REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu urządzającego loterię Loteria jest urządzana przez Ergo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Kiwerska 14/27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, NIP , REGON zwana dalej Organizatorem. III. Nazwa organu wydającego zezwolenie Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. IV. Zasady prowadzenia loterii audioteksowej Sposób i zasady prowadzania Loterii określa niniejszy regulamin Loterii (zwany dalej Regulaminem ) 4.2. W Loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem ), która: a. nabywa Produkty Promocyjne, o których mowa w pkt c) poniżej, jako konsument w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego i ma pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyła 18 rok życia, b. ma miejsce zamieszkania na terenie Polski, c. w okresie trwania sprzedaży promocyjnej od 1 maja 2015 roku do dnia 31 lipca 2015 roku w dowolnym sklepie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dokona zakupu co najmniej jednego dowolnego produktu marki Fa znajdującego się w ofercie Henkel Polska Sp. z o.o. i sprzedawanego na terenie całego kraju (zwanym dalej Produktem Promocyjnym ), d. spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu 4.3. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Henkel Polska Sp. z o.o., pracownicy innych podmiotów związanych z techniczną realizacją Loterii, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej Pełna treść Regulaminu Loterii dostępna jest na stronie internetowej: oraz jest dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na pisemną prośbę przesłaną na adres Organizatora jest zwrotnie przesyłana Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii W celu uzyskania możliwości ubiegania się o nagrody w Loterii Uczestnik zobowiązany jest do: a. zapoznania się z treścią Regulaminu; 1 Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 1

2 b. w okresie od dnia 1 maja 2015 roku do dnia 31 lipca 2015 roku, dokonania jednorazowego zakupu (potwierdzonego jednym paragonem) co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w dowolnym sklepie, dokonania płatności za zakupiony Produkt Promocyjny i zachowania oryginalnego paragonu zakupu. Przy czym wymaga się, by na paragonie nazwa kupionego Produktu Promocyjnego była wyraźnie wskazana (wydrukowana), albo potwierdzona odręcznym wpisem na odwrocie wraz z pieczęcią sklepu i podpisem pracownika; c. wysłania zgłoszenia udziału w Loterii poprzez jeden z dwóch podanych poniżej sposobów: sposób 1: poprzez wiadomości SMS na numer zwykły skrócony 4455 o treści: fafan(kropka)numer paragonu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego - wzór SMS:fafan (dopuszczalna pisownia małymi lub dużymi literami). Odpłatność za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z taryfą operatora Uczestnika. - Sposób 2: poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej: zawierającego następujące pola: - numer paragonu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego; - numer telefonu komórkowego Uczestnika - adres odpowiednio każde zwane dalej Zgłoszeniem Przyjęcie Zgłoszenia przez system rejestracyjny SMS potwierdzone jest bezpłatną dla Uczestnika informacją zwrotną na numer telefonu, z którego Zgłoszenia jest wysłane. Informacja zwrotna jest wysyłana w sposób automatyczny, ale nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu Zgłoszenia. Wszystkie informacje zwrotne przesyłane przez system rejestracyjny SMS, o których mowa w Regulaminie zawierają nazwę Organizatora Loterii, a ich koszt dla Uczestnika wynosi 0,00 zł brutto. Katalog komunikacji SMS stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Przyjęcie Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej jest potwierdzone informacją wyświetlaną na ekranie komputera po zakończeniu procesu rejestracji W Loterii uwzględniane są jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie są uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu, a w przypadku Zgłoszeń poprzez stronę internetową, są uwzględniane w Loterii tylko te, których adres pochodzi z polskich zasobów adresów IP Zgłoszenia o nieprawidłowej treści, tj. sprzecznej ze wzorem podanym w pkt 4.6. lit. c. albo dokonane po upływie terminu określonego w pkt 4.6. lit. b nie są rejestrowane i nie biorą udziału w Loterii Jeden paragon potwierdzający zakup co najmniej jednego Produktu Promocyjnego daje prawo do jednokrotnego Zgłoszenia w Loterii z tym samym po jego zarejestrowaniu w Loterii staje się jednym losem w Loterii niezależnie od liczby zakupionych Produktów znajdujących się na paragonie oraz sposobu Zgłoszenia. Data i godzina nadesłanego Zgłoszenia musi być późniejsza aniżeli data i godzina umieszczona na paragonie (dowodzie zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego, o którym mowa w pkt 4.2. lit. c.) Wszystkie poprawne Zgłoszenia biorą udział w losowaniach Nagród wymienionych w rozdz. VII pkt 7.2. Losowania odbywają się na zasadach szczegółowo określonych w rozdz. VIII Regulaminu. 2

3 4.12. Każdy Uczestnik, z zastrzeżeniem pkt 4.10., ma prawo wielokrotnego zgłoszenia do Loterii, o ile spełnione są wszystkie warunki Regulaminu co do każdego Zgłoszenia Każdy Uczestnik Loterii musi zachować oryginalny paragon potwierdzający zakup co najmniej jednego Produktu Promocyjnego, gdyż jest on podstawą do wydania Nagrody w Loterii. Oryginalny paragon przekazany Organizatorowi w ramach Loterii nie podlega zwrotowi. V. Obszar, na którym urządzana będzie loteria Loteria przeprowadzona jest na terenie całego kraju. VI. Czas trwania loterii Loteria przeprowadzona jest w terminie od dnia 1 maja 2015 roku do dnia 15 listopada 2015 roku, przy czym dniem zakończenia Loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na zakończenie procedury reklamacyjnej Czas nabywania Produktów Promocyjnych uprawniających do Zgłoszenia oraz dokonywania Zgłoszeń w Loterii trwa od 1 maja 2015 roku do dnia 31 lipca 2015 roku. VII. Wartość puli nagród w loterii Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi ,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych) 7.2. W skład puli nagród w Loterii wchodzą następujące nagrody (zwane dalej Nagrody ) a) 3 (trzy) Nagrody główne w postaci bonów TravelPass Premium na usługi turystyczne o wartości 6000,00 zł każda (zwane dalej Bony ) - zakres usługi turystycznej, w oparciu o którą skalkulowana jest wartość Nagrody wyjazd dla 2 osób do Portugalii, 7 dni (6 noclegów) wraz z przelotami samolotowymi, transferami do hotelu, pobyt w hotelu min. 3 gwiazdkowym, śniadania, ubezpieczenie turystyczne. Szczegóły realizacji Bonów zawiera pkt 7.3. poniżej. Dodatkowo do każdej Nagrody głównej jest przyznawana premia pieniężna w wysokości 667,00 zł z zastrzeżeniem zapisu pkt poniżej. Wartość łączna brutto Nagrody głównej wynosi 6667,00 zł. b) 30 (trzydzieści) Nagród I stopnia czyli 30 urządzeń ipod 16GB marki Apple o wartości 799,00 zł. c) 300 (trzysta) Nagród II stopnia w postaci żelu pod prysznic Fa Magic Oil Pink Jasmin lub Blue Lotus o poj. 250ml o wartości 5,99 zł każdy Warunki realizacji Nagrody głównej: a) wydawcą Bonów wycieczkowych TravelPass Premium uprawniających do realizacji Nagrody głównej jest spółka MyBenefit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, REGON: b) Bony TravelPass Premium realizowane są, w zakresie wyjazdów zagranicznych, przez wszystkie biura handlowe Travelplanet.pl S.A., których adresy dostępne są na stronie oraz realizacja Nagrody jest ograniczona, w zakresie wyboru miejsca i sposobu realizacji Bonów, ofertą turystyczną biura Travelplanet.pl S.A. lub ofertą krajową MyBenefit Sp. z o.o. realizujących usługę. W przypadku dokonania wyboru oferty o łącznej cenie niższej od wartości posiadanych Bonów Zwycięzcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę różnicy wartości. W przypadku dokonania wyboru oferty o łącznej cenie wyższej od wartości posiadanych Bonów Zwycięzca może dopłacić wymaganą różnicę bezpośrednio w biurach handlowych 3

4 Travelplanet.pl S.A. lub MyBenefit Sp. z o.o. Zakres usługi oraz jej finalną wartość Zwycięzca ustala bezpośrednio z biurem realizującym usługę. c) ważność realizacji Bonu upływa w ciągu 12 miesięcy od jego wydania, data ważności oraz wartość Bonu są wskazane Nagrody I stopnia i Nagrody II stopnia wydane w Loterii nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Nagrody Główne wydawane w Loterii podlegają opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami ww. ustawy. Nagrody Główne są wydawane zgodnie z ww. ustawą to znaczy od wartości każdej Nagrody jest potrącana kwota podatku w wysokości 667, 00 zł. VIII. Sposób prowadzenia loterii, w szczególności miejsce i termin losowania Nagród Loteria podzielona jest na 3 miesięczne etapy: - etap 1 trwa od 1 maja 2015 roku do 31 maja 2015 roku; - etap 2 trwa od 1 czerwca 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku; - etap 3 trwa od 1 lipca 2015 roku do 31 lipca 2015 roku Losowania Nagród w Loterii odbywają się na zakończenie każdego etapu Loterii ze Zgłoszeń zarejestrowanych w okresie trwania danego etapu Loterii. Zwycięzcy wyłaniani są w losowaniach prowadzonych, według następującego harmonogramu: - losowanie 1. odbywa się w dniu 8 czerwca 2015 roku. W losowaniu biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane od 1 maja 2015 roku od godz. 00:00:00 do 31 maja 2015 roku do godz. 23:59:59; - losowanie 2. odbywa się w dniu 8 lipca 2015 roku. W losowaniu biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane od 1 czerwca 2015 roku od godz. 00:00:00 do 30 czerwca 2015 roku do godz. 23:59:59; - losowanie 3. odbywa się w dniu 6 sierpnia 2015 roku. W losowaniu biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane od 1 lipca 2015 roku od godz. 00:00:00 do 31 lipca 2015 roku do godz. 23:59:59. W każdym losowaniu jest wyłanianych 111 Zwycięzców Nagród, w tym: 1 Zwycięzca Nagrody głównej, 10 Zwycięzców Nagród I stopnia, 100 Zwycięzców Nagród II stopnia. Następnie w każdym z losowań zostaje wyłoniony 1 zwycięzca rezerwowy do Nagrody głównej oraz 10 zwycięzców rezerwowych do Nagrody I stopnia Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora ul. Kiwerska 14/27 w Warszawie pod nadzorem Komisji Nadzoru, o której mowa w rozdz. IX. Z każdego losowania sporządzany jest protokół. Losowania odbywają się ręcznie z puli papierowych losów przygotowanych w liczbie odpowiadającej liczbie Zgłoszeń zakwalifikowanych do danego losowania. Wszystkie Zgłoszenia zakwalifikowane do losowania otrzymują numery porządkowe. Losy papierowe są ponumerowane liczbami porządkowymi zgodnie z numeracją Zgłoszeń. W każdym losowaniu losy wyciągane są w następującej kolejności: - najpierw losowany jest 1 los zwycięzca Nagrody głównej, - następnie losowanych jest 10 losów zwycięzców Nagród I stopnia, - kolejno losowanych jest 100 losów zwycięzców Nagród II stopnia. Lista zwycięzców rezerwowych wybierana jest w takiej samej kolejności z pominięciem Nagród II stopnia Jeden Uczestnik ma prawo tylko do jednej Nagrody w jednym etapie Loterii z zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik ma prawo tylko do jednej Nagrody głównej i jednej Nagrody I stopnia w trakcie trwania całej Loterii i jednej Nagrody II stopnia w każdym etapie Loterii. W przypadku stwierdzenia 4

5 wylosowania więcej niż jednej Nagrody w grupie zwycięskich Zgłoszeń z tego samego numeru telefonu lub/i takiego samego adresu mailowego przez tego samego Zwycięzcę, Zwycięzcy przysługuje prawo tylko do pierwszej wylosowanej Nagrody. Losowanie w takim przypadku jest powtórzone, aż do momentu uzyskania zgodnej z Regulaminem liczby zwycięzców w Loterii zapis te nie dotyczy losowania zwycięzców rezerwowych W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, w procesie weryfikacji dowodów zakupu oraz danych osobowych Zwycięzców, przesłanie kilku Zgłoszeń z różnych numerów telefonów lub Zgłoszeń internetowych przez jednego Uczestnika, Zwycięzcy przysługuje prawo tylko do pierwszej wylosowanej Nagrody niezależnie od liczby przedstawionych dowodów zakupu W przypadku wątpliwości co do przyznania prawa do Nagrody lub Nagród w Loterii rozstrzyga Komisja Nadzoru Loterii. IX. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Loterii sprawuje powołana przez Organizatora Komisja Nadzoru Loterii, zwana dalej Komisja, w składzie: przewodniczący Komisji; wiceprzewodniczący Komisji osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe Ministra właściwego do spraw finansów publicznych uprawniające do nadzoru losowań w Loteriach audioteksowych; sekretarz Komisji Komisja sporządza protokół z przebiegu każdego losowania nagród Do zadań Komisji należy w szczególności: a) zapewnienie prawidłowości rejestracji Zgłoszeń w Loterii; b) zapewnienie uczestnictwa w losowaniu Nagród wszystkim prawidłowo zarejestrowanym Zgłoszeniom; c) zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z Regulaminem Loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności; d) wyłonienie spośród członków Komisji osoby losującej; e) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik każdego losowania; f) udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez Zwycięzcę; g) rozpatrywanie wpływających od Uczestników Loterii reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanej Loterii Uczestnik Loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Kiwerska 14/ Komisja działa w oparciu o regulamin działania Komisji wydany przez Organizatora. X. Sposób i termin ogłaszania wyników Zwycięzcy Nagród głównych oraz Nagród I stopnia informowani są o przyznaniu prawa do Nagrody i warunkach wymaganych do jej wydania przez Organizatora w ciągu 2 dni roboczych (z pominięciem sobót) licząc od następnego dnia roboczego po dniu losowania telefonicznie. Każdego dnia są wykonywane 2 próby połączenia na numer, z którego wpłynęło Zgłoszenie do Loterii lub, w przypadku Zgłoszeń przez stronę internetową, na numer, który został podany w Zgłoszeniu. Za brak połączenia uważa się nie podjęcie rozmowy w czasie 8 sygnałów ciągłych, sygnał zajętości, 5

6 niedostępności lub poczty głosowej. W trakcie rozmowy Zwycięzca Nagrody zobowiązany jest podać swoje dane: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. W przypadku braku uzyskania połączenia Zwycięzca traci prawo do Nagrody zgodnie z zapisami punktu Lista rezerwowa uruchamiana jest w przypadku utraty prawa do Nagrody przez Zwycięzcę, o którym mowa w pkt 10.6,. Osoba z listy rezerwowej jest informowana o nabyciu prawa do Nagrody i warunkach wymaganych do jej wydania w sposób opisany powyżej. Zwycięzcy Nagród II stopnia informowani są o przyznaniu prawa do Nagrody przez Organizatora w ciągu 2 dni roboczych (z pominięciem sobót) licząc od następnego dnia roboczego po dniu losowania poprzez wiadomość SMS na numer, z którego wpłynęło Zgłoszenie do Loterii lub, w przypadku Zgłoszeń przez stronę internetową, poprzez wiadomość mailową na adres mailowy, który został podany w Zgłoszeniu Wyniki losowania dotyczące Nagród i Zwycięzców poszczególnych losowań zawierające imię i pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość są publikowane adekwatnie do czasu wymaganego na potwierdzenia prawa do nagrody na stronie internetowej w terminie od dnia 1 czerwca 2015 roku, zgodnie z terminami i wymaganiami opisanymi pkt 10.1., na podstawie przesłanego Oświadczenia Warunki wymagane do potwierdzenia prawa do Nagrody w Loterii: a) Zwycięzcy Nagród głównych i Nagród I stopnia zobowiązani są do dostarczenia do Organizatora terminie do 20 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji od Organizatora o uzyskaniu prawa do Nagrody zgodnie z pkt 10.1 następujących dokumentów: oryginał paragonu - potwierdzającego zakup co najmniej jednego Produktu Promocyjnego oraz poprawnie wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu (zwane dalej Oświadczenie ). Za poprawne wypełnienie uważa się podanie wszystkich wymaganych danych w tym: - imię, nazwisko; - data urodzenia; - adres zamieszkania; - numer telefonu (zgodny ze Zgłoszeniem) - adres (zgodny ze Zgłoszeniem) - potwierdzenie spełnienia warunku punktu 4.3 Regulaminu; - wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych w Oświadczeniu danych osobowych na potrzeby realizacji zapisów Regulaminu Loterii. b) Zwycięzcy Nagród II stopnia zobowiązani są dostarczenia wskazanych w ppkt. a) terminach i dokumentów drogą pocztową lub poprzez wysłanie dokumentów w formie skanu lub skanów lub zdjęć na adres: z zastrzeżeniem, że dokumenty te po wydrukowaniu muszą być czytelne tak, by umożliwiały weryfikację wszystkich danych, w tym danych punktu sprzedaży Zwycięzcy Nagród zobowiązani do przesłania wymaganych dokumentów wymienionych w pkt na adres: Ergo Marketing Sp. z o.o. Ul. Kiwerska 14/ Warszawa (z dopiskiem) Fa Konieczne jest umieszczenie Fa pod adresem w celu identyfikacji przesyłki. 6

7 Oświadczenia wraz z dowodami zakupu potwierdzające prawo do Nagrody muszą wpłynąć na adres Organizatora nie później niż w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o przyznaniu prawa do Nagrody. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Organizatora Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji postanowień Regulaminu w tym wydania Nagrody Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku: a) braku połączenia telefonicznego opisanego w pkt 10.1.; b) nieotrzymania przez Organizatora w terminie, o którym mowa w pkt wszystkich danych i/lub oświadczeń i/lub oryginału paragonu; c) niedotrzymania przez Zwycięzcę terminów, o których mowa w pkt 10.4.; d) przesłania paragonu, na którym data zakupu Produktu Promocyjnego jest późniejsza od daty Zgłoszenia do Loterii, albo zakup został dokonany poza okresem sprzedaży promocyjnej; e) przesłania paragonu, na którym zakupiony Produkt Promocyjny nie jest jednoznacznie określony; f) przesłania skanu lub zdjęcia dokumentów nieczytelnych, słabej jakości nie dających możliwości weryfikacji; g) wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 8.4. h) niespełnienia innych zapisów Regulaminu Loterii. W każdym z tych przypadków Organizator powiadamia o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez bezpłatną wiadomość SMS na numer, z którego wpłynęło Zgłoszenie do Loterii lub, w przypadku Zgłoszeń przez stronę internetową, poprzez wiadomość mailową na adres mailowy, który został podany w Zgłoszeniu. XI. Miejsce i termin wydawania wygranych Wygrane Nagrody główne i Nagrody I stopnia są wysyłane przesyłką kurierską z potwierdzeniem odbioru w terminie do 20 dni kalendarzowych licząc od ostatniego przesyłania potwierdzeń prawa do Nagrody przez Zwycięzców wskazanym w pkt Organizator informuje każdego Zwycięzcę Nagrody o terminie wysyłki kurierskiej telefonicznie na numer, z którego dokonano Zgłoszenia. Nagrody II stopnia są wysyłane przesyłką pocztową poleconą w terminie do 20 dni kalendarzowych licząc od ostatniego przesyłania potwierdzeń prawa do Nagrody przez Zwycięzców wskazanym w pkt Wygrane Nagrody są wysyłane Zwycięzcom jednokrotnie. Każdy ze Zwycięzców Loterii, który w jej trakcie zmienił adres zamieszkania jest zobowiązany powiadomić o powyższym fakcie Organizatora Loterii niezwłocznie tak, by Organizator zachował terminy wydania Nagrody w Loterii określone Regulaminem. Zwycięzca, który podał błędne lub nieaktualne dane i nie odebrał Nagrody, a Nagroda została zwrócona do Organizatora traci do niej prawo Nagrody w Loterii nie mogą być wymienione na wypłatę w gotówce. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród Ostateczny termin wydania Nagród upływa z dniem 15 października 2015 roku Nagrody nieodebrane lub niewydane z braku spełnienia warunków Regulaminu pozostają własnością Organizatora. 7

8 11.6. Organizator zgodnie z zapisami Art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.) jest zobowiązany na żądanie Zwycięzcy wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. XII. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Loterii mogą być składane przez Uczestników Loterii w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora w terminie nie później niż do dnia 22 października 2015 roku. Reklamacje wpływające po 27 października 2015 roku nie są rozpatrywane. Reklamacje zgłasza się na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie. XIII. Termin przedawnienia roszczeń Termin przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii audioteksowej wynosi 6 miesięcy i biegnie od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. XIV. Przetwarzanie danych osobowych Dane osobowe Uczestników Loterii są zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Organizator - Ergo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Kiwerska 14. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kierować na adres Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Loterii są przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ww. ustawy. Administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 Ustawy o Ochronie danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii w celach związanych z realizacją Loterii w tym realizacją Nagród głównych Uczestnicy Loterii mogą wyrazić pisemnie zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Loterii ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. XV. Postanowienia końcowe Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o wysłaniu wiadomości SMS do Organizatora należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego, wyspecjalizowanego podmiotu. Zgłoszenia do Loterii niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu 8

9 uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych nie są rejestrowane Zgłaszając udział w Loterii poprzez wysłanie wiadomości SMS Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na przekazanie bezpłatnej dla Uczestnika informacji zwrotnej o przyjęciu Zgłoszenia uczestnictwa w Loterii Organizator nie jest stroną w sporach dotyczących prawa własności do posiadanych telefonów komórkowych i komputerów, z których Uczestnicy korzystają w celu udziału w Loterii. Jakiekolwiek spory dotyczące ww. praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane są podane Organizatorowi zgodnie z punktem rozdz. X Regulaminu Loterii Zasady przeprowadzania Loterii audioteksowej określa niniejszy Regulamin. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych. Załącznik nr 1 Katalog działania serwisu dla numer bramki Treść SMS potwierdzającego Zgłoszenie do loterii: Ergo Marketing.Loteria Poczujsiefantastycznie!.Zgloszenie zostalo przyjęte.regulamin loterii na info-promocja.pl/loteria_fa.loteria dla osob pelnoletnich. 2. Treść SMS informującego o wygranej w loterii Nagroda II stopnia: Ergo Marketing.Loteria Poczujsiefantastycznie!.Wygrana nagroda Fa Magic.Regulamin loterii na info-promocja.pl/loteria_fa.loteria dla osob pelnoletnich. 3. Treść SMS informującego o utracie prawa do Nagrody w loterii: Ergo Marketing. Loteria Poczujsiefantastycznie!. Utrata prawa do nagrody Regulamin loterii na info-promocja.pl/loteria_fa.loteria dla osob pelnoletnich. 9

10 Załącznik nr 2 Oświadczenie Ja, niżej podpisany/na Imię i nazwisko:. Adres zamieszkania(ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy miasto):.... Data urodzenia. Nr telefonu (zgodny ze zgłoszeniem).. Adres (zgodny ze zgłoszeniem). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udziałem w loterii Poczuj się fantastycznie!. w tym do ogłoszenia wyników i wydania nagród w loterii przez Organizatora - Ergo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Kiwerska 14/27, który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). Zostałem/łam poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.. Data i czytelny podpis Zwycięzcy Oświadczam, że nie jestem żadną z osób wymienioną w rozdz. IV punkt 4.3. Regulaminu Loterii organizowanej pod nazwą Poczuj się fantastycznie! przez Ergo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kiwerska 14/27 Pełne brzmienie zapisu: 4.3. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Henkel Polska Sp. z o.o., pracownicy innych podmiotów związanych z techniczną realizacją Loterii, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej.. Data i czytelny podpis Zwycięzcy 10

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Zęby jak perełki. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Zęby jak perełki.. II. Nazwa podmiotu urządzającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Poczuj radość kibicowania!

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Poczuj radość kibicowania! REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Poczuj radość kibicowania! I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj radość kibicowania!. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Jesienna loteria Soraya.

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Jesienna loteria Soraya. REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Jesienna loteria Soraya. I. Nazwa loterii audioteksowej. 1.1. Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Jesienna loteria Soraya. II. Nazwa podmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KWITNĄCA MADERA I. Postanowienia ogólne 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KWITNĄCA MADERA ( Loteria ). 2 Organizatorem Loterii jest Playprint Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE JYSK Favourites Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą JYSK Favourites ( Loteria ). 1 2 Organizatorem Loterii jest Grzegrzółka &Ko Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ ECO LOGICZNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ECO LOGICZNA ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii jest Przeagencja Sp. z o. o., ul. Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 29. WIELKA LOTERIA TARSAGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO" 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą "29. WIELKA LOTERIA TARSAGO". 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy REGULAMIN Promocji Konsumenckiej SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy I. Nazwa i cel promocji 1.1. Promocja konsumencka pod nazwą SheFoot Laur Konsumenta satysfakcja gwarantowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ. Darmowe zakupy na urodziny Auchan REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Darmowe zakupy na urodziny Auchan POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą Darmowe zakupy na urodziny Auchan ( Loteria ). 2. Podmiotem

Bardziej szczegółowo

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem

Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J Leibniz Wygrywaj i podróżuj ze smakiem 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Leibniz

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd

RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ. Wygraj podróż do świata Gwiazd RE G U L A MI N LOT ERII PROMOCYJNEJ Wygraj podróż do świata Gwiazd 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Wygraj podróż do świata Gwiazd",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej Wakacyjni zdobywcy II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną pod nazwą Wakacyjni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ NAGRODA BŁYSKAWICZNA" POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą NAGRODA BŁYSKAWICZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Tarsago Polska Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ WAKACYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą WAKACYJNA ( Loteria ). Podmiotem urządzającym Loterię jest Grymark Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ KRÓLEWSKIE MILIONY 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą KRÓLEWSKIE MILIONY 2017. 1.2. Organizatorem loterii

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania

R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J. Nerfmania/Ponymania R E G U L A M I N L O T ER I I AUDIO T E K S O W E J Nerfmania/Ponymania 1. Organizator i czas trwania loterii. 1.1. Organizatorem loterii audioteksowej organizowanej pod nazwą "Nerfmania/Ponymania", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA

Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA Pełna wersja Regulaminu Loterii do wglądu w siedzibie organizatora. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUBSTRAL DŁUGO DZIAŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii Loteria promocyjna jest organizowana pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE MOCNA PREMIA Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą MOCNA PREMIA ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark Sp. z o.o., ul. Janka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL - zwrot równowartości raty POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL - zwrot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania. 1 Nazwa Loterii Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą Milion batonów do wygrania 1 Nazwa Loterii Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą Milion batonów do wygrania, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Kobiety kochają diamenty R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Kobiety kochają diamenty 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Kobiety kochają diamenty", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii

Zdrapka. 1. Organizator i czas trwania loterii R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Zdrapka 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą ''Zdrapka'' zwanej dalej "Loterią" jest FORTIS KOBYLIŃSKI,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą LEGENDARNA LOTERIA SPECJAL 2017. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Loterii Promocyjnej SELEKCJONER I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulaminem Loterii ) określa zasady i warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej: SELEKCJONER (zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ).

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014. Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). I. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE KALENDARZ ADWENTOWY 2014 1 Loteria promocyjna prowadzona jest pod nazwą KALENDARZ ADWENTOWY 2014 ( Loteria ). Organizatorem Loterii jest Grymark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. Loteria Monopoly R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ Loteria Monopoly 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, pod nazwą Loteria Monopoly zwanej dalej "Loterią" jest Agencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 20-te Urodziny E.Leclerc Ursynów 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "Urodziny E.Leclerc Ursynów",

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA

REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA REGULAMIN KONKURSU TESCO RADOŚĆ PUPILA 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Konkurs dalej zwany Konkursem prowadzony jest pod nazwą Radość Pupila. 1.2. Organizatorem Konkursu jest: Loyalty Point

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo Strona1 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria jubileuszowa EFL karta na paliwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą WIELKA BRICO WYPRAWA ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN. Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj 100 000 PLN 1. Nazwa Loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Wygraj 100 000 PLN, zwana dalej: Loteria promocyjna. 2. Nazwa podmiotu organizującego Loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce

R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ. 17 lat Selgros w Polsce R E G U L A M I N L O T ER I I PROMO CYJNEJ 17 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 17 lat Selgros w Polsce", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PARADA MIS POLSKICH (zwany dalej "Regulaminem")

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PARADA MIS POLSKICH (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ PARADA MIS POLSKICH (zwany dalej "Regulaminem") POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii audioteksowej. Loteria audioteksowa zwana dalej Loterią prowadzona jest pod nazwą PARADA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ TWÓJ SZCZĘŚLIWY PROSZEK I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Twój Szczęśliwy Proszek, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA Warszawa, dnia 21.11.2016 r REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Loterii REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Kod Szczęścia Loteria organizowana jest pod nazwą Kod Szczęścia (dalej Loteria ). 2. Podmiot Urządzający Loterię Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Królewskie rozdanie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Królewskie rozdanie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Królewskie rozdanie. 1.2. Organizatorem Loterii są: Wojciech

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 20 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 20 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą "20 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII 48 wspaniałych I. Nazwa Loterii. 1.1. Loteria jest organizowana pod nazwą 48 wspaniałych (dalej Loteria ).

REGULAMIN LOTERII 48 wspaniałych I. Nazwa Loterii. 1.1. Loteria jest organizowana pod nazwą 48 wspaniałych (dalej Loteria ). REGULAMIN LOTERII 48 wspaniałych I. Nazwa Loterii. 1.1. Loteria jest organizowana pod nazwą 48 wspaniałych (dalej Loteria ). II. Nazwa podmiotu organizującego Loterię. 2.1. Loteria pod nazwą 48 wspaniałych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ

REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ REGULAMIN PROMOCJI 100 ZŁ ZA MONTAŻ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w PROMOCJI "100 PLN ZA MONTAŻ, zwanym dalej Promocją. 2. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje

Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż. Definicje Regulamin Promocji. Galaxy S6 - przedsprzedaż 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu Galaxy S6 lub Galaxy S6 edge

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy.

sprzedaż detaliczną Produktów Fundatora, w tym sklep internetowy. Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Powerstick 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu odkurzaczy oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI 1. Organizatorem loterii promocyjnej o nazwie PODWOIMY TWOJE OSZCZĘDNOŚCI ( Loteria ) jest Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Heineken UCL 2015

REGULAMIN LOTERII Heineken UCL 2015 REGULAMIN LOTERII Heineken UCL 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą Heineken UCL 2015 ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym Loterię) jest K2 Internet S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL

Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL Regulamin promocji dla konsumentów Soundbar+TIDAL 1 Definicje 1. Promocja - w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję promocyjną organizowaną i prowadzoną na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca

Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca Regulamin akcji marketingowej SAMSUNG Oryginalność się opłaca 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Akcja - akcja marketingowa dla konsumentów dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB

Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB Regulamin loterii promocyjnej Greckie wakacje z SGB SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 3 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra.

Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. Regulamin promocji Multiroom. I wszędzie gra. 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów oznaczonych znakiem

Bardziej szczegółowo

1. Organizator i czas trwania loterii

1. Organizator i czas trwania loterii 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej Loterią jest Fortuna PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Leonarda 6/8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła. 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria Perła 1.1 Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Loteria Perła. 1.2 Nazwa organizatora loterii Underground Media Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo