REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie!"

Transkrypt

1 REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Poczuj się fantastycznie! I. Nazwa loterii audioteksowej Loteria audioteksowa, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Poczuj się fantastycznie.. II. Nazwa podmiotu urządzającego loterię Loteria jest urządzana przez Ergo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Kiwerska 14/27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, NIP , REGON zwana dalej Organizatorem. III. Nazwa organu wydającego zezwolenie Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. IV. Zasady prowadzenia loterii audioteksowej Sposób i zasady prowadzania Loterii określa niniejszy regulamin Loterii (zwany dalej Regulaminem ) 4.2. W Loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna (zwana dalej Uczestnikiem ), która: a. nabywa Produkty Promocyjne, o których mowa w pkt c) poniżej, jako konsument w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego i ma pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyła 18 rok życia, b. ma miejsce zamieszkania na terenie Polski, c. w okresie trwania sprzedaży promocyjnej od 1 maja 2015 roku do dnia 31 lipca 2015 roku w dowolnym sklepie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dokona zakupu co najmniej jednego dowolnego produktu marki Fa znajdującego się w ofercie Henkel Polska Sp. z o.o. i sprzedawanego na terenie całego kraju (zwanym dalej Produktem Promocyjnym ), d. spełnia wszystkie pozostałe warunki niniejszego Regulaminu 4.3. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Henkel Polska Sp. z o.o., pracownicy innych podmiotów związanych z techniczną realizacją Loterii, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej Pełna treść Regulaminu Loterii dostępna jest na stronie internetowej: oraz jest dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na pisemną prośbę przesłaną na adres Organizatora jest zwrotnie przesyłana Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii W celu uzyskania możliwości ubiegania się o nagrody w Loterii Uczestnik zobowiązany jest do: a. zapoznania się z treścią Regulaminu; 1 Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 1

2 b. w okresie od dnia 1 maja 2015 roku do dnia 31 lipca 2015 roku, dokonania jednorazowego zakupu (potwierdzonego jednym paragonem) co najmniej jednego Produktu Promocyjnego w dowolnym sklepie, dokonania płatności za zakupiony Produkt Promocyjny i zachowania oryginalnego paragonu zakupu. Przy czym wymaga się, by na paragonie nazwa kupionego Produktu Promocyjnego była wyraźnie wskazana (wydrukowana), albo potwierdzona odręcznym wpisem na odwrocie wraz z pieczęcią sklepu i podpisem pracownika; c. wysłania zgłoszenia udziału w Loterii poprzez jeden z dwóch podanych poniżej sposobów: sposób 1: poprzez wiadomości SMS na numer zwykły skrócony 4455 o treści: fafan(kropka)numer paragonu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego - wzór SMS:fafan (dopuszczalna pisownia małymi lub dużymi literami). Odpłatność za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z taryfą operatora Uczestnika. - Sposób 2: poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej: zawierającego następujące pola: - numer paragonu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego; - numer telefonu komórkowego Uczestnika - adres odpowiednio każde zwane dalej Zgłoszeniem Przyjęcie Zgłoszenia przez system rejestracyjny SMS potwierdzone jest bezpłatną dla Uczestnika informacją zwrotną na numer telefonu, z którego Zgłoszenia jest wysłane. Informacja zwrotna jest wysyłana w sposób automatyczny, ale nie później niż w kolejnym dniu roboczym po dniu Zgłoszenia. Wszystkie informacje zwrotne przesyłane przez system rejestracyjny SMS, o których mowa w Regulaminie zawierają nazwę Organizatora Loterii, a ich koszt dla Uczestnika wynosi 0,00 zł brutto. Katalog komunikacji SMS stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Przyjęcie Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej jest potwierdzone informacją wyświetlaną na ekranie komputera po zakończeniu procesu rejestracji W Loterii uwzględniane są jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie są uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu, a w przypadku Zgłoszeń poprzez stronę internetową, są uwzględniane w Loterii tylko te, których adres pochodzi z polskich zasobów adresów IP Zgłoszenia o nieprawidłowej treści, tj. sprzecznej ze wzorem podanym w pkt 4.6. lit. c. albo dokonane po upływie terminu określonego w pkt 4.6. lit. b nie są rejestrowane i nie biorą udziału w Loterii Jeden paragon potwierdzający zakup co najmniej jednego Produktu Promocyjnego daje prawo do jednokrotnego Zgłoszenia w Loterii z tym samym po jego zarejestrowaniu w Loterii staje się jednym losem w Loterii niezależnie od liczby zakupionych Produktów znajdujących się na paragonie oraz sposobu Zgłoszenia. Data i godzina nadesłanego Zgłoszenia musi być późniejsza aniżeli data i godzina umieszczona na paragonie (dowodzie zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego, o którym mowa w pkt 4.2. lit. c.) Wszystkie poprawne Zgłoszenia biorą udział w losowaniach Nagród wymienionych w rozdz. VII pkt 7.2. Losowania odbywają się na zasadach szczegółowo określonych w rozdz. VIII Regulaminu. 2

3 4.12. Każdy Uczestnik, z zastrzeżeniem pkt 4.10., ma prawo wielokrotnego zgłoszenia do Loterii, o ile spełnione są wszystkie warunki Regulaminu co do każdego Zgłoszenia Każdy Uczestnik Loterii musi zachować oryginalny paragon potwierdzający zakup co najmniej jednego Produktu Promocyjnego, gdyż jest on podstawą do wydania Nagrody w Loterii. Oryginalny paragon przekazany Organizatorowi w ramach Loterii nie podlega zwrotowi. V. Obszar, na którym urządzana będzie loteria Loteria przeprowadzona jest na terenie całego kraju. VI. Czas trwania loterii Loteria przeprowadzona jest w terminie od dnia 1 maja 2015 roku do dnia 15 listopada 2015 roku, przy czym dniem zakończenia Loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na zakończenie procedury reklamacyjnej Czas nabywania Produktów Promocyjnych uprawniających do Zgłoszenia oraz dokonywania Zgłoszeń w Loterii trwa od 1 maja 2015 roku do dnia 31 lipca 2015 roku. VII. Wartość puli nagród w loterii Łączna wartość puli nagród w Loterii wynosi ,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych) 7.2. W skład puli nagród w Loterii wchodzą następujące nagrody (zwane dalej Nagrody ) a) 3 (trzy) Nagrody główne w postaci bonów TravelPass Premium na usługi turystyczne o wartości 6000,00 zł każda (zwane dalej Bony ) - zakres usługi turystycznej, w oparciu o którą skalkulowana jest wartość Nagrody wyjazd dla 2 osób do Portugalii, 7 dni (6 noclegów) wraz z przelotami samolotowymi, transferami do hotelu, pobyt w hotelu min. 3 gwiazdkowym, śniadania, ubezpieczenie turystyczne. Szczegóły realizacji Bonów zawiera pkt 7.3. poniżej. Dodatkowo do każdej Nagrody głównej jest przyznawana premia pieniężna w wysokości 667,00 zł z zastrzeżeniem zapisu pkt poniżej. Wartość łączna brutto Nagrody głównej wynosi 6667,00 zł. b) 30 (trzydzieści) Nagród I stopnia czyli 30 urządzeń ipod 16GB marki Apple o wartości 799,00 zł. c) 300 (trzysta) Nagród II stopnia w postaci żelu pod prysznic Fa Magic Oil Pink Jasmin lub Blue Lotus o poj. 250ml o wartości 5,99 zł każdy Warunki realizacji Nagrody głównej: a) wydawcą Bonów wycieczkowych TravelPass Premium uprawniających do realizacji Nagrody głównej jest spółka MyBenefit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 28/30, REGON: b) Bony TravelPass Premium realizowane są, w zakresie wyjazdów zagranicznych, przez wszystkie biura handlowe Travelplanet.pl S.A., których adresy dostępne są na stronie oraz realizacja Nagrody jest ograniczona, w zakresie wyboru miejsca i sposobu realizacji Bonów, ofertą turystyczną biura Travelplanet.pl S.A. lub ofertą krajową MyBenefit Sp. z o.o. realizujących usługę. W przypadku dokonania wyboru oferty o łącznej cenie niższej od wartości posiadanych Bonów Zwycięzcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę różnicy wartości. W przypadku dokonania wyboru oferty o łącznej cenie wyższej od wartości posiadanych Bonów Zwycięzca może dopłacić wymaganą różnicę bezpośrednio w biurach handlowych 3

4 Travelplanet.pl S.A. lub MyBenefit Sp. z o.o. Zakres usługi oraz jej finalną wartość Zwycięzca ustala bezpośrednio z biurem realizującym usługę. c) ważność realizacji Bonu upływa w ciągu 12 miesięcy od jego wydania, data ważności oraz wartość Bonu są wskazane Nagrody I stopnia i Nagrody II stopnia wydane w Loterii nie podlegają opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Nagrody Główne wydawane w Loterii podlegają opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami ww. ustawy. Nagrody Główne są wydawane zgodnie z ww. ustawą to znaczy od wartości każdej Nagrody jest potrącana kwota podatku w wysokości 667, 00 zł. VIII. Sposób prowadzenia loterii, w szczególności miejsce i termin losowania Nagród Loteria podzielona jest na 3 miesięczne etapy: - etap 1 trwa od 1 maja 2015 roku do 31 maja 2015 roku; - etap 2 trwa od 1 czerwca 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku; - etap 3 trwa od 1 lipca 2015 roku do 31 lipca 2015 roku Losowania Nagród w Loterii odbywają się na zakończenie każdego etapu Loterii ze Zgłoszeń zarejestrowanych w okresie trwania danego etapu Loterii. Zwycięzcy wyłaniani są w losowaniach prowadzonych, według następującego harmonogramu: - losowanie 1. odbywa się w dniu 8 czerwca 2015 roku. W losowaniu biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane od 1 maja 2015 roku od godz. 00:00:00 do 31 maja 2015 roku do godz. 23:59:59; - losowanie 2. odbywa się w dniu 8 lipca 2015 roku. W losowaniu biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane od 1 czerwca 2015 roku od godz. 00:00:00 do 30 czerwca 2015 roku do godz. 23:59:59; - losowanie 3. odbywa się w dniu 6 sierpnia 2015 roku. W losowaniu biorą udział Zgłoszenia zarejestrowane od 1 lipca 2015 roku od godz. 00:00:00 do 31 lipca 2015 roku do godz. 23:59:59. W każdym losowaniu jest wyłanianych 111 Zwycięzców Nagród, w tym: 1 Zwycięzca Nagrody głównej, 10 Zwycięzców Nagród I stopnia, 100 Zwycięzców Nagród II stopnia. Następnie w każdym z losowań zostaje wyłoniony 1 zwycięzca rezerwowy do Nagrody głównej oraz 10 zwycięzców rezerwowych do Nagrody I stopnia Losowania odbywają się w siedzibie Organizatora ul. Kiwerska 14/27 w Warszawie pod nadzorem Komisji Nadzoru, o której mowa w rozdz. IX. Z każdego losowania sporządzany jest protokół. Losowania odbywają się ręcznie z puli papierowych losów przygotowanych w liczbie odpowiadającej liczbie Zgłoszeń zakwalifikowanych do danego losowania. Wszystkie Zgłoszenia zakwalifikowane do losowania otrzymują numery porządkowe. Losy papierowe są ponumerowane liczbami porządkowymi zgodnie z numeracją Zgłoszeń. W każdym losowaniu losy wyciągane są w następującej kolejności: - najpierw losowany jest 1 los zwycięzca Nagrody głównej, - następnie losowanych jest 10 losów zwycięzców Nagród I stopnia, - kolejno losowanych jest 100 losów zwycięzców Nagród II stopnia. Lista zwycięzców rezerwowych wybierana jest w takiej samej kolejności z pominięciem Nagród II stopnia Jeden Uczestnik ma prawo tylko do jednej Nagrody w jednym etapie Loterii z zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik ma prawo tylko do jednej Nagrody głównej i jednej Nagrody I stopnia w trakcie trwania całej Loterii i jednej Nagrody II stopnia w każdym etapie Loterii. W przypadku stwierdzenia 4

5 wylosowania więcej niż jednej Nagrody w grupie zwycięskich Zgłoszeń z tego samego numeru telefonu lub/i takiego samego adresu mailowego przez tego samego Zwycięzcę, Zwycięzcy przysługuje prawo tylko do pierwszej wylosowanej Nagrody. Losowanie w takim przypadku jest powtórzone, aż do momentu uzyskania zgodnej z Regulaminem liczby zwycięzców w Loterii zapis te nie dotyczy losowania zwycięzców rezerwowych W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, w procesie weryfikacji dowodów zakupu oraz danych osobowych Zwycięzców, przesłanie kilku Zgłoszeń z różnych numerów telefonów lub Zgłoszeń internetowych przez jednego Uczestnika, Zwycięzcy przysługuje prawo tylko do pierwszej wylosowanej Nagrody niezależnie od liczby przedstawionych dowodów zakupu W przypadku wątpliwości co do przyznania prawa do Nagrody lub Nagród w Loterii rozstrzyga Komisja Nadzoru Loterii. IX. Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Loterii sprawuje powołana przez Organizatora Komisja Nadzoru Loterii, zwana dalej Komisja, w składzie: przewodniczący Komisji; wiceprzewodniczący Komisji osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe Ministra właściwego do spraw finansów publicznych uprawniające do nadzoru losowań w Loteriach audioteksowych; sekretarz Komisji Komisja sporządza protokół z przebiegu każdego losowania nagród Do zadań Komisji należy w szczególności: a) zapewnienie prawidłowości rejestracji Zgłoszeń w Loterii; b) zapewnienie uczestnictwa w losowaniu Nagród wszystkim prawidłowo zarejestrowanym Zgłoszeniom; c) zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z Regulaminem Loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności; d) wyłonienie spośród członków Komisji osoby losującej; e) podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik każdego losowania; f) udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez Zwycięzcę; g) rozpatrywanie wpływających od Uczestników Loterii reklamacji i udzielanie Uczestnikom wszelkich informacji na temat urządzanej Loterii Uczestnik Loterii może zapoznać się z protokołem na swoje żądanie w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Kiwerska 14/ Komisja działa w oparciu o regulamin działania Komisji wydany przez Organizatora. X. Sposób i termin ogłaszania wyników Zwycięzcy Nagród głównych oraz Nagród I stopnia informowani są o przyznaniu prawa do Nagrody i warunkach wymaganych do jej wydania przez Organizatora w ciągu 2 dni roboczych (z pominięciem sobót) licząc od następnego dnia roboczego po dniu losowania telefonicznie. Każdego dnia są wykonywane 2 próby połączenia na numer, z którego wpłynęło Zgłoszenie do Loterii lub, w przypadku Zgłoszeń przez stronę internetową, na numer, który został podany w Zgłoszeniu. Za brak połączenia uważa się nie podjęcie rozmowy w czasie 8 sygnałów ciągłych, sygnał zajętości, 5

6 niedostępności lub poczty głosowej. W trakcie rozmowy Zwycięzca Nagrody zobowiązany jest podać swoje dane: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. W przypadku braku uzyskania połączenia Zwycięzca traci prawo do Nagrody zgodnie z zapisami punktu Lista rezerwowa uruchamiana jest w przypadku utraty prawa do Nagrody przez Zwycięzcę, o którym mowa w pkt 10.6,. Osoba z listy rezerwowej jest informowana o nabyciu prawa do Nagrody i warunkach wymaganych do jej wydania w sposób opisany powyżej. Zwycięzcy Nagród II stopnia informowani są o przyznaniu prawa do Nagrody przez Organizatora w ciągu 2 dni roboczych (z pominięciem sobót) licząc od następnego dnia roboczego po dniu losowania poprzez wiadomość SMS na numer, z którego wpłynęło Zgłoszenie do Loterii lub, w przypadku Zgłoszeń przez stronę internetową, poprzez wiadomość mailową na adres mailowy, który został podany w Zgłoszeniu Wyniki losowania dotyczące Nagród i Zwycięzców poszczególnych losowań zawierające imię i pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość są publikowane adekwatnie do czasu wymaganego na potwierdzenia prawa do nagrody na stronie internetowej w terminie od dnia 1 czerwca 2015 roku, zgodnie z terminami i wymaganiami opisanymi pkt 10.1., na podstawie przesłanego Oświadczenia Warunki wymagane do potwierdzenia prawa do Nagrody w Loterii: a) Zwycięzcy Nagród głównych i Nagród I stopnia zobowiązani są do dostarczenia do Organizatora terminie do 20 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji od Organizatora o uzyskaniu prawa do Nagrody zgodnie z pkt 10.1 następujących dokumentów: oryginał paragonu - potwierdzającego zakup co najmniej jednego Produktu Promocyjnego oraz poprawnie wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu (zwane dalej Oświadczenie ). Za poprawne wypełnienie uważa się podanie wszystkich wymaganych danych w tym: - imię, nazwisko; - data urodzenia; - adres zamieszkania; - numer telefonu (zgodny ze Zgłoszeniem) - adres (zgodny ze Zgłoszeniem) - potwierdzenie spełnienia warunku punktu 4.3 Regulaminu; - wyrażenie zgody na przetwarzanie podanych w Oświadczeniu danych osobowych na potrzeby realizacji zapisów Regulaminu Loterii. b) Zwycięzcy Nagród II stopnia zobowiązani są dostarczenia wskazanych w ppkt. a) terminach i dokumentów drogą pocztową lub poprzez wysłanie dokumentów w formie skanu lub skanów lub zdjęć na adres: z zastrzeżeniem, że dokumenty te po wydrukowaniu muszą być czytelne tak, by umożliwiały weryfikację wszystkich danych, w tym danych punktu sprzedaży Zwycięzcy Nagród zobowiązani do przesłania wymaganych dokumentów wymienionych w pkt na adres: Ergo Marketing Sp. z o.o. Ul. Kiwerska 14/ Warszawa (z dopiskiem) Fa Konieczne jest umieszczenie Fa pod adresem w celu identyfikacji przesyłki. 6

7 Oświadczenia wraz z dowodami zakupu potwierdzające prawo do Nagrody muszą wpłynąć na adres Organizatora nie później niż w terminie 20 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia o przyznaniu prawa do Nagrody. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Organizatora Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji postanowień Regulaminu w tym wydania Nagrody Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku: a) braku połączenia telefonicznego opisanego w pkt 10.1.; b) nieotrzymania przez Organizatora w terminie, o którym mowa w pkt wszystkich danych i/lub oświadczeń i/lub oryginału paragonu; c) niedotrzymania przez Zwycięzcę terminów, o których mowa w pkt 10.4.; d) przesłania paragonu, na którym data zakupu Produktu Promocyjnego jest późniejsza od daty Zgłoszenia do Loterii, albo zakup został dokonany poza okresem sprzedaży promocyjnej; e) przesłania paragonu, na którym zakupiony Produkt Promocyjny nie jest jednoznacznie określony; f) przesłania skanu lub zdjęcia dokumentów nieczytelnych, słabej jakości nie dających możliwości weryfikacji; g) wystąpienia sytuacji opisanej w pkt 8.4. h) niespełnienia innych zapisów Regulaminu Loterii. W każdym z tych przypadków Organizator powiadamia o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez bezpłatną wiadomość SMS na numer, z którego wpłynęło Zgłoszenie do Loterii lub, w przypadku Zgłoszeń przez stronę internetową, poprzez wiadomość mailową na adres mailowy, który został podany w Zgłoszeniu. XI. Miejsce i termin wydawania wygranych Wygrane Nagrody główne i Nagrody I stopnia są wysyłane przesyłką kurierską z potwierdzeniem odbioru w terminie do 20 dni kalendarzowych licząc od ostatniego przesyłania potwierdzeń prawa do Nagrody przez Zwycięzców wskazanym w pkt Organizator informuje każdego Zwycięzcę Nagrody o terminie wysyłki kurierskiej telefonicznie na numer, z którego dokonano Zgłoszenia. Nagrody II stopnia są wysyłane przesyłką pocztową poleconą w terminie do 20 dni kalendarzowych licząc od ostatniego przesyłania potwierdzeń prawa do Nagrody przez Zwycięzców wskazanym w pkt Wygrane Nagrody są wysyłane Zwycięzcom jednokrotnie. Każdy ze Zwycięzców Loterii, który w jej trakcie zmienił adres zamieszkania jest zobowiązany powiadomić o powyższym fakcie Organizatora Loterii niezwłocznie tak, by Organizator zachował terminy wydania Nagrody w Loterii określone Regulaminem. Zwycięzca, który podał błędne lub nieaktualne dane i nie odebrał Nagrody, a Nagroda została zwrócona do Organizatora traci do niej prawo Nagrody w Loterii nie mogą być wymienione na wypłatę w gotówce. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród Ostateczny termin wydania Nagród upływa z dniem 15 października 2015 roku Nagrody nieodebrane lub niewydane z braku spełnienia warunków Regulaminu pozostają własnością Organizatora. 7

8 11.6. Organizator zgodnie z zapisami Art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.) jest zobowiązany na żądanie Zwycięzcy wystawić imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. XII. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Loterii mogą być składane przez Uczestników Loterii w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora w terminie nie później niż do dnia 22 października 2015 roku. Reklamacje wpływające po 27 października 2015 roku nie są rozpatrywane. Reklamacje zgłasza się na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie. XIII. Termin przedawnienia roszczeń Termin przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii audioteksowej wynosi 6 miesięcy i biegnie od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. XIV. Przetwarzanie danych osobowych Dane osobowe Uczestników Loterii są zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Organizator - Ergo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Kiwerska 14. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kierować na adres Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Loterii są przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ww. ustawy. Administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 Ustawy o Ochronie danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii w celach związanych z realizacją Loterii w tym realizacją Nagród głównych Uczestnicy Loterii mogą wyrazić pisemnie zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Loterii ich danych osobowych, wizerunku i głosu za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. XV. Postanowienia końcowe Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o wysłaniu wiadomości SMS do Organizatora należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego, wyspecjalizowanego podmiotu. Zgłoszenia do Loterii niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone, zniekształcone lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu 8

9 uniemożliwiającym lub utrudniającym jego czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych na nich danych nie są rejestrowane Zgłaszając udział w Loterii poprzez wysłanie wiadomości SMS Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na przekazanie bezpłatnej dla Uczestnika informacji zwrotnej o przyjęciu Zgłoszenia uczestnictwa w Loterii Organizator nie jest stroną w sporach dotyczących prawa własności do posiadanych telefonów komórkowych i komputerów, z których Uczestnicy korzystają w celu udziału w Loterii. Jakiekolwiek spory dotyczące ww. praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane są podane Organizatorowi zgodnie z punktem rozdz. X Regulaminu Loterii Zasady przeprowadzania Loterii audioteksowej określa niniejszy Regulamin. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o grach hazardowych. Załącznik nr 1 Katalog działania serwisu dla numer bramki Treść SMS potwierdzającego Zgłoszenie do loterii: Ergo Marketing.Loteria Poczujsiefantastycznie!.Zgloszenie zostalo przyjęte.regulamin loterii na info-promocja.pl/loteria_fa.loteria dla osob pelnoletnich. 2. Treść SMS informującego o wygranej w loterii Nagroda II stopnia: Ergo Marketing.Loteria Poczujsiefantastycznie!.Wygrana nagroda Fa Magic.Regulamin loterii na info-promocja.pl/loteria_fa.loteria dla osob pelnoletnich. 3. Treść SMS informującego o utracie prawa do Nagrody w loterii: Ergo Marketing. Loteria Poczujsiefantastycznie!. Utrata prawa do nagrody Regulamin loterii na info-promocja.pl/loteria_fa.loteria dla osob pelnoletnich. 9

10 Załącznik nr 2 Oświadczenie Ja, niżej podpisany/na Imię i nazwisko:. Adres zamieszkania(ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy miasto):.... Data urodzenia. Nr telefonu (zgodny ze zgłoszeniem).. Adres (zgodny ze zgłoszeniem). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udziałem w loterii Poczuj się fantastycznie!. w tym do ogłoszenia wyników i wydania nagród w loterii przez Organizatora - Ergo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, , ul. Kiwerska 14/27, który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1182). Zostałem/łam poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.. Data i czytelny podpis Zwycięzcy Oświadczam, że nie jestem żadną z osób wymienioną w rozdz. IV punkt 4.3. Regulaminu Loterii organizowanej pod nazwą Poczuj się fantastycznie! przez Ergo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kiwerska 14/27 Pełne brzmienie zapisu: 4.3. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Henkel Polska Sp. z o.o., pracownicy innych podmiotów związanych z techniczną realizacją Loterii, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej.. Data i czytelny podpis Zwycięzcy 10

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo