Model wzorcowy: HP DL380 G7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Model wzorcowy: HP DL380 G7."

Transkrypt

1 Kraków, dnia 25 stycznia 2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres Zmawiającego. 1. Narodowe Centrum Nauki, ul.gołębia 24, Kraków, dalej w skrócie NCN. 1.1 NIP: REG: Jednostka prowadząca sprawę: 2.1., ul.straszewskiego 25/9, Kraków; 2.2.tel ; fax lub ; strona internetowa 2.5.miejsce publikacji ogłoszeń i materiałów dotyczących zamówień publicznych 2) Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części SIWZ PZP (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). 2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Do czynności podejmowanych przez Zmawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów Wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). 3) Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy wraz z instalacją serwerów, urządzeń i oprogramowania, licencji na oprogramowanie Oracle i szafy serwerowej rackowej, w odniesieniu od jednej do trzech części, dla Narodowego Centrum 1.1 Zamówienie obejmuje w szczególności: Część 1 serwery, urządzenia i oprogramowanie, tj. serwery (4 sztuki), macierz (1 sztuka), iscsi i biblioteka taśmowa (1 sztuka), urządzenia bezpieczeństwa sieci (1 zestaw), przełączniki Ethernetowe (3 sztuki), routery dostępowe WiFi (3 sztuki), inne akcesoria i materiały eksploatacyjne, oprogramowanie licencje Microsoft typu government, oprogramowanie do zarządzania klastrem Hyper-V złożonym Strona 1 z 55

2 z trzech serwerów oraz siecią, desktopowe oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, usługi instalacyjno-szkoleniowe Część 2 serwerowa szafa rackowa 19-calowa (1 sztuka), tj. jedna szafa serwerowa o szerokości 80 cm, wysokości 200 cm (42 U) i głębokości 100 cm, stojąca na cokole wysokości 10 cm, z perforowanymi dwudzielnymi drzwiami zamykanymi na klucz, wyposażona w moduł zasilania, czerpiący energię z trójfazowego naściennego gniazda 32 A, i rozdzielający ją pomiędzy gniazdka zasilające poszczególne urządzenia wiszące w szafie Część 3 licencje na oprogramowanie Oracle, tj. dwuletnie licencje nazwani użytkownicy plus na następujące oprogramowanie Oracle: Database 10g Standard Edition One (NUP) 10 licencji NUP oraz Internet Application Server 10g Enterprise Edition (NUP) 10 licencji NUP. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) SIWZ terminie, czyli do 21 dni, liczonych od udzielenia zamówienia, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zmawiającego określonymi w SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, czy też katalogi producenta (np. poprzez wskazanie typów, modeli, producentów, konfiguracji itp.), pozwalające na ocenę zgodności oferowanych elementów i urządzeń oraz ich parametrów oraz oprogramowania z wymaganiami SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. 4. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36 miesięczną gwarancją w zakresie części 1 i 2 zamówienia oraz co najmniej 24 miesięczną gwarancją w zakresie części 3 zamówienia, przy uwzględnieniu szczegółowych warunków wskazanych przy opisie poszczególnych elementów zamówienia. Gwarancja winna być realizowana w miejscu użytkowania sprzętu i oprogramowania, co oznacza, iż w przypadku niemożności naprawy u użytkownika, Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania i transportu oraz zwrotnego dostarczenia po naprawie, a w przypadku, gdyby naprawa trwała dłużej niż 14 dni roboczych do dostarczenia na okres naprawy sprzętu i oprogramowania zastępczego o nie gorszych parametrach. 5. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy w formie indywidualnej kalkulacji, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. 6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. 7. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. 8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia. 9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 9.1 Część serwery, serwery sieciowe, nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID), jednostki pamięci Strona 2 z 55

3 taśmowej, rutery sieciowe, urządzenia sieciowe, kable telekomunikacyjne, napędy dysku optycznego, systemy operacyjne, systemy baz danych, system poczty elektronicznej, pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, pakiety oprogramowania do ochrony antywirusowej, pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania, usługi konfiguracji oprogramowania. 9.2 Część infrastruktura sieciowa. 9.3 Część systemy baz danych, pakiety oprogramowania do serwera sieci WWW. 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający elementy składowe o następujących minimalnych parametrach i wymaganiach technicznych oraz funkcjonalnych, odpowiednio dla całości zamówienia w zakresie poszczególnych części: 10.1Część 1 serwery, urządzenia i oprogramowanie, tj. serwery (4 sztuki), macierz (1 sztuka), iscsi i biblioteka taśmowa (1 sztuka), urządzenia bezpieczeństwa sieci (1 zestaw), przełączniki Ethernetowe (3 sztuki), routery dostępowe WiFi (3 sztuki), inne akcesoria i materiały eksploatacyjne, oprogramowanie licencje Microsoft typu government, oprogramowanie do zarządzania klastrem Hyper-V złożonym z trzech serwerów oraz siecią, desktopowe oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, usługi instalacyjno-szkoleniowe. Urządzenia opisane w punktach od A do C muszą być przygotowane do montażu w szafie 19-calowej opisanej w części 2 zamówienia. Nie mogą być głębsze niż 75 cm. Należy je dostarczyć wraz z odpowiednimi elementami montażowymi. Kable zasilające urządzeń powinny się kończyć wtyczkami C14. Punkt A: serwery, macierz iscsi i biblioteka taśmowa. Serwer główny 3 szt. identyczne Model wzorcowy: HP DL380 G7. PARAMETRY: Obudowa 1. Do zabudowy w szafie serwerowej 19, plus wszystkie elementy niezbędne do mocowania i wysuwania do celów serwisowych. 2. Wszystkie wyspecyfikowane elementy serwera muszą być zamontowane w jednej obudowie, o maksymalnej wysokości 2U 3. Na frontowym panelu obudowy sygnalizacja statusu pracy serwera (umożliwiająca co najmniej łatwą lokalizację serwera poprzez zapalenie diody LED lub wyświetlacza LCD). Typ procesora 1. Procesor min. Sześciordzeniowy klasy Intel Xeon Six-Core X Taktowany zegarem co najmniej 2.8GHz lub procesor równoważny 3. Zgodny z architekturą x86/64 bity, 4. Przystosowany do pracy w układach co najmniej dwuprocesorowych, 5. Pamięć cache min. 12MB, Ilość procesorów Co najmniej Strona 3 z 55

4 Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach co najmniej dwuprocesorowych. Pamięć RAM 1. Min. 48 GB w pełni buforowanej pamięci DIMM (DDR3) z technologią Advanced ECC lub chipkill. 2. Po zamontowaniu min. 12 wolnych slotów. 3. Możliwość rozszerzenia pamięci do min. 192 GB. 4. Możliwość konfiguracji pamięci z ochroną memory mirror. Płyta główna Dedykowana do pracy w serwerach. Złącza PCI Min. 3 złącza PCI-E, w tym min. 1 złącze x8 Kontrolery 1x kontroler macierzowy SAS, min. 512MB RAM cache z podtrzymaniem bateryjnym (obsługa RAID min. wersja 0/1/10/5/50) Dyski twarde Min. 2 dyski 3,5 cala SAS 3Gb/s, 300 GB, obr./min lub szybsze, hot plug. Karty sieciowe Min. 6x Ethernet 10/100/1000 Mb, Wake on LAN, PXE, wspierająca load balancing, failover, TCP/IP Offload Engine. Złącza zewnętrzne 1. 1x szeregowe, 2. min. 4x USB 2.0 (w tym min. 1x z przodu obudowy), 3. 2x PS2 lub 2xUSB (w tym 1xklawiatura, 1x mysz) zapewniające współpracę z oferowaną wraz z szafą RACK konsolą KVM. 4. 2xVGA (w tym 1xVGA z przodu obudowy). Zdalny interfejs zarządzający Serwer musi być wyposażony w sprzętowe rozwiązanie zdalnego zarządzania, pochodzące od producenta serwera, niezależne od systemów operacyjnych, posiadające dedykowane złącze RJ-45, umożliwiające zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, zapewniające przynajmniej następujące funkcjonalności: 1. Zdalne włączenie serwera, 2. Zdalne wyłączenie serwera, 3. Restart serwera, 4. Podgląd logów sprzętowych serwera i karty, 5. Przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS), 6. Rozwiązane musi być dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami umożliwiającymi pracę zdalną na serwerze (wirtualny KVM) z użyciem przeglądarki internetowej. Licencja musi zawierać pełną możliwość zdalnego podłączenia napędów wirtualnych typu: FDD, CD/DVD, Pamięć USB oraz wirtualnych folderów. Karta graficzna Zintegrowana, pozwalająca na prace z rozdzielczością min. 1280x1024 Zasilacze 230V 50Hz, min. 2 szt. Hot-plug, nadmiarowe (redundantne), każdy o mocy wystarczającej do pracy serwera. Chłodzenie Strona 4 z 55

5 Nadmiarowe wentylatory typu hot-plug. Warunki pracy Pomieszczenia biurowe, ºC. Oprogramowanie i nośniki Do zarządzania Dedykowane oprogramowanie do zarządzania, pozwalające na zdalną konfigurację BIOS jak: 1. Zmiana haseł, 2. Archiwizacja i aktualizacja BIOS dla pojedynczego komputera i dla grupy komputerów, 3. Modyfikacja sekwencji startowej, 4. Monitorowanie i diagnozowanie stanu komputera, 5. Wysyłanie do centralnego systemu zarządzania informacji i alarmów o typie i stanie: 1) Procesora, 2) Pamięci, 3) Dysków, 4) Zasilaczy, 5) Płyty głównej, 6) Temperatury, 7) Wentylatorów. Sterowniki Płyty CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne i opcjonalne oprogramowanie do wszelkich zainstalowanych składników serwera, dla systemów operacyjnych: 1. Microsoft Windows Server 2003/ Linux SuSe i RedHat Gwarancja Przynajmniej trzy lata gwarancji (na części, robociznę i pomoc techniczną) z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy u klienta maks. następnego dnia roboczego od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 9 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu Serwer do robienia kopii zapasowych 1 szt. Model wzorcowy: HP DL380 G7. PARAMETRY: Obudowa 1. Do zabudowy w szafie serwerowej 19, plus wszystkie elementy niezbędne do mocowania i wysuwania do celów serwisowych. 2. Wszystkie wyspecyfikowane elementy serwera muszą być zamontowane w jednej obudowie, o maksymalnej wysokości 2U 3. Na frontowym panelu obudowy sygnalizacja statusu pracy serwera (umożliwiająca co najmniej łatwą lokalizację serwera poprzez zapalenie diody LED lub wyświetlacza LCD). Typ procesora 1. Procesor min. Sześciordzeniowy klasy Intel Xeon Six-Core X Taktowany zegarem co najmniej 2.8GHz lub procesor równoważny 3. Zgodny z architekturą x86/64 bity, 4. Przystosowany do pracy w układach co najmniej dwuprocesorowych, Strona 5 z 55

6 5. Pamięć cache min. 12MB, Ilość procesorów Co najmniej 1 Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach co najmniej dwuprocesorowych. Pamięć RAM 1. Min. 24 GB w pełni buforowanej pamięci DIMM (DDR3) z technologią Advanced ECC lub chipkill. 2. Po zamontowaniu min. 15 wolnych slotów. 3. Możliwość rozszerzenia pamięci do min. 192 GB. 4. Możliwość konfiguracji pamięci z ochroną memory mirror. Płyta główna Dedykowana do pracy w serwerach. Złącza PCI Min. 3 złącza PCI-E, w tym min. 1 złącze x8 Kontrolery 1x kontroler macierzowy SAS, min. 512MB RAM cache z podtrzymaniem bateryjnym (obsługa RAID min. wersja 0/1/10/5/50) 1x kontroler SAS do podłączenia biblioteki taśmowej Dyski twarde Min. 2 dyski 3,5 cala SAS, 3Gb/s, 300 GB, obr./min lub szybsze, hot plug Min. 4 dyski 3,5 cala SATA 2TB, hot plug Karty sieciowe Min. 6x Ethernet 10/100/1000 Mb, Wake on LAN, PXE, wspierająca load balancing, failover, TCP/IP Offload Engine. Złącza zewnętrzne 1. 1x szeregowe, 2. min. 4x USB 2.0 (w tym min. 1x z przodu obudowy), 3. 2x PS2 lub 2xUSB (w tym 1xklawiatura, 1x mysz) zapewniające współpracę z oferowaną wraz z szafą RACK konsolą KVM. 4. 2xVGA (w tym 1xVGA z przodu obudowy). Zdalny interfejs zarządzający Serwer musi być wyposażony w sprzętowe rozwiązanie zdalnego zarządzania, pochodzące od producenta serwera, niezależne od systemów operacyjnych, posiadające dedykowane złącze RJ-45, umożliwiające zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej, zapewniające przynajmniej następujące funkcjonalności: 1. Zdalne włączenie serwera, 2. Zdalne wyłączenie serwera, 3. Restart serwera, 4. Podgląd logów sprzętowych serwera i karty, 5. Przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS), 6. Rozwiązane musi być dostarczone wraz z niezbędnymi licencjami umożliwiającymi pracę zdalną na serwerze (wirtualny KVM) z użyciem przeglądarki internetowej. Licencja musi zawierać pełną możliwość zdalnego podłączenia napędów wirtualnych typu: FDD, CD/DVD, Pamięć USB oraz wirtualnych folderów. Karta graficzna Strona 6 z 55

7 Zintegrowana, pozwalająca na prace z rozdzielczością min. 1280x1024 Zasilacze 230V 50Hz, min. 2 szt. Hot-plug, nadmiarowe (redundantne), każdy o mocy wystarczającej do pracy serwera. Chłodzenie Nadmiarowe wentylatory typu hot-plug. Warunki pracy Pomieszczenia biurowe, ºC. Oprogramowanie i nośniki Do zarządzania Dedykowane oprogramowanie do zarządzania, pozwalające na zdalną konfigurację BIOS jak: 1. Zmiana haseł, 2. Archiwizacja i aktualizacja BIOS dla pojedynczego komputera i dla grupy komputerów, 3. Modyfikacja sekwencji startowej, 4. Monitorowanie i diagnozowanie stanu komputera, 5. Wysyłanie do centralnego systemu zarządzania informacji i alarmów o typie i stanie: Procesora, Pamięci, Dysków, Zasilaczy, Płyty głównej, Temperatury, Wentylatorów. Sterowniki Płyty CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne i opcjonalne oprogramowanie do wszelkich zainstalowanych składników serwera, dla systemów operacyjnych: 1. Microsoft Windows Server 2003/ Linux SuSe i RedHat Gwarancja Przynajmniej trzy lata gwarancji (na części, robociznę i pomoc techniczną) z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy u klienta maks. następnego dnia roboczego od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 9 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu Macierz iscsi 1 szt. Model wzorcowy: HP MSA P2000 G3 PARAMETRY: Obudowa 1. Do zabudowy w szafie serwerowej 19, plus wszystkie elementy niezbędne do mocowania. 2. Maksymalna wysokość obudowy 3U. Dyski twarde Min. 12x 600GB 10K SAS 2.5" Hot Plug Pojemność macierzy 1. Min. 7.2TB z możliwością rozbudowy do min. 36TB Strona 7 z 55

8 2. Min. 24 kieszenie typu Hot Plug, dla wymienionych dysków twardych, 3. Możliwość rozbudowy do min. 96 kieszeni poprzez dołożenie dodatkowych półek zewnętrznych (zarówno z dyskami 2,5 cala jak i 3,5 cala). Interfejs 1. Min. 4 x 1Gb/s Ethernet dla każdego kontrolera (razem min. 8). 2. Lokalnej konsoli zarządzającej. 3. 1x LAN (Ethernet) dla każdego kontrolera (razem min. 2) do zdalnego zarządzania macierzą. Kontrolery macierzy 1. Min. 2x Kontroler macierzowy SAS o parametrach: Min. 1GB RAM cache z podtrzymaniem bateryjnym, Obsługa RAID 0, 1, 5, 6, 10 Wsparciem dla min. 512 LUN przy 16TB pojemności LUN, Wydajność kontrolerów macierzy przy maksymalnej konfiguracji półek oraz dysków nie mniejsza niż: 2. RAID 5 Performance Results: Random Reads IOPs 22,000. Odczyt Sekwencyjny (Sequential Reads) 1,238 MBs 3. RAID 10 Performance Results: Random Reads IOPs 22,000. Odczyt Sekwencyjny (Sequential Reads) 1,238 MBs Wentylatory Nadmiarowe wentylatory. Zasilacz 230V 50Hz, min. 2 szt. nadmiarowe (redundantne), każdy o mocy wystarczającej do pracy macierzy. Warunki pracy Pomieszczenia biurowe, ºC. Zarządzanie Możliwość zarządzania poprzez: 1. Interfejs Web owy (Przeglądarkę WWW), 2. Interfejs tekstowy Telnet. Oprogramowanie i nośniki Do zarządzania Oprogramowanie do zarządzania, pozwalające na zdalną konfigurację urządzenia wraz z kompletem nośników. Sterowniki Płyty CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne i opcjonalne oprogramowanie do wszelkich zainstalowanych składników macierzy, dla systemów operacyjnych: 1. Microsoft Windows Server 2003/2008, 2. Linux SuSe i RedHat. Bezpieczeństwo Brak pojedynczego punktu awarii. Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne, możliwość wymiany na gorąco bez zatrzymywania pracy macierzy. Przewody Przewody zasilające, przewód konsoli lokalnej. Gwarancja Przynajmniej trzy lata gwarancji (na części, robociznę i pomoc techniczną) z czasem Strona 8 z 55

9 naprawy u klienta maks. 24 godziny od zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Biblioteka taśmowa 1 szt. Model wzorcowy: HP StorageWorks 1/8 LTO-4 Ultrium 1760 SAS. PARAMETRY: Obudowa 1. Do zabudowy w szafie serwerowej 19, plus wszystkie elementy niezbędne do mocowania. 2. Maksymalna wysokość obudowy 1U Liczba napędów Min. 1 napęd LTO 4. Pojemność biblioteki 1. Min. 6.4TB natywnie, 12.8TB przy zastosowaniu kompresji. 2. Min. 8 Slotów. Interfejs Min. 1 x 3Gb/s SAS Typ mediów Min. LTO-4. Zasilacz 230V 50Hz, zintegrowany z obudową. Warunki pracy Pomieszczenia biurowe, ºC. Oprogramowanie i nośniki Do zarządzania Oprogramowanie do zarządzania, pozwalające na zdalną konfigurację urządzenia wraz z kompletem nośników. Sterowniki Płyty CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne i opcjonalne oprogramowanie do wszelkich zainstalowanych składników biblioteki, dla systemów operacyjnych: 1. Microsoft Windows Server 2003/2008, 2. Linux i NetWare. Wspierane oprogramowanie, certyfikaty Wsparcie dla najnowszych wersji oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych potwierdzone stosownym certyfikatem producenta oprogramowania (do wglądu przy dostawie): 1. CA ARCserve 2. Symantec Backup Exec 3. Symantec NetBackup Nośniki x taśma LTO TB RW x taśma czyszcząca. Przewody Przewody zasilające. Gwarancja Przynajmniej trzy lata gwarancji (na części, robociznę i pomoc techniczną) z czasem reakcji na rozpoczęcie naprawy u klienta maks. następnego dnia roboczego od Strona 9 z 55

10 zgłoszenia, przyjmowanie zgłoszeń 13 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu. Punkt B: urządzenia bezpieczeństwa sieci. System służący do routowania i filtrowania ruchu sieciowego. System ma być zrealizowany w postaci klastra zawierającego dwa urządzenia routująco-filtrujące, tak aby awaria jednego z nich nie powodowała utraty zdolności systemu do wykonywania jego głównej funkcji (routowanie i filtrowanie ruchu). Funkcje dodatkowe (gromadzenie i analiza logów) nie wymagają takiej ochrony. Model wzorcowy: klaster złożony z dwóch urządzeń FortiGate 110C i jednego FortiAnalyzer 100C. Parametry Architektura systemu ochrony System ochrony musi być zbudowany przy użyciu minimalnej ilości elementów ruchomych, krytycznych dla jego działania. Główne urządzenie ochronne [gateway] nie może posiadać twardego dysku, w zamian używać pamięci FLASH. Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu specjalizoanego układu ASIC. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie). Uwaga: Dziennik zdarzeń lub inne działania wymagające systemów dyskowych muszą być realizowane na zewnętrznych, dedykowanych do tego celu urządzeniach. System operacyjny Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. Ilość/rodzaj portów Nie mniej niż 8 portów Ethernet 10/100 Base-TX, 2 portów Ethernet 10/100/1000 Base-TX Nie mniej niż 230 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard IEEE802.1q Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowe: kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection ochronę przed wirusami antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM) poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN ochronę przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] uzupełniające: kontrolę treści Web Filter [WF] kontrolę zawartości poczty antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) Strona 10 z 55

11 kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] kontrolę aplikacji (wsparcie dla co najmniej tysiąca aplikacji w tym IM oraz P2P) zapobieganie przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Leak Preention) SSL proxy z możliwością pełniej analizy szyfrowanej komunikacji dla wybranych protokołów Zasada działania (tryby) Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy: - jako router/nat (3.warstwa ISO-OSI) lub - jako most /transparent bridge/. Tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu. Polityka bezpieczeństwa (firewall) Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników aplikacji, domeny, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasma sieci (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ). Wykrywanie ataków Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. Nie mniej niż 3900 sygnatur ataków. Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu Translacja adresów Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT). Translacja NAPT. Wirtualizacja i routing dynamiczny Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada indywidualne tabele routingu, polityki bezpieczeństwa i dostęp administracyjny. Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego. Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM. Połączenia VPN Wymagane nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki: o firewall o antywirus o web filtering o antyspam Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN) Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth Uwierzytelnianie użytkowników Strona 11 z 55

12 System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory bez dodatkowych opłat licencyjnych. Wydajność Obsługa nie mniej niż jednoczesnych połączeń i nowych połączeń na sekundę Przepływność nie mniejsza niż 500 Mbps dla ruchu nieszyfrowanego i 100 Mbps dla VPN (3DES). Obsługa nie mniej niż jednoczesnych tuneli VPN Funkcjonalność zapewniająca niezawodność Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive Obudowa Obudowa ma mieć możliwość zamontowania w szafie 19. Zasilanie Zasilanie z sieci 230V/50Hz. Konfiguracja i zarządzanie Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą: haseł statycznych haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB. Jednocześnie, dla systemu bezpieczeństwa powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta. Certyfikaty Potwierdzeniem wysokiej skuteczności systemów bezpieczeństwa są posiadane przez producenta certyfikaty (do względu przy dostawie). Producent powinien posiadać następujące certyfikaty: ISO 9001, UTM NSS Approved, EAL4+, ICSA Labs dla funkcji: Firewall, IPSec, SSL, Network IPS, Antywirus. Zarządzanie System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem centralnego zarządzania umożliwiającm: Przechowywanie i implementację polityk bezpieczeństwa dla urządzeń i grup urządzeń z możliwością dziedziczenia ustawień po grupie nadrzędnej Wersjonowanie polityk w taki sposób aby w każdej chwili dało się odtworzyć konfigurację z dowolnego punktu w przeszłości Strona 12 z 55

13 Zarządzanie wersjami firmware u na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia Zarządzenie wersjami baz sygnatur na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzeń (użycie CPU, RAM) Zapis i zdalne wykonywanie skryptów na urządzeniach Raportowanie System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem raportowania i korelacji logów umożliwiającym: Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa Generowanie raportów Skanowanie podatności stacji w sieci Zdalną kwarantannę dla modułu antywirusowego Integracja systemu zarządzania Zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO/17799 zarówno moduł centralnego zarządzania jak i raportowania muszą być zrealizowane na osobnych urządzeniach sprzętowych. Jednocześnie administrator powinien mieć do dyspozycji jedną konsolę zarządzającą do kontroli obu podsystemów. Parametry pomocniczego urządzenia logującego Dysk o pojemności 1 TB. Wydajność pozwalająca zapisać do 200 zdarzeń/sekundę. Możliwość współpracy z co najmniej 10 urządzeniami routująco-filtrującymi. Oprogramowanie umożliwiające przeglądanie i analizę zdarzeń. Montaż w racku 19-calowym. Support 1 rok (8x5 Enhanced Support, Hardware Replacement, Firmware Upgrades) Punkt C: Przełączniki ethernetowe. Przełącznik ethernetowy 3 szt. Model wzorcowy: HP G. Parametry: Co najmniej 20 portów ethernetowych 10/100/1000 Mbit. Dodatkowe cztery porty obsługujące mini-gbic fiber 1 Gbit. Wydajność co najmniej 35 Mpps dla 64-bajtowych pakietów. Obsługa standardów 802.1Q (VLAN), 802.1s i 802.1w (spanning tree), 802.1p (QoS), 802.1X (auth). Obsługa co najmniej 256 VLAN-ów. Port szeregowy umożliwiający zarządzanie urządzeniem. Możliwość zarządzania zdalnego, interfejsy CLI oraz WWW. Możliwość zablokowania wszelkich innych kanałów konfiguracji poza portem szeregowym. Gwarancja Dożywotnia. Punkt D: Routery dostępowe WiFi. Routery dostępowe WiFi a/b/g/n 3 szt. Model wzorcowy: Linksys by Cisco E3000. Parametry: Zgodność z ostateczną wersją standardu n (zgodność z wersją draft nie jest wystarczająca). Strona 13 z 55

14 Równoczesna praca w zakresach częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz. MIMO 2/2 spatial channels w obu zakresach. Obsługa kanałów podwójnej szerokości (40 MHz) w obu zakresach. Powyższe parametry potwierdzone certyfikatem wystawionym przez WiFi Alliance i dostępnym na Wbudowany switch z czterema gigabitowymi portami ethernetowymi. Obudowa z otworami na łby śrub bądź inne haczyki, pozwalająca powiesić urządzenie na ścianie albo suficie. Możliwość wgrania alternatywnego oprogramowania DD-WRT. Punkt E: inne akcesoria i materiały eksploatacyjne. 1. Kable Ethernet typu patch-cord certyfikowane w kat. 6 nieekranowane w następujących długościach i kolorach: 50 szt o długości 0,5 m w kolorze żółtym 50 szt. o długości 0,5 m w kolorze niebieskim 50 szt. o długości 1 m w kolorze żółtym 50 szt. o długości 1 m w kolorze niebieskim 20 szt. o długości 0,5 m w kolorze czerwonym 20 szt. o długości 1 m w kolorze czerwonym 50 szt. o długośći 3 m w kolorze czerwonym 10 szt. o długości 5 m w kolorze czerwonym 2. Zewnętrzny napęd DVD-RW podłączany przez port USB 1 szt. Punkt F: oprogramowanie. NCN zastrzega sobie prawo przenoszenia oprogramowania pomiędzy serwerami. Licencje Microsoft typu government. Microsoft Exchange 2010 Standard OLP gov Microsoft Exchange 2010 Standard OLP User CAL Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard OLP 1 CPU gov Windows Server 2008 R2 Enterprise OLP gov Windows Server 2008 R2 Standard OLP gov Windows Server OLP User CAL 1 szt 50 szt. 1 szt. 3 szt. 1 szt. 100 szt. Oprogramowanie do zarządzania klastrem Hyper-V złożonym z trzech serwerów oraz siecią Microsoft SysCtrEssntlswSQL 2010 OLP NL gov 1 szt. Microsoft SysCtrEssntlsSvrML 2010 OLP NL gov 3 szt. Desktopowe oprogramowanie antywirusowe: 66 sztuk. Oprogramowanie wzorcowe: Symantec Protection Suite Enterprise Edition 3.0 per user bndl standard government. Specyfikacja: Ochrona serwerów w ilości 15 sztuk (3 hosty i 12 serwerów wirtualnych) oraz komputerów klienckich w ilości 51 spełniająca poniższe kryteria: I. Ochrona endpoint Strona 14 z 55

15 Antywirus: usuwanie wirusów, makro wirusów, robaków internetowych oraz koni trojańskich (oraz wirusów i robaków z plików skompresowanych oraz samorozpakowujących się) lub kasowanie zainfekowanych plików Ochrona przed oprogramowaniem typu spyware i adware, włącznie z usuwaniem zmian wprowadzonych do systemu przez to oprogramowanie tego typu. Wykrywanie wirusów, makro-wirusów, robaków internetowych, koni trojańskich, spyware, adware i dialerów ma być realizowane w pojedynczym systemie skanującym. określanie obciążenia CPU dla zadań skanowania zaplanowanego oraz skanowania na żądanie, skanowanie plików pobranych z Internetu wraz ze skryptami umieszczonymi w sieci internet oraz plików skompresowanych, zapewnienie stałej ochrony wszystkich zapisywanych, odczytywanych, a także uruchamianych plików przez mechanizm skanujący pracujący w tle wraz z metodą heurystyczną wyszukiwania wirusów (na życzenie); pliki te mogą być skanowane: a) na dyskach twardych b) w boot sektorach c) na dyskietkach d) na płytach CD/DVD Możliwość samodzielnego pobierania aktualizacji z Internetu do stacji roboczej Możliwość zablokowania funkcji zmiany konfiguracji klienta lub ukrycie interfejsu użytkownika klienta. Scentralizowaną obsługę wirusów polegającą na przekazywaniu nieodwracalnie zainfekowanych plików do bezpiecznego miejsca w postaci centralnej kwarantanny na centralnym serwerze, w celu przeprowadzenia dalszych badań Wbudowana w oprogramowanie funkcja do wysyłania podejrzanych lub zainfekowanych nowymi wirusami plików do producenta w celu uzyskania szczepionek Wyszukiwanie i usuwanie wirusów w plikach skompresowanych (także zagnieżdżonych wewnątrz innych plików skompresowanych) w szczególności z plikach typu ZIP, GNU, LZH/LHA, BinHex, HTTP, ARJ, RAR, MIME/UU, TAR, kontenery CAB,UUE, Rich text format, ArcManager, MS-TNEF. Aktualizacja definicji wirusów nie wymaga zatrzymania procesu skanowania na jakimkolwiek systemie serwerze czy stacji roboczej Mikrodefinicje wirusów - przyrostowe, scentralizowane aktualizowanie klientów jedynie o nowe definicje wirusów i mechanizmy skanujące Możliwość cofnięcia procesu aktualizacji definicji wirusów i mechanizmów skanujących powrót do poprzedniego zastawu definicji wirusów bez konieczności reinstalacji oprogramowania czy też restartu komputerów Możliwość natychmiastowego wypchnięcia definicji wirusów do stacji klienckich Aktualizacja bazy definicji wirusów oraz mechanizmów skanujących co najmniej 1 raz dziennie Możliwość aktualizacji bazy definicji wirusów średnio co 1 godzine Heurystyczna technologia do wykrywania nowych, nieznanych wirusów Moduł analizy zachowań aplikacji do wykrywania nowych, nieznanych zagrożeń typu robak internetowy, koń trojański, keylogger. Automatyczna rejestracja w dzienniku zdarzeń wszelkich nieautoryzowanych prób zmian rejestru dokonywanych przez użytkownika. Strona 15 z 55

16 Automatyczne ponowne uruchomianie skanowania w czasie rzeczywistym, jeśli zostało wyłączone przez użytkownika mającego odpowiednie uprawnienia na z góry określony czas. Automatyczne wymuszanie na kliencie programu pobrania zaktualizowanych definicji wirusów, jeśli aktualnie przechowywane pliki są przestarzałe Aktualizacje definicji wirusów posiadają podpis cyfrowy, którego sprawdzenie gwarantuje, że pliki te nie zostały zmienione Skanowanie poczty klienckiej (na komputerze klienckim) Opóźnienie skanowania zaplanowanego w wypadku działania komputera (laptopa) na bateriach Firewall (zapora ogniowa) Pełne zabezpieczenie stacji klienckich przed: atakami hakerów oraz nieautoryzowanymi próbami dostępu do komputerów i skanowaniem portów. Moduł firewalla ma mieć możliwość monitorowania i kontroli, jakie aplikacje łączą się poprzez interfejsy sieciowe, Administrator może definiować połączenia, które stacja robocza może inicjować i odbierać, Administrator może konfigurować dostęp stacji do protokołów rozszerzonych innych niż ICMP,UDP czy TCP np: IGMP, GRE, VISA, OSPFIGP, L2TP, Lite-UDP, Aktualizacje definicji sygnatur ataków posiadają podpis cyfrowy, którego sprawdzenie gwarantuje, że pliki te nie zostały zmienione Program ma pozwalać na zdefiniowanie indywidualnych komputerów lub całych zakresów adresów IP, które są traktowane jako: całkowicie bezpieczne lub niebezpieczne Program musi wykrywać próby wyszukiwania przez hakerów luk w zabezpieczeniach systemu w celu przejęcia nad nim kontroli Konfiguracja zezwalanego i zabronionego ruchu ma się odbywać w oparciu o takie informacje jak: interfejs sieciowy, protokół, stacja docelowa, aplikacja, godzina komunikacji, Konfiguracja stacji ma się odbywać poprzez okeślenie: Adresu MAC, numeru IP, zakresu numerów IP, wskazanie podsieci, nazwy stacji dns (FQDN) lub domeny dns. Firewall powinien umożliwiać nagrywanie komunikacji spełniającej wskazane wymagania. Firewall ma mieć konfigurowalną funkcjonalność powiadamiania użytkownika o zablokowanych aplikacjach. Ma istnieć możliwość dodania własnego komunikatu. W przypadku wykrycia zdefiniowanego ruchu, firewall ma wysłać wiadomość do administartora Uniemożliwianie określenia systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki internetowej przez serwery www Uniemożliwienie określenia systemu operacyjnego poprzez analizę pakietów sieciowych wysyłanych przez stację Uniemożliwienie przejęcia sesji poprzez losowo generowane numery sekwencji TCP Domyślne reguły zezwalające na ruch DHCP, DNS, WINS Ochrona przed włamaniami Producent ma dostarczyć bibliotekę ataków i podatności (sygnatur) stosowanych przez produkt. Administartor ma mieć możliwość uaktualniania tej biblioteki poprzez konsolę zarządzającą. Strona 16 z 55

17 Produkt ma mieć możliwość tworzenia własnych wzorców włamań (sygnatur), korzystając z semantyki Snort a, Wykrywanie skanowania portów Ochrona przed atakami typu odmowa usług (Denial of Service) Blokowanie komunikacji ze stacjami z podmienionymi MAC adresami (spoofed MAC) Wykrywanie trojanów i generowanego przez nie ruchu Wykrywanie prób nawiązania komunikacji za pośrednictwem zaufanych aplikacji, przez inne oprogramowanie. Blokowanie komunikacji ze stacjami uznanymi za wrogie na zdefiniowany przez administratora czas. Ma istnieć możliwość definiowania wyjątków. Ochrona systemu operacyjnego Produkt ma umożliwiać uruchamianie i blokowanie wskazanych aplikacji Produkt ma umożliwiać ładownie modułow lub bibliotek DLL Produkt ma umożliwiać kontrolę odczytywania i zapisywania na systemie plików przez wskazane aplikacje Aplikacje powinny być rozróżniane poprzez nazwę i sygnaturę cyfrową Produkt ma umożliwiać blokowanie wskazanego typu urządzeń przed dostępem użytkownika urządzenia muszą być identyfikowane po ich numerze seryjnym Produkt ma kontrolować dostęp do rejestru systemowego Produkt ma umożliwiać logowanie plików wgrywanych na urządzenia zewnętrzne Polityki ochrony mają mieć możliwość pracy w dwóch trybach, testowym i produkcyjnym. W trybie testowym aplikacje i urządzenia nie są blokowane, ale jest tworzony wpis w logu. Integralności komputera: Oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie szerokiego zakresu testów integralności komputera pod kątem zgodności z polityką bezpieczeństwa urządzeń końcowych, w tym: programów antywirusowych, poprawki firmy Microsoft, dodatki Service Pack firmy Microsoft, osobistych zapór ogniowych Testy integralności ma być przeprowadzany cyklicznie, co zdefiniowany okres czasu. Powyższe szablony muszą być automatycznie aktualizowane ze stron producenta Oprogramowanie musi umożliwiać wykonanie niestandardowego testu integralności komputera, posiadać zaawansowaną składnie If Then Else. W przypadku niestandardowego testu integralności musi istnieć dostępność następujących testów: a) Wpisy rejestru systemu operacyjnego - istnienie, określona wartość, inne b) Pliki - istnienie, data, rozmiar, suma kontrolna c) Wiek, data, rozmiar pliku sygnatury oprogramowania antywirusowego d) Zainstalowane poprawki e) Uruchomiony proces, wersja systemu operacyjnego f) Własny skrypt VisualBasic, wsh, itp. g) Własna aplikacja W przypadku niezgodności stacji z testem integralności, musi być możliwość ustawienia akcji naprawczej na poziomie pojedynczego testu. Jako możliwe operacje do wykonania musi istnieć możliwość: a) Uruchamianie dowolnego/własnego skryptu lub programu b) Logowanie zdażenia Strona 17 z 55

18 c) Ukazanie okienka z wiadomością d) Pobieranie oraz uruchamianie instalacji Ma istnieć możliwość wskazania czasu oczekiwania na wykonanie akcji naprawczych. Możliwość wymuszenia instalacji dowolnej aplikacji. W wypadku niezgodności własnego systemu, oprogramowanie musi umożliwić zaaplikowanie dowolnego innego zestawu konfiguracji, w szczególności polityki firewallowej (zdefiniowanej bardzo restrykcyjnie), polityki antywirusowej, polityki pobierania aktualizacji, polityki kontroli uruchamianych aplikacji i polityki kontroli urządzeń. Musi być możliwe, nieuwzględnianie wyniku poszczególnego testu na wynik końcowy integralności komputera. Architektura Rozwiązanie ma mieć architekturę trój-warstwową. Klienci mają być zarządzani przez serwery, a konfiguracja rozwiązania ma być zapewniona poprzez graficzną konsolę administratora. Rozwiązanie ma zapewniać wysoką skalowalność i odporność na awarie. Komunikacja pomiędzy agentami i serwerem ma być szyfrowana. Numery portów używane do komunikacji mają mieć możliwość konfiguracji przez użytkownika końcowego. Agent ma się przełączać do innego serwera zarządzającego w przypadku niedostępności przypisanego serwera. Serwery zarządzające mają móc replikować pomiędzy sobą informacje o agentach, ich konfiguracji oraz logi. Musi istnieć możliwość zdefiniowania kierunku replikacji logów (jednostronna lub dwustronna). Musi istnieć możliwość zdefiniowania dowolnego klienta jako lokalnego dostarczyciela aktualizacji możliwość konfiguracji ilości przetrzymywanych aktualizacji, zajętości na dysku oraz konfiguracji prędkości ich pobierania z serwera zarządzającego. Definiowanie lokalnego repozytorium musi zawierać warunki jakie muszą być zachowane by dany komputer mogł stać sie lokalnym rezpoytroium warunkami muszą być przynjamniej: wersja systemu operacyjnego, adres komputera, nazwa komputera (z możliwościa podania ją ze znakami specjalnymi, np: komputer*), określonego wpisu w rejestrze. Moduł centralnego zarządzania: Centralna instalacja, konfiguracja w czasie rzeczywistym, zarządzanie, raportowanie i administrowanie oprogramowaniem z pojedynczej konsoli Centralna aktualizacja ochrony antywirusowej, zapory ogniowej i systemu wykrywania włamań przez administratora sieci, Produkt ma wykrywać i raportować nieautoryzowane zmiany w konfiguracji produktu na stacji roboczej. Ma istnieć możliwość blokowania takich zmian. Produkt ma zapewniać zarządzanie poprzez konsolę. Dostęp do konsoli ma być możliwy po wcześniejszej weryfikacji użytkownika. Produkt ma mieć możliwość definiowania wielu kont administracyjnych i niezależną konfigurację uprawnień. Możliwość definiowania wielu niezależnych organizacji na jednym serwerze zarządzającym informacje dostarczone do serwera zarządzającego nie będą dostępne pomiędzy organizacjami Strona 18 z 55

19 Integracja z Microsoft ActiveDirectory w celu importu użytkowników, listy maszyn, struktury jednostek organizacyjnych. Konta administracyjne mają być tworzone na poziomie serwerów zarządzających i na poziomie organizacji definiowanych na serwerze. Uprawnienia administratorów mają być ustawiane niezależnie dla każdego kontenera wewnątrz organizacji. Możliwość utworzenia administratorów z uprawnieniami tylko do odczytu. Konfiguracja agentów ma mieć strukturę drzewa, z mechanizmami dziedziczenia. Uwierzytelnianie administratorów ma się odbywać w oparciu o wewnętrzną bazę danych lub z użyciem Microsoft ActiveDirectory. Produkt ma mieć możliwość wykorzystania wielo-elementowego uwierzytelniania (np. z wykorzystaniem tokenów, certyfikatów itp.) Dostęp do interfejsu produktu i listy funkcji dostępnych dla użytkownika ma być konfigurowany z poziomu centralnej konsoli zarządzającej. Konfiguracja aktywna na stacji ma rozróżniać lokalizację agenta i według tego kryterium określać stosowany zestaw reguł/polityk dla agenta. Lokalizacja ma być określana według istnienia lub nieistnienia: typu interfejsu sieciowego, numeru MAC domyślnej bramki, adresu IP, zakresu podsieci, wartości kluczy w rejestrze, komunikacji z serwerem zarządzającym, nazwy domeny, adresów serwerów WINS, DNS, DHCP, wyniku zapytania do serwera DNS. Opis lokalizacji powinien zawierać możliwość tworzenia połączeń logicznych I oraz LUB na powyżej wymienionych elementach. Paczki instalacyjne produktu mają pozwalać na dodanie własnej konfiguracji Pełna funkcjonalność ma być zawarta w jednym pliku instalacyjnym Nowe wersje oprogramowania mają być automatycznie dystrybuowane na stacje robocze w postaci różnicy między aktualnie zainstalowaną wersją na kliencie a nową wersją oprogramowania. Produkt ma automatycznie wykrywać wszystkie urządzenia przyłączone do sieci komputerowej. Produkt ma zapewniać graficzne raportowanie, Wbudowane raporty maja pokazywać: a) stan dystrybucji sygnatur antywirusowych oraz IDS/IPS b) wersje zainstalowanych klientów c) inwentaryzacje stacji roboczych d) wykrytych wirusów, zdażeń sieciowych, integralności komputerów Moduł raportowania ma pokazywać stan wykonywanych poleceń na komputerach Możliwość zaplanowanego tworzenia raportów i przesyłania ich do danych kont poczotwych Możliwość zdefiniowania alertów administracyjnych zawierających zdażenia: a) błędnej autoryzacji do systemu zarządzania b) dostępności nowego oprogramowania c) pojawienia się nowego komputera d) zdażeń powiązanych z infekcjami wirusów e) stanu serwerów zarządzających Pełna polska wersja językowa oprogramowania dla systemu zarządzania i stacji klienckich wraz z dokumentacją. Platforma: Strona 19 z 55

20 Oprogramownie musi działać na systemach Windows 2000 Professional i Server, Windows XP 32/64-bit, Windows Vista 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Windows /64-bit, Windows /64-bit. Komponenty rozwiązania takie jak: firewall, zapobieganie włamaniom i kontrola integralności komputera muszą działać na wszystkich powyższych platformach 32/64- bitowych. Serwer zarządzający musi działać na systemach Windows 2000 Server,Windows XP, Windows /64-bit, Windows /64-bit. Ochrona antywirusowa dla systemu Macintosh Ochrona ma działać na platormie Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6 z proceorami G3, G4, G5 oraz Intel Klienta dla system Mac ma być zarządzany przez ten sam serwer oraz z tej samej konsoli zarządzającej co klienci Windows Dystrybucja oprogramowania dodatkowa funkcjonalność: paczka instalacyjna agenta do zarządzania instalowana na komputerze musi być nie większa niż 20MB, agent musi mieć możliwość określenia z jaką przepustowością ma pobierać paczki instalacyjne (musi być też możliwość zdefiniowania, że ograniczenie pasma obowiązuje, jeżeli pasmo jest niższe niż określone), musi istnieć możliwość przekształcenia dowolnego agenta w taki sposób by lokalnie mógł dostarczać paczki instalacyjne dla danej grupy agentów agenci sami wybiorą sobie dla nich najbliższe repozytorium paczek instalacyjnych, musi istnieć możliwość zdefiniowania z jaką przepustowością agent przekształcony w lokalne repozytorium ma pobierać paczki instalacyjne konfiguracja ta ma być niezależna od konfiguracji pozostałych agentów, musi istnieć możliwość dowolnego grupowania agentów oraz możliwość importu skonfigurowanych grup z Active Directory, agent musi zupełnie niezależnie mieć możliwość naprawy instalacji oprogramowania, dostarczenia nowych definicji wirusów, dokonanie audytu wykorzystywanego oprogramowania antywirusowego (w szczególności wykorzystywanej wersji oprogramowania), agent musi mieć możliwość wykonania prostych komend na komputerze opartych o języki skryptowe. II. Ochrona serwerów pocztowych a) ochrona bramy pocztowej Wymagania systemowe: Integracja z LDAP: MS Active Directory, MS Exchange 2010 Funkcjonalność rozwiązania: Zintegrowane rozwiązanie antywirusowe, antyspamowe i filtrowania treści, Praca jako bramka pocztowa, Blokowanie spamu w oparciu o lokalne polityki, silnik skanujący i bazy. Poczta nie jest przekierowana na serwer usługodawcy. Rozwiązanie antyspamowe ma mieć skuteczność nie mniejszą niż 98%.Równocześnie rozwiązanie ma charakteryzować się współczynnikiem fałszywych alarmów na poziomie 1 na milion, potwierdzonym przez niezależne testy. Do wykrywania spamu, system ma wykorzystywać bazy o numerach IP lub nazwach domen wykorzystywanych przez spamerów, Strona 20 z 55

Producent. Rok produkcji..

Producent. Rok produkcji.. Pakiet II Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 8 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem dostawy są : 2 szt. urządzeń UTM skonfigurowane do pracy w klastrze dla KW PSP w Katowicach stanowiące jednostkę centralna systemu

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III

Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia. Część nr III Załącznik nr 1c Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia Część nr III Dostawa urządzenia brzegowego 1szt. 1. Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Gmina Celestynów zaprasza do złożenia oferty cenowej dot. usługi polegającej na zakupie wraz dostawą, instalacją i konfiguracją zgodnie z zaleceniami Zamawiającego routera do Urzędu Gminy. W celu wyliczenia

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 I. Założenia ogólne:

Załącznik nr 1 I. Założenia ogólne: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na: dostawę oprogramowania do ochrony stacji roboczych Windows i oprogramowania zabezpieczającego serwery linux wraz z centralną konsolą zarządzającą I. Założenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych: 1. Urządzenie A 1 sztuka 2. Urządzenie B 3 sztuki 3. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego Nazwa Urząd Miejski w Łowiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu Część II przedmiotu zamówienia (serwery)

Specyfikacja techniczna sprzętu Część II przedmiotu zamówienia (serwery) Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Specyfikacja techniczna sprzętu Część II przedmiotu zamówienia (serwery) I. Serwer - Typ 1 Liczba sztuk: 2 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Sąd Okręgowy w Warszawie Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa PRZETARG NIEOGRANICZONY. na:

Zamawiający: Sąd Okręgowy w Warszawie Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa PRZETARG NIEOGRANICZONY. na: Zamawiający: Al. Solidarności 127 00-898 Warszawa PRZETARG NIEOGRANICZONY na: upgrade urządzenia firewall Fortigate FG-620B, dostawę urządzenia firewall Fortigate FG-300C oraz urządzenia firewall Fortigate

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo-techniczny

Formularz cenowo-techniczny Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Formularz cenowo-techniczny A. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu UTM wraz w wdrożeniem 2. Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry

Bardziej szczegółowo

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego

Wykaz oferowanego sprzętu komputerowego i oprogramowania podstawowego Strona1....................... Nazwa i adres Wykonawcy Załącznik nr 2 do Umowy BPM.ZZP.272.180.2014 (Załącznik nr 2 do SIWZ) Wykaz oferowanego komputerowego i oprogramowania podstawowego Przystępując do

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.24.2015.12.BP Warszawa, 23 lipca 2015 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa oprogramowania serwerowego i licencji dla stacji roboczych do Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Część III SIWZ Dostawa zintegrowanego urządzenia sieciowego typu UTM Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest: a. dostarczenie do siedziby Zamawiającego sprzętu i oprogramowania zgodnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z centralnym zarządzaniem: Licencje na 600 stanowisk (w tym 15 instalacji serwerowych),

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików

Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 48823000-3 Serwery plików Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE 1. SERWERY PLIKÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CPV 48823000-3 Serwery plików Opis: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego: - serwer plików

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji na oprogramowanie antywirusowe zgodnie z okresami ważności licencji opisanymi w pkt. 1. oraz wymaganiami technicznymi zawartymi w pkt.

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dla systemu:

Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania techniczne dla systemu: Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa niezależnie od dostawcy łącza. Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

Dostawa urządzenia sieciowego UTM.

Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Załącznik Nr 1 Pak Nr 1 1. Przedmiot zamówienia: Dostawa urządzenia sieciowego UTM. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia sieciowego UTM (1 szt.) wraz z jego instalacją i konfiguracją. Wyznaczony

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-2/14 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Krasne, dnia 02.07.2012 Jednostka prowadząca sprawę OGŁOSZENIE. Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasnem/jednostka organizacyjna/* informuje, że są

Krasne, dnia 02.07.2012 Jednostka prowadząca sprawę OGŁOSZENIE. Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasnem/jednostka organizacyjna/* informuje, że są URZĄD GMINY KRASNE Załącznik nr 2 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/3/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę serwerów - (publikacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia PUP.WO.271.9.PJ.2013 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia na Zakup i dostawę serwisu do urządzeń bezpieczeństwa sieciowego oraz oprogramowania antywirusowego do Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia Parametr 11: podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe połączenia. Parametr 12: definiowania tzw. reguł dynamicznych na firewallu, automatycznie wyłączających

Bardziej szczegółowo

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY

(Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego z dnia 12.02.2014r.. Szczecin,.02.2014 r.. (Oferent) Burda Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 20 /2 70-462 Szczecin (Zamawiający) FORMULARZ OFERTY Szanowni Państwo, W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera zestaw 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego oraz przełączników sieciowych na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 32420000-3 Urządzenia sieciowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki

Sprawa RAP.272.148.2012. 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki Sprawa RAP.272.148.2012 Parametry wymagane/minimalne - załącznik nr 1a do SIWZ Urządzenie oferowane - producent, typ, model 1.Macierz dyskowa - 2 sztuki 1. Macierz dyskowa musi być wyposażona w minimum

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej:

1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt i oprogramowanie wyszczególnione poniżej: Załącznik nr. do SIWZ Z A K R E S I L O Ś C I O W Y P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A - S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U K O M P U T E R O W E G O I O P R O G R A M O W A N

Bardziej szczegółowo

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Składamy ofertę na: ... PLN. Załącznik nr 1 do SIWZ ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa pieczęć Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Produkty. ESET Produkty

Produkty. ESET Produkty Produkty ESET Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE ESET Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia. Urządzenie typu Firewall do ochrony systemu poczty elektronicznej.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia. Urządzenie typu Firewall do ochrony systemu poczty elektronicznej. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część I zamówienia Urządzenie typu Firewall do ochrony systemu poczty elektronicznej. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. Serwer Opis przedmiotu zamówienia Część III SIWZ 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie: szyny mocujące- wysuwane,

Bardziej szczegółowo

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera

1.1 Wymagania technologiczne i funkcjonalne dla oferowanego serwera Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu serwerowego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Kody CPV: 48821000-9 Serwery sieciowe 1. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia 1.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu ochrony poczty elektronicznej przed korespondencją niechcianą (zwanego dalej Systemem) obsługującego transmisję poczty do

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion

Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion Efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem dzięki wdrożeniu Axence nvesion 6.0 Maciej Kubat www.axencesoftware.com NETWORK Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 4 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wszystkie opisane parametry wymagane są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający akceptuje rozwiązania o parametrach równoważnych lub lepszych, bez utraty funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY I. Opis oferowanego asortymentu Producent:.Model..Rok produkcji (wypełnia Wykonawca) PARAMETRY/FUNKCJE PARAMETRY/FUNKCJE GRANICZNE OFEROWANE wypełnia Wykonawca (TAK/NIE)

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami

Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami www.axence.pl Axence nvision Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami Axence nvision moduły NETWORK Monitorowanie serwerów, urządzeń i aplikacji INVENTORY Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, audyty

Bardziej szczegółowo