REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą "Loteria Carrefour Zielone Wzgórze. 2. Nazwa Organizatora loterii - Organizatorem loterii jest Robert Wojkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "SMOLAR" Agencja Promocyjno - Reklamowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Gustawa Daniłowskiego 5/31, Łódź. Biuro Organizatora: ul. Radwańska 4/12, Łódź. 3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie - Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku wydanego w oparciu o następujące przepisy: - ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 4, poz. 27 ze zmianami), - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie upowaŝnienia dyrektorów izb skarbowych do wykonania niektórych czynności w zakresie gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. nr 152, poz. 1486), - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. nr 102, poz. 946), - rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. nr 102, poz. 948 ze zmianami). 4. Zasięg loterii- Loteria odbędzie się w Centrum Handlowym - Carrefour Zielone Wzgórze w Białymstoku. 5. Czas trwania loterii - Loteria zaczyna się w dniu 25 września 2009 r. a kończy w dniu 4 grudnia 2009 r. 6. Definicje 6.1 Loteria promocyjna gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pienięŝne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej loterią. 6.2 SprzedaŜ promocyjna czas, w którym prowadzona jest sprzedaŝ związana z prowadzoną loterią. SprzedaŜ promocyjna rozpocznie się w dniu 25 września 2009 roku o godz. 9:00 a zakończy w dniu 25 października 2009 roku o godz. 16: Centrum Handlowe Centrum Handlowe - Carrefour Zielone Wzgórze (Ul. Wrocławska 20, Białystok). Godziny otwarcia Centrum Handlowego: w dni powszednie i soboty od 9.00 do 21.00, w niedziele od do Zakup Promocyjny kaŝdy jednorazowy zakup dowolnych towarów lub usług, dokonany w sklepach lub punktach usługowych Centrum Handlowego, za wyjątkiem hipermarketu Carrefour, o wartości co najmniej 50 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt zł. 00/100), dokonany w okresie sprzedaŝy promocyjnej tj. od 25 września 2009 r. od godz. 9:00 do 25 października 2009 do godz. 16:30. 1

2 6.5 Kupon Loteryjny dostępny w Centrum Handlowym, w trakcie trwania sprzedaŝy promocyjnej, kupon przeznaczony do wypełnienia przez Uczestnika loterii, celem zgłoszenia udziału w loterii. Kupon loteryjny zawierać będzie obok pustych miejsc przeznaczonych do wypełnienia przez Uczestnika loterii: (imię, nazwisko, adres z kodem pocztowym, nr dowodu Zakupu Promocyjnego), następujące oświadczenie Uczestnika loterii: WyraŜam zgodę na jednorazowe wykorzystanie przez Organizatora moich danych osobowych umieszczonych na niniejszym Kuponie wyłącznie w celu przeprowadzenia loterii, ogłoszenia wyników loterii i przekazania nagrody zgodnie z regulaminem. Zapoznałem się z regulaminem loterii i wyraŝam zgodę na jego treść. Kupon zawierać będzie takŝe oświadczenie Organizatora: Uczestnik loterii ma prawo wglądu do swoich danych i prawo ich poprawiania. Dane osobowe Uczestnika loterii umieszczone na niniejszym kuponie zostaną zniszczone w terminie jednego miesiąca od zakończenia loterii, z tym Ŝe dane laureata będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym nagroda została wydana. 6.6 Urna Promocyjna tekturowe, zabezpieczone przed otwarciem i przygotowane dla potrzeb loterii pudło, przeznaczone do wrzucania Kuponów Loteryjnych. Urna Promocyjna usytuowana będzie w Centrum Handlowym w Punkcie Obsługi Loterii, w godzinach jego otwarcia, w czasie trwania sprzedaŝy promocyjnej. 6.7 Punkt Obsługi Loterii oznaczone miejsce w Centrum Handlowym (przy sklepach: Vobis, Zwierzyniec, Michael), w którym usytuowana będzie Urna Promocyjna oraz w którym w trakcie trwania całej sprzedaŝy promocyjnej obecna będzie hostessa obsługująca loterię. 7. Uczestnicy loterii 7.1 W Loterii mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W loterii mogą wziąć równieŝ udział niepełnoletnie osoby fizyczne wyłącznie za pisemną zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych. 7.2 W Loterii mogą brać udział pracownicy Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 7.3 W Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy SMOLAR Agencja Promocyjno - Reklamowa, pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii, w tym takŝe pracownicy ochrony Centrum Handlowego. 8. Zasady Loterii 8.1 Na terenie Centrum Handlowego w okresie trwania SprzedaŜy Promocyjnej znajdować się będzie Punkt Obsługi Loterii oraz Urna Promocyjna, w której zbierane będą Kupony Loteryjne. Urna dostępna będzie w godzinach otwarcia Centrum Handlowego, przy czym w dniu 25 października 2009 r. zostanie ona zamknięta o godzinie 16: W okresie trwania SprzedaŜy Promocyjnej w punktach handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego, za wyjątkiem hipermarketu Carrefour, a takŝe w Punkcie Obsługi Loterii dostępne będą Kupony Loteryjne. Kupony Loteryjne w wybranych dniach będą takŝe dystrybuowane przez hostessy. 8.3 KaŜda osoba, która zgłosi się do hostessy w Punkcie Obsługi Loterii i przedstawi paragon lub fakturę, potwierdzające dokonanie w okresie trwania SprzedaŜy Promocyjnej Zakupu Promocyjnego, otrzyma na jednym Kuponie Loteryjnym pieczątkę o treści Loteria 2

3 Carrefour Zielone Wzgórze Dowód Zakupu Promocyjnego, na podstawie którego podstemplowywane są Kupony Loteryjne, będzie dodatkowo parafowany przez hostessę w celu uniemoŝliwienia jego ponownego wykorzystania. 8.4 Uczestnik, który na jednym dowodzie zakupu dokonał wielokrotności Zakupu Promocyjnego, ma prawo do pobrania i podstemplowania takiej ilości Kuponów Loteryjnych, która odpowiada wielokrotności dokonanego zakupu. 8.5 Uczestnik moŝe wielokrotnie zgłosić się do Loterii, jednak kaŝde kolejne zgłoszenie musi być udokumentowane odrębnym dowodem Zakupu Promocyjnego. 8.6 Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik powinien: - w okresie trwania SprzedaŜy Promocyjnej dokonać Zakupu Promocyjnego, - pobrać Kupon Loteryjny i podstemplować go w Punkcie Obsługi Loterii, - czytelnie i kompletnie wypełnić podstemplowany Kupon Loteryjny i własnoręcznie go podpisać, - wrzucić Kupon Loteryjny do Urny Promocyjnej. 9. Nagroda 9.1 Nagrodą główną w loterii jest samochód osobowy marki Peugeot 107 (szczegółowy opis nagrody znajduje w załączniku nr 1 do regulaminu loterii), o wartości ,00 zł brutto (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset zł. 00/100) wraz z nagrodą pienięŝną w wysokości 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset zł 00/100). Łączna wartość nagrody głównej wynosi: ,00 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy zł. 00/100). 9.2 Nagrodą dodatkową w loterii jest telewizor LCD marki LG (szczegółowy opis nagrody znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu loterii), o wartości 2000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące zł. 00/100). 9.3 Nagrodami pocieszenia w loterii są karty upominkowe VISA na zakupy w Centrum Handlowym o jednostkowej wartości 200,00 zł brutto kaŝda, w ilości 20 szt. Łączna wartość nagród pocieszenia wynosi 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące zł. 00/100). 9.4 Wartość całej puli nagród wynosi ,00 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy zł. 00/100). 9.5 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeŝenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pienięŝnego. 9.6 Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 10. Losowanie 10.1 W dniu 25 października 2009 r. na terenie Centrum Handlowego w miejscu Punktu Obsługi Loterii, o godzinie 17:00 odbędzie się losowanie, które zostanie przeprowadzone przez Członków Wewnętrznej Komisji Nadzoru Komisja Nadzoru po wylosowaniu Kuponu Loteryjnego zweryfikuje czy dany Kupon nie zawiera znamion o których mowa w pkt W przypadku wylosowania takiego Kuponu Loteryjnego, uznany będzie on za niewaŝny a losowanie będzie kontynuowane dalej, aŝ do momentu wylosowania prawidłowego Kuponu Loteryjnego. 3

4 10.3 Uczestnicy, których kupony zostaną wylosowane w kolejności od numeru pierwszego do dwudziestego otrzymają nagrody pocieszenia w postaci karty upominkowej VISA na zakupy w Centrum Handlowym Uczestnik, którego Kupon zostanie wylosowany jako dwudziesty pierwszy w Centrum Handlowym otrzyma nagrodę dodatkową w postaci telewizora LCD marki LG Uczestnik, którego Kupon zostanie wylosowany jako dwudziesty drugi w Centrum Handlowym otrzyma nagrodę główną w postaci samochodu osobowego marki Peugeot Imiona i nazwiska wylosowanych osób będą wyczytywane trzykrotnie w odstępach trzydziesto sekundowych. Po zgłoszeniu zwycięzca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego dane osobowe, a następnie właściwego dowodu Zakupu Promocyjnego wskazanego w Kuponie Loteryjnym Warunkiem przyznania wylosowanej nagrody, jest osobista obecność Uczestnika w trakcie losowania. Za zwycięzcę moŝe być uznana tylko ta osoba, której dane osobowe są umieszczone na Kuponie Loteryjnym JeŜeli wylosowana osoba nie zgłosi się do prowadzącego losowanie w ciągu trzydziestu sekund od ostatniego wyczytania lub nie będzie posiadała dokumentu potwierdzającego jej dane osobowe lub nie będzie posiadała oryginału właściwego dowodu Zakupu Promocyjnego, losowanie prowadzone jest dalej, aŝ do momentu, w którym wylosowany Uczestnik spełni wszystkie warunki określone Regulaminem Uczestnicy Loterii zostaną poinformowani o jej wynikach w Centrum Handlowym bezpośrednio po przeprowadzeniu losowania, poprzez ustne ogłoszenie za pomocą systemu wzmacniającego dźwięk Kupony Loteryjne: nieoryginalne, noszące ślady przerabiania, takie których czytelność została ograniczona, wypełnione nieprawidłowo bądź w sposób niepełny (np. nie zawierające choćby jednego z elementów wymaganych niniejszym regulaminem), nie zawierające oświadczenia o wyraŝeniu zgody na jednorazowe przetwarzanie danych osobowych dla celów loterii, kupony niepodstemplowane przez hostessę obsługującą Punkt Obsługi Loterii, będą traktowane jako niewaŝne i nie będą brały udziału w loterii Jeden Uczestnik moŝe zostać zwycięzcą loterii jednokrotnie. Kupon Loteryjny raz wylosowany nie bierze udziału w dalszym losowaniu. 11. Odbiór nagrody 11.1 Nagroda dodatkowa oraz nagrody pocieszenia zostaną wydane zwycięzcom loterii bezpośrednio po losowaniu w Galerii Handlowej w dniu 25 października 2009 r. do godziny 20: Nagroda główna zostanie wydana najpóźniej do dnia 13 listopada 2009 r. w Centrum Handlowym w miejscu ekspozycji nagrody (tj. przy sklepach: komfort, gorseteria, apteka astra) w godzinach jego otwarcia, w terminie umówionym z Laureatem Warunkiem odebrania nagród jest wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody oraz podpisania oświadczenia, Ŝe nie jest się osobą o której mowa w pkt. 7.3 niniejszego regulaminu Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zmianami). W 4

5 przypadku nagrody głównej Organizator potrąci część pienięŝną nagrody na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w loterii. Podatek dochodowy od nagrody głównej odprowadzi Organizator. 12. Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej 12.1 Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej sprawować będzie Wewnętrzna Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora loterii zwana dalej Komisją Nadzoru. W skład Komisji Nadzoru wejdzie osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych Organizator wyda regulamin działania komisji Komisja sporządzi protokół z podaniem wyników loterii. Uczestnik loterii moŝe zapoznać się z protokołem na swoje Ŝądanie. 13. Zasady postępowania reklamacyjnego 13.1 Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania loterii promocyjnej i po jej zakończeniu - w terminie do 7 dni od daty wydania ostatniej nagrody tj. najpóźniej w terminie do dnia 20 listopada 2009 r. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data jej złoŝenia w biurze Organizatora Reklamacje, tylko w formie pisemnej, naleŝy składać na adres Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, Łódź, ul. Radwańska 4/12 z uwzględnieniem: imienia, nazwiska, dokładnego adresu składającego reklamację, numeru telefonu kontaktowego oraz podania dokładnego opisu i powodu reklamacji Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej Postępowanie reklamacyjne trwa 3 dni. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii pocztą, priorytetowym listem poleconym, o zachowaniu 3 dniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez Organizatora (data stempla pocztowego). Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora loterii Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po dniu 24 listopada 2009 r. nie będą rozpatrywane, nawet w przypadku gdy Uczestnik dochowa terminu określonego w pkt Przedawnienie roszczeń 14.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia kiedy roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 15. Odpowiedzialność Organizatora 15.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie się nakładu Kuponów Promocyjnych w Galerii Handlowej przed zakończeniem trwania sprzedaŝy promocyjnej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady fizyczne lub prawne poszczególnych nagród, chyba Ŝe ponosi winę za ich powstanie. 5

6 15.3 Odpowiedzialność z tytułu gwarancji, dotyczącej nagród w loterii, ponosi wystawca dokumentu gwarancyjnego (producent) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych podanych przez Uczestnika na Kuponie Promocyjnym uniemoŝliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi nagrody. 16. Postanowienia końcowe 16.1 Dane osobowe Uczestników loterii będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr.101, poz.926 ze zmianami). Dane osobowe Uczestników loterii będą przetwarzane przez Organizatora jednorazowo i wyłącznie do celów prowadzonej loterii. KaŜdy z Uczestników loterii ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakŝe jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w loterii. Dane osobowe Uczestników loterii umieszczone na kuponach zostaną zniszczone w terminie jednego miesiąca od zakończenia loterii, z tym Ŝe dane Laureatów będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym nagroda została wydana Pełna treść regulaminu loterii dostępna będzie w biurze Organizatora loterii: SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa, Łódź, ul. Radwańska 4/12, na stronie internetowej oraz w Punkcie Obsługi Loterii w Centrum Handlowym Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą loterią będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn. Dz. U r., nr 4, poz. 27) Zasady przeprowadzania loterii określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych moŝe odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. 6

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB 1. [Nazwa loterii] Loteria będzie prowadzona pod nazwą Zdrapka RB. 2. [Nazwa Organizatora loterii] Organizatorem loterii jest Robert

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna (zwana dalej Loterią) jest prowadzona pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Nazwa loterii: Mieszkanie za czytanie 2. Podmiot urządzający loterię (Organizator): Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Agil-S 100 EC, Pyrinex 480 EC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Adama Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ROZWOJOWY KLUB MALUCHA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego pod nazwą Rozwojowy Klub Malucha (dalej zwanego Programem) jest Saatchi&Saatchi

Bardziej szczegółowo