REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie."

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa podmiotu urządzającego loterię Loteria jest urządzana przez Red8 Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Włodarzewska 45B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , wartość kapitału zakładowego ,00 PLN zwana dalej Organizatorem. III. Nazwa organu wydającego zezwolenie Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. IV. Zasady prowadzenia loterii promocyjnej Sposób i zasady prowadzenia Loterii określa niniejszy regulamin Loterii (zwany dalej Regulaminem ) W Loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem ), która: a. nabywa Produkty Promocyjne, o których mowa w pkt c) poniżej, jako konsument w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego i ma pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyła 18 rok życia, b. ma miejsce zamieszkania na terenie Polski, c. w okresie trwania sprzedaży promocyjnej od 4 maja 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku w dowolnym sklepie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dokona zakupu za minimum 15,00 zł dowolnych produktów objętych promocją tzn. Belvita, Milka, Prince Polo, Oreo, Alpen Gold i sprzedawanych na terenie całego kraju (zwane dalej Produktami Promocyjnymi ), d. spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Mondelez Polska Sp. z o.o., pracownicy pozostałych spółek z grupy Mondelēz International w Polsce, pracownicy innych podmiotów związanych z techniczną realizacją Loterii, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej Pełna treść Regulaminu Loterii dostępna jest na stronie internetowej: oraz jest dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na pisemną prośbę przesłaną na adres Organizatora, jest zwrotnie przesyłana Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii W celu uzyskania możliwości ubiegania się o nagrody w Loterii Uczestnik zobowiązany jest do: 1 Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 1

2 a. zapoznania się z treścią Regulaminu, b. w okresie od 4 maja 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku, dokonania zakupu za minimum 15,00 zł dowolnych Produktów Promocyjnych w dowolnym sklepie, dokonania płatności za zakupione Produkty Promocyjne i zachowania oryginalnego paragonu. Przy czym wymaga się, by: zakup Produktów Promocyjnych za minimum 15,00 zł potwierdzony był jednym paragonem zakupu; - na paragonie nazwy kupionych Produktów Promocyjnych były wyraźnie wskazane (wydrukowane), albo potwierdzone odręcznym wpisem na odwrocie wraz z pieczęcią sklepu i podpisem pracownika. W Loterii nie biorą udziału Produkty Promocyjne dostępne w automatach (maszyny wendingowe), gdyż zakup taki nie jest potwierdzony paragonem fiskalnym. c. wysłania zgłoszenia udziału w Loterii poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej (zwanej dalej stroną internetową ) zawierającego następujące pola obowiązkowe: - numer paragonu, - imię i nazwisko, - numer telefonu kontaktowego, - adres e- mail (odpowiednio każde zwane dalej Zgłoszeniem ) Przyjęcie Zgłoszenia przez system rejestracyjny strony internetowej jest potwierdzane informacją zwrotną na adres mailowy, który podano w zgłoszeniu. Informacja zwrotna jest wysyłana w sposób automatyczny, ale nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu Zgłoszenia. Wszystkie informacje zwrotne przesyłane do Uczestników zawierają nazwę Organizatora Loterii W Loterii uwzględniane są jedynie Zgłoszenia poprzez stronę internetową, dokonane przy wykorzystaniu polskich zasobów numerów IP. Zgłoszenia dokonane przy wykorzystaniu innych niż polskie zasoby numerów IP nie biorą udziału w Loterii Zgłoszenia o nieprawidłowej treści, tj. sprzecznej ze wzorem podanym w pkt 4.6. lit.c. albo dokonane po upływie terminu określonego w pkt 4.6. lit.b nie są rejestrowane i nie biorą udziału w Loterii Jeden paragon potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych za minimum 15,00 zł daje prawo do jednorazowego Zgłoszenia w Loterii. Tym samym po jego zarejestrowaniu w Loterii staje się jednym losem w Loterii, niezależnie od liczby zakupionych Produktów znajdujących się na paragonie. Data i godzina nadesłanego Zgłoszenia musi być późniejsza aniżeli data i godzina umieszczona na paragonie, o których mowa w pkt 4.2. lit.c Wszystkie poprawne Zgłoszenia biorą udział w losowaniach Nagród wymienionych w rozdz. VII pkt 7.2. Losowania odbywają się na zasadach szczegółowo określonych w rozdz. VIII Regulaminu Każdy Uczestnik, z zastrzeżeniem pkt 4.10., ma prawo wielokrotnego zgłoszenia do Loterii, o ile spełnione są wszystkie warunki Regulaminu co do każdego Zgłoszenia Każdy Uczestnik Loterii musi zachować oryginalny paragon potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych, gdyż jest on podstawą do wydania nagrody w Loterii. Oryginalny paragon przekazany Organizatorowi w ramach Loterii nie podlega zwrotowi. 2

3 4.14. W przypadku wielokrotnego Zgłoszenia do Loterii przez jednego Uczestnika Organizatora zastrzega sobie prawo do zażądania przekazania oryginałów wszystkich paragonów potwierdzających zakup Produktów Promocyjnych i zgłoszonych do Loterii. V. Obszar, na którym urządzana będzie loteria Loteria przeprowadzana jest na terenie całego kraju. VI. Czas trwania loterii Loteria przeprowadzana jest w terminie od 4 maja 2015 roku do 30 października 2015 roku, przy czym termin ten obejmuje także okres przewidziany na składanie i rozpatrzenie reklamacji Czas nabywania Produktów Promocyjnych uprawniających do Zgłoszenia oraz dokonywania Zgłoszeń w Loterii trwa od 4 maja 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku. VII. Wartość puli nagród w loterii Łączna pula nagród w loterii wynosi ,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych) W skład puli nagród wchodzą: a. 4 (cztery) nagrody główne w postaci samochodu osobowego marki Fiat model 500 wersja POP v 69 KM o następujących wartościach: - 3 samochody w kolorze odpowiednio: żółtym SOLE, czerwonym PASSIONE i białym GELATO każdy o wartości ,00 zł brutto wraz z pakietem ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance każdy o wartości 1 590,00 zł brutto. Dodatkowo, do każdego samochodu przyznawana jest nagroda pieniężna w wysokości 4 570,00 zł. Łączna wartość brutto każdej wyżej opisanej Nagrody Głównej wynosi ,00 zł. - 1 samochód w kolorze fioletowym DOLCE o wartości ,00 zł brutto każdy wraz z pakietem ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance o wartości 1 590,00 zł brutto Dodatkowo przyznawana jest nagroda pieniężna w wysokości 4 577,00 zł. Łączna wartość brutto wyżej opisanej Nagrody Głównej wynosi , 00 zł. (zwane dalej Nagrodami Głównymi ). b. 232 (dwieście trzydzieści dwie) nagrody I stopnia w postaci aparatów fotograficznych marki Nikon model Coolpix s33 z funkcją wykrywania uśmiechu w tym po 58 (pięćdziesiąt osiem) sztuk każdego z wymienionych kolorów: biały, żółty, różowy i niebieski o wartości rynkowej 398,98 zł każdy (zwana dalej Nagrodą I stopnia ) Nagrody w Loterii nie mogą być wymienione na wypłatę w gotówce lub inne nagrody rzeczowe. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród Nagrody I stopnia wydane w Loterii nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Nagrody Główne wydawane w Loterii podlegają opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami ww. ustawy. Nagroda Główna jest wydawana zgodnie z ww. ustawą to znaczy od wartości Nagrody jest potrącana kwota podatku stanowiąca równowartość przyznawanej dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w pkt 7.2. lit a). Płatnikiem zryczałtowanego podatku od Nagród w Loterii jest Organizator. 3

4 VIII. Sposób prowadzenia loterii, w szczególności miejsce i termin losowania Nagród Nagrody I stopnia są losowane ze Zgłoszeń dziennych, to znaczy zarejestrowanych od 4 maja 2015 roku od godz. 00:00:00 do 30 czerwca 2015 roku do godz. 18:00:00, zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 8.2 poniżej. W drodze losowań, z każdego dnia rejestracji Zgłoszeń wyłonionych jest 4 (czterech) Zwycięzców Nagród I stopnia - po jednym z każdego przedziału czasowego, w którym zarejestrowano Zgłoszenie, wskazanego w ppkt a) do d) poniżej. Dodatkowo z każdego dnia wyłanianych jest 4 (czterech) Zwycięzców Rezerwowych według tej samej zasady. Łącznie w losowaniach z poszczególnych dni rejestracji Zgłoszeń wyłanianych jest 58 Zwycięzców i 58 Zwycięzców Rezerwowych. W każdym losowaniu obowiązuje następujące przypisanie koloru Nagrody I stopnia do pory dnia, kiedy zarejestrowane jest Zgłoszenie: a. w losowaniu Nagród I stopnia w kolorze żółtym biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane w godzinach 18:00: :00:00 (z zastrzeżeniem, że w dniu 4 maja 2015 roku Zgłoszenia biorące udział w losowaniu rejestrowane są od godz. 00:00:00); b. w losowaniu Nagród I stopnia w kolorze białym biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane w godzinach 09:00:01-12:00:00; c. w losowaniu Nagród I stopnia w kolorze różowym biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane w godzinach 12:00:01-15:00:00; d. w losowaniu Nagrody I stopnia w kolorze niebieskim biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane w godzinach 15:00:01 18:00:00; 8.2. Losowania Nagród I stopnia odbywają się zgodnie z zasadą opisaną w pkt 8.1. powyżej według następującego harmonogramu: - losowania nr 1 odbywają się 12 maja 2015 roku. W losowaniach wyłanianych jest po 4 Zwycięzców i 4 Zwycięzców Rezerwowych z każdego dnia rejestracji Zgłoszeń licząc od 4 maja 2015 roku od godz. 00:00:00 do 10 maja 2015 roku włącznie do godz. 18:00:00; - losowania nr 2 odbywają się 19 maja 2015 roku. W losowaniach wyłanianych jest po 4 Zwycięzców i 4 Zwycięzców rezerwowych z każdego dnia rejestracji Zgłoszeń licząc od 10 maja 2015 roku od godz. 18:00:01 do dnia 17 maja 2015 roku włącznie, do godz. 18:00:00; - losowania nr 3 odbywają się 26 maja 2015 roku. W losowaniach wyłanianych jest po 4 Zwycięzców i 4 Zwycięzców rezerwowych z każdego dnia rejestracji Zgłoszeń licząc od 17 maja 2015 roku od godz. 18:00:01 do 24 maja 2015 roku włącznie, do godz. 18:00:00; - losowania nr 4 odbywają się 2 czerwca 2015 roku. W losowaniach wyłanianych jest po 4 Zwycięzców i 4 Zwycięzców rezerwowych z każdego dnia rejestracji Zgłoszeń licząc od 24 maja 2015 roku od godz. 18:00:01 do 31 maja 2015 roku włącznie, do godz. 18:00:00; - losowania nr 5 odbywają się 9 czerwca 2015 roku. W losowaniach wyłanianych jest po 4 Zwycięzców i 4 Zwycięzców rezerwowych z każdego dnia rejestracji Zgłoszeń licząc od 31 maja 2015 roku od godz. 18:00:01 do 7 czerwca 2015 roku włącznie, do godz. 18:00:00; - losowania nr 6 odbywają się 16 czerwca 2015 roku. W losowaniach wyłanianych jest po 4 Zwycięzców i 4 Zwycięzców rezerwowych z każdego dnia rejestracji Zgłoszeń licząc od 7 czerwca 2015 roku od godz. 18:00:01 do 14 czerwca 2015 roku włącznie, do godz. 18:00:00; - losowania nr 7 odbywają się 23 czerwca 2015 roku. W losowaniach wyłanianych jest po 4 Zwycięzców i 4 Zwycięzców rezerwowych z każdego dnia rejestracji Zgłoszeń licząc od 14 czerwca 2015 roku od godz. 18:00:01 do 21 czerwca 2015 roku włącznie, do godz. 18:00:00; 2 dnia poprzedzającego, ale nie wcześniej niż 4 maja 2015 r. 4

5 - losowania nr 8 odbywają się 8 lipca 2015 roku. W losowaniach wyłanianych jest po 4 Zwycięzców i 4 Zwycięzców rezerwowych z każdego dnia rejestracji Zgłoszeń licząc od 21 czerwca 2015 roku od godz. 18:00:01 do 30 czerwca 2015 roku włącznie, do godz. 18:00:00. Zgłoszenia zrejestrowane w Loterii 30 czerwca 2015 roku w godzinach od 18:00:01 do 23:59:59 nie biorą udziału w losowaniu Nagród I stopnia, biorą udział w losowaniu Nagrody Głównej zgodnie z zapisami pkt 8.3. lit.d) poniżej Losowania Nagród Głównych odbywają się 8 lipca 2015 roku. W losowaniach biorą udział wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane w Loterii od 4 maja 2015 roku od godz. 00:00:00 do 30 czerwca 2015 roku do godz. 23:59:59. W losowaniach wyłonionych jest 4 (czterech) Zwycięzców Nagród Głównych - po jednym z w każdym losowaniu tj. z każdego przedziału czasowego, w którym zarejestrowano Zgłoszenie, wskazanych w ppkt a) do d) poniżej. Dodatkowo wyłanianych jest 4 (czterech) Zwycięzców Rezerwowych według tej samej zasady podziału: a. w losowaniu Nagrody Głównej w kolorze żółtym SOLE biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane w godzinach 18:00: :00:00 (z zastrzeżeniem, że w dniu 4 maja 2015 roku Zgłoszenia rejestrowane są od godz. 00:00:00); b. w losowaniu Nagrody Głównej w kolorze czerwonym PASSION biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane w godzinach 09:00:01-12:00:00; c. w losowaniu Nagrody Głównej w kolorze białym GELATO biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane w godzinach 12:00:01-15:00:00; d. w losowaniu Nagrody Głównej w kolorze fioletowym DOLCE biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane w godzinach 15:00:01 18:00:00 (z zastrzeżeniem, że w dniu 30 czerwca Zgłoszenia do losowania rejestrowane są do godz. 23:59:59); 8.4. Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora ul. Włodarzewska 45B w Warszawie pod nadzorem Komisji Nadzoru, o której mowa w rozdz. IX. Z każdego losowania sporządzany jest protokół. Losowania odbywają się ręcznie. W celu zachowania anonimowości Zgłoszeń każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer porządkowy losu (NL). Losowanie zwycięskiego Zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn kartek ponumerowanych odpowiednio cyframi od 0 do 9, które losowane kolejno złożą się na numer zwycięskiego Zgłoszenia. Liczba urn z kartkami uzależniona jest od liczby prawidłowych Zgłoszeń tak, by jedna urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności i kolejne urny odpowiednio cyfrę dziesiątek, setek, tysięcy, itd. przykład: jeśli liczba prawidłowych Zgłoszeń wynosi do losowania przygotowywanych jest sześć urn. Losowanie zwycięskiego Zgłoszenia rozpoczyna się od wylosowania cyfry dla jednostek, z kolejnej urny cyfry dla dziesiątek i adekwatnie z kolejnych urn, aż do wylosowania cyfry setek tysięcy według następującego wzoru: z pierwszej urny losujemy cyfrę 0, z runy drugiej cyfrę 7, z urny trzeciej, cyfrę 9 z urny czwartej cyfrę 2, z urny piątej cyfrę 1, z urny szóstej cyfrę 0 to otrzymany NL zwycięskiego Zgłoszenia to Losowania z urn dokonuje upoważniony członek Komisji Nadzoru Jeden Uczestnik ma prawo tylko do 1 (jednej) Nagrody I stopnia i 1 (jednej) Nagrody Głównej. W przypadku stwierdzenia wylosowania więcej niż jednej Nagrody z danego rodzaju w grupie zwycięskich Zgłoszeń z tego samego numeru telefonu lub/i takiego samego adresu mailowego przez tego samego Zwycięzcę, Zwycięzca zachowuje prawo tylko do pierwszej wylosowanej Nagrody I stopnia i pierwszej wylosowanej Nagrody Głównej, a losowanie jest powtórzone tylko w adekwatnym zakresie W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, w procesie weryfikacji dowodów zakupu oraz danych osobowych Zwycięzców, przesłanie kilku Zgłoszeń z różnych numerów telefonów lub Zgłoszeń internetowych przez jednego Uczestnika, Zwycięzcy przysługuje prawo tylko do pierwszej wylosowanej Nagrody I stopnia i pierwszej Nagrody Głównej niezależnie od ilości przedstawionych dowodów zakupu W przypadku wątpliwości co do przyznania prawa do Nagrody lub Nagród w Loterii rozstrzyga Komisja Nadzoru Loterii. 5

6 IX. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Loterii sprawuje powołana przez Organizatora Komisja Nadzoru Loterii, zwana dalej Komisja, w składzie: przewodniczący Komisji; wiceprzewodniczący Komisji osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe Ministra właściwego do spraw finansów publicznych uprawniające do nadzoru losowań w Loteriach Promocyjnych; sekretarz Komisji Komisja sporządza protokół z przebiegu każdego losowania nagród Do zadań Komisji należy w szczególności: a. zapewnienie prawidłowości rejestracji Zgłoszeń w Loterii; b. zapewnienie uczestnictwa w losowaniu Nagród wszystkim prawidłowo zarejestrowanym Zgłoszeniom; c. zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z Regulaminem Loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności; d. podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik każdego losowania; e. udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez Zwycięzcę; f. rozpatrywanie wpływających od Uczestników Loterii reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanej Loterii Uczestnik Loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 45B Komisja działa w oparciu o regulamin działania Komisji wydany przez Organizatora. X. Sposób i termin ogłaszania wyników Organizator informuje Zwycięzców o przyznaniu prawa do Nagród i warunkach wymaganych do ich wydania w ciągu 2 dni roboczych (z pominięciem sobót), licząc od następnego dnia roboczego po dniu losowania w następujący sposób: poprzez wiadomość wysłaną na adres mailowy podany w Zgłoszeniu oraz w przypadku Nagrody Głównej poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na numer telefonu podany w Zgłoszeniu. Każdego dnia zostaną wykonane 2 próby połączenia. Za brak połączenia uważa się nie podjęcie rozmowy w czasie 5 sygnałów ciągłych, sygnał zajętości, niedostępności lub poczty głosowej. Lista rezerwowa uruchamiana jest w przypadku utraty prawa do Nagrody przez Zwycięzcę, w przypadkach o którym mowa w pkt 10.5, Osoba z listy rezerwowej jest informowana o nabyciu prawa do Nagrody i warunkach wymaganych do jej wydania w sposób i w terminie opisanym powyżej Wyniki losowania dotyczące Nagród i Zwycięzców poszczególnych losowań, zawierające imię i pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość, są dostępne na stronie internetowej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora potwierdzenia prawa do Nagrody zgodnie z pkt Dane podawane są na podstawie przesłanego Oświadczenia Zwycięzcy zobowiązani są do przesłania do Organizatora terminie 7 dni kalendarzowych, od momentu wysłania przez Organizatora wiadomości o uzyskaniu prawa do Nagrody zgodnie z pkt 10.1, następujących dokumentów: 6

7 a. oryginał paragonu lub paragonów - w przypadku zastosowania zapisów pkt Regulaminu - potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych ; b. poprawnie wypełnione oświadczenie - stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu dla Zwycięzców Nagród I stopnia lub stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu dla Zwycięzców Nagrody Głównej (zwane dalej Oświadczenie ). Za poprawne wypełnienie uważa się podanie wszystkich wymaganych danych, w tym: - imię, nazwisko; - adres zamieszkania; - numer PESEL (tylko dla zwycięzców Nagród Głównych); - seria i numer dowodu osobistego (tylko dla zwycięzców Nagród Głównych); - numer telefonu (zgodny ze Zgłoszeniem); - adres e- mail (zgodny ze Zgłoszeniem) - wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych w Oświadczeniu danych osobowych na potrzeby realizacji zapisów Regulaminu Loterii; - oświadczenie dotyczące zapisów punktu 4.3. Regulaminu; - własnoręczny podpis. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji postanowień Regulaminu, w tym wydania Nagrody Zwycięzcy Nagród zobowiązani do przesłania wymaganych dokumentów wymienionych w pkt powyżej na adres Organizatora : Red8 Events Sp. z o.o. ul. Włodarzewska 45B Warszawa (z dopiskiem) Uśmiech 4x dziennie. Oświadczenia wraz z dowodami zakupu, potwierdzające prawo do Nagrody, muszą wpłynąć na adres skrytki pocztowej Organizatora nie później niż w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o przyznaniu prawa do Nagrody. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. W celu możliwości śledzenia wysyłki dowodów zakupu zalecane jest nadanie przesyłki listem poleconym Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku: a. nieotrzymania przez Organizatora w terminie, o którym mowa w pkt wszystkich danych i/lub oświadczeń i/lub oryginału paragonu; b. przesłania paragonu, na którym data zakupu Produktów Promocyjnych jest późniejsza od daty Zgłoszenia do Loterii albo zakup został dokonany poza okresem sprzedaży promocyjnej; c. przesłania paragonu, na którym zakupiony Produkt Promocyjny nie jest jednoznacznie określony; d. wskazania w Oświadczeniu danych niezgodnych z danymi Zwycięzcy Nagrody podanymi w Zgłoszeniu W każdym z tych przypadków Organizator powiadamia o fakcie utraty prawa do Nagrody, poprzez wiadomość przesłaną na adres mailowy podany w Zgłoszeniu na stronie internetowej w terminie do 3 dni roboczych (z pominięciem sobót) od dnia otrzymania danych przez Organizatora lub od upływu terminu, w którym dane te Organizator powinien otrzymać zgodnie z zapisami pkt W przypadku uruchomienia listy rezerwowej terminy i warunki podane powyżej stosuje się adekwatnie. 7

8 XI. Miejsce i termin wydawania wygranych Wygrane Nagrody I stopnia są wysyłane Zwycięzcom przesyłką pocztową wartościową, na adres wskazany w Oświadczeniu, do 21 dni (decyduje data nadania) licząc od dnia otrzymania przez Organizatora kompletnych dokumentów i danych, o których mowa w pkt Regulaminu Nagroda Główna wydawana jest po uprzednim przekazaniu Zwycięzcy w terminie do 21 dni (decyduje data nadania) licząc od dnia otrzymania przez Organizatora kompletnych dokumentów i danych, o których mowa w pkt Regulaminu, niezbędnych do rejestracji samochodu. Dokumenty przesłane są przesyłką kurierską, ze zwrotnym dokumentem potwierdzającym odbiór. Wśród przesłanych dokumentów znajduje się oryginał faktury zakupu nagrody, który musi być zwrócony Organizatorowi w dniu wydania Nagrody. Termin wydania Nagrody Głównej uzgodniony jest ze Zwycięzcą, jednak wydanie następuje nie później niż 30 września 2015 roku. Nagroda Główna wydawana jest w salonie dealera Fiat na terenie Warszawy. Wszelkie koszty związane z odbiorem, rejestracją, eksploatacją nagrody ponosi Zwycięzca Organizator informuje Zwycięzcę o terminie nadania przesyłki kurierskiej z dokumentami, o którym mowa w punkcie powyżej Warunkiem wydania Nagrody jest zarejestrowanie samochodu przez Zwycięzcę Nagrody Głównej, we właściwym dla miejsca zamieszkania Zwycięzcy Urzędzie komunikacyjnym, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania dokumentów oraz stawienie się w dniu ustalonym z Organizatorem w miejscu wydania samochodu. Do odbioru samochodu wymagane jest, by Zwycięzca, lub osoba towarzysząca, posiadał ważny dokument Prawa Jazdy Wygrane Nagrody są wysyłane Zwycięzcom jeden raz. Zwycięzca, który podał błędne dane lub/i nie odebrał Nagrody, a Nagroda została zwrócona do Organizatora, traci do niej prawo. Każdy ze Zwycięzców Loterii, który w jej trakcie zmienił adres zamieszkania jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o powyższym fakcie Organizatora Loterii tak, by Organizator zachował terminy wydania Nagrody w Loterii określone Regulaminem. Informacja o zmianach jest przesyłana do Organizatora drogą pocztową na formularzu Oświadczenia z podaniem adresu aktualnego oraz adresu, który został wcześniej wskazany. Oświadczenie musi zawierać własnoręczny podpis Laureata Ostateczny termin wydania Nagród upływa 30 września 2015 roku Nagrody nieodebrane lub niewydane z braku spełnienia warunków Regulaminu pozostają własnością Organizatora Organizator zgodnie z zapisami Art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz z późn. zm.) jest zobowiązany na żądanie Zwycięzcy wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. XII. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Loterii mogą być składane przez Uczestników Loterii w formie pisemnej, listem poleconym, na adres siedziby Organizatora w terminie do 8 października 2015 roku. Reklamacje wpływające po 12 października 2015 roku nie są rozpatrywane. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłasza się na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika, daty i opisu zaistniałej sytuacji, która jest powodem roszczeń lub reklamacji, miejsca zdarzenia, nazwy Loterii oraz treści żądania Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. 8

9 12.4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie. XIII. Termin przedawnienia roszczeń Termin przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. XIV. Przetwarzanie danych osobowych Dane osobowe Uczestników Loterii są zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Organizator Red8 Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45B. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kierować na adres Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Loterii są przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ww. ustawy. Administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 Ustawy o Ochronie danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii w celach związanych z realizacją Loterii w tym z wydaniem Nagród Uczestnicy Loterii mogą wyrazić pisemnie zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Loterii ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. XV. Postanowienia końcowe Zgłoszenia do Loterii nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych są nieważne i po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego są wykluczane z Loterii Organizator nie jest stroną w sporach dotyczących prawa własności do posiadanych komputerów oraz kont, z których Uczestnicy korzystają w celu udziału w Loterii. Jakiekolwiek spory dotyczące ww. praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane są podane Organizatorowi zgodnie z punktem rozdz. X Regulaminu Loterii Zasady przeprowadzania Loterii promocyjnej określa niniejszy Regulamin. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych. 9

10 Załącznik nr 1 Oświadczenie Zwycięzcy Nagrody I stopnia Ja, niżej podpisany/na Imię i nazwisko:. Adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto):.... Nr. telefonu (zgodny ze zgłoszeniem)... Adres e- mail (zgodny ze zgłoszeniem).. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udziałem w loterii Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. w tym do ogłoszenia wyników i wydania nagród w loterii przez Organizatora Red8 Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Włodarzewska 45B, który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Zostałem/łam poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.. Data i czytelny podpis Zwycięzcy Oświadczam, że nie jestem żadną z osób wymienioną w rozdz. IV pkt 4.3. Regulaminu Loterii organizowanej pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. przez Red8 Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Włodarzewska 45B w brzmieniu: 4.3. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Mondelez Polska Sp. z o.o., pracownicy pozostałych spółek z grupy Mondelēz International w Polsce, pracownicy innych podmiotów związanych z techniczną realizacją Loterii, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej..... Data i czytelny podpis Zwycięzcy 10

11 Załącznik nr 2 Oświadczenie Zwycięzcy Nagrody Głównej. Ja, niżej podpisany/na Imię i nazwisko:. Adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto):.... Numer PESEL:. Seria i numer dowodu osobistego: Nr. telefonu (zgodny ze zgłoszeniem).. Adres e- mail (zgodny ze zgłoszeniem). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udziałem w loterii Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. w tym do ogłoszenia wyników i wydania nagród w loterii przez Organizatora Red8 Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Włodarzewska 45B, który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Zostałem/łam poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.. Data i czytelny podpis Zwycięzcy Oświadczam, że nie jestem żadną z osób wymienioną w rozdz. IV pkt 4.3. Regulaminu Loterii organizowanej pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. przez Red8 Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Włodarzewska 45B w brzmieniu: 4.3. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Mondelez Polska Sp. z o.o., pracownicy pozostałych spółek z grupy Mondelēz International w Polsce, pracownicy innych podmiotów związanych z techniczną realizacją Loterii, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej... Data i czytelny podpis Zwycięzcy 11

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o.

Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. Regulamin Loterii Promocyjnej 10 Urodziny Galerii EMKA organizowanej przez CORENTIN INVESTMENTS Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa niniejszej loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią, brzmi 10

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pod nazwą Zimowa loteria w Centrach Handlowych M1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna (zwana dalej Loterią) jest prowadzona pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Olśniewający uśmiech z Colgate jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji]

REGULAMIN PROMOCJI. MegaAukcja. 1 [Przedmiot Regulacji] REGULAMIN PROMOCJI MegaAukcja 1 [Przedmiot Regulacji] 1. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Promocji polegającej na możliwości wylicytowania przez Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo