REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie."

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa podmiotu urządzającego loterię Loteria jest urządzana przez Red8 Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , ul. Włodarzewska 45B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , wartość kapitału zakładowego ,00 PLN zwana dalej Organizatorem. III. Nazwa organu wydającego zezwolenie Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. IV. Zasady prowadzenia loterii promocyjnej Sposób i zasady prowadzenia Loterii określa niniejszy regulamin Loterii (zwany dalej Regulaminem ) W Loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem ), która: a. nabywa Produkty Promocyjne, o których mowa w pkt c) poniżej, jako konsument w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego i ma pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyła 18 rok życia, b. ma miejsce zamieszkania na terenie Polski, c. w okresie trwania sprzedaży promocyjnej od 4 maja 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku w dowolnym sklepie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dokona zakupu za minimum 15,00 zł dowolnych produktów objętych promocją tzn. Belvita, Milka, Prince Polo, Oreo, Alpen Gold i sprzedawanych na terenie całego kraju (zwane dalej Produktami Promocyjnymi ), d. spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Mondelez Polska Sp. z o.o., pracownicy pozostałych spółek z grupy Mondelēz International w Polsce, pracownicy innych podmiotów związanych z techniczną realizacją Loterii, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej Pełna treść Regulaminu Loterii dostępna jest na stronie internetowej: oraz jest dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na pisemną prośbę przesłaną na adres Organizatora, jest zwrotnie przesyłana Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii W celu uzyskania możliwości ubiegania się o nagrody w Loterii Uczestnik zobowiązany jest do: 1 Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 1

2 a. zapoznania się z treścią Regulaminu, b. w okresie od 4 maja 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku, dokonania zakupu za minimum 15,00 zł dowolnych Produktów Promocyjnych w dowolnym sklepie, dokonania płatności za zakupione Produkty Promocyjne i zachowania oryginalnego paragonu. Przy czym wymaga się, by: zakup Produktów Promocyjnych za minimum 15,00 zł potwierdzony był jednym paragonem zakupu; - na paragonie nazwy kupionych Produktów Promocyjnych były wyraźnie wskazane (wydrukowane), albo potwierdzone odręcznym wpisem na odwrocie wraz z pieczęcią sklepu i podpisem pracownika. W Loterii nie biorą udziału Produkty Promocyjne dostępne w automatach (maszyny wendingowe), gdyż zakup taki nie jest potwierdzony paragonem fiskalnym. c. wysłania zgłoszenia udziału w Loterii poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej (zwanej dalej stroną internetową ) zawierającego następujące pola obowiązkowe: - numer paragonu, - imię i nazwisko, - numer telefonu kontaktowego, - adres e- mail (odpowiednio każde zwane dalej Zgłoszeniem ) Przyjęcie Zgłoszenia przez system rejestracyjny strony internetowej jest potwierdzane informacją zwrotną na adres mailowy, który podano w zgłoszeniu. Informacja zwrotna jest wysyłana w sposób automatyczny, ale nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu Zgłoszenia. Wszystkie informacje zwrotne przesyłane do Uczestników zawierają nazwę Organizatora Loterii W Loterii uwzględniane są jedynie Zgłoszenia poprzez stronę internetową, dokonane przy wykorzystaniu polskich zasobów numerów IP. Zgłoszenia dokonane przy wykorzystaniu innych niż polskie zasoby numerów IP nie biorą udziału w Loterii Zgłoszenia o nieprawidłowej treści, tj. sprzecznej ze wzorem podanym w pkt 4.6. lit.c. albo dokonane po upływie terminu określonego w pkt 4.6. lit.b nie są rejestrowane i nie biorą udziału w Loterii Jeden paragon potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych za minimum 15,00 zł daje prawo do jednorazowego Zgłoszenia w Loterii. Tym samym po jego zarejestrowaniu w Loterii staje się jednym losem w Loterii, niezależnie od liczby zakupionych Produktów znajdujących się na paragonie. Data i godzina nadesłanego Zgłoszenia musi być późniejsza aniżeli data i godzina umieszczona na paragonie, o których mowa w pkt 4.2. lit.c Wszystkie poprawne Zgłoszenia biorą udział w losowaniach Nagród wymienionych w rozdz. VII pkt 7.2. Losowania odbywają się na zasadach szczegółowo określonych w rozdz. VIII Regulaminu Każdy Uczestnik, z zastrzeżeniem pkt 4.10., ma prawo wielokrotnego zgłoszenia do Loterii, o ile spełnione są wszystkie warunki Regulaminu co do każdego Zgłoszenia Każdy Uczestnik Loterii musi zachować oryginalny paragon potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych, gdyż jest on podstawą do wydania nagrody w Loterii. Oryginalny paragon przekazany Organizatorowi w ramach Loterii nie podlega zwrotowi. 2

3 4.14. W przypadku wielokrotnego Zgłoszenia do Loterii przez jednego Uczestnika Organizatora zastrzega sobie prawo do zażądania przekazania oryginałów wszystkich paragonów potwierdzających zakup Produktów Promocyjnych i zgłoszonych do Loterii. V. Obszar, na którym urządzana będzie loteria Loteria przeprowadzana jest na terenie całego kraju. VI. Czas trwania loterii Loteria przeprowadzana jest w terminie od 4 maja 2015 roku do 30 października 2015 roku, przy czym termin ten obejmuje także okres przewidziany na składanie i rozpatrzenie reklamacji Czas nabywania Produktów Promocyjnych uprawniających do Zgłoszenia oraz dokonywania Zgłoszeń w Loterii trwa od 4 maja 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku. VII. Wartość puli nagród w loterii Łączna pula nagród w loterii wynosi ,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych) W skład puli nagród wchodzą: a. 4 (cztery) nagrody główne w postaci samochodu osobowego marki Fiat model 500 wersja POP v 69 KM o następujących wartościach: - 3 samochody w kolorze odpowiednio: żółtym SOLE, czerwonym PASSIONE i białym GELATO każdy o wartości ,00 zł brutto wraz z pakietem ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance każdy o wartości 1 590,00 zł brutto. Dodatkowo, do każdego samochodu przyznawana jest nagroda pieniężna w wysokości 4 570,00 zł. Łączna wartość brutto każdej wyżej opisanej Nagrody Głównej wynosi ,00 zł. - 1 samochód w kolorze fioletowym DOLCE o wartości ,00 zł brutto każdy wraz z pakietem ubezpieczenia OC, AC, NNW i Assistance o wartości 1 590,00 zł brutto Dodatkowo przyznawana jest nagroda pieniężna w wysokości 4 577,00 zł. Łączna wartość brutto wyżej opisanej Nagrody Głównej wynosi , 00 zł. (zwane dalej Nagrodami Głównymi ). b. 232 (dwieście trzydzieści dwie) nagrody I stopnia w postaci aparatów fotograficznych marki Nikon model Coolpix s33 z funkcją wykrywania uśmiechu w tym po 58 (pięćdziesiąt osiem) sztuk każdego z wymienionych kolorów: biały, żółty, różowy i niebieski o wartości rynkowej 398,98 zł każdy (zwana dalej Nagrodą I stopnia ) Nagrody w Loterii nie mogą być wymienione na wypłatę w gotówce lub inne nagrody rzeczowe. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród Nagrody I stopnia wydane w Loterii nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Nagrody Główne wydawane w Loterii podlegają opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami ww. ustawy. Nagroda Główna jest wydawana zgodnie z ww. ustawą to znaczy od wartości Nagrody jest potrącana kwota podatku stanowiąca równowartość przyznawanej dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w pkt 7.2. lit a). Płatnikiem zryczałtowanego podatku od Nagród w Loterii jest Organizator. 3

4 VIII. Sposób prowadzenia loterii, w szczególności miejsce i termin losowania Nagród Nagrody I stopnia są losowane ze Zgłoszeń dziennych, to znaczy zarejestrowanych od 4 maja 2015 roku od godz. 00:00:00 do 30 czerwca 2015 roku do godz. 18:00:00, zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt. 8.2 poniżej. W drodze losowań, z każdego dnia rejestracji Zgłoszeń wyłonionych jest 4 (czterech) Zwycięzców Nagród I stopnia - po jednym z każdego przedziału czasowego, w którym zarejestrowano Zgłoszenie, wskazanego w ppkt a) do d) poniżej. Dodatkowo z każdego dnia wyłanianych jest 4 (czterech) Zwycięzców Rezerwowych według tej samej zasady. Łącznie w losowaniach z poszczególnych dni rejestracji Zgłoszeń wyłanianych jest 58 Zwycięzców i 58 Zwycięzców Rezerwowych. W każdym losowaniu obowiązuje następujące przypisanie koloru Nagrody I stopnia do pory dnia, kiedy zarejestrowane jest Zgłoszenie: a. w losowaniu Nagród I stopnia w kolorze żółtym biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane w godzinach 18:00: :00:00 (z zastrzeżeniem, że w dniu 4 maja 2015 roku Zgłoszenia biorące udział w losowaniu rejestrowane są od godz. 00:00:00); b. w losowaniu Nagród I stopnia w kolorze białym biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane w godzinach 09:00:01-12:00:00; c. w losowaniu Nagród I stopnia w kolorze różowym biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane w godzinach 12:00:01-15:00:00; d. w losowaniu Nagrody I stopnia w kolorze niebieskim biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane w godzinach 15:00:01 18:00:00; 8.2. Losowania Nagród I stopnia odbywają się zgodnie z zasadą opisaną w pkt 8.1. powyżej według następującego harmonogramu: - losowania nr 1 odbywają się 12 maja 2015 roku. W losowaniach wyłanianych jest po 4 Zwycięzców i 4 Zwycięzców Rezerwowych z każdego dnia rejestracji Zgłoszeń licząc od 4 maja 2015 roku od godz. 00:00:00 do 10 maja 2015 roku włącznie do godz. 18:00:00; - losowania nr 2 odbywają się 19 maja 2015 roku. W losowaniach wyłanianych jest po 4 Zwycięzców i 4 Zwycięzców rezerwowych z każdego dnia rejestracji Zgłoszeń licząc od 10 maja 2015 roku od godz. 18:00:01 do dnia 17 maja 2015 roku włącznie, do godz. 18:00:00; - losowania nr 3 odbywają się 26 maja 2015 roku. W losowaniach wyłanianych jest po 4 Zwycięzców i 4 Zwycięzców rezerwowych z każdego dnia rejestracji Zgłoszeń licząc od 17 maja 2015 roku od godz. 18:00:01 do 24 maja 2015 roku włącznie, do godz. 18:00:00; - losowania nr 4 odbywają się 2 czerwca 2015 roku. W losowaniach wyłanianych jest po 4 Zwycięzców i 4 Zwycięzców rezerwowych z każdego dnia rejestracji Zgłoszeń licząc od 24 maja 2015 roku od godz. 18:00:01 do 31 maja 2015 roku włącznie, do godz. 18:00:00; - losowania nr 5 odbywają się 9 czerwca 2015 roku. W losowaniach wyłanianych jest po 4 Zwycięzców i 4 Zwycięzców rezerwowych z każdego dnia rejestracji Zgłoszeń licząc od 31 maja 2015 roku od godz. 18:00:01 do 7 czerwca 2015 roku włącznie, do godz. 18:00:00; - losowania nr 6 odbywają się 16 czerwca 2015 roku. W losowaniach wyłanianych jest po 4 Zwycięzców i 4 Zwycięzców rezerwowych z każdego dnia rejestracji Zgłoszeń licząc od 7 czerwca 2015 roku od godz. 18:00:01 do 14 czerwca 2015 roku włącznie, do godz. 18:00:00; - losowania nr 7 odbywają się 23 czerwca 2015 roku. W losowaniach wyłanianych jest po 4 Zwycięzców i 4 Zwycięzców rezerwowych z każdego dnia rejestracji Zgłoszeń licząc od 14 czerwca 2015 roku od godz. 18:00:01 do 21 czerwca 2015 roku włącznie, do godz. 18:00:00; 2 dnia poprzedzającego, ale nie wcześniej niż 4 maja 2015 r. 4

5 - losowania nr 8 odbywają się 8 lipca 2015 roku. W losowaniach wyłanianych jest po 4 Zwycięzców i 4 Zwycięzców rezerwowych z każdego dnia rejestracji Zgłoszeń licząc od 21 czerwca 2015 roku od godz. 18:00:01 do 30 czerwca 2015 roku włącznie, do godz. 18:00:00. Zgłoszenia zrejestrowane w Loterii 30 czerwca 2015 roku w godzinach od 18:00:01 do 23:59:59 nie biorą udziału w losowaniu Nagród I stopnia, biorą udział w losowaniu Nagrody Głównej zgodnie z zapisami pkt 8.3. lit.d) poniżej Losowania Nagród Głównych odbywają się 8 lipca 2015 roku. W losowaniach biorą udział wszystkie Zgłoszenia zarejestrowane w Loterii od 4 maja 2015 roku od godz. 00:00:00 do 30 czerwca 2015 roku do godz. 23:59:59. W losowaniach wyłonionych jest 4 (czterech) Zwycięzców Nagród Głównych - po jednym z w każdym losowaniu tj. z każdego przedziału czasowego, w którym zarejestrowano Zgłoszenie, wskazanych w ppkt a) do d) poniżej. Dodatkowo wyłanianych jest 4 (czterech) Zwycięzców Rezerwowych według tej samej zasady podziału: a. w losowaniu Nagrody Głównej w kolorze żółtym SOLE biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane w godzinach 18:00: :00:00 (z zastrzeżeniem, że w dniu 4 maja 2015 roku Zgłoszenia rejestrowane są od godz. 00:00:00); b. w losowaniu Nagrody Głównej w kolorze czerwonym PASSION biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane w godzinach 09:00:01-12:00:00; c. w losowaniu Nagrody Głównej w kolorze białym GELATO biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane w godzinach 12:00:01-15:00:00; d. w losowaniu Nagrody Głównej w kolorze fioletowym DOLCE biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane w godzinach 15:00:01 18:00:00 (z zastrzeżeniem, że w dniu 30 czerwca Zgłoszenia do losowania rejestrowane są do godz. 23:59:59); 8.4. Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora ul. Włodarzewska 45B w Warszawie pod nadzorem Komisji Nadzoru, o której mowa w rozdz. IX. Z każdego losowania sporządzany jest protokół. Losowania odbywają się ręcznie. W celu zachowania anonimowości Zgłoszeń każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer porządkowy losu (NL). Losowanie zwycięskiego Zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn kartek ponumerowanych odpowiednio cyframi od 0 do 9, które losowane kolejno złożą się na numer zwycięskiego Zgłoszenia. Liczba urn z kartkami uzależniona jest od liczby prawidłowych Zgłoszeń tak, by jedna urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności i kolejne urny odpowiednio cyfrę dziesiątek, setek, tysięcy, itd. przykład: jeśli liczba prawidłowych Zgłoszeń wynosi do losowania przygotowywanych jest sześć urn. Losowanie zwycięskiego Zgłoszenia rozpoczyna się od wylosowania cyfry dla jednostek, z kolejnej urny cyfry dla dziesiątek i adekwatnie z kolejnych urn, aż do wylosowania cyfry setek tysięcy według następującego wzoru: z pierwszej urny losujemy cyfrę 0, z runy drugiej cyfrę 7, z urny trzeciej, cyfrę 9 z urny czwartej cyfrę 2, z urny piątej cyfrę 1, z urny szóstej cyfrę 0 to otrzymany NL zwycięskiego Zgłoszenia to Losowania z urn dokonuje upoważniony członek Komisji Nadzoru Jeden Uczestnik ma prawo tylko do 1 (jednej) Nagrody I stopnia i 1 (jednej) Nagrody Głównej. W przypadku stwierdzenia wylosowania więcej niż jednej Nagrody z danego rodzaju w grupie zwycięskich Zgłoszeń z tego samego numeru telefonu lub/i takiego samego adresu mailowego przez tego samego Zwycięzcę, Zwycięzca zachowuje prawo tylko do pierwszej wylosowanej Nagrody I stopnia i pierwszej wylosowanej Nagrody Głównej, a losowanie jest powtórzone tylko w adekwatnym zakresie W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, w procesie weryfikacji dowodów zakupu oraz danych osobowych Zwycięzców, przesłanie kilku Zgłoszeń z różnych numerów telefonów lub Zgłoszeń internetowych przez jednego Uczestnika, Zwycięzcy przysługuje prawo tylko do pierwszej wylosowanej Nagrody I stopnia i pierwszej Nagrody Głównej niezależnie od ilości przedstawionych dowodów zakupu W przypadku wątpliwości co do przyznania prawa do Nagrody lub Nagród w Loterii rozstrzyga Komisja Nadzoru Loterii. 5

6 IX. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Loterii sprawuje powołana przez Organizatora Komisja Nadzoru Loterii, zwana dalej Komisja, w składzie: przewodniczący Komisji; wiceprzewodniczący Komisji osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe Ministra właściwego do spraw finansów publicznych uprawniające do nadzoru losowań w Loteriach Promocyjnych; sekretarz Komisji Komisja sporządza protokół z przebiegu każdego losowania nagród Do zadań Komisji należy w szczególności: a. zapewnienie prawidłowości rejestracji Zgłoszeń w Loterii; b. zapewnienie uczestnictwa w losowaniu Nagród wszystkim prawidłowo zarejestrowanym Zgłoszeniom; c. zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z Regulaminem Loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności; d. podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik każdego losowania; e. udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez Zwycięzcę; f. rozpatrywanie wpływających od Uczestników Loterii reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanej Loterii Uczestnik Loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 45B Komisja działa w oparciu o regulamin działania Komisji wydany przez Organizatora. X. Sposób i termin ogłaszania wyników Organizator informuje Zwycięzców o przyznaniu prawa do Nagród i warunkach wymaganych do ich wydania w ciągu 2 dni roboczych (z pominięciem sobót), licząc od następnego dnia roboczego po dniu losowania w następujący sposób: poprzez wiadomość wysłaną na adres mailowy podany w Zgłoszeniu oraz w przypadku Nagrody Głównej poprzez wykonanie połączenia telefonicznego na numer telefonu podany w Zgłoszeniu. Każdego dnia zostaną wykonane 2 próby połączenia. Za brak połączenia uważa się nie podjęcie rozmowy w czasie 5 sygnałów ciągłych, sygnał zajętości, niedostępności lub poczty głosowej. Lista rezerwowa uruchamiana jest w przypadku utraty prawa do Nagrody przez Zwycięzcę, w przypadkach o którym mowa w pkt 10.5, Osoba z listy rezerwowej jest informowana o nabyciu prawa do Nagrody i warunkach wymaganych do jej wydania w sposób i w terminie opisanym powyżej Wyniki losowania dotyczące Nagród i Zwycięzców poszczególnych losowań, zawierające imię i pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość, są dostępne na stronie internetowej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora potwierdzenia prawa do Nagrody zgodnie z pkt Dane podawane są na podstawie przesłanego Oświadczenia Zwycięzcy zobowiązani są do przesłania do Organizatora terminie 7 dni kalendarzowych, od momentu wysłania przez Organizatora wiadomości o uzyskaniu prawa do Nagrody zgodnie z pkt 10.1, następujących dokumentów: 6

7 a. oryginał paragonu lub paragonów - w przypadku zastosowania zapisów pkt Regulaminu - potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych ; b. poprawnie wypełnione oświadczenie - stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu dla Zwycięzców Nagród I stopnia lub stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu dla Zwycięzców Nagrody Głównej (zwane dalej Oświadczenie ). Za poprawne wypełnienie uważa się podanie wszystkich wymaganych danych, w tym: - imię, nazwisko; - adres zamieszkania; - numer PESEL (tylko dla zwycięzców Nagród Głównych); - seria i numer dowodu osobistego (tylko dla zwycięzców Nagród Głównych); - numer telefonu (zgodny ze Zgłoszeniem); - adres e- mail (zgodny ze Zgłoszeniem) - wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych w Oświadczeniu danych osobowych na potrzeby realizacji zapisów Regulaminu Loterii; - oświadczenie dotyczące zapisów punktu 4.3. Regulaminu; - własnoręczny podpis. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji postanowień Regulaminu, w tym wydania Nagrody Zwycięzcy Nagród zobowiązani do przesłania wymaganych dokumentów wymienionych w pkt powyżej na adres Organizatora : Red8 Events Sp. z o.o. ul. Włodarzewska 45B Warszawa (z dopiskiem) Uśmiech 4x dziennie. Oświadczenia wraz z dowodami zakupu, potwierdzające prawo do Nagrody, muszą wpłynąć na adres skrytki pocztowej Organizatora nie później niż w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o przyznaniu prawa do Nagrody. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. W celu możliwości śledzenia wysyłki dowodów zakupu zalecane jest nadanie przesyłki listem poleconym Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku: a. nieotrzymania przez Organizatora w terminie, o którym mowa w pkt wszystkich danych i/lub oświadczeń i/lub oryginału paragonu; b. przesłania paragonu, na którym data zakupu Produktów Promocyjnych jest późniejsza od daty Zgłoszenia do Loterii albo zakup został dokonany poza okresem sprzedaży promocyjnej; c. przesłania paragonu, na którym zakupiony Produkt Promocyjny nie jest jednoznacznie określony; d. wskazania w Oświadczeniu danych niezgodnych z danymi Zwycięzcy Nagrody podanymi w Zgłoszeniu W każdym z tych przypadków Organizator powiadamia o fakcie utraty prawa do Nagrody, poprzez wiadomość przesłaną na adres mailowy podany w Zgłoszeniu na stronie internetowej w terminie do 3 dni roboczych (z pominięciem sobót) od dnia otrzymania danych przez Organizatora lub od upływu terminu, w którym dane te Organizator powinien otrzymać zgodnie z zapisami pkt W przypadku uruchomienia listy rezerwowej terminy i warunki podane powyżej stosuje się adekwatnie. 7

8 XI. Miejsce i termin wydawania wygranych Wygrane Nagrody I stopnia są wysyłane Zwycięzcom przesyłką pocztową wartościową, na adres wskazany w Oświadczeniu, do 21 dni (decyduje data nadania) licząc od dnia otrzymania przez Organizatora kompletnych dokumentów i danych, o których mowa w pkt Regulaminu Nagroda Główna wydawana jest po uprzednim przekazaniu Zwycięzcy w terminie do 21 dni (decyduje data nadania) licząc od dnia otrzymania przez Organizatora kompletnych dokumentów i danych, o których mowa w pkt Regulaminu, niezbędnych do rejestracji samochodu. Dokumenty przesłane są przesyłką kurierską, ze zwrotnym dokumentem potwierdzającym odbiór. Wśród przesłanych dokumentów znajduje się oryginał faktury zakupu nagrody, który musi być zwrócony Organizatorowi w dniu wydania Nagrody. Termin wydania Nagrody Głównej uzgodniony jest ze Zwycięzcą, jednak wydanie następuje nie później niż 30 września 2015 roku. Nagroda Główna wydawana jest w salonie dealera Fiat na terenie Warszawy. Wszelkie koszty związane z odbiorem, rejestracją, eksploatacją nagrody ponosi Zwycięzca Organizator informuje Zwycięzcę o terminie nadania przesyłki kurierskiej z dokumentami, o którym mowa w punkcie powyżej Warunkiem wydania Nagrody jest zarejestrowanie samochodu przez Zwycięzcę Nagrody Głównej, we właściwym dla miejsca zamieszkania Zwycięzcy Urzędzie komunikacyjnym, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania dokumentów oraz stawienie się w dniu ustalonym z Organizatorem w miejscu wydania samochodu. Do odbioru samochodu wymagane jest, by Zwycięzca, lub osoba towarzysząca, posiadał ważny dokument Prawa Jazdy Wygrane Nagrody są wysyłane Zwycięzcom jeden raz. Zwycięzca, który podał błędne dane lub/i nie odebrał Nagrody, a Nagroda została zwrócona do Organizatora, traci do niej prawo. Każdy ze Zwycięzców Loterii, który w jej trakcie zmienił adres zamieszkania jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o powyższym fakcie Organizatora Loterii tak, by Organizator zachował terminy wydania Nagrody w Loterii określone Regulaminem. Informacja o zmianach jest przesyłana do Organizatora drogą pocztową na formularzu Oświadczenia z podaniem adresu aktualnego oraz adresu, który został wcześniej wskazany. Oświadczenie musi zawierać własnoręczny podpis Laureata Ostateczny termin wydania Nagród upływa 30 września 2015 roku Nagrody nieodebrane lub niewydane z braku spełnienia warunków Regulaminu pozostają własnością Organizatora Organizator zgodnie z zapisami Art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz z późn. zm.) jest zobowiązany na żądanie Zwycięzcy wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. XII. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Loterii mogą być składane przez Uczestników Loterii w formie pisemnej, listem poleconym, na adres siedziby Organizatora w terminie do 8 października 2015 roku. Reklamacje wpływające po 12 października 2015 roku nie są rozpatrywane. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłasza się na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika, daty i opisu zaistniałej sytuacji, która jest powodem roszczeń lub reklamacji, miejsca zdarzenia, nazwy Loterii oraz treści żądania Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji. 8

9 12.4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie. XIII. Termin przedawnienia roszczeń Termin przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. XIV. Przetwarzanie danych osobowych Dane osobowe Uczestników Loterii są zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Organizator Red8 Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45B. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kierować na adres Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Loterii są przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ww. ustawy. Administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 Ustawy o Ochronie danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii w celach związanych z realizacją Loterii w tym z wydaniem Nagród Uczestnicy Loterii mogą wyrazić pisemnie zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Loterii ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. XV. Postanowienia końcowe Zgłoszenia do Loterii nie spełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych są nieważne i po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego są wykluczane z Loterii Organizator nie jest stroną w sporach dotyczących prawa własności do posiadanych komputerów oraz kont, z których Uczestnicy korzystają w celu udziału w Loterii. Jakiekolwiek spory dotyczące ww. praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane są podane Organizatorowi zgodnie z punktem rozdz. X Regulaminu Loterii Zasady przeprowadzania Loterii promocyjnej określa niniejszy Regulamin. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych. 9

10 Załącznik nr 1 Oświadczenie Zwycięzcy Nagrody I stopnia Ja, niżej podpisany/na Imię i nazwisko:. Adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto):.... Nr. telefonu (zgodny ze zgłoszeniem)... Adres e- mail (zgodny ze zgłoszeniem).. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udziałem w loterii Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. w tym do ogłoszenia wyników i wydania nagród w loterii przez Organizatora Red8 Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Włodarzewska 45B, który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Zostałem/łam poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.. Data i czytelny podpis Zwycięzcy Oświadczam, że nie jestem żadną z osób wymienioną w rozdz. IV pkt 4.3. Regulaminu Loterii organizowanej pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. przez Red8 Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Włodarzewska 45B w brzmieniu: 4.3. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Mondelez Polska Sp. z o.o., pracownicy pozostałych spółek z grupy Mondelēz International w Polsce, pracownicy innych podmiotów związanych z techniczną realizacją Loterii, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej..... Data i czytelny podpis Zwycięzcy 10

11 Załącznik nr 2 Oświadczenie Zwycięzcy Nagrody Głównej. Ja, niżej podpisany/na Imię i nazwisko:. Adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto):.... Numer PESEL:. Seria i numer dowodu osobistego: Nr. telefonu (zgodny ze zgłoszeniem).. Adres e- mail (zgodny ze zgłoszeniem). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udziałem w loterii Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. w tym do ogłoszenia wyników i wydania nagród w loterii przez Organizatora Red8 Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Włodarzewska 45B, który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). Zostałem/łam poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.. Data i czytelny podpis Zwycięzcy Oświadczam, że nie jestem żadną z osób wymienioną w rozdz. IV pkt 4.3. Regulaminu Loterii organizowanej pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. przez Red8 Events Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Włodarzewska 45B w brzmieniu: 4.3. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Mondelez Polska Sp. z o.o., pracownicy pozostałych spółek z grupy Mondelēz International w Polsce, pracownicy innych podmiotów związanych z techniczną realizacją Loterii, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej... Data i czytelny podpis Zwycięzcy 11

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Poczuj radość kibicowania!

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Poczuj radość kibicowania! REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Poczuj radość kibicowania! I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj radość kibicowania!. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy I. Nazwa i cel promocji 1.1. Promocja konsumencka pod nazwą SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Jesienna loteria Soraya.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Jesienna loteria Soraya. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Jesienna loteria Soraya. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Jesienna loteria Soraya. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Miliony piw od Specjala REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Miliony piw od Specjala I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Miliony piw od Specjala. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Gotowi do świętowania Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Gotowi do świętowania I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Gotowi do świętowania. 1.2. Organizatorem Loterii są:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą PRZESTAŃ MARZYĆ, ZACZNIJ JEŹDZIĆ ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WEEKENDOWE NAGRADZANIE (zwany dalej "Regulaminem")

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WEEKENDOWE NAGRADZANIE (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ WEEKENDOWE NAGRADZANIE (zwany dalej "Regulaminem") POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą WEEKENDOWE

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygrywaj Cash w SkyCash los za grosz POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna zwana dalej loterią prowadzona jest pod nazwą Wygrywaj Cash w SkyCash

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Warka rozdaje paczki Lay s"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Warka rozdaje paczki Lay s REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Warka rozdaje paczki Lay s" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą "Warka rozdaje paczki Lay s. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII 48 wspaniałych I. Nazwa Loterii. 1.1. Loteria jest organizowana pod nazwą 48 wspaniałych (dalej Loteria ).

REGULAMIN LOTERII 48 wspaniałych I. Nazwa Loterii. 1.1. Loteria jest organizowana pod nazwą 48 wspaniałych (dalej Loteria ). REGULAMIN LOTERII 48 wspaniałych I. Nazwa Loterii. 1.1. Loteria jest organizowana pod nazwą 48 wspaniałych (dalej Loteria ). II. Nazwa podmiotu organizującego Loterię. 2.1. Loteria pod nazwą 48 wspaniałych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem)

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pt. Kamisiowa Kuchnia (zwany dalej: Regulaminem) 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kamisiowa Kuchnia (zwanej dalej: Promocją) jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie.

8.1 W loterii nie biorą udziału pracownicy i członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Organizatora oraz ich małżonkowie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/09/2014 z dnia 22.09.2014 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA XI edycja POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent

REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent REGULAMIN Akcji Bosch Odbierz prezent 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PARADA MIS POLSKICH (zwany dalej "Regulaminem")

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PARADA MIS POLSKICH (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PARADA MIS POLSKICH (zwany dalej "Regulaminem") POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii audioteksowej. Loteria audioteksowa zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą PARADA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWAJAMY TWOJE WYNAGRODZENIE ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Wyrzutnia nagród, zwanego dalej Promocją, jest Agencja Reklamowa S4 S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka"

R E G U L A M I N KONKURSU Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka" 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka", zwanego dalej "Konkursem"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "IDEALNY UPOMINEK

Regulamin Promocji IDEALNY UPOMINEK Regulamin Promocji "IDEALNY UPOMINEK Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji " Idealny upominek (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej MEGA LOTERIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię]

Regulamin Loterii Promocyjnej MEGA LOTERIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] Regulamin Loterii Promocyjnej MEGA LOTERIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Mega Loteria,

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A.

REGULAMIN PROMOCJI Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. 1. Organizatorem Promocji "Ostrza Gratis jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa; wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony. Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe opony 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Dajemy Ci więcej niż tylko doskonałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU ZYSKAJ JESZCZE WIĘCEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zyskaj jeszcze więcej (dalej Konkurs ). 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: AUTOLOKATA X Edycja Załącznik do Uchwały nr 57/B/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 26.09.2016 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: "AUTOLOKATA X Edycja" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Heineken UCL 2015

REGULAMIN LOTERII Heineken UCL 2015 REGULAMIN LOTERII Heineken UCL 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą Heineken UCL 2015 ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym Loterię) jest K2 Internet S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konsumenckiej

Regulamin Promocji Konsumenckiej Regulamin Promocji Konsumenckiej 1 Organizator oraz przedmiot Promocji 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) reguluje zasady promocji konsumenckiej produktów pod marką Oshee (zwanej dalej: "Promocją").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo