Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.."

Transkrypt

1 UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; REGON , NIP , reprezentowana przez Panią Monikę Karlikowską, Kierownika Projektu. 2. Przedsiębiorca - (dane zgodne z zamieszczonymi w tabelach poniżej) PEŁNA NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: NIP: REGON: NAZWA REJESTRU I NUMER (KRS lub inny właściwy): PKD/EKD (GŁÓWNY) PKD/EKD dotyczący branży telekomunikacyjnej (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)) LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: DANE TELEADRESOWE PRZEDSIĘBIORSTWA: ADRES SIEDZIBY: Ulica: Nr domu: Nr lokalu: Kod: Miejscowość: Powiat: Województwo: Gmina: Obszar, na którym firma prowadzi działalność: miejski wiejski UWAGA: Wg definicji GUS obszary wiejskie to tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska leżąca poza miastem Tel. stacjonarny: Tel. komórkowy: Fax: FORMA PRAWNA ORAZ WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA: Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka komandytowa spółka przewidziana przepisami kodeksów innych niż cywilny i handlowy spółdzielnia przedsiębiorstwo państwowe jednoosobowa spółka z o.o. Skarbu Państwa spółka z o.o., w której jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% udziałów spółka z o.o., w stosunku do której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub

2 komunalna jednostka organizacyjna są podmiotami dominującymi inna spółka z o.o. jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa spółka akcyjna, w której jednostka samorządu terytorialnego posiada 100% akcji spółka akcyjna, w stosunku do której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa lub komunalna jednostka organizacyjna są podmiotami dominującymi inna spółka akcyjna jednostka samorządu terytorialnego lub jej jednostka organizacyjna przedsiębiorstwo komunalne państwowa jednostka organizacyjna komunalna jednostka organizacyjna fundacja stowarzyszenie organizacja społeczna samorząd gospodarczy lub zawodowy inna forma prawna (jaka?) Wielkość przedsiębiorstwa (w rozumieniu zapisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem z zastosowaniem art. 87 i 88 Traktatu) zgodnie z kryteriami określonymi w kwalifikatorze dostępnym na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: MIKROPRZEDSIEBIORSTWO MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWO ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWO Mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 49 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. Przedsiębiorstwo średnie definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające od 50 do 249 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

3 Preambuła Niniejsza umowa (zwana dalej Umową ) zawarta jest w ramach projektu Nr WND-POKL A77/10 pt. Profesjonalni i skuteczni projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej, realizowanego przez Grupę Kapitałową Business Consulting Group Sp. z o.o. w partnerstwie z Europejskim Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w okresie 1 lipca 2011r 30 czerwca 2013 r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój Kapitału Ludzkiego w Przedsiębiorstwach (dalej zwany Projektem ), na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-POKL A77/10 z dnia 30 czerwca 2011 r. 1 Przedmiot Umowy 1. Na mocy Umowy Przedsiębiorca zobowiązuje się zapewnić udział w Projekcie osób będących pracownikami Przedsiębiorcy zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Umowy Lista pracowników delegowanych do udziału w projekcie. 2. W ramach Projektu są organizowane następujące szkolenia: 1. Profesjonalna obsługa klienta - 6 dni szkolenia 2. Naziemna TV cyfrowa DVB-T 3 dni szkolenia 3. Cyfrowa TV satelitarna DVB-S 3 dni szkolenia 4. Projektowanie cyfrowych instalacji TV (FRDESIGNER) 3 dni szkolenia 5. Cyfryzacja przekazu sygnałów TV w sieciach TV kablowej 3 dni szkolenia 6. Multimedialne sieci domowe i budynkowe 1 dzień szkolenia 2 Zgłoszenie na szkolenie 1. Przedsiębiorca zobowiązuje się do doręczenia Projektodawcy poprawnie wypełnionych i podpisanych przez osobę upoważnioną /osoby upoważnione/ do reprezentowania Przedsiębiorcy dokumentów o których mowa w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Szczegółowy wykaz dokumentów stanowi 7 ust. 2 Umowy. 2. Osoba, którą Przedsiębiorca zgłosił do udziału w projekcie lub osoba samozatrudniona staje się uczestnikiem szkoleń w momencie zakwalifikowania jej do udziału w projekcie na podstawie kryteriów formalnych oraz kompletu dokumentów wskazanych w 7 ust Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Projektodawcy o zmianie danych zawartych w dokumentach o których mowa w ust.1, które zaszły w okresie realizacji i rozliczania projektu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. 3 Obowiązki Projektodawcy i Przedsiębiorcy 1. Do obowiązków Projektodawcy należy: a. Zapewnienie wykwalifikowanych trenerów do przeprowadzenia szkoleń; Zapewnienie materiałów szkoleniowych i piśmienniczych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń; c. Zapewnienie pomieszczenia do przeprowadzenia szkoleń; d. Zapewnienie wyżywienia Uczestnikom (2 przerwy kawowe i obiad każdego dnia); e. Zapewnienie noclegu pomiędzy dniami szkoleniowymi (w przypadku szkoleń 3-dniowych i zjazdów 2 -dniowych) w pokoju dwuosobowym z kolacją i śniadaniem uczestnikom zamieszkującym poza granicami terytorialnymi miejscowości, w której realizowane jest szkolenie, na podstawie zapotrzebowania od uczestnika zgłoszonego co najmniej na 10 dni przed każdym zjazdem szkoleniowym; f. Wydanie uczestnikom, którzy ukończyli szkolenie, zaświadczeń, pod warunkiem udziału uczestnika w 80% czasu szkolenia. 2. Do obowiązków Przedsiębiorcy należy: a. Przekazanie Projektodawcy wymaganych dokumentów wskazanych w 7 ust. 2. b. Zapewnienie uczestnictwa osób zgłoszonych do Projektu w zaplanowanych dla nich szkoleniach. c. Poinformowania uczestników szkoleń będących pracownikami Przedsiębiorcy o obowiązku: - Regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach; - Potwierdzania własnoręcznym podpisem uczestnictwa w zajęciach każdorazowo na liście obecności; - Podpisywania dokumentów potwierdzających otrzymanie materiałów szkoleniowych i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, potwierdzeń zapewnienia wyżywienia i noclegu; - Zgłoszenia drogą mailową do Biura Projektu zapotrzebowania na skorzystanie z noclegu pomiędzy dniami szkoleniowymi

4 poszczególnych zjazdów na co najmniej 10 dni przed każdym zaplanowanym szkoleniem (razem z kolacją i śniadaniem); - Przesłania drogą mailową do Biura Projektu informacji o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach najpóźniej na 11 dni przed zaplanowanym terminem szkolenia; - Przesłania drogą mailową do Biura Projektu informacji o rezygnacji z noclegu, najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem (jeżeli dotyczy); - Przystąpienia do testów wstępnych i testów weryfikujących postęp w nauce; - Wypełnienia ankiet i udzielania odpowiedzi w ramach wywiadów związanych z oceną szkoleń i ewaluacją projektu w trakcie trwania projektu jak i w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie; - Niezwłocznego pisemnego informowania Projektodawcy w okresie realizacji projektu o zmianie danych osobowych uczestników szkoleń. d. Poinformowanie Projektodawcy (poprzez przesłanie informacji drogą mailową do biura projektu) o rezygnacji pracownika/pracowników z udziału w szkoleniach najpóźniej na 11 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. 4 Pomoc publiczna 1. Koszty organizacji szkoleń będą w 100% pokrywane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi pomoc publiczną udzielaną Przedsiębiorcy w formule de minimis. Pomoc przyznawana w ramach projektu jest zgodna z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską i nie wymaga obowiązku uprzedniej notyfikacji pomocy do KE na podst. Art.38 ustawy z dn. 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Wysokość przyznanej pomocy publicznej w formule de minimis w przeliczeniu na jeden osobodzień szkoleniowy wyniesie 443,04 zł. 2. Łączna kwota pomocy przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis temu samemu Przedsiębiorcy przez kolejne trzy lata budżetowe nie powinna przekroczyć pułapu euro brutto. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Dz. U. z 200t r. nr 59 poz. 404, art.11,pkt.3). Lata, które w tym celu należy brać pod uwagę, to lata budżetowe do celów podatkowych. Stosowany okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, zatem dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy ustalić łączną kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych. Przedsiębiorców ubiegających się o pomoc de minimis obowiązują pewne ograniczenia. Nie można łączyć jej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z pomocą o innym przeznaczeniu (np. pomocą regionalna), jeśli doprowadziłoby to do przekroczenia dopuszczalnej intensywności tej pomocy. Pomoc de minimis może być udzielana jedynie w formach przejrzystych, czyli takich, w stosunku do których nie ma konieczności szacowania ryzyka dla obliczenia wartości pomocy. Pomoc de minimis nie może być udzielona Przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw. 3. Za datę udzielenia pomocy publicznej uznaje się datę podpisania niniejszej umowy szkoleniowej. 4. Projektodawca jest zobowiązany do wystawienia przedsiębiorcy zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354). 5 Kary umowne 1. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu pracownika/pracowników Przedsiębiorcy w terminie późniejszym niż 11 dni lub nieobecności na co najmniej 20% godzin zaplanowanych dla nich szkoleń (z wyłączeniem szczególnych wypadków losowych, takich jak ciężka choroba uniemożliwiająca udział w szkoleniu, potwierdzona stosownym zaświadczeniem lekarskim, śmierć lub ciężka choroba członka bezpośredniej rodziny Uczestnika potwierdzona stosownym oświadczeniem uczestnika, kataklizmy), Przedsiębiorca zobowiązuje się do zapłaty Projektodawcy kary umownej w wysokości całkowitych kosztów szkolenia w/w pracownika/pracowników na podstawie otrzymanej z biura projektu faktury. 2. Przedsiębiorstwo które delegowało uczestnika, który zgłosił zapotrzebowanie na nocleg razem z kolacją i śniadaniem pomiędzy dniami szkoleniowymi poszczególnych zjazdów i nie skorzystał z noclegu (nie dotyczy osób, które odwołały zapotrzebowanie najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem) zobowiązane jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Projektodawcę w tym zakresie, na podstawie otrzymanej z Biura Projektu faktury. 3. Jeżeli Projektodawca poniesie szkodę wyższą niż wysokość zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, określonych w kodeksie cywilnym. 6 Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa Stron 1. Strony zobowiązują się do nieujawniania oraz niewykorzystania z wyjątkiem wykonania przedmiotu Umowy informacji i danych stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa drugiej Strony. 2. Tajemnice przedsiębiorstwa Strony stanowią wszelkie niepodane do publicznej wiadomości informacje, w szczególności

5 techniczne., technologiczne, handlowe, organizacyjne i inne mające znaczenie gospodarcze, względem których Strona podjęła niezbędne kroki mające na celu zachowanie ich poufności. 7Postanowienia końcowe 1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki: a. Kwestionariusz osobowy uczestnika Projektu dotyczy każdego pracownika delegowanego na szkolenie, b. Deklaracja uczestnictwa w projekcie, c. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych, d. Oświadczenie pracodawcy, e. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis f. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis razem z kopiami otrzymanych wcześniej zaświadczeń lub g. Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis, h. Aktualny dokument rejestrowy przedsiębiorstwa, i. Kopie sprawozdań finansowych z 3 ostatnich lat obrotowych lub j. Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych, k. Lista pracowników delegowanych do udziału w projekcie. 3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Spory związane z realizacją Umowy Strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Projektodawcy. 4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Zmiana Regulaminu nie wymaga formy aneksu. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Podpis i pieczątka Przedsiębiorcy Podpis i pieczątka Projektodawcy

6 Załącznik nr 1 Kwestionariusz osobowy uczestnika Projektu NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Województwo wykonywania pracy: Imię(Imiona): Nazwisko: PESEL: Wiek w chwili przystąpienia do projektu: Płeć: KOBIETA MĘŻCZYZNA Obywatelstwo: Miejsce urodzenia: Województwo: Wykształcenie: podstawowe gimnazjalne lub niższe zawodowe średnie ogólnokształcące średnie techniczne (osoby, które ukończyły technikum i zdały egzamin techniczny lub ukończyły szkołę zawodowa lub liceum i technikum uzupełniające) Kierunek (specjalność): pomaturalne (osoby, które ukończyły szkołę policealną, ale nie ukończyły studiów) wyższe (osoby, które uzyskały tytuł licencjata, inżyniera, magistra, doktora) wyższe techniczne (osoby, które ukończyły studia i otrzymały dyplom) UWAGA!!! Wykształcenie techniczne (średnie lub wyższe) musi być zgodne z profilem technicznym tj: architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, biotechnologia, budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, elektronika, elektrotechnika, energetyka, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, informatyka, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, mechanika, metalurgia, technologia chemiczna, telekomunikacja, transport, włókiennictwo) Kierunek (specjalność):. wyższe inne Kierunek (specjalność): Sprawuję opiekę nad dziećmi do lat 7 lub opiekę nad osobą zależną: TAK NIE DANE TELEADRESOWE UCZESTNIKA Adres zamieszkania: Ulica: Nr. domu: Nr. lokalu: Kod: Miejscowość: Powiat: Województwo: Obszar: miejski wiejski DANE KONTAKTOWE UCZESTNIKA Tel. stacjonarny: Tel. komórkowy: DANE KORESPONDENCYJNE (proszę wypełnić, jeśli są inne niż adres zamieszkania): Ulica: Nr. domu: Nr. lokalu: Kod: Miejscowość: Powiat: Województwo: STATUS UCZESTNIKA: zatrudniony na umowę o pracę

7 właściciel pełniący funkcje kierownicze wspólnik zatrudniony na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeśli umowę taka zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy ZATRUDNIENIE: samozatrudniony(osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniająca pracowników) w mikroprzedsiębiorstwie w małym przedsiębiorstwie w średnim przedsiębiorstwie OBECNIE ZAJMOWANE STANOWISKO ZWIĄZANE Z BRANŻĄ TELEKOMUNIKACYJNĄ: instalator telekomunikacyjny sprzedawca w punkcie dystrybucji właściciel punktu dystrybucji inne związane z telekomunikacją (jakie?) nie jestem zatrudniony w branży telekomunikacyjnej Migrant: TAK NIE Osoba niepełnosprawna: TAK NIE Osoba należąca do mniejszości TAK NIE narodowej/etnicznej: WYBÓR SZKOLEŃ: Deklaracja uczestnictwa Tytuł szkolenia Data szkolenia Profesjonalna obsługa klienta Naziemna TV cyfrowa DVB-T Cyfrowa TV satelitarna DVB-S Projektowanie cyfrowych instalacji TV (FRDESIGNER) Cyfryzacja przekazu sygnałów TV w sieciach TV kablowej Multimedialne sieci domowe i budynkowe Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie Profesjonalni i skuteczni projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej realizowanym w ramach Podziałania POKL, nr umowy UDA-POKL A77/10, dostępnym na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu i akceptuję wszystkie jego zapisy. - tak - nie Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika Pieczęć przedsiębiorstwa

8 Załącznik nr 2 DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, (Imię)... (Nazwisko)... wyrażam wolę udziału w projekcie Profesjonalni i skuteczni projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej, realizowanym przez Grupę Kapitałową Business Consulting Group Sp. z o.o. i Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, na podstawie umowy nr UDA- POKL A77/10, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Grupą Kapitałową Business Consulting Group Sp. z o.o., od dnia podpisania deklaracji do dnia r. Jednocześnie oświadczam, że: 1. Spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie, tj: a. Jestem pracującą osobą pełnoletnią; b. Posiadam wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe techniczne c. Wykonuje pracę na podstawie: umowy o pracę na rzecz mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, lub na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeśli umowę tę zawarto z pracodawcą, z którym pracownik pozostaje w stosunku pracy lub w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub statusu właściciela mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa pełniącego funkcje kierownicze, lub statusu wspólnika mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa. d. Jestem zatrudniony/a w branży telekomunikacyjnej. 2. Zostałem/łam poinformowany/na, że projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Pouczony(a) o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszej deklaracji są zgodne z prawdą Miejscowość, data Czytelny podpis Uczestnika Projektu

9 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na potrzeby rekrutacji uczestników i udziału w projekcie pt. Profesjonalni i skuteczni projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej realizowanym w ramach Podziałania PO KL, nr umowy UDA-POKL A77/10. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.: 1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mająca swoją siedzibę w Warszawie, ul. Wspólna 2/4; 2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Profesjonalni i skuteczni projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 3) moje dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Profesjonalni i skuteczni projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 4) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach usługi; 5) mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. - wyrażam zgodę - nie wyrażam zgody Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika Projektu

10 Załącznik nr 4 (Pieczęć przedsiębiorstwa) OŚWIADCZENIE PRACODAWCY Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani... (imię i nazwisko) wykonuje pracę na podstawie: umowy o pracę umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, jeśli umowę tę zawarto z pracodawcą, z którym pracownik pozostaje w stosunku pracy lub w ramach takiej umowy wykonuje pracę przedsiębiorstwa, z którym pozostaje w stosunku pracy, statusu właściciela przedsiębiorstwa pełniącego funkcje kierownicze, statusu wspólnika przedsiębiorstwa. na rzecz.... (nazwa przedsiębiorstwa), z siedzibą..(pełny adres zakładu pracy), NIP:... REGON:..., Zaświadczenie wydaje się w celu przedłożenia organizatorowi szkolenia realizowanego w ramach Projektu Profesjonalni i skuteczni projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej jako wymóg uczestnictwa w projekcie szkoleniowym realizowanym w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejscowość, data Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji przedsiębiorstwa

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B

FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka B Strona1 Załącznik nr 1b do Regulaminu rekrutacji Data i godzina wpływu Formularza rekrutacyjnego: Podpis osoby przyjmującej Formularz: Nr Formularza rekrutacyjnego:...... FORMULARZ REKRUTACYJNY Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu:

Formularz zgłoszeniowy do projektu: Formularz zgłoszeniowy do projektu: Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki (Działanie 8.1. Rozwój pracowników i

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Nazwa Podmiotu Ekonomii

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo