Java Agent DEvelopment Framework Systemy Agentowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Java Agent DEvelopment Framework Systemy Agentowe"

Transkrypt

1 Java Agent DEvelopment Framework Systemy Agentowe Michaª Wójcik Katedra Architektury Systemów Komputerowych Wydziaª Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gda«ska 27 pa¹dziernika 2011 Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

2 Konspekt 1 Uruchomienie Bezpiecze«stwo SSL i uwierzytelnianie Bezpiecze«stwo topologia pier±cie«2 Agent Zewn trzne aplikacje Dziaªanie agenta 3 Migracja Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

3 Uruchomienie Uruchamianie kontenerów jade: java -cp $CLASSPATH jade.boot -nomtp wyª czenie usªug komunikacji, -icps ustawienie protokoªów komunikacji, -backupmain zapasowy gªówny kontener, -services usªugi uruchomione na platformie: jade.core.replication.mainreplicationservice, jade.core.replication.adressnotocationservice, jade.core.mobility.agentmobilityservice. Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

4 Kontenery AgentPlatform Main-Container Container-1 RMA ams a2 a5 df Container-2 a1 a4 a3 a6 Rysunek: Kontenery w JADE Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

5 Kontenery poª czenie SSL AgentPlatform Main-Container keystore0 Container-1 keystore1 Container-2 keystore2 Rysunek: Kontenery w JADE Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

6 Uwierzytelnienie AgentPlatform Main-Container keystore0 Container-1 keystore1 truststore1 truststore0 Container-2 keystore2 truststore2 Rysunek: Kontenery w JADE Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

7 Poª czenie SSL i Uwierzytelnienie uruchomienie java -Djavax.net.ssl.keyStore=keystore -Djavax.net.ssl.keyStorePassword=storepass -Djavax.net.ssl.keyPassword=storepass -Djavax.net.ssl.trustStore=truststore -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=storepass jade.boot -host hostname -port local-host localhostname -local-port nomtp -icps jade.imtp.leap.jicp.jicpspeer Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

8 Java keytool Java keytool - Key and Certicate Management Tool. Przykªadowe wywoªania: keytool -genkey -alias name -keyalg RSA -dname CN=jade, OU=unit, O=org, L=city, ST=state, C=PL -keystore keystore -keypass storepass -storepass storepass keytool -export -keystore keystore -storepass storepass -alias name -le name.cer keytool -import -keystore truststore -storepass storepass -alias name -le name.cer -noprompt Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

9 Topologia gwiazdy Container-1 Main-Container Container-3 Container-2 Rysunek: Topologia gwiazdy w JADE Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

10 Pier±cie«Container-1 Main-Container-2 Main-Container-3 Main-Container-1 Container-3 Container-2 Rysunek: Pier±cie«w JADE Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

11 Pier±cie«uruchomienie java jade.boot -host hostname -local-host localhostname -port local-port container-name name -services jade.core.replication.mainreplicationservice; jade.core.replication.addressnoticationservice java jade.boot (host & port) -container-name name1 -backupmain -services jade.core.replication.mainreplicationservice; jade.core.replication.addressnoticationservice java jade.boot -container (host & port) -container-name name2 -gui -services jade.core.replication.addressnoticationservice Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

12 Pier±cie«+ szyfrowanie i uwierzytelnienie uruchomienie java -Djavax.net.ssl.keyStore=keystore1 -Djavax.net.ssl.keyStorePassword=mysecretpassword -Djavax.net.ssl.trustStore=truststore1 jade.boot (host & port) -container-name name1 -nomtp -icps jade.imtp.leap.jicp.jicpspeer -services jade.core.replication.mainreplicationservice; jade.core.replication.addressnoticationservice java (keystore, password, truststore) jade.boot (host & port) -container-name name2 -backupmain -nomtp -icps jade.imtp.leap.jicp.jicpspeer -services jade.core.replication.mainreplicationservice; jade.core.replication.addressnoticationservice java (keystore, password, truststore) jade.boot -container (host & port) -container-name name3 -gui -nomtp -icps jade.imtp.leap.jicp.jicpspeer -services jade.core.replication.addressnoticationservice Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

13 Gateway Problem: agenty komunikuj si tylko w ±rodowisku agentowym, potrzeba komunikacji z zewn trz. Uruchomienie: import j a d e. u t i l. l e a p. P r o p e r t i e s ; P r o p e r t i e s p r o p e r t i e s = new P r o p e r t i e s ( ) ; p r o p e r t i e s. s e t P r o p e r t y ( " h o s t ", " des16 " ) ; System. s e t P r o p e r t y ( " k e y s t o r e ", " keystore_name " ) ; JadeGateway. i n i t ( " g a t e w a y _ a g e n t _ c l a s s ", p r o p e r t i e s ) ; O b j e c t command = new Command ( ) ; JadeGateway. e x e c u t e ( command ) ; Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

14 Gateway p u b l i c c l a s s MyAgent extends GatewayAgent O v e r r i d e protected void processcommand ( O b j e c t command ) { releasecommand ( command ) ; } } Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

15 Skomplikowane zachowania Rysunek: Zachowania agenta Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

16 Zachowanie Rysunek: Zachowania agenta Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

17 Zachowanie Rysunek: Zachowania agenta Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

18 Zachowanie Rysunek: Zachowania agenta Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

19 Zachowanie Rysunek: Zachowania agenta Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

20 Zachowanie Rysunek: Zachowania agenta Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

21 Zachowanie Rysunek: Zachowania agenta Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

22 Zachowanie Rysunek: Zachowania agenta Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

23 Zachowanie Rysunek: Zachowania agenta Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

24 Zachowanie Rysunek: Zachowania agenta Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

25 Zachowanie Rysunek: Zachowania agenta Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

26 Migracja konguracja p u b l i c MyAgent extends Agent O v e r r i d e protected void s e t u p ( ) { ContentManager cm = getcontentmanager ( ) ; cm. r e g i s t e r L a n g u a g e ( new SLCodec ( ) ) ; cm. r e g i s t e r O n t o l o g y ( M o b i l i t y O n t o l o g y. g e t I n s t a n c e ( ) ) ; } } Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

27 Migracja przed i O v e r r i d e protected void beforemove ( ) { System. out. p r i n t l n ( " l e a v i n g " ) ; } // s a v e s t a t e // s t o p t h r e a d O v e r r i d e protected void a f t e r M o v e ( ) { System. out. p r i n t l n ( " h e r e I am" ) ; } // r e s t o r e s t a t e // resume t h r e a d s Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

28 Migracja lista kontenerów I p u b l i c L i s t g e t C o n t a i n e r s ( ) { Q u e r y P l a t f o r m L o c a t i o n s A c t i o n q u e r y ; q u e r y = new Q u e r y P l a t o f r m L o c a t i o n s A c t i o n ( ) ; ACLMessage r e q u e s t ; r e q u e s t = new ACLMessage ( ACLMessage. REQUEST ) ; r e q u e s t. s e t L a n g u a g e ( new SLCodec ( ). getname ( ) ) ; r e q u e s t. s e t O n t o l o g y ( M o b i l i t y O n t o l o g y. g e t I n s t a n c e ( ). getnam r e q u e s t. a d d R e c e i v e r ( getams ( ) ) ; A c t i o n a c t i o n = new A c t i o n ( getams ( ), q u e r y ) ; ContentManager cm = getcontentmanager ( ) ; t r y { cm. f i l l C o n t e n t ( r e q u e s t, a c t i o n ) ; send ( r e q u e s t ) ; } catch ( E x c e p t i o n e ) { } Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

29 Migracja lista kontenerów II L i s t l o c a t i o n s = n u l l ; MessageTemplate mt ; mt = MessageTemplate. MatchSender ( getams ) ; ACLMessage msg = b l o c k i n g R e c e i v e ( mt ) ; t r y { C o n t e n t E l e m e n t ce = cm. e x t r a c t C o n t e n t ( msg ) ; l o c a t i o n s = ( ( R e s u l t ) ce ) g e t I t e m s ( ) ; } catch ( E x e c e p t i o n e ) { } } r e t u r n l o c a t i o n s ; Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

30 Migracja L i s t <L o c a t i o n > l o c a t i o n s = g e t L o c a t i o n s ( ) ; L o c a t i o n l o c a t i o n = l o c a t i o n s. g e t ( 0 ) ; myagent. domove ( l o c a t i o n ) ; myagent. doclone ( l o c a t i o n, "new_name" ) ; Michaª Wójcik (KASK, ETI, PG) JADE 27 pa¹dziernika / 30

SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM

SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM dr in. Marian Wrzesie, Piotr Ryszawa, Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów SYSTEM ZARZ DZANIA DOKUMENTAMI PROJEKTU PROTEUS ZAIMPLEMENTOWANY W OpenKM Zaprezentowano implementacj systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Krzysztof Baªa»yk Nr albumu: 262487 Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM. VPN / OpenVPN

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM. VPN / OpenVPN INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA LABORATORIUM VPN / OpenVPN 1. Czym jest VPN? VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna), można opisać jako tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej

Bardziej szczegółowo

Tomcat + SSL - Windows/Linux. Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych w serwerze Toccat. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

Tomcat + SSL - Windows/Linux. Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych w serwerze Toccat. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Tomcat + SSL - Windows/Linux Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych w serwerze Toccat wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. GENEROWANIE CERTYFIKATU... 3 2.1. GENEROWANIE PARY KLUCZY RSA... 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Java techniki programowania

Java techniki programowania 1 Java techniki programowania Wykład dla studentów Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej UJ 2005/2006 Michał Cieśla pok. 440a, email: ciesla@if.uj.edu.pl konsultacje: poniedziałki 13-15 http://users.uj.edu.pl/~ciesla/

Bardziej szczegółowo

O autorze... 17 Rozdzia 1. Wprowadzenie do architektury Microsoft Forefront Security... 19

O autorze... 17 Rozdzia 1. Wprowadzenie do architektury Microsoft Forefront Security... 19 Spis tre ci O autorze...17 Rozdzia 1. Wprowadzenie do architektury Microsoft Forefront Security...19 1.1. Wst p... 19 1.2. Bezpiecze stwo punktów styku z Internetem oraz innym sieciami... 20 1.2.1. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Tomcat + SSL - Windows/Linux. Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych w serwerze Tomcat. wersja 1.1

Tomcat + SSL - Windows/Linux. Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych w serwerze Tomcat. wersja 1.1 Tomcat + SSL - Windows/Linux Instalacja certyfikatów niekwalifikowanych w serwerze Tomcat wersja 1.1 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. GENEROWANIE CERTYFIKATU... 3 2.1. GENEROWANIE PARY KLUCZY RSA... 3 2.2.

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny Jarosław Kuchta Dostęp zdalny Zagadnienia Infrastruktura VPN Protokoły VPN Scenariusz zastosowania wirtualnej sieci prywatnej Menedżer połączeń Dostęp zdalny 2 Infrastruktura VPN w WS 2008 Klient VPN Windows

Bardziej szczegółowo

Paweª Witkowski. Jesie«2014

Paweª Witkowski. Jesie«2014 Bazy Danych i Usªugi Sieciowe Wst p do usªug sieciowych Paweª Witkowski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesie«2014 P. Witkowski (Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. I Jesie«2014

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerami usług sieciowych WWW

Administrowanie serwerami usług sieciowych WWW Administrowanie serwerami usług sieciowych WWW Internetowe Usługi Informacyjne (ang. Internet Information Services IIS) Zadania wstępne Typ zadania: Tworzenie konsoli administracyjnej Zadanie 1: Utwórz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Załącznik nr 5 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Opis minimalnych wymagań systemu spełniających warunki zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Programowanie poprzez testy z wykorzystaniem JUnit

Programowanie poprzez testy z wykorzystaniem JUnit Programowanie poprzez testy z wykorzystaniem JUnit Programowanie ekstremalne (XP) XP zaproponowano w 1999 (K. Beck: Extreme Programming Explained ) XP dedykowane jest do projektów: O małym lub średnim

Bardziej szczegółowo

Java niezbędnik programisty spotkanie nr 12. Graficzny interfejs użytkownika

Java niezbędnik programisty spotkanie nr 12. Graficzny interfejs użytkownika Java niezbędnik programisty spotkanie nr 12 Graficzny interfejs użytkownika 1 Graphical User Interface (GUI) Abstract Window Toolkit Swing słabo się prezentuje mało obiektowy projekt i implementacja zajęły

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY

SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Instrukcja obsługi na Wi-Fi(802.11b) BEZPRZEWODOWY SERWER PORTU SZEREGOWEGO Z MODBUS GATEWAY Copyright 2001-2014 CEL-MAR sp.j. 1 io_ada-14110_v1.11 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Sieci i Aplikacje TCP/IP. Ćwiczenie nr 7

Wydział Elektryczny. Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Sieci i Aplikacje TCP/IP. Ćwiczenie nr 7 Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Sieci i Aplikacje TCP/IP Ćwiczenie nr 7 Temat: Konfiguracja i badanie wirtualnych sieci prywatnych w oparciu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania : Zakup licencji na system zabezpieczeń dla Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Opis minimalnych wymagań systemu spełniających

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect Podręcznik użytkownika usługi R-Connect SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1. TERINOLOGIA I DEFINICJE... 4 1.2. OPIS OGÓLNY... 4 2. Komunikacja... 6 2.1. SEGENTACJA KOUNIKATÓW... 6 2.2. SZYFROWANIE KOUNIKATÓW...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych OpenSSL. dr inż. Tomasz Surmacz. 26 listopada 2014

Bezpieczeństwo Usług Sieciowych OpenSSL. dr inż. Tomasz Surmacz. 26 listopada 2014 Bezpieczeństwo Usług Sieciowych OpenSSL dr inż. Tomasz Surmacz 26 listopada 2014 SSL Secure Socket Layer szyfruje dane pozwala zabezpieczyć się przed atakami typu Man-in-the-middle korzysta z certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo systemów informatycznych

Bezpieczeństwo systemów informatycznych Politechnika Poznańska Bezpieczeństwo systemów rozproszonych Bezpieczeństwo systemów informatycznych ĆWICZENIE VPN 1. Tunele wirtualne 1.1 Narzędzie OpenVPN OpenVPN jest narzędziem służącym do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 4

Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 4 Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 4 WebSerwisy i SOAP dr inż. Tomasz Walkowiak Serwisy sieciowe, WWW Web Services dostępne poprzez sieć komponenty

Bardziej szczegółowo

Administracja Microsoft Active Directory

Administracja Microsoft Active Directory IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do wiczenia Virtual Private Network

Instrukcja do wiczenia Virtual Private Network Instrukcja do wiczenia Virtual Private Network Remigiusz Górecki Paweª Topa Dariusz bik 11 stycznia 2009 Data wykonania Skªad Grupy Ocena Podczas wykonywania wiczenia odznaczaj wykonane podpunkty Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Oferta szkoleń dofinansowanych z UE O Fundacji Kontakt Biuro e-mail: biuro@proidea.org.pl ul. Konarskiego 44 lok. 6 30-046 Kraków tel/fax. +48 12 617

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. OPERATOR PANEL VALUE 553 str. 3. GOOGLE DLA BIZNESU str. 5

IIC MAGAZINE. OPERATOR PANEL VALUE 553 str. 3. GOOGLE DLA BIZNESU str. 5 IIC MAGAZINE III kwartał 2005 nr 6 OPERATOR PANEL VALUE 553 str. 3 GOOGLE DLA BIZNESU str. 5 AUTOMATYCZNE URUCHAMIANIE APLIKACJI Z WEBSPHERE RAPID DEPLOYMENT (WAS v6.0) str. 10 OD REDAKCJI Drodzy Deweloperzy,

Bardziej szczegółowo

Wieloplatformowe aplikacje sieciowe. dr inż. Juliusz Mikoda mgr inż. Anna Wawszczak

Wieloplatformowe aplikacje sieciowe. dr inż. Juliusz Mikoda mgr inż. Anna Wawszczak Wieloplatformowe aplikacje sieciowe dr inż. Juliusz Mikoda mgr inż. Anna Wawszczak SOAP Serwer: Axis2 / Java Wbudowany komponent nasłuchujący, (Apache / Tomcat) Client Axis2 klient / XML Jeżyk programowania:

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Tworzenie sieci VPN w środowisku Linux i Windows

Tworzenie sieci VPN w środowisku Linux i Windows Tworzenie sieci VPN w środowisku Linux i Windows 1 Wprowadzenie W wielu sytuacjach w których mamy do czynienia z rozbudowaną architekturą sieciową zależy nam aby całe środowisko rozproszone(np. oddziały

Bardziej szczegółowo