PROMOCJA TOSHIBA FUN WARUNKI I ZASADY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROMOCJA TOSHIBA FUN WARUNKI I ZASADY"

Transkrypt

1 PROMOCJA TOSHIBA FUN WARUNKI I ZASADY Warunki udziału w Promocji TOSHIBA FUN organizowanej przez TOSHIBA Europe GmbH z siedzibą w Neuss przy ul. Hammfelddamm 8 w Niemczech (zwany dalej Toshiba ) są następujące: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Organizatorem promocji TOSHIBA Fun ( Promocja ) jest TOSHIBA Europe GmbH z siedzibą w Neuss przy ul. Hammfelddamm 8 w Niemczech ( Organizator ). 2. Promocja TOSHIBA Fun będzie prowadzona w okresie od 9 maja 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku ( Okres Promocji ). 3. Promocja prowadzona jest poprzez stronę internetową 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz z późn. zm.). 5. Uczestnikami Promocji mogą być osoby prawne, pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby o których mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego ( Uczestnik Promocji ), które w Okresie Promocji tj. w okresie od 9 maja 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku dokonały na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zakupu laptopa marki TOSHIBA z puli następujących modeli ( Laptop TOSHIBA ). Netbooki TOSHIBA: NB NB520-10N NB520-10R NB520-10U Notebooki TOSHIBA Satellite: L730-10J L735-10H L L L755-11V L770-10Z L P P750-10C P750-10D P750-10F P P755-10N P L L L750-12P L750-12R L

2 L L L L P P750-10E P750-10Q P750-10R P750-11G Notebooki TOSHIBA Qosmio: X X770-10M 6. Laptopy TOSHIBA zakupione przed 9 maja i po 30 czerwca 2011 roku nie mogą zostać zarejestrowane i nie biorą udziału w Promocji. II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI 1. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dokonać zakupu Laptopa TOSHIBA w Okresie Promocji oraz zarejestrować zakupiony Laptop TOSHIBA na stronie internetowej Promocji:www.toshibafun.pl. zgodnie z zasadami określonymi w punkcie III niniejszego regulaminu. 2. Zakupiony Laptop TOSHIBA może zostać zarejestrowany w Promocji tylko jeden raz. Wielokrotna rejestracja tego samego Laptopa TOSHIBA nie jest dopuszczalna. W przypadku zakupu więcej niż jednego Laptopa TOSHIBA przez jednego Uczestnika w Okresie Promocji, udział w Promocji dotyczy każdego z zakupionych Laptopów TOSHIBA. III. REJESTRACJA 1. Rejestracja do Promocji przebiega dwuetapowo. 2. W pierwszym etapie rejestracji Uczestnik Promocji musi zarejestrować się na stronie: do 22 lipca 2011r. i dokonać poprawnej rejestracji Gwarancji Standardowej. 3. W drugim etapie rejestracji, Uczestnik Promocji musi dokonać rejestracji na stronie internetowej Promocji: do 22 lipca 2011r. Rejestracja w drugim etapie wymaga prawidłowego i kompletnego wypełnienia dostępnego na stronie formularza rejestracyjnego. Wypełniając formularz rejestracyjny Uczestnik Promocji podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres , adres zamieszkania, płeć, oraz składa oświadczenie o zgodzie na udział w Promocji oraz dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie przez Organizatora podanych przez Uczestnika danych osobowych w celu realizacji Promocji. 4. Prawidłowość zakończenia przez Uczestnika dwóch etapów rejestracji potwierdzona jest em przesłanym na adres Uczestnika Promocji podany w trakcie rejestracji. 5. Rejestracja Gwarancji Standardowej nie jest wystarczająca do wzięcia udziału w Promocji. Do wzięcia udziału w Promocji niezbędna jest zarówno poprawna rejestracja dokumentu Gwarancji Standardowej jak i poprawna rejestracja na stronie internetowej Promocji (zakończenie dwóch etapów rejestracji). 2

3 6. Rejestracje w dwóch etapach rejestracji muszą zostać dokonane najpóźniej do dnia 22 lipca 2011 roku. 7. Rejestracja Laptopa TOSHIBA objętego Promocją na stronie internetowej w bazie danych Gwarancji Standardowej oraz na stronie internetowej Promocji w sposób wyżej opisany jest równoznaczna z wyrażeniem zgody przez Uczestnika Promocji na udział w Promocji oraz oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji. 8. Jeżeli użytkownik nabył więcej niż 1 (jeden) notebook/netbook, to powinien dokonać rejestracji dla każdego z nich osobno, podając przy każdej osobnej rejestracji osobny, nowy adres - jednemu laptopowi odpowiada jeden adres . Poprzez zalogowanie na każdy z osobna adres , odpowiadający każdemu z zakupionych laptopów użytkownik otrzymuje dostęp do puli nagród przysługujących za zakup danego laptopa. W przypadku, gdy chce skorzystać z puli innego zarejestrowanego sprzętu, musi się wylogować a następnie zalogować na inny adres odpowiadający kolejnemu zakupionemu sprzętowi. IV. NAGRODY W PROMOCJI 1. Każdy Uczestnik Promocji, który spełni warunki określone w punktach I-III niniejszego regulaminu Promocji otrzyma od Organizatora serwisu dostęp umożliwiający Uczestnikowi Promocji pobranie zamieszczonych przez Organizatora na stronie Promocji plików Mp3 i/lub gier, i/lub obejrzenie na komputerze osobistym zamieszczonych przez Organizatora na stronie Promocji filmów. 2. Każdy Uczestnik, który w Okresie Promocji kupił netbook TOSHIBA NB , NB520-10N, NB520-10R lub NB520-10U otrzymuje dostęp pozwalający po zalogowaniu do serwisu na skorzystanie z Mini Pakietu obejmującego: - pobranie do 100 (stu) plików Mp3 - do wyczerpania puli dostępu. 3. Każdy Uczestnik, który w Okresie Promocji kupił Laptop TOSHIBA z puli modeli objętych promocją: L735-10H L770-10Z L L L L L P otrzymuje dostęp pozwalający po zalogowaniu na skorzystanie z Medium Pakietu: - pobranie do 200 (dwustu) Mp3 i - obejrzenie do 100 (stu) filmów w ciągu 30 dni od pierwszego użycia kodu dostępu i - pobranie 1 (jednej) gry Sims Średniowiecze do wyczerpania puli dostępu. 4. Każdy Uczestnik, który w Okresie Promocji kupił Laptop TOSHIBA z puli modeli objętych promocją: L730-10J 3

4 L L L755-11V L P P750-10C P750-10D P750-10F P P755-10N P L750-12P L750-12R L L P750-10E P750-10Q P750-10R P750-11G X X770-10M otrzymuje dostęp pozwalający na skorzystanie z Mega Pakietu: - pobranie do 300 (trzystu) Mp3 i - obejrzenie do 100 (stu) filmów w ciągu 30 dni od pierwszego użycia kodu dostępu i - pobranie do 3 gier do wyczerpania puli dostępu. 5. Uczestnicy mogą wykorzystać dostęp do strony w okresie od dnia jego otrzymania przez Organizatora do dnia 22 lipca 2011 roku. Uczestnik Promocji może korzystać z dostępu do serwisu wielokrotnie, aż do wyczerpania puli nagród z przysługującego mu na pakietu, przy czym każdorazowe pobranie tego samego pliku Mp3 skutkuje pomniejszeniem puli nagród muzycznych o 1 (jeden). Dostęp do 100 filmów w Mega i Medium Pakiecie obowiązuje przez 30 dni od pierwszego użycia kodu dostępu w serwisie Ipla. 6. Materiały udostępniane przez Organizatora (pliki Mp3, filmy, gry) w ramach Promocji objęte są ochroną prawną, a w szczególności ochroną prawa autorskiego. Uczestnik Promocji może korzystać z materiałów udostępnionych przez Organizatora w ramach Promocji wyłącznie dla własnego użytku osobistego. Jakiekolwiek kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publiczne wyświetlanie lub odtwarzania stanowi naruszenie prawa i pociąga za sobą odpowiedzialność Uczestnika wobec uprawnionych. 7. Organizator ma prawo pozbawić dostępu do materiałów Uczestnika, względem którego podejmie uzasadnione podejrzenie, iż korzysta on z materiałów w sposób sprzeczny z prawem, a w szczególności w zakresie innym niż dla własnego użytku osobistego. V. DANE OSOBOWE 4

5 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest: TOSHIBA Europe GMBH Sp. z o.o., oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, ( Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ; NIP: ; REGON: Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie doraźnie w celu przeprowadzenia promocji. VI. OGRANICZENIA 1. Organizator nie gwarantuje, że używanie lub dostęp do strony internetowej Promocji w celu rejestracji lub dostępu do zamieszczonych materiałów będzie przebiegał bez żadnych zakłóceń lub zagrożeń dla komputera Uczestnika Promocji wywołanych przez wirusy, trojany lub inne szkodliwe oprogramowanie. 2. Organizator ani jego licencjodawcy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wrogie oprogramowanie, które może wpłynąć na komputer Uczestnika lub jego wyposażenie w wyniku korzystania ze strony internetowej Promocji lub przeszukiwania jej w celu rejestracji. 3. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do serwera zawierającego materiały udostępniane przez niego w ramach Promocji (pliki Mp3, filmy, gry) i utrudnienia związane pobieraniem materiałów, niezależnie od przyczyn braku dostępu i utrudnień. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Promocją Uczestnik może informować Organizatora na adres: 2. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Promocji drogą elektroniczną, na adres: w terminie do 31 lipca 2011 roku. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji. 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez na adres podany przy reklamacji. 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. Wszelkie spory wynikłe z zastosowania niniejszego regulaminu rozpatrywać będą właściwe sądy powszechne w Polsce. 5

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale

Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale Regulamin promocji Samsung Smart TV Najlepsze filmy i seriale 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja Postanowienia ogólne. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Odkryj skuteczność kuracji 2+1 - druga edycja 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana

Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana Regulamin Programu Satysfakcja gwarantowana 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Program nosi nazwę Satysfakcja gwarantowana i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r.

Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. Regulamin programu Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem programu pod nazwą Wypróbuj markizę za darmo 2015 r. jest firma FAKRO Sp z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanego Podmiotu oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo