REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą "Loteria Carrefour Zielone Wzgórze. 2. Nazwa Organizatora loterii - Organizatorem loterii jest Robert Wojkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "SMOLAR" Agencja Promocyjno - Reklamowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Gustawa Daniłowskiego 5/31, Łódź. Biuro Organizatora: ul. Radwańska 4/12, Łódź. 3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie - Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku wydanego w oparciu o następujące przepisy: - ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 4, poz. 27 ze zmianami), - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie upowaŝnienia dyrektorów izb skarbowych do wykonania niektórych czynności w zakresie gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. nr 152, poz. 1486), - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. nr 102, poz. 946), - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 102, poz. 948 ze zmianami). 4. Zasięg loterii- Loteria odbędzie się w Centrum Handlowym - Carrefour Zielone Wzgórze w Białymstoku. 5. Czas trwania loterii - Loteria zaczyna się w dniu 25 września 2009 r. a kończy w dniu 4 grudnia 2009 r. 6. Definicje 6.1 Loteria promocyjna gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pienięŝne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej loterią. 6.2 SprzedaŜ promocyjna czas, w którym prowadzona jest sprzedaŝ związana z prowadzoną loterią. SprzedaŜ promocyjna rozpocznie się w dniu 25 września 2009 roku o godz. 9:00 a zakończy w dniu 25 października 2009 roku o godz. 16: Centrum Handlowe Centrum Handlowe - Carrefour Zielone Wzgórze (Ul. Wrocławska 20, Białystok). Godziny otwarcia Centrum Handlowego: w dni powszednie i soboty od 9.00 do 21.00, w niedziele od do Zakup Promocyjny kaŝdy jednorazowy zakup dowolnych towarów lub usług, dokonany w sklepach lub punktach usługowych Centrum Handlowego, za wyjątkiem hipermarketu Carrefour, o wartości co najmniej 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt zł. 00/100), dokonany w okresie sprzedaŝy promocyjnej tj. od 25 września 2009 r. od godz. 9:00 do 25 października 2009 do godz. 16:30. 1

2 6.5 Kupon Loteryjny dostępny w Centrum Handlowym, w trakcie trwania sprzedaŝy promocyjnej, kupon przeznaczony do wypełnienia przez Uczestnika loterii, celem zgłoszenia udziału w loterii. Kupon loteryjny zawierać będzie obok pustych miejsc przeznaczonych do wypełnienia przez Uczestnika loterii: (imię, nazwisko, adres z kodem pocztowym, nr dowodu Zakupu Promocyjnego), następujące oświadczenie Uczestnika loterii: WyraŜam zgodę na jednorazowe wykorzystanie przez Organizatora moich danych osobowych umieszczonych na niniejszym Kuponie wyłącznie w celu przeprowadzenia loterii, ogłoszenia wyników loterii i przekazania nagrody zgodnie z regulaminem. Zapoznałem się z regulaminem loterii i wyraŝam zgodę na jego treść. Kupon zawierać będzie takŝe oświadczenie Organizatora: Uczestnik loterii ma prawo wglądu do swoich danych i prawo ich poprawiania. Dane osobowe Uczestnika loterii umieszczone na niniejszym kuponie zostaną zniszczone w terminie jednego miesiąca od zakończenia loterii, z tym Ŝe dane laureata będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym nagroda została wydana. 6.6 Urna Promocyjna tekturowe, zabezpieczone przed otwarciem i przygotowane dla potrzeb loterii pudło, przeznaczone do wrzucania Kuponów Loteryjnych. Urna Promocyjna usytuowana będzie w Centrum Handlowym w Punkcie Obsługi Loterii, w godzinach jego otwarcia, w czasie trwania sprzedaŝy promocyjnej. 6.7 Punkt Obsługi Loterii oznaczone miejsce w Centrum Handlowym (przy sklepach: Vobis, Zwierzyniec, Michael), w którym usytuowana będzie Urna Promocyjna oraz w którym w trakcie trwania całej sprzedaŝy promocyjnej obecna będzie hostessa obsługująca loterię. 7. Uczestnicy loterii 7.1 W Loterii mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W loterii mogą wziąć równieŝ udział niepełnoletnie osoby fizyczne wyłącznie za pisemną zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych. 7.2 W Loterii mogą brać udział pracownicy Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 7.3 W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy SMOLAR Agencja Promocyjno - Reklamowa, pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, w tym takŝe pracownicy ochrony Centrum Handlowego. 8. Zasady Loterii 8.1 Na terenie Centrum Handlowego w okresie trwania SprzedaŜy Promocyjnej znajdować się będzie Punkt Obsługi Loterii oraz Urna Promocyjna, w której zbierane będą Kupony Loteryjne. Urna dostępna będzie w godzinach otwarcia Centrum Handlowego, przy czym w dniu 25 października 2009 r. zostanie ona zamknięta o godzinie 16: W okresie trwania SprzedaŜy Promocyjnej w punktach handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego, za wyjątkiem hipermarketu Carrefour, a takŝe w Punkcie Obsługi Loterii dostępne będą Kupony Loteryjne. Kupony Loteryjne w wybranych dniach będą takŝe dystrybuowane przez hostessy. 8.3 KaŜda osoba, która zgłosi się do hostessy w Punkcie Obsługi Loterii i przedstawi paragon lub fakturę, potwierdzające dokonanie w okresie trwania SprzedaŜy Promocyjnej Zakupu Promocyjnego, otrzyma na jednym Kuponie Loteryjnym pieczątkę o treści Loteria 2

3 Carrefour Zielone Wzgórze Dowód Zakupu Promocyjnego, na podstawie którego podstemplowywane są Kupony Loteryjne, będzie dodatkowo parafowany przez hostessę w celu uniemoŝliwienia jego ponownego wykorzystania. 8.4 Uczestnik, który na jednym dowodzie zakupu dokonał wielokrotności Zakupu Promocyjnego, ma prawo do pobrania i podstemplowania takiej ilości Kuponów Loteryjnych, która odpowiada wielokrotności dokonanego zakupu. 8.5 Uczestnik moŝe wielokrotnie zgłosić się do Loterii, jednak kaŝde kolejne zgłoszenie musi być udokumentowane odrębnym dowodem Zakupu Promocyjnego. 8.6 Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik powinien: - w okresie trwania SprzedaŜy Promocyjnej dokonać Zakupu Promocyjnego, - pobrać Kupon Loteryjny i podstemplować go w Punkcie Obsługi Loterii, - czytelnie i kompletnie wypełnić podstemplowany Kupon Loteryjny i własnoręcznie go podpisać, - wrzucić Kupon Loteryjny do Urny Promocyjnej. 9. Nagroda 9.1 Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki Peugeot 107 (szczegółowy opis nagrody znajduje w załączniku nr 1 do regulaminu loterii), o wartości ,00 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset zł. 00/100) wraz z nagrodą pienięŝną w wysokości 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset zł 00/100). Łączna wartość nagrody głównej wynosi: ,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy zł. 00/100). 9.2 Nagrodą dodatkową w loterii jest telewizor LCD marki LG (szczegółowy opis nagrody znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu loterii), o wartości 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące zł. 00/100). 9.3 Nagrodami pocieszenia w loterii są karty upominkowe VISA na zakupy w Centrum Handlowym o jednostkowej wartości 200,00 zł brutto kaŝda, w ilości 20 szt. Łączna wartość nagród pocieszenia wynosi 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące zł. 00/100). 9.4 Wartość całej puli nagród wynosi ,00 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł. 00/100). 9.5 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeŝenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pienięŝnego. 9.6 Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 10. Losowanie 10.1 W dniu 25 października 2009 r. na terenie Centrum Handlowego w miejscu Punktu Obsługi Loterii, o godzinie 17:00 odbędzie się losowanie, które zostanie przeprowadzone przez Członków Wewnętrznej Komisji Nadzoru Komisja Nadzoru po wylosowaniu Kuponu Loteryjnego zweryfikuje czy dany Kupon nie zawiera znamion o których mowa w pkt W przypadku wylosowania takiego Kuponu Loteryjnego, uznany będzie on za niewaŝny a losowanie będzie kontynuowane dalej, aŝ do momentu wylosowania prawidłowego Kuponu Loteryjnego. 3

4 10.3 Uczestnicy, których kupony zostaną wylosowane w kolejności od numeru pierwszego do dwudziestego otrzymają nagrody pocieszenia w postaci karty upominkowej VISA na zakupy w Centrum Handlowym Uczestnik, którego Kupon zostanie wylosowany jako dwudziesty pierwszy w Centrum Handlowym otrzyma nagrodę dodatkową w postaci telewizora LCD marki LG Uczestnik, którego Kupon zostanie wylosowany jako dwudziesty drugi w Centrum Handlowym otrzyma nagrodę główną w postaci samochodu osobowego marki Peugeot Imiona i nazwiska wylosowanych osób będą wyczytywane trzykrotnie w odstępach trzydziesto sekundowych. Po zgłoszeniu zwycięzca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego dane osobowe, a następnie właściwego dowodu Zakupu Promocyjnego wskazanego w Kuponie Loteryjnym Warunkiem przyznania wylosowanej nagrody, jest osobista obecność Uczestnika w trakcie losowania. Za zwycięzcę moŝe być uznana tylko ta osoba, której dane osobowe są umieszczone na Kuponie Loteryjnym JeŜeli wylosowana osoba nie zgłosi się do prowadzącego losowanie w ciągu trzydziestu sekund od ostatniego wyczytania lub nie będzie posiadała dokumentu potwierdzającego jej dane osobowe lub nie będzie posiadała oryginału właściwego dowodu Zakupu Promocyjnego, losowanie prowadzone jest dalej, aŝ do momentu, w którym wylosowany Uczestnik spełni wszystkie warunki określone Regulaminem Uczestnicy Loterii zostaną poinformowani o jej wynikach w Centrum Handlowym bezpośrednio po przeprowadzeniu losowania, poprzez ustne ogłoszenie za pomocą systemu wzmacniającego dźwięk Kupony Loteryjne: nieoryginalne, noszące ślady przerabiania, takie których czytelność została ograniczona, wypełnione nieprawidłowo bądź w sposób niepełny (np. nie zawierające choćby jednego z elementów wymaganych niniejszym regulaminem), nie zawierające oświadczenia o wyraŝeniu zgody na jednorazowe przetwarzanie danych osobowych dla celów loterii, kupony niepodstemplowane przez hostessę obsługującą Punkt Obsługi Loterii, będą traktowane jako niewaŝne i nie będą brały udziału w loterii Jeden Uczestnik moŝe zostać zwycięzcą loterii jednokrotnie. Kupon Loteryjny raz wylosowany nie bierze udziału w dalszym losowaniu. 11. Odbiór nagrody 11.1 Nagroda dodatkowa oraz nagrody pocieszenia zostaną wydane zwycięzcom loterii bezpośrednio po losowaniu w Galerii Handlowej w dniu 25 października 2009 r. do godziny 20: Nagroda główna zostanie wydana najpóźniej do dnia 13 listopada 2009 r. w Centrum Handlowym w miejscu ekspozycji nagrody (tj. przy sklepach: komfort, gorseteria, apteka astra) w godzinach jego otwarcia, w terminie umówionym z Laureatem Warunkiem odebrania nagród jest wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody oraz podpisania oświadczenia, Ŝe nie jest się osobą o której mowa w pkt. 7.3 niniejszego regulaminu Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zmianami). W 4

5 przypadku nagrody głównej Organizator potrąci część pienięŝną nagrody na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w loterii. Podatek dochodowy od nagrody głównej odprowadzi Organizator. 12. Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej 12.1 Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej sprawować będzie Wewnętrzna Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora loterii zwana dalej Komisją Nadzoru. W skład Komisji Nadzoru wejdzie osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych Organizator wyda regulamin działania komisji Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników loterii. Uczestnik loterii moŝe zapoznać się z protokołem na swoje Ŝądanie. 13. Zasady postępowania reklamacyjnego 13.1 Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania loterii promocyjnej i po jej zakończeniu - w terminie do 7 dni od daty wydania ostatniej nagrody tj. najpóźniej w terminie do dnia 20 listopada 2009 r. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data jej złoŝenia w biurze Organizatora Reklamacje, tylko w formie pisemnej, naleŝy składać na adres Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, Łódź, ul. Radwańska 4/12 z uwzględnieniem: imienia, nazwiska, dokładnego adresu składającego reklamację, numeru telefonu kontaktowego oraz podania dokładnego opisu i powodu reklamacji Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej Postępowanie reklamacyjne trwa 3 dni. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii pocztą, priorytetowym listem poleconym, o zachowaniu 3 dniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora loterii Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po dniu 24 listopada 2009 r. nie będą rozpatrywane, nawet w przypadku gdy Uczestnik dochowa terminu określonego w pkt Przedawnienie roszczeń 14.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia kiedy roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 15. Odpowiedzialność Organizatora 15.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie się nakładu Kuponów Promocyjnych w Galerii Handlowej przed zakończeniem trwania sprzedaŝy promocyjnej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady fizyczne lub prawne poszczególnych nagród, chyba Ŝe ponosi winę za ich powstanie. 5

6 15.3 Odpowiedzialność z tytułu gwarancji, dotyczącej nagród w loterii, ponosi wystawca dokumentu gwarancyjnego (producent) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych podanych przez Uczestnika na Kuponie Promocyjnym uniemoŝliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi nagrody. 16. Postanowienia końcowe 16.1 Dane osobowe Uczestników loterii będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr.101, poz.926 ze zmianami). Dane osobowe Uczestników loterii będą przetwarzane przez Organizatora jednorazowo i wyłącznie do celów prowadzonej loterii. KaŜdy z Uczestników loterii ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakŝe jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w loterii. Dane osobowe Uczestników loterii umieszczone na kuponach zostaną zniszczone w terminie jednego miesiąca od zakończenia loterii, z tym Ŝe dane Laureatów będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym nagroda została wydana Pełna treść regulaminu loterii dostępna będzie w biurze Organizatora loterii: SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa, Łódź, ul. Radwańska 4/12, na stronie internetowej oraz w Punkcie Obsługi Loterii w Centrum Handlowym Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą loterią będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz. U r., nr 4, poz. 27) Zasady przeprowadzania loterii określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych moŝe odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. 6

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Centrum Handlowe Lwowska Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Centrum Handlowe Lwowska Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Centrum Handlowe Lwowska Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą "Loteria Centrum Handlowe Lwowska. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour 2011

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour 2011 Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour 2011 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Carrefour 2011. 2. Nazwa Organizatora loterii - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej 1. Postanowienia ogólne 1.1 Nazwa Loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej. 1.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Wielka Loteria Centrum Handlowe Jastrzębie Zdrój

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Wielka Loteria Centrum Handlowe Jastrzębie Zdrój Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Wielka Loteria Centrum Handlowe Jastrzębie Zdrój 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą "Wielka Loteria Centrum Handlowe Jastrzębie

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Tetley i Vitax

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Tetley i Vitax POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Tetley i Vitax 1. [Nazwa loterii] Loteria będzie prowadzona pod nazwą "Loteria Tetley i Vitax. 2. [Nazwa Organizatora loterii] Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ LOTERIA GALERIA JURAJSKA 2013. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ LOTERIA GALERIA JURAJSKA 2013. 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ LOTERIA GALERIA JURAJSKA 2013 1. Nazwa Loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą LOTERIA GALERIA JURAJSKA 2013. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ Walentynki z różami 1. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Walentynki z różami. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nocne Promocje 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Nocne Promocje, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "24 WIELKA LOTERIA READER S DIGEST". 2. Organizatorem Loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1.2 Nazwa organizatora loterii Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Zwariowany powrót do szkoły ; 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY,

a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ KINO ZA ZAKUPY 1. Postanowienia ogólne a) Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą KINO ZA ZAKUPY, b) Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

[Organ wydający zezwolenie]

[Organ wydający zezwolenie] Regulamin loterii promocyjnej Nagradzamy Rozsądnych Kierowców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię, nazwa loterii] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek

Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek Regulamin Loterii Promocyjnej Szczęśliwy Rachunek 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Szczęśliwy Rachunek jest Bank Spółdzielczy w Prabutach, 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska 3. 2. Loteria organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA VI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA VI Załącznik Nr 1do Uchwały Zarządu Banku Nr 9/02/2011 z dnia 21.02.2011 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA VI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J. " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub "

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J.  Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub " 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest UNIQA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

pn. Hurra! Niezła Furra!

pn. Hurra! Niezła Furra! R EG UL AM I N L O T E RII PROMOCYJNEJ pn. Hurra! Niezła Furra! 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, jest Eventariat Agata Sieprawska, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS I EDYCJA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS I EDYCJA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/IX/2007 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu z dnia 13.09.2007 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS I EDYCJA Gostyń 2007 r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie.

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/09/2014 z dnia 22.09.2014 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA XI edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne.

Loteria Hodowca Roku Loteria rozpoczyna się dnia 29 stycznia 2015r. i trwa do dnia 20 marca 2015r. Okres ten obejmuje postępowanie reklamacyjne. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Loteria Hodowca Roku 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Loteria Hodowca Roku", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Lublin Plaza 2016

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Lublin Plaza 2016 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Lublin Plaza 2016 Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Lublin Plaza 2016. 2. Nazwa organizatora loterii organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego pn. "MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC

Regulamin konkursu promocyjnego pn. MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC Regulamin konkursu promocyjnego pn. "MAKSYMALNE ZAKUPY W CENTRUM HANDLOWYM PLEJADA SOSNOWIEC 1. Organizatorem Konkursu, zwanego dalej Konkursem jest: Eventariat s.c. Agata Sieprawska, Magdalena Lizak z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Graj z Treflem! POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Graj z Treflem! POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Graj z Treflem! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii - Loteria prowadzona jest pod nazwą Graj z Treflem!. 2. Nazwa organizatora loterii - Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii fantowej BIEGAM Z RMF Bieg Par

Regulamin loterii fantowej BIEGAM Z RMF Bieg Par Regulamin loterii fantowej BIEGAM Z RMF Bieg Par 1. Nazwa loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej loterią, będzie prowadzona pod nazwą BIEGAM Z RMF Bieg Par podczas Krakowskich Spotkań Biegowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Urodziny R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Urodziny 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SKUTER NA WAKACJE. Gostyń 2008 r. CZĘŚĆ I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SKUTER NA WAKACJE. Gostyń 2008 r. CZĘŚĆ I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Gostyniu Nr 166/IX/2008 z dnia 04.09.2008 roku. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SKUTER NA WAKACJE Gostyń 2008 r. CZĘŚĆ I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą,,loteria WALENTYNKOWA (dalej Loteria )

Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą,,loteria WALENTYNKOWA (dalej Loteria ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ:,,LOTERIA WALENTYNKOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą,,loteria WALENTYNKOWA (dalej Loteria ) 2. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Loteria wygraj samochód na Mikołaja. I Zasady Ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Loteria wygraj samochód na Mikołaja. I Zasady Ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Loteria wygraj samochód na Mikołaja I Zasady Ogólne 1 [ Określenie podmiotu organizacyjnego i finansującego Loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

Kraków, r I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa Konkursu promocyjnego zwanym dalej Konkursem Konkurs, którego zasady określa niniejszy

Kraków, r I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa Konkursu promocyjnego zwanym dalej Konkursem Konkurs, którego zasady określa niniejszy Kraków, 24.08.2016r I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa Konkursu promocyjnego zwanym dalej Konkursem Konkurs, którego zasady określa niniejszy Regulamin, będzie prowadzony pod nazwą "Konkurs na nazwę nowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: LISTOPADOWA LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: LISTOPADOWA LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: LISTOPADOWA LOTERIA URODZINOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Nazwa loterii promocyjnej] Loteria promocyjna (dalej: Loteria ) prowadzona jest pod nazwą "Listopadowa loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ 3. PKO Nocny Wrocław Półmaraton

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ 3. PKO Nocny Wrocław Półmaraton Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ 3. PKO Nocny Wrocław Półmaraton 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą 3. PKO Nocny Wrocław Półmaraton. 2. Nazwa organizatora

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. LOTERII PROMOCYJNEJ TARGÓW KIELCE pn. SACROEXPO 2016

REGULAMIN. LOTERII PROMOCYJNEJ TARGÓW KIELCE pn. SACROEXPO 2016 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TARGÓW KIELCE pn. SACROEXPO 2016 1. Organizator loterii promocyjnej: organizatorem loterii promocyjnej zwanej dalej loterią jest firma Targi Kielce S.A. z siedzibą w Kielcach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA Dom Handlowy MAXIM w Legionowie 05-120, przy ul. Siwińskiego 2. 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Dom Handlowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WIELKA LOTERIA! 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą WIELKA LOTERIA.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WIELKA LOTERIA! 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą WIELKA LOTERIA. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WIELKA LOTERIA! Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą WIELKA LOTERIA. 2. Nazwa organizatora loterii organizatorem loterii jest Robert Wojkowski,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria zakupowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię]

Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria zakupowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] Regulamin Loterii Promocyjnej Loteria zakupowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Loteria zakupowa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POZNAŃ MOTOR SHOW 2017

REGULAMIN KONKURSU POZNAŃ MOTOR SHOW 2017 REGULAMIN KONKURSU POZNAŃ MOTOR SHOW 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poznań Motor Show 2017 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria w Galerii Askana

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Mistrzowska Loteria w Galerii Askana REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Mistrzowska Loteria w Galerii Askana I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Mistrzowska Loteria w Galerii Askana, zwana dalej również Loterią jest loterią

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Camper na Motor Show 2016 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SAMOCHÓD W SPOŁEM PSS W RADZYNIU PODLASKIM. Organ wydający zezwolenie: Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SAMOCHÓD W SPOŁEM PSS W RADZYNIU PODLASKIM. Organ wydający zezwolenie: Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRAJ SAMOCHÓD W SPOŁEM PSS W RADZYNIU PODLASKIM Organ wydający zezwolenie: Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej Na podstawie ustawy o grach hazardowych z 19.XI.2009r.(Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria. Kup projekt domu i wygraj samochód! V edycja

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria. Kup projekt domu i wygraj samochód! V edycja REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria. Kup projekt domu i wygraj samochód! V edycja I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej Wielka Loteria. Kup projekt domu i wygraj samochód!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Mój Podatek Suwałkom. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Mój Podatek Suwałkom.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Mój Podatek Suwałkom. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Mój Podatek Suwałkom. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Mój Podatek Suwałkom 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Mój Podatek Suwałkom. 2. Nazwa organizatora loterii organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WSIĄDŹ NA ROWER, WYGRAJ SKUTER

REGULAMIN KONKURSU WSIĄDŹ NA ROWER, WYGRAJ SKUTER REGULAMIN KONKURSU WSIĄDŹ NA ROWER, WYGRAJ SKUTER 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Gabriela Woronko prowadząca działalność pod nazwą In Touch Gabriela Woronko z siedzibą w Suwałkach,

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii fantowej Ciąża i macierzyństwo

Regulamin loterii fantowej Ciąża i macierzyństwo SCE Flandria Spółdzielnia Europejska z o.o. Ul. Andrzeja 8; 88-100 Inowrocław Regulamin loterii fantowej Ciąża i macierzyństwo 1. Nazwa loterii fantowej Loteria fantowa, zwana dalej loterią, będzie prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA VII edycja

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA VII edycja Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Nr 10/09/2011 z dnia 30.09.2011 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA VII edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA X Edycja Załącznik do Uchwały nr 57/B/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 26.09.2016 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Powiedz nie dla cukrów 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Powiedz nie dla cukrów 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Powiedz nie dla cukrów 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu pod nazwą Powiedz nie dla cukrów, zwanego dalej Konkursem. 2. Konkurs prowadzony jest w Internecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (jesień 2011)

Regulamin Loterii Promocyjnej. Lokata SGB (jesień 2011) Regulamin Loterii Promocyjnej Lokata SGB (jesień 2011) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie Lokata SGB (jesień 2011) jest Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs Trwającego od 19 do 24 stycznia 2015 r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady Konkursu Senior Zawodowiec Konkurs dla klientów Centrum Handlowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS w Gostyniu Nr 168/IX/2008 z dnia 04.09.2008 roku. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS Gostyń 2008 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Magiczny Koszyk 2008

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Magiczny Koszyk 2008 R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Magiczny Koszyk 2008 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOT ERII PROMOCYJNEJ. Zdrapka

REGULAMIN LOT ERII PROMOCYJNEJ. Zdrapka REGULAMIN LOT ERII PROMOCYJNEJ Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest Apsys Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M IN L O T E R I I P R O M O C Y J N E J LOTERIA VISION EXPRESS

R E G U L A M IN L O T E R I I P R O M O C Y J N E J LOTERIA VISION EXPRESS R E G U L A M IN L O T E R I I P R O M O C Y J N E J LOTERIA VISION EXPRESS 1 ORGANIZATOR 1. Loteria promocyjna pod nazwą: LOTERIA VISION EXPRESS ( Loteria ) jest prowadzona na zasadach niniejszego regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą O rety tablety

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą O rety tablety REGULAMIN KONKURSU pod nazwą O rety tablety 1. Organizator, nazwa i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, pod nazwą O rety tablety (zwanego dalej Konkursem) jest RedComm Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ BIERZ I LEŻ / Regulamin / 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ BIERZ I LEŻ / Regulamin / 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ BIERZ I LEŻ / Regulamin / 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą Bierz i leż (dalej: Konkurs). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNO-REKLAMOWEJ. pod nazwą: Zostań rzeczoznawcą wyceń i wygraj! w Centrum Handlowym Atrium Świętochłowice

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNO-REKLAMOWEJ. pod nazwą: Zostań rzeczoznawcą wyceń i wygraj! w Centrum Handlowym Atrium Świętochłowice REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNO-REKLAMOWEJ pod nazwą: Zostań rzeczoznawcą wyceń i wygraj! w Centrum Handlowym Atrium Świętochłowice 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Organizatorem akcji promocyjno-reklamowej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna Paka Nagród

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna Paka Nagród REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Świąteczna Paka Nagród POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich przeprowadzana jest loteria promocyjna pod nazwą Świąteczna Paka Nagród ( Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepszy projekt plakatu Świętokrzyskie - twoje miejsce na inwestycje

REGULAMIN KONKURSU na najlepszy projekt plakatu Świętokrzyskie - twoje miejsce na inwestycje REGULAMIN KONKURSU na najlepszy projekt plakatu Świętokrzyskie - twoje miejsce na inwestycje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Nazwa konkursu] Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Świętokrzyskie - twoje miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Zakupy na wysokich obrotach

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Zakupy na wysokich obrotach REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Zakupy na wysokich obrotach Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Zakupy na wysokich obrotach. 2. Nazwa organizatora loterii organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CH OGRODY. Pt, AKCJA LICYTACJA

REGULAMIN KONKURSU CH OGRODY. Pt, AKCJA LICYTACJA REGULAMIN KONKURSU CH OGRODY Pt, AKCJA LICYTACJA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem konkursu jest Agencja Artystyczna Art. Media Dorota Czeszejko-Jabłońska z siedzibą w Gdyni 81-350,przy ulicy Pl. Kaszubski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą ZOSTAŃ MILIONEREM PAYBACK. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Złota 11 BASF

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Złota 11 BASF POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Złota 11 BASF 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Złota 11 BASF ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Playprint Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml. 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Okocim 550 ml 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Okocim 550 ml. 2. Nazwa organizatora loterii Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo