REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ OSRAM Loteria Disneyland POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Nazwa loterii] - Loteria będzie prowadzona pod nazwą OSRAM Loteria Disneyland. 2. [Nazwa Organizatora loterii] - Organizatorem Loterii jest Robert Wojkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź. 3. [Nazwa organu, który wydał zezwolenie] - Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009r. nr 201, poz z późn. zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Celnej w Łodzi. 4. [Definicje] 4.1 Loteria promocyjna gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna zwana jest dalej loterią. 4.2 Sprzedaż promocyjna czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z prowadzoną loterią promocyjną. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy zakupu produktów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt. 7 niniejszego regulaminu. Poza tym okresem produkty promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w loterii. 4.3 Zakup promocyjny każdy jednorazowy zakup dowolnie wybranego produktu promocyjnego udokumentowany dowodem zakupu (paragonem lub FV), dokonany w dowolnym sklepie w którym dostępne są produkty promocyjne na terenie całego kraju w okresie sprzedaży promocyjnej. Produkty promocyjne dostępne są w sprzedaży w sklepie również poza okresem trwania loterii jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w loterii. 4.4 Produkt promocyjny dowolny produkt marki OSRAM, oznaczony specjalną naklejką promocyjną informującą o loterii, pod którą znajduje się kupon z unikatowym kodem. 4.5 Sklep dowolny sklep detaliczny na terenie całego kraju w którym dostępne będą produkty promocyjne. 4.6 Kupon specjalnie przygotowany kupon znajdujący się pod naklejką promocyjną umieszczoną na produkcie promocyjnym. Na każdym kuponie umieszczony będzie unikatowy, indywidualny kod. 4.7 Formularz zgłoszeniowy specjalnie przygotowany do potrzeb loterii formularz znajdujący się na stronie internetowej pod adresem Formularz zgłoszeniowy oraz strona internetowa została przygotowana przez organizatora na potrzeby niniejszej loterii. Formularz zgłoszeniowy służy do zgłoszenia się uczestników do loterii. Celem przystąpienia do loterii uczestnik powinien w okresie od dnia r. do dnia r. zgłosić się do loterii poprzez podanie w formularzu następujących danych: - unikatowy kod z kuponu,

2 - adres uczestnika loterii, - zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź oraz przez firmę OSRAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 117, Warszawa, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii OSRAM Loteria Disneyland. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania, usuwania i żądania zaprzestania przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu i wyrażam zgodę na jego treści. Wszelkie dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą na dzień jego wypełnienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez firmę OSRAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla celów marketingowych. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania, usuwania i żądania zaprzestania przetwarzania. Ponadto zgadzam się na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną, w tym na podany przeze mnie adres , zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204, z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. - po prawidłowym zarejestrowaniu się w formularzu zgłoszeniowym uczestnik otrzyma na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres link aktywacyjny, uczestnik musi potwierdzić swój udział poprzez przyciśnięcie ( kliknięcie ) tego linku aktywacyjnego. Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia oraz potwierdzeniu uczestnictwa w loterii poprzez przyciśniecie link u aktywacyjnego, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii. Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji w bazie loterii, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu loterii. 5. [Zasięg loterii] Loteria swoim zasięgiem obejmuje całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 6. [Czas trwania loterii] Loteria zaczyna się w dniu r. a kończy w dniu r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni postępowania reklamacyjnego. 7. [Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej] Sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu r. a zakończy w dniu r. lub do wyczerpania nakładu produktów promocyjnych, w każdym wypadku nie później jednak niż do dnia r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie nakładu produktów promocyjnych biorących udział w loterii. 8. [Uczestnicy loterii] W loterii może wziąć udział osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa z siedzibą w Łodzi, OSRAM Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i wstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

3 9. [Dane osobowe] Dane osobowe uczestników loterii będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r Nr.101, poz.926 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie do celów prowadzonej loterii i wydania nagród. Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak jest warunkiem koniecznym do wydania nagrody. 10. [Dostępność regulaminu] Pełna treść regulaminu loterii dostępna jest w czasie trwania loterii - w biurze organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, Łódź, ul. Inżynierska 15 na stronie internetowej pod adresem oraz na stronie internetowej ZASADY PROWADZENIA LOTERII Loteria zostanie przeprowadzona według następujących zasad: 11.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 8 powyżej, która zechce wziąć udział w loterii powinna: - dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej w dowolnym sklepie, - dokonać płatności za zakupiony produkt promocyjny, - koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego (paragon lub FV), - koniecznie zachować naklejkę znajdującą się na produkcie promocyjnym wraz z kuponem zawierającym unikatowy kod, - zarejestrować unikatowy kod z kuponu wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie oraz potwierdzić udział w loterii poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, zgodnie z postanowieniami pkt. 4.7 regulaminu Uczestnik może wielokrotnie zgłosić się do loterii zgodnie z zasadą, że wielokrotność zakupu promocyjnego uprawnia do wysłania odpowiedniej liczby zgłoszeń do loterii, z tymże jeden uczestnik nie może wysłać więcej niż 25 zgłoszeń do loterii w ciągu jednego dnia Jedna osoba oraz jedno gospodarstwo domowe (przez termin gospodarstwo domowe organizator rozumie ten sam adres zamieszkania lub zameldowania uczestników loterii) może otrzymać jedną nagrodę główną oraz jedną nagrodę dodatkową w całej loterii. Czyli jedna osoba oraz jedno gospodarstwo domowe może w ramach całej loterii otrzymać maksymalnie dwie nagrody tj. jedną nagrodę główną oraz jedną dodatkową. W sytuacji, w której jedna osoba lub jedno gospodarstwo domowe zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody, zgodnie z zapisami regulaminu, po weryfikacji danych osobowych uczestników, dany uczestnik zostanie nagrodzony jedną, pierwszą wylosowaną nagrodą danego rodzaju a kolejna zostanie przekazana Uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów Jedno zgłoszenie w loterii stanowi jedną szansę w losowaniu nagród Wylosowane zgłoszenie zostaje usuwane z bazy do losowania i nie bierze udziału w kolejnych losowaniach W razie utraty lub zniszczenia kuponu z unikatowym kodem lub oryginału dowodu zakupu (paragonu lub FV) stwierdzającego udział w loterii uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora W loterii biorą udział wyłącznie oryginalne naklejki i kupony promocyjne, które zostały wyprodukowane na zlecenie organizatora loterii. Naklejki i kupony promocyjne podrobione, przerobione zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a także co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie

4 zostały uzyskane przez uczestnika w sposób przewidziany regulaminem, nie uprawniają do udziału w loterii i otrzymania którejkolwiek z nagród przewidzianych w regulaminie Dowód zakupu (paragon lub FV) potwierdza dokonanie zakupu promocyjnego, jeżeli spełnia następujące warunki: - jest prawdziwy, tzn. został wystawiony przez sklep, którego nazwa i adres znajdują się na nim i nie jest podrobiony lub sfałszowany, - jest czytelny - jest oryginalny, tzn. nie jest kserokopią, kopią poświadczoną notarialnie Nagrodami w loterii są: NAGRODY 12.1.a Nagroda główna: 3 (słownie: trzy) równorzędne nagrody w postaci vouchera z przeznaczeniem na rodzinną wycieczkę dla czterech osób (rodzina 2 dorosłych + 2 dzieci) do parku rozrywki Disneyland Paris o jednostkowej wartości 20, zł brutto każdy (słownie: dwadzieścia tysięcy zło 00/100), szczegółowy opis nagrody znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu. Dodatkowo do każdej nagrody głównej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 2,222,22 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa zł 22/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody głównej wynosi 22, zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa zł 22/100), przy czym część nagrody, jaką jest gotówka w kwocie 2,222,22 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa zł 22/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od laureata i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. Łączna ilość nagród głównych wynosi 3 sztuki (słownie: trzy). Łączna wartość wszystkich nagród głównych wynosi 66, zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć zł 66/100) b Nagroda dodatkowa: 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) równorzędnych nagród w postaci pluszowej maskotki Mickey Mouse marki Disney (55cm) o jednostkowej wartości 150,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt zł 00/100). Łączna ilość nagród dodatkowych wynosi 90 sztuk (słownie: dziewięćdziesiąt). Łączna całkowita wartość nagród dodatkowych wynosi ,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100) Wartość całej puli nagród w loterii wynosi 80, zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt sześć zł. 66/100). LOSOWANIE 13.1 Loteria została podzielona na 3 (słownie: trzy) etapy: 1) pierwszy etap loterii trwa od godz. 00:00:00 dnia r. do godz. 23:59:59 dnia r., 2) drugi etap loterii trwa od godz. 00:00:00 dnia r. do godz. 23:59:59 dnia r., 3) trzeci etap loterii trwa od godz. 00:00:00 dnia r. do godz. 23:59:59 dnia r Dla każdego etapu odbędzie się 1 losowanie (słownie: jedno). Losowania laureatów odbywać się będą w następujące dni: 1) r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia r. do godz. 23:59:59 dnia r. (za pierwszy etap loterii zgodnie z pkt ust. 1),

5 2) r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia r. do godz. 23:59:59 dnia r. (za drugi etap loterii zgodnie z pkt ust. 2), 3) r. ze zgłoszeń otrzymanych od godz. 00:00:00 dnia r. do godz. 23:59:59 dnia r. (za trzeci etap loterii zgodnie z pkt ust. 3) Losowania przeprowadzone zostaną zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt regulaminu w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynieryjnej 15 w godzinach od 10:00 do 12: Czynność losowania będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny. Każde prawidłowe zgłoszenie będzie miało nadany unikatowy nr porządkowy (nadawany według kolejności otrzymanych zgłoszeń). Organizator przygotuje losy z unikatowymi nr porządkowymi zgłoszeń i następnie będzie je losował z urny. Losowanie nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem Członków Wewnętrznej Komisji Nadzoru W trakcie każdego losowania zostanie wyłoniony 1 laureat (słownie: jeden) nagrody głównej oraz 30 laureatów (słownie: trzydziestu) laureatów nagrody dodatkowej W trakcie każdego losowania, dla każdej nagrody, wylosowany zostanie dodatkowo jeden laureat rezerwowy, na wypadek zajścia okoliczności opisanych w regulaminie, w szczególności na wypadek okoliczności opisanych w pkt. 11.3, 15.1 i Każda nagroda będzie miała przypisanego jednego laureata głównego oraz jednego laureata rezerwowego Każde losowanie będzie odbywać się w następujący sposób: - pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody głównej, - druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody głównej, - kolejnych trzydzieści wylosowanych osób zostanie laureatami nagród dodatkowych (kolejno wylosowani: trzecia, czwarta, piąta, szósta trzydziesta druga osoba), - kolejnych trzydzieści wylosowanych osób zostanie laureatami rezerwowymi nagrody dodatkowej (kolejno wylosowani: trzydziesta trzecia, trzydziesta czwarta, trzydziesta piąta sześćdziesiąta druga osoba), przy czym kolejnym laureatom nagród z miejsc 3-32 odpowiadają kolejni laureaci rezerwowi odpowiednio z miejsc 33-62, na przykład: osoba wylosowana jako 33 jest laureatem rezerwowym dla osoby wylosowanej jako 3 z kolei a osoba wylosowana jako 62 jest laureatem rezerwowym dla osoby wylosowanej jako 32 z kolei. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII ORAZ ODBIÓR NAGRÓD 14.1 Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii sprawować będzie wewnętrzna komisja nadzoru loterii powołana przez organizatora loterii, zwana dalej komisją. W skład komisji nadzoru wejdą trzy osoby, w tym osoba legitymująca się świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych Organizator wyda regulamin działania komisji Komisja sporządzi protokół z przebiegu losowania nagród z podaniem wyników loterii. Uczestnik loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie organizatora: Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, ul. Inżynierska 15, Łódź Do zadań komisji będzie należało w szczególności: - nadzór nad przebiegiem druku naklejek z kuponami, - zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom, - zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,

6 - podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania, - udział w czynnościach wydawania wygranych nagród, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez zwycięzcę, - rozpatrywanie wpływających od uczestników loterii reklamacji i udzielanie uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanej loterii. OGŁASZANIE WYNIKÓW 15.1 Każdy laureat nagrody zostanie powiadomiony o wygranej, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty losowania, poprzez wiadomość wysłaną na adres , który uczestnik podał w zgłoszeniu do loterii. W treści wysłanej wiadomości laureat zostanie poinformowany o konieczności osobistego doręczenia lub wysłania za pośrednictwem poczty, nie później niż w terminie 3 dni od dnia powiadomienia o wygranej, na adres organizatora Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, ul. Inżynierska 15, Łódź, następujących dokumentów i danych: - oryginału naklejki promocyjnej z unikatowym kodem, - oryginału dowodu zakupu promocyjnego (paragonu lub FV), - imię, nazwisko, wiek, adres zameldowania, adres do korespondencji (pod który zostanie dostarczona nagroda), nr PESEL, serii i nr dokumentu tożsamości, - załączenie własnoręcznie podpisanego oświadczenia o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Smolar Agencja Promocyjno - Reklamowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Inżynierskiej 15, Łódź oraz przez firmę OSRAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 117, Warszawa, dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem loterii OSRAM Loteria Disneyland. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania, usuwania i żądania zaprzestania przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w loterii. Zapoznałem się z postanowieniami regulaminu i wyrażam zgodę na jego treści. Wszelkie dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą na dzień jego wypełnienia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez firmę OSRAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dla celów marketingowych. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich, ich poprawiania, usuwania i żądania zaprzestania przetwarzania. Ponadto zgadzam się na otrzymywanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną, w tym na podany przeze mnie adres , zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz.1204, z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. - data i własnoręczny podpis laureata. W przypadku nie doręczenia organizatorowi wymaganych danych przez laureata w terminie wynikającym z pkt regulaminu, uprawnienia do danej nagrody przechodzą na laureata z listy rezerwowej przypisanego do tej nagrody. Postępowanie z laureatem z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach jak w przypadku laureata danej nagrody, zgodnie z pkt regulaminu. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie spełni warunków opisanych powyżej, nagroda pozostaje w dyspozycji organizatora Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia laureata nagrody o wygranej z przyczyn nie leżących po stronie organizatora, a w szczególności z powodu błędnego adresu laureata, zmiany adresu laureata w czasie trwania loterii przez laureata Przesyłki z wymaganymi danymi od laureatów nagród, o których mowa w pkt. 15.1, laureaci mogą zgłaszać do organizatora w terminie do dnia r. (decyduje data

7 stempla pocztowego). O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż r Przesyłki z wymaganymi danymi od laureatów z listy rezerwowej, o których mowa w pkt. 15.1, laureaci rezerwowi mogą zgłaszać do organizatora w terminie do r. (decyduje data stempla pocztowego). O zachowaniu terminu do wniesienia przesyłki z wymaganymi danymi, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż r Jeśli laureat nie prześle wymaganych danych w terminie, o którym mowa w pkt 15.3 lub 15.4, oznacza to jego rezygnację z nagrody Nagrody przewidziane w loterii zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej w terminie 3 dni od daty otrzymania od laureata loterii prawidłowej przesyłki z wymaganymi danymi zgodnie z pkt regulaminu loterii, nie później jednak niż do r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej Przy odbiorze nagród laureaci zobowiązani są do wypełnienia pokwitowania odbioru nagrody, które wręczą kurierowi Nagrody nie wydane w terminie do dnia r., pozostają w dyspozycji Organizatora W przypadku nie okazania przez laureata wymaganych dokumentów lub danych, organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe Nagroda nie może być przeniesiona na osoby trzecie wskazane przez Laureata. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 16.1 Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej w czasie trwania Loterii i po jej zakończeniu w terminie najpóźniej do dnia r. na adres biura organizatora Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa, ul. Inżynierska 15, Łódź. O prawidłowym terminie wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U.Nr 118 poz793) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.

8 16.3 Reklamacje są rozpatrywane przez komisję utworzoną przez organizatora zgodnie z pkt Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 2 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez organizatora, nie później jednak niż do dnia r Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie regulaminu. Uczestnik zostanie o decyzji komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 1 dnia od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia r., o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego W przypadku nie uwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym. PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ 17.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. ZOBOWIAZANIE PODATKOWE 18.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 19.1 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz z późn. zm.) Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz ze zmianami) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do wysokości wartości nagród określonej w regulaminie loterii Organizator kontaktuje się z uczestnikami tylko i wyłącznie na potrzeby loterii Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem strony internetowej używając internetowego adresu kontaktowego lub też kontaktować się telefonicznie z organizatorem pod numerem telefonu (42) lub (42) w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora). ORGANIZATOR

9 Załącznik nr 1 regulaminu loterii OSRAM Loteria Disneyland Zakres świadczeń objętych voucherem obejmuje: - przelot samolotem z Warszaw do Paryża oraz z Paryża do Warszawy dla 4 osób liniami lotniczymi LOT w klasie ekonomicznej, - transfer tam i z powrotem z lotniska w Paryżu do parku rozrywki Disneyland Paris dla 4 osób, - 3-dniowy pobyt (dwa noclegi + dwa śniadania) w hotelu Sequoia Lodge dla 4 osób, - 3-dniowy bilet wstępu do parku rozrywki Disneyland Paris dla 4 osób. Voucher jest możliwy do realizacji najpóźniej do dnia r. Po tym dniu realizacja vouchera nie jest możliwa. Wyjazd rodzinny do parku rozrywki Disneyland Paris powinien zakończyć się w dniu r. Uczestnik musi zgłosić realizację voucheru minimum na 20 dni roboczych przed planowanym wyjazdem.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Tu mieszkam, tu płacę podatki. 2. Nazwa organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej 1. Postanowienia ogólne 1.1 Nazwa Loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą Świąteczna Loteria Galerii Jurajskiej. 1.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WYGRANE ZAPA(R)KOWANE Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii Loteria będzie prowadzona pod nazwą WYGRANE ZAPA(R)KOWANE. 2. Nazwa organizatora loterii Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Zdrapka RB 1. [Nazwa loterii] Loteria będzie prowadzona pod nazwą Zdrapka RB. 2. [Nazwa Organizatora loterii] Organizatorem loterii jest Robert

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Piękno wygrywa (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Piękno wygrywa zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria Carrefour Zielone Wzgórze Postanowienia ogólne 1. Nazwa loterii - Loteria będzie prowadzona pod nazwą "Loteria Carrefour Zielone Wzgórze. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KUP I WYGRAJ (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Kup i wygraj zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ODLOTOWA LOTERIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ODLOTOWA LOTERIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ODLOTOWA LOTERIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą ODLOTOWA LOTERIA. 2. Organizatorem Loterii jest Robert

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą Przedłużamy wakacje (dalej: Regulamin ) 1 Nazwa Loterii Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą Przedłużamy wakacje,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj rodzinne wakacje! (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wygraj rodzinne wakacje! zwanej dalej Loterią jest IQ Marketing

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Multi Multi Loteria. 1 Nazwa Loterii i organizator

Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Multi Multi Loteria. 1 Nazwa Loterii i organizator Regulamin Loterii promocyjnej pod nazwą Multi Multi Loteria 1 Nazwa Loterii i organizator 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Multi Multi Loteria,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wielka Loteria Urodzinowa I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej zwanej dalej Loterią Loteria będzie prowadzona pod nazwą Wielka Loteria Urodzinowa. 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Milionada. 1 Nazwa Loterii

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Milionada. 1 Nazwa Loterii Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą Milionada 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milionada, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo