REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej 1. Postanowienia ogólne 1.1 Nazwa Loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej. 1.2 Nazwa Organizatora Loterii - Organizatorem Loterii jest Robert Wojkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą "SMOLAR" Agencja Promocyjno Reklamowa, w Łodzi przy ul. Gustawa Daniłowskiego 5/31, Łódź. Biuro Organizatora: ul. Inżynierska 15, Łódź, zwany dalej Organizatorem. 1.3 Nazwa organu, który wydał zezwolenie - Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz z późn. zmianami) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Łodzi. 1.4 Zasięg Loterii - Loteria odbędzie się na terenie miast Częstochowy i Łodzi. Sprzedaż promocyjna odbędzie się w Centrum Handlowym Galeria Jurajska w Częstochowie natomiast losowania nagród będą odbywały się w Łodzi w biurze organizatora loterii. 1.5 Czas trwania Loterii - Loteria zaczyna się w dniu 19 listopada 2012 r. a kończy w dniu 13 lutego 2013 r., termin ten obejmuje Sprzedaż Promocyjną, losowanie nagród, termin wydania nagród, termin składania i rozpatrywania reklamacji. 2. Definicje 2.1 Loteria promocyjna gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru lub usługi i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w Loterii, a Organizator Loterii oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie Loteria promocyjna zwana jest dalej Loterią. 2.2 Sprzedaż Promocyjna okres czasu, w którym prowadzona jest sprzedaż w Centrum Handlowym związana z prowadzoną Loterią. Sprzedaż Promocyjna rozpocznie się w dniu 19 listopada 2012 r. a zakończy w dniu 23 grudnia 2012 r. 2.3 Centrum Handlowe Centrum Handlowe Galeria Jurajska, ul. Wojska Polskiego 207, Częstochowa. Godziny otwarcia Centrum Handlowego: w dni powszednie i soboty od do 22.00, w niedziele od do Zakup Promocyjny każdy zakup dowolnych towarów i usług o łącznej wartości co najmniej 100,00 zł brutto (słownie: sto złotych), udokumentowany jednym dowodem zakupu, tj. paragonem lub fakturą VAT, dokonany w sklepach i punktach usługowych Centrum Handlowego (za wyjątkiem zakupu alkoholi, papierosów oraz bonów i kart podarunkowych oraz usług kantoru wymiany walut), w okresie Sprzedaży Promocyjnej. 2.5 Kupon Loteryjny dostępny w Centrum Handlowym, w trakcie trwania całej Sprzedaży Promocyjnej, papierowy kupon przeznaczony do wypełnienia przez Uczestnika Loterii, celem zgłoszenia udziału w Loterii. Kupon Loteryjny zawierać będzie puste miejsca na podanie bezwzględnie wymaganych danych Uczestnika tj.: - imię, - nazwisko, - wiek, 1

2 - adres zameldowania z kodem pocztowym (zgodny z dokumentem tożsamości), - numer dowodu Zakupu Promocyjnego, - nr tel. komórkowego, - adres (jeżeli Uczestnik posiada), - oświadczenie Uczestnika Loterii o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Smolar Agencję Promocyjno Reklamową i GTC Galeria Jurajska Sp. z o.o., ul. Wołoska 5; Warszawa zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania, usuwania i żądania zaprzestania przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Loterii. Wypełniając kupon, akceptuję warunki regulaminu Loterii Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.), przez GTC Galeria Jurajska Sp. z o.o., ul. Wołoska 5; Warszawa. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania, usuwania i żądania zaprzestania przetwarzania. Ponadto zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych również drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną na podany adres zgodnie z ustawą dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz.1204, z późn. zm.)., - podpis Uczestnika. Dodatkowo, każdy Kupon Loteryjny będzie posiadał miejsce na wpisanie przez hostessę pracującą w Punkcie Obsługi Loterii unikatowego numeru Kuponu Loteryjnego ( unikatowy numer ). 2.6 Urna Promocyjna tekturowy, zabezpieczony przed otwarciem i przygotowany dla potrzeb Loterii pojemnik, przeznaczony do wrzucania Kuponów Loteryjnych. Urna Promocyjna usytuowana będzie w Centrum Handlowym w Punkcie Obsługi Loterii, w godzinach jego otwarcia, w czasie trwania Sprzedaży Promocyjnej. 2.7 Punkt Obsługi Loterii oznaczone miejsce w Centrum Handlowym, w którym usytuowana będzie Urna Promocyjna oraz dostępne będą Kupony Loteryjne, oraz w którym w trakcie trwania całej Sprzedaży Promocyjnej obecna będzie hostessa obsługująca Loterię. 3. Uczestnicy Loterii 3.1 W Loterii może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W Loterii mogą wziąć również udział niepełnoletnie osoby fizyczne, które ukończyły 13 rok życia, wyłącznie za pisemną zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych. Pismo zawierające zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinno być doręczone organizatorowi przed wydaniem nagrody, w przeciwnym przypadku nagroda nie zostanie wydana. Pismo to przechowywane będzie u organizatora wraz z pozostałą dokumentacją dotyczącą Loterii. 3.2 W Loterii nie mogą brać udziału podmioty gospodarcze - tj. osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które chciałyby przystąpić do Loterii w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz spółki osobowe. 2

3 Dodatkowo w Loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: najemców i właścicieli punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego, podmiotów świadczących usługi związane z obsługą Centrum Handlowego tj. SOLID SECURITY, AMLUX Sp. z o.o., GEGENBAUER POLSKA Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI Mieczysław Jakubowski i innych podmiotów współpracujących z Centrum Handlowym., GTC S.A., Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Loterii. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, a także na podstawie innych umów cywilnoprawnych. W Loterii nie mogą wziąć udziału członkowie rodzin pracowników, o których mowa powyżej. 3.3 Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 4. Zasady Loterii 4.1 W okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej w punktach handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego, a także w Punkcie Obsługi Loterii dostępne będą Kupony Loteryjne. 4.2 Każda osoba, która zgłosi się do hostessy obsługującej Punkt Obsługi Loterii i przedstawi paragon lub fakturę, potwierdzające dokonanie Zakupu Promocyjnego, otrzyma na Kuponie Loteryjnym pieczątkę o treści Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej oraz unikatowy numer Kuponu Loteryjnego. Dowód Zakupu Promocyjnego, na podstawie, którego podstemplowywany jest Kupon Loteryjny, będzie także ostemplowany oraz dodatkowo parafowany przez hostessę pracującą w Punkcie Obsługi Loterii w celu uniemożliwienia jego ponownego wykorzystania. 4.3 Zakup promocyjny uprawnia do wzięcia udziału w loterii tylko i wyłącznie w tym dniu w którym został dokonany. Zakup promocyjny dokonany w danym dniu trwania sprzedaży promocyjnej uprawnia do zgłoszenia się do loterii tylko i wyłącznie w tym samym dniu. 4.4 Uczestnik, który dokonał wielokrotności Zakupu Promocyjnego, ma prawo do pobrania takiej ilości Kuponów Loteryjnych, która odpowiada liczbie dokonanych Zakupów Promocyjnych. 4.5 Uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do Loterii, jednak każde kolejne zgłoszenie musi być udokumentowane odrębnym dowodem Zakupu Promocyjnego. 4.6 Aby wziąć udział w Loterii Uczestnik powinien: - w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej dokonać Zakupu Promocyjnego, - pobrać Kupon Loteryjny i dać go hostessie pracującej w Punkcie Obsługi Loterii do podstemplowania, - czytelnie i kompletnie wypełnić podstemplowany Kupon Loteryjny i własnoręcznie go podpisać, - koniecznie zachować oryginał dowodu Zakupu Promocyjnego, - przekazać Kupon Loteryjny hostessie obsługującej Punkt Obsługi Loterii, która zweryfikuje prawidłowość i kompletność danych w Kuponie oraz nada każdemu Kuponowi unikatowy numer (każde zgłoszenie będzie posiadało swój unikatowy numer) i która wprowadzi ten numer do systemu komputerowego organizatora, - po wprowadzeniu do systemu unikatowego numeru, hostessa wrzuci Kupon Loteryjny do Urny Promocyjnej, lub jeżeli Uczestnik ma życzenie, hostessa odda mu kupon i uczestnik samodzielnie wrzuci kupon do Urny Promocyjnej. 3

4 4.7 Uczestnik otrzyma od hostessy obsługującej Punkt Obsługi Loterii potwierdzenie nadania unikatowego numeru. 4.8 Po zakończeniu każdego dnia trwania sprzedaży promocyjnej, urna promocyjna będzie opróżniana (Kupony Loteryjne będą archiwizowane do potrzeb loterii), natomiast baza zgłoszeń, zawierająca unikatowe numery z danego dnia, będzie wysyłana do biura organizatora. 5. Losowania 5.1 Loteria składa się z 35 dziennych etapów z których każdy przypada na jeden dzień trwania loterii tj. na dni: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , W każdym etapie dziennym wyłaniany będzie jeden laureat oraz jeden laureat rezerwowy nagrody, o której mowa w pkt. 6.1 regulaminu. 5.3 Losowanie nagród odbywać się będzie codziennie od r. do r., spośród zgłoszeń złożonych do loterii w dniu poprzedzającym dzień danego losowania np. losowanie nagród dziennych za poniedziałek r., nastąpi we wtorek r., spośród Kuponów Loteryjnych złożonych w poniedziałek r. Jeżeli dzień losowania wypada w sobotę lub niedzielę, losowanie za te dni odbędzie w najbliższy poniedziałek. Łącznie odbędzie się 35 losowań nagród dziennych. 5.4 Losowania nagród odbywać się będą w biurze organizatora, Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, Łódź, ul. Inżynierska 15 (w godzinach pomiędzy 10:00 a 15:00) na podstawie bazy zgłoszeń przygotowanej przez hostessy pracujące w Punkcie Obsługi Loterii oraz specjalnie przygotowanych losów zawierających unikatowy numer. Losowanie będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny. 5.5 Organizator za każdy dzień trwania loterii będzie losował laureata oraz laureata rezerwowego nagrody. Każda nagroda będzie posiadała jednego laureata oraz dodatkowo laureata rezerwowego tej nagrody. Czynność losowania polegać będzie na wylosowaniu dwóch unikatowych numerów z bazy numerów z danego dnia. Pierwszy wylosowany numer odpowiadać będzie laureatowi, drugi laureatowi rezerwowemu danej nagrody w loterii. Po wylosowaniu unikatowego numeru, organizator przyporządkuje wylosowany numer do właściwego kuponu loteryjnego, odpowiednio dla laureata i laureata rezerwowego. 5.6 Wszystkie losowania przeprowadzone będą pod nadzorem Członków Wewnętrznej Komisji Nadzoru. 5.7 Zgłoszenia do loterii z danego dnia biorą udział w losowaniu tylko i wyłącznie za ten konkretny dzień. 5.8 Zgłoszenia po przeprowadzeniu losowania za dany dzień są następnie usuwane z bazy zgłoszeń do losowania. 4

5 5.9 Jeden uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w trakcie trwania loterii. W przypadku wylosowania uczestnika, który już został laureatem nagrody w loterii, uprawnia do danej nagrody przechodzą na laureata rezerwowego tej nagrody. 6. Nagrody 6.1 Nagrodami w Loterii jest 35 sztuk równorzędnych nagród w postaci tabletów firmy Samsung P3110 Galaxy Tab 2, każdy o wartości 836,40 zł brutto (słownie: osiemset trzydzieści sześć złotych 40/100). 6.2 Wartość całej puli nagród wynosi ,00 zł brutto (słownie dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 00/100). 6.3 Laureatowi nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. 6.4 Nagrody w Loterii nie podlegają wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe. 7. Informacja o wygranej w Loterii i odbiór nagród 7.1 Laureaci nagród oraz Laureaci rezerwowi nagród zostaną poinformowani o wynikach losowania poprzez umieszczenie listy zwycięzców w Punkcie Obsługi Loterii oraz Punkcie Obsługi Klienta w Centrum Handlowym oraz na stronie internetowej oraz Lista Laureatów oraz Laureatów rezerwowych będzie wywieszana najpóźniej w dniu następującym po dniu losowania i będzie dostępna do dnia 10 stycznia 2013 r. Dane Laureatów oraz Laureatów rezerwowych loterii umieszczone będą na liście w następującym formacie: pierwsza litera imienia, nazwisko, miejscowość zamieszkania laureata oraz dodatkowo unikatowy numer zwycięskiego Kuponu Loteryjnego, np.: Laureat z dnia r.: R.Wojkowski, Częstochowa, 26/11/317. Laureat rezerwowy z dnia r.: K.Draniewicz, Częstochowa, 26/11/ Aby otrzymać nagrodę, Laureat powinien najpóźniej w terminie do 10 stycznia 2013 r. zgłosić się osobiście do Punktu Obsługi Klienta w Centrum Handlowym wraz z dokumentem tożsamości potwierdzającym jego dane osobowe umieszczone na wylosowanym Kuponie Loteryjnym oraz z oryginałem dowodu Zakupu Promocyjnego, którego numer wpisany jest na wylosowanym Kuponie Loteryjnym. 7.3 Laureat traci prawo do nagrody w następujących przypadkach: - nie odebrania nagrody w terminie wskazanym w pkt. 7.2 regulaminu, - wygrania więcej aniżeli jednej nagrody, zgodnie z pkt. 5.9 regulaminu, - nie spełnienia pozostałych warunków opisanych w pkt. 7.2 regulaminu loterii. 7.4 W przypadku kiedy laureat straci prawo do odebrania nagrody, zgodnie z pkt 7.3 niniejszego regulaminu, uprawnienia do danej nagrody przechodzą na laureata rezerwowego danej nagrody. 7.5 Laureat rezerwowy zostanie poinformowany o wygranej, najpóźniej w terminie do dnia r., poprzez zamieszczenie takiej informacji na stronie internetowej oraz oraz dodatkowo poprzez wysłanie wiadomości SMS na nr tel. komórkowego podany w Kuponie Loteryjnym oraz dodatkowo jeżeli laureat rezerwowy podał adres mailowy, poprzez wiadomość wysłaną na wskazany w Kuponie Loteryjnym adres . 5

6 7.6 Aby otrzymać nagrodę, Laureat rezerwowy powinien najpóźniej w terminie do 20 stycznia 2013 r. zgłosić się osobiście do Punktu Obsługi Klienta w Centrum Handlowym wraz z dokumentem tożsamości potwierdzającym jego dane osobowe umieszczone na wylosowanym Kuponie Loteryjnym oraz z oryginałem dowodu Zakupu Promocyjnego, którego numer wpisany jest na wylosowanym Kuponie Loteryjnym. 7.7 Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 20 stycznia 2013 r.. Po upływie tego terminu nagrody nie zostaną wydane i pozostaną w dyspozycji organizatora. Warunkiem wydania Laureatowi lub Laureatowi rezerwowemu nagrody jest podpisanie oświadczenia, że nie jest on osobą, o której mowa w pkt. 3.2 niniejszego Regulaminu oraz wypełnienie pokwitowania odbioru nagrody. 7.8 Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zmianami). 8. Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii 8.1 Nadzór nad prawidłowością urządzania Loterii promocyjnej sprawować będzie Wewnętrzna Komisja Nadzoru powołana przez Organizatora Loterii zwana Komisją Nadzoru. W skład Komisji Nadzoru wejdzie osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 8.2 Organizator wyda regulamin działania Komisji Nadzoru. 8.3 Komisja Nadzoru sporządzi protokół z podaniem wyników Loterii. Uczestnik Loterii może zapoznać się z protokołem w biurze Organizatora. 9. Zasady postępowania reklamacyjnego 9.1 Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Loterii i po jej zakończeniu - w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty wydania ostatniej nagrody tj. najpóźniej w terminie do dnia 28 stycznia 2013 r. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data jej złożenia w biurze organizatora. 9.2 Reklamacje, tylko w formie pisemnej, należy składać na adres Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, Łódź, ul. Inżynierska 15 z podaniem: imienia, nazwiska, dokładnego adresu osoby składającej reklamację, numeru telefonu kontaktowego oraz podania dokładnego opisu i powodu reklamacji. 9.3 Reklamacje rozpatruje Komisja Nadzoru. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. 9.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 3 (trzy) dni robocze. Wszelkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 13 lutego 2013 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi Loterii pocztą, priorytetowym listem poleconym, o zachowaniu 3 dniowego terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego). Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie, właściwym według właściwości ogólnej wynikającej z przepisów postępowania cywilnego. 9.5 Reklamacje, które wpłyną do organizatora po dniu 08 lutego 2013 r. nie będą rozpatrywane. 6

7 9.6 Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 10. Postanowienia końcowe 10.1 Dane osobowe Uczestników Loterii będą wykorzystywane przez Smolar Agencję Promocyjno Reklamową i GTC Galeria Jurajska Sp. z o.o., ul. Wołoska 5; Warszawa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr.101, poz.926 ze zmianami) Pełna treść Regulaminu Loterii dostępna będzie w biurze organizatora Loterii: SMOLAR Agencja Promocyjno Reklamowa, Łódź, ul. Inżynierska 15 oraz na stronie internetowej (w okresie od trwania Loterii tj. od 19 listopada 2012 r. do dnia 13 lutego 2013 r.) oraz w Punkcie Obsługi Loterii w Centrum Handlowym (w okresie trwania Sprzedaży Promocyjnej tj. od 19 listopada 2012 r. do 23 grudnia 2012 r.) Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Loterią będą rozstrzygane przez sąd, według właściwości ogólnej wynikającej z przepisów postępowania cywilnego W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz ze zmianami). ORGANIZATOR 7

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą "Loteria Carrefour Zielone Wzgórze. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZWARIOWANY POWRÓT DO SZKOŁY 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Zwariowany powrót do szkoły ; 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ DIAMENTOWY KONKURS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ DIAMENTOWY KONKURS 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ DIAMENTOWY KONKURS a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Diamentowy Konkurs. b. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO. Postanowienia ogólne. a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WYBIERAM PIĘKNO 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Wybieram Piękno, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Tu mieszkam, tu płacę podatki. 2. Nazwa organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB 1. [Nazwa loterii] Loteria będzie prowadzona pod nazwą Zdrapka RB. 2. [Nazwa Organizatora loterii] Organizatorem loterii jest Robert

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Przedłużamy wakacje,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo