14-15 października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14-15 października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO"

Transkrypt

1 PLANY ZMIAN W ROZPORZĄDZENIU MBP KONSEKWENCJE DLA RIPOK AUSTRIA BELGIUM BULGARIA CHINA CZECH REPUBLIC GERMANY HUNGARY POLAND ROMANIA SLOVAKIA TURKEY sdzlegal.pl PROCESY MBP JAKO PROCESY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Projekt z dnia 12 sierpnia 2014r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Mechaniczne przetwarzanie odpadów jest klasyfikowane jako proces unieszkodliwiania D13 ( 3 ust. 9 projektu rozporządzenia) Biologiczne przetwarzanie odpadów zawierających frakcję ulegającą biodegradacji jest klasyfikowane jako proces unieszkodliwiania D8 ( 4 ust. 12 projektu rozporządzenia) W świetle nowych regulacji proces MBP, z procesu nastawionego na odzysk odpadów, staje się procesem jedynie przygotowującym odpady do składowania! Brak możliwości: odzysku metali ze stabilizatu, spalania frakcji kalorycznej w ITPOK, wytwarzania kompostu nieodpowiadającego wymaganiom ( ) przeznaczonego do odzysku na składowisku (np. budowa skarp w trakcie eksploatacji składowiska), odzysku stabilizatu podczas eksploatacji składowiska na okrywę biologiczną, odzysku poza instalacjami, dla potrzeb rekultywacji

2 PROCESY MBP JAKO PROCESY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Sprzeczność z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L , ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21, ze zm.), które nakazują uznawać za: odzysk jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce, unieszkodliwianie proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii Rozwiązanie jest także sprzeczne z samym 2 ust. 1 projektu rozporządzenia, który mówi wprost o przygotowaniu zmieszanych odpadów komunalnych do odzysku! Przepisy projektowanego rozporządzenia wprowadzają odmienne rozumienie pojęcia odzysku, aniżeli przepisy dyrektywy odpadowej i ustawy o odpadach! Obecnie: instalacje działają w oparciu o różne rodzaje decyzji administracyjnych: pozwolenia sektorowe (w tym niejednokrotnie osobne zezwolenia na wytwarzanie odpadów i ich przetwarzanie), pozwolenia zintegrowane; zdarza się, że proces mechaniczny (lub nawet jego część) opisany jest w jednej decyzji, a proces biologiczny w innej; W konsekwencji decyzje te nierzadko zawierają niespójne, czy nawet wzajemnie wykluczające się zapisy. 2 ust. 1 projektu rozporządzenia Procesy MBP prowadzone są w instalacji składającej się z zespołu stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie tego samego zakładu

3 Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. poz. 1169). Nowe rozporządzenie wprowadziło nowy katalog instalacji, które uznawane są za mogące powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów albo środowiska jako całości, tj. za instalacje, dla których konieczne jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Zgodnie z treścią załącznika do rozporządzenia, takimi instalacjami w gospodarce odpadami są m.in. instalacje do: odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań: obróbki biologicznej, obróbki fizyczno-chemicznej, unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań: obróbki biologicznej, obróbki fizyczno-chemicznej, obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, obróbki żużlu i popiołów, obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części,

4 odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem następujących działań: obróbki biologicznej, obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania, obróbki żużlu i popiołów, obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części, odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania nie mniejszej niż 100 ton na dobę; Skoro proces MBP będzie kwalifikowany jako unieszkodliwianie, a RIPOK MBP mają - z uwagi na obowiązek zapewnienie zagospodarowania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców - wydajność dużo większą aniżeli 50 ton na dobę, to praktycznie każda z obecnie funkcjonujących RIPOK MBP będzie wymagała uzyskania pozwolenia zintegrowanego!!! Stosownie do przepisów przejściowych nowelizacji POŚ (art. 28 ust 3) obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, które (1)są eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych oraz (2)nie były objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego ze względu na rodzaj prowadzonej w niej działalności przed dniem wejścia w życie tych przepisów, a od dnia ich wejścia w życie będą objęte tym obowiązkiem, powstaje z dniem 1 lipca 2015r. Nowelizacja POŚ przewiduje jednocześnie, że na wniosek prowadzących te instalacje pozwolenie zintegrowane może zostać wydane przed dniem 1 lipca 2015r. Jeżeli zatem wnioskodawca nie ma do dnia 1 lipca 2015r. obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji wymienionej w nowym rozporządzeniu, to uprawniony jest do uzyskania zezwolenia uprawniającego do przetwarzania odpadów w tej instalacji w trybie ustawy o odpadach.

5 O ile próbę uporządkowania i ujednolicenia przepisów w zakresie pozwoleń regulujących zasady funkcjonowania RIPOK MBP należy ocenić pozytywnie (wszystkie RIPOK MBO będą musiały spełniać jednakowe wymagania; przejrzyste zasady kontroli), to jednocześnie można zaobserwować brak konsekwencji ze strony ustawodawcy! art. 232 ust. 2 ustawy o odpadach: Z dniem 23 stycznia 2015r. wygasną udzielone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów decyzje na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów (obecnie decyzje na przetwarzanie). Podmioty zarządzające RIPOK MBP, działające w oparciu o takie decyzje, muszą uzyskać do wskazanej daty nowe zezwolenia. Uzyskanie nowych decyzji na przetwarzanie odpadów w RIPOK MBP okazało się trudne w realizacji, gdyż organy wymagają uzyskania pozwoleń zintegrowanych! WYTYCZNE CO DO SPOSOBU PROWADZENIA PROCESU BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA 4 ust. 6 pkt 2 projektu rozporządzenia Przepis dopuszcza prowadzenie procesu biologicznego przetwarzania odpadów w dwustopniowo, przy czym w drugim stopniu stabilizacji przewiduje prowadzenie procesu przez okres od 6 do 10 tygodni w pryzmach usytuowanych na utwardzonym podłożu izolowanym od podłoża terenu wyposażonym w system odbierania odcieków i napowietrzanych przez mechaniczne przerzucanie odpadów co najmniej raz w tygodniu. Rozwiązanie to należy ocenić negatywnie, gdyż: wskazuje na konkretne rozwiązania technologiczne preferowane w procesie biologicznego przetwarzania; pozostaje w oczywistej sprzeczności w wymogami BAT (na rynku dostępne są technologie, które gwarantują osiągnięcie pożądanych parametrów bez konieczności przetwarzania odpadów w otwartych pryzmach).

6 POZOSTAŁE WYBRANE ZMIANY 3 ust. 1 i 2 ust. 3 projektu rozporządzenia Obowiązek rozładowania odpadów i eksploatowania instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów w odpowiednich warunkach (zamknięte obiekty wyposażone w szczelną posadzkę i niezbędną instalację wentylacyjną i i do oczyszczania gazów). Zmiana pozytywna, która doprowadzi do eliminacji z rynku instalacji prowadzących proces MBP pod gołym niebem. Ale Czy konieczny jest zapis o oczyszczaniu gazów w tych pomieszczeniach? Wątpliwości interpretacyjne/koszty a efekty w zakresie ograniczenia emisji do środowiska POZOSTAŁE WYBRANE ZMIANY 3 ust. 4 projektu rozporządzenia dopuszcza się wytwarzanie 15 01, 16 02, Sformułowanie w szczególnych przypadkach ma charakter oceny i może budzić wątpliwości interpretacyjne. W instalacji MBP wytwarzane są także inne odpady niż wskazane w proponowanym przepisie, np. opony, odpady z grupy ust. 6 projektu rozporządzenia odrębne warianty eksploatacji instalacji (dot. części mechanicznej dla odpadów zmieszanych i surowcowych) Podobnie 4 ust. 5 (dot. części biologicznej dla frakcji podsitowej i odpadów zielonych) Jakie jest uzasadnienie dla rozdzielenia procesów mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki? Względy technologiczne, techniczne? Uzasadnienie projektu tego nie wyjaśnia. Wątpliwości interpretacyjne przy różnych rozwiązaniach technologicznych.

7 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KONTAKT Anna Specht - Schampera Radca prawny Partner Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając I Wspólnicy sp.k Plac Solny Wrocław / POLAND Tel Fax

8 schindhelm.com AUSTRIA BELGIUM CZECH REPUBLIC HUNGARY ROMANIA GRAZ BRÜSSEL PILSEN v.o.s advokátní kancelář BUDAPEST Zimányi & Fakó Rechtsanwälte BUKAREST Schindhelm & Asociatii S.C.A. LINZ WELS WIEN BULGARIA BURGAS NOBLEX NOBLEX Ltd. - Law & Business Consulting SOFIA NOBLEX NOBLEX Ltd. - Law & Business Consulting CHINA SHANGHAI Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbh PRAG v.o.s advokátní kancelář GERMANY HANNOVER Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbh OSNABRÜCK Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbh POLAND BRESLAU SDZLEGAL Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając I Wspólnicy sp.k. WARSCHAU SDZLEGAL Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając I Wspólnicy sp.k. SLOVAKIA BRATISLAVA s.r.o. TURKEY ISTANBUL Dr. Dogan & Koyuncu Rechtsanwälte Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając I Wspólnicy sp.k. Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając I Wspólnicy sp.k. (SDZLEGAL Schindhelm) ist Mitglied der SCWP Schindhelm Services SE, Allianz europäischer Wirtschaftskanzleien. Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając I Wspólnicy sp.k. Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając I Wspólnicy sp.k. (SDZLEGAL Schindhelm) ist Mitglied der SCWP Schindhelm Services SE, Allianz europäischer Wirtschaftskanzleien.

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.07.39.251; zm. Dz.U.2007.88.587; zm. Dz.U.2005.175.1462; zm. Dz.U.2008.199.1227; zm. Dz.U.2008.223.1464; zm. Dz.U.2009.18.97; zm. Dz.U.2009.79.666; zm.dz.u.2010.28.145 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2)

ROZPORZADZENIE. z dnia. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Projekt z dnia 9 kwietnia 2015 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA Ś RODOWISKA1) z dnia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2) Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce

Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Stan obecny i perspektywy gospodarki odpadami biodegradowalnymi w Polsce Kształtowanie Joanna Kwapisz Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Ustawa o odpadach Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 122 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI ***

STUDIUM WYKONALNOŚCI *** Urząd Miasta Bydgoszczy Urząd Miasta Torunia ` STUDIUM WYKONALNOŚCI Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego *** lipiec 2009 rok

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2

Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 Spis treści 1 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM... 2 1.1 WPROWADZENIE... 2 1.2 ANALIZA WARIANTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRZETWARZANIA ODPADÓW 3 1.2.1 ANALIZA TECHNOLOGII MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1.

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z 2014 r. poz. 822, 1322. o recyklingu pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

RŚ.VI.MD.7660/2-6/10 Rzeszów, 2010-06-11 D E C Y Z J A

RŚ.VI.MD.7660/2-6/10 Rzeszów, 2010-06-11 D E C Y Z J A RŚ.VI.MD.7660/2-6/10 Rzeszów, 2010-06-11 D E C Y Z J A Działając na podstawie: - art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

1. Jaki problem jest rozwi ązywany?

1. Jaki problem jest rozwi ązywany? Nazwa projektu Rozporządzenie w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Ministerstwo wiod ące i ministerstwa wspó łpracuj ące Ministerstwo Środowiska Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1169 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1169 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. z dnia 27 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2014 r. Poz. 1169 ROZPORZĄDZENIE 1), 2) MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować

Bardziej szczegółowo