ZASADY REKRUTACJI ROK AKADEMICKI 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY REKRUTACJI ROK AKADEMICKI 2014/2015"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Program Erasmus Plus STA Staff Mobility for Teaching Assignments Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ZASADY REKRUTACJI ROK AKADEMICKI 2014/2015 ZASADY OGÓLNE Na wyjazd w ramach Programu Erasmus Plus będą kwalifikowani Nauczyciele akademiccy WSTiJO zatrudnieni na umowę o pracę. Kwalifikacja Nauczycieli akademickich kandydatów na wyjazdy w ramach Programu Erasmus Plus odbywa się w oparciu o zasady respektujące wszelkie ogólne zasady Programu oraz ewentualne dodatkowe wymagania wynikające z decyzji podjętych przez WSTiJO. Zasady kwalifikacji pracowników są zharmonizowane z polityką Uczelni w zakresie rozwoju kadry. Celem wyjazdu Nauczycieli akademickich jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (Staff Mobility for Teaching Assignments). Nauczyciele akademiccy zainteresowani udziałem w Programie Erasmus Plus proszeni są o wybranie uczelni właściwej z punktu widzenia celów Programu oraz własnego rozwoju naukowego, z uwzględnieniem posiadanych kompetencji dydaktycznych. Aktualnie WSTiJO prowadzi współpracę z kilkoma uczelniami partnerskimi, w których Nauczyciele akademiccy mogą starać się o realizację mobilności w ramach Programu Erasmus Plus (wykaz instytucji w tabeli nr 1 na ostatniej stronie). Nauczycieli akademickich zainteresowanych udziałem w Programie zachęca się do nawiązania komunikacji i współpracy z nowymi, wybranymi przez siebie uczelniami zagranicznymi, w których możliwa jest realizacja mobilności. W następnym punkcie scharakteryzowane zostały uczelnie, z którymi możliwa jest współpraca w ramach Programu Erasmus Plus. Wymiana Nauczycieli akademickich może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą rozszerzoną KARTĘ ERASMUSA ważną w roku akademickim 2014/2015, z którą została podpisana Umowa Międzyinstytucjonalna (Bilateralna) przewidująca wymianę nauczycieli akademickich. W celu nawiązania współpracy z nowym partnerem - uczelnią zagraniczną, w której Nauczyciel akademicki ma możliwość i planuje zrealizować swoją mobilność, jest on zobowiązany do uzupełnienia umowy bilateralnej przy wsparciu uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus Plus dr Małgorzaty Pasławskiej, a następnie w razie braku zastrzeżeń, do przekazania jej do podpisu stronom uwzględnionym w umowie. Umowa bilateralna MUSI zostać podpisana przed terminem wyjazdu Pracownika. Oficjalny wzór umowy bilateralnej znajduje się w dokumentach do pobrania.

2 Czas trwania mobilności wynosi: od 2 dni do 2 miesięcy, z wyłączeniem czasu podróży. We wszystkich przypadkach działanie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych musi obejmować minimum 8 godzin dydaktycznych. Zajęcia powinny być zintegrowane z programem studiów w uczelni przyjmującej. Termin wyjazdu i czas pobytu musi zostać uzgodniony i zatwierdzony w pełnym porozumieniu z Władzami Uczelni w taki sposób, aby nieobecność Nauczyciela akademickiego miała możliwie zredukowany wpływ na harmonogram prowadzonych zajęć dydaktycznych wynikających z planu studiów. Podstawą kwalifikacji Nauczyciela akademickiego na wyjazd w ramach Programu Erasmus Plus jest ocena i akceptacja dokumentów rekrutacyjnych, w tym w szczególności jakościowa ocena Indywidualnego programu dydaktycznego. Programy oceniane będą przez uczelnianą Komisję Rekrutacyjną Programu Erasmus Plus ds. mobilności pracowników. Poszczególne etapy rekrutacji zostały opisane szczegółowo w dalszej części dokumentu. Pobyt Nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej musi zostać rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 marca 2015 r. a 20 września 2015 r. Po zakończeniu wyjazdu Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do otrzymania z uczelni partnerskiej pisemnego zaświadczenia o rzeczywistym okresie pobytu w tej uczelni. Okres pobytu potwierdzonego przez uczelnię musi być taki sam, jak okres pobytu podany w indywidualnym dokumencie Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement oraz w umowie finansowej. Zaświadczenie to musi także zawierać informację o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych (minimum 8 godzin dydaktycznych). Po powrocie z mobilności Nauczyciel akademicki jest zobowiązany do wypełnienia ankiety on-line, czyli raportu z wyjazdu. Narzędziem służącym do ankietowania jest w tym przypadku Mobility Tool (informacje będą dostępne u uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus). Maksymalna liczba Nauczycieli akademickich, którzy będą mogli skorzystać z wyjazdów typu STA jest określona w umowie finansowej zawartej pomiędzy Narodową Agencją (Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji) a Wyższą Szkołą Turystyki i Języków Obcych. Przyznana pula mobilności na rok akademicki 2014/2015 to 3 miejsca na wyjazdy w celach dydaktycznych. Z każdym Nauczycielem akademickim zakwalifikowanym na wyjazd w ramach Programu Erasmus Plus zostanie podpisana umowa finansowa przed rozpoczęciem mobilności. Wsparcie finansowe na koszty pobytu wypłacone będzie zgodnie z krajem docelowym według stawek dziennych (wg. podziału na grupy opracowanego przez Komisję Europejską), ustalonych dla Polski przez Narodową Agencję Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Z Programu Erasmus Plus wypłacane będzie wsparcie finansowe na maksymalnie 5 dni roboczych, czyli dni realnego pobytu w uczelni partnerskiej, bez dni przeznaczonych na podróż. Pierwsza transza przyznanych środków zostanie wypłacona w formie zaliczki. Ostateczne rozliczenie wyjazdu nastąpi po

3 powrocie Nauczyciela akademickiego - na podstawie pisemnego potwierdzenia z uczelni przyjmującej, zgodnie z rzeczywistymi datami pobytu. Zgodnie z interpretacją z MNiSzW i Ministerstwa Finansów, wsparcie finansowe w części przekraczającej wysokość diet dziennych, zgodnych ze stawkami diety za dobę wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167), jest dochodem pracownika i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz oskładkowaniu składkami ZUS. Szczegółowe warunki finansowe mobilności w ramach Programu Erasmus Plus zostaną określone w umowie finansowej zawartej pomiędzy WSTiJO a Nauczycielem akademickim. Przyznany grant na wyjazd ma charakter uzupełniający jest przeznaczony na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni przyjmującej. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych środków na sfinansowanie kosztów podróży w ramach Programu Erasmus Plus. Dokumenty rekrutacyjne, które podlegać będą weryfikacji i ocenie przez uczelnianą Komisję Rekrutacyjną Programu Erasmus Plus ds. mobilności pracowników (wzory dokumentów dostępne są w wersji do pobrania, w kolejności zgodnej z numeracją) ETAP I dotyczy Nauczycieli akademickich zainteresowanych udziałem w Programie Komplet dokumentów wskazanych w ramach Etapu I musi zostać złożony w podpisanej teczce w Sekretariacie Rektora do dnia r. 1) Wniosek zgłoszeniowy (1.1) Komentarz: we wniosku zgłoszeniowym należy podać między innymi informację dotyczącą znajomości języka obcego. Wyjazd w celach dydaktycznych wiąże się z koniecznością znajomości języka obcego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w uzgodnionym języku wykładowym w uczelni przyjmującej (tabela 1). Znajomość języka należy określić we wniosku zgodnie z podaną klasyfikacją: A1 Beginner; A2 Pre-Intermediate; B1 Intermediate; B2 Post-intermediate; C1 Advanced; C2 Nearly native-speaker level. Nauczyciele akademiccy posiadające certyfikat lub inny dokument potwierdzający znajomość języka obcego proszeni są o jego dostarczenie.

4 2) Indywidualny program dydaktyczny podlegający ocenie jakościowej (1.2) Komentarz: w Programie indywidualnym należy podać dwie uczelnie partnerskie, w których Nauczyciel akademicki ma potencjalną możliwość i chciałby zrealizować wyjazd w ramach Programu Erasmus Plus, biorąc pod uwagę własne kompetencje w zakresie nauczania oraz prowadzonych zajęć dydaktycznych. Nauczyciela akademickiego zachęca się do nawiązania komunikacji i współpracy z nową, wybraną przez siebie uczelnią zagraniczną, w której możliwa jest realizacja mobilności w ramach Programu Erasmus Plus. 3) Jeśli potencjalny wyjazd planowany jest do uczelni, z którą WSTiJO dotychczas nie prowadzi współpracy, Nauczyciel akademicki dostarcza także treść wiadomości elektronicznej potwierdzającej możliwość realizacji mobilności w tej uczelni. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, przekraczającej pulę przyznanych przez Narodową Agencję miejsc na rok akademicki 2014/2015, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu nauczycieli akademickich podejmie uczelniana Komisja Rekrutacyjna Programu Erasmus Plus ds. mobilności pracowników. W takiej sytuacji Komisja może wziąć pod uwagę następujące kryteria: 1. Fakt wcześniejszego udziału Nauczyciela akademickiego w Programie Erasmus w ramach jego stosunku pracy z WSTiJO. 2. Staż pracy w WSTiJO. Nauczyciele akademiccy, których kandydatury zostały zatwierdzone po I etapie otrzymają wiadomość do dnia r. ETAP II dotyczy Nauczycieli akademickich wyłonionych w pierwszym Etapie rekrutacji Komplet dokumentów wskazanych w ramach Etapu II musi zostać złożony w podpisanej teczce w Sekretariacie Rektora najpóźniej do dnia r. 1. Individual Teaching Programme (1.3) Komentarz: Program ten musi zostać uzgodniony i wypełniony w pełnym porozumieniu z uczelnią przyjmującą, a następnie zaakceptowany i podpisany przez Panią Prorektor ds. Nauki Profesor Elżbietę Puchnarewicz. Termin pobytu za granicą należy w pierwszej kolejności uzgodnić z Władzami WSTiJO. 2. Umowa Międzyinstytucjonalna (Bilateralna) (1.4) Komentarz: ta umowa jest wymagana w przypadku nowej uczelni partnerskiej, z którą WSTiJO nie prowadzi dotychczas współpracy. Umowa bilateralna zostaje przygotowana przez Nauczyciela akademickiego przy wsparciu uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus Plus, a następnie w razie braku zastrzeżeń, przekazana do podpisu

5 Władzom WSTiJO. Umowa bilateralna MUSI zostać podpisana przed terminem wyjazdu Nauczyciela akademickiego. Oficjalny wzór bilateralnej umowy znajduje się w dokumentach do pobrania. ETAP III dotyczy nauczycieli akademickich, którzy terminowo dostarczyli komplet dokumentów wskazanych w ramach Etapu II Komplet dokumentów musi zostać złożony w podpisanej teczce w Sekretariacie Rektora najpóźniej do dnia r. 1. Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement (1.5) Komentarz: Umowa ta zostaje wypełniona w porozumieniu z uczelnią przyjmującą i musi być zgodna z informacjami zawartymi w Individual Teaching Programme. Zaakceptowana umowa musi zostać podpisana przez wszystkie strony wymienione w dokumencie. 2. Kserokopia karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) oraz dowodu ubezpieczenia NNW, KL i OC (aktualnych w całym okresie mobilności pracownika). 3. Numer rachunku walutowego Euro, na który zostanie wypłacone wsparcie indywidualne w ramach Programu Erasmus Plus. 4. Umowa finansowa zawarta pomiędzy Nauczycielem akademickim a WSTiJO (bezpośrednio przed wyjazdem nauczyciela akademickiego). ETAP IV Po powrocie z wyjazdu Komplet dokumentów musi zostać złożony w podpisanej teczce w Sekretariacie Rektora najpóźniej na dwa tygodnie od daty powrotu 1. Pisemne potwierdzenie okresu pobytu (1.6). Okres pobytu potwierdzonego przez uczelnię przyjmującą musi być taki sam, jak okres pobytu podany w dokumencie Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement oraz w umowie finansowej zawartej z Nauczycielem akademickim. Zaświadczenie to musi także zawierać informację o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych (minimum 8 godzin dydaktycznych). 2. Ankieta on-line raport, która zostanie wygenerowana w Mobility Tool (informacje na ten temat będą dostępne u uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus). Uczelniana Komisja Programu Erasmus Plus ds. mobilności pracowników w składzie: 1. Pani Kanclerz WSTiJO mgr Jadwiga Barbara Moroz 2. Pani Prorektor ds. nauki prof. dr hab. Elżbieta Puchnarewicz 3. Koordynator Programu Erasmus Plus dr Małgorzata Pasławska Koordynator Programu Erasmus Plus dr Małgorzata Pasławska tel

6 W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia merytorycznych zmian w treści poniższych zasadach. Zmiany te mogą wynikać z nowych ustaleń przekazywanych na bieżąco przez Komisję Europejską, Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tabela 1. Aktualne uczelnie partnerskie WSTiJO w ramach Programu Erasmus Plus Nazwa uczelni/ Kod Erasmus Uczelni Obszar kształcenia uzgodniony z Uczelnią partnerską Liczba uzgodnionych mobilności w celach Wymagana znajomość języka w celu prowadzenia zajęć Strona www Uczelni Osoba kontaktowa dydaktycznych dydaktycznych University of Granada, Grenada, Hiszpania E GRANADA01 Faculty of Economics and Business Sciences (Department of Tourism) Obszar: Tourism studies 1 osoba (5 dni) j. angielski B2 lub j. hiszpański B2 Francisco J. Montoro Ríos Vicedean for International relations Faculty of Tourism University of Girona, Obszar: Tourism, travel José Garcia-Boër Girona, Hiszpania and leisure; 1 osoba (5 dni) j. angielski B2 Responsible for E GIRONA02 Hotel, restaurants and International Relations catering Faculty of Tourism University of Debrecen, Debreczyn, Węgry HU DEBRECE01 Faculty of Economics and Business Administration Obszar: Business and Administration; Economics; Faculty of Health Sciences Obszar: Nauki o zdrowiu 1 osoba (5 dni) j. angielski B2 lub j. węgierski B2 Katalin Danyi Mobility Coordinator WYJAZD W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Nauczyciel akademicki może już w pierwszym etapie procesu rekrutacji nawiązać komunikację ową z podaną osobą kontaktową uczelni partnerskiej w celu wstępnego uzgodnienia właściwej tematyki zajęć, która miałaby zostać zrealizowana w tej uczelni w razie zakwalifikowania się Nauczyciela akademickiego na wyjazd. Zachęca się również do pozyskania informacji z oficjalnych stron internetowych uczelni partnerskich. W tytule wiadomości do instytucji partnerskiej należy podać następujące dane: imię i nazwisko, PL WARSZAW72, Staff Mobility for Teaching Erasmus Plus

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP

Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP Załącznik do zarządzenia Nr Z.16.2012.2013 z dnia 9 października 2012 r. Zasady obsługi administracyjnej współpracy międzynarodowej UTP 1. Zasady obsługi administracyjnej zagranicznych wyjazdów służbowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin ustala organizację i ogólne zasady współpracy międzynarodowej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 1. Projekty mobilności oraz Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej aktualizacja: 23. 12. 2014 r. SPIS TREŚCI: PODRÓŻ AKCJA 1. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS ZASADY WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS w roku akademickim 2013/2014 w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie I. ZASADY WYJAZDÓW STUDENTÓW NA PRAKTYKĘ (SMP) I.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r.

INFORMACJE DLA STUDENTÓW. aktualizacja: 7 maja 2015 r. INFORMACJE DLA STUDENTÓW aktualizacja: 7 maja 2015 r. SPIS TREŚCI Jak wziąć udział w programie?... 4 Mobilność... 4 Udział w innych projektach prowadzonych przez uczelnię... 6 Zajęcia prowadzone przez

Bardziej szczegółowo

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:

Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: Rekrutacja studentów na praktyki zagraniczne W roku akademickim 2010/2011 Student ma obowiązek złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: - Podanie do Prorektora ds. Dydaktycznych i

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014

ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Uniwersytet Mikołaja Kopernika ERASMUS Przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktyki (SMP) rok 2013/2014 Biuro Programów Międzynarodowych Rektorat, pokoje 506-508 ul. Gagarina 11 87-100 Toruń tel.:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r.

Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r. Instrukcja w sprawie zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. Stanisława Staszica w Krakowie NA STUDIA/PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU Erasmus + 2014/2015 Od roku akademickiego 2014/2015 Program Erasmus

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Lodz International Studies Academy Zasady realizacji wyjazdów studentów Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 i 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE Studenci Wyższej Szkoły Studiów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Zarządzanie projektem mobilności LdV Warszawa, dnia 13.06.2013r. PODSTAWOWE FAZY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Akceptacja projektu do realizacji Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/2014 z dnia 24 lutego 2014r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 2014/2015 Praktyki zagraniczne I. Zasady ogólne 1) Praktyki zagraniczne w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16.

Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16. Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16. W roku 2015/2016 zarówno wsparcie indywidualne" jak i dodatkowe środki przyznane w związku z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga!

Przed wyjazdem Rejestracja w uczelni zagranicznej Uwaga! Twój program studiów za granicą Potrzebne dokumenty i informacje 45834 Uwaga! Przed wyjazdem 1. Rejestracja w uczelni zagranicznej Na stronie internetowej uczelni, do której się wybierasz, sprawdź: terminy składania i rodzaj dokumentów / formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji

Bardziej szczegółowo

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW

2012/2013. erasmus. krok po kroku. przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę. Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW 2012/2013 erasmus krok po kroku przewodnik dla studentów wyjeżdżających na praktykę Dział Współpracy Międzynarodowej UKSW Publikacja sfinansowana z funduszu Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011

Dokument obowiązuje od dnia 28.07.2011 ZASADY ORGANIZACJI PROGRAMU ERASMUS PRAKTYKA PRZEZ KONSORCJUM UTWORZONE PRZEZ UNIWERSYTET JAGIELLOOSKI ORAZ CENTRUM INNOWACYJNEGO ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA (CIRS) W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012. Dokument obowiązuje

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

STUDIA ZA GRANICĄ. w ramach programu Erasmus. Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego

STUDIA ZA GRANICĄ. w ramach programu Erasmus. Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego STUDIA ZA GRANICĄ w ramach programu Erasmus Przewodnik dla studentów Kolegium Karkonoskiego Jelenia Góra 2008 Spis treści: Ogólne informacje o programie Erasmus Kto moŝe wziąć udział w programie? Dokąd

Bardziej szczegółowo