UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE"

Transkrypt

1 B ECTS: 3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY AUDIT TREŚCI WYKŁADÓW Normalizacja: cele, pojęcie normy, międzynarodowe i regionalne organizacje normalizacyjne, rodzaje dokumentów normalizacyjnych, krajowy system normalizacyjny - rola i znacznie PKN, aspekt formalno-prawny, normalizacja jako narzędzie eliminacji barier technicznych w obrocie międzynarodowym. Globalna koncepcja oceny zgodności (certyfikacji), jednostki certyfikujące systemy jakości, wyroby i personel w Polsce, rodzaje certyfikacji. Akredytacja: definicja i cele akredytacji, aspekt formalno prawny, międzynarodowe i regionalne organizacje akredytacyjne, krajowy system akredytacyjny - rola i znacznie PCA. Audit procesu i wyrobu: omówienie normy ISO 19011, rodzaje auditów, planowanie auditów jakości: cel, zakres auditu, metody i techniki przeprowadzania auditów jakości, dokumentowanie procesu auditu jakości, działania poauditowe, wymagania stawiane auditorom zewnętrznym i wewnętrznym, pytania kontrolne jako narzędzie skutecznego prowadzenia auditu. TREŚCI ĆWICZEŃ Certyfikacja systemów jakości, wyrobów charakterystyka, dokumentacja. Badania biegłości definicja, cele, korzyści, rodzaje. Proces akredytacyjny i nadzór nad: laboratoriami badawczymi, laboratoriami wzorcującymi, jednostkami certyfikującymi wyroby, systemy zarządzania i osoby, jednostkami inspekcyjnymi, organizatorami badań biegłości. Procedura auditowania w procesie standaryzacji i certyfikacji. Zapisy auditów i przeglądów oraz ich interpretacja. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie podstawowej wiedzy nt.: pojęć, aspektów prawnych, ustaleń normatywnych, zasad funkcjonowania systemów certyfikacji i akredytacji oraz związanych z auditem jakości. Rozwijanie umiejętności opracowywania dokumentacji i kompetentnego postępowania w wykonywaniu określonych zadań w ocenie zgodności. Rozwijanie świadomości znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności. Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1A_W01+++, P1A_W04+++, P1A_W08+++, Inż_W01++, S1A_W02++, S1A_W05++, Inż_W03++, S1A_U01+ +, P1A_U01++, S1A_U02++, P1A_U02++, P1A_U03++, S1A_U09++, P1A_U09++, S1A_U10++, P1A_U10++, S1A_K02++, S1A_K03++, S1A_K05++, P1A_K02++, P1A_K06++ Symbole efektów kierunkowych K_W01+++, K_W05++, K_W08++, K_W10++, K_U01++, K_U02++, K_U13++, K_U14++, K_K02++, K_K05++ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W01.Zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z normalizacją, certyfikacją, akredytacją i auditem jakości (K_W01).W02.Rozumie zasady funkcjonowania systemu normalizacji, certyfikacji oraz akredytacji (K_W05,K_W08). W03.Zna strukturę i zasady nadzorowania dokumentacji niezbędnej w certyfikacji wyrobów systemów zarządzania jakością i personelu (K_W10).W04.Zna i charakteryzuje wytyczne dotyczące przeprowadzania auditów (K_W10). Umiejętności U01.Potrafi wyszukać i wykorzystać informacje pochodzące z różnych źródeł (m.in. kontakt werbalny i pisemny z przedstawicielami jednostek certyfikujących i akredytujących), niezbędne w postępowaniu związanym z oceną zgodności (K_U01,K_U02). U02.Posiada umiejętność kompetentnego wykonywania określonych zadań, w tym opracowania dokumentacji w zakresie oceny zgodności (K_U13). U03. Umie zaprezentować ustnie opracowane materiały dotyczące realizowanych podczas ćwiczeń zadań (K_U14). Kompetencje społeczne K01. Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K02). K02. Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo produkowanej żywności (K_05). LITERATURA PODSTAWOWA 1) Berdowski J. B., Turlejska H., 2003r., "HACCP - system zapewnienia bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności.", wyd. Europejski Instytut Jakości Sp. z o.o., Warszawa, 2) Łunarski J., 2001r., "Systemy jakości, normalizacji i certyfikacji wyrobów.", wyd. OWPR, Rzeszów, 3) Michlski R., Mytych J., 2011r., "Przewodnik po akredytacji laboratoriów badawczych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025", wyd. ELMED, Katowice, 4) PN- EN ISO 17000:2006., "Ocena zgodności. Terminologia i zasady ogólne.", 5) PN-EN ISO 9001:2008., "Systemy zarządzania jakością wymagania.", 6) PN-EN ISO/IEC 9000:2006., "Systemy zarządzania jakością Podstawy i terminologia.". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) autorzy krajowi i zagraniczni - wybór studenta, ""publikacje naukowe"". Przedmiot/moduł: AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki przyrodnicze Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Towaroznawstwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/6 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia warsztatowe Liczba godzin w semestrze/tygodniu: wykłady: 15/2 ćwiczenia: 30/4 Formy i metody dydaktyczne wykłady: wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia: ćwiczenia audytoryjne:analiza przypadków, dyskusja, praca w grupach, projekt praktyczny Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę/ Zaliczenie na ocenę.ocena końcowa: sprawdziany 40%, umiejętności praktyczne (sporządzanie dokumentacji i prezentacja ustna dotycząca realizowanych podczas ćwiczeń zadań) 50%, ocena kompetencji (udział w dyskusji, kreatywność w pracy zespołu)-10% Liczba punktów ECTS: 3 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Towaroznawstwo ogólne, Towaroznawstwo artykułów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, Wymagania wstępne: Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 201 i 207, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Katarzyna Joanna Staniewska

2 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 3 AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY AUDIT Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Godziny kontaktowe z nauczycielem 45,0 godz. 45,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - Przygotowanie prac seminaryjnych na zadany temat 10,0 godz. - Przygotowanie się do realizacji ćwiczeń praktycznych 10,0 godz. - Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 10,0 godz. 30,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 75,0 godz. 1 punkt ECTS = 25,00 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 75,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,00 ECTS w zaokrągleniu: 3 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,80 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,20 punktów ECTS.

3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 3 ANALIZA SENSORYCZNA ŻYWNOŚCI FOOD SENSORY ANALYSIS TREŚCI WYKŁADÓW Istota analizy sensorycznej i terminologia z tego zakresu. Czynniki wpływające na jakość wyników w ocenie sensorycznej. Wymagania odnośnie pracowni sensorycznej. Metody badań wrażliwości sensorycznej osób oceniających. Klasyfikacja i charakterystyka metod stosowanych w ocenie sensorycznej produktów. TREŚCI ĆWICZEŃ Zasady i organizacja pracy w pracowni sensorycznej. Badanie wrażliwości sensorycznej osób oceniających. Ocena sensoryczna produktów spożywczych przy wykorzystaniu różnych metod analizy sensorycznej. Interpretacja wyników oceny sensorycznej uzyskiwanych różnymi metodami. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy nt. analizy sensorycznej jako metody oceny jakości żywności. Omówienie grup czynników warunkujących poprawność uzyskanych wyników w ocenie sensorycznej i wymagań odnośnie pracowni sensorycznej. Nabycie wiedzy i umiejętności odnośnie wykonania podstawowych testów na badanie wrażliwości sensorycznej osób oceniających, przeprowadzenia oceny sensorycznej produktów różnymi metodami. Rozwijanie umiejętności właściwej interpretacji wyników i współpracy w grupie. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1A_W01+, P1A_W04+, P1A_W08+, InżA_W01+, S1A_W06+, InżA_W02+, P1A_W05+, S1A_U01++, P1A_U01++, S1A_U02++, P1A_U02++, S1A_U05++, P1A_U05++, InżA_U01++, P1A_U04+, InżA_U02+, P1A_U06+++, S1A_U06++, S1A_U07++, InżA_U06++, S1A_K01+, P1A_K01+, S1A_K02+, P1A_K02+ S1A_K06+ Symbole efektów kierunkowych K_W01+, K_W09+, K_W12+, K_U01++, K_U02++, K_U03++, K_U05+, K_U08+++, K_U09++, K_K01+, K_K02+, K_K06+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W01: Definiuje podstawowe terminy z zakresu analizy sensorycznej(k_w01). W02: Potrafi scharakteryzować poszczególne grupy czynników warunkujących uzyskanie poprawnych wyników w ocenie sensorycznej (K_W01,K_W12). W03: Posiada wiedzę z zakresu badania wrażliwości sensorycznej osób oceniających i metod oceny sensorycznej produktów (K_W01,K_W09,K_W12). Umiejętności U01: Posiada umiejętności praktycznego wykonywania wybranych testów na badanie wrażliwości sensorycznej (K_U01,K_U02,K_U05,K_U08). U02: Potrafi dokonać oceny sensorycznej produktów wybranymi metodami (K_U01,K_U02,K_U05,K_U08). U03: Potrafi interpretować uzyskane wyniki badań (K_U03,K_U05,K_U09). Kompetencje społeczne K01: Współpracuje z zespołem przy wykonaniu sprawozdania i porządkowaniu pracowni po wykonaniu oznaczeń (K_K01,K_K02,K_K06). LITERATURA PODSTAWOWA 1) Baryłko-Pikielna N., Matuszewska I., 2009r., "Sensoryczne badania żywności", wyd. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2) Babicz-Zielińska E., Rybowska A., Obniska W., 2009r., "Sensoryczna ocena jakości żywności", wyd. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, 3) Gawęcka J., Jędryka T., 2001r., "Analiza sensoryczna wybrane metody i przykłady zastosowań", wyd. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Polska Norma Analiza Sensoryczna, "PN-ISO 3972, PN-ISO 6658, PN-ISO 5496, PN-ISO 5492, PN-ISO , PN-ISO , PN-ISO 8589", 2) Baryłko-Pikielna N., 1975r., "Zarys Sensorycznej Analizy Żywności", wyd. WNP. Warszawa. Przedmiot/moduł: ANALIZA SENSORYCZNA ŻYWNOŚCI Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki przyrodnicze Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Towaroznawstwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/ II Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia laboratoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: wykłady: 15/2 ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne wykłady: informacyjny z prezentacją multimedialną ćwiczenia: laboratoryjne w pracowni analizy sensorycznej Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę/ Ocena końcowa: 70% z oceny merytorycznej sprawdzianów, 20% z oceny umiejętności praktycznych, 10% z oceny zaangażowania studenta w pracę zespołu badawczego na ćwiczeniach. Liczba punktów ECTS: 3 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: chemia ogólna Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu chemii ogólnej Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 201 i 207, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. Elżbieta Maria Gujska, prof. UWM Uwagi dodatkowe: Zajęcia realizowane w grupach do 12 osób.

4 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 3 ANALIZA SENSORYCZNA ŻYWNOŚCI FOOD SENSORY ANALYSIS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - wykłady + ćwiczenia 45,0 godz. 45,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - przygotowanie do praktycznej realizacji ćwiczeń 7,0 godz. - przygotowanie do pisemnych sprawdzianów 15,0 godz. - przygotowanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń 8,0 godz. 30,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 75,0 godz. 1 punkt ECTS = 25,00 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 75,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,00 ECTS w zaokrągleniu: 3 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,80 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,20 punktów ECTS.

5 B ECTS: 6 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A APARATURA I INŻYNIERIA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH EQUIPMENT AND ENGINEERING OF FOOD TREŚCI WYKŁADÓW Przepływ płynów rzeczywistych, opory przepływu, instalacje do transportu płynów. Mieszadła i mieszanie mechaniczne. Materiały ziarniste, fluidyzacja. Rozdział układów niejednorodnych i mieszanin opadanie grawitacyjne, wirowanie, filtracja; budowa aparatów. Podstawy ruchu ciepła - przewodzenie, wnikanie, przenikanie. Wymienniki ciepła. Zatężanie roztworów w wyparkach, bilans cieplny i masowy, budowa aparatów wyparnych.elementy suszarnictwa, suszenie konwekcyjne, bilans cieplny i masowy, budowa suszarek. Podstawy wybranych procesów dyfuzyjnych. TREŚCI ĆWICZEŃ Praktyczne zapoznanie się z procesem konwekcyjnego suszenia materiałów wilgotnych, wykonanie bilansu cieplnego i masowego procesu suszenia. Wyznaczanie współczynnika wnikania ciepła przy konwekcji naturalnej i wymuszonej. Badanie współczynnika oporu przepływu cieczy w prostym odcinku rurociągu.przeprowadzenie procesu ekstrakcji typu ciało stałe-ciecz w układzie modelowym, sporządzanie bilansu masowego.badanie procesu filtracji przy stałym ciśnieniu, wyznaczanie parametrów równania Rutha. Zapoznanie z budową i zasadą działania wymiennika ciepła,suszarni rozpyłowej, wirówek i prasy filtracyjnej. CEL KSZTAŁCENIA Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu inżynierii procesowej i aparatury stosowanej w przemyśle spożywczym. Opanowanie umiejętności przeprowadzenia prostych eksperymentów, wyszukiwania, interpretowania informacji pochodzących z różnych źródeł, przeprowadzenia prostych obliczeń dot. wybranych procesów jednostkowych. Nabycie umiejętności przedstawiania wyników doświadczeń w formie pisemnej i graficznej. Rozwijanie potrzeby systematycznego uczenia się i komunikacji w grupie. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych InżA_W01++, InżA_W02++, InżA_W03+, S1A_U01+, P1A_U01+, S1A_U02+, P1A_U02+, S1A_U05+, P1A_U05+, InżA_U01++, S1A_K01+, P1A_K01+, S1A_K02+, P1A_K02+ Symbole efektów kierunkowych K_W01++, K_W09++, K_W10+, K_U01+, K_U02+, K_U03++, K_K01+, K_K02+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W01-Charakteryzuje procesy jednostkowe stosowane w różnych branżach przemysłu spożywczego oraz opisuje budowę i zasadę działania wybranych urządzeń służących realizacji procesu produkcyjnego (K_W01)W02-Dobiera właściwe przyrządy pomiarowe do badania parametrów procesowych; wskazuje metody i narzędzia służące rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich (K_W09)W03-Rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej(k_w10). Umiejętności U01-Wykorzystuje metody eksperymentalne do realizacji prostych zadań inżynierskich (K_U01)U02-Wyszukuje, analizuje i interpretuje informacje dot. aparatury i inżynierii procesowej(k_u02) U03-Opracowuje w formie pisemnej i graficznej wyniki prostych eksperymentów w postaci sprawozdań, interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski(k_u03). Kompetencje społeczne K01-Ma świadomość potrzeby ciągłego i systematycznego uczenia się(k_k01) K02-Współpracuje z kolegami z zespołu badawczego, przyjmując w niej różne role (K_K02). LITERATURA PODSTAWOWA 1) Lewicki P., 2006r., "Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego", wyd. WN-T Warszawa, 2) Serwiński M., 1982r., "Zasady inżynierii chemicznej i procesowej", wyd. WN-T Warszawa, s , , LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Koch R, Noworyta A., 1992r., "Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej", wyd. WN-T Warszawa, s.20-70, , , , 2) Koch R., Kozioł A., 1994r., "Dyfuzyjno-cieplny rozdział substancji", wyd. WN-T Warszawa, s.19-23, 62-85, , , , Przedmiot/moduł: APARATURA I INŻYNIERIA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki przyrodnicze Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Towaroznawstwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: II/4 Rodzaje zajęć: wykłady, ćwiczenia Liczba godzin w semestrze/tygodniu: wykłady: 30/2 ćwiczenia: 30/4 Formy i metody dydaktyczne wykłady: wykład informacyjny z prezentacją multimedialną (W01,W03, K01) ćwiczenia: ćwiczenia laboratoryjne ( W02, U01,U02,U03, K02 ) Forma i warunki zaliczenia: Egzamin/egzamin pisemny- 100% oceny końcowej, ćwiczenia -75% oceny ze sprawdzianów, 20% umiejętności praktycznych (sprawozdania), 5% oceny kompetencji (kreatywność w pracy zespołu) Liczba punktów ECTS: 6 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: matematyka, fizyka, chemia ogólna, grafika inżynierska Wymagania wstępne: znajomość zagadnień objętych programem przedmiotów wprowadzających Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej adres: ul. Michała Oczapowskiego 7, pok. 18, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Brygida E. Dybowska Uwagi dodatkowe: zajęcia realizowane w grupach osobowych

6 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 6 APARATURA I INŻYNIERIA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH EQUIPMENT AND ENGINEERING OF FOOD Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - wykłady 30,0 godz. - ćwiczenia 30,0 godz. - egzamin/egzamin poprawkowy 15,0 godz. - konsultacje 1,0 godz. 76,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - przygotowanie sprawozdań 12,0 godz. - przygotowanie do realizacji ćwiczeń praktycznych 7,0 godz. - przygotowanie do pisemnych sprawdzianów 35,0 godz. - przygotowanie do egzaminu 40,0 godz. 94,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 170,0 godz. 1 punkt ECTS = 28,00 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 170,00 godz.: 28,00 godz./ects = 6,07 ECTS w zaokrągleniu: 6 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,68 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 3,32 punktów ECTS.

7 B ECTS: 2 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AUTENTYCZNOŚĆ PRODUKTÓW KONSUMPCYJNYCH I ZAFAŁSZOWANIA AUTHENTICITY OF CONSUMER PRODUCTS AND FALSEHOOD TREŚCI WYKŁADÓW Cel, zadania, zakres i wybrane problemy autentyczności żywności.fałszowanie żywności w ujęciu historycznym. Kryteria autentyczności żywności. Skutki ekonomiczne oraz moralno-etyczne fałszowania żywności. Normy prawne i rozporządzenia chroniące konsumenta przed fałszowaniem żywności. Kontrola jakości żywności w Polsce i na świecie przykłady stwierdzanych zafałszowań. Zafałszowania oraz metody i sposoby potwierdzania autentyczności wybranych grup produktów spożywczych. TREŚCI ĆWICZEŃ Ustalanie autentyczności i zafałszowania produktów mleczarskich.problem autentyczności produktów i wyrobów mięsnych. Badanie autentyczności napojów alkoholowych w oparciu m.in. o chromatograficzną analizę zawartości alkoholu etylowego w wybranych napojach alkoholowych. Badanie i ocena zafałszowania miodów w oparciu o podstawowe właściwości fizykochemiczne. Problem autentyczności i fałszowania soków owocowych.ocena i metody sprawdzenia autentyczności wyrobów czekoladowych CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy nt. autentyczności i zafałszowań wybranych grup produktów spożywczych, metod i sposobów ich kontroli. Nabycie umiejętności: wykorzystywania standardowej aparatury oraz analizy sensorycznej do oceny autentyczności żywności, właściwej interpretacji obowiązujących norm prawnych i wyników analiz doświadczalnych oraz prawidłowego korzystania z różnych źródeł wiedzy. Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1A_W01+, P1A_W04+, InżA_W01+, InżA_W03+, S1A_W10+, S1A_U01++, P1A_U01++, S1A_U02++, P1A_U02++, S1A_U05++, P1A_U05++, InżA_U01++, S1A_U06++, InżA_U06++, S1A_K01+, P1A_K01+, P1A_K05+, P1A_K07+, S1A_K02+, S1A_K03+, P1A_K02+, P1A_K06+, S1A_K04+, P1A_K04+, InżA_K01+, S1A_K06 Symbole efektów kierunkowych K_W01+, K_W10+, K_W16+, K_U01++, K_U02++, K_U03++, K_U09++, K_K01+, K_K02+, K_K03+, K_K04+, K_K05+, K_K06+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W01: Rozróżnia i charakteryzuje zafałszowania podstawowych produktów spożywczych w odniesieniu do obowiązujących norm prawnych i systemów kontroli jakości(k_w01, K_W10, K_W16). W02: Charakteryzuje i dobiera podstawowe techniki fizyko-chemiczne wykorzystywane do analizy składu żywności oraz testy sensoryczne do oceny autentyczności produktów spożywczych(k_w01, K_W16). Umiejętności U01: W oparciu o obowiązujące normy prawne i inne zebrane informacje dobiera odpowiednie metody analizy żywności w celu oceny jej autentyczności (K_U01,K_U02,K_09). U02: Obsługuje standardową aparaturę I przeprowadza analizę sensoryczną żywności (K_U01). U03: Opracowuje matematycznie wyniki analiz doświadczalnych (podstawowe miary statystyczne; tworzenie tabel, wykresów, diagramów) i sporządza wnioski z doświadczeń (K_U03,K_U09). Kompetencje społeczne K01: Posiada świadomość o kierunkach fałszowania żywności oraz sposobach oceny jej autentyczności (K_K01, K_K03,K_K05). K02: Organizuje podział pracy na stanowisku badawczym, współpracuje z kolegami z zespołu badawczego przy przygotowywaniu sprawozdania oraz prac seminaryjnych(k_k02,k_k04,k_k05,k_k06). LITERATURA PODSTAWOWA 1) Targoński Z., 2000r., "Zafałszowania żywności i metody ich wykrywania.", wyd. Przem. Spoż, t.06 (54), s.9-11, 2) Nogala-Kałucka M., Pikul J., Siger A., 2008r., "Zastosowanie chromatografii cieczowej w badaniach autentyczności masła.", wyd. Żywność.Nauka.Technologia.Jakość, t.3 (58), s.47-56, 3) Rak L., 1995r., "Zafałszowania mięsa [przegląd metod wykrywania].", wyd. Rocz. IPMT, t.32-33, s LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Czapski J., Tyma P., 1996r., "Metody wykrywania zafałszowań przetworów owocowych.", wyd. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo- Warzywny, t.40, s.22-25, 2) Stój A., Targoński Z, Malik A., 2001r., "Metody wykrywania zafałszowań soków z owoców jagodowych.", wyd. Żywność.Nauka.Technologia.Jakość., t.45 (4), s Przedmiot/moduł: AUTENTYCZNOŚĆ PRODUKTÓW KONSUMPCYJNYCH I ZAFAŁSZOWANIA Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki przyrodnicze Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Towaroznawstwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III/5 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: wykłady: 15/2 ćwiczenia: 30/3 Formy i metody dydaktyczne wykłady: informacyjny z prezentacją multimedialną ćwiczenia: laboratoryjne, seminaryjne z dyskusją i prezentacją Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę/ Ocena końcowa: 70% z oceny merytorycznej sprawdzianów, 25% z oceny umiejętności praktycznych (ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń i prac seminaryjnych), 5% z oceny zaangażowania studenta w pracę zespołu badawczego na ćwiczeniach praktycznych. Liczba punktów ECTS: 2 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: metody oceny produktów, towaroznawstwo Wymagania wstępne: znajomość podstawowych metod oceny jakości produktów, podstawowa wiedza o towarze Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 201 i 207, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Joanna Michalak Uwagi dodatkowe: Zajęcia realizowane w grupach do 12 osób.

8 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2 AUTENTYCZNOŚĆ PRODUKTÓW KONSUMPCYJNYCH I ZAFAŁSZOWANIA AUTHENTICITY OF CONSUMER PRODUCTS AND FALSEHOOD Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: wykłady + ćwiczenia 45,0 godz. 45,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - Przygotowanie sie do pisemnych sprawdzianów 7,0 godz. - Przygotowywanie prac seminaryjnych oraz sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych 8,0 godz. 15,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 60,0 godz. 1 punkt ECTS = 30,00 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 60,00 godz.: 30,00 godz./ects = 2,00 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,50 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,50 punktów ECTS.

9 B ECTS: 2 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW W PRODUKCJI I OBROCIE PRODUCTS SAFETY IN PRODUCTION AND MARKETING TREŚCI WYKŁADÓW Podstawowe pojęcia, definicje i elementy prawa żywnościowego z zakresu bezpieczeństwa produktów. Charakterystyka czynników oddziaływujących na bezpieczeństwo produktów w całym łańcuchu produkcyjnym. Rodzaje zagrożeń i ryzyka dla bezpieczeństwa produktów, negatywne efekty. Uwarunkowania surowcowe, warunki produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji i przechowywania i ich wpływ na bezpieczeństwo produktów. Zanieczyszczenia biologiczne, chemiczne, radiologiczne i ich wpływ na bezpieczeństwo produktów. Identyfikowalność produktu, bezpieczeństwo żywności w produkcji i obrocie według norm ISO. Światowy i europejski system bezpieczeństwa żywności. Charakterystyka systemu bezpieczeństwa żywności w Polsce, ochrona rynku przed produktami niespełniającymi wymagań bezpieczeństwa. TREŚCI ĆWICZEŃ Opracowywanie i prezentacja wyników i zagadnień seminaryjnych związanych z problemem bezpieczeństwa produktów. Dyskusje na temat prezentacji. Zajęcia terenowe z zakresu tematyki przedmiotu realizowane w zakładach produkcji przemysłowej ( zakłady mleczarskie, mięsne i inne) oraz podstawowej (stacje hodowli roślin, zwierząt i inne), jednostkach kontroli związanych z nadzorem bezpieczeństwa produktów (Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna i inne), firm zajmujących się obrotem i sprzedażą produktów. Opracowywanie sprawozdań z zajęć terenowych i ich prezentacja. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa żywności i podstawowych informacji nt. prawa żywnościowego i systemów bezpieczeństwa żywności. Rozwijanie świadomości i odpowiedzialności za zdrowie i życie konsumenta. Rozwijanie umiejętności i postaw służących samokształceniu w zakresie korzystania z różnych źródeł wiedzy oraz technik komputerowych. Nabycie umiejętności twórczej dyskusji i wyrażania opinii na temat prac innych studentów. Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1A_W02++, InżA_W03+, InżA_W04+, S1A_U05+, P1A_U05+, InżA_U01+, S1A_U05++, InżA_U05++, S1A_U06+, S1A_U07+, InżA_U06+, S1A_U08++, P1A_U07++, S1A_K04+, P1A_K04+, InżA_K01+, P1A_K08++, S1A_K03+++ Symbole efektów kierunkowych K_W01+, K_W05++, K_W10+, K_W18+, K_U03+, K_U07++, K_U09+, K_U10++, K_K03+, K_K04++, K_K EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W01 - definiuje podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem żywności(k_w01), W02 - opisuje i wyjaśnia zagadnienia związane z europejskim i krajowym systemem bezpieczeństwa żywności i prawem żywnościowym (K_W05), W03 - wymienia i charakteryzuje czynniki i zagrożenia bezpieczeństwa produktów w łańcuchu produkcyjnym (K_W10, K_W18) Umiejętności U01 - opracowuje i prezentuje z użyciem technik komputerowych zagadnienia seminaryjne związane z problemem bezpieczeństwa produktów (K_U03, K_U07), U02 - ocenia poddaje krytyce i dyskutuje na temat prac seminaryjnych innych studentów (K_U09), U03 - proponuje, planuje i organizuje zajęcia terenowe z zakresu bezpieczeństwa produktów (K_U10) Kompetencje społeczne K01 - ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję bezpiecznej i wysokiej jakości żywności (K_K03, K_K04, K_K05) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Kotowski W., Kurzępa B., 2010r., "Bezpieczeństwo produktów Komentarz do ustawy o ogólnym bezpieczenstwie produktów", wyd. Difin SA Warszawa, 2) Grochowska M., 2007r., "Bezpieczeństwo żywności i żywienia komentarz do ustawy oraz przepisów wspólnotowych", wyd. ODDK Gdańsk, 3) Gertig H., Duda G., 2005r., "Żywność a zdrowie i prawo", wyd. PZWL Warszawa, 4) Kowalczyk S. (red), 2009r., "Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji", wyd. SGH w Warszawie, Warszawa, 5) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r., "o bezpieczeństwie żywności i żywienia", 6) Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady, "dotyczące bezpieczeństwa produktów w produkcji i obrocie". LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Kołożyn-Krajewska D., Sikora T., 2010r., "Zarządzanie bezpieczeństwem żywności Teoria i praktyka", wyd. C.H. Beck Warszawa, 2) Skrabka- Błotnicka T., Masłowski B., 2008r., "Bezpieczeństwo żywnosci", wyd. UE Wrocław, 3) Małecka M. (red), 2006r., "Żywność bezpieczna dla konsumenta", wyd. AEP Poznań, 4) Steinka I., 2007r., "Higiena w przetwórstwie spożywczym i usługach", wyd. AMG Gdynia, 5) Kulawik J. (red), 2009r., "Obrót żywnością a zdrowie - praktyczny poradnik dla przedsiębiorców", wyd. PARP Warszawa, 6) Norma ISO 2200/2005, "Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla organizacji łańcucha żywnościowego", 7) Autorzy krajowi i zagraniczni, "- wybór studenta " publikacje naukowe"". Przedmiot/moduł: BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW W PRODUKCJI I OBROCIE Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki przyrodnicze Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Towaroznawstwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: III / 6 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia audytoryjne i seminaryjne, ćwiczenia praktyczne i terenowe Liczba godzin w semestrze/tygodniu: wykłady: 15/2 ćwiczenia: 30/5 Formy i metody dydaktyczne wykłady: wykład z prezentacją multimedialną (W01,W02, W03) ćwiczenia: ćwiczenia audytoryjne i seminaryjne (U01, U02), ćwiczenia praktyczne i terenowe (U03) Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę/ Ocena końcowa: ocena merytoryczna sprawdzianu zaliczeniowego 60%, ocena formy wizualnej i merytorycznej opracowanego zagadnienia seminaryjnego 20%, ocena zaangażowania i poziomu aktywności studenta na zajęciach 20% Liczba punktów ECTS: 2 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: towaroznawstwo, mikrobiologia, ogólna technologia żywności Wymagania wstępne: podstawowa wiedza o towarze Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 201 i 207, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Joanna Michalak Uwagi dodatkowe: zajęcia realizowane w grupach do 24 osób

10 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 2 BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW W PRODUKCJI I OBROCIE PRODUCTS SAFETY IN PRODUCTION AND MARKETING Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - wykłady 15,0 godz. - ćwicenia seminaryjne i terenowe 30,0 godz. 45,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - przygotowanie się studenta do pisemnego sprawdzianu 8,0 godz. - przygotowanie przez studenta zagadnienia seminaryjnego 7,0 godz. 15,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 60,0 godz. 1 punkt ECTS = 30,00 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 60,00 godz.: 30,00 godz./ects = 2,00 ECTS w zaokrągleniu: 2 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,50 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 0,50 punktów ECTS.

11 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A A ECTS: 5 BIOCHEMIA BIOCHEMISTRY TREŚCI WYKŁADÓW Interdyscyplinarny charakter biochemii. Molekularne podstawy właściwości biochemicznych i funkcjonalnych ważnych biologicznie związków: aminokwasy, peptydy, białka, enzymy, koenzymy, kwasy nukleinowe, węglowodany, lipidy. Mechanizm podstawowych przemian metabolicznych biocząsteczek w układach biologicznych. Integracja przemian metabolicznych. Wybrane procesy biochemiczne przebiegających w surowcach i produktach spożywczych. TREŚCI ĆWICZEŃ Izolowanie i oczyszczanie biologicznie aktywnych składników żywności. Białka żywności jako prekursory bioaktywnych peptydów. Zastosowanie metod bioinformatycznych do oceny potencjalnej aktywności biologicznej białek. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy na temat biochemicznych funkcji biocząsteczek. Poznanie mechanizmów podstawowych przemian biochemicznych. Ich znaczenie w wytwarzaniu i przechowywaniu żywności. Nabycie podstawowych umiejętności wyboru metod i aparatury oraz urządzeń do izolowania biocząsteczek i analizy ich aktywności biologicznej. Rozwijanie umiejętności korzystania z baz danych. Rozwijanie umiejętności problemowego i krytycznego myślenia metodą samokształcenia w zakresie wiedzy biochemicznej. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1A_W01+ P1A_W04++ P1A_W08++; P1A_W02++ P1A_W03+ P1A_W06+; P1A_W07++; S1A_U01+ P1A_U01++; S1A_U02+ P1A_U02+ P1A_U03+; S1A_K01+ P1A_K01+ P1A_K05+ P1A_K07+; S1A_K02+ S1A_K05+ P1A_K02+ P1A_K06+ Symbole efektów kierunkowych K_W01++; K_W11++; K_U01++; K_U02+; K_K01+; K_K02+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W01 - Ma ogólną wiedzę na temat biochemicznych funkcji biocząsteczek, mechanizmu przemian biochemicznych oraz ich znaczenia w wytwarzaniu i przechowywaniu żywności (K_W01) W02 - Definiuje główne aktywności biologiczne białek i innych biomakrocząsteczek oraz produktów ich hydrolizy, tłumaczy różnice w aktywności między nimi oraz proponuje sposoby otrzymywania związków bioaktywnych (K_W11) Umiejętności U01 - Analizuje wpływ wybranych procesów biochemicznych na jakość żywności (K_U01) U02 - Wyszukuje białka i inne związki czynne biologicznie w światowych bazach danych i charakteryzuje ich aktywność biologiczną z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych (K_U02) Kompetencje społeczne K01 - Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01) K02 - Potrafi współdziałać i pracować w grupie. Dba o porządek na stanowisku laboratoryjnym, zachowuje zasady BHP oraz świadomie ocenia wkład pracy własnej w realizację ćwiczeń (K_K02) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Kączkowski J., 2002r., "Podstawy Biochemii", wyd. WNT, Warszawa, t.1, s.254, 2) Dziuba J., Fornal Ł., 2009r., "Biologicznie aktywne peptydy i białka żywności", wyd. WNT, Warszawa, t.1, s.476, 3) Dziuba J., Kostyra H., 2000r., "Biochemia żywności (metody, zadania i testy)", wyd. UWM, Olsztyn, t.1, s.282, 4) Dziuba J., 2006r., "Biochemia - przewodnik do ćwiczeń", wyd. UWM, Olsztyn, t.1, s.115. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Hames B.D., Hooper N.M., 2002r., "Biochemia", wyd. PWN, Warszawa, t.1, s.490. Przedmiot/moduł: BIOCHEMIA Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki przyrodnicze Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy Kod ECTS: A Kierunek studiów: Towaroznawstwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: Rok II Semestr IV Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia laboratoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: wykłady: 30/2 ćwiczenia: 45/3 Formy i metody dydaktyczne wykłady: wykłady wspomagane elektroniczną wizualizacją (W01, W02) ćwiczenia: laboratoryjne; komputerowe (U01, U02) Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę/ Ocena merytoryczna sprawdzianów i końcowego zaliczenia - 70%; ocena umiejętności praktycznych i sprawozdań z realizacji ćwiczeń 20 %; ocena umiejętności rozwiązywania zadań problemowych - 10% Liczba punktów ECTS: 5 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: chemia ogólna i organiczna Wymagania wstępne: Znajomość struktury i właściwości fizykochemicznych związków organicznych Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Biochemii Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 138, Olsztyn tel , , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: prof. dr hab. Jerzy Józef Dziuba, prof.zw. Uwagi dodatkowe: Asystentogrupa nie może przekraczać 12 osób

12 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 5 BIOCHEMIA BIOCHEMISTRY Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - 4. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: wykłady + ćwiczenia 75,0 godz. 75,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - 1. Samodzielna praca studenta: przygotowanie się do realizacji ćwiczeń praktycznych 14,0 godz Samodzielna praca studenta: przygotowanie się do pisemnych 3 kolokwiów 12,0 godz Samodzielna praca studenta: opracowanie pisemnych sprawozdań z ćwiczeń 20,0 godz. - 5, Samodzielna praca studenta: przygotowanie się do końcowego zaliczenia przedmiotu 20,0 godz. 66,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 141,0 godz. 1 punkt ECTS = 28,20 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 141,00 godz.: 28,20 godz./ects = 5,00 ECTS w zaokrągleniu: 5 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,66 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,34 punktów ECTS.

13 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A A ECTS: 6 CHEMIA OGÓLNA GENERAL CHEMISTRY TREŚCI WYKŁADÓW Budowa materii. Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Nazewnictwo związków chemicznych. Typy reakcji chemicznych. Amfoteryczność związków chemicznych. Budowa atomów i cząsteczek związków chemicznych. Wiązania chemiczne. Układ okresowy pierwiastków. Makro i mikro biopierwiastki. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności związków chemicznych. Roztwory i ich właściwości. Elektrolity i ich podział. Teorie dysocjacji elektrolitycznej. Teorie kwasów i zasad. Iloczyn jonowy wody, ph i poh roztworów. Stopień i stała dysocjacji. Hydroliza soli. Mieszaniny buforowe. Reakcje utleniania i redukcji. Półogniwa i ogniwa, szereg napięciowy metali, standardowy potencjał układów redoks. Przykłady biologicznych układów redoks. Budowa, nazewnictwo i znaczenie związków kompleksowych. Układy koloidalne. Podstawy termodynamiki oraz kinetyki chemicznej. Elementy instrumentalnej analizy chemicznej i jej zastosowanie. TREŚCI ĆWICZEŃ 1. Typy reakcji chemicznych. Amfoteryczność związków chemicznych. 2. Reakcje charakterystyczne wybranych kationów i anionów. Analiza soli. 3. Wyznaczanie odczynu roztworów kwasów, zasad i soli przy użyciu wskaźników kwasowo - zasadowych oraz metodą ph-metryczną. Hydroliza soli. 4. Wprowadzenie do analizy miareczkowej. Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu molowym i procentowym. Rozcieńczanie i mieszanie roztworów. 5. Analiza miareczkowa. Acydymetryczne oznaczanie wodorotlenku sodu. 6. Analiza miareczkowa. Alkalimetryczne oznaczanie kwasu octowego. 7. Roztwory buforowe. Badania ph-metryczne reakcji mocnego kwasu oraz mocnej zasady z roztworem buforowym. 8. Kompleksometria. Oznaczanie zawartości jonów wapnia i magnezu. Twardość wody. 9. Redoksymetria. Oznaczanie zawartości jonów żelaza(ii). 10. Elementy analizy instrumentalnej. CEL KSZTAŁCENIA Poznanie terminologii i nomenklatury chemicznej.pogłębienie wiedzy chemicznej z zakresu chemii ogólnej.rozwijanie umiejętności przeprowadzania podstawowychobliczeń chemicznych. Rozwijanie i ćwiczenie umiejętności pracy z sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi oraz wykonywania podstawowych analiz chemicznych.kształtowanie umiejętności planowania i realizacji prac eksperymentalnych podczas samodzielnej pracy laboratoryjnej oraz współdziałania z innymi w ramach zespołu badawczego. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych R1A_W01+++, R1A_U01++, R1A_U02+, R1A_U07+, R1A_K01++, R1A_K02++, R1A_K07++ Symbole efektów kierunkowych K_W01++, K_W11+++, K_W12+, K_W13+++, K_U01++, K_U03++, K_U08+++, K_K01++, K_K02++ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W01: Zna podstawową terminologię i nomenklaturę chemiczną(k_w11). Zna podstawy chemii ogólnej w stopniu wystarczającym do dalszego ukierunkowanego kształcenia.(k_w01,k_w11,k_w12, K_W13). Umiejętności U01: Posiada umiejętności planowania i przeprowadzania doświadczeń chemicznych (K_U01). Wykazuje umiejętności przeprowadzania podstawowych obliczeń chemicznych.(k_u03,k_u08). Opracowuje wyniki analiz, interpretuje wyniki badań i formułuje wnioski z doswiadczeń (K_U03). Kompetencje społeczne K01: Potrafi współdziałać i współpracowć podczas pracy zespołowej w laboratorium chemicznym(k_k02). Posiada umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy oraz jej pogłębienia przy użyciu dodatkowych źródeł informacji chemicznej(k_k01). Postępuje zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny (BHP) podczas pracy indywidualnej i zespołowej (K_K02). Przedmiot/moduł: CHEMIA OGÓLNA Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki przyrodnicze Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy Kod ECTS: A Kierunek studiów: Towaroznawstwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia laboratoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: wykłady: 30/2 ćwiczenia: 30/3 Formy i metody dydaktyczne wykłady: wykład informacyjny z elementami prezentacji miltimedialej ćwiczenia: laboratoryjne inne: konsultacje Forma i warunki zaliczenia: Egzamin/Egzamin pisemny i ustny. Zaliczenie części praktycznej i sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych. Liczba punktów ECTS: 6 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Wymagania wstępne: Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Chemii adres: pl. Łódzki 4,, Olsztyn Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. Jerzy Emil Dziejowski, prof. UWM LITERATURA PODSTAWOWA 1) W. Wiśniewski, H. Majkowska, 2005r., "Chemia ogólna nieorganiczna", wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, s.1-467, 2) T. Kędryna, 2004r., "Chemia ogólna z elementami biochemii", wyd. Wydawnictwo ZamKor, s.1-530, 3) B. Kowalczyk, F. Karczyński, R. Kowalczyk, 2002r., "Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i organicznej", wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, s.1-140, 4) J. Minczewski, Z. Marczenko, 2001r., "Chemia analityczna", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, t.1, s.1-391, 5) A. Śliwa (red.), 1982r., "Obliczenia chemiczne", wyd. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa, s.1-456, 6) W. Ufnalski, 1999r., "Podstawy obliczeń chemicznych z programami koimputerowymi", wyd. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa, s LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) T. Drapała, 1999r., "Chemia ogólna nieorganiczna z zadaniami", wyd. Wydawnictwo SGGW Warszawa, s.1-434, 2) L. Jones, P. Atkins, 2004r., "Chemia ogólna. Cząsteczki, materia,reakcje.", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, s , 3) A. Bielański, 2004r., "Podstawy chemii nieorganicznej", wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, t.1/2, s.1-510/

14 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 6 CHEMIA OGÓLNA GENERAL CHEMISTRY Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (wykład i ćwiczenia) 60,0 godz. - Egzamin poprawkowy 10,0 godz. - Konsultacje 10,0 godz. 80,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - Przygotowanie do egzaminu 40,0 godz. - Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych 20,0 godz. - Przygotowanie do zaliczenia teoretycznego ćwiczeń i opracowanie sprawozdań. 40,0 godz. 100,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 180,0 godz. 1 punkt ECTS = 30,00 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 180,00 godz.: 30,00 godz./ects = 6,00 ECTS w zaokrągleniu: 6 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 2,67 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 3,33 punktów ECTS.

15 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A A ECTS: 6 CHEMIA ORGANICZNA ORGANIC CHEMISTRY TREŚCI WYKŁADÓW Podstawowe pojęcia ogólnej chemii organicznej. Struktura, izomeria, stereochemia oraz właściwości fizyczne i chemiczne podstawowych grup związków organicznych (węglowodory, alkohole, fluorowcopochodne, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, aminy, amidy, estry, związki heterocykliczne). Budowa, klasyfikacja, właściwości fizyczne i przemiany związków będących głównymi składnikami organizmów żywych oraz żywności: aminokwasów, peptydów, białek, cukrów, lipidów oraz kwasów nukleinowych. TREŚCI ĆWICZEŃ Operacje jednostkowe; nazewnictwo i izomeria podstawowych grup związków organicznych; doświadczalne badanie właściwości grup funkcyjnych - węglowodory, alkohole, aldehydy, kwasy karboksylowe, aminy, estry; aminokwasy, białka, cukry, tłuszcze, wykonanie prostej syntezy, proste obliczenia z dziedziny chemii organicznej CEL KSZTAŁCENIA Opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotu, podstawowych pojęć i właściwości grup związków, umiejętności wyszukiwania, wykorzystywania informacji, posługiwania się pojęciami z zakresu chemii organicznej w komunikacji z różnymi podmiotami, przeprowadzania prostych eksperymentów w celu identyfikacji i syntezy związku organicznego, wykonywania obliczeń i interpretacji wyników. Rozwijanie potrzeby systematycznego uczenia się i samodoskonalenia w zakresie przedmiotu, umiejętności współpracy OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych P1A_W02; P1A_W03; P1A_W04; P1A_W05; P1A_W06; P1A_W08; S1A_W01; P1A_U01; P1A_U06; S1A_U01; P1A_K01; P1A_K02; P1A_K05; P1A_K06; P1A_K07; S1A_K01; S1A_K02; S1A_K05; S1A_K06 Symbole efektów kierunkowych K_W01+++; K_W11+++; K_W12+; K_U01+; K_U02+; K_U08+; K_K01+; K_K02+; K_K06+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Student ma podstawową wiedzę z zakresu chemii organicznej, dostosowaną do studiowanego kierunku - KW_01 Student zna podstawowe pojęcia chemii organicznej oraz budowę cząsteczek i właściwości podstawowych grup związków organicznych, a także grup związków ważnych dla funkcjonowania organizmów żywych - KW_11. Student zna trendy rozwojowe w chemii organicznej - KW_12 Umiejętności Student umie wyszukiwać, rozumie, wykorzystuje informacje z różnych źródeł na temat chemii organicznej. - K_U01 Student posługuje się pojęciami z zakresu chemii organicznej komunikacji z różnymi podmiotami, umie powiązać informacje na temat budowy cząsteczek związków oraz ich właściwości, wykonywać proste obliczenia, interpretować wyniki doświadczeń K_U02 Student umie wykonać proste eksperymenty K_U08 Kompetencje społeczne Student rozumie potrzebę ciągłego i systematycznego uczenia się i samodoskonalenia w zakresie zaliczanego przedmiotu K_K01 Student umie współpracować w grupie K_K02 Student doskonali wiedzę w zakresie przedmiotu K_K06 LITERATURA PODSTAWOWA 1) Minkiewicz P., Jaworska H., Iwaniak A., 2003r., "Chemia organiczna -przewodnik do cwiczeń", wyd. UWM OLsztyn, 2) Morrison R. T., Boyd R. T., 1998r., "Chemia organiczna", wyd. PWN Warszawa, 3) Karczyński F., Borkowski A., 2001r., "Chemia organiczna dla przyrodników", wyd. UWM Olsztyn. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Hart H., Craine L. E., Hart D. J., 1999r., "Chemia organiczna", wyd. Hart H., Craine L. E., Hart D. J., 2) Vogel A., 1984r., "Laboratorium chemii organicznej", wyd. WNT Warszawa, 3) Kowalski P., 2004r., "Laboratorium chemii organicznej", wyd. WNT warszawa, 4) Stasicka Z., Achmatowicz O., 2005r., "Kompendium terminologii chemicznej", wyd. ZamKor Kraków. Przedmiot/moduł: CHEMIA ORGANICZNA Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki przyrodnicze Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: A-przedmiot podstawowy Kod ECTS: A Kierunek studiów: Towaroznawstwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: 2/3 Rodzaje zajęć: Wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: wykłady: 30/2 ćwiczenia: 30/2 Formy i metody dydaktyczne wykłady: Wykład informacyjny ćwiczenia: Ćwiczenia laboratoryjne Forma i warunki zaliczenia: Egzamin/Wykłady: Ocena z egzaminu 100% oceny końcowej. Ćwiczenia: Ocena merytoryczna sprawdzianów 80%. Ocena umiejętności praktycznych: ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń 15%. Ocena zaangażowania studenta w pracę na ćwiczeniach - 5% oceny końcowej Liczba punktów ECTS: 6 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: Chemia ogólna Wymagania wstępne: Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Biochemii Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 138, Olsztyn tel , , fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. Piotr Stefan Minkiewicz, prof. UWM Uwagi dodatkowe: Liczebność grup do 24 osób (na 2 osoby prowadzące)

16 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 6 CHEMIA ORGANICZNA ORGANIC CHEMISTRY Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Wykład 30,0 godz. - Ćwiczenia 30,0 godz. - Egzamin 10,0 godz. - Konsultacje 10,0 godz. 80,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - Przygotowanie do egzaminu 25,0 godz. - Przygotowanie do kolokwiów 20,0 godz. - Przygotowanie do praktycznego wykonania ćwiczeń 15,0 godz. - Przygotowanie sprawozdań 10,0 godz. 70,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 150,0 godz. 1 punkt ECTS = 25,00 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 150,00 godz.: 25,00 godz./ects = 6,00 ECTS w zaokrągleniu: 6 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 3,20 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 2,80 punktów ECTS.

17 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A B ECTS: 3 EKOLOGIA PRODUKTÓW ECOLOGY OF PRODUCTS TREŚCI WYKŁADÓW Podstawowe pojęcia związane z ekologią produktów i zarządzaniem środowiskowym. Normy prawne dot.zarządzania środowiskowego. Ekologiczny cykl życia produktów. Ekologiczne projektowanie wyrobów. Znakowanie ekologiczne produktów. Rolnictwo ekologiczne. Ekologiczne aspekty jakości. Bilanse ekologiczne. TREŚCI ĆWICZEŃ Wprowadzenie do problematyki ekologii produktów, produkt ekologiczny, szanse na rozwój rynku produktów ekologicznych w Polsce. Normy związane z zarządzaniem środowiskowym. Ekologiczny cykl życia produktów. Procedury systemu zarządzania środowiskowego. Ekologiczne projektowanie produktów. Znakowanie ekologiczne produktów. Zasady rolnictwa ekologicznego. CEL KSZTAŁCENIA Przekazanie wiedzy nt. rolnictwa ekologicznego,systemu zarządzania środowiskowego,cyklu życia produktu,bilansów ekologicznych oraz znakowania ekologicznego. Nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie wiedzy inżynierskiej niezbędnej w relacji koncepcja wyrobu, źródło i jakość surowca, jego cykl życia w odniesieniu do środowiska. Zapoznanie z zasadami znakowania ekologicznego. Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy zespołowej. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych S1A_W01+, P1A_W04+, P1A_W08+, P1A_W01+++, P1A_W05+, InżA_W04+, InżA_W01+++, S1A_U01+, P1A_U01+, S1A_U02+, P1A_U02+, P1A_U03+, S1A_U05++, InżA_U05++, S1A_U06+, S1A_U07+, InżA_U06+, S1A_U09+, P1A_U09+, S1A_U10+, P1A_U10+, S1A_K02+, P1A_K02+, S1A_K04+, P1A_K04+, S1A_K06+ Symbole efektów kierunkowych K_W01+, K_W02+++, K_W12+, K_W18+, K_W19+++, K_U01+, K_U02+, K_U07++, K_U09+, K_U13+, K_U14+, K_K02+, K_K03+, K_K06+ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W01- definiuje zasady zrównoważonego rozwoju, produkcji żywności ekologicznej oraz charakteryzuje bilanse ekologiczne (K_W01, K_W12, K_W18), W02- rozumie zjawiska i procesy zachodzące w poszczególnych fazach cyklu życia produktów(k_w02), W03- rozumie zasady ekologicznego projektowania wyrobów (K_W12, K_W18), W04- wskazuje zasady ekologicznego projektowania wyrobów (K_W19). Umiejętności U01- analizuje cykl życia wybranego wyrobu (K_U01, K_U02, K_U14), U02- opracowuje procedury systemu zarządzania środowiskowego (K_U07, K_U13), U03- opisuje zasady ekologicznego projektowania produktów (K_U09, K_U14), U04- rozróżnia i opisuje znaki ekologiczne (K_U14) Kompetencje społeczne K01- rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia wiedzy i umiejętności(k_k06), K02- współpracuje z zespołem przy sporządzaniu prezentacji i sprawozdań (K_K02), K03- jest odpowiedzialny za poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju (K_K03). LITERATURA PODSTAWOWA 1) Adamczyk W., 2004r., "Ekologia wyrobów", wyd. PWE, 2) Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., 2001r., "Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych", wyd. PWN, 3) Adamczyk W., 2002r., "Ekologiczne problemy jakości wyrobów", wyd. PTTŻ. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Normy ISO serii 14000, "Normy ISO serii 14000", 2) Kurczewski P., Lewandowska A., 2008r., "Zasady prośrodowiskowego projektowania obiektów technicznych dla potrzeb zarządzania ich cyklem życia", wyd. KMB Druk. Przedmiot/moduł: EKOLOGIA PRODUKTÓW Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki przyrodnicze Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Towaroznawstwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/II Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia audytoryjne Liczba godzin w semestrze/tygodniu: wykłady: 15/2 ćwiczenia: 30/4 Formy i metody dydaktyczne wykłady: informacyjny z prezentacją multimedialną (K_W01,K_W02,K_W12,K_W18,K_W19) ćwiczenia: analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, dyskusja (K_W02,K_W12,K_W19,K_U01,K_U02,K_U07,K_U09,K_U13,K_ K_K01, K_K02,K_K03,K_K06) Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę/ Ocena końcowa: 50% z oceny zaliczenia wykładów, 40% umiejętności praktycznych (projekty,sprawozdania), 10% ocena kompetencji (udział w dyskusji, kreatywność w pracy zespołu) Liczba punktów ECTS: 3 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: brak Wymagania wstępne: brak Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 201 i 207, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr inż. Iwona Michalina Batyk Uwagi dodatkowe: brak

18 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 3 EKOLOGIA PRODUKTÓW ECOLOGY OF PRODUCTS Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - Wykłady 15,0 godz. - Ćwiczenia 30,0 godz. 45,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - Przygotowanie się do pisemnego sprawdzianu zaliczającego wiedzę z wykładów 10,0 godz. - Przygotowanie projektów i prezentacji 20,0 godz. 30,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 75,0 godz. 1 punkt ECTS = 25,00 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 75,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,00 ECTS w zaokrągleniu: 3 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,80 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,20 punktów ECTS.

19 B ECTS: 3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A EKOTECHNOLOGIE, EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA ECOTECHNOLOGIES, ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION TREŚCI WYKŁADÓW Ekotechnologie w tworzeniu nowoczesnego produktu, ewolucja systemów produkcji. Przykłady zastosowań najlepszej techniki w ochronie środowiska. Oddziaływanie człowieka na ekosystemy: antropopresja jako zmiany chemizmu środowiska; substancje szybko i trudno ulegające rozkładowi; wprowadzanie energii i substancji do środowiska. Wpływ antropopresji na kolejne ogniwa przepływu energii przez ekosystem. Energetyczne dylematy XXI wieku. Efekt cieplarniany. Odnawialne i nieodnawialne źródła energii. Cywilne zastosowanie reaktorów jądrowych. Ekologia jako dział podstawowy biologii nauki eksperymentalnej: wprowadzenie do metodologii. Naturalne zmiany struktury biocenoz: sukcesja, dynamika biocenoz. Bioróżnorodność a homeostaza ekosystemu. Autonomia ekosystemu. TREŚCI ĆWICZEŃ Inwentaryzacja emisji na potrzeby ocen bieżących jakości powietrza. Zanieczyszczenia gleb. Grupy rodzajów gruntów. Metody bioremediacji, stosowane techniki. Odpady niebezpieczne. Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń chemicznych w glebie, powietrzu atmosferycznym i wodach powierzchniowych (ćwiczenia audytoryjne). Rola eksperymentu w badaniach biologicznych - testowanie hipotez, fitotoksyczność (ćwiczenia laboratoryjne). Inwentaryzacja przyrodnicza, metody oceny środowiska przyrodniczego. Formy ochrony przyrody, główne akty prawne (krajowe, międzynarodowe) regulujące ochronę środowiska i ochronę przyrody (ćwiczenia terenowe). CEL KSZTAŁCENIA Przedstawienie znaczenia nowych technologii w ochronie środowiska przyrodniczego, uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych wynikających m.in. z emisji energii oraz substancji, roli człowieka w procesie przekształcania środowiska przyrodniczego. Przekazanie wiedzy nt. charakterystycznych właściwości poziomów organizacji życia, stanowiących przedmiot zainteresowania ekologii. Pokreślenie znaczenia eksperymentu i obserwacji w badaniach biologicznych. Zapoznanie z aktami prawnymi ochrony środowiska. OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH I KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Symbole efektów obszarowych P1A_W02++, P1A_W03+, P1A_W06+, Inż A_W01++, S1A_U01+, P1A_U01+, P1A_U06+, S1A_K04+, P1A_K04+, Inż A_K01+ Symbole efektów kierunkowych K_W11++, K_W19++, K_U01+, K_U08+, K_K03++ EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza W01 - opisuje hierarchię poziomów życia, charakteryzując te, które stanowią przedmiot zainteresowania ekologii; przedstawia warunki osiągania równowagi biocenoz, znaczenie lokalnej różnorodności dla funkcjonowania ekosystemu (K_W11); W02 - omawia przykłady zastosowań najlepszej techniki w ochronie środowiska, wpływ emisji energii i substancji na ekosystem (K_W19), Umiejętności U01 - identyfikuje i wykonuje zestawienie źródeł emisji (K_U01); U02 - sporządza ocenę środowiska przyrodniczego: analizuje zmiany fizjonomii szaty roślinnej oraz inwentaryzuje przejawy antropopresji (K_U08) Kompetencje społeczne K01 - ma świadomość zawodową i etyczną znaczenia stanu środowiska przyrodniczego dla zdrowia człowieka, zachowania bioróżnorodności, warunków produkcji żywności (K_K03) LITERATURA PODSTAWOWA 1) Weiner J., 2005r., "Życie i ewolucja biosfery", wyd. PWN Warszawa, s.1-607, 2) Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W., 2011r., "Biologia. Część 8. Interakcje w procesach życiowych.", t.i, Rozdział 51, 52, 53, s , 3) Richling A., Solon J., 1994r., "Ekologia krajobrazu", wyd. PWN, s.1-225, 4) Mackenzie A., Ball A., Virdee S. E., 2000r., "Ekologia. Krótkie wykłady.", wyd. PWN, s.1-380, 5) Obidziński A., Żelazo J. (pod redakcją), 2011r., "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza", wyd. SGGW Warszawa, s.7-111, 6) Minister Środowiska. Dz. U. Nr 62, poz. 627, 2001r., "Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska", wyd. Kancelaria Sejmu, 7) Minister Środowiska. Dz. U , 2002r., "Rozporządzenie z dnia 4 października 2002 roku z późniejszymi zmianami w sprawie standardów jakosci gleby oraz standardów jakości ziemi", wyd. Kancelaria Sejmu, 8) Minister Środowiska. Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami, 2004r., "Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku O Ochronie Przyrody", wyd. Kancelaria Sejmu. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA 1) Czasopisma naukowe. Autorzy krajowi i zagraniczni - wybór studenta, "Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, Inżynieria rolnicza, Wiedza i Życie, Biotechnologia, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, Ecotoxicology and Environmental Safety". Przedmiot/moduł: EKOTECHNOLOGIE, EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA Obszar kształcenia: nauki społeczne, nauki przyrodnicze Status przedmiotu: Obligatoryjny Grupa przedmiotów: B-przedmiot kierunkowy Kod ECTS: B Kierunek studiów: Towaroznawstwo Specjalność: Wszystkie specjalności Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Forma studiów: Stacjonarne Poziom studiów/forma kształcenia: Studia pierwszego stopnia Rok/semestr: I/1 Rodzaje zajęć: wykład, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe Liczba godzin w semestrze/tygodniu: wykłady: 15/2 ćwiczenia: 15/4 Formy i metody dydaktyczne wykłady: wykład z prezentacją multimedialną ćwiczenia: laboratoryjne, audytoryjne, terenowe Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenę/ Ocena końcowa: 60% oceny zaliczenia wykładów i ćwiczeń, 30% oceny umiejętności praktycznych (sprawozdanie, inwentaryzacja i ocena środowiska przyrodniczego), 10% oceny kompetencji (udział w pracy zespołu, postawa) Liczba punktów ECTS: 3 Język wykładowy: polski Przedmioty wprowadzające: - Wymagania wstępne: - Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności adres: pl. Cieszyński 1, pok. 201 i 207, Olsztyn tel./fax Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu: dr hab. Jolanta Krystyna Wieczorek, prof. UWM Uwagi dodatkowe: zajęcia realizowane w grupach do 24 osób

20 Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS - część B ECTS: 3 EKOTECHNOLOGIE, EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA ECOTECHNOLOGIES, ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION Na przyznaną liczbę punktów ECTS składają się : 1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: - wykład 15,0 godz. - ćwiczenia 15,0 godz. 30,0 godz. 2. Samodzielna praca studenta: - Samodzielna praca studenta 45,0 godz. 45,0 godz. godziny kontaktowe + samodzielna praca studenta OGÓŁEM: 75,0 godz. 1 punkt ECTS = 25,00 godz. pracy przeciętnego studenta, liczba punktów ECTS = 75,00 godz.: 25,00 godz./ects = 3,00 ECTS w zaokrągleniu: 3 ECTS - w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1,20 punktów ECTS, - w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1,80 punktów ECTS.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 14919-10-B ECTS: 3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 14919-10-B ECTS: 3 TREŚCI MERYTORYCZNE WYKŁAD UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Nauki o Żywności Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION,

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Wydział Nauki o Żywności Kierunek: Towaroznawstwo. Towaroznawstwo handlowo-celne. Studia pierwszego stopnia. Stacjonarne.

Sylabus. Wydział Nauki o Żywności Kierunek: Towaroznawstwo. Towaroznawstwo handlowo-celne. Studia pierwszego stopnia. Stacjonarne. Sylabus Wydział: Wydział Nauki o Żywności Kierunek: Towaroznawstwo Specjalność: Towaroznawstwo handlowo-celne Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia Forma studiów: Stacjonarne 14919-10-B ECTS: 3 TREŚCI

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Opis na kierunku TOWAROZNAWSTWO z odniesieniem do, nauk oraz kształcenia prowadzących do specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych profil ogólnoakademicki studia I stopnia NTW1_W01 NTW1_W02 NTW1_W03

Bardziej szczegółowo

Chemia ogólna i analityczna Inorganic and Analitical Chemistry

Chemia ogólna i analityczna Inorganic and Analitical Chemistry KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Chemia ogólna i analityczna Inorganic and Analitical Chemistry Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Iwona Stawoska Zespół dydaktyczny dr Agnieszka Kania dr Iwona Stawoska

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Chemia ogólna i nieorganiczna Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Analysis of food

KARTA KURSU. Analysis of food KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Analiza żywności Analysis of food Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Apolonia Sieprawska Zespół dydaktyczny Opis kursu (cele kształcenia) Celem wykładów jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/05/2013 Senatu UR z dnia 23 maja 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW OCHRONA ŚRODOWISKA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

Chemia organiczna - opis przedmiotu

Chemia organiczna - opis przedmiotu Chemia organiczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chemia organiczna Kod przedmiotu 13.3-WB-OSP-ChOrg-W-S14_pNadGen6S4HZ Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin

Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin Warunek zaliczenia wykłady: TEMATY LABORATORIÓW 15 godzin Program zajęć: Przedmiot CHEMIA Kierunek: Transport (studia stacjonarne) I rok Wykładowca: dr Jolanta Piekut, mgr Marta Matusiewicz Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie z oceną TEMATY WYKŁADÓW 15 godzin 1.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 394/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej - opis przedmiotu

Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej - opis przedmiotu Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzP-ZSKGZ-S16

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Biotechnology in Environmental Protection. Kod Punktacja ECTS* 1 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Biotechnologia w ochronie środowiska Biotechnology in Environmental Protection Kod Punktacja ECTS* 1 Koordynator Prof. dr hab. Maria Wędzony Zespół dydaktyczny: Prof.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy inżynierii bioprocesowej Rok akademicki: 2016/2017 Kod: BIS-1-604-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia

profil ogólnoakademicki studia I stopnia Opis na kierunku ŻYWIENIE CZŁOWIEKA z odniesieniem do oraz prowadzących profil ogólnoakademicki studia I stopnia Efekty NŻZ1_W01 NŻZ1_W02 NŻZ1_W03 NŻZ1_W04 WIEDZA Ma ogólną wiedzę z zakresu matematyki,

Bardziej szczegółowo

Planowanie turystyczne

Planowanie turystyczne Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień, profil

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Systemy zarządzania jakością w transporcie Wersja 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05)

Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Chemia ogólna (1BT_05) 1. Informacje ogólne koordynator modułu/wariantu rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Chemii i Toksykologii Żywności. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

SYLABUS. Wydział Biologiczno-Rolniczy. Katedra Chemii i Toksykologii Żywności. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami SYLABUS 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE 1.1. Cechy przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy chemii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1070 Towaroznawstwo Science of commodities. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOGN1-1070 Towaroznawstwo Science of commodities. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1070 Towaroznawstwo Science of commodities A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rolnictwo ekologiczne R.C12

KARTA PRZEDMIOTU. Rolnictwo ekologiczne R.C12 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w transporcie

Systemy zarządzania jakością w transporcie Opis : Systemy zarządzania jakością w transporcie Kod Nazwa Wersja Systemy zarządzania jakością w transporcie 2013/14 A. Usytuowanie w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu

Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu Systemy zarządzania jakością - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Systemy zarządzania jakością Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-MTR-D-12_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Karta modułu/przedmiotu

Karta modułu/przedmiotu Karta modułu/przedmiotu Informacje ogólne o module/przedmiocie 1. Kierunek studiów: Analityka Medyczna 2. Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie 3. Forma studiów: stacjonarne 4. Rok: II 5. Semestr:

Bardziej szczegółowo

Chemia lipidów i białek SYLABUS

Chemia lipidów i białek SYLABUS Chemia lipidów i białek nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA Załącznik nr 2 do uchwały nr 444/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BIOTECHNOLOGIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Biologiczno-Rolniczy. Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

SYLABUS. Biologiczno-Rolniczy. Katedra Ogólnej Technologii Żywności i Żywienia Człowieka SYLABUS 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki realizującej

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Jurij Stadnicki. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-534 Nazwa modułu Internacjonalizacja przedsiębiorstw Nazwa modułu w języku angielskim Enterprise internationalization Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Chemia organiczna Rok akademicki: 2012/2013 Kod: JFM-1-208-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) IV. wzór opisu modułu kształcenia/przedmiotu (sylabus). Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus) Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu 1) : Tłumaczenie nazwy na jęz.

Bardziej szczegółowo

Chemia ogólna i nieorganiczna. SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

Chemia ogólna i nieorganiczna. SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Chemia ogólna i nieorganiczna Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Inżynieria jakości - opis przedmiotu

Inżynieria jakości - opis przedmiotu Inżynieria jakości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria jakości Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-11_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Wykład i ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/NZJ USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce Standardization

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Specialization technology - project

Specialization technology - project Rok akademicki: Grupa przedmiotów: Numer katalogowy: BIO2.8_IIS Nazwa przedmiotu: Technologia specjalizacyjna - projekt ECTS 2 Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski: Kierunek studiów: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW

Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Program studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI KWALIFIKUJĄCE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU BIOLOGIA OPIS OGÓLNY STUDIÓW Wydział/Jednostka prowadząca studia podyplomowe Nazwa studiów Typ studiów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim BHP Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański dr inż. Małgorzata Źródło-Loda. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie

Semestr zimowy Podstawy marketingu Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-483z Zarządzanie marketingowe i badania rynku Marketing management

Bardziej szczegółowo

Żywienie człowieka i ocena żywności

Żywienie człowieka i ocena żywności Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 91-2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca.2015 r. w sprawie wprowadzenia od roku akademickiego 2015/2016 efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej

Opisuje proces ewolucji geografii jako dziedziny wiedzy i nauki, określa jej Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOGRAFIA studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geografia należy do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z CHEMII (SEMESTR LETNI) OCHRONA ŚRODOWISKA

PROGRAM ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z CHEMII (SEMESTR LETNI) OCHRONA ŚRODOWISKA PROGRAM ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z CHEMII (SEMESTR LETNI) OCHRONA ŚRODOWISKA Ćwiczenie 1 (Karta pracy - 1a, 1b, 1c, 1d, 1e) 1. Organizacja ćwiczeń. Regulamin pracowni chemicznej i przepisy BHP (Literatura

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Analiza mobilna skażeń Inżynieria ochrony środowiska Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2. Dr Małgorzata Kłyś KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ochrona Środowiska I Protection of Environment Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr Małgorzata Kłyś Zespół dydaktyczny dr Anna Chrzan, dr Małgorzata Kłyś Opis kursu (cele

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie oczyszczania wody i ścieków Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-318-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący przedmiot Opakowalnictwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Elektrochemia Electrochemistry Kod Punktacja ECTS* 1 Zespół dydaktyczny Koordynator dr inż. Piotr Bieniek dr hab. Krzysztof Kruczała,

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3

Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Studia I stopnia kierunek: chemia Załącznik nr 3 Matryca efektów kształcenia określa relacje między efektami kształcenia zdefiniowanymi dla programu kształcenia (efektami kierunkowymi) i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA 1.1.1 Logistyczne koncepcje zarządzania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE LOGISTYCZNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS3 Wydział

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Inżynieria procesowa Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP Z Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at work. Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Z-ZIP Z Bezpieczeństwo i higiena pracy Health and Safety at work. Studia stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.1 Finanse przedsiębiorstwa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska I stopień

Ochrona Środowiska I stopień Załącznik nr 4 do Uchwały nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Ochrona Środowiska I stopień Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

Katedra Technologii Wody i Ścieków prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur. prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur

Katedra Technologii Wody i Ścieków prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur. prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego Chemia Chemistry

Bardziej szczegółowo

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu

Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zasady i metody ograniczania zagrożeń w środowisku pracy Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-37_14

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru

KARTA PRZEDMIOTU. dr n biol Henryk Różański. moduł kształcenia specjalnościowego ograniczonego wyboru KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Innowacyjne rozwiązania w produkcji towarów kosmetycznych i suplementów diety T.D1. Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Mechanika analityczna - opis przedmiotu Mechanika analityczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15W_pNadGenVU53Z Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Instytut Ekonomii i Informatyki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/EIR/OKK USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ochrona konkurencji i konsumenta w UE Competition and consumer

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Zespół dydaktyczny

KARTA KURSU. Zespół dydaktyczny Ochrona Środowiska, stopień I studia stacjonarne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Ekologia ogólna General ecology Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr hab. inż. Tomasz Zielonka Zespół dydaktyczny dr.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI Opis efektów kształcenia dla kierunku Kierunek gospodarka przestrzenna to studia

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Elektrochemia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E07_1_D; E07_2_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: pierwszy Semestr:

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Biznes-plan I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BIZNES PLAN Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia: Profil kształcenia: Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Edukacja ekologiczna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-1-111-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią. (nazwa specjalności) Nazwa Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 2

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią. (nazwa specjalności) Nazwa Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 2 KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią (nazwa specjalności) Nazwa Edukacja dla zrównoważonego rozwoju 2 Nazwa w j. ang. Education for sustainable development 2 Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Chemia bionieorganiczna

Chemia bionieorganiczna Chemia bionieorganiczna 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE 1.1.1 Zarządzanie jakością I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P12 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BRANŻOWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo