ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622"

Transkrypt

1 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 622 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14, Data wydania: 8 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 622 POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Jasna Zielona Góra Kod identyfikacji dziedziny/przedmiotu badań C/9; C/22 Dziedzina/przedmiot badań: Badania chemiczne, analityka chemiczna wody, wody do spożycia C/9/P Badania chemiczne i pobieranie próbek powietrza G/9 Badania dotyczące inżynierii środowiska -hałas w środowisku pracy K/3; K/9; K/22 Badania mikrobiologiczne obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań wody, wody do spożycia N/9; N/22 Badania właściwości fizycznych wody, wody do spożycia N/9/P Q/9; Q/22 Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek powietrza Badania sensoryczne wody, wody do spożycia KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 622 z dnia r. Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 8 czerwca 2015 r. str. 1/17

2 Woda Woda do spożycia Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych ul. Jasna 10, Zielona Góra Przewodność elektryczna właściwa ( ) μs/cm Metoda konduktometryczna ph 4-10 Metoda potencjometryczna Stężenie tlenu rozpuszczonego (0,5-19,9) mg/l O2 (5-199) % Metoda elektrochemiczna Stężenie żelaza (0,02 2,0) mg/l Stężenie manganu (0,02 1,0) mg/l Stężenie azotanów (0,90 89,0) mg/l Stężenie jonu amonowego (0,13-1,3) mg/l Stężenie chlorków (5-250) mg/l Metoda miareczkowa Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) (5-500) mg/l CaCO3 Metoda miareczkowa Stężenie wapnia (2-100) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie magnezu (z obliczeń) PN-EN 27888:1999 PN-EN ISO 10523:2012 PN-EN ISO 5814: PN-ISO 6332:2001 PN-92/C PN-82/C PN-C :1994 PN-ISO 9297:1994 PN-ISO 6059:1999 PN-ISO 6058:1999 PN-C :1999 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 8 czerwca 2015 r. str. 2/17

3 Woda Woda do spożycia Liczba progowa zapachu (TON) 1-4 Metoda uproszczona parzysta, wybór niewymuszony Liczba progowa smaku (TFN) 1-4 Metoda uproszczona parzysta, wybór niewymuszony Barwa (2-40) mg /l Pt Indeks nadmanganianowy (0,5-10,0) mg/l Metoda miareczkowa Stężenie fosforanów (0,2-5,0) mg/l Mętność (0,02-200) NTU Metoda nefelometryczna Stężenie rtęci (0,25-10,0) μg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci (CVAAS) Stężenie kadmu, ołowiu i niklu Cd (0,5-10,0) μg/l Pb (5,0-30,0) μg/l Ni (10,0-50,0) μg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie chromu (1,0-60,0) μg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) Stężenie glinu (10,0-100,0) μg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) PB/LBŚ-06 wydanie 2 z dnia r. PN-EN ISO 7887:2012 metoda C PN-EN ISO 8467:2001 PB/LBŚ-09 wydanie 1 z dnia r. na podstawie testu Nanocolor 0-76 PN-EN ISO 7027:2003 PN-EN 1483:2007 PN-EN ISO 15586:2005 PN-EN 1233:2000 PN-EN ISO 12020:2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 8 czerwca 2015 r. str. 3/17

4 Woda Woda do spożycia Stężenie miedzi (0,05-6,0) mg/l Stężenie sodu (0,40-300,0) mg/l Metoda płomieniowej emisyjnej spektrometrii atomowej (FAES) Stężenie arsenu (1,0-10,0) μg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) Stężenie antymonu (1,0-10,0) μg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) Stężenie selenu (1,0-10,0) μg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków (HGAAS) Stężenie azotynów (0,016-0,65) mg/l Stężenie siarczanów (10-500) mg/l Metoda wagowa Stężenie cyjanków ogólnych (5-100) µg/l Stężenie boru (0,6-2,1) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS) PN-ISO 8288:2002 PN-ISO :1994 PN-EN ISO 11969:1999 PB/LBŚ-18 wydanie 1 z dnia r. PN- ISO 9965:2001 PN-EN 26777:1999 PN-ISO 9280:2002 PB/LBŚ-21 wydanie 2 z dnia r. na podstawie testu Nanocolor 1-30 PB/LBŚ-22 wydanie 2 z dnia r. Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 8 czerwca 2015 r. str. 4/17

5 Oddział Laboratoryjny Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii, Pracownia Mikrobiologii Wody ul. Jasna 10, Zielona Góra Woda Woda do spożycia Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 C po 72 h od 1 jtk / 1 ml Metoda płytkowa (posiew wgłębny) Ogólna liczba mikroorganizmów w 37 C po 48 h od 1 jtk / 1 ml Metoda płytkowa ( posiew wgłębny) Obecność i liczba bakterii z grupy coli od 1 jtk / 100 ml Obecność i liczba Escherichia coli od 1 jtk / 100 ml Obecność i liczba bakterii z grupy coli od 1 jtk / 100 ml Obecność i liczba Escherichia coli od 1 jtk / 100 ml Obecność i liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) od 1 jtk / 100 ml Obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa od 1 jtk / 100 ml Obecność i liczba gronkowców koagulazo dodatnich od 1 jtk / 100 ml Obecność Salmonella spp PN-EN ISO 6222:2004 PN-EN ISO :1999 PN-EN ISO : PN-EN ISO :2004 PN-EN ISO 16266:2009 Metodyka PZH:2007 PN-EN ISO 19250: Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 8 czerwca 2015 r. str. 5/17

6 Woda Woda do spożycia Woda Obecność i liczba bakterii grupy coli typu fekalnego od 1 NPL/ 100 ml Metoda NPL Obecność i liczba Escherichia coli. od 1 NPL/ 100 ml Metoda NPL Obecność i liczba bakterii grupy coli od 1 NPL/ 100 ml Metoda fermentacji probówkowej Obecność i liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami 1 jtk / 100 ml Obecność i liczba bakterii Legionella sp. od 1 jtk/100ml od 1 jtk/1000ml Obecność i liczba Legionella pneumophila od 1 jtk /100ml od 1jtk/1000ml Obecność i liczba Escherichia coli od 15 NPL/ 100 ml Metoda NPL PN-75/C PN-77/C PN-75/C Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia załącznik 3 PN-EN ISO :2008 PN-EN ISO :2008 I/PO/LMiP wydanie 1 z dnia r. PN-EN ISO :2002 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 8 czerwca 2015 r. str. 6/17

7 Oddział Laboratoryjny Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii, Pracownia Schorzeń Jelitowych ul. Jasna 10, Zielona Góra Kał, - od osób zdrowych Kał Wymaz z odbytu - od ozdrowieńców - od nosicieli - od osób ze styczności Kał Wymaz z odbytu Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella, Shigella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi Obecność pałeczek z rodzaju Salmonella, Shigella Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi Obecność bakterii chorobotwórczych: Salmonella, Shigella, Yersinia sp. E.coli O157 Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi PB/LMiP-04 wydanie 2 z dnia r. na podstawie wydawnictw metodycznych PZH i instrukcji producenta testu lateksowego. PB/LMiP-10 wydanie 2 z dnia r. na podstawie wydawnictw metodycznych PZH PB/LMiP-08 wydanie 2 z dnia r. na podstawie wydawnictw metodycznych PZH Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 8 czerwca 2015 r. str. 7/17

8 Oddział Laboratoryjny Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii, Pracownia Mikrobiologii Ogólnej ul. Jasna 10, Zielona Góra Biologiczne wskaźniki skuteczności procesu sterylizacji Obecność drobnoustrojów wskaźnikowych Geobacillus stearothermophilus, Bacillus subtilis Metoda hodowlana PB/LMiP-11 wydanie 2 z dnia r. na podstawie instrukcji producenta testów Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 8 czerwca 2015 r. str. 8/17

9 Środowisko pracy - hałas Środowisko pracy - powietrze Oddział Laboratoryjny Sekcja Badania Środowiska Pracy ul. Jasna 10, Zielona Góra Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Szczytowy poziom dźwięku C (20-135) db Metoda pomiarowa bezpośrednia Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - tygodnia pracy (z obliczeń) Stężenie tlenku węgla (2,4-300) mg/m 3 Metoda elektrochemiczna Stężenie pyłu frakcja wdychalna (0,20 42) mg/m 3 Metoda filtracyjno- wagowa Stężenie pyłu frakcja respirabilna (0,20 15) mg/m 3 Metoda filtracyjno- wagowa Stężenie formaldehydu (0,25-5,0) mg/m 3 Stężenie amoniaku (6,0-60,0) mg/m 3 Stężenie miedzi i jej związków nieorganicznych- w przeliczeniu na Cu (0,0014-1,0) mg/m 3 Stężenie tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe-frakcja respirabilna (0,073-50,0) mg/m 3 Stężenie manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn frakcja wdychalna, frakcja respirabilna (0,0042 1,31) mg/m 3 PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 3 punkt 11 PB/LBŚP-05 wydanie 1 z dnia r. PN-91/Z-04030/05 PN-91/Z-04030/06 PN-76/Z PN-71/Z PN-79/Z PN-79/Z PN-79/Z Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 8 czerwca 2015 r. str. 9/17

10 Środowisko pracy - powietrze Stężenie toluenu (4,8 314) mg/m 3 (GC-FID) Stężenie etylobenzenu (9,6 857) mg/m 3 (GC-FID) Stężenie ksylenu- mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4- (4,8 314) mg/m 3 (GC-FID) Stężenie acetonu ( ) mg/m 3 (GC-FID) Stężenie octanu etylu, octanu n- butylu Octan etylu ( ) mg/m 3 Octan n- butylu (9,6-1142) mg/m 3 (GC-FID) Stężenie tetrachloroetenu (4,8-571) mg/m 3 (GC-FID) Stężenie styrenu (1,9-285) mg/m 3 (GC-FID) PN-78/Z PB/LAI-02 PN-78/Z PN-79/Z PN-78/Z PN-78/Z PB/LAI-02 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 8 czerwca 2015 r. str. 10/17

11 Środowisko pracy - powietrze Pobieranie próbek w celu oceny narażenia zawodowego na: - pyły przemysłowe frakcja wdychalna frakcja respirabilna - substancje organiczne - substancje nieorganiczne - metale frakcja wdychalna frakcja respirabilna Metoda dozymetrii indywidualnej Metoda stacjonarna Wskaźnik narażenia (z obliczeń) Stężenie tlenku cynku-w przeliczeniu na Zn-frakcja wdychalna (0,14 16,6) mg/m 3 Stężenie chromu metalicznego - związki chromu (III)- w przeliczeniu na Cr (III) (0,030 1,66) mg/m 3 Stężenie heksanu (4,8-285) mg/m 3 z Stężenie heptanu ( ) mg/m 3 z Stężenie butan-2-onu, ( ) mg/m 3 z Stężenie cykloheksanu ( ) mg/m 3 z Stężenie niklu i jego związków z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu- w przeliczeniu na Ni (0,040-4,16) mg/m 3 Stężenie ołowiu i jego związków nieorganicznych-w przeliczeniu na Pb (0,0069-0,66) mg/m 3 spektrometrii atomowej(faas) PN-Z :2002+Az1:2004 PN-87/Z PB/LBŚP-01 wydanie 1 z dnia r. PN-Z :2003 PB/LAI-03 PN-86/Z PN-Z :2006 PN-89/Z Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 8 czerwca 2015 r. str. 11/17

12 Środowisko pracy - powietrze Stężenie benzenu (0,10-14) mg/m 3 Stężenie epoksyetanu (0,10-10) mg/m 3 Stężenie propan- 2-olu ( ) mg/m 3 Stężenie 2-metylopropan-1-olu (9,6-314) mg/m 3 Stężenie etylotoluenu- mieszanina izomerów (4,8-314) mg/m 3 Stężenie trimetylobenzenumieszanina izomerów (1,2,4-) (4,8-314) mg/m 3 Stężenie heksanu izomerów acyklicznych nasyconych, z wyjątkiem heksanu: 2-metylopentan 3-metylopentan ( ) mg/m 3 Stężenie trichloroetenu (1,9-285) mg/m 3 Stężenie pentanu ( ) mg/m 3 Stężenie cykloheksanonu (1,9-285) mg/m 3 PN-Z :2005 PB/LAI-01 PB/LAI-04 PN-Z :1998 PN-Z :1998 PB/LAI-03 PN-78/Z PN-Z-04318:2005 PB/LAI-02 Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 8 czerwca 2015 r. str. 12/17

13 Środowisko pracy- próbki powietrza pobrane do roztworów pochłaniających Środowisko pracy- próbki powietrza pobrane na filtry Zawartość formaldehydu (0,001-0,020) mg w próbce Zawartość amoniaku (0,020-0,20) mg w próbce Zawartość miedzi i jej związków nieorganicznych- w przeliczeniu na Cu (0,0005-0,12) mg w próbce Zawartość tlenków żelaza w przeliczeniu na Fe-frakcja respirabilna (0,025-1,5) mg w próbce Zawartość manganu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Mn frakcja wdychalna, frakcja respirabilna (0,0015-0,15) mg w próbce Zawartość tlenku cynku-w przeliczeniu na Zn-frakcja wdychalna (0,050-2,0) mg w próbce Zawartość chromu metalicznegozwiązki chromu (III) - w przeliczeniu na Cr (III) (0,011-0,20) mg w próbce Zawartość ołowiu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Pb (0,0050-0,080) mg w próbce Zawartość niklu i jego związków z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu- w przeliczeniu na Ni (0,030-0,50) mg w próbce PN-76/Z PN-71/Z PN-79/Z PN-79/Z PN-79/Z PN-87/Z PB/LBŚP-01 wydanie 1 z dnia r. PN-89/Z PN-Z :2006 r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 8 czerwca 2015 r. str. 13/17

14 Środowisko pracy próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem Zawartość toluenu (0,050-1,1) mg w próbce z (GC- FID) Zawartość etylobenzenu (0,10-3,0) mg w próbce z (GC- FID) Zawartość ksylenu- mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4- (0,050-1,1) mg w próbce z (GC- FID) Zawartość acetonu (0,50 6,5) mg w próbce z (GC- FID) Zawartość octanu etylu, octanu n- butylu Octan etylu (0,50-8,0) mg w próbce Octan n-butylu (0,10-4,0) mg w próbce z Zawartość tetrachloroetenu (0,050-2,0) mg w próbce z (GC -FID Zawartość styrenu (0,020-1,0) mg w próbce z Zawartość heksanu (0,050-1,0) mg w próbce z Zawartość heptanu (0,50-8,0) mg w próbce z Zawartość butanu-2-onu (0,30-5,0) mg w próbce z PN-78/Z PB/LAI-02 PN-78/Z PN-79/Z PN-78/Z PN-78/Z PB/LAI-02 PN-Z :2003 PB/LAI-03 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 8 czerwca 2015 r. str. 14/17

15 Środowisko pracy próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem Zawartość cykloheksanu (0,20-4,0) mg w próbce z Zawartość benzenu (0,0010-0,050) mg w próbce z (GC- FID) Zawartość epoksyetanu (0,0010-0,050) mg w próbce z Zawartość propan-2-olu (0,80-10,0) mg w próbce Zawartość 2-metylopropan-1-olu (0,10-1,1) mg w próbce Zawartość etylotoluenu- mieszanina izomerów (0,050-1,1) mg w próbce Zawartość trimetylobenzenumieszanina izomerów (1,2,4-) (0,050-1,1) mg w próbce Zawartość heksanu izomerów acyklicznych nasyconych, z wyjątkiem heksanu: 3- metylopentan 2- metylopentan (0,30-5,0) mg w próbce Zawartość trichloroetenu (0,020-1,0) mg w próbce Zawartość pentanu ( 0,90-10,8) mg w próbce PN-86/Z PN-Z :2005 PB/LAI-01 PB/LAI-04 PN-Z :1998 PN-Z :1998 PB/LAI-03 PN-78/Z PN-Z-04318:2005 Wersja strony: B Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 8 czerwca 2015 r. str. 15/17

16 Środowisko pracy próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem Środowisko pracy- pyły Zawartość cykloheksanonu ( 0,020-1,0) mg w próbce Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki (1 100) % PB/LAI-02 PN-91/Z-04018/04 Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 8 czerwca 2015 r. str. 16/17

17 Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 622 Status zmian: Numer strony Aktualna wersja strony Zastępuje wersję strony Data zmiany 4/17 B A /17 B A /17 B A Zatwierdzam status zmian KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI LABORATORIÓW TADEUSZ MATRAS dnia: r. Dział Akredytacji Laboratoriów Wydanie nr 14, 8 czerwca 2015 r. str. 17/17

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 618 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 581 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 17 lutego 2015 r. Nazwa i adres AB 581 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 Zakres akredytacji Nr AB 542 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 542 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 08 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 521 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 4 lipca 2014 r. Nazwa i adres POWIATOWA STACJA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1158 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 3 lutego 2015 r. Nazwa i adres GÓRNOŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1303 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 28 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 1303

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 719 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1024 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 11 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1024 SOWIX"

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 201 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 26 maja 2015 r. Nazwa i adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 835 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 1 listopada 2014 r. Nazwa i adres: ORLEN EKO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 869 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 9 lutego 2015 r. Nazwa i adres: EKOLAB Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1169 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 13 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 1169

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 412 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 7 stycznia 2015 r. Nazwa i adres AB 412 CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1079 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1223 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 6 sierpnia 2014 r. AB 1223 Nazwa i adres MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 998 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 27 stycznia 2015 r. Nazwa i adres: WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 532 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11, Data wydania: 04 sierpnia 2014 r. Nazwa i adres AB 532 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1183 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 19 marca 2012 r. Nazwa i adres AB 1183 LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 PCA akredytacji Nr AB 964 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 964 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 10 lipca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 601 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 4 maja 2015 r. Nazwa i adres AB 601 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 216 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres SAUR NEPTUN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1554 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 10 marca 2015 r. Nazwa i adres AB 1554 ARSO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 877 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 21 stycznia 2015 r. AB 877 Nazwa i adres EKONORM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 608 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 10 czerwca 2014 r. Nazwa i adres AB 608 H.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 967 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 listopada 2014 r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 362 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 3 września 2014 r. AB 362 Nazwa i adres ZARZĄD

Bardziej szczegółowo