REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml."

Transkrypt

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: , 3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201, poz z późn. zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Łodzi. 4. Definicje 4.1 Loteria promocyjna gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna pod nazwą Loteria Okocim 550 ml zwana jest dalej loterią. 4.2 Sprzedaż promocyjna czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt. 7 niniejszego regulaminu. 4.3 Produkt promocyjny piwo marki Okocim Jasne Pełne w puszce o pojemności 550 ml oznaczony specjalnym złotym kluczykiem / zawleczką. 4.4 Zakup promocyjny każdy jednorazowy zakup produktu promocyjnego dokonany w czasie trwania sprzedaży promocyjnej w dowolnym sklepie promocyjnym z pkt. 4.5 regulaminu i udokumentowany jednym kodem promocyjnym oraz dowodem zakupu (paragonem). 4.5 Sklep promocyjny dowolny sklep sieci Żabka oraz Freshmarket na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego. 4.6 Strona internetowa loterii przygotowana do potrzeb loterii strona internetowa pod adresem służąca do rejestracji zgłoszeń do loterii. Korzystanie ze strony jest bezpłatne jednak wymaga dostępu do internetu. Opłata za transmisję danych naliczana jest wg taryfy operatora. 4.7 Kod promocyjny specjalny unikatowy kod alfanumeryczny umożliwiający wzięcie udziału w niniejszej loterii. Kod promocyjny znajduje się na wewnętrznej części kluczyka / zawleczki od puszki produktu promocyjnego. 4.8 Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 5. Zasięg loterii loteria ma zasięg ogólnopolski. 6. Czas trwania loterii loteria zaczyna się w dniu r. a kończy w dniu r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne opisane w pkt. 17.

2 7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu r. a zakończy w dniu r. 8. Uczestnicy loterii w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Carlsberg Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz sklepów promocyjnych. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez członków rodzin rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 9. Dane osobowe dane osobowe uczestników loterii będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r Nr.101, poz.926 z późn. zm.). 10. Dostępność regulaminu pełna treść regulaminu loterii dostępna jest w biurze organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, Łódź, ul. Inżynierska 15 oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem: a także na stronie internetowej loterii. ZASADY PROWADZENIA LOTERII 11.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 8 powyżej, która chce wziąć udział w loterii powinna: dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej, dokonać płatności za dokonany zakup promocyjny, koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu oraz oryginał kluczyka/zawleczki od produktu promocyjnego wraz z kodem promocyjnym, zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii Każdy uczestnik, który chce wziąć udział w loterii powinien dokonać zgłoszenia uczestnictwa w loterii za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego ze strony internetowej loterii, poprzez podanie następujących danych: a) kodu promocyjnego b) numeru dowodu zakupu promocyjnego, c) adresu uczestnika, d) numeru telefonu komórkowego uczestnika, e) oraz zaznaczyć zgodę na następujące oświadczenie uczestnika loterii: Oświadczam, że mam ukończone 18 lat. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź w celu przeprowadzenia loterii Loteria Okocim 550 ml i przekazania nagród. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo żądania wglądu do treści tych danych oraz ich poprawiania Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii. Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo poprzez wysłanie przez organizatora do uczestnika wiadomości z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia na wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres .

3 11.4 Uczestnik zobowiązany jest do zachowania oryginalnego kluczyka / zawleczki oraz oryginału dowodu zakupu promocyjnego w celu zgłoszenia udziału w loterii oraz wydania nagrody Jedna osoba oraz jedno gospodarstwo domowe (przez termin gospodarstwo domowe organizator rozumie ten sam adres zamieszkania uczestników loterii) może w ramach loterii otrzymać tylko jedną nagrodę dodatkową oraz tylko jedną nagrodę główną w loterii. Jeden uczestnik może w ramach loterii otrzymać maksymalnie dwie nagrody tj. nagrodę dodatkową i nagrodę główną W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu produktu promocyjnego w ramach zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych zakupów udokumentować odrębnym kodem promocyjnym i odrębnym zgłoszeniem do loterii Dokonanie zakupu jednego produktu promocyjnego uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia do loterii. Każdy kod promocyjny może być wykorzystany do zgłoszenia do loterii tylko jeden raz Każdy uczestnik może zgłosić się wielokrotnie do loterii, z tym zastrzeżeniem że musi każdorazowo spełnić warunki opisane w pkt regulaminu, a każde kolejne zgłoszenie musi być udokumentowane odrębnym kodem promocyjnym. Liczba złożonych przez uczestnika zgłoszeń do loterii jest ograniczona tylko i wyłącznie ilością dokonanych zakupów produktów promocyjnych Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia r. do godziny 23:59:59 dnia r. wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza niż data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii Dowód zakupu potwierdza dokonanie zakupu promocyjnego, jeżeli spełnia następujące warunki: paragon jest oryginalny, tzn. został wystawiony przez sklep, którego nazwa i adres znajdują się na nim, i nie zawiera oznak jego sfałszowania, paragon jest czytelny, zawiera datę zakupu promocyjnego W razie utraty lub zniszczenia oryginału kluczyka/zawleczki od produktu promocyjnego z unikatowym kodem i/lub dowodu zakupu promocyjnego stwierdzających udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora. LOSOWANIE 12.1 Loteria została podzielona na 3 (słownie: trzy) etapy Losowania przeprowadzone będą zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 12.4, 12.5 i 12.6 regulaminu, w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00.

4 12.3 Czynność losowania będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił - trafił). Każde prawidłowe zgłoszenie do loterii będzie miało nadany unikatowy numer porządkowy. Organizator przygotuje losy z unikatowymi numerami porządkowymi zgłoszeń i następnie będzie losował je z urny. Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności członków wewnętrznej komisji nadzoru Pierwsze losowanie odbędzie się w dniu r. ze zgłoszeń otrzymanych przez organizatora w pierwszym etapie loterii, tj. w okresie od dnia r. do dnia r. W trakcie pierwszego losowania wyłonionych zostanie: (słownie: stu) laureatów nagród głównych, o których mowa w pkt a (laureaci, których zgłoszenia wylosowane będą w kolejności odpowiednio od nr 1 do nr 100), (słownie: trzy tysiące czterystu) laureatów nagród dodatkowych, o których mowa w pkt (laureaci, których zgłoszenia wylosowane będą w kolejności odpowiednio od nr 101 do nr 3.500) Drugie losowanie odbędzie się w dniu r. ze zgłoszeń otrzymanych przez organizatora w drugim etapie loterii, tj. w okresie od dnia r. do dnia r. W trakcie drugiego losowania wyłonionych zostanie: (słownie: stu) laureatów nagród głównych, o których mowa w pkt b (laureaci których zgłoszenia wylosowane będą w kolejności odpowiednio od nr 1 do nr 100), (słownie: trzy tysiące trzystu) laureatów nagród dodatkowych, o których mowa w pkt (laureaci których zgłoszenia wylosowane będą w kolejności odpowiednio od nr 101 do nr Trzecie losowanie odbędzie się w dniu r. ze zgłoszeń otrzymanych przez organizatora, w trzecim etapie loterii, tj. w okresie od dnia r. do dnia r. W trakcie trzeciego losowania wyłonionych zostanie: - 50 (słownie: pięćdziesięciu) laureatów nagród głównych, o których mowa w pkt c (laureaci których zgłoszenia wylosowane będą w kolejności odpowiednio od nr 1 do nr 50), (słownie: trzy tysiące trzystu) laureatów nagród dodatkowych, o których mowa w pkt (laureaci których zgłoszenia wylosowane będą w kolejności odpowiednio od nr 51 do nr NAGRODY 13.1 Jednostkową nagrodą główną w loterii są dwa pojedyncze bilety (każdy z biletów przeznaczony jest dla jednej osoby) na mecz piłki nożnej, odbywający się ramach eliminacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016 r. o łącznej wartości 320,00 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia złotych 00/100). Bilety będące nagrodą główną będą dostępne w następującym podziale: a) 200 pojedyńczych biletów na mecz Polska Gruzja mający odbyć się dnia r., b) 200 pojedyńczych biletów na mecz Polska - Gibraltar mający odbyć się dnia r., c) 100 pojedyńczych biletów na mecz Polska Irlandia mający odbyć się dnia r. Łączna ilość wszystkich nagród głównych w loterii wynosi 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) sztuk. Łączna wartość wszystkich nagród głównych w loterii wynosi ,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Nagrodą dodatkową w loterii są cztery piwa marki Okocim Jasne Pełne 550 ml o wartości 10,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych 00/100).

5 Łączna ilość wszystkich nagród dodatkowych w loterii wynosi (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk. Łączna wartość wszystkich nagród dodatkowych w loterii wynosi ,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) Łączna ilość wszystkich nagród w loterii wynosi (słownie: dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk Łączna pula wszystkich nagród w loterii wynosi ,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ 14.1 Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawować będzie wewnętrzna komisja nadzoru loterii powołana przez organizatora loterii, zwana dalej komisją. W skład komisji wejdą minimum dwie osoby, w tym co najmniej jedna osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych Komisja działa na podstawie regulaminu Komisja sporządzi protokół z przebiegu losowania nagród z podaniem wyników loterii. Każdy uczestnik loterii może zapoznać się z protokołem w siedzibie organizatora: Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, Łódź Do zadań komisji będzie należało w szczególności: zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności, podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania, udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureata, nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego. OGŁASZANIE WYNIKÓW 15.1 Wszyscy laureaci loterii zostaną powiadomieni o wygranej, w tym o rodzaju nagrody, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia danego losowania za pośrednictwem wysłania przez organizatora wiadomości oraz dodatkowo wiadomości SMS (zgodnie z wskazanymi przez uczestnika danymi w zgłoszeniu). Organizator w treści wiadomości oraz SMS poinformuje o sposobie i terminie przekazania przez laureata kompletu niezbędnych dokumentów oraz danych laureata, a w przypadku laureatów nagród głównych, dodatkowo danych osób wyznaczonych przez laureata do skorzystania z biletów, o których mowa w pkt Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności powiadomienia laureata o wygranej, zgodnie z pkt regulaminu z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub adresu , zmiany numeru telefonu lub adresu w czasie trwania loterii lub za działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń od organizatora niezależnych np. za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy z którego korzysta uczestnik, informacji e mail od organizatora, o której mowa w

6 pkt niniejszego regulaminu, w kategorii wiadomości- śmieci w skrzynce odbiorczej uczestnika loterii lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium Warunkiem wydania nagrody jest przesłanie przez laureata pocztą na adres biura organizatora (Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, ul. Inżynierska 15, Łódź) po otrzymaniu informacji o wygranej, o której mowa w pkt regulaminu, w odpowiednim terminie o którym mowa w pkt regulaminu, następujących danych i dokumentów: oryginału dowodu zakupu, oryginału kluczyka/zawleczki z kodem promocyjnym, imienia i nazwiska laureata, pełnego adresu do korespondencji (pod który ma zostać przekazana nagroda), przesłanie, własnoręcznie podpisanych następujących oświadczeń uczestnika: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź w celu przeprowadzenia loterii Loteria Okocim 550 ml i przekazania nagród. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do ich treści oraz żądania ich poprawiania. Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią. Dodatkowo, w przypadku laureatów nagród głównych, następujących danych każdej z dwóch osób wyznaczonych przez laureata nagrody głównej do skorzystania z biletów o których mowa w pkt regulaminu, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zameldowania (zgodnie z dokumentem tożsamości), daty urodzenia, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, jeżeli korzystający z biletu nie posiada dowodu osobistego. Laureat nagrody głównej może zostać zobowiązany do podania dalszych danych osobowych osób wyznaczonych przez laureata do skorzystania z biletów, jeżeli wynikać to będzie z wymagań Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) lub Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN) związanych z wystawieniem biletów stanowiących nagrody. Dane osób wyznaczonych przez laureata nagrody głównej zostaną przekazane Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej (PZPN), w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U nr 62 poz. 504). Wzór formularza z wymaganymi danymi laureatów, znajdować się będzie na stronie internetowej organizatora skąd laureat może pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane Laureaci zobowiązani są do doręczenia organizatorowi danych wymaganych zgodnie z postanowieniami pkt w następujących terminach: a) laureaci pierwszego losowania, przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród, mogą zgłaszać do organizatora najpóźniej w terminie do dnia r. (decyduje data stempla pocztowego). O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż r. (decyduje data wpływu do organizatora),

7 b) laureaci drugiego losowania, przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród, mogą zgłaszać do organizatora najpóźniej w terminie do dnia r. (decyduje data stempla pocztowego). O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż r. (decyduje data wpływu do organizatora), c) laureaci trzeciego losowania, przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureatów nagród, mogą zgłaszać do organizatora najpóźniej w terminie do dnia r. (decyduje data stempla pocztowego). O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż r. (decyduje data wpływu do organizatora) W przypadku nie doręczenia organizatorowi w/w wymaganych danych lub ich doręczenia po terminie nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora Organizator meczów piłki nożnej (PZPN) odbywających się w ramach eliminacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016, zastrzega prawo do odmowy wstępu na mecz laureatowi nagrody głównej lub osobie przez niego wyznaczonej, w sytuacjach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U nr 62 poz. 504), Zasad Funkcjonowania i Regulaminu Stadionu Narodowego lub regulaminu danej imprezy masowej (meczu) Niezależnie od powiadomienia o wygranej zgodnie z pkt regulaminu, najpóźniej w terminie dwóch dni roboczych od daty każdego losowania na stronie internetowej loterii podane zostaną kody alfanumeryczne wylosowanych zgłoszeń. WYDANIE NAGRÓD 16.1 Warunkiem odebrania nagrody jest: przedłożenie oryginału dowodu zakupu promocyjnego oraz oryginału kluczyka z kodem promocyjnym (podanymi w zgłoszeniu), oraz datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt regulaminu (poprzez doręczenie go pocztą na adres organizatora zgodnie z zapisami pkt. 15.1, pkt. 15.3, pkt. 15.4), wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata, w momencie przekazywania nagrody, wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody w momencie przekazywania nagrody Nagrody zostaną doręczone do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej lub upoważnionego przedstawiciela organizatora najpóźniej na dwa dni przed meczem, tj. najpóźniej w terminie do dnia r. na adres korespondencyjny wskazany przez laureata. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 17.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać przez cały czas trwania loterii na piśmie, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, ul. Inżynierska 15, Łódź. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż r Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. Nr 118 poz. 793) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika loterii, informację, jakiej loterii reklamacja dotyczy, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie (opis okoliczności podlegających reklamacji) oraz treść roszczenia.

8 17.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej Postępowanie reklamacyjne trwa 3 dni robocze. Wszelkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii pocztą (listem poleconym). O zachowaniu trzydniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego) Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 18.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. ZOBOWIAZANIE PODATKOWE 19.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 20.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz z późn. zm.) Zgodnie z Ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz z późn. zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii. ORGANIZATOR

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan. 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Loteria Kasztelan 1. Nazwa loterii loteria jest prowadzona pod nazwą Loteria Kasztelan. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Nazwa loterii] - Loteria będzie prowadzona pod nazwą OSRAM Loteria Disneyland. 2. [Nazwa Organizatora loterii]

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej 1. Postanowienia ogólne 1.1 Nazwa Loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej. 1.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Tu mieszkam, tu płacę podatki. 2. Nazwa organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Rozlicz PIT we Wrocławiu - korzystaj ze swoich pieniędzy.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Rozlicz PIT we Wrocławiu - korzystaj ze swoich pieniędzy. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Rozlicz PIT we Wrocławiu - korzystaj ze swoich pieniędzy. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Rozlicz PIT we Wrocławiu - korzystaj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna Loteria Pogromcy Mostków Cieplnych, zwana dalej Loterią, organizowana jest w celu promocji produktów marki KNAUF INSULATION.

Loteria promocyjna Loteria Pogromcy Mostków Cieplnych, zwana dalej Loterią, organizowana jest w celu promocji produktów marki KNAUF INSULATION. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA POGROMCY MOSTKÓW CIEPLNYCH 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna Loteria Pogromcy Mostków Cieplnych, zwana dalej Loterią, organizowana jest w celu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Przedłużamy wakacje,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Twój Dzień Przyjemności (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii audioteksowej Twój Dzień Przyjemności zwanej dalej Loterią jest Nairobia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą "Loteria Carrefour Zielone Wzgórze. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne. 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne. 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą Loteria Parisienne 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: Loteria Parisienne, zwana dalej Loterią.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB 1. [Nazwa loterii] Loteria będzie prowadzona pod nazwą Zdrapka RB. 2. [Nazwa Organizatora loterii] Organizatorem loterii jest Robert

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo