Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.."

Transkrypt

1 UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; REGON , NIP , reprezentowana przez Panią Monikę Karlikowską, Kierownika Projektu. 2. Przedsiębiorca - (dane zgodne z zamieszczonymi w tabelach poniżej) PEŁNA NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: NIP: REGON: NAZWA REJESTRU I NUMER (KRS lub inny właściwy): PKD/EKD (GŁÓWNY) PKD/EKD dotyczący branży telekomunikacyjnej (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)) LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: DANE TELEADRESOWE PRZEDSIĘBIORSTWA: ADRES SIEDZIBY: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod: Miejscowość: Powiat: Województwo: Gmina: Obszar, na którym firma prowadzi działalność: miejski wiejski UWAGA: Wg definicji GUS obszary wiejskie to tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska leżąca poza miastem Tel. stacjonarny: Tel. komórkowy: Fax: FORMA PRAWNA ORAZ WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA: Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka komandytowa spółka przewidziana przepisami kodeksów innych niż cywilny i handlowy spółdzielnia przedsiębiorstwo państwowe jednoosobowa spółka z o.o. Skarbu Państwa spółka z o.o., w której jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% udziałów spółka z o.o., w stosunku do której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub

2 komunalna jednostka organizacyjna są podmiotami dominującymi inna spółka z o.o. jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa spółka akcyjna, w której jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% akcji spółka akcyjna, w stosunku do której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub komunalna jednostka organizacyjna są podmiotami dominującymi inna spółka akcyjna jednostka samorządu terytorialnego lub jej jednostka organizacyjna przedsiębiorstwo komunalne państwowa jednostka organizacyjna komunalna jednostka organizacyjna fundacja stowarzyszenie organizacja społeczna samorząd gospodarczy lub zawodowy inna forma prawna (jaka?) Wielkość przedsiębiorstwa (w rozumieniu zapisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem z zastosowaniem art. 87 i 88 Traktatu) zgodnie z kryteriami określonymi w kwalifikatorze dostępnym na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: MIKROPRZEDSIEBIORSTWO MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 49 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. Przedsiębiorstwo średnie definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 do 249 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

3 Preambuła Niniejsza umowa (zwana dalej Umową ) zawarta jest w ramach projektu Nr WND-POKL A77/10 pt. Profesjonalni i skuteczni projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej, realizowanego przez Grupę Kapitałową Business Consulting Group Sp. z o.o. w partnerstwie z Europejskim Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w okresie 1 lipca 2011r 30 czerwca 2013 r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój Kapitału Ludzkiego w Przedsiębiorstwach (dalej zwany Projektem ), na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL A77/10 z dnia 30 czerwca 2011 r. 1 Przedmiot Umowy 1. Na mocy Umowy Przedsiębiorca zobowiązuje się zapewnić udział w Projekcie osób będących pracownikami Przedsiębiorcy zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Umowy Lista pracowników delegowanych do udziału w projekcie. 2. W ramach Projektu są organizowane następujące szkolenia: 1. Profesjonalna obsługa klienta - 6 dni szkolenia 2. Naziemna TV cyfrowa DVB-T 3 dni szkolenia 3. Cyfrowa TV satelitarna DVB-S 3 dni szkolenia 4. Projektowanie cyfrowych instalacji TV (FRDESIGNER) 3 dni szkolenia 5. Cyfryzacja przekazu sygnałów TV w sieciach TV kablowej 3 dni szkolenia 6. Multimedialne sieci domowe i budynkowe 1 dzień szkolenia 2 Zgłoszenie na szkolenie 1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do doręczenia Projektodawcy poprawnie wypełnionych i podpisanych przez osobę upoważnioną /osoby upoważnione/ do reprezentowania Przedsiębiorcy dokumentów o których mowa w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Szczegółowy wykaz dokumentów stanowi 7 ust. 2 Umowy. 2. Osoba, którą Przedsiębiorca zgłosił do udziału w projekcie lub osoba samozatrudniona staje się uczestnikiem szkoleń w momencie zakwalifikowania jej do udziału w projekcie na podstawie kryteriów formalnych oraz kompletu dokumentów wskazanych w 7 ust Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Projektodawcy o zmianie danych zawartych w dokumentach o których mowa w ust.1, które zaszły w okresie realizacji i rozliczania projektu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. 3 Obowiązki Projektodawcy i Przedsiębiorcy 1. Do obowiązków Projektodawcy należy: a. Zapewnienie wykwalifikowanych trenerów do przeprowadzenia szkoleń; Zapewnienie materiałów szkoleniowych i piśmienniczych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń; c. Zapewnienie pomieszczenia do przeprowadzenia szkoleń; d. Zapewnienie wyżywienia Uczestnikom (2 przerwy kawowe i obiad każdego dnia); e. Zapewnienie noclegu pomiędzy dniami szkoleniowymi (w przypadku szkoleń 3-dniowych i zjazdów 2 -dniowych) w pokoju dwuosobowym z kolacją i śniadaniem uczestnikom zamieszkującym poza granicami terytorialnymi miejscowości, w której realizowane jest szkolenie, na podstawie zapotrzebowania od uczestnika zgłoszonego co najmniej na 10 dni przed każdym zjazdem szkoleniowym; f. Wydanie uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie, zaświadczeń, pod warunkiem udziału uczestnika w 80% czasu szkolenia. 2. Do obowiązków Przedsiębiorcy należy: a. Przekazanie Projektodawcy wymaganych dokumentów wskazanych w 7 ust. 2. b. Zapewnienie uczestnictwa osób zgłoszonych do Projektu w zaplanowanych dla nich szkoleniach. c. Poinformowania uczestników szkoleń będących pracownikami Przedsiębiorcy o obowiązku: - Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach; - Potwierdzania własnoręcznym podpisem uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności; - Podpisywania dokumentów potwierdzających otrzymanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, potwierdzeń zapewnienia wyżywienia i noclegu; - Zgłoszenia drogą mailową do Biura Projektu zapotrzebowania na skorzystanie z noclegu pomiędzy dniami szkoleniowymi

4 poszczególnych zjazdów na co najmniej 10 dni przed każdym zaplanowanym szkoleniem (razem z kolacją i śniadaniem); - Przesłania drogą mailową do Biura Projektu informacji o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach najpóźniej na 11 dni przed zaplanowanym terminem szkolenia; - Przesłania drogą mailową do Biura Projektu informacji o rezygnacji z noclegu, najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem (jeżeli dotyczy); - Przystąpienia do testów wstępnych i testów weryfikujących postęp w nauce; - Wypełnienia ankiet i udzielania odpowiedzi w ramach wywiadów związanych z oceną szkoleń i ewaluacją projektu w trakcie trwania projektu jak i w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie; - Niezwłocznego pisemnego informowania Projektodawcy w okresie realizacji projektu o zmianie danych osobowych uczestników szkoleń. d. Poinformowanie Projektodawcy (poprzez przesłanie informacji drogą mailową do biura projektu) o rezygnacji pracownika/pracowników z udziału w szkoleniach najpóźniej na 11 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. 4 Pomoc publiczna 1. Koszty organizacji szkoleń będą w 100% pokrywane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi pomoc publiczną udzielaną Przedsiębiorcy w formule de minimis. Pomoc przyznawana w ramach projektu jest zgodna z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską i nie wymaga obowiązku uprzedniej notyfikacji pomocy do KE na podst. Art.38 ustawy z dn. 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wysokość przyznanej pomocy publicznej w formule de minimis w przeliczeniu na jeden osobodzień szkoleniowy wyniesie 443,04 zł. 2. Łączna kwota pomocy przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis temu samemu Przedsiębiorcy przez kolejne trzy lata budżetowe nie powinna przekroczyć pułapu euro brutto. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Dz. U. z 200t r. nr 59 poz. 404, art.11,pkt.3). Lata, które w tym celu należy brać pod uwagę, to lata budżetowe do celów podatkowych. Stosowany okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, zatem dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy ustalić łączną kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych. Przedsiębiorców ubiegających się o pomoc de minimis obowiązują pewne ograniczenia. Nie można łączyć jej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z pomocą o innym przeznaczeniu (np. pomocą regionalna), jeśli doprowadziłoby to do przekroczenia dopuszczalnej intensywności tej pomocy. Pomoc de minimis może być udzielana jedynie w formach przejrzystych, czyli takich, w stosunku do których nie ma konieczności szacowania ryzyka dla obliczenia wartości pomocy. Pomoc de minimis nie może być udzielona Przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. 3. Za datę udzielenia pomocy publicznej uznaje się datę podpisania niniejszej umowy szkoleniowej. 4. Projektodawca jest zobowiązany do wystawienia przedsiębiorcy zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354). 5 Kary umowne 1. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu pracownika/pracowników Przedsiębiorcy w terminie późniejszym niż 11 dni lub nieobecności na co najmniej 20% godzin zaplanowanych dla nich szkoleń (z wyłączeniem szczególnych wypadków losowych, takich jak ciężka choroba uniemożliwiająca udział w szkoleniu, potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim, śmierć lub ciężka choroba członka bezpośredniej rodziny Uczestnika potwierdzona stosownym oświadczeniem uczestnika, kataklizmy), Przedsiębiorca zobowiązuje się do zapłaty Projektodawcy kary umownej w wysokości całkowitych kosztów szkolenia w/w pracownika/pracowników na podstawie otrzymanej z biura projektu faktury. 2. Przedsiębiorstwo które delegowało uczestnika, który zgłosił zapotrzebowanie na nocleg razem z kolacją i śniadaniem pomiędzy dniami szkoleniowymi poszczególnych zjazdów i nie skorzystał z noclegu (nie dotyczy osób, które odwołały zapotrzebowanie najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem) zobowiązane jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Projektodawcę w tym zakresie, na podstawie otrzymanej z Biura Projektu faktury. 3. Jeżeli Projektodawca poniesie szkodę wyższą niż wysokość zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym. 6 Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa Stron 1. Strony zobowiązują się do nieujawniania oraz niewykorzystania z wyjątkiem wykonania przedmiotu Umowy informacji i danych stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa drugiej Strony. 2. Tajemnice przedsiębiorstwa Strony stanowią wszelkie niepodane do publicznej wiadomości informacje, w szczególności

5 techniczne., technologiczne, handlowe, organizacyjne i inne mające znaczenie gospodarcze, względem których Strona podjęła niezbędne kroki mające na celu zachowanie ich poufności. 7Postanowienia końcowe 1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki: a. Kwestionariusz osobowy uczestnika Projektu dotyczy każdego pracownika delegowanego na szkolenie, b. Deklaracja uczestnictwa w projekcie, c. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych, d. Oświadczenie pracodawcy, e. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis f. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis razem z kopiami otrzymanych wcześniej zaświadczeń lub g. Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis, h. Aktualny dokument rejestrowy przedsiębiorstwa, i. Kopie sprawozdań finansowych z 3 ostatnich lat obrotowych lub j. Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych, k. Lista pracowników delegowanych do udziału w projekcie. 3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Spory związane z realizacją Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Projektodawcy. 4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Zmiana Regulaminu nie wymaga formy aneksu. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Podpis i pieczątka Przedsiębiorcy Podpis i pieczątka Projektodawcy

6 Załącznik nr 1 Kwestionariusz osobowy uczestnika Projektu NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Województwo wykonywania pracy: Imię(Imiona): Nazwisko: PESEL: Wiek w chwili przystąpienia do projektu: Płeć: KOBIETA MĘŻCZYZNA Obywatelstwo: Miejsce urodzenia: Województwo: Wykształcenie: podstawowe gimnazjalne lub niższe zawodowe średnie ogólnokształcące średnie techniczne (osoby, które ukończyły technikum i zdały egzamin techniczny lub ukończyły szkołę zawodowa lub liceum i technikum uzupełniające) Kierunek (specjalność): pomaturalne (osoby, które ukończyły szkołę policealną, ale nie ukończyły studiów) wyższe (osoby, które uzyskały tytuł licencjata, inżyniera, magistra, doktora) wyższe techniczne (osoby, które ukończyły studia i otrzymały dyplom) UWAGA!!! Wykształcenie techniczne (średnie lub wyższe) musi być zgodne z profilem technicznym tj: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, biotechnologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, energetyka, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, informatyka, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, mechanika, metalurgia, technologia chemiczna, telekomunikacja, transport, włókiennictwo) Kierunek (specjalność):. wyższe inne Kierunek (specjalność): Sprawuję opiekę nad dziećmi do lat 7 lub opiekę nad osobą zależną: TAK NIE DANE TELEADRESOWE UCZESTNIKA Adres zamieszkania: Ulica: Nr. domu: Nr. lokalu: Kod: Miejscowość: Powiat: Województwo: Obszar: miejski wiejski DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA Tel. stacjonarny: Tel. komórkowy: DANE KORESPONDENCYJNE (proszę wypełnić, jeśli są inne niż adres zamieszkania): Ulica: Nr. domu: Nr. lokalu: Kod: Miejscowość: Powiat: Województwo: STATUS UCZESTNIKA: zatrudniony na umowę o pracę

7 właściciel pełniący funkcje kierownicze wspólnik zatrudniony na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeśli umowę taka zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy ZATRUDNIENIE: samozatrudniony(osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniająca pracowników) w mikroprzedsiębiorstwie w małym przedsiębiorstwie w średnim przedsiębiorstwie OBECNIE ZAJMOWANE STANOWISKO ZWIĄZANE Z BRANŻĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ: instalator telekomunikacyjny sprzedawca w punkcie dystrybucji właściciel punktu dystrybucji inne związane z telekomunikacją (jakie?) nie jestem zatrudniony w branży telekomunikacyjnej Migrant: TAK NIE Osoba niepełnosprawna: TAK NIE Osoba należąca do mniejszości TAK NIE narodowej/etnicznej: WYBÓR SZKOLEŃ: Deklaracja uczestnictwa Tytuł szkolenia Data szkolenia Profesjonalna obsługa klienta Naziemna TV cyfrowa DVB-T Cyfrowa TV satelitarna DVB-S Projektowanie cyfrowych instalacji TV (FRDESIGNER) Cyfryzacja przekazu sygnałów TV w sieciach TV kablowej Multimedialne sieci domowe i budynkowe Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie Profesjonalni i skuteczni projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej realizowanym w ramach Podziałania POKL, nr umowy UDA-POKL A77/10, dostępnym na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu i akceptuję wszystkie jego zapisy. - tak - nie Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika Pieczęć przedsiębiorstwa

8 Załącznik nr 2 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, (Imię)... (Nazwisko)... wyrażam wolę udziału w projekcie Profesjonalni i skuteczni projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej, realizowanym przez Grupę Kapitałową Business Consulting Group Sp. z o.o. i Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, na podstawie umowy nr UDA- POKL A77/10, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Grupą Kapitałową Business Consulting Group Sp. z o.o., od dnia podpisania deklaracji do dnia r. Jednocześnie oświadczam, że: 1. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, tj: a. Jestem pracującą osobą pełnoletnią; b. Posiadam wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe techniczne c. Wykonuje pracę na podstawie: umowy o pracę na rzecz mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, lub na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeśli umowę tę zawarto z pracodawcą, z którym pracownik pozostaje w stosunku pracy lub w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub statusu właściciela mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa pełniącego funkcje kierownicze, lub statusu wspólnika mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. d. Jestem zatrudniony/a w branży telekomunikacyjnej. 2. Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Pouczony(a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą Miejscowość, data Czytelny podpis Uczestnika Projektu

9 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na potrzeby rekrutacji uczestników i udziału w projekcie pt. Profesjonalni i skuteczni projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej realizowanym w ramach Podziałania PO KL, nr umowy UDA-POKL A77/10. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mająca swoją siedzibę w Warszawie, ul. Wspólna 2/4; 2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Profesjonalni i skuteczni projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Profesjonalni i skuteczni projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach usługi; 5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. - wyrażam zgodę - nie wyrażam zgody Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika Projektu

10 Załącznik nr 4 (Pieczęć przedsiębiorstwa) OŚWIADCZENIE PRACODAWCY Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani... (imię i nazwisko) wykonuje pracę na podstawie: umowy o pracę umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeśli umowę tę zawarto z pracodawcą, z którym pracownik pozostaje w stosunku pracy lub w ramach takiej umowy wykonuje pracę przedsiębiorstwa, z którym pozostaje w stosunku pracy, statusu właściciela przedsiębiorstwa pełniącego funkcje kierownicze, statusu wspólnika przedsiębiorstwa. na rzecz.... (nazwa przedsiębiorstwa), z siedzibą..(pełny adres zakładu pracy), NIP:... REGON:..., Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia organizatorowi szkolenia realizowanego w ramach Projektu Profesjonalni i skuteczni projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej jako wymóg uczestnictwa w projekcie szkoleniowym realizowanym w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejscowość, data Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji przedsiębiorstwa

Województwo wykonywania pracy: Imię(Imiona): Nazwisko: Wiek w chwili przystąpienia do projektu: Płeć: KOBIETA MĘŻCZYZNA Obywatelstwo:

Województwo wykonywania pracy: Imię(Imiona): Nazwisko: Wiek w chwili przystąpienia do projektu: Płeć: KOBIETA MĘŻCZYZNA Obywatelstwo: Załącznik nr 1 Kwestionariusz osobowy uczestnika Projektu NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Województwo wykonywania pracy: Imię(Imiona): Nazwisko: PESEL: Wiek w chwili przystąpienia do projektu: Płeć: KOBIETA MĘŻCZYZNA

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE nr / 2014

(wzór) UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE nr / 2014 (wzór) UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE nr / 2014 zawarta w dniu r. Strony Umowy: 1. Projektodawca" EKSPERT-SITR Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Jana z Kolna 38, 75-204 Koszalin, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM

STUDIA PODYPLOMOWE ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM Formularz zgłoszeniowy do projektu: STUDIA PODYPLOMOWE ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM realizowanego w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE PROFESJONALNI I SKUTECZNI PROJEKT DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ z dnia 24 października 2011 roku 1 DEFINICJE Projekt Projektodawca Partner Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu: MAZOWIECKA AKADEMIA MOTORYZACYJNA

Formularz zgłoszeniowy do projektu: MAZOWIECKA AKADEMIA MOTORYZACYJNA Formularz zgłoszeniowy do projektu: MAZOWIECKA AKADEMIA MOTORYZACYJNA realizowanego przez FIRMĘ 2000 Sp. z o.o. w ramach Priorytetu VIII Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE PROFESJONALNI I SKUTECZNI PROJEKT DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ z dnia 21 września 2012 roku

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE PROFESJONALNI I SKUTECZNI PROJEKT DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ z dnia 21 września 2012 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE PROFESJONALNI I SKUTECZNI PROJEKT DLA PRACOWNIKÓW BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ z dnia 21 września 2012 roku 1 DEFINICJE Projekt Projektodawca Partner Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw

ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw 1 ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw projekt realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. A. Dane pracodawcy delegującego pracownika do udziału w projekcie

Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. A. Dane pracodawcy delegującego pracownika do udziału w projekcie Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w..., między: Firmą ITO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, NIP 521-321-08-47, Regon 017393897, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DANE UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU Projekt Wiedza nowe możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12

Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12 Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12 zawarta we Wrocławiu w dniu...2013r. pomiędzy: Brainstorm Sebastian Matyniak z siedzibą ul. Laryska 54, 41-404 Mysłowice,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer i nazwa Poddziałania: Numer projektu: VIII. Regionalne kadry gospodarki 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1. Wspieranie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 ZAŁĄCZNIK 1

Strona 1 z 5 ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Języków warto uczyć się w każdym wieku. Nowoczesne szkolenia językowe dla kadr wielkopolskich przedsiębiorstw Część I dane dotyczące przedsiębiorcy (dane

Bardziej szczegółowo

Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa

Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa PODSTAWOWE " DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Nazwa firmy Nazwa firmy cd. NIP Regon

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR

UMOWA SZKOLENIOWA NR UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w dniu w Kołobrzegu pomiędzy: American Systems Sp. z o.o., z siedzibą w Kutnie, przy ul. Grunwaldzkiej 5, NIP 775 25 49 956, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Strona 1 z 8 Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie WySPA Zarządzania studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 ZAŁĄCZNIK 1

Strona 1 z 5 ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Nowocześnie, efektywnie, skutecznie kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce Część I dane dotyczące przedsiębiorcy (dane

Bardziej szczegółowo

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pół formularza czytelnie, drukowanymi literami. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROJEKT AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA, II EDYCJA Wypełnia osoba przyjmująca dokumenty Data wpływu formularza Podpis osoby przyjmującej dokumenty Wypełnia kandydat Prosimy o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WEWNĄTRZPROJEKTOWA UMOWA SZKOLENIOWA nr w ramach projektu LIDERZY HANDLU nr WND-POKL.08.01.01-26-065/13 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Vision Consulting Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Plac Wolnica 13

Bardziej szczegółowo

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo)

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo) Strona1 DATA WPŁYWU Numer projektu Tytuł projektu Prioryetet Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 podpis osoby przyjmującej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA POKL.08.01.01-06-189/11 Certyfikowany Menedżer

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Projekt Czas na przedsiębiorczość Data i godzina dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej Formularz należy: - wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI - podpisać czytelnie - dostarczyć

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników KWESTIONARIUSZ OSOBOWY do projektu Wiedza kluczem do sukcesu W ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY FORMULARZ REKRUTACYJNY 1 Tytuł projektu Bądź na fali bądź EKO! 2 Nr projektu WND-POKL.02.01.01-00-597/13 3 Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Załącznik nr. 6. Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Załącznik nr. 6 Cz. 1 ZGŁOSZENIE PRACOWNIKA MIKROPRZEDSIEBIORSTWA Dane pracownika Dane kontaktowe Lp. Nazwa 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta Mężczyzna 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU: Szkolenia dla kierowców przedstawicieli handlowych z bezpiecznego i ekonomicznego prowadzenia samochodu Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie data, miejscowość Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU WND-POKL.08.01.01-26-156/09 1. W formularzu należy wypełnić wszystkie białe pola. W polach, które nie znajdują zastosowania w danym przypadku należy wpisać

Bardziej szczegółowo

W LUBLINIE. (Miejscowość)

W LUBLINIE. (Miejscowość) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI PT. ADAPTACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE W DN. 18.02.2015 r. (Data) W

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca. Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11 realizowanego

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

K...... Dane kontaktowe:

K...... Dane kontaktowe: KARTA BENEFICJENTA OSTATECZNEGO - DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,DYPLOM ZAWODOWY SZANSĄ NA RYNKU PRACY NR 786/POKL.09.03.00-06-054/11 Wypełnia Organizator Wpłynęło dnia: Podpis: Nazwisko: Imię /

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach projektu Szkolenia MMŚP ze Śląska współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Imię (imiona)

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Biorąc pod uwagę powyższe, Strony postanawiają, co następuje.

U M O W A. Biorąc pod uwagę powyższe, Strony postanawiają, co następuje. U M O W A Uczestnictwa w Projekcie pt. GAWIN II Grafika, Animacja i Wideo w Internecie podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników regionu nr./bo/ii/2011 zawarta w dniu... 2011 r. pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy Imiona i nazwisko PESEL Miejsce urodzenia Adres e-mail Telefon kom. Adres zamieszkania: Jestem zainteresowany udziałem w Projekcie Standardy działania III sektora executive education

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz kwalifikacyjny do projektu

Kwestionariusz kwalifikacyjny do projektu Data złożenia Kwestionariusza kwalifikacyjnego: Nr kandydata... (Wypełnia pracownik biura projektu) Kwestionariusz kwalifikacyjny do projektu Akademia Kompetencji z menadżera na lidera Projekt nr WND-POKL.08.01.01-12-159/08

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie ... miejscowość i data pierwszego dnia szkolenia Deklaracja uczestnictwa w Projekcie Firma rodzinna- jak wykorzystać jej atuty realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej Data wpływu formularza Podpis osoby przyjmującej formularz Część

Bardziej szczegółowo

Umowa./../POKL/../2010

Umowa./../POKL/../2010 Rzeszów dnia.. r. Umowa./../POKL/../2010 na przeprowadzenie szkolenia Rachunkowość Zarządcza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

mikroprzedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo agencja rządowa miasto/gmina powiat województwo kilka województw Polska Europa świat

mikroprzedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo agencja rządowa miasto/gmina powiat województwo kilka województw Polska Europa świat Strona1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do usługi realizowanej na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PRACOWNIK SZKOŁY,,Wirtualna szkoła dostępna szkoła. Dane uczestnika.

Człowiek najlepsza inwestycja. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PRACOWNIK SZKOŁY,,Wirtualna szkoła dostępna szkoła. Dane uczestnika. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - PRACOWNIK SZKOŁY,,Wirtualna szkoła dostępna szkoła Data wpływu formularza do Biura Projektu. podpis (wypełnia pracownik American Systems sp. z o.o.) Data rozpoczęcia udziału w

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe uczestnika projektu

Dane osobowe uczestnika projektu osobowe uczestnika projektu uczestnika kontaktowe dodatkowe Lp. Nazwa Słowniki 1 Imię (imiona) 2 Nazwisko 3 Płeć Kobieta / Mężczyzna* 4 Wiek w chwili przystępowania do projektu 5 PESEL 6 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez firmę Euro Konsult Sp. z o.o. w ramach C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU

1. DANE KANDYDATA NA UCZESTNIKA PROJEKTU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Zdobądź certyfikat z języka angielskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNO - ROZPOZNAWCZA

ANKIETA REKRUTACYJNO - ROZPOZNAWCZA . Data wpływu oraz pieczęć Beneficjenta ANKIETA REKRUTACYJNO - ROZPOZNAWCZA Tytuł projektu Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie Numer projektu POKL.08.01.01-18-473/11 Okres realizacji projektu 01.04.2012

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail

KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE UCZESTNIKA PROJEKTU. Nie. Nie posiadam komórkowy Adres e-mail Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji KARTA ZGŁOSZENIOWA DANE PROJEKTU 1. Tytuł projektu Firma Przyjazna Rodzinie 2. Wnioskodawca Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania

Bardziej szczegółowo

Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Projekt Świadomie nabywam wiedzę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,, realizowany przez Euro-Konsult Sp. z o.o. Informacje pomocnicze dotyczące składania Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. legitymującym się dokumentem tożsamości /dokument, seria i nr dokumentu/ zwaną/ym dalej "Beneficjentem Ostatecznym" o następującej treści:

UMOWA. legitymującym się dokumentem tożsamości /dokument, seria i nr dokumentu/ zwaną/ym dalej Beneficjentem Ostatecznym o następującej treści: Strona 1 z 5 UMOWA Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji Projektu pt.: Akademia Kompetencji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 2 formularz zgłoszeniowy PRZEDSIĘBIORSTWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE EDUKACJA KRYTERIUM ROZWOJU FIRMY realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA DO UDZIAŁU W TESTOWANIU PRODUKTU WAK50 w ramach projektu Wirtualny Asystent Kariery 50+

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA DO UDZIAŁU W TESTOWANIU PRODUKTU WAK50 w ramach projektu Wirtualny Asystent Kariery 50+ Strona1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA DO UDZIAŁU W TESTOWANIU PRODUKTU WAK50 w ramach projektu Wirtualny Asystent Kariery 50+ 1. Dane przedsiębiorstwa Nazwa: Adres siedziby głównej przedsiębiorstwa:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR UDA-POKL /12-00 zawarta dnia.. roku w Tarnowie pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA NR UDA-POKL /12-00 zawarta dnia.. roku w Tarnowie pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR UDA-POKL.08.01.01-12-206/12-00 zawarta dnia.. roku w Tarnowie pomiędzy: HYBRYDA Katarzyna Wolak, z siedzibą w Tarnowie, ul. Rynek 22, 33-100, numer NIP 873-108-82-90, realizując wymieniony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA Nr przedsiębiorstwa (wypełnia Organizator Szkoleń) Tytuł projektu Nr projektu Priorytet, w ramach którego jest Działanie, w ramach którego jest Poddziałanie, w ramach którego jest Data wpływu, godzina

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INTERIM MANAGEMENT NOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WIEKIEM I FIRMĄ DLA MENEDŻERÓW

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INTERIM MANAGEMENT NOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WIEKIEM I FIRMĄ DLA MENEDŻERÓW INTERIM MANAGEMENT NOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WIEKIEM I FIRMĄ DLA MENEDŻERÓW Zapraszamy do wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego do udziału w Projekcie. W celu zgłoszenia swojego Uczestnictwa w Projekcie, prosimy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projektu Lubelskie na językach nr POKL.09.06.02-06-058/12 realizowanego w ramach Działania 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.../. na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu,,aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa

Umowa nr.../. na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu,,aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa Umowa nr.../. na przeprowadzenie Szkolenia dofinansowanego z funduszy EFS w ramach projektu,,aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa zawarta w Katowicach w dniu.. r. pomiędzy: EUROPART Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E

W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O W Y D O U D Z I A Ł U W P R O J E K C IE W S P A R C I E S Z K O L E N I E S T A Ż Z A T R U D N I I E N I E Realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR /8.1.1/CKT/2014

UMOWA SZKOLENIOWA NR /8.1.1/CKT/2014 UMOWA SZKOLENIOWA NR /8.1.1/CKT/2014 Zawarta dnia w Kielcach pomiędzy Advance Ewelina Podziomek z siedzibą w Koziegłowach 62-028, os. Leśne 15b/78, Regon 300640339, NIP 5782574679, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA SZKOLENIE Zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników w Zakładach Aktywności Zawodowej w kontekście zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 3 do Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z zakresem danych osobowych uczestników

Bardziej szczegółowo

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl

Euro-Konsult Sp. z o.o. ul. Namysłowska 8, pok. 213 50-304 Wrocław worclaw@euro-konsult.pl FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Zgłaszam chęć udziału w szkoleniu organizowanym przez Euro Konsult Sp. z o. o. w ramach projektu Bez barier! Kompetencje informacyjno-komunikacyjne współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin,

Bardziej szczegółowo

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu),

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu), 1 Załącznik nr 6 UMOWA SZKOLENIOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM POMOCY DE MINIMIS zawarta w dniu w pomiędzy: Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59 reprezentowaną przez:. Prorektora

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA nr...

UMOWA WSPARCIA nr... 1 Projekt Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA WSPARCIA nr... Zawarta

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Miasto Sokołów Podlaski/Miejskie Przedszkole Nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie,,mali

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU NOWA ROLA SZKOLENIA PRZEKWALIFIKUJĄCE DLA OSÓB ODCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA Nazwisko...Imię... Płeć: K M Data i miejsce urodzenia... PESEL... NIP... Wiek... Adres zameldowania:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: Telefon komórkowy:

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów:   Telefon komórkowy: Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: e-mail: Telefon komórkowy: ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztacie organizowanym przez Centrum

Bardziej szczegółowo

związana z udzieleniem pomocy publicznej na szkolenia

związana z udzieleniem pomocy publicznej na szkolenia Umowa szkoleniowa nr /8.1.1/POKL/TDRWZ/2012 związana z udzieleniem pomocy publicznej na szkolenia zawarta w dniu 2012 roku w Szczecinie pomiędzy: Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Balticum z siedzibą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY INFORMACJE OGÓLNE: 1) Dane ogólne przedsiębiorstwa: Nazwa Adres siedziby: NIP: Tel. kontaktowy: Adres e-mail: Forma prawna : REGON: Faks: 2) Wielkość przedsiębiorstwa: mikro ( do

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie (imię i nazwisko) pt. RAZEM LEPIEJ czyli Centrum Rozwoju Osobistego w Gminie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŝy medycznej Projekt realizowane jest w ramach przyznanych środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie Praca w turystyce - sposobem na życie - program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym A. DANE PODSTAWOWE UCZESTNIKA 1. Nazwisko 2.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 1 Tytuł projektu CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAWNO-FINANSOWEGO 2 Nr projektu WND-POKL.08.01.01-10/212/09 3 Priorytet, w ramach którego jest PRIORYTET VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI 4

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE Umowa, którą zawarli w dniu.. Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000121136 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, VII

Bardziej szczegółowo

UMOWA DORADCZO - SZKOLENIOWA

UMOWA DORADCZO - SZKOLENIOWA UMOWA DORADCZO - SZKOLENIOWA NR zawarta w dniu w.. pomiędzy: Partnerstwem: 1.Liderem projektu: Learn Power Group Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 16/2, 45-087 Opole wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU LUBKON - PROGRAM ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU LUBKON - PROGRAM ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU LUBKON - PROGRAM ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami INFORMACJE PODSTAWOWE IMIONA I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Projekt 50+ Aktywna na rynku pracy

Projekt 50+ Aktywna na rynku pracy Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA ul. Polska 8a 12-100 Szczytno Biuro u: ul. Leszczyńska 45, 25-321 Kielce FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu Priorytet 10. Otwarty rynek pracy Działanie 10.02.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Wsparcie dla procesów dotyczących planowania w obszarach funkcjonalnych Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa pracownika samorządowego w projekcie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych DEKLARACJA UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY!

Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Formularz zgłoszeniowy Projekt WRACAM DO PRACY! Data dostarczenia formularza Podpis osoby przyjmującej DANE KANDYDATKI Imię/Imiona Nazwisko Wiek w chwili przystąpienia do projektu PESEL NIP Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

www.poliglotus.com.pl

www.poliglotus.com.pl UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:... roku w.. pomiędzy Tomaszem Górskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nr 27338 o nazwie Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS, z siedzibą w 45-066 Opole,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Data i godzina wpłynięcia deklaracji/ ankiety do biura projektu:. Osoba przyjmująca ankietę: ANKIETA REKRUTACYJNA Dotyczy projektu Staże u pracodawców- szansą na start zawodowy dla młodzieży Powiatu Biłgorajskiego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Turystyka lubelska wysoko kwalifikowana Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw Formularz zgłoszeniowy

Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw Formularz zgłoszeniowy Projekt Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o. o., na

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Załącznik nr 1 do Regulaminu..... Data i godzina wpływu oraz pieczęć S.P. Oświata Tytuł projektu Numer projektu ANKIETA REKRUTACYJNA Innowacyjne technologie kluczem do sukcesu podkarpackich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH Załącznik 1.4 wzór formularza rekrutacyjnego dla osób prawnych FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH /JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Doskonalenie Chlebem Powszednim Nauczyciela Zawodu. Ankieta Aplikacyjna

Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Doskonalenie Chlebem Powszednim Nauczyciela Zawodu. Ankieta Aplikacyjna Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Doskonalenie Chlebem Powszednim Nauczyciela Zawodu Ankieta Aplikacyjna Tytuł projektu Nr projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Imię i nazwisko ucznia / nauczyciela:... Adres zameldowania:... (miejscowość, ulica, numer domu/mieszkania, kod) Telefon kontaktowy, e-mail:... Nr PESEL:... Deklaruję

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12. Data i podpis osoby przyjmującej Numer formularza zgłoszeniowego

Bardziej szczegółowo