REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB"

Transkrypt

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB 1. [Nazwa loterii] Loteria będzie prowadzona pod nazwą Zdrapka RB. 2. [Nazwa Organizatora loterii] Organizatorem loterii jest Robert Wojkowski, Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Gustawa Daniłowskiego 5/31, Łódź. Biuro Organizatora: ul. Inżynierska 15, Łódź. 3. [Nazwa organu, który wydał zezwolenie] ] Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r. nr 201, poz z późn. zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Łodzi. 4. [Definicje] 4.1 Loteria promocyjna gra losowa w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna pod nazwą Zdrapka RB zwana jest dalej loterią. 4.2 Sprzedaż promocyjna czas, w którym prowadzona jest sprzedaż produktów związana z prowadzoną loterią promocyjną. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy produktów promocyjnych, o których mowa w pkt 4.3. Czas trwania sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt. 7 niniejszego regulaminu. 4.3 Produkt promocyjny każdy dowolny produkt detergentowy wprowadzony do obrotu przez firmę Reckitt-Benckiser Poland S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim ( Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Okunin 1) t.j. dowolny produkt następującej marki: Air Wick, Bryza, Dosia, Cillit, Calgon, Finish, Harpic, Vanish, Veet, Woolite zakupiony w trakcie trwania sprzedaży promocyjnej. 4.4 Zdrapka (Kupon Uczestnictwa w Loterii) wykonana w formie prostokąta o wymiarach 5 cm x 9 cm karta, zawierająca pole pokryte ścieralną farba, pod którą znajdą się napisy informujące o wygranej nagrodzie lub jej braku lub prawie do ponownego losu. Zdrapki dostępne będą w sklepach promocyjnych w czasie trwania sprzedaży promocyjnej, aż do momentu wyczerpania nakładu Zdrapek, w godzinach otwarcia sklepów. Łączna ilość zdrapek przygotowana do potrzeb niniejszej loterii to szt., w tym zdrapek zwycięskich (z informacją o nagrodzie) jest szt., zdrapek z informacją o prawie ponownego losu (z informacją spróbuj ponownie) jest szt., zdrapek pustych (brak wygranej) jest szt. 4.5 Sklep promocyjny sklep handlu detalicznego na terenie całego kraju, w którym zostały umieszczone materiały reklamowe dotyczące loterii (loteria nie będzie dostępna w sklepach handlu nowoczesnego tj. hipermarketach, supermarketach oraz halach typu Cash&Carry). 5. [Zasięg loterii] Loteria ma zasięg ogólnopolski 6. [Czas trwania loterii] Loteria zaczyna się w dniu 15 marca 2011 r. a kończy w dniu 14 czerwca 2011 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne opisane w pkt.16.5.

2 7. [Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej] Sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 15 marca 2011 roku a zakończy w dniu 30 kwietnia 2011 r. 8. [Uczestnicy loterii] Loteria przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W loterii mogą wziąć również udział niepełnoletnie osoby fizyczne wyłącznie za pisemną zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy SMOLAR Agencja Promocyjno - Reklamowa i Reckitt-Benckiser Poland S.A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim oraz ich małżonkowie, rodzice i dzieci. 9. [Dane osobowe] Dane osobowe Uczestników loterii są zbierane i przetwarzane przez Organizatora oraz Reckitt-Benckiser Poland S. A. wyłącznie w celu przeprowadzenia Loterii, wydania nagród i ogłoszenia wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r Nr.101, poz.926 z późn. zm.). 10. [Dostępność regulaminu] Pełna treść regulaminu loterii dostępna będzie w biurze Organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, Łódź, ul. Inżynierska 15 oraz na stronie internetowej ZASADY PROWADZENIA LOTERII Loteria zostanie przeprowadzona według następujących zasad: 11.1 Każda osoba, która zechce wziąć udział w loterii powinna dokonać zakupu produktu promocyjnego, w okresie od 15 marca 2011 r. do 30 kwietnia 2011 r. oraz zachować oryginał dowodu zakupu (paragon) Po dokonaniu zakupu, o którym mowa w pkt.11.1, Uczestnik powinien zgłosić się do loterii poprzez odebranie w sklepie promocyjnym bezpośrednio od sprzedawcy, bądź w stoisku promocyjnym przy kasie w sklepie promocyjnym, zdrapki promocyjnej Za zakup jednego produktu promocyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru jednej zdrapki. W przypadku dokonania jednorazowego zakupu (na jednym dowodzie zakupu) wielokrotności produktu promocyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do odbioru ilości zdrapek równej wielokrotności wymaganego zakupu zgodnie z zasadą: za każdy zakupiony produkt promocyjny przysługuje jedna zdrapka Do wydania zdrapki wymagane będzie okazanie oryginału dowodu zakupu. Zdrapka musi być odebrana w czasie trwania sprzedaży promocyjnej w tym samym dniu w którym dokonano zakupu produktu promocyjnego. Po wręczeniu zdrapki na dowodzie zakupu zostanie odnotowane jej wydanie (napis "zdrapka wydana" oraz dodatkowo zostanie wpisana data wydania zdrapki) Jeden Uczestnik może wygrać więcej aniżeli jedną nagrodę, jednakże zakup jednego produktu promocyjnego uprawnia do odebrania tylko jednej zdrapki. Każde prawidłowe zgłoszenie stanowi jedną odrębną szansę na wygranie nagród w loterii W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne zdrapki. Zdrapki podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności nie uprawniają do udziału w Loterii W razie utraty lub zniszczenia zdrapki Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na postanowienia w nim zawarte. ZDRAPKA 12.1 Zdrapka bierze udział w grze o nagrody opisane w pkt 13.1 regulaminu.

3 12.2 W celu uzyskania wyniku gry, Uczestnik powinien usunąć ścieralną warstwę ochronną z pola gry na zdrapce, na którym pod warstwą ścieralną znajduje się informacja o wygranej nagrodzie wraz z określeniem jej rodzaju lub też braku wygranej W przypadku zwycięskich zdrapek, nagrody główne oraz nagrody pocieszenia wydawane będą, za zwrotem oryginalnej zdrapki oraz okazaniem oryginału dowodu zakupu (paragonu), zgodnie z poniższą procedurą: każdy Uczestnik, który pod zdrapką znajdzie napis: "Gratulujemy! Wygrałeś Zmywarkę!" lub, Gratulujemy! Wygrałeś roczny zapas produktów Reckitt Benckiser! lub, Gratulujemy! Wygrałeś Rower!, powinien niezwłocznie przesłać pocztą priorytetowym listem poleconym (na adres: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, Łódź, ul. Inżynierska 15) w terminie 3 dni (decyduje data nadania przesyłki) od daty zakupu widniejącej na oryginale dowodu zakupu (paragonie) : oryginalną zdrapkę oryginalny dowód zakupu dane Uczestnika zawierające (tj. imię, nazwisko, nr tel. kontaktowego, wiek oraz dokładny adres z kodem pocztowym, pod który Uczestnik życzy sobie aby wysłać wygraną w loterii), własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora - Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa z siedzibą w Łodzi oraz Reckitt-Benckiser Poland S. A. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia loterii, przekazania nagrody i ogłoszenia wyników. Zapoznałem się z regulaminem loterii i wyrażam zgodę na jego treść. Przesyłki, które wpłyną do Organizatora po dniu 17 maja 2011 r. nie będą uwzględniane pomimo prawidłowego i terminowego (zgodnie z datą nadania przesyłki) ich wniesienia każdy Uczestnik, który pod zdrapką znajdzie napis: "Gratulujemy! Wygrałeś nagroda pocieszenia naklejki pisanki" lub, "Gratulujemy! Wygrałeś nagroda pocieszenia nasiona rzeżuchy", powinien udać się do kasy lub punktu obsługi klienta, miejsca w którym pobrał zdrapkę promocyjną, w sklepie promocyjnym w którym dokonał zakupu produktu promocyjnego, w maksymalnym terminie 2 dni od daty dokonania zakupu i zgłosić fakt wygrania nagrody pocieszenia w loterii. Upoważniony sprzedawca sprawdzi zdrapkę oraz oryginał dowodu zakupu, jeżeli zdrapka i oryginał dowodu zakupu są prawidłowe, tzn. oryginalne i nieuszkodzone, wówczas wyda nagrodę pocieszenia odbierając od Uczestnika oryginał zdrapki oraz odnotuje fakt wydania nagrody pocieszenia na oryginale dowodu zakupu poprzez napisanie na nim nagroda wydana W przypadku zdrapek, gdzie pod ścieralną warstwą Uczestnik znajdzie informację, Spróbuj ponownie! Prawo pobrania kolejnego losu! Uczestnik za zwrotem tej zdrapki, ma prawo do ciągnięcia ponownego losu z puli zdrapek W przypadku braku wygranej tj. pustego losu pod zdrapką znajdzie się napis Dziękujemy za udział w loterii! Tym razem się nie udało. Spróbuj ponownie! Dane Laureatów nagród głównych zostaną ogłoszone na łamach strony internetowej i Organizator zamieści dane Laureatów według wzoru; pierwsza litera imienia, nazwisko, miejscowość (np. M. Wasilewski, Sieradz) Lista Laureatów dostępna będzie w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej i do dnia 31 maja 2011 r. Po tym terminie zostanie usunięta. NAGRODY

4 13.1 Nagrodami w loterii są: 1. Nagrody główne: - 55 szt. nagród w postaci zmywarki marki Whirpool, każda o jednostkowej wartości rynkowej 799,50 zł brutto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł. 50/100). Łączna wartość nagród głównych w postaci zmywarek Whirpoll wynosi ,50 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa zł. 50/100), - 90 szt. nagród w postaci rocznego zapasu produktów firmy Reckitt-Benckiser (skład zestawu: BRYZA Proszek do prania compact 3.4 kg, BRYZA Proszek do prania compact - kolor 5.4 kg, AIR WICK Atomizer Aqua Mist Górski Wodospad, AIR WICK Freshmatic imotion Citrus 250 ml, AIR WICK Freshmatic Zielone Jabłko i Lilia Wodna Aqua Essences 250 ml, AIR WICK Elektryczny Księżycowa Lilia otulona satyną 19 ml, AIR WICK Elektryczny Anti-tabac 19 ml, FINISH Płyn nabłyszczający Shine and Dry 400 ml, FINISH Tabletki All-in-1 56 cytrynowe, FINISH Tabletki All-in regularne, FINISH QUANTUM 40 Lemon, FINISH Sól ochronna 1,5 kg, FINISH Odświeżacz cytrynowy CitroFresh, FINISH Srodek do czyszczenia zmywarek - cytrynowy 250 ml, CALGON Tabletki 24 szt., CILLIT BANG Kamien i Brud spray 750 ml, CILLIT BANG do tłuszczu - spray 750 ml, CILLIT BANG Kamien i Brud plyn 750 ml, CILLIT BANG do tłuszczu plyn 750 ml, HARPIC Power Plus Super Silny Żel do Toalet - Original 750 ml, HARPIC Power Plus Super Skuteczna Kostka do Toalet - Pine 43g, HARPIC Power Plus kostka Lavender 43g, HARPIC Power Plus Super Silny Żel do Toalet - Original 750 ml, HARPIC Active Fresh Żel do Toalet - Marine 750ml, Woolite Extra Ochrona Tkanin Delikatnych 1,5L, Woolite Extra Ochrona Kolorów 1L, VANISH Oxi Action Intelligence Plus do dywanów i tapicerki - spray 500 ml, VANISH płyn wybielający do firanek 500 ml, VANISH Intelligence płyn 1 l, VANISH Intelligence White / do białego płyn 1 l), każdy o jednostkowej wartości rynkowej 799,50 zł brutto (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł. 50/100). Łączna wartość nagród głównych w postaci rocznego zapasu produktów firmy Reckitt-Benckiser wynosi ,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć zł. 00/100), szt. nagród w postaci roweru marki Romet Arkus, każdy o jednostkowej wartości rynkowej 332,10 zł brutto (słownie: trzysta trzydzieści dwa zł. 10/100). Łączna wartość nagród głównych w postaci rowerów marki Kross wynosi ,50 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia siedem zł. 50/100). 2. Nagrody pocieszenia: szt. nagród w postaci nasionek rzeżuchy, każde o wartości 1,03 zł brutto (słownie: jeden zł. 03/100). Łączna wartość nagród pocieszenia w postaci nasionek rzeżuchy wynosi ,00 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset dziesięć zł. 00/100), szt. nagród w postaci świątecznej naklejki na jajka (pisanki), każda o wartości 0,62 zł brutto (słownie: zero zł. 62/100). Łączna wartość nagród pocieszenia w postaci świątecznych naklejek na jajka (pisanki) wynosi ,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt zł. 00/100) Wartość całej puli nagród wynosi ,00 zł. brutto (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć zł. 00/100) Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 14.1 Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej sprawować będzie wewnętrzna komisja nadzoru powołana przez Organizatora loterii zwana dalej komisją. W

5 skład komisji nadzoru wejdzie osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych Organizator wyda regulamin działania komisji Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników loterii. Uczestnik loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie. WYDANIE NAGRÓD 15.1 Nagrody główne zostaną wysłane do Laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej w terminie 2 dni od daty otrzymania od Laureata pocztą oryginału zdrapki oraz dowodu zakupu wraz z danymi osobowymi (zgodnie z zapisami pkt 12.3), nie później jednak niż do 19 maja 2011 r. W przypadku nieobecności Laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie można będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia 27 maja 2011 r Warunkiem odebrania nagród głównych (tj. nagród w postaci: zmywarek, rocznego zapasu produktów firmy Reckitt-Benckiser oraz rowerów) jest przedłożenie oryginału zdrapki oraz dowodu zakupu produktu promocyjnego (poprzez doręczenie go pocztą na adres organizatora zgodnie z zapisami pkt 12.3). Ponadto przy odbiorze nagród głównych Laureaci zobowiązani są do wypełnienia pokwitowania odbioru nagrody, które wręczą kurierowi Nagrody pocieszenia (tj. nagrody w postaci: świątecznych naklejek na jajka (pisanki) oraz ziaren rzeżuchy) będą wydawane bezpośrednio w sklepie promocyjnym w którym Uczestnik dokonał zakupu produktu promocyjnego. Warunkiem odebrania nagrody pocieszenia jest przedłożenie oryginału zdrapki oraz dowodu zakupu produktu promocyjnego zgodnie z zapisami pkt niniejszego regulaminu. Nagrody pocieszenia można odbierać w terminie do 6 maja 2011 r. z zastrzeżeniem par regulaminu Data wydania ostatniej nagrody to 27 maja 2011 r Organizator dochowa wszelkiej staranności przy dostarczaniu nagród, nie odpowiada jednak za ewentualne opóźnienia wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu Poczty Kurierskiej W momencie przekazania i podpisania przez Laureata oświadczenia potwierdzającego odbiór nagrody Laureat staje się wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu nagrody, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio nagrody Nieodebranie nagrody, wysłanej przez organizatora loterii w terminie określonym w pkt 15.1 oznacza rezygnację z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora Nagrody niewydane w ramach niniejszej Loterii pozostają własnością Organizatora. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 16.1 Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania loterii promocyjnej - w terminie do 5 dni od daty wydania ostatniej nagrody tj. najpóźniej w terminie do dnia 1 czerwca 2011 r. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po dniu 10 czerwca 2011 r. nie będą rozpatrywane, nawet w przypadku gdy Uczestnik dochowa terminu określonego w pkt Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej (wysłana priorytetowym listem poleconym) i powinna zawierać: - imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz numer telefonu kontaktowego, - dokładny opis i powód reklamacji Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej Postępowanie reklamacyjne trwa 2 dni i kończy się najpóźniej w dniu 14 czerwca 2011r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi Loterii pocztą

6 (priorytetowym listem poleconym), o zachowaniu 3 dniowego terminu na postępowanie reklamacyjne decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora loterii. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 17.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia kiedy roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. ZOBOWIAZANIE PODATKOWE 18. Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 19.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie się nakładu Zdrapek w sklepach promocyjnych przed zakończeniem trwania sprzedaży promocyjnej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady fizyczne lub prawne poszczególnych nagród, chyba że ponosi winę za ich powstanie Odpowiedzialność z tytułu gwarancji, dotyczącej nagród w loterii, ponosi wystawca dokumentu gwarancyjnego (producent) Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania Poczty Polskiej lub Poczty Kurierskiej oraz działanie lub zaniechanie Laureatów Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez Uczestnika, adresu do dostawy nagrody jak również za zmianę innych danych uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi nagrody. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 22.1 Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą loterią będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz z późn. zm.) Zasady przeprowadzania loterii określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. ORGANIZATOR

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna (zwana dalej Loterią) jest prowadzona pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Nazwa loterii: Mieszkanie za czytanie 2. Podmiot urządzający loterię (Organizator): Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych.

Kiosk: komputery wyposażone w ekrany dotykowe, na których toczyć będzie się gra polegająca na odgadnięciu właściwych wykonawców utworów muzycznych. DEFINICJE Regulamin: oznacza niniejszy regulamin, który definiuje wszystkie warunki i zasady udziału Uczestników w Akcji Promocyjnej pod nazwą Radosne Zakupy, w szczególności zasady wydawania Kart oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo