Nie rozbijesz murów za. Zostaw to zadanie lepiej VPLEX'owi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nie rozbijesz murów za. Zostaw to zadanie lepiej VPLEX'owi"

Transkrypt

1 Nie rozbijesz murów za pomoc owy Zostaw to zadanie lepiej VPLEX'owi EMC VPLEX - zbudowany, aby burzy Jacek Sieki ski Senior Account Technology Consultant, EMC Warszawa 1

2 droga do "Prywatnej Chmury" infrastruktura informatyczna obni enie kosztów CapEx & OpEx wykorzystanie efektywnych technologii skalowalno uproszczenie i automatyzacja poziomy us ug rozwi zania wielowarstwowe i konsolidacja przej cie do Prywatnej Chmury architektura zawsze dost pna 2

3 droga do pe nej wspó pracy Server samodzielne skonsolidowane pula zasobów Storage samodzielne skonsolidowane pula zasobów Federation FAST 3

4 wizja EMC Server samodzielne skonsolidowane pula zasobów VMotion na odleg + EMC Federation Data Center A dane Data Center B Storage samodzielne skonsolidowane pula zasobów dane Data Center D dane Data Center C FAST Federation dane "federacja" serwerów i pami ci masowej pule zasobów dynamiczne przenoszenie danych oraz aplikacji dost pno IT jako us ugi 4

5 EMC VPLEX architektura kolejnej generacji skalowalna architektura oparta o rozwi zanie klastrowe mo liwo dostosowania konfiguracji do aktualnych potrzeb zaawansowane mechanizmy cache'owania zwi ksza wydajno pracy dystrybuowana pami podr czna automatyczne równowa enie obci enia oraz mo liwo prze czania w przypadku awarii wspó dzielony dost p do informacji mo liwo geograficznej dystrybucji danych EMC VPLEX 5

6 EMC VPLEX: "federacja" lokalna i rozleg a Local Federation Distributed Federation VMware VMware macierze dyskowe ró nych dostawców Cluster-1/Site A or Failure Domain A macierze dyskowe ró nych dostawców Cluster-2/Site B or Failure Domain B 6

7 EMC VPLEX Geo: planowane zastosowanie umo liwia migracj oraz relokacj pomi dzy odleg ymi o rodkami wspó dzielony dost p do tych samych zasobów w ramach obu lokalizacji asynchronous distance Access Anywhere asynchronous distance Access Anywhere nowy model operacyjny cz cy Centra w jedn ca nowy model dost pu do danych burz cy bariery wynikaj ce z odleg ci 7

8 EMC VPLEX Global: planowane zastosowanie globalny dost p do danych i mo liwo relokacji obci enia pomi dzy lokalizacjami i dostawcami us ug dane dane dane dane w pe ni funkcjonalny model Private Cloud umo liwia przeniesienie tysiecy Maszyn nych na odleg ci tysi cy kilometrów umo liwia uruchamianie procesów przetwarzania w lokalizacjach o ni szym koszcie zasilania równowa enie obci enia i realokacja bez granic integracja farmy Centrów w jedn ca nieprzerwana dost pno, 24 x zawsze! 8

9 rodzina rozwi za EMC VPLEX kolejny krok w dost pno ci i mobilno ci danych V-Plex Local pojedyncze Centrum V-Plex Metro synchroniczny V-Plex Geo asynchroniczny V-Plex Global gdziekolwiek kwiecie

10 a teraz o wn trzno ciach... 10

11 EMC VPLEX Engine: charakterystyka pojedynczy Engine zbudowany z dwóch Director ów pracuj cych w trybie HA 32 porty 8GB/s Fibre Channel FE/BE do pod czenia serwerów/macierzy dyskowych poprzez sie Fabric po czenie Fibre Channel pomi dzy Director ami procesory Intel multi-core 64GB (raw) pami ci podr cznej nadmiarowe zasilacze podtrzymanie bateryjne funkcja Call Home 8Gb/s Fibre Channel Host & Array Ports CPU Complex Core Core Core Core Core Core Core Core Global Memory 8Gb/s Fibre Channel Host & Array Ports CPU Complex Core Core Core Core Core Core Core Core Global Memory 11

12 EMC VPLEX Engine: elementy porty FE porty BE Engine Director y porty komunikacyjne 12

13 EMC VPLEX Local: wspierane konfiguracje Engine 4 SPS SPS Engine 3 SPS SPS Management Server FC Switch B UPS B FC Switch A UPS A Management Server FC Switch B UPS B FC Switch A UPS A Management Server Engine 2 Engine 2 SPS SPS SPS SPS Engine 1 Engine 1 Engine 1 SPS SPS SPS SPS SPS SPS Single Engine Dual Engine Quad Engine 13

14 EMC VPLEX: parametry Single Engine Dual Engine Quad Engine Directors Redundant Engine SPS's Yes Yes Yes FE Fibre Channel ports BE Fibre Channel ports Cache 64 GB 128 GB 256 GB Management Servers Internal FC switches (For LCOM) None 2 2 Uninterruptible Power Supplies (UPS) None

15 EMC VPLEX: cache coherency serwer nowy zapis: Block 3 Block Address Cache A Cache C Cache E Cache G Cache Directory B Cache Directory A Engine Cache Coherency Directory Cache Directory D Cache Directory F Cache Directory H Cache Directory C Cache Directory E Cache Directory G serwer odczyt: Block 3 Cache Cache Cache Cache 15

16 EMC VPLEX: architektura logiczna Cluster-1/Site A VPLEX Management Server IP Cluster-2/Site B VPLEX Management Server Hosts Hosts VPLEX Front-end Ports VPLEX Front-end Ports Vol Vol Vol Volumes VPLEX Engine Vol Vol Vol Volumes LCOM VPLEX Directors FC MAN LCOM VPLEX Directors VPLEX Back-end Ports VPLEX Back-end Ports EMC and Non-EMC Arrays EMC and Non-EMC Arrays 16

17 EMC VPLEX: architektura logiczna Dev Dev Extent Extent Extent Storage Vol Storage Vol LUN Storage Vol 17

18 EMC VPLEX: architektura logiczna Storage View Host Initiator Port Port Initiator Vol V-Plex Front-End Port Dev Top Level Device (TLD) Dev Dev Extent Extent Extent Storage Vol Storage Vol LUN Storage Vol 18

19 EMC VPLEX: funkcjonalno funkcjonalno storage volume encapsulation RAID 0 RAID C RAID 1 distributed RAID 1 disk slicing migration remote export write-through cache opis urz dzenia dyskowe w macierzach pod czonych do VPLEX mog zosta zaimportowane do VPLEX i prezentowane w sposób nienaruszaj cy ich zawarto ci urz dzenia dyskowe mog zosta po czone ze sob we wspólna przestrze zapewniaj tzw. striping urz dzenia dyskowe mog zosta po czone ze sob poprzez tzw. konkatenacj formuj c nowe, wi ksze urz dzenie dwa urz dzenia dyskowe mog zosta mog zosta po czone relacj kopii lustrzanej w obr bie tej samej lokalizacji dwa urz dzenia dyskowe mog zosta mog zosta po czone relacj kopii lustrzanej; kopia jest realizowana pomi dzy dwiema lokalizacjami urz dzenie dyskowe prezentowane z macierzy dyskowej do VPLEX mo e zosta podzielone na kilka mniejszych urz dze i zaprezentowane do warstwy serwerów dyski logiczne mog zosta zmigrowane, w sposób nie przerywaj cy dost pu, pomi dzy macierzami dyskowymi umo liwia zaprezentowanie urz dzenia obs ugiwanego fizycznie przez lokalny klaster VPLEX do serwerów pod czonych do zdalnego klastra VPLEX zapis jest przesy any bezpo rednio do fizycznej macierzy dyskowej i jest potwierdzany dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zapisu z macierzy dyskowej 19

20 EMC VPLEX Local: extent mobility Host mobilno bloków danych dost pne w ramach pojedynczego klastra obszar ród owy (extent) jest zwalniany zastosowanie: mobilno danych pomi dzy ró nymi urz dzeniami dyskowymi Extent Vol DEV Extent Storage Vol Storage Vol

21 EMC VPLEX Local: device mobility Host Vol DEV DEV Extent Extent Extent Extent Storage Vol Storage Vol Storage Vol Storage Vol

22 EMC VPLEX Local: przyk ad zastosowania atwia zarz dzanie wolumenami scentralizowane zarz dzanie zasobami pami ci masowej z dost pem blokowym uproszczone udost pnianie zasobów jednokrotny proces mapowania zasobów warstwy fizycznej mobilno danych przy sta ym zachowaniu dost pu optymalizuje wydajno, umo liwia roz enie obci enia pomi dzy macierzami dyskowymi elastyczno skalowalna wydajno, wi ksza dost pno bezpiecze stwo pula zasobów umo liwia przydzielanie zasobów o ró nych parametrach w zale no ci od wymaganych SLA VPLEX Local (pojedynczy klaster) 22

23 EMC VPLEX Metro: dwa klastry Management Server 8 port FC SW 8 port FC SW Switch UPS Switch UPS Power Supply Power Supply Power Supply Power Supply Dual Cluster Metro-Plex do 8 Engine 16K (8K per klaster) urz dze wirtualnych w ramach pojedynczego Centrum lub pomi dzy centrami odleg synchroniczna Klastry systemowe ESX VMotion over Distance Microsoft (MSCS) --Two Clusters Max at GA-- Oracle Management Server 8 port FC SW 8 port FC SW Switch UPS Switch UPS Power Supply Power Supply Power Supply Power Supply 23

24 EMC VPLEX Metro: AccessAnywhere Cluster-1/Site A Host Distributed Device Cluster-2/Site B Host Cluster-1/Site A Host Remote Device Cluster-2/Site B Host Volume Volume distributed device Synchronous Distance Synchronous Distance 24

25 Distributed Device: przep yw I/O V-Plex Cluster-1/Site A Host V-Plex Cluster-2/Site B Host Volume FC MAN Distributed device Storage Array Synchronous Distance Storage Array 25

26 Remote Device: przep yw I/O V-Plex Cluster-1/Site A Host V-Plex Cluster-2/Site B Host Vol Vol FC MAN Synchronous Distance Storage Array Storage Array 26

27 EMC VPLEX Metro: przyk ad zastosowania AccessAnywhere: dost p do zasobów w ramach pojedynczego Centrum, jak i pomi dzy centrami umo liwia dost p do zdalnych wolumenów wirtualnych umo liwia wspó dzielenie wolumenów wirtualnych pomi dzy klastrami oba klastry prezentuj wolumen o tych samych parametrach (ten sam adres, SCSI state) zwi ksza dost pno umo liwia realizacj VMware VMotion pomi dzy lokalizacjami mo liwo dystrybucji obci enia lub szybkie prze czenie w przypadku awarii Cluster-1/Site A Cluster-2/Site B VPLEX Metro (dwa klastry) 27

28 EMC VPLEX: zarz dzanie Command Line Interface VPlexcli sesja SSH z serwerem zarz dzaj cym pe ne wsparcie dla wszystkich procesów konfiguracji, zarz dzania i monitorowania umo liwia skryptowanie GUI: browser-based VPLEX Management Console poprzez sesj https z serwerem zarz dzaj cym intuicyjny interfejs 28

29 EMC VPLEX: konsola zarz dzaj ca 29

30 Dzi kuj 30

31 dzi kuj 31

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIRTUALIZACJI RODOWISKA INFORMATYCZNEGO NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSI BIORSTWA MACIEJ ROSZKOWSKI

WPŁYW WIRTUALIZACJI RODOWISKA INFORMATYCZNEGO NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSI BIORSTWA MACIEJ ROSZKOWSKI WPŁYW WIRTUALIZACJI RODOWISKA INFORMATYCZNEGO NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSI BIORSTWA MACIEJ ROSZKOWSKI Streszczenie Artykuł prezentuje mo liwo ci jakie niesie za sob wirtualizacja rodowiska informatycznego.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery

Serwery. 1. Compaq ProLiant ML330 G2. 2. Compaq ProLiant ML350 G2. ../komputery/serwery Serwery 1. Compaq ProLiant ML330 G2 2. Compaq ProLiant ML350 G2 Nowy Compaq ProLiant ML330 drugiej generacji jest to zupe³nie nowy serwer klasy podstawowej, który w obudowie dotychczasowego ML330, oferuje

Bardziej szczegółowo

O autorze... 17 Rozdzia 1. Wprowadzenie do architektury Microsoft Forefront Security... 19

O autorze... 17 Rozdzia 1. Wprowadzenie do architektury Microsoft Forefront Security... 19 Spis tre ci O autorze...17 Rozdzia 1. Wprowadzenie do architektury Microsoft Forefront Security...19 1.1. Wst p... 19 1.2. Bezpiecze stwo punktów styku z Internetem oraz innym sieciami... 20 1.2.1. Microsoft

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy.

HELION 2012. Authorized Polish translation of the English edition of Programming WCF Services, 3rd Edition ISBN 9780596805487 2010, Juval Löwy. Tytuł oryginału: Programming WCF Services: Mastering WCF and the Azure AppFabric Service Bus, 3rd edition Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak (wstęp, rozdz. 4 6, 11, dodatki), Weronika Łabaj (rozdz. 1 3),

Bardziej szczegółowo

WEKTOROWA ARCHIWIZACJA DANYCH WYKORZYSTUJ CA PRZYROSTOWE KOPIE BEZPIECZE STWA

WEKTOROWA ARCHIWIZACJA DANYCH WYKORZYSTUJ CA PRZYROSTOWE KOPIE BEZPIECZE STWA dr in. Marian Wrzesie Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów WEKTOROWA ARCHIWIZACJA DANYCH WYKORZYSTUJ CA PRZYROSTOWE KOPIE BEZPIECZE STWA Zaprezentowano implementacj systemu wektorowej archiwizacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM

SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM dr in. Marian Wrzesie, Piotr Ryszawa, Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM Zaprezentowano implementacj systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

W drodze do CCNA. Część I

W drodze do CCNA. Część I Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices SAP Best Practices Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Sybase SQL Anywhere Studio

Sybase SQL Anywhere Studio Sybase SQL Anywhere Studio Firma Sybase Inc. jest jednym z najwiêkszych na œwiecie, niezale nych dostawców oprogramowania. Umo liwia korporacjom prowadzenie e-biznesu oraz dostêp do informacji bez wzglêdu

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo

Model Warstwowy Sieciowe Systemy Operacyjne Protoko y sieciowe

Model Warstwowy Sieciowe Systemy Operacyjne Protoko y sieciowe Model Warstwowy Sieciowe Systemy Operacyjne Protoko y sieciowe warstwowy model sieci strategia sieciowa definiuj ca sposoby komunikacji realizowane przez komputery pod czone do sieci opisuje sposób przep

Bardziej szczegółowo