Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Maria Gmytrasiewicz mgr Monika Szczerbak Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Maćkowska Konsultacja: mgr inż. Maria Majewska Korekta: Joanna Iwanowska Edyta Kozieł Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 412[01].Z1.03 Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik rachunkowości. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Rzeczowe aktywa trwałe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Leasing Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Wartości niematerialne i prawne Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Gospodarka zapasami materiałowymi Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Obrót towarowy Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Obrót wyrobami gotowymi Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Obsługa komputerowego programu środków trwałych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Obsługa komputerowego programu handlowego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 84 2

4 1. WPROWADZENIE Rachunkowość stanowi logiczny, całościowy i zwarty system. Najbardziej pracochłonną i jedną z trudniejszych w praktyce jest ewidencja księgowa stanowiąca część tego systemu. Niniejszy poradnik ma ułatwić słuchaczom poznanie ewidencji wybranego zagadnienia rachunkowości - zmian w rzeczowych zasobach przedsiębiorstwa, także z wykorzystaniem użytkowego programu komputerowego. Podjęcie próby samodzielnego rozwiązywania zadań musi być poprzedzone przyswojeniem treści teoretycznych, które w niezbędnym zakresie zawarte są w materiale nauczania do poszczególnych części. Poradnik zawiera: 1. wymagania wstępne, to znaczy określenie posiadanej wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji tej jednostki modułowej, 2. cele kształcenia, które określają jakie umiejętności uczeń powinien opanować w wyniku procesu kształcenia, 3. materiał nauczania umożliwiający samodzielne wykonywanie ćwiczeń 4. ćwiczenia, zawierające treść, sposób wykonania, niezbędne materiały, 5. sprawdzian postępów, który ma umożliwić sprawdzenie poziomu wiedzy, 6. sprawdzian osiągnięć umożliwiający ocenę umiejętności zdobytych podczas realizacji jednostki modułowej, 7. wykaz literatury. W materiale nauczania zostały omówione szczegółowo treści dotyczące obsługi użytkowych programów komputerowych środków trwałych i programu magazynowego (handlowego), zarządzania danymi komputerowymi, zabezpieczania ich przed osobami nieuprawnionymi oraz ich archiwizowania. Są to bardzo istotne wskazówki praktyczne, które umożliwią Ci wykorzystanie różnych programów komputerowych w pracy zawodowej. 3

5 Schemat układu jednostek modułowych Moduł 412[01].Z1 Ewidencja księgowa działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z1.01 Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie 412[01].Z1.02 Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z!.03 Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.04 Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.05 Sporządzanie sprawozdań rocznych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Do realizacji jednostki modułowej powinieneś umieć: zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące rachunkowości zdefiniować pojęcie aktywów trwałych i obrotowych, sklasyfikować aktywa trwałe i obrotowe, zdefiniować poszczególne składniki aktywów, przyporządkować dany składnik majątku do aktywów trwałych lub obrotowych, dokonywać rozliczeń z kontrahentami i urzędem skarbowym poruszać się w oknach systemu Windows, wykonywać podstawowe operacje na plikach i folderach, sterować miejscem zapisu danych na dysku i dyskietkach, stosować podstawowe dane dotyczące arkuszy kalkulacyjnych, formatować i redagować komórki arkusza, stosować zasady adresowania względnego i bezwzględnego komórek, efektywnie wykorzystywać podstawowe działania na komórkach, sporządzać tabele i wykresy z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, stosować zasady tworzenia wydruków w arkuszu. stosować programy komputerowe przy wprowadzaniu, modyfikacji i przeglądaniu danych oraz przy konstruowaniu zestawień i raportów, zabezpieczyć dane w postaci elektronicznej: dodać nowego użytkownika, edytować jego dane oraz zmienić mu hasło, nadawać uprawnienia użytkownikom do pracy z programem, zarchiwizować i odtworzyć dane w postaci elektronicznej, dokonywać ustawień archiwum (określić miejsce tworzenia bazy archiwum). 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA Po realizacji jednostki modułowej powinieneś umieć: sklasyfikować środki trwałe według grup klasyfikacji GUS, ustalić wartość początkową i bieżącą rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zaprowadzić księgi inwentarzowe, zaewidencjonować dowody księgowe i operacje gospodarcze związane ze zmianami w stanie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zaewidencjonować środki trwałe na kontach pozabilansowych, rozróżnić amortyzację dla celów bilansowych i podatkowych, obliczyć i zaksięgować odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne różnymi metodami, zastosować najkorzystniejszą metodę amortyzacji, scharakteryzować środki trwałe w budowie, ustalić koszt środków trwałych w budowie, zdefiniować i rozróżnić leasing operacyjny i finansowy, zaewidencjonować operacje gospodarcze związane z leasingiem finansowym i operacyjnym, wycenić rozchód materiałów różnymi metodami, zastosować w wycenie stałe ceny ewidencyjne oraz rozliczyć odchylenia od tych cen, zaewidencjonować operacje gospodarcze związane z obrotem materiałowym, ustalić ceny i marże w obrocie towarowym, zaewidencjonować operacje gospodarcze związane z obrotem towarowym, rozliczać i ewidencjonować koszty zakupu, sporządzić rejestry zakupu, zaewidencjonować podatek VAT naliczony, dokonać klasyfikacji produktów pracy, wycenić przychód i rozchód produktów gotowych i produktów w toku, według poszczególnych metod wyceny, zaewidencjonować operacje gospodarcze w zakresie produktów pracy, znać podstawowe zasady obsługi wybranych programów komputerowych: środków trwałych, magazynowo - sprzedażowego, dołączyć, odłączyć firmy, magazyny, skonfigurować program komputerowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, wprowadzić i zatwierdzić środek trwały do ewidencji, naliczyć kwoty umorzenia środków trwałych, wykonać inwentaryzację środków trwałych, wprowadzić do programu wyniki spisu z natury, przeglądać i drukować przebieg amortyzacji środka trwałego, sporządzić protokół wprowadzania i inwentaryzacji w programie magazynowym, zarejestrować dokumenty zakupu VAT oraz dokumenty magazynowe, rozliczać towary w cenach rzeczywistych metodami LIFO i FIFO lub wg wskazanej dostawy, zdefiniować rejestry zakupu i tworzyć dla nich zestawienia, 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA I ZESTAWY ĆWICZEŃ 4.1 Rzeczowe aktywa trwałe Materiał nauczania Zgodnie z ustawą o rachunkowości za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, niezakwalifikowane do inwestycji, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. W szczególności są to: nieruchomości w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy. Aby prawidłowo wprowadzić środki trwałe do ewidencji w księgach rachunkowych należy posłużyć się Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT) tj. usystematyzowanym zbiorem obiektów majątku trwałego służącym m.in. do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych, badań statystycznych. KŚT zawiera podział na trzech poziomach: grupa (symbol jednocyfrowy), podgrupa (symbol dwucyfrowy), rodzaj (symbol trzycyfrowy). Wyodrębnia się 10 grup środków trwałych: 0 grunty 1 budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3 kotły i maszyny energetyczne 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 5 specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 6 urządzenia techniczne 7 środki transportu 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 9 inwentarz żywy. Prawidłowe ujęcie środków trwałych wymaga także wyceny. Wycena dla potrzeb bilansowych dokonywana jest: w momencie przyjęcia środka trwałego do używania co pozwala na ustalenie wartości początkowej będącej podstawą dokonywania odpisów umorzeniowych, na dzień bilansowy. Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości początkowej, którą ustala się w zależności od sposobu wejścia środka trwałego w posiadanie: Środki trwałe nabyte drogą kupna-sprzedaży wycenia się według ceny nabycia (Cn), która obejmuje rzeczywistą cenę zakupu (Crz) powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika do stanu zdatnego do używania (Kz), np.: transport, załadunek, wyładunek, ubezpieczenie, cło, koszt montażu, opłaty skarbowe, notarialne. Cn = Crz + Kz 7

9 W cenie nabycia nie uwzględnia się podatku VAT, z wyjątkiem, gdy podatnikowi nie przysługuje obniżenie o VAT naliczony, Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie wycenia się według kosztu wytworzenia, który obejmuje koszty bezpośrednie produkcji tego środka oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich (usługi obce, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników, zużycie materiałów). Zalicza się także koszty finansowania zewnętrznego (odsetki, prowizje, różnice kursowe), ale tylko w części do dnia oddania wytworzonego składnika do użytkowania. Nie zalicza się kosztów zarządu oraz kosztów sprzedaży. Środki nabyte nieodpłatnie wycenia się szacunkowo według ceny sprzedaży lub wartości godziwej. Wycena może być dokonana przez rzeczoznawców lub samodzielnie przez właściciela, który jednak powinien sporządzić dokument podający źródło informacji o cenach podobnych składników. Zmiana wartości początkowej środków trwałych w trakcie ich używania może ulec zmianie w następujących sytuacjach: 1. ulepszenia powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja), 2. aktualizacji wyceny na mocy odrębnych przepisów gdy na skutek inflacji wartość początkowa po pewnym czasie jest zbyt niska w stosunku do aktualnych cen. Zgodnie z ustawą o rachunkowości środki trwałe nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy aktualizujące dokonywane są: - w przypadku zmiany technologii produkcji, - w razie przeznaczenia do likwidacji, - w przypadku wycofania z używania, - z innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości. Podstawę ewidencji środków trwałych stanowią dokumenty: 1. OT przyjęcie środka trwałego 2. LT likwidacja środka trwałego 3. PT przekazanie środka trwałego Ewidencja szczegółowa w formie księgi inwentarzowej i kart analitycznych obiektów powinna zapewnić ustalenie dla każdego środka: wartości początkowej, identyfikacji za pomocą numeru inwentarzowego, klasyfikacji rodzajowej, daty przyjęcia do użytkowania. Ewidencja syntetyczna prowadzona jest na koncie Środki trwałe. Ze względu na zużycie środków trwałych w wyniku ich użytkowania dokonuje się odpisów umorzeniowych, stanowiących zmniejszenie wartości początkowej. Odpisy te traktowane są na równi z amortyzacją i dokonywane są począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wydania do użytkowania, aż do miesiąca, w którym nastąpiło całkowite umorzenie, sprzedaż, likwidacja, stwierdzenie niedoboru. Umorzenie jest to odpis wartości początkowej o wartość zużycia. Amortyzacja jest to koszt zużycia środków trwałych na skutek ich użytkowania. Przy ustalaniu okresu amortyzacji oraz jego ekonomicznej użyteczności dla celów bilansowych uwzględnia się: 8

10 - liczbę zmian, na których pracuje środek, - tempo postępu techniczno-ekonomicznego, - wydajność mierzoną liczbą godzin pracy lub wytworzonych produktów lub innym miernikiem, - prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego, - przewidywaną przy likwidacji cenę sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego. Obecne rozwiązania nie wskazują i nie zakazują przyjęcia rocznej stawki amortyzacji określonej w przepisach ustaw o podatkach dochodowych dla celów bilansowych. Praktyka wskazuje na dość częste przyjęcie takiej możliwości jeżeli okres ekonomicznej użyteczności pokrywa się z okresem przyjęcia stawki podatkowej. Ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość stosowania: 1. Metody liniowej (równomiernego odpisu bez uwzględnienia wartości likwidacyjnej) Wp roczna stawka amortyzacji a = t 100% Wp a% roczna stopa amortyzacji a% = a = ; t 100 gdzie: a stawka rocznej amortyzacji w złotych a% - stopa rocznej amortyzacji wyrażona w procentach Wp wartość początkowa środka trwałego t przewidywany okres użytkowania wyrażony w latach Metoda liniowa dla celów podatkowych obliczana jest w taki sam sposób z uwzględnieniem stopy amortyzacji wynikającej z tabeli amortyzacyjnej stanowiącej załącznik do ustawy o podatku dochodowym. 2. Metody liniowa (równomiernego odpisu z uwzględnieniem wartości likwidacyjnej) roczna stawka amortyzacji Wp - Wl a = t a 100 roczna stopa amortyzacji a% = ; Wp gdzie: a, a%, Wp, t jak w poprzednim wzorze Wl wartość likwidacyjna Metoda liniowa w takiej postaci nie jest stosowana dla celów podatkowych. 3. Metody degresywnej (sumy cyfr rocznych) odpis przyspieszony kwota do odpisania jest rozkładana tak, że wielkość odpisu jest odwrotnie proporcjonalna do numeru okresu. 9

11 Wp - Wl roczna stawka amortyzacji a = (N n+1) ; (N + 1) N 2 gdzie: (N n+1) numer jaki przypada danemu okresowi w numeracji odwrotnej, N łączna liczba okresów Wp - Wl = kwota bazowa (N + 1) N 2 Metoda degresywna dla celów podatkowych jest obliczana według zupełnie innych zasad. Wykorzystuje się zasadę malejącego salda. Przyspieszony odpis uzyskuje się przez zastosowanie współczynnika od 1 do 3, który zwiększa odpowiednio zastosowaną stopę amortyzacji zgodną z wykazem stawek w przepisach podatkowych. - w pierwszym roku odpisu dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego, - w latach następnych odpisu dokonuje się od wartości netto środka trwałego wartość netto = wartość początkowa umorzenie - w roku, w którym nastąpi zrównanie rocznej kwoty odpisu metodą degresywną z roczną kwota odpisu metodą liniową należy przejść na metodę liniową. Metodę degresywną można zastosować dla środków trwałych z grupy 3-6 i 7 z wyłączeniem samochodów osobowych. 4. Metoda jednostek naturalnych przyjmuje założenie, że zużycie środka trwałego jest proporcjonalne do jego wydajności lub przepracowanych jednostek, Wp - Wl roczna stawka amortyzacji a = ZP n ; ZP N gdzie: ZP N zdolność produkcyjna całego okresu ZP n - zdolność produkcyjna danego roku Metoda ta wykorzystywana jest tylko dla celów bilansowych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych poprzedzone jest sporządzeniem planu amortyzacji w tabeli amortyzacyjnej na cały okres. Przepisy podatkowe dopuszczają dokonywanie odpisów uznaniowo: co miesiąc, raz na koniec kwartału lub raz na koniec roku. Środki trwałe o wartości do zł. mogą być zamortyzowane jednorazowo w miesiącu wydania do używania. Dla celów podatków dochodowych ustawodawca dopuścił korzystne rozwiązania przy nabyciu środka trwałego fabrycznie nowego oraz środków używanych i ulepszonych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji u danego podatnika. 070 Umorzenie środków trwałych 400 Amortyzacja kwota amortyzacji i umorzenia Rys. 4.1 Schemat ewidencji umorzenia i amortyzacji. Źródło: opracowanie własne. 10

12 Ewidencja zmian w stanie środków trwałych prowadzona jest na koncie Środki trwałe i na koncie korygującym Umorzenie środków trwałych. Zmiany dotyczą zwiększeń i zmniejszeń wynikających: z nabycia nie wymagającego montażu, nieodpłatnego otrzymania, zakończenia budowy środka trwałego, przyjęcia w formie aportu, ulepszenia, sprzedaży, likwidacji, nieodpłatnego przekazania, przeszacowania na mocy odrębnych przepisów. Poniżej przedstawione zostaną schematy ewidencji zmian w stanie środków trwałych. Zakup i przyjęcie środka trwałego dokumentowane jest fakturą lub rachunkiem zakupu oraz dokumentem OT. 201 Rozrachunki z dostawcami 010 Środki trwałe Rozliczenie zakupu innych składników majątku VAT naliczony 4. Rys. 4.2 Schemat zakupu i przyjęcia środka trwałego. Źródło: opracowanie własne. Objaśnienia do schematu: 1. FV, OT przyjęcie zakupionego środka trwałego bez prawa odliczenia podatku VAT naliczonego 2. FV zakup środka trwałego 3. OT przyjęcie środka trwałego (wartość netto z faktury) 4. Pk wyksięgowanie naliczonego VAT podlegającego odliczeniu. Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego w formie darowizny stanowi przychody przyszłych okresów, które są rozliczane w pozostałe przychody operacyjne zgodnie z zasadą współmierności, na bieżąco, równolegle do odpisów amortyzacyjnych. 760 Pozostałe przychody 845 Rozliczenia międzyokresowe operacyjne przychodów 010 Środki trwałe Rys. 4.3 Schemat nieodpłatnego przyjęcia środka trwałego. Źródło: opracowanie własne. 11

13 Objaśnienia do schematu: 1. PT nieodpłatne otrzymanie środka trwałego w formie darowizny 2. Pk bieżący odpis darowizny w pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisu amortyzacji. Częstą sytuacją zwiększenia wartości środków trwałych jest ich otrzymanie tytułem wniesienia udziału do spółki w formie niepieniężnej (aportem). 800 Kapitał (fundusz) zasadniczy 010 Środki trwałe wniesienie udziału aportem Rys. 4.4 Schemat przyjęcia środka trwałego stanowiącego udział. Źródło: opracowanie własne. Na mocy odrębnych przepisów ogłaszanych przez Ministra Finansów, gdy wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych (ogłaszany przez GUS) w okresie trzech kwartałów roku ubiegłego w stosunku do analogicznego okresu poprzedzającego rok ubiegły przekroczy 10%, dokonuje się aktualizacji (przeszacowania) majątku oraz dotychczasowego umorzenia. 070 Umorzenie środków 807 Kapitał z aktualizacji trwałych wyceny 010 Środki trwałe Rys. 4.5 Schemat aktualizacji wartości środka trwałego na skutek zmian cen. Źródło: opracowanie własne. Objaśnienia do schematu: 1. Zwiększenie wartości środków trwałych na skutek aktualizacji cen 2. Zwiększenie wartości umorzenia środków trwałych na skutek aktualizacji cen Ze sprzedażą środków trwałych wiążą się dwie typowe operacje gospodarcze: - wystawienie i ujęcie w księgach dowodu sprzedaży, - wystawienie dowodu wydania i wydanie sprzedanego środka. 070 Umorzenie środków 010 Środki trwałe trwałych Pozostałe koszty operacyjne 12

14 760 Pozostałe 200 Rozrachunki z odbiorcami przychody operacyjne 225 VAT należny 2. Rys. 4.6 Schemat ewidencji sprzedaży i wydania środka trwałego. Źródło: opracowanie własne. Objaśnienia do schematu: 1. PT wydanie sprzedanego środka trwałego odbiorcy 2. FV należność z tytułu sprzedaży środka trwałego Likwidacja dotyczy środków trwałych całkowicie lub częściowo zużytych (umorzonych), które nie nadają się do dalszego wykorzystania. Likwidacji dokonuje się komisyjnie sporządzając protokół likwidacji. Pod datą postawienia w stan likwidacji należy wyksięgować likwidowany środek na konto pozabilansowe Środki trwałe w likwidacji. Nieodpłatne przekazanie następuje na podstawie protokołu przekazania PT. Ewidencja likwidacji i nieodpłatnego przekazania dokonywana jest w taki sam sposób. 070 Umorzenie środków 010 Środki trwałe trwałych dotychczasowe umorzenie Wp 765 Pozostałe koszty operacyjne wartość bieżąca 090 Środki trwałe w likwidacji * * postawienie w stan zakończenie likwidacji likwidacji Rys. 4.7 Schemat ewidencji likwidacji i nieodpłatnego przekazania środka trwałego. Źródło: opracowanie własne. Odpisów aktualizujących środków trwałych dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych. W przypadku, gdy odpis aktualizujący dotyczy środka uprzednio 13

15 zaktualizowanego, wówczas odpis ten w pierwszej kolejności zmniejsza utworzony wcześniej kapitał z aktualizacji wyceny, a nadwyżka odpisu ponad wartość kapitału z aktualizacji wyceny odnoszona jest w pozostałe koszty operacyjne. 079 Odpisy aktualizujące wartość 807 Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych (Sp.) Pozostałe koszty operacyjne Rys. 4.8 Schemat ewidencji odpisów aktualizujących. Źródło: opracowanie własne. Objaśnienia do schematu: 1. Pk wyksięgowanie odpisu aktualizującego do wysokości kapitału z aktualizacji wyceny 2. Pk wyksięgowanie pozostałej kwoty odpisu aktualizującego Środki trwałe w budowie tworzą koszty wytworzenia nowego środka lub ulepszenia już istniejącego liczone narastająco dla danego przedsięwzięcia. Koszt wytworzenia oprócz kosztów budowy, montażu czy ulepszenia obejmuje także: niepodlegający odliczeniu podatek VAT oraz podatek akcyzowy, koszt zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie budowy i ujemne różnice kursowe. Rozliczenie kosztów robót następuje pod datą przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Do ewidencji służy konto Środki trwałe w budowie, które może wykazywać saldo Dt oznaczające koszt nie zakończonych robót. Ujmowane jest w bilansie po stronie aktywów. 201 Rozrachunki z dostawcami 304 Rozliczenie zakupu 080 Środki trwałe w budowie 1. netto VAT naliczony 14

16 084 Rozliczenie środków 080 Środki trwałe w budowie trwałych w budowie 010 Środki trwałe * Pozostałe koszty operacyjne 6. Rys. 4.9 Schemat ewidencji kosztów środków trwałych w budowie. Źródło: opracowanie własne. Objaśnienia do schematu: 1. FV brutto za roboty, dostawy, usługi dotyczące budowy środków trwałych. 2. PK zaliczenie kosztów robót netto do kosztów budowy środka trwałego, wyksięgowanie naliczonego VAT podlegającego odliczeniu, 3. Pk odbiór techniczny środka trwałego, 4. OT przyjęcie zakończonego zadania na stan środków trwałych bez konieczności odbioru technicznego 5. OT przyjęcie zakończonego zadania na stan środków trwałych po odbiorze technicznym 6. Pk odpisanie kosztów związanych z zaniechaniem budowy środka trwałego Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie składniki majątkowe zalicza się do środków trwałych? 2. W jaki sposób ustala się wartość początkową środków trwałych? 3. Czym różni się metoda odpisów amortyzacji równomiernej i nierównomiernej? 4. W jaki sposób oblicza się wartość netto środków trwałych? 5. Co oznacza pojęcie środki trwałe w budowie? 6. Jakie są typowe operacje dotyczące zmian wartości środków trwałych? Podaj dekretację. 7. Jakie są typowe operacje dotyczące środków trwałych w budowie? Podaj dekretację Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Klasyfikowanie środków trwałych. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe XYZ Sp. z o.o. w Zgierzu (podatnik VAT) zakupiło zgodnie z fakturą VAT nr 123/5005 z dnia 22 lipca 2005 r. od AUTO-MOBIL-SALON w Łodzi samochód osobowy marki Fiat Panda o pojemności silnika Samochód będzie wykorzystywany do celów ogólnych. Wartość zgodnie z fakturą netto ,00 VAT 15

17 8 140,00 brutto ,00. Przed wydaniem do użytkowania 28 lipca 2005 r. pojazd zarejestrowano dokonując opłaty 50,00. Na zakup samochodu zaciągnięto ,00 kredytu, który został przelany bezpośrednio na konto sprzedawcy pojazdu 25lipca 2005 r., resztę opłacono przelewem. Od kredytu bank pobrał jednorazową prowizję 100,00. Spłata rat kredytu wraz z odsetkami nastąpi od sierpnia 2005 r. Sposób wykonania ćwiczenia: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 3) ustalić wartość początkową biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące regulacje podatku od towarów i usług, 4) określić numer KŚT nabytego środka trwałego i stopę amortyzacji 5) sporządzić dokument OT na przekazanym druku przez nauczyciela, 6) podać datę rozpoczęcia amortyzacji 7) dokonać wszystkich możliwych księgowań na kontach, wynikających z treści zdania. 8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 9) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: - literatura punktu 4.1 niniejszego poradnika, - wykaz KŚT - druk dokumentu OT - aktualne przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczania VAT od zakupionych samochodów osobowych - kalkulator, - arkusze papieru, - pisaki. Ćwiczenie 2 Obliczanie amortyzacji środków trwałych. We wrześniu bieżącego roku podmiot wydał do użytkowania maszynę do robót budowlanych o wartości początkowej ,00. Podmiot stosuje współczynnik 2. Sposób wykonania ćwiczenia: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 3) ustalić numer KŚT i stopę amortyzacji dla maszyny do robót budowlanych 4) ustalić miesiąc rozpoczęcia amortyzacji 5) sporządzić plan amortyzacji na kolejne lata użytkowania 6) ustalić miesiąc i rok zakończenia amortyzacji 7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 8) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: - wykaz KŚT - literatura do punktu

18 - druk tabeli amortyzacyjnej, - kalkulator - arkusze papieru, - pisaki. Ćwiczenie 3 Obliczanie amortyzacji środków trwałych. Spółka z o.o. wprowadza do użytkowania w listopadzie br. fabrycznie nowy środek urządzenie wiertnicze o wartości początkowej ,00. Stopa amortyzacji tego urządzenia według wykazu stawek wynosi 20%. Sposób wykonania ćwiczenia: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 3) obliczyć kwotę amortyzacji w pierwszym roku stosując przepisy art. 16 k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 4) przeprowadzić rachunek amortyzacji i wybrać korzystniejszy wariant dla podatnika korzystając z możliwości jakie daje art. 16 k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 5) przeprowadzić rachunek amortyzacji i wybrać korzystniejszy wariant na podstawie tych samych danych zakładając, że urządzenie wydano do użytkowania w lutym br. 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: - aktualne przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16 k) - literatura do punktu kalkulator - arkusze papieru, - pisaki. Ćwiczenie 4 Obliczanie amortyzacji środków trwałych dla celów bilansowych. Przedsiębiorstwo nabyło specjalistyczne urządzenie za ,00. długość okresu ekonomicznej użyteczności oszacowano na 3 lata. Po takim okresie urządzenie ma być wycofane i zastąpione nowym. Wartość końcową oszacowano na 500,00. Sposób wykonania ćwiczenia: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 3) obliczyć kwotę amortyzacji metodą sumy cyfr rocznych, 4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: - ustawa o rachunkowości, 17

19 - literatura do punktu kalkulator, - zeszyt przedmiotowy. Ćwiczenie 5 Ewidencjonowanie zmian w stanie i wartości środków trwałych. Salda wybranych kont w spółce akcyjnej wynoszą: 010 Środki trwałe , Umorzenie środków trwałych ,00 Podmiot jest płatnikiem VAT. W bieżącym miesiącu miały miejsce operacje gospodarcze: 1. LT zlikwidowano środek trwały w związku z jego zużyciem wartość początkowa 8 300,00 umorzenie 8 100,00 wartość netto a. Pk ewidencja likwidowanego środka na koncie pozabilansowym 2. FV za złomowanie i transport zlikwidowanej maszyny wartość netto 203,00 VAT 22% 44,66 wartość brutto 247,66 3. Rk (KP) wpłata za sprzedaż złomu pochodzącego ze zlikwidowanej maszyny 307,00 4. FV za zakupiony komputer wartość netto 4 400,00 VAT 22% 968,00 wartość brutto 5 368,00 5. OT przyjęcie zakupionego komputera do użytkowania 4 400,00 6. FV za sprzedaż samochodu dostawczego wartość netto 1 800,00 VAT 22% 396,00 wartość brutto 2 196,00 7. PT rozchód ze stanu sprzedanego samochodu dostawczego wartość początkowa ,00 umorzenie ,00 wartość netto 1 440,00 8. FV za zakupioną obrabiarkę wartość netto 9 200,00 VAT 22% 2 024,00 wartość brutto ,00 9. OT przyjęcie zakupionej obrabiarki do użytkowania 9 200, Pk wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej zlikwidowanej maszyny w związku z zakończeniem likwidacji 8 300,00 Sposób wykonania ćwiczenia: 1) zgromadzić literaturę, 2) zapoznać się z treścią zadania, 18

20 3) otworzyć konta księgowe na podstawie treści, 4) dokonać ewidencji operacji gospodarczych na kontach, 5) ustalić wartość netto posiadanych środków trwałych, 6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. Wyposażenie stanowiska pracy: - ustawa o rachunkowości, - literatura do punktu kalkulator, - zeszyt przedmiotowy. Ćwiczenie 6 Ewidencjonowanie zmian w stanie i wartości środków trwałych oraz środków trwałych w budowie. Salda wybranych kont przedsiębiorstwa wynoszą: 131 Rachunek bieżący ,00 Podmiot jest podatnikiem VAT. Operacje gospodarcze, które miały miejsce w bieżącym miesiącu: 1. FV za opracowaną dokumentację techniczną hali produkcyjnej zaliczona w koszty środka trwałego w budowie wartość netto 2 200,00 VAT 22% 484,00 wartość brutto 2 684,00 2. FV za zakupione materiały przekazane bezpośrednio do budowy hali produkcyjnej wartość netto ,00 VAT 7% 5 180,00 wartość brutto ,00 3. Wb - zapłata za materiały do budowy hali ,00 4. FV za prace budowlano-montażowe przy budowie hali produkcyjnej, których koszt zaliczono do kosztów budowy środka wartość netto ,00 VAT 7% 1 400,00 wartość brutto ,00 5. Wb przekazanie przez bank na rachunek bieżący środków kredytu na sfinansowanie budowy hali według umowy z bankiem o kredyt długoterminowy ,00 6. Wb zapłata za prace budowlano-montażowe ,00 7. Wb pobranie prowizji od kredytu 450,00 8. FV za sprawowanie nadzoru inwestorskiego zaliczone w koszty środka trwałego w budowie wartość netto 3 000,00 VAT 22% 660,00 wartość brutto 3 660,00 9. Pk protokół przyjęcia zakończonego przedsięwzięcia (odbiór techniczny) przeniesienie kosztów budowy środka trwałego OT przyjęcie hali produkcyjnej do eksploatacji... 19

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które dana jednostka posiada w celu ich użytkowania oraz wykorzystania w związku z

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE WNiP dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, kompletne, zdatne do uŝytku i przeznaczone na potrzeby jednostki:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN ŚRODKI TRWAŁE (1) Środki trwałe to składniki majątku spółki, które przeznaczone są do długotrwałego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa cz.2

Rachunkowość finansowa cz.2 Rachunkowość finansowa cz.2 Wycena aktywów trwałych i ich prezentacja w bilansie Dorota Kuchta Podatek VAT Value Added Tax Przedstawione zasady obowiązują, jeśli firma jest płatnikiem VAT-u Należny należny

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 3811 70-660 Szczecin ul. Gdańska 12B Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą co do zasady nie mogą zaliczać

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-AZOWA-0161/ZR-21-153/14 ZARZĄDZENIE NR 21 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 08039633000000 F-01/I-01 PKD: 66-530 8610Z DREZDENKO Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 26 sierpnia 2016 r. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego I. Wycena aktywów i pasywów Aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego

Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski. Leasing. ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Katarzyna Szaruga Roman Seredyñski Leasing ujêcie w ksiêgach rachunkowych korzystaj¹cego i finansuj¹cego Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Wstęp...................................................................

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/08 Wójta Gminy Korycin z dnia 23 grudnia 2008 r. OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO 1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie. Przez rynek finansowy Kredyty. Pożyczki. Emisja obligacji Przez rynek towarowy Kredyt handlowy Szczególne formy finansowania Leasing

Finansowanie. Przez rynek finansowy Kredyty. Pożyczki. Emisja obligacji Przez rynek towarowy Kredyt handlowy Szczególne formy finansowania Leasing Leasing Finansowanie Zewnętrzne Wewnętrzne Własne Emisja akcji Dopłaty akcjonariuszy Udziały Dopłaty wspólników Wewnętrzne Dotacje Obce Przez rynek finansowy Kredyty Pożyczki Emisja obligacji Przez rynek

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO (Załącznik nr 8) OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z następujących przepisów prawa: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r. FUNDACJA BRACI GOLEC Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI BAJECZNA ZA 2011 ROK. Spółdzielnia BAJECZNA z siedzibą w Warszawie jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 198184 Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja

Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja NR 6 (880) CZERWIEC 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja Jak prawidłowo ustalać wartość początkową środków trwałych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I 1. Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr. Fundacja Feniks

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2009 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2010 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 10 marca 2010r. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Środki trwałe wycenia się następująco: a) Środki trwałe wycenia się w wysokości

Bardziej szczegółowo

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Rachunkowość finansowa wykład II semestr Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Elżbiety Maluszczak

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE?

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? Pytanie W jaki sposób zaksięgować nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ponoszone w ramach projektu finansowanego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Majątek trwały - Wartości niematerialne i prawne

Rozdział 4. Majątek trwały - Wartości niematerialne i prawne Rozdział 4. Majątek trwały - Wartości niematerialne i prawne Klasyfikacja wartości niematerialnych i prawnych Wartości niematerialne i prawne nabyte prawa majątkowe programy komputerowe koszty organizacji

Bardziej szczegółowo

I Ewidencja środków trwałych 1. Załącznik do zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia

I Ewidencja środków trwałych 1. Załącznik do zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia Załącznik do zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia Instrukcja ewidencjonowania składników majątku trwałego (z wyjątkiem gruntów), wartości niematerialnych i prawnych Urzędu Miasta Krakowa oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. STOWARZYSZENIE "MAMY WIELKIE SERCA" Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45 Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2010 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

F-01/I-01

F-01/I-01 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 8, -95 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS F-/I- www.stat.gov.pl Sprawozdanie o przychodach, Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny)

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny) Klub Inteligencji Katolickiej BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: 7018380 43-600 Jaworzno na dzień 31.1.011 r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo