolaryngologia 38, 40, 42 Patomorfologia anatomia patologiczna II 15, 17, 18, 21 Pathological anatomy patomorfologia II 22, 24, patomorfologia II 25, 26, 27 patomorfologia 35, 36, 37 patomorfologia 38, 40, 42 Pediatria pediatria II 15, 17, 18, 21 Paediatrics pediatria II 22, 24, pediatria II 25, 26, 27 pediatria 35, 36, 37 pediatria 38, 40, 42 Położnictwo położnictwo i ginekologia II 15, 17, 18, 21 i ginekologia położnictwo i ginekologia II 22, 24, Obstetrics położnictwo i ginekologia II 25, 26, 27 and gynaecology położnictwo i ginekologia 35, 36, 37 położnictwo i ginekologia 38, 40, 42 Psychiatria psychiatria II 15, 17, 18, 21 Psychiatry psychiatria II 22, 24, psychiatria II 25, 26, 27 psychiatria 35, 36, 37 psychiatria 38, 40, 42 Psychiatria psychiatria dziecięca II 22, 24 dzieci i młodzieży psychiatria dzieci i młodzieży II 25, 26 Child psychiatry psychiatria dzieci i młodzieży 35, 36, 37 psychiatria dzieci i młodzieży 38, 40, 42 Radiologia radiologia II 15, 17, 18, 21 i diagnostyka radiodiagnostyka II 22, 24, obrazowa radiodiagnostyka II 25, 26, 27 Diagnostic radiology radiologia i diagnostyka obrazowa 35, 36, 37 radiologia i diagnostyka obrazowa 38, 40, 42 Radioterapia radioterapia II 15, 17, 18, 21 onkologiczna radioterapia II 22, 24, Radiotherapy radioterapia onkologiczna II 25, 26, 27 radioterapia onkologiczna 35, 36, 37 radioterapia onkologiczna 38, 40, 42 Rehabilitacja rehabilitacja ogólna II 22, 24 medyczna rehabilitacja medyczna II 25, 26, 27 Physiotherapy rehabilitacja medyczna 35, 36, 37 rehabilitacja medyczna 38, 40, 42 Reumatologia reumatologia II 22 Rheumatology reumatologia II 25, 26, 27 reumatologia 35, 36, 37 reumatologia 38, 40, 42 Urologia urologia II 15, 17, 18, 21 Urology urologia II 22, 24, urologia II 25, 26, 27 urologia 35, 36, 37 urologia II 38, 40, 42 Zdrowie publiczne zdrowie publiczne 35, 36, 37 Community medicine zdrowie publiczne 38, 40, 42 organizacja ochrony zdrowia 15 organizacja ochrony zdrowia II 22 organizacja ochrony zdrowia II 25, 26, 27 organizacja ochrony zdrowia wojsk II 24, 26 B Specjalności lekarsko-stomatologiczne (dentystyczne) Specjalności lekarskio-dentystyczne wymienione w przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Specjalności lekarskio- -stomatologiczne uzyskiwane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, uznane za równoważne ze specjalnościami lekarskimi określonymi w przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej w odniesieniu do Rzeczypospolitej Numer aktu prawnego, na podstawie którego były dotychczas uzyskiwane specjalizacje lekarskio- -stomatologiczne Chirurgia chirurgia stomatologiczna II 28 stomatologiczna chirurgia stomatologiczna 35, 36, 37 Oral surgery chirurgia stomatologiczna 38, 40, 42 Ortodoncja ortodoncja II 25, 26, 27 Orthodontics ortodoncja 35, 36, 37 ortodoncja 38, 40, 42 C Wykaz aktów prawnych, na podstawie których były dotychczas uzyskiwane specjalizacje Nr Akt prawny 01 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 1951 r w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów w niektórych dziedzinach medycyny (MP Nr A-105, poz 1507) 02 Instrukcja Nr 72/52 Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 1952 r (Nr ZIA/513/52 - Dz Urz Min Zdrow Nr 13, poz 145) 03 Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Obrony Narodowej z dnia 27 października 1952 r sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy-żołnierzy w czynnej służbie wojskowej za specjalistów w niektórych dziedzinach medycyny (Dziennik Rozkazów MON Nr 29, poz 154) 04 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 1953 r w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów (MP Nr A-70, poz 852 oraz z 1954 r Nr A-14, poz 304) 05 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 1954 r zmieniające zarządzenie z dnia 15 lipca 1953 r w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów (MP Nr A-14, poz 304) 06 Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Obrony Narodowej z dnia 27 stycznia 1954 r w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy wojskowych za specjalistów (Dziennik Rozkazów MON Nr 4, poz 13) 07 Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Spraw Wewnętrznych z dnia 11 kwietnia 1957 r w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za specjalistów (Dz Urz MSW Nr 8, poz 22 oraz Dz Urz MZ Nr 16, poz 100) 08 Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 1957 r w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy wojskowych za specjalistów (Dziennik Rozkazów MON Nr 17, poz 118) 09 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 1958 r w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów (MP Nr 45, poz 263, z 1959 r Nr 58, poz 287 oraz z 1960 r Nr 4, poz 17) 10 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 czerwca 1958 r w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów w dziedzinie medycyny kolejowej (Dz Urz Min Zdrow Nr 12, poz 54 oraz 1959 r Nr 3, poz 10) 11 Zarządzenie Ministrów Zdrowia i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 grudnia 1958 r w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za specjalistów (Dz Urz MSW z 1959 r Nr 1, poz 1) 12 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 1959 r zmieniające zarządzenie z dnia 29 maja 1958 r w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów (MP Nr 58, poz 287) 13 Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 1959 r w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy wojskowych za specjalistów (Dziennik Rozkazów MON Nr 15, poz 83) 14 Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 1959 r zmieniające zarządzenie z dnia 29 maja 1958 r w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów (MP Nr 4, poz 17) 15 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 grudnia 1962 r w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów (MP Nr 2, poz 4, z 1965 r Nr 19, poz 85 oraz z 1966 r Nr 34, poz 176) 16 Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 stycznia 1963 r w sprawie programów specjalizacji lekarzy (Dz Urz Min Zdrow Nr 4, poz 21) 17 Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1964 r w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy wojskowych za specjalistów (Dziennik Rozkazów MON Nr 12, poz 71) 18 Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 2 listopada 1964 r w sprawie zasad i trybu uznawania za specjalistów lekarzy służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz Urz MSW Nr 18, poz 48) 19 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 lipca 1966 r zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu uznawania lekarzy za specjalistów (MP Nr 34, poz 176 oraz Dz Urz MZiOS Nr 17, poz 7) 20 Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej Nr 69 MON z dnia 8 listopada 1971 r w sprawie zasad i trybu uznawania wojskowych lekarzy dentystów i farmaceutów w dziedzinie organizacji i taktyki służby zdrowia (Dziennik Rozkazów MON Nr 23, poz 114) 21 Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 1972 r w sprawie zasad i trybu uznawania za specjalistów lekarzy służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz Urz MSW Nr 5, poz 17) 22 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 marca 1973 r w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów (Dz Urz MZiOS Nr 7, poz 33, z późn zm) 23 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 kwietnia 1974 r zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów (Dz Urz MZiOS Nr 10, poz 43,z późn zm) 24 Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Obrony Narodowej z dnia 22 stycznia 1975 r w sprawie specjalizacji lekarzy wojskowych, lekarzy dentystów wojskowych i farmaceutów wojskowych (Dziennik Rozkazów MON Nr 2, poz 14) 25 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 lutego 1983 r w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz Urz MZiOS Nr 3, poz 19, z 1986 r Nr 7, poz 26, z 1989 r Nr 8, poz 50, z 1991 r Nr 2, poz 3, z 1994 r Nr 9, poz 19, Nr 11, poz 23, z 1996 r Nr 8, poz 21 oraz z 1997 r Nr 2, poz 4) 26 Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 1983 r w sprawie specjalizacji lekarzy wojskowych, lekarzy dentystów wojskowych i farmaceutów wojskowych oraz pozostałej kadry i pracowników wojskowej służby zdrowia (Dz Rozkazów MON Nr 1, poz 79) 27 Zarządzenie Ministrów: Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1985 r w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia resortu spraw wewnętrznych (Dz Urz MSW Nr 6, poz 17) 28 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1986 r zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz Urz MZiOS Nr 7, poz 26) 29 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 października 1989 r zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów farmacji oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz Urz MZiOS Nr 8, poz 50) strona 4 Biuletyn 5/2006

5 30 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 marca 1991 r zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz Urz MZiOS Nr 2, poz 3) 31 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1994 r w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz Urz MZiOS Nr 9, poz 19) 32 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1994 r w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz Urz MZiOS Nr 11, poz 23) 33 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1996 r zmieniające zarządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, magistrów w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz Urz MZiOS Nr 8, poz 21) 34 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 stycznia 1997 r w służbie zdrowia i opiece społecznej (Dz Urz MZiOS Nr 2, poz 4) 35 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz U Nr 31, poz 302 i Nr 61, poz 676 oraz z 2000 r Nr 6 poz 84) 36 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2000 r w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz U Nr 31, poz 389) 37 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 czerwca 2000 r w sprawie trybu uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, pełniącego służbę lub zatrudnionego w zakładzie opieki zdrowotnej tworzonym przez Ministra Obrony Narodowej (Dz U Nr 51, poz 611) 38 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz U Nr 83, poz 905) 39 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz U Nr 148, poz 1661) 40 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2003 r zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz U Nr 85, poz 784) 41 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2003 r zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz U Nr 205, poz 1992) 42 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz U Nr 213, poz 1779) Uchwała Nr 26/06/V zmieniająca uchwałę w sprawie składu komisji i zespołów Na podstawie art 35 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r o izbach lekarskich (DzU Nr 30, poz 158, z 1990 r Nr 20, poz 120, z 1996 r Nr 106, poz 496, z 1997 r Nr 28, poz 152, z 1998 r Nr 106, poz 668, z 2001 r Nr 126, poz 1383, z 2002 r Nr 153, poz 1271 i Nr 240, poz 2052 oraz z 2004 r Nr 92, poz 885) oraz 4 uchwały Nr 9 IV Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 12 grudnia 1997 r w sprawie regulaminu organów Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje: W uchwały Nr 14/06/V z dnia 18 marca 2006 r w sprawie składu komisji i zespołów wprowadza się następującą zmianę: - w pkt 4 na końcu dodaje się wyrazy: Zdzisław Annusewicz, Katarzyna Bojarowska, Wojciech Burchardt, Ewa Tuszkiewicz-Misztal, Dorota Radziszewska Stanowisko Nr 7/06/V w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia Naczelna Rada Lekarska dziękuje wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom, którzy w różny sposób czynnie włączyli się w ostatnim czasie do protestu środowisk medycznych na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych oraz zmian systemowych, które są warunkiem poprawy sytuacji w ochronie zdrowia Naczelna Rada Lekarska z satysfakcją zauważa, że w wyniku masowych protestów konieczne w systemie ochrony zdrowia stały się jedną z najważniejszych spraw poruszanych przez środki masowego przekazu oraz polityków Po raz pierwszy zaczyna dominować przekonanie, wcześniej wielokrotnie wyrażane przez samorząd lekarski: nie da się przeprowadzić żadnej sensownej reformy systemu ochrony zdrowia bez zasadniczego wzrostu publicznych nakładów na tę część gospodarki państwa Naczelna Rada Lekarska za krok we właściwym kierunku odbiera zapowiedzi Rządu zwiększenia publicznych wydatków państwa w latach Naczelna Rada Lekarska stwierdza jednocześnie, że są one zdecydowanie niewystarczające Zakładane osiągnięcie poziomu tych wydatków w wysokości 4,7% PKB w roku 2009 pozostawi Polskę na ostatnim miejscu pod tym względem w Unii Europejskiej i nie daje szansy na osiągnięcie sytuacji satysfakcjonującej pacjentów, pracowników ochrony zdrowia i innych uczestników systemu Naczelna Rada Lekarska podtrzymując swoje negatywne stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o przekazaniu środków finansowych publicznym zakładom opieki zdrowotnej na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tych zakładach (druk sejmowy nr 671), wyraża zadowolenie z przedstawionej w dniu 14 czerwca 2006 r przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości nowej wersji tej ustawy przewidującej wzrost wartości świadczeń zdrowotnych zamawianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z przeznaczeniem tych środków na podwyżkę wynagrodzeń wszystkich pracowników ochrony zdrowia (druk sejmowy nr 673) Naczelna Rada Lekarska stwierdza, że projekt ten realizuje postulat objęcia wszystkich pracowników bez względu na miejsce i formułę zatrudnienia, ale jest tylko rozwiązaniem doraźnym Naczelna Rada Lekarska podtrzymuje swoje poprzednie stanowiska, że zrealizowanie postulatu godnych wynagrodzeń dla lekarzy i lekarzy dentystów (co najmniej 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw dla lekarza lub lekarza dentysty nie posiadającego specjalizacji; co najmniej 2,5-krotność takiego wynagrodzenia dla lekarza lub lekarza dentysty posiadającego pierwszy stopień specjalizacji; co najmniej trzykrotność takiego wynagrodzenia dla lekarza lub lekarza dentysty posiadającego drugi stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) z jednoczesnym zabezpieczeniem oczekiwań płacowych innych pracowników ochrony zdrowia oraz zapewnieniem obywatelom polskim bezpieczeństwa zdrowotnego na europejskim poziomie jest możliwe tylko, jeśli publiczne nakłady na ochronę zdrowia zwiększą się do poziomu minimum 6% PKB a ceny świadczeń zdrowotnych będą odzwierciedlać rzeczywistą ich wartość W związku z tym Naczelna Rada Lekarska apeluje do Rządu i Parlamentu RP o większe od zapowiadanego podniesienie tych nakładów już od roku 2007 i uwzględnienie tego w pracach nad budżetem na przyszły rok Stanowisko Nr 8/06/V w sprawie praw nabytych do wykonywania tzw ogólnej praktyki medycznej w ramach systemu zabezpieczenia społecznego W związku z argumentami zgłoszonymi po podjęciu przez Naczelną Radę Lekarską w dniu 17 września 2004 r stanowiska Nr 64/04/IV w sprawie praw nabytych do wykonywania tzw ogólnej praktyki medycznej w ramach systemu zabezpieczenia społecznego, a dotyczącymi długości okresów wykonywania zawodu lekarza, niezbędnych do uzyskania uprawnień (praw nabytych) do udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, Naczelna Rada Lekarska postanawia zmienić swoje stanowisko w zakresie uzyskiwania praw nabytych do udzielania świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej Naczelna Rada Lekarska stwierdza, że prawa nabyte do udzielania świadczeń zdrowotnych jako lekarze podstawowej opieki zdrowotnej w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego powinni mieć przyznane w Polsce następujący lekarze: 1) posiadający II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych lub II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, którzy uzyskali prawo wykonywania zawodu i odbyli szkolenie specjalizacyjne przed dniem wejścia w życie ustawy wprowadzającej do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy 93/16/EWG w zakresie dotyczącym wykonywania tzw ogólnej praktyki medycznej w ramach systemu zabezpieczenia społecznego, 2) posiadający I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych lub I stopień specjalizacji w dziedzinie pediatrii lub I stopień specjalizacji w dziedzinie medycyny ogólnej, jeżeli przepracowali ostatnie 5 lat w podstawowej opiece zdrowotnej, 3) inni niż wymienieni w pkt 1 i 2, jeżeli przepracowali ostatnie 10 lat w podstawowej opiece zdrowotnej Naczelna Rada Lekarska postanawia przesłać przedmiotowe stanowisko do Ministra Zdrowia z wnioskiem o uwzględnienie przedmiotowego stanowiska w prowadzonych pracach legislacyjnych, mających na celu realizację przepisów Dyrektywy Rady 93/16/EWG Stanowisko Nr 9/06/V w sprawie wzrostu wynagrodzeń lekarzy stażystów i lekarzy rezydentów Naczelna Rada Lekarska uznaje za konieczne, aby równolegle z wejściem w życie ustawy o przekazaniu środków finansowych publicznym zakładom opieki zdrowotnej nastąpiły legislacyjne umożliwiające wzrost wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów rezydentów oraz stażystów proporcjonalnie do wzrostu wynagrodzeń zapowiedzianego w projekcie ustawy o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń Wzrost wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w ramach rezydentury powinien się dokonać poprzez zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, zaś wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów stażystów poprzez zmianę rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty strona 5 Biuletyn 5/2006

Śląska Izba Lekarska w statystyce

Śląska Izba Lekarska w statystyce Statystyka ma swoją poezję. Któż z nas myśli o tym, że gdyby co dzień pił nie osłodzoną herbatę, a parę łyżeczek sypał do kąta pokoju, pod koniec życia nie mógłby wyjść z domu bez użycia łopaty. Antoni

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA CHIRURGIA NACZYNIOWA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA REZYDENTURY - 20 miejsc przyznanych przez MZ 1 80962/2016 2 81526/2016 CHIRURGIA NACZYNIOWA 2 miejsca pozarezydenckie dla lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r.

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r. / WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH i LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 1779 z dnia 20.10.2005 r. Dz.U Nr 213 z dnia 28.10.2005 r./ Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria

1 2 3 4 5 1. Alergologia Choroby wewnętrzne Pediatria Załącznik nr 6 Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty Wykaz w danej specjalizacji, dziedzinie w medycyny których można po uzyskać zrealizowaniu tytuł specjalisty programu w danej

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu

Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu Wykaz specjalizacji, w których można uzyskać tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny po zrealizowaniu programu specjalizacji właściwego dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację I lub II

Bardziej szczegółowo

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia

5 Choroby wewnętrzne Choroby płuc Choroby wewnętrzne Transfuzjologia Dziennik Ustaw Nr 31-1777- Poz. 302 Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. (poz. 302) Załącznik nr 1 SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY SPECJALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce. dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w praktyce dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Podstawy prawne PES Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załączniki do rozporządzenia z dnia 20 października 2005 r. Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1.

Bardziej szczegółowo

Nr 6 (101) Rok XVII Naczelnej Rady Lekarskiej Warszawa, X 2006

Nr 6 (101) Rok XVII Naczelnej Rady Lekarskiej Warszawa, X 2006 BIULETYN Nr 6 (101) Rok XVII Warszawa, X 2006 REDAKTOR NACZELNY: MARIUSZ JANIKOWSKI Posiedzenie NRL 8 września 2006 r. Uchwała Nr 27/06/V zmieniająca uchwałę w sprawie uczestnictwa w pracach europejskich

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015

Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Analiza wyników PES w sesji jesiennej 2015 Wyniki egzaminów testowych PES - jesień 2015 Liczba Średni Odsetek Specjalność zdających Zdało wynik niepowodzeń Chirurgia plastyczna 6 1 60,83 83,3% Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2013 r. - 31.03.2013 r. DZIEDZINY PODSTAWOWE TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik %

Dodatkowe kryterium. Lp. Nr kodowy Wynik % Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań

Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy. i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań Analiza dostępności kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie wyników postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzonych w woj. łódzkim w latach 2011-2014 1 ZASADY ODBYWANIA SPECJALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku

Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku Wojciech ŁĄCKI Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego Dane liczbowe obrazujące pracę Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2016 roku Poniżej zamieszczono zestawienia liczbowe ukazujące pracę Naczelnego Sądu

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 PAŹDZIERNIKA 2016 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe Kwalifikacje zawodowe Pytania ogólne #MULTIVALUE Pytania pomagające określić zawód Pytania dotyczące zawodu..,,,, Czy zawód [${Profession}] jest na terytorium Państwa kraju regulowany? - Tak - Nie.. Jakiego

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny L.p. Umiejętność Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny Załącznik nr 2 Dostępna dla innych lekarzy po odbyciu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Uwaga osoby zakwalifikowane!!! LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WYNIKU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2015 r. 31 MARCA 2015 r. Uwaga osoby zakwalifikowane!!!

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (grupa Z6 i Z7) Wniosek nr... do polisy nr... UWAGA! istnieje możliwość wielokrotnego wyboru przy wykonywaniu zawodu lekarza, pielegniarki,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE 01.03.2016 r. 31.03.2016 r. Lista lekarzy / lekarzy dentystów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny w województwie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe Pytania pomagające określić zawód Pytania dotyczące zawodu 1. 1. 1 1. 1. 2 Kwalifikacje zawodowe 01 Pytania ogólne Czy zawód [${Profession}] jest na terytorium Państwa kraju regulowany? - Tak - Nie Jakiego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO. PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1-31 MARCA 2017 r. LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH Uwaga osoby zakwalifikowane!!! Osobisty odbiór skierowań do odbywania specjalizacji w Oddziale

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego Wyniki postępowania kwalifikacyjnego mającego na celu zakwalifikowanie lekarza do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego w terminie 1-31 marca 2014 r. Wydawanie skierowań do odbywania specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Dział 3 KADRA MEDYCZNA

Dział 3 KADRA MEDYCZNA Dział 3 KADRA MEDYCZNA - 169 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o osobach wykonujących zawód medyczny oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy

TRYB REZYDENCKI. Nr kodowy wnioskodawcy Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2016 r. - 31.03.2016 r. stan na dzień 31.03.2016r. TRYB REZYDENCKI Anestezjologia i intensywna terapia Tryb rezydencki - limit miejsc

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim

Sprawozdanie z kształcenia podyplomowego kadry medycznej w sesji wiosennej oraz jesiennej 2013 roku w województwie warmińsko-mazurskim SPRAWOZDANIE Z KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADRY MEDYCZNEJW SESJI WIOSENNEJORAZ JESIENNEJ 2013ROKU W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM OLSZTYN 2014 Wojewoda Warmińsko - Mazurski Sprawozdanie z kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r. Projekt z dnia 27 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2009 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

21.05.2015 r. LEKARZE SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI SPECJALIŚCI. Jest nas za mało, a będzie jeszcze mniej

21.05.2015 r. LEKARZE SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI SPECJALIŚCI. Jest nas za mało, a będzie jeszcze mniej 21.05.2015 r. LEKARZE SPECJALIŚCI LEKARZE DENTYŚCI SPECJALIŚCI Jest nas za mało, a będzie jeszcze mniej Profil demograficzny lekarzy specjalistów i lekarzy dentystów jest niekorzystny Jeżeli nie nastąpią

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 0801 888 997 lub 22 333 77 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 17:00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl A Nazwa Pośrednika ID Pieczęć działu Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 30 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 34/2015/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. U. z dnia 11 lipca 2007 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. U. z dnia 11 lipca 2007 r.) Dz. U. Nr 124 z 2007 r., poz. 867 ROZPORZĄDZE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Modułowy system specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych Zasady organizacji szkoleń w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarza Rodzinnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie Dr n.med.

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2017/2018) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 20 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł Ceny oczekiwane w rodzaju: Leczenie szpitalne Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4010.030.02 ALERGOLOGIA - 03.4010.031.02

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek

KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Warszawa, dn. 04.12.2014 r. KONKURS OFERT NA Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek Samodzielny Zespół Publicznych

Bardziej szczegółowo

Identyfikator wniosku w systemie WORS. Miejsce na liście rankingowej. Wynik postępowania kwalifikacyjnego. Wybrana specjalizacja

Identyfikator wniosku w systemie WORS. Miejsce na liście rankingowej. Wynik postępowania kwalifikacyjnego. Wybrana specjalizacja Lista lekarzy, którym przyznano dodatkowo niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą zgodnie z art. 16 e ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł

CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA ALERGOLOGIA - HOSPITALIZACJA 52,00 zł Ceny oczekiwane w rodzaju: Leczenie szpitalne Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4000.030.02 CHOROBY WEWNĘTRZNE - 03.4010.030.02 ALERGOLOGIA - 03.4011.030.02

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO - ZADANIA, OSIĄGNIĘCIA, PLANY ROZWOJU płk dr n. med. Stefan Antosiewicz Komendant CKP WIM TRADYCJE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR SŁUŻBY

Bardziej szczegółowo

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI

Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI Dział 3 PRACOWNICY MEDYCZNI - 205 - Źródło danych statystycznych i definicji 1. Dane statystyczne o pracownikach medycznych oprócz informacji o farmaceutach pracujących w aptekach ogólnodostępnych pochodzą

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia i Intensywna Terapia. Liczba miejsc akredytacyjnych Kielce ul. Grunwaldzka Kielce ul.

Anestezjologia i Intensywna Terapia. Liczba miejsc akredytacyjnych Kielce ul. Grunwaldzka Kielce ul. Lista Klinik / Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w których lekarze mogą odbywać specjalizację w systemie dotychczasowym i modułowym obowiązującym od 1.10.2014 r. Wg stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień

Załącznik nr 3. Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 1 Załącznik nr 3 Wartości ubezpieczanego mienia /bez oddzielnie ubezpieczanych pojazdów/. Stan na dzień 30.09.2010. Ubezpieczony: Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. Środki trwałe, niskocenne środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum Załącznik do zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 31 maja 2005 r. Kod Nazwa 01 01 05 00 00 Prorektor ds. Collegium Medicum 90 01 05 00 00 Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum 16 00

Bardziej szczegółowo

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po

Lista lekarzy/lekarzy dentystów zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego L.p. Nr kodowy Wynik % Alergologia Pozarezydenckie po Wyniki postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przeprowadzonego na podstawie art. 16c ust. 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634

Bardziej szczegółowo

liczba egzaminów w I sem. 0

liczba egzaminów w I sem. 0 Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata 2013-2019 grupa A A SMSTR I przedmiot/moduł Jednostka organizująca l. godzin TS w. ćw. sem. licz. Anatomia prawidłowa człowieka Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31)

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 31) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr

Bardziej szczegółowo

Uwaga!!! Nie ma potrzeby składania wniosków o przyznanie dodatkowego miejsca szkoleniowego ani w trybie rezydenckim ani pozarezydenckim.

Uwaga!!! Nie ma potrzeby składania wniosków o przyznanie dodatkowego miejsca szkoleniowego ani w trybie rezydenckim ani pozarezydenckim. WYNIKI POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W TERMINIE 1 MARCA 2016 r. 31 MARCA 2016 r. LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH Zgodnie z art. 16e ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza

Bardziej szczegółowo

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2015 r. - 31.03.2015 r. TRYB REZYDENCKI. 31.03.2015 r.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2015 r. - 31.03.2015 r. TRYB REZYDENCKI. 31.03.2015 r. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 01.03.2015 r. - 31.03.2015 r. TRYB REZYDENCKI 31.03.2015 r. Katowice Alergologia Tryb rezydencki - limit miejsc szkoleniowych - 3 1 Alergologia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P NOWY PROGRAM STUDIÓW (od roku akademickiego 2013/2014) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 2013/2014 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów Realizując uchwałę

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. SENAT VI KADENCJA Warszawa, dnia 12 czerwca 2006 r. Druk nr 175 MARSZAŁEK SEJMU Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny

Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej dziedzinie medycyny Załącznik do uchwały nr 51/13/P-VI PNRL z dnia 8 marca 2013 r I. Wykaz specjalności lekarskich: Wykaz przedstawicieli NRL do zespołu ekspertów do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji w danej

Bardziej szczegółowo

Wg stanu na dzień r

Wg stanu na dzień r Lista Klinik / Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w odbywać specjalizację w systemie dotychczasowym i modułowym Wg stanu na dzień 5.9.7 r Anestezjologia i Intensywna Tera L.p. Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r.

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r. Sieć szpitali 31 marca 2017 r. Sieć szpitali Ustawa z dnia 23 marca 2017 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w dniu 30 marca 2017 r. przyjął ustawę

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne 18.01.2016

Leczenie szpitalne 18.01.2016 Leczenie szpitalne 18.01.2016 Wykaz obejmuje: oddziały szpitalne/ zakresy świadczeń udzielanych w oddziałach oddziały szpitalne, w których realizowany jest pakiet onkologiczny miejsca wykonywania procedur

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 10.10.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora.

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora. OKRĘGI WYBORCZE Załącznik nr 1 1. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2011 r. projekt z dnia 28 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia.. 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU

STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Załącznik do uchwały Nr XXIV/216/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2004r. STATUT PUBLICZNEGO SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W OPOLU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo

Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Ilość udostępnionych miejsc szkoleniowych Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów Ocena parametryczna jednostek (2011-2012) ranking jednostek według uzyskanych punktów lp nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 1247 2 Zakład Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału

Nazwa Pośrednika ID Pieczęć Oddziału WNIOSKOPOLISA Seria LEK nr Wnioskopolisa ubezpieczenia dla Lekarzy CENTRUM ZGŁASZANIA SZKÓD 080 888 99 lub 88 (dla połączeń z tel. kom.) (godz. 09:00 :00, od poniedziałku do piątku) odszkodowanie@interpolska.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej 1 1. Do umów dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza zastosowanie mają ogólne

Bardziej szczegółowo