Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych"

Transkrypt

1 Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Narzędzie Audytu Potrzeb Rozwojowych Cel narzędzia audytu potrzeb rozwojowych Cel usługi doradczej Audytu Potrzeb Rozwojowych Koncepcja realizacji usługi doradczej Audytu Potrzeb Rozwojowych Etapy realizacji usługi doradczej Audyt Potrzeb Rozwojowych Schemat realizacji usługi doradczej Audyt Potrzeb Rozwojowych Narzędzia wspierające realizację usługi doradczej Ankieta wstępna Formularz audytu wstępnego Formularz Audytu Potrzeb Rozwojowych Formularz analiz strategicznych Wzór raportu z audytu Załączniki Ankieta wstępna Formularz audytu wstępnego Formularz Audytu Potrzeb Rozwojowych Formularz analiz strategicznych Wzór raportu z audytu... 13

3 1. Wprowadzenie Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie metodologii realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych opracowanej na potrzeby projektu Sieć kreatywnego biznesu. Audyt Potrzeb Rozwojowych stanowi narzędzie dla konsultantów realizujących usługę doradczą mającą na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstw przemysłów kreatywnych. W wyniku przeprowadzonego audytu firmy uzyskają informację zwrotną na temat silnych stron i kompetencji, które warto rozwinąć w ich firmie, słabych stron, które należy wyeliminować oraz szans i zagrożeń w otoczeniu zewnętrznym. Wynikiem zrealizowanego audytu będą wypracowane potencjalne kierunki rozwoju. Firmy z branż kreatywnych są to przedsiębiorstwa, których działania opierają się na oryginalności i pomysłowości, w których głównym zasobem są nowatorskie idee, pomysły i potencjał intelektualny. Firmy te najczęściej prowadzą działalność z pogranicza biznesu i sztuki oraz kultury i działań usługowych. Przykładem firm kreatywnych, do których skierowany jest projekt Sieć kreatywnego biznesu są przedsiębiorstwa z następujących branż: Działalność w obszarze szeroko pojętej kultury, produktów i usług świadczonych tej sferze: rzemiosło artystyczne, działalność filmowa i muzyczna, działalność teatralna i sceniczna, fotografia, działalność z zakresu literatury Działalność w zakresie produktów użytkowych: reklama, architektura, wzornictwo przemysłowe i odzieżowe, radio i telewizja, oprogramowanie komputerowe, obejmujące również interaktywne oprogramowanie rozrywkowe Narzędzie Audytu Potrzeb Rozwojowych składające się z formularzy audytowych wraz z metodyką działania ma za zadanie wsparcie doradcze firm z wyżej wymienionych branż. Jednym z planowanych działań jest identyfikacja możliwości rozwoju firmy, produktów i rynku oraz ich mocnych i słabych stron, a także kompetencji, które należałoby rozwinąć w celu poprawy pozycji konkurencyjnej firmy. Powiązane z tym będzie określenie potrzeb szkoleniowych i doradczych w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa. W oparciu o wyniki audytu oraz związanych z nim analiz są formułowane wnioski dotyczące dalszych proponowanych kierunków rozwoju danego biznesu. Wynikiem audytu i połączonego z nim doradztwa powinna być propozycja rozwoju firmy bazująca na zidentyfikowanych silnych stronach oraz określenie planu działań doskonalących potrzeby stanowiące ścieżkę rozwoju firmy wypracowaną przez konsultanta, przy udziale przedsiębiorcy.

4 2. Narzędzie Audytu Potrzeb Rozwojowych Audyt Potrzeb Rozwojowych, będący integralnym elementem usługi doradczej świadczonej dla przedsiębiorstw z branży kreatywnej opracowany w ramach realizacji projektu Sieć kreatywnego biznesu ma na celu identyfikację potrzeb rozwojowych. Jest on skierowany do określonej grupy firm. Są to tak zwane firmy sektora kreatywnego, w których kluczowe znaczenie mają nowatorskie pomysły i kreatywność pracowników. Audyt Potrzeb Rozwojowych, zgodnie z koncepcją opracowaną w ramach projektu jest metodą oceny potencjału i potrzeb rozwojowych firmy w obszarze: jej pozycji konkurencyjnej, oferowanych wyrobów, organizacji, posiadanych zasobów, silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Narzędzie audytu jest przeznaczone dla konsultantów świadczących doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży przemysłu kreatywnego. Jego zadaniem jest umożliwienie przeprowadzania kompleksowej oceny funkcjonowania firmy oraz określenie na tej podstawie niezbędnych kierunków rozwoju i działań doskonalących. Opracowując narzędzie audytu oparto się na kilku funkcjonujących na rynku narzędziach audytów, w tym narzędziach audytu potrzeb marketingowych, audyt potrzeb wzorniczych oraz audytów technologicznych i oceny organizacji firmy. Pod uwagę wzięto narzędzia audytów stosowanych przez duże firmy doradcze, narzędzia audytów wewnętrznych stosowanych w korporacjach oraz doświadczenie konsultantów w zakresie przeprowadzania audytów organizacji i audytów technologicznych, oceniania organizacji systemów produkcyjnych, zarządzania projektami, wdrażaniu i doskonaleniu technologii i wyrobów oraz przygotowywaniu i koordynowaniu projektów rozwojowych i doskonalących. Uwzględniono także potrzeby firm z branży kreatywnej zidentyfikowane w ramach badania Sieć kreatywnego biznesu wykonanego w 2012 roku. 2.1 Cel narzędzia audytu potrzeb rozwojowych Celem głównym narzędzia audytu potrzeb rozwojowych jest wsparcie konsultantów świadczących doradztwo w zakresie identyfikacji potrzeb rozwojowych. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego obejmuje to następujące cele szczegółowe:

5 zdiagnozowanie obszarów rozwoju niedocenianych przez firmę, pokazanie możliwych kierunków rozwoju (nowi klienci, nowe rynki), zdiagnozowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa, diagnoza kondycji, możliwości i potencjału rozwoju firmy, co firmy oferują klientom a co mogłyby jeszcze zaproponować kompleksowość oferty, uszeregowanie wiedzy, wyznaczenie nowych kierunków, pomoc w określeniu obszarów wartości firmy. Zgodnie z opracowaną koncepcją realizacji usługi doradczej świadczonej dla przedsiębiorstwa z branży kreatywnej Audyt Potrzeb Rozwojowych jest jej kluczowym elementem. Narzędzie ma na celu wsparcie konsultantów w zakresie pozyskiwania danych i ich analizy oraz wypracowywania zaleceń. Dzięki odpowiednio opracowanej metodyce oraz narzędziom wspomagającym w formie ankiet, scenariuszy i wzorów dokumentów będzie ono stanowiło nie jako kręgosłup usługi doradczej. 2.2 Cel usługi doradczej Audytu Potrzeb Rozwojowych Usługa doradcza świadczona w ramach projektu Sieć kreatywnego biznesu ma na celu wzmocnienie konkurencyjności firm z sektora kreatywnego poprzez kompleksową ocenę sytuacji firmy oraz wypracowanie wraz z przedsiębiorcą planu działań rozwojowych. Integralnym elementem usługi doradczej jest Audyt Potrzeb Rozwojowych, którego celem jest pozyskanie i analiza danych niezbędnych do oceny sytuacji firmy oraz wypracowanie planu działań rozwojowych. 3. Koncepcja realizacji usługi doradczej Audytu Potrzeb Rozwojowych Zadaniem usługi doradczej Audytu Potrzeb Rozwojowych jest wsparcie firm sektora kreatywnego w zakresie rozwoju strategicznego, identyfikacji mocnych słabych stron oraz szans i zagrożeń występujących w otoczeniu firm. Realizacja usługi będzie wspierana przez zastosowanie odpowiednio opracowanego narzędzie audytu, dzięki któremu konsultanci będą mogli pozyskać niezbędne dane, poddać je analizie oraz na ich podstawie zaproponować działania strategiczne

6 mające na celu rozwój firmy. Koncepcja realizacji usługi doradczej zakłada przeprowadzenie audytu potrzeb rozwojowych przez konsultanta we współpracy z przedsiębiorcą. Następnie konsultant dokonuje oceny danych, (przeprowadza analizy strategiczne sytuacji firmy opcjonalnie) oraz na ich podstawie formułuje diagnozy i propozycje kierunków rozwoju firmy. Na podstawie rezultatów audytu i wykonanych analiz, we współpracy z przedstawicielem badanej firmy wypracowywane są zalecenia dotyczące rozwoju firmy oraz propozycje konkretnych działań. Usługa doradcza obejmuje następujące rodzaje działań: 1. Pozyskiwanie danych zbieranie danych ilościowych i jakościowych dotyczących przedsiębiorstwa. Dane pozyskiwane są w poszczególnych działach firmy w oparciu o narzędzia w postaci odpowiednich formularzy audytu. Przy przeprowadzaniu audytu właściwego decyzję o wyborze miejsc pozyskiwania danych, osób, lub działów firmy podejmuje konsultant po zapoznaniu się ze specyfiką i organizacją danej firmy. Audyt należy rozpocząć od wywiadu z kierownictwem lub właścicielem firmy wykorzystując pytania z punktu 2 formularza audytu potrzeb rozwojowych Opis firmy, następnie, w zależności od potrzeb trzeba pozyskać dane z pozostałych punktów. W przypadku, gdy firma dysponuje rozbudowaną strukturą organizacyjną, należy ustalić, gdzie (działy, osoby) można pogłębić pozyskane dane. Dane należy pozyskiwać od osób decyzyjnych, które mają rzeczywisty wpływ na dany obszar, w przypadku pojawienia się wątpliwości można je również weryfikować z pracownikami wybranego obszaru. W trakcie pozyskiwania danych należy położyć nacisk na identyfikację możliwości rozwojowych w poszczególnych obszarach firmy, trzeba przy tym pamiętać, że problemem wielu organizacji jest niewykorzystywanie pomysłów, które mają pracownicy niższych szczebli. Dlatego w przypadku audytowania firm o rozbudowanej strukturze należy dopytać o możliwości rozwoju również pracowników analizowanych obszarów. 2. Analiza pozyskanych danych obejmuje ocenę pozyskanych danych, sytuacji firmy, jej sytuacji konkurencyjnej, rynkowej, ocenę wyrobów i usług oraz posiadanych zasobów. Ocenę należy dokonać porównując przedsiębiorstwo do jego głównych konkurentów oraz firm wiodących w danej branży. Konsultant przeprowadza ocenę korzystając z własnej wiedzy, którą należy uzupełnić o informacje ze źródeł zewnętrznych (np. dane dotyczące rozwoju rynku, oferty konkurencji, rozwoju danego obszaru, itp.) Opcjonalnie konsultant decyduje o wykonaniu analiz strategicznych. Ich celem jest analiza sytuacji firmy z punktu widzenia, jej mocnych i słabych stron, oraz szans i zagrożeń oraz identyfikacja potrzeb rozwojowych. 3. Synteza wyników analiz wnioskowanie, proponowanie działań bieżących i strategicznych, ocena dotychczasowej polityki firmy i sposobów jej zarządzania w

7 świetle wyników przeprowadzonych analiz, 4. Raport z audytu wersja wstępna podsumowanie i przedstawienie wyników analiz oraz propozycje działań rozwojowych, 5. Konsultacje spotkanie z przedsiębiorcą, omawianie proponowanych scenariuszy i wspólne wypracowanie najbardziej optymalnego planu działań rozwojowych dla firmy, 6. Raport z audytu diagnoza sytuacji i opinia dotycząca wdrożenia proponowanych rozwiązań przedstawienie, wniosków z audytu, rekomendowanych działań rozwojowych, zaleceń do doskonalenia, propozycji szkoleń i doradztwa. Raport końcowy uwzględnia ustalenia podjęte w trakcie konsultacji wersji wstępnej z przedsiębiorcą. Poszczególne działania będą wzajemnie uzupełniać się, tak aby końcowy efekt jakim jest wypracowanie planu działań rozwojowych odpowiadał potrzebom firmy, uwzględniał jej potencjał i możliwości oraz był akceptowany przez przedsiębiorcę. 3.1 Etapy realizacji usługi doradczej Audyt Potrzeb Rozwojowych Realizacja usługi doradczej będzie wykonywana w kilku etapach obejmujących pozyskiwanie danych, ich analizę, formułowanie wniosków konsultacje z przedsiębiorcą oraz doradztwo mające na celu wdrożenie zaproponowanych działań. Etapy realizacji usługi doradczej Audyt Potrzeb Rozwojowych: Etap I pozyskanie danych wstępnych 1. Ankieta wstępna wypełniana przez przedsiębiorcę zgłaszającego się do udziału w projekcie. Orientacyjny czas wypełniania przez przedsiębiorcę: około minut. 2. Analiza ankiet wstępnych decyzja o wyborze firm do świadczenia usługi. 3. Podjęcie decyzji o zaoferowaniu działań doradczych dla danej firmy. 4. Podpisanie niezbędnych dokumentów formalnych. Etap II Audyt Potrzeb Rozwojowych 1. Audyt wstępny ankieta pogłębiona wypełniana przez przedsiębiorcę na jej podstawie konsultanci podejmują decyzję o zakresie audytu i konieczności

8 pogłębienia wiedzy w wymaganych obszarach. Orientacyjny czas wypełniania: 1 godzina. Orientacyjny czas wypełniania przez przedsiębiorcę: około 1 1,5 godziny. 2. Audyt właściwy wywiad przeprowadzany przez konsultanta w oparciu o formularz audytowy. Dane pozyskiwane są w różnych obszarach firmy zgodnie z procesami biznesowymi, które są poddawane ocenie. Orientacyjny czas przeprowadzania: około 0,5 1 dzień w zależności od firmy, jej wielkości, potrzeb, współpracy przedsiębiorcy, sprawności konsultanta. 3. Analiza pozyskanych danych formułowanie wstępnych wniosków i propozycji działania. Orientacyjny czas przeprowadzania: około 1-2 godzin w zależności od specyfiki firmy, jej wielkości, potrzeb, ilości pozyskanych danych, doświadczenia konsultanta. 4. Wywiad uzupełniający ewentualne uzupełnienie danych potrzebnych do analizy, może być przeprowadzony telefonicznie. Orientacyjny czas przeprowadzania: w zależności od potrzeb kilkanaście, kilkadziesiąt minut. 5. Analiza strategiczna firmy (opcjonalnie) analiza SWOT, analiza Kluczowych Czynników Sukcesu, analiza scenariuszowa, propozycja działań strategicznych i doskonalących, plany działań rozwojowych. Orientacyjny czas przeprowadzania: około 0,5 dnia w zależności od specyfiki firmy, jej wielkości, potrzeb, doświadczenia konsultanta. 6. Raport z audytu wersja wstępna przedstawienie wyników audytu, wyników wykonanych analiz, diagnozy sytuacji oraz propozycji konkretnych działań rozwojowych. Orientacyjny czas opracowania: około 2-3 godzin w zależności od specyfiki firmy, potrzeb, doświadczenia konsultanta, stopnia rozbudowania raportu. Etap III konsultacje 1. Prezentacja wyników audytu, wyników analiz oraz wstępnych wniosków i propozycji działań rozwojowych. 2. Dyskusja nad możliwościami doskonalenia firmy, potrzebami i możliwościami przedsiębiorcy, wizją rozwoju firmy i działaniami strategicznymi. 3. Wypracowanie planu działań rozwojowych. Orientacyjny czas przeprowadzania konsultacji: około 1 2 godziny. Etap IV raport z audytu 1. Dopracowanie i rozwinięcie wersji wstępnej raportu, uwzględnienie uwag i

9 propozycji wypracowanych w trakcie konsultacji, dopracowanie diagnozy i opinii dotyczącej wdrożenia proponowanych rozwiązań, dopracowanie ostatecznych wniosków i zaleceń z audytu planu działań rozwojowych, propozycji działań doskonalących, rekomendacji dotyczących szkoleń i doradztwa. 2. Raport audytu wersja końcowa. 3. Przekazanie firmie raportu z audytu wraz z diagnozą i opinią dotyczącą wdrożenia proponowanych rozwiązań. Orientacyjny czas opracowania wersji końcowej z audytu: około 2 godzin w zależności od specyfiki firmy, potrzeb, doświadczenia konsultanta, stopnia rozbudowania raportu. Na poszczególnych etapach realizacji usługi doradczej Audytu Potrzeb Rozwojowych będą wykorzystywane narzędzia wspierające pracę konsultantów oraz umożliwiające wystandaryzowanie podejmowanych działań i opracowywanych dokumentów. W trakcie realizacji poszczególnych etapów audytu potrzeb rozwojowych należy tak rozplanować zadania aby orientacyjny czas audytu, analizy danych oraz opracowania raportu końcowego wynosił około 2-3 dni na jedną firmę.

10 4. Schemat realizacji usługi doradczej Audyt Potrzeb Rozwojowych Pozyskanie zainteresowanej firmy Dokumenty audytowe Etap I pozyskanie danych wstępnych 1. Ankieta wstępna 2. Analiza ankiet wstępnych 3. Podjęcie decyzji o działaniach doradczych dla firmy 4. Podpisanie niezbędnych dokumentów formalnych 1. Formularz ankiety wstępnej Etap II Audyt Potrzeb Rozwojowych 1. Audyt wstępny 2. Audyt Potrzeb Rozwojowych 3. Analiza pozyskanych danych 4. Wywiad uzupełniający 5. Analizy strategiczne firmy 6. Raport z audytu wersja wstępna 2. Formularz audytu wstępnego 3. Formularz Audytu Potrz. Rozw. 4. Formularz analiz strategicznych (opcja) 5. Formularz raportu z audytu Etap III konsultacje 1. Prezentacja wyników audytu 2. Dyskusja nad możliwościami doskonalenia firmy 3. Wypracowanie planu działań rozwojowych Etap IV raport z audytu 1. Sformułowanie diagnozy i opinii oraz ostatecznych wniosków i zaleceń 2. Raport końcowy z audytu 3. Przekazanie raportu końcowego z audytu 6. Formularz raportu z audytu, wraz z diagnozą i opinią Zakończenie działań doradczych

11 5. Narzędzia wspierające realizację usługi doradczej Realizacja usługi doradczej jest wspierana odpowiednio opracowanymi narzędziami, które wraz z metodyką realizacji usługi doradczej zapewniają jednolite, standardowe podejście do wykonywanych zadań. Narzędziami tymi są: 1. Ankieta wstępna wypełniana przez zainteresowane firmy i osoby 2. Formularz audytu wstępnego ankieta wypełniana przez przedsiębiorcę 3. Formularz Audytu Potrzeb Rozwojowych przeprowadzanego przez konsultanta 4. Formularz analiz strategicznych wykonywanych przez konsultanta (opcjonalnie) 5. Wzór raportu z audytu wersja wstępna obejmujący diagnozę potrzeb audytowanej firmy oraz planu działań rozwojowych 6. Wzór raportu z audytu wersja końcowa wraz z diagnozą potrzeb audytowanej firmy i opinią dotyczącą wdrożenia proponowanych rozwiązań oraz proponowanymi działania rozwojowymi wypracowanymi we współpracy z przedsiębiorcą Poszczególne dokumenty opisano w poniższych podrozdziałach. 5.1 Ankieta wstępna Ankieta wstępna wypełniana jest przez przedsiębiorców zainteresowanych przystąpieniem do projektu oraz skorzystaniem z oferowanej w jego ramach usługi doradczej. Ankieta zawiera podstawowe informacje o firmie, jej produktach i świadczonych usługach, rynku na którym działa oraz oczekiwaniach dotyczących doradztwa. Dane przekazane przez przedsiębiorcę za pośrednictwem ankiety wstępnej są rejestrowane w bazie danych oraz służą do podjęcia decyzji o ewentualnym świadczeniu usługi doradczej. 5.2 Formularz audytu wstępnego Formularz audytu wstępnego jest podobnie jak ankieta wstępna wypełniany przez przedsiębiorcę, ma on na celu pozyskanie danych ilościowych dotyczących firmy dla której świadczone jest doradztwo. W przypadku, jeśli nie wszystkie dane zostaną podane przez przedsiębiorcę, lub zostaną one podane błędnie konsultant będzie mógł je uzupełnić w trakcie wizyty w firmie przy przeprowadzaniu audytu właściwego. Zadaniem audytu wstępnego jest pozyskanie danych ilościowych, które będą niezbędne przy wykonywaniu analiz strategicznych firmy w dalszej części audytu. Drugim istotnym zadaniem jest pozyskanie dokładniejszych danych o firmie przed przeprowadzeniem audytu właściwego. Dzięki temu konsultanci

12 przeprowadzający audyt właściwy będą mogli zapoznać się z firmą, jej specyfiką i problemami oraz pogłębić swoją wiedzę na temat specyfiki danej branży. Pozwoli im to lepiej przygotować się do audytu właściwego. 5.3 Formularz Audytu Potrzeb Rozwojowych Formularz Audytu Potrzeb Rozwojowych jest właściwym formularzem audytowym. Stanowi on wsparcie dla konsultanta przeprowadzającego audyt we firmie. Jest to rodzaj scenariusza wywiadu, który zawiera pytania zadawane przez konsultanta oraz posiada tabele do wpisywania informacji, uwag i danych. W oparciu o dane ilościowe i jakościowe pozyskane w trakcie audytu przeprowadza się analizy strategiczne sytuacji firmy i opracowuje propozycje działań rozwojowych. 5.4 Formularz analiz strategicznych Formularz analiz strategicznych zawiera wzorce, tabele i pytania pomocnicze do przeprowadzania analiz strategicznych firmy. Przewiduje się wykonanie następujących analiz: analiza SWOT, analiza kluczowych czynników sukcesu, analiza scenariuszy rozwoju. Analizy strategiczne są wykonywane przez konsultanta na podstawie danych ilościowych i jakościowych oraz propozycji działań rozwojowych rozważanych przez przedsiębiorcę i pracowników firmy pozyskanych w trakcie audytu wstępnego i audytu właściwego. 5.5 Wzór raportu z audytu Wzór raportu z audytu obejmuje diagnozę potrzeb audytowanej firmy i działania rozwojowe. Celem dokumentu jest zapewnienie standardowej postaci zapisu rezultatów audytu oraz wsparcie konsultanta w obszarze przedstawienia wyników analiz, diagnozy sytuacji i rekomendacji, poprzez wskazanie obszarów, oraz zawarcie gotowych opisów wprowadzających w poszczególnych punktach. Raport jest opracowywany początkowo w wersji wstępnej. Zawiera ona propozycje konsultanta odnośnie diagnozy sytuacji i rekomendacji działań rozwojowych, które następnie są konsultowane z przedsiębiorcą. W wersji końcowej dopracowywany jest opis diagnozy i propozycje działań rozwojowych zgodnie z wynikiem konsultacji z przedsiębiorcą. Raport jest końcowym rezultatem usługi Audyt Potrzeb Rozwojowych.

13 6. Załączniki 6.1 Ankieta wstępna 6.2 Formularz audytu wstępnego 6.3 Formularz Audytu Potrzeb Rozwojowych 6.4 Formularz analiz strategicznych 6.5 Wzór raportu z audytu

14 AUDYT POTRZEB ROZWOJOWYCH ANKIETA WSTĘPNA Audyt Potrzeb Rozwojowych informacja ogólna Audyt Potrzeb Rozwojowych to nowa usługa doradcza mającą na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstw kreatywnych. W wyniku przeprowadzonego audytu firma uzyska informację zwrotną na temat potencjalnych kierunków rozwoju. W oparciu o ankietę wstępną zostaną wybrane firmy do bezpłatnego przeprowadzenia audytu. Instrukcja Ankieta wstępna wypełniana jest przez przedsiębiorców osoby prowadzące działalność gospodarczą i przedsiębiorstwa zainteresowane przystąpieniem do projektu. Ankieta zawiera podstawowe informacje o firmie, jej produktach i świadczonych usługach oraz oczekiwaniach/ potrzebach rozwojowych. Dane należy wpisać w białe pola zgodnie z instrukcją dotycząca danego pola. I. Podstawowe dane firmy I-1. Nazwa firmy FORMULARZ ANKIETY WSTĘPNEJ II. Adres siedziby firmy II-1. Województwo II-2. Gmina II-3. Kod i miejscowość II-4. Ulica, nr domu, lokalu II-5. Telefon II-6. Fax II-7. Adres II-8. Strona www II-9. Numer NIP II-10. Numer REGON III. Osoba kontaktowa III-1. Imię i nazwisko III-2. Stanowisko III-3. Telefon III-4. Telefon komórkowy III-5. Adres IV. Informacja o prowadzonej działalności IV-1. Liczba zatrudnionych IV-2. Nr kodu PKD 2007 IV-3. Rodzaj działalności (dla właściwego zaznaczyć Tak)

15 1) jednoosobowa działalność gospodarcza, 2) spółka cywilna 3) spółka komandytowa 4) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5) spółka akcyjna 6) inna V. Obszar działania firmy V-1. Produkcja (wpisać Tak lub Nie) Jeśli tak to wymienić oferowane produkty V-2. Usługi (wpisać Tak lub Nie) Jeśli tak to wymienić oferowane usługi VI. W jakich obszarach istnieją oczekiwania / potrzeby rozwojowe? VI-1. Organizacja i zarządzanie VI-2. Technologia wytwarzania wyrobów /proces świadczenia usługi VI-3. Personel VI-4. Marketing, promocja VI-5. inne, jakie? VII. Opis działalności firmy VII-1. Proszę krótko opisać jaka jest działalność firmy? Na jakim rynku firma działa? Jaki jest największy sukces firmy w ostatnich 3 latach? Jakie zmiany nastąpiły w przeciągu ostatniego roku w firmie? VIII. Osoba wypełniająca ankietę VIII-1. Nazwisko i imię Informacja o ochronie danych osobowych W związku z przystąpieniem do projektu Sieć kreatywnego biznesu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Pozyskane dane będą wykorzystane jedynie w ramach realizacji projektu. (pole do podpisu osoby wypełniającej ankietę) Miejscowość. data Podpis..

16 AUDYT POTRZEB ROZWOJOWYCH AUDYT WSTĘPNY Audyt Potrzeb Rozwojowych informacja ogólna Audyt Potrzeb Rozwojowych jest nową usługą mającą na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora kreatywnego. W wyniku przeprowadzonego audytu firma uzyska informację zwrotną na temat potencjalnych kierunków rozwoju. Instrukcja Formularz audytu wstępnego jest podobnie jak ankieta wstępna wypełniany przez przedsiębiorcę, ma on na celu pozyskanie podstawowych danych dotyczących firmy, dla której będzie świadczone doradztwo. W przypadku podania niepełnych danych przez przedsiębiorcę, lub zostaną one podane błędnie konsultant będzie mógł je uzupełnić w trakcie wizyty w firmie podczas przeprowadzania audytu właściwego. Dzięki danym uzyskanym za pomocą formularza audytu wstępnego konsultanci będą mogli zapoznać się z firmą, jej specyfiką i problemami oraz pogłębić swoją wiedzę na temat specyfiki danej branży. Pozwoli im to lepiej przygotować się do audytu właściwego. FORMULARZ AUDYTU WSTĘPNEGO IX. Podstawowe dane firmy <dane wpisywane przez konsultanta na podstawie ankiety wstępnej> I-1. Nazwa firmy X. Dane adresowe firmy <dane wpisywane przez konsultanta na podstawie ankiety wstępnej> II-1. Województwo II-2. Gmina II-3. Kod i miejscowość II-4. Ulica, nr domu, lokalu II-5. Telefon II-6. Fax II-7. Adres II-8. Strona www II-9. Numer NIP II-10. Numer REGON XI. Osoba kontaktowa <dane wpisywane przez konsultanta na podstawie ankiety wstępnej> III-1. Imię i nazwisko III-2. Stanowisko III-3. Telefon III-5. Adres III-4. Telefon komórkowy XII. Informacja o prowadzonej działalności <dane wpisywane przez konsultanta na podstawie ankiety wstępnej>

17 IV-1. Liczba zatrudnionych IV-3. Rok rejestracji firmy IV-2. Nr kodu PKD/EKD IV-4. Forma prawna XIII. Oferta produktowa (wyroby i / lub usługi) V-1. Proszę wymienić produkty (wyroby i / lub usługi) o podstawowym znaczeniu dla firmy oraz podać szacunkowy udział w przychodzie firmy w % Udzia Lp. Produkt Opis ł w % V-2. Proszę wymienić produkty (wyroby i / lub usługi) uzupełniające ofertę podstawową oraz, podać szacunkowy udział w przychodzie firmy Udzia Lp. Produkt Opis ł w % V-3. Proszę wymienić produkty, których obecnie oczekuje rynek, możliwe do wprowadzenia w najbliższym czasie. Lp. Produkt Opis Co musi być zrobione aby zostały wprowadzone do oferty XIV. Posiadane i wykorzystywane: umiejętności, wiedza, technologie i techniki VI-1. Posiadane technologie i techniki, umiejętności i wiedza, wykorzystywane do realizacji usług i /lub wytwarzania wyrobów (np. grafika cyfrowa, cyfrowa obróbka dźwięku, lub obrazu, technika filmowania, druk offsetowy, oryginalne pomysły i projekty w obszarze, itp.) Lp. Opis VI-2. Unikalne umiejętności, unikalna wiedza, kreatywność, technologie i techniki, które wyróżniają firmę na tle

18 konkurencji dają jej przewagę konkurencyjną stanowiąc jej mocną stronę Lp. Opis XV. Strategia rozwoju VII-1. Proszę podać najważniejsze cele firmy w perspektywie kilku lat np. wprowadzenie nowe usługi, pozyskanie nowego rynku zbytu, umocnienie pozycji konkurencyjnej, pozyskanie nowych kontraktów itp. Lp. Cel VII-2. Proszę podać najważniejsze planowane działania, które mają pozwolić osiągnąć stawiane cele Lp. Działania służące osiągnięciu celów XVI. Oczekiwania w zakresie współpracy z innymi partnerami / firmami (oznaczyć Tak / Nie) VIII-1. Poszukuję klientów na moje produkty i/lub usługi VIII-2. Poszukuję poddostawców (produktów, wiedzy, technologii, itp.) VIII-3. Jestem zainteresowany rozwojem eksportu produktów / usług VIII-4. Poszukuję partnera do współpracy w zakresie Rozwoju produktu/usługi Sprzedaży produktu Wytwarzania produktu Inne XVII. Ocena innowacyjności firmy IX-1. Czy firma wprowadziła nowy, istotnie różniący się produkt lub usługę od dotychczas oferowanych w okresie (zaznaczyć Tak przy odpowiedniej odpowiedzi) w okresie do 1 roku w okresie 1 do 3 lat w okresie powyżej 3 lat XVIII. Ocena wybranych procesów realizowanych w firmie X-1. Marketing czy firma stosuje następujące działania marketingowe Badanie rynku (tak/nie) Promocje (tak/nie) Analiza potrzeb klientów Analiza konkurencji (tak/nie) (tak/nie) Jak często i w jaki sposób są realizowane Jak często i w jaki sposób są realizowane Jak często i w jaki sposób są realizowane Jak często i w jaki sposób są realizowane

19 Jakie inne działania marketingowe firma chciałaby podjąć? Dlaczego do tej pory ich nie podejmowała? X-2. Realizacja usług, wytwarzanie wyrobów czy w firmie wystąpiły/występują następujące problemy, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie firmy. Zbyt niska jakość (tak/nie) Opis problemu Nie terminowość realizacji (tak/nie) Opis problemu Zbyt wysokie koszty (tak/nie) Opis problemu Nierzetelność dostawców (tak/nie) Opis problemu Niedostosowanie produktu/usługi do (tak/nie) Opis problemu oczekiwań rynku Inne (tak/nie) Opis problemu Jakie firma widzi potrzeby w zakresie usprawnienia procesów produkcji/ świadczenia usługi? XIX. Potrzeby doradcze czy dostrzegają Państwo potrzebę doradztwa zewnętrznego. Jeżeli tak, proszę napisać w jakim zakresie? XX. Potrzeby szkoleniowe czy dostrzegają Państwo potrzebę uczestniczenia w szkoleniach pracowników firmy. Jeżeli tak, w jakim zakresie? XII-1. Umiejętności miękkie (np. zarządzanie firmą, marketing, komunikacja z klientami) XII-2. Umiejętności specjalistyczne (zawodowe) (np. projektowanie, obsługa maszyny, programu, itp.) XXI. Uwagi XXII. Osoba wypełniająca ankietę XIV-1.Nazwisko i imię Informacja o ochronie danych osobowych W związku z przystąpieniem do projektu Sieć kreatywnego biznesu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Pozyskane dane będą wykorzystane jedynie w ramach realizacji projektu. (pole do podpisu osoby wypełniającej ankietę) Miejscowość. data. Podpis..

20 AUDYT POTRZEB ROZWOJOWYCH FORMULARZ AUDYTU POTRZEB ROZWOJOWYCH Audyt Potrzeb Rozwojowych informacja ogólna Audyt Potrzeb Rozwojowych to nowa usługa mająca na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora kreatywnego. W wyniku przeprowadzonego audytu firma uzyska informację zwrotną na temat potencjalnych kierunków rozwoju. Instrukcja Formularz Audytu Potrzeb Rozwojowych jest właściwym formularzem audytowym. Stanowi on wsparcie dla konsultanta przeprowadzającego audyt w firmie. Jest to rodzaj scenariusza wywiadu, który zawiera pytania zadawane przez konsultanta oraz posiada tabele do wpisywania informacji, uwag i danych. W oparciu o dane ilościowe i jakościowe pozyskane w trakcie audytu przeprowadza się analizy strategiczne sytuacji firmy i opracowuje propozycje działań rozwojowych. 1. Metryczka audytu XXIII. Konsultant przeprowadzający audyt I-1. Imię i nazwisko XXIV. Dane firmy audytowanej II-1. Nazwa firmy II-3. Kod i miejscowość II-4. Ulica, nr domu, lokalu II-5. Telefon II-6. Fax II-7. Adres II-8. Strona www II-9. Numer NIP II-10. Numer REGON XXV. Przedstawiciel firmy osoba biorąca udział w audycie III-1. Imię i nazwisko III-2. Stanowisko III-3. Telefon III-5. Adres XXVI. Informacja o audycie IV-1. Data audytu III-4. Telefon komórkowy IV-2. Miejsce audytu 2. Opis firmy (Rozmowa z właścicielem/prezesem)

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie w ramach projektu Sie Kreatywnego Biznesu Projekt wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo ecznego SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Fundacja Poszanowania Energii 2. Forma prawna prowadzonej działalności Fundacja 3. Status Wnioskodawcy - przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

BIZNES PLAN PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu Nowe perspektywy! BIZNES PLAN Projekt Nowe perspektywy! Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Netrix Group sp. z o.o. 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Doradztwo proinnowacyjne

Doradztwo proinnowacyjne Doradztwo proinnowacyjne Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 04.09.2014 r. Płaszczyzny na których wdrażane są zmiany stanowiące innowacje dla przedsiębiorstwa Zmiany mogą być wdrażane

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

BIZNESPLAN. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej. Znak: Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie ze środków Funduszu Pracy dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej BIZNESPLAN (nazwa firmy) (adres) (miejscowość, rok) Wersja nr 1 z 11.01.2016

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI

ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI ANKIETA WSTĘPNYCH DANYCH DO WYKONANIA ANALIZ MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOTACJI 1. Podstawowe dane przedsiębiorstwa: (jeśli nie jesteś jeszcze przedsiębiorcą to przejdź do pn 2) 1.1 Nazwa pełna: 1.2 Siedziba

Bardziej szczegółowo

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jakub Rawski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Kontekst innowacyjnego produktu:

Kontekst innowacyjnego produktu: IP4 KARTA ROZWOJU PRACOWNIKA Kontekst innowacyjnego produktu: Karta (IP4) jest produktem finalnym w zakresie określenia rozwoju z poziomu pracownika i pracodawcy. Narzędzie będzie służyć nie tylko ocenie,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka Akcyjna 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Ankieta na potrzeby raportu pt.: Opracowanie analizy i rekomendacji dot. Rozwoju innowacyjnych gałęzi gospodarki regionu branży metalowo- odlewniczej SEKTOR METALOWO-ODLEWNICZY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00

Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Regulamin usługi Wdrożenie nowych proinnowacyjnych usług sprzyjających dyfuzji innowacji w sektorze MSP nr umowy: U- POIG.05.02.00-00-016/10-00 Projekt realizowany jest w ramach Działania 5.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

rezentacja raportu końcowego badania ewaluacyjnego mid-term rogramu Strategicznego Zaawansowane technologie pozyskiwania energii

rezentacja raportu końcowego badania ewaluacyjnego mid-term rogramu Strategicznego Zaawansowane technologie pozyskiwania energii rezentacja raportu końcowego badania ewaluacyjnego mid-term rogramu Strategicznego Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Cele i pytania badawcze Cel główny: Udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Bieńkowska Agnieszka Bojnowska. Wrocław, 29 czerwca 2006r.

Agnieszka Bieńkowska Agnieszka Bojnowska. Wrocław, 29 czerwca 2006r. Instytut Organizacji i Zarządzania Aktywność innowacyjna organizacji dolnośląskich - metodyka badań Agnieszka Bieńkowska Agnieszka Bojnowska Innowacyjność a przewaga konkurencyjna INNOWACYJNOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Łódź, dn. 10.10.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/3.3/081 (POWYŻEJ 14 tys. EURO) 1. Zamawiający Firma i adres: PL Europa S.A. NIP: 725-195-02-28 Regon: 100381252 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekty Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wspierające kreatywność, innowacyjność i współpracę przedsiębiorstw z wykorzystaniem najnowszych narzędzi IT dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PARP BON NA INNOWACJE BEZZWROTNA DOTACJA W WYSOKOŚCI 15 000 ZŁ DLA MAŁYCH FIRM

PROGRAM PARP BON NA INNOWACJE BEZZWROTNA DOTACJA W WYSOKOŚCI 15 000 ZŁ DLA MAŁYCH FIRM PROGRAM PARP BON NA INNOWACJE BEZZWROTNA DOTACJA W WYSOKOŚCI 15 000 ZŁ DLA MAŁYCH FIRM Jeśli chcą Państwo szybciej, efektywniej i taniej działać na rynku polskim poprzez wdrożenie najnowocześniejszych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych

Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Szczegółowe wytyczne w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych Samoocena podstawowe informacje Samoocena kontroli zarządczej, zwana dalej samooceną, to proces,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r.

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r. 2011 Warszawa, 05 grudnia 2011 r. Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa Oferta Krajowego Systemu Usług Amanda Bełdowska / Marcin Kukla Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Strona www - strona internetowa Realizatora projektu (www.marr.pl), na której będą zamieszczane wszystkie informacje i dokumenty dotyczące Projektu.

Strona www - strona internetowa Realizatora projektu (www.marr.pl), na której będą zamieszczane wszystkie informacje i dokumenty dotyczące Projektu. Strona1 Regulamin udziału w proinnowacyjnym doradztwie realizowanym w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo

Opracowane i przedstawione niżej kryteria oceny operacji wynikają z przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz doświadczenia LGD.

Opracowane i przedstawione niżej kryteria oceny operacji wynikają z przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz doświadczenia LGD. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/2016 WZC ZPT z dn.07.06.2016 r. Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Piechowice, dnia 28.04.2014 r. Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne METAL Jerzy Siofer z siedzibą przy ul. Pakoszowskiej 1A,, Tel. (75) 754 81 59, NIP 611-000-96-37, REGON 230874732

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie pożyczki BIZNESPLAN Uczestnika projektu :... /imię i nazwisko/ ubiegającego

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą...

BIZNES PLAN. pod nazwą... Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Pozytywna zmiana Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04.12.2015 r 1. ZAMAWIAJĄCY PPHU JAGDOR Janusz Gierada z siedzibą w Piskrzyn 20, 27-551 Baćkowice, NIP 863 000 54 86, REGON 830203462 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę GOŹDŹ JAN EUREKA INŻYNIERIA SPOŻYWCZA, DORADZTWO I PROJEKTOWANIE o dofinansowanie projektu pt. Audyt wzorniczy i strategia wzornicza jako droga

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego Elbląg dnia 02.12.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z ubieganiem się przez firmę LEM Sp. z o. o., ul. Skrzydlata 28, 82-300 Elbląg o dofinansowanie projektu pt. Nowoczesne wzornictwo podstawą strategii

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Ankieta do konsultacji eksperckich

Ankieta do konsultacji eksperckich Narodowy Program Foresight wdrożenie wyników Zadanie 1f Ankieta do konsultacji eksperckich Szanowni Państwo, Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy Społecznej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla przedsiębiorstw

Ankieta dla przedsiębiorstw Ankieta dla przedsiębiorstw Złota Setka najlepsze firmy województwa opolskiego Redaktorzy Prof. Dr hab. inż. Joachim Foltys, Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Opolska Dr inż. Grażyna

Bardziej szczegółowo

Projekt Start do biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN.

Projekt Start do biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN. Załącznik 4 BIZNESPLAN Projekt Start do biznesu Łódź 2014 Strona 1 z 17 A. UCZESTNIK PROJEKTU A.1. Dane osobowe Imię Nazwisko PESEL Stan cywilny Data i miejsce urodzenia Seria i numer dokumentu tożsamości

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 4. PRZEGLĄD KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1.Ogólna charakterystyka koncepcji zarządzania jakością i kierunki ich zmian w czasie: W historycznym podejściu do zarządzania jako- ścią można wyróżnić

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp. j. ul. Kredytowa Warszawa NIP: Zapytanie ofertowe. z dnia r.

Warszawa, Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp. j. ul. Kredytowa Warszawa NIP: Zapytanie ofertowe. z dnia r. Warszawa, 21.10.2016 Drukarnia w Oficynie Trzeciecki Sp. j. ul. Kredytowa 4 00 062 Warszawa NIP: 5260157830 Zapytanie ofertowe z dnia 21.10.2016r. na: usługi doradcze o charakterze prorozwojowym o dofinansowanie,

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09 1. W formularzu należy wypełnić wszystkie białe pola. W polach, które nie znajdują zastosowania w danym przypadku należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo