Kerr News. Twoja praktyka jest naszà inspiracjà. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kerr News. Twoja praktyka jest naszà inspiracjà. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012"

Transkrypt

1 Prof. Angelo Putignano dzieli si wiedzà na temat nowego przewodnika nak adania warstwowego materia u Herculite XRV Ultra. Czytaj wi cej na stronie 13. Nowy zestaw Aesthetic Kit zawierajàcy materia kompozytowy i narz dzia do uzyskania wysoce estetycznych wype nieƒ oraz przewodnik stratyfikacji. Czytaj wi cej na stronie 11. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012 Kerr News Twoja praktyka jest naszà inspiracjà.

2 2 Kerr News Październik 2012 Spis treêci 3 Witamy w Êwiecie Kerr Europe! Marco Dolci, Prezydent Kerr Europe 4 Artykuł kliniczny: Nowa metoda wykonywania wype nieƒ w odcinku bocznym 7 Badania kliniczne: Wypełnienia w ubytkach klasy II materiałem kompozytowym typu bulk fill w porównaniu z kompozytem nakładanym warstwami raport sześciomiesięczny 9 Informacje o produkcie: SonicFill nareszcie prawdziwa procedura bulk fill, która jest łatwa i przewidywalna 10 Informacje o produkcie: Nowy produkt jesienią 2012! 11 Informacje o produkcie: Herculite XRV Ultra : jedyny kompozyt do gabinetu 13 Artykuł kliniczny: Nowy przewodnik nakładania warstwowego materiału Herculite XRV Ultra, który ułatwia odbudowę i uzyskanie niewidocznych wypełnień w zębach przednich Imprint Wydawca KerrNews: Kerr Europe Via Strecce Bioggio Switzerland Redakcja: Debra Engler Wsparcie redakcji i koordynacja: Arianna Leo Grafiki i litografie w czasopiêmie KerrNews: Kerr Europe Wspó autorzy: Manula Brusoni, Iva Fruniova, Olga Lamua-Olivar, Luisa Roncoroni, Anamaria Negulici, Fabio Tursi Drukowane w: Faenza Industrie Grafiche Srl Via Vittime Civili di Guerra, Faenza RA W ochy 15 Informacje o produkcie: OptiBond XTR. Esencja wiedzy firmy Kerr w zakresie adhezji skupiona w jednym produkcie 16 Badania kliniczne: Randomizowane badania kliniczne oceniające skuteczność kliniczną dwuetapowego samotrawiącego materiału adhezyjnego: raport jednoroczny 18 Najbardziej popularny system formówek KerrHawe: Kerr: od tradycji do innowacji. Ewolucja systemów formówek: SuperMat i MetaFix 20 Informacje o produkcie: Nowa udoskonalona wersja formówek MetaFix. Anatomiczne, łatwe w użyciu formówki typu all-in-one! 22 Informacje o produkcie: Vertise Flow. Rewolucyjny kompozyt nowej generacji 23 Artykuł kliniczny: Cementowanie onlaya kompozytowego z wykorzystaniem kompozytu o średniej gęstości i ultradźwięków 24 Badania kliniczne: Badanie kliniczne Vertise Flow w wypełnieniach klasy II: obserwacja 24-miesięczna Czekamy na Paƒstwa opinie! Je eli chcà Paƒstwo uzyskaç wi cej informacji lub podzieliç si z nami opinià na temat niniejszego wydania KerrNews, prosimy o kontakt B dziemy wdzi czni za Paƒstwa sugestie! Uprzejmie informujemy, e wybór materia ów i podejêcie kliniczne opisane w artyku ach autorów odzwierciedlajà ich w asne, osobiste doêwiadczenia i praktyki. 28 Marki Kerr

3 Od wydawcy 3 Witamy w Êwiecie Kerr Europe! Je eli chcesz szybko dowiedzieç si czegoê o firmie Kerr, wystarczy przeczytaç numer KerrNews, który, Drogi Czytelniku, w aênie trzymasz w r kach. Praktyka biznesowa, którà stosujemy opiera si na podstawowych warto- Êciach naszej spó ki matki firmy Danaher. Wierzymy, e pracownicy sà naszym najcenniejszym dobrem, skupiamy si na pracy zespo owej oraz wysokiej wiarygodnoêci i wzajemnym szacunku. Dla nas jakoêç i opinie klientów sà ZAWSZE na pierwszym miejscu, wiodàca granica innowacji wyznacza naszà przysz oêç, a naszym sposobem na ycie jest ciàg e doskonalenie (Kaizen). Te i pozosta e kluczowe wartoêci stanowià podstaw, na której opieramy naszà prac w firmie Kerr, wyraênie koncentrujàc wysi ki na dwóch elementach: misji biznesowej Twoja praktyka jest naszà inspiracjà i na modelu biznesowym firmy Danaher. Istotà naszej dzia alnoêci sà ciàg e przemiany. Sprawdza si to w dziedzinie innowacji zastosowanych w badaniach i rozwoju, które umo liwi y stworzenie prze omowych produktów, np. SonicFill czy OptiBond Solo Plus, oraz przyczyni y si do poprawy procesu produkcji. Nie realizujemy tych zmian dla w asnego dobra ich celem jest coê wa niejszego. JesteÊmy pasjonatami pracy, którà wykonujemy i wiemy, e zrównowa ona strategia doprowadzi do d ugoterminowego sukcesu. W niniejszym wydaniu KerrNews przedstawiamy esencj naszej dzia alnoêci. Bie àcy numer czasopisma zawiera raporty, wywiady i eseje obejmujàce dzia alnoêç firmy Kerr w Europie. Liderzy opinii zwracajà uwag na aspekty kliniczne, a lekarze z wielu krajów prezentujà zalety i korzyêci ze stosowania naszych produktów. Nawet je eli, tak jak we wszystkich firmach, fakty i liczby odgrywajà kluczowà rol, my zawsze skupiamy si na ludziach. Dlatego w czasopiêmie, obok informacji o materia ach firmy Kerr, pojawiajà si przypadki kliniczne przygotowane przez lekarzy i higienistki dentystyczne, a tak e informacje o pracownikach Kerr, którzy znajdujà si za kulisami. Przeglàdajàc strony niniejszego wydania KerrNews b dziesz zaskoczony tym, jak bardzo ró norodna jest dzia alnoêç firmy Kerr w Europie. Zapraszamy do lektury i yczymy mi ej zabawy! Marco Dolci Prezydent Kerr Europe

4 4 Artyku kliniczny Nowa metoda wykonywania wype nieƒ w odcinku bocznym Prof. Luca Giachetti, MD, DMD, MSc Absolwent Medycyny i Chirurgii w 1983 roku, specjalizacja w odontostomatologii w 1986 roku na Wydziale Medycznym na Uniwersytecie we Florencji. Stopieƒ magistra (MSc) w zakresie Materia ów stomatologicznych w 2009 roku na Wydziale Stomatologicznym na Uniwersytecie w Sienie. Profesor w Instytucie Materia ów Stomatologicznych i Stomatologii protetycznej, Wydzia Stomatologii na Uniwersytecie we Florencji Dyrektor kursów podyplomowych w zakresie stomatologii estetycznej i adhezyjnej, Wydzia Stomatologii na Uniwersytecie we Florencji Szef stomatologiczny personelu Stomatologii Zachowawczej, Szpital-Uniwersytet Careggi, w oskie NFZ, Florencja. Cz onek wydzia u mi dzynarodowego programu doktoranckiego: Biotechnologia i biomateria y stomatologiczne na Wydziale Stomatologii na Uniwersytecie w Sienie. Cz onek Towarzystwa Edukacji i Rozwoju, Stomatologia Warwick, na Uniwersytecie Warwick, Coventry (Wielka Brytania). Wyk ady na konferencjach i sympozjach oraz publikacje na temat stomatologicznych materia ów adhezyjnych i kompozytów w mi dzynarodowych czasopismach stomatologicznych. Prowadzi prywatnà praktyk w centrum Florencji. Prof. Luca Giachetti, MD, DMD, MSc Wydzia stomatologiczny, Uniwersytet we Florencji, W ochy Wprowadzenie Ewolucja materia ów kompozytowych i technik adhezyjnych w znacznym stopniu zmieni a podejêcie do wype nieƒ w obszarach z bów bocznych. Zalety wype nieƒ adhezyjnych to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim mo liwoêç zachowania wi kszej iloêci zdrowych tkanek i zapewnienie wzmocnienia pozosta ej struktury z ba. Aby ca kowicie wykorzystaç zalety stomatologii adhezyjnej, nale y post powaç ÊciÊle zgodnie z zalecanymi procedurami post powania klinicznego. Dzi ki temu mo na ograniczyç efekty skurczu polimeryzacyjnego w postaci napr eƒ, które odpowiadajà za wi kszoêç niepowodzeƒ klinicznych. Producenci skoncentrowali swoje wysi ki na stworzeniu materia ów, które sà atwiejsze w u yciu i które jednoczeênie sà w stanie zminimalizowaç zwiàzane z nimi problemy. Jest to kierunek, który przyj to wprowadzajàc na rynek system SonicFill. SonicFill àczy cechy kompozytu o niskiej g stoêci i kompozytu uniwersalnego. Poprzez aktywacj kompozytu energià dêwi kowà mo liwe jest czasowe zmniejszenie g stoêci produktu, co u atwia na o enie materia u do ubytku i uzyskanie doskona ej adaptacji. Po zaprzestaniu dzia ania energii dêwi kowej kompozyt odzyskuje g stà konsystencj, zapewniajàcà atwoêç upychania i modelowania. Producent podaje, e produkt wykazuje nast pujàce zalety: SzybkoÊç: skrócenie czasu pracy, mo liwoêç nanoszenia pojedynczych warstw o gruboêci maksymalnie do 5 mm. NiezawodnoÊç: zmniejszony skurcz i dobre dopasowanie do Êcian ubytku z powodu niskiej poczàtkowej g stoêci. atwoêç: materia nak ada si do ubytku z kapsu ki, regulujàc szybkoêç nak adania w àcznikiem no nym. Poni ej przedstawiamy przypadek kliniczny, w którym bezpoêrednie wype nienia w pierwszym kwadrancie wykonano materia em SonicFill. Przypadek kliniczny Pacjent p ci m skiej, z akceptowalnym poziomem higieny jamy ustnej. W prawym kwadrancie szcz ki widoczne sà wadliwe wype nienia z amalgamatu, z oznakami nieszczelnoêci brze nej, zgodnej z wiekiem wype nieƒ oraz z widocznymi Êladami zu ycia w strefach kontaktu zwarciowego. W z bie 15 widoczna próchnica pierwotna od strony dystalnej. Plan leczenia przewidywa usuni cie starych wype nieƒ amalgamatowych, usuni cie próchnicy i bezpoêrednie wype nienie ubytków materia em kompozytowym Sytuacja poczàtkowa: zàb 16 stare wype nienie amalgamatowe z próchnicà od strony mezjalnej, zàb 15 próchnica pierwotna od strony dystalnej, zàb 14 stare wype nienie amalgamatowe przeznaczone do wymiany. Izolacja pola zabiegowego za pomocà koferdamu stabilizowanego uniwersalnà klamrà SoftClamp. Widok po usuni ciu wype nieƒ amalgamatowych. Listwy brze ne sàsiednich z bów sà zabezpieczone metalowymi formówkami przed uszkodzeniem.

5 Artyku kliniczny Dost p do ubytków próchnicowych. Ubytki po usuni ciu zdemineralizowanych tkanek, wyp ukaniu i osuszeniu. Opracowanie brzegów ubytku przy u yciu instrumentu SonicSys Metalowe formówki sekcyjne umieszczone przy ubytkach w z bach 16 i 15, ustabilizowane klinem drewnianym. Formówka MetaFix All-in-One za o ona na zàb 14 i ustabilizowana drewnianym klinem. Formówki in situ, widoczne doskona e dopasowanie formówek w cz Êci dodziàs owej. Aplikacja primera (Primer) samotrawiàcego systemu wià àcego OptiBond XTR Aplikacja czynnika àczàcego (Adhesive) systemu wià àcego OptiBond XTR. Aplikacja cienkiej warstwy kompozytu o ma ej g stoêci Premise Flowable. Wype nienie ubytku klasy II MO w z bie 16 materia em kompozytowym SonicFill Zastosowano CompoRoller do uzyskania adaptacji (koƒcówka owalna) i do nadania kszta tu powierzchni (koƒcówka p omykowa). Po aplikacji kompozytu SonicFill do ubytku na powierzchni ujàcej. Modelowanie kompozytu SonicFill za pomocà narz dzia Suter DD1-DD2.

6 6 Artyku kliniczny Wype nienie ubytku OD 15 jednà warstwà materia u SonicFill. Wype nienie ubytku OD 14 jednà warstwà materia u SonicFill. Charakteryzacja bruzd za pomocà Kolor + Plus Brown (bràzowy) Wype nienia po opracowaniu. Gotowe wype nienia po kontroli zwarciowej. Kontrola po 1 tygodniu. 15:39 15:42 15:47 15:52 15:55 Wnioski Mo liwoêç jednoetapowego wype niania ubytków o g bokoêci do 5 mm skutecznie przyspiesza prac podczas wykonywania wype nienia. Kompozyt SonicFill wykazuje dobrà adaptacj brze nà i nie klei si do narz dzi. Po wy àczeniu wibracji dêwi kowych przybiera idealnà konsystencj do modelowania i atwo zachowuje nadany kszta t. Z estetycznego punktu widzenia materia jest mo e lekko przezierny, aby umo liwiç wi kszà g bokoêç polimeryzacji, jednak wype nienie mo na poddaç indywidualizacji przy u yciu Kolor Plus, nadajàc mu bardziej naturalny efekt. Ostatecznie, jeêli kontrole d ugoterminowe wyka à, e zachowana jest szczelnoêç brze na, b dziemy w stanie potwierdziç, e wykonaliêmy istotny krok w kierunku uproszczenia procedur wype nieƒ bezpo- Êrednich materia ami kompozytowymi w obszarach z bów bocznych.

7 Badania kliniczne 7 Wype nienia w ubytkach klasy II materia em kompozytowym typu bulk fill w porównaniu z kompozytem nak adanym warstwami - raport szeêciomiesi czny Frankenberger R, Schulz M, Roggendorf MJ, Uniwersytet Philippsa Marburg, Marburg, Niemcy; Holl S, prywatna praktyka, Geislingen, Niemcy; Seitner T, prywatna praktyka, Singen, Niemcy. SonicFill po na o eniu. Cel badania Niniejsze badanie kliniczne mia o na celu ocen i porównanie szeêciomiesi cznego zachowania klinicznego dwóch ró nych rodzajów materia ów kompozytowych: innowacyjnego kompozytu typu bulk fill SonicFill oraz tradycyjnego, nak adanego warstwami materia u z o onego Herculite XRV Ultra. Oceniane/stosowane produkty Kompozyt typu bulk fill SonicFill, kompozyt przeznaczony do techniki warstwowej Herculite XRV Ultra, trzyetapowy system wià àcy oparty na technice ca kowitego wytrawiania OptiBond FL. Wyniki Po szeêciu miesiàcach ogólny wskaênik powodzenia dla wszystkich badanych materia ów wynosi 94,9% (algorytm prze ycia metodà Kaplana-Meiera), z niepowodzeniem szeêciu wype nieƒ (po trzy w ka dej grupie). Tabela poni ej przedstawia szczegó owe informacje dla ka dego kompozytu. Ani rodzaj materia u do wype nieƒ, ani lokalizacja wype nienia nie mia y znaczàcego wp ywu na adne z kryteriów oceny. Wnioski W ciàgu szeêciu miesi cy obserwacji zarówno jednoetapowy kompozyt typu bulk fill, jak i kompozyt nak adany warstwami zachowywa y si zadowalajàco. Obydwa kompozyty nie wykazywa y istotnej ró nicy w zakresie jakoêci klinicznej. Pe ny raport mo na znaleêç na SzeÊciomiesi czne wyniki kliniczne dla wype nieƒ wykonanych z materia ów SonicFill i Herculite XRV Ultra SonicFill szeêç miesi cy po zabiegu. SonicFill Herculite XRV Ultra Wskaênik powodzenia 95,3% 94,5% Z amanie kompozytu 1 0 Próchnica wtórna 1 2 Utrzymujàca si nadwra liwoêç 1 1

8 Wszystko, co potrzebne do wykonania wype nieƒ w z bach bocznych, w jednym zestawie! atwe w u yciu, uniwersalne produkty Wygoda Oszcz dnoêç czasu i pieni dzy przy regularnych zakupach Na proêb klientów firma Kerr opracowa a nowy zestaw akcesoriów do wype nieƒ z bów bocznych. Zestaw zawiera wiele popularnych produktów, takich jak: kliny drewniane, krà ki Êcierne OptiDisc, szczoteczki do polerowania OptiShine, paski Êcierne OptiStrip, jak równie niektóre z najbardziej innowacyjnych produktów stomatologicznych, m.in. formówki MetaFix i gumki do polerowania Opti1Step. W przypadku stosowania tych produktów razem z systemem SonicFill, przeznaczonym do wykonywania wype nieƒ bulk fill, personel stomatologiczny mo e sprawnie wykonaç wype nienia w z bach bocznych majàc w r kach szybkie, atwe w u yciu i najbardziej innowacyjne produkty dost pne na rynku. Art Hawe Posterior Restoration Kit ZawartoÊç: Opis produktu Sygn. / Nr kat. MetaFix Small 20 / Art. Nr MetaFix Medium 30 / Art. Nr MetaFix Large 20 / Art. Nr Wedges Turquoise, Mini / Art. Nr. 822/05 Wedges Orange, / Art. Nr. 822/10 Wedges White, / Art. Nr. 822/20 OptiShine polishing brush 3 / Art. Nr Opti 1 Step Polisher Flame 2 / Art. Nr Opti 1 Step Polisher Cup 2 / Art. Nr OptiStrip Finishing 4 mm 50 / Art. Nr OptiStrip Polishing 4 mm 50 / Art. Nr OptiDisc Standard Mandrel 2 / Art. Nr. 195 OptiDisc Short Mandrel 2 / Art. Nr. 196 OptiDisc Extra-Coarse 12,6 mm 20 / Art. Nr OptiDisc Coarse/Medium 12,6 mm 20 / Art. Nr OptiDisc Fine 12,6 mm 20 / Art. Nr OptiDisc Extra-Fine 12,6 mm 20 / Art. Nr Zapraszamy do skorzystania z promocji wprowadzajàcej i uzyskania wymiernych oszcz dnoêci! Skontaktuj si z nami i zapytaj o t wyjàtkowà ofert. Kerr Polska ul. Londyńska 27, Warszawa tel , fax: Twoja praktyka jest naszà inspiracjà.

9 Informacje o produkcie 9 SonicFill nareszcie prawdziwa procedura bulk fill, która jest atwa i przewidywalna SonicFill jest jedynym aktywowanym dêwi kami materia em typu bulk fill na rynku, umo liwiajàcym jednoetapowe wype nianie ubytków o g bokoêci do 5 mm. Specjalne modyfikatory w tym mocno wysyconym kompozycie o niskim skurczu polimeryzacyjnym reagujà na aktywacj dêwi kowà przy u yciu instrumentu SONICFill, wyraênie zmniejszajàc g stoêç materia u podczas nak adania i jednoczeênie zapewniajàc lepszà adaptacj do Êcian ubytku. Po zakoƒczeniu aktywacji, kompozyt powraca do g stej, zwartej konsystencji, która u atwia nadanie kszta tu i modelowanie wype nienia. Podczas fazy modelowania kompozyt ma woskowà, nieklejàcà konsystencj i jest bardzo atwy w pracy. G ówne cechy SonicFill: 1. Pierwszorz dna adaptacja mm g bokoêci polimeryzacji. 3. Brak pustych przestrzeni w kompozycie. Aktywacja dêwi kiem sprawia, e zachowanie kompozytu ma dodatkowe zalety, których nie mo na uzyskaç w inny sposób. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork w Buffalo wykaza y, e, dzi ki zmianie g stoêci, wype nienia z SonicFill pozbawione sà pustych przestrzeni, które wyst pujà w przypadku innych p ynnych kompozytów dost pnych na rynku. Liczba próbek Liczba próbek z pustymi przestrzeniami lub bez takich przestrzeni 0 SonicFill 2 8 Filtek Supreme Ultra 9 Surefil SDR brak pustych przestrzeni próbki z pustymi przestrzeniami 1 Badanie przeprowadzone przez dr. Carlosa Munoza, Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Buffalo, USA Znaczne ró nice wykryto w zakresie liczby pustych przestrzeni mi dzy Filtek Supreme Ultra i Sonicfill (p<0,05) oraz mi dzy Filtek Supreme Ultra i Surefil SDR Flow (p<0,05). SONICFILL WCHODZI DO PIERWSZEJ 100! Produkt SonicFill zosta wpisany na list 100 najlepszych produktów roku, og aszanà przez czasopismo Dentistry Today. Co roku nagroda ta jest przyznawana produktom, które wykazujà najwi kszy potencja poprawy produktywnoêci, wydajnoêci, rezultatów i odbioru przez pacjentów. Przekonaj si, dlaczego tysiàce stomatologów stosuje SonicFill w praktyce. Zarejestruj si, aby umówiç si na demonstracj

10 10 Informacje o produkcie Nowy produkt jesienià 2012! Nowy produkt Cleanic Light, bez substancji aromatycznych, bez sztucznych barwników. Prostota natury przynosi nowà, bezsmakowà past profilaktycznà, wskazanà zw aszcza dla osób z alergiami. Wiedz firmy Kerr oraz jej ponad 20-letnie doêwiadczenie kliniczne w zakresie profilaktyki i higieny jamy ustnej wykorzystano do opracowania i wprowadzenia na rynek nowej pasty profilaktycznej: Cleanic Light. Cleanic Light jest nowà pastà profilaktycznà all-in-one, niezawierajàcà substancji aromatycznych i sztucznych barwników, wskazanà zw aszcza dla pacjentów z alergiami, jak równie dla pacjentów, którzy doceniajà bezsmakowe oraz Êwie e uczucie w jamie ustnej. Cleanic Light wykorzystuje zalety opracowanej przez nas technologii perlitu, która sprawia, e ta pasta profilaktyczna jest wyjàtkowa. Perlit zawarty w paêcie naturalne szk o wulkaniczne ma czàstki o p askim kszta cie (p ytki). Poczàtkowo dzia a jak Êrodek Êcierny i czyêci powierzchni z ba. Po kilku sekundach, pod naciskiem, czàstki perlitu p kajà i ich kraw dzie stajà si bardziej zaokràglone (zdj cia 1, 2). Tym samym, pasta czyszczàca zamienia si w past polerujàcà. Odbywa si to w ciàgu ok. 7 sekund od momentu rozpocz cia aplikacji pasty. Szybka zmiana profilu czàstek Cleanic zmniejsza ryzyko nadmiernego Êcierania tkanek twardych z ba (Êrednia wartoêç wspó czynnika ÊcieralnoÊci RDA: 27). Zdj cie 1 Czàstka perlitu przed aplikacjà. Zdj cie 2 Czàstka perlitu po ok. 15 sekundach. Firma Kerr oferuje kilka profesjonalnych past do zabiegów profilaktycznego czyszczenia i polerowania, jak równie ró ne rodzaje gumek (Pro-Cups ) i szczoteczek (Pro-Brush ) do zamontowania na kàtnicy lub koƒcówce profilaktycznej. Pasta Cleanic jest dost pna w ró nych wersjach smakowych (klasycznie mi towa z fluorem, bezmentolowe zielone jab uszko i guma balonowa) oraz w ró nych rodzajach opakowaƒ (opakowania jednorazowe, s oiki, tuby).

11 Informacje o produkcie 11 Herculite XRV Ultra : jedyny kompozyt do gabinetu Wraz z obserwowanym w ciàgu ostatnich lat rozwojem nanotechnologii, materia y kompozytowe podlega y wyjàtkowym udoskonaleniom w zakresie estetyki, polerowalnoêci i w aêciwoêci u ytkowych. Udoskonalenia te prowadzi y do zwi kszenia atwoêci stosowania materia ów przez lekarza i uzyskania lepszych efektów estetycznych, zwi kszajàcych jednoczeênie zadowolenie pacjenta. Dzi ki tym zmianom uzyskano kompozyty uniwersalne, które zapewniajà skutecznà prac w odcinku przednim oraz bocznym i które eliminujà koniecznoêç posiadania w gabinecie kilku systemów do wype nieƒ. Unikalny wype niacz 0.4 w materiale Herculite XRV Ultra Unikalna kombinacja wype niacza sk adajàca si z opatentowanego wype niacza 0.4 firmy Kerr, prepolimeryzowanych kompleksów i nanowype niacza oferuje zrównowa one w aêciwoêci zapewniajàce uniwersalne zastosowanie kompozytu w gabinetacie stomatologicznym. Herculite XRV Ultra zawiera 78% wag. wype niacza, a Êredni rozmiar zastosowanych czàstek wynosi 0,4 mikrona. Rozmiar czàstek i du a zawartoêç wype niacza zapewniajà ponadprzeci tne w aêciwoêci mechaniczne, umo liwiajàce przeciwstawianie si du ym obcià eniom mechanicznym, wyst pujàcym zwykle w z bach bocz- Analiza SEM Obrazy SEM ró nych kompozytów w powiększeniu x. Z materiałów wypalono" ywice, aby uzyskać prawdziwy rozmiar cząstek wypełniacza. Kompozyty z nanoczàsteczkami Kompozyt mikrohybrydowy Herculite XRV Ultra Gradia Direct TPH3 Venus

12 Enamel A1 A2 A3 A3.5 A4 Dentine ne A2 2.0 mm A2 2.0 mm A3 2.0 mm A3 A4 2.0 mm Enamel Incisal Light Medium Medium Medium Medium Enamel Incisal A1 0.5 mm Light 0.3 mm A2 0.5 mm Medium 0.3 mm A3 0.3 mm Medium 0.2 mm A mm Medium 0.2 mm A4 0.2 mm Medium 0.1 mm Enamel A1 A2 A3 A3.5 A4 Dentine ne A2 A2 2 mm 2.0 mm Enamel A1 A2 0.5 mm 0.5 mm A3 2.0 mm A3 0.3 mm A3 A4 2.0 mm m Enamel A mm A4 0.2 mm Dentine ne A3.5 A3.5 A3.5 A3.5 Enamel Characterisation of tooth with Kolor Plus A1 A2 0.5 mm 0.5 mm A3 0.5 mm A mm 12 Informacje o produkcie nych. JednoczeÊnie czàstki 0,4 sà wystarczajàco ma e, aby uzyskaç efekt kameleona, bardzo dobrà polerowalnoêç, trwa à g adkoêç powierzchni i naturalny wyglàd wype nienia, tak wa ny w rekonstrukcjach tkanek z bów przednich. Uniwersalny system odcieni Uniwersalny materia kompozytowy nie oznacza wy àcznie mo liwoêci uniwersalnego stosowania kompozytu do wype nieƒ ubytków w z bach przednich i bocznych. System odcieni Herculite XRV Ultra umo liwia klinicystom wybór mi dzy ró nymi technikami, w zale noêci od wymogów estetycznych i sytuacji klinicznej. Herculite XRV Ultra jest oferowany w 3 ró nych przeziernoêciach: z binowej, szkliwnej i brzegu siecznego. Odcienie szkliwne zapewniajà dobry efekt kameleona, wi c mo na je stosowaç samodzielnie do wype nieƒ w z bach bocznych oraz do wype nieƒ niewielkich ubytków w z bach przednich. Aby zapewniç wysokie walory estetyczne wype nieƒ w odcinku przednim i bocznym, lekarz mo e zastosowaç dodatkowo odcienie z binowe i szkliwne. Umo liwiajà one perfekcyjne odtworzenie szczegó ów anotomicznych i estetyki w technice z dwoma lub wieloma odcieniami. Technika z jednym odcieniem (odcieƒ szkliwny A2) zastosowana do wype nienia ubytków w z bach bocznych. Przypadki dzi ki uprzejmoêci Dr. Bruce LeBlanc Techniki z dwoma i wieloma odcieniami zastosowane do wype nieƒ ubytków w z bach przednich. Techniki z dwoma i wieloma odcieniami zastosowane do wype nieƒ ubytków w z bach bocznych. Przypadki dzi ki uprzejmoêci Prof. Angelo Putignano Nowy zestaw estetyczny z instrukcjà nak adania poszczególnych warstw kompozytu Najnowszym dodatkiem do gamy zestawów Herculite XRV Ultra jest nowo opracowany zestaw Esthetic Kit, zawierajàcy materia kompozytowy i akcesoria umo liwiajàce stworzenie estetycznych rekonstrukcji technikà z dwoma lub wieloma odcieniami materia u. Cz Êcià zestawu estetycznego jest szczegó owa instrukcja, wskazujàca jak, krok po kroku wykonaç naturalnie wyglàdajàce wype nienia w odcinku przednim i bocznym. Zestaw zawiera 6 strzykawek/opakowaƒ z kapsu kami, które zgodnie z tà instrukcjà wystarczàdowykonaniawype nieƒwtrzech najbardziej popularnych odcieniach: A2, A3 i A3,5. Gama proponowanych odcieni obejmuje odcienie szkliwne A2, A3 i A3,5, odcienie z binowe A2 i A3 oraz odcieƒ brzegu siecznego Incisal Medium. W celu uzyskania mistrzowskich rezultatów estetycznych zestaw zawiera równie modyfikatorykolorukolorplus wodcieniuniebieskim i bia ym, do stworzenia bia ych plam lubuzyskanialepszegoefektuhalowz bach przednich. Jednà z bardzo wa nych cz Êci zabiegu, niezb dnà do wykonania rekonstrukcji o du ej estetyce, jest etap opracowania wst pnego i polerowania. Do zestawu do àczyliêmy wi c komplet akcesoriów do opracowania wype nieƒ, niezb dny do nadania wype nieniom wysokiego, trwa ego po ysku. LAYER Y TECHNIQUE ANTERIOR LAYER TECHNIQUE E ANTERIOR R LAYER TECHNIQUE E POSTERIOR OR PREPARATION PARAT OF THE TOOTH Sample of A3 tooth created using dentine, enamel and incisal mass showing excellent resemblance em between en Vita A3 sample and composite sample. PREPARATION P RAT OF THE TOOTH Sample A3 using dentine and enamel mass s only, showing acceptable able results. PREPARATION PARAT A OF THE TOOTH MOCK-UP MOCK-UP Vita Shade A1 A2 A3 A3.5 A4 Vita Shade A1 A2 A3 A3.5 A4 Vita Shade A1 A2 A3 A3.5 FINISHING & POLISHING FINISHING & POLISHING Incisal L h FINISHING & POLISHINGO

13 Artyku kliniczny 13 Nowy przewodnik nak adania warstowego materia uherculitexrvultra, który u atwia odbudow i uzyskanie niewidocznych wype nieƒ w z bach przednich Przypadek dotyczy m odej, 25-letniej kobiety, która, jako dziecko, dozna a urazu z bów 11 i 21. Z by majà dwa wype nienia z widocznym zu yciem i o nieodpowiednim odcieniu. Po wykonaniu wybielania wewn trznego z ba 21 po trzech tygodniach wykonano bezpoêrednià rekonstrukcj z u yciem materia u w odcieniu A2. Ze wzgl du na zasi g planowanych wype nieƒ, zdecydowano si na odbudow z ba 11 podczas pierwszej wizyty, a z ba 21 na kolejnej wizycie, aby, w razie nieprawid owoêci, uniknàç koniecznoêci ponownego wykonania lub korekty obydwu rekonstrukcji. Dobrze zachowane kraw dzie z ba i dostateczna iloêç szkliwa wyeliminowa y potrzeb zastosowania wk adu koronowo-korzeniowego, pomimo niewielkich rozmiarów kikuta po usuni ciu starego wype nienia. Pozosta e szkliwo Êci to pod kàtem i wytrawiono kwasem ortofosforowym przez 15 sek. Nast pnie przygotowano z bin z u yciem samotrawiàcego primera Opti- Bond XTR Primer. Po na o eniu primera zastosowano na szkliwo i z bin czynnik àczàcy OptiBond XTR Adhesive. UjÊcie kana u wype niono materia em w odcieniu z binowym, stosujàc urzàdzenie Compothixo, aby uniknàç pozostawienia w materiale pustych przestrzeni. Âcian podniebiennà i Êciany boczne odtworzono jednà warstwà materia u w odcieniu szkliwnym, zgodnie z instrukcjà stratyfikacji, która, w takim przypadku, zak ada u ycie odcieni: A2 z binowego i A2 szkliwnego oraz cienkiej warstwy odcienia brzegu siecznego nak adanej na ca à powierzchni rekonstrukcji. Mas z binowà na o ono jednà porcjà, naêladujàc zaobserwowany wczeêniej wewn trzny kszta t anatomiczny. Materia szkliwny na o ono na z bin dwiema porcjami, przy u yciu koƒcówki urzàdzenia Compothixo w kszta cie opatki, próbujàc w ten sposób uniknàç wprowadzenia do materia u p cherzy powietrza i, w szczególnoêci, u atwiç na o enie ostatecznej, bardzo cienkiej warstwy materia u w odcieniu brzegu siecznego. Przy nak adaniu materia ów zgodnie z instrukcjà stratyfikacji zasadnicze znaczenie odgrywa precyzja nieodpowiednia gruboêç warstw materia u mo e prowadziç do uzyskania niew aêciwych efektów kolorystycznych. Urzàdzenie Compothixo jest w takich przypadkach wa nym narz dziem u atwiajàcym rozprowadzenie materia u bez wprowadzania p cherzy powietrza i zapewniajàcym w aêciwe odtworzenie kszta tu anatomicznego, co wp ywa na uzyskanie odpowiedniego efektu ostatecznego. Na koniec na o ono ostatnià warstw materia u w odcieniu brzegu siecznego, którà pokryto z bin w okolicy brzegu siecznego i ca e szkliwo. Dzi ki temu uzyskano g bi oraz zwi kszono przeziernoêç kraw dzi siecznej. Zastosowanie produktu Herculite XRV Ultra zgodnie z instrukcjà nak adania warstwami umo liwia operatorowi skupienie si na szczegó ach, bez obaw o barw, co jest zawsze trudne do kontrolowania. W ten sposób uzyskuje si przewidywalne rezultaty, z wi kszà satysfakcjà pacjenta i lekarza nastawionego krytycznie do swojej pracy Ryc. 1 Sytuacja poczàtkowa ubytek kl. IV w z bie 11 i stare wype nienie w leczonym endodontycznie z bie 21. Ryc. 2 Po wype nieniu ubytku klasy IV z u yciem przewodnika stratyfikacji, wykonano rekonstrukcj tkanek w z bie 21. Ryc. 3 Zàb 21 po usuni ciu starego wype nienia i opracowaniu szkliwa. Ryc. 4 Widok od strony podniebiennej ukazuje zasi g planowanej rekonstrukcji.

14 14 Artyku kliniczny Ryc. 5 Projekcja okluzyjna. Ryc. 6 Nak adanie kwasu ortofosforowego. Ryc. 7 Wytrawianie z ochronà sàsiednich z bów. Ryc. 8 Wype nianie ujêcia kana u materia em w odcieniu z binowym. Ryc. 9 Odbudowa Êciany bocznej po rekonstrukcji Êciany podniebiennej przy u yciu mock-up u. Ryc. 10 Gotowa Êciana boczna. Ryc. 11 Aplikacja warstwy z binowej. Ryc. 12 Po na o eniu warstwy z binowej i stworzeniu zarysu brzegu siecznego. Ryc. 13 Aplikacja warstwy szkliwa od cz Êci przyszyjkowej do brzegu siecznego za pomocà urzàdzenia Compothixo. Ryc. 14 Dalszy etap aplikacji odcienia szkliwnego z widocznymi efektami zastosowania urzàdzenia Compothixo Ryc. 15 Sytuacja po na o eniu materia u szkliwnego, z pozostawieniem miejsca na ostatnià warstw przy brzegu siecznym. Ryc. 16 Aplikacja materia u w odcieniu brzegu siecznego, bardzo dok adnie i bez du ych nadmiarów. Ryc. 17 Modelowanie szczegó ów brzegu siecznego. Ryc. 18 Efekt ostateczny wskazujàcy na atwoêç post powania przy zastosowaniu przewodnika stratyfikacji. Ryc. 19 Wzajemna relacja wype nieƒ i warg pacjenta. Ryc. 20 Widok w uêmiechu.

15 Informacje o produkcie 15 OptiBond XTR Esencja wiedzy firmy Kerr w zakresie adhezji skupiona w jednym produkcie Ambicjà OptiBond XTR jest zastàpienie wszystkich systemów wià àcych w gabinecie stomatologicznym. I jest do tego zdolny, bo mo e byç stosowany w procedurach bezpoêrednich i poêrednich, a jego zachowanie w ka dej sytuacji jest lepsze od innych dost pnych opcji. Efektywne dzia anie zastosowanych w Opti- Bond XTR kwaênych monomerów redukuje potrzeb oddzielnego wytrawiania szkliwa, ca kowicie spe niajàc wymogi zabiegów zachowawczych, zaê skuteczny mechanizm polimeryzacji gwarantuje bezpieczne u ycie OptiBond XTR w protetyce, z ka dym cementem kompozytowym i z ka dym samo- lub Êwiat outwardzalnym materia em do odbudowy zr bu z ba. W przypadku stosowania z cementem NX3 firmy Kerr w aêciwoêci chemiczne tych dwóch materia ów wspó pracujà ze sobà w celu osiàgni cia skutecznego trybu utwardzania bez dost pu Êwiat a. Jest to ogromnà zaletà w przypadkach, gdy nie ma szansy na utwardzenie ca ego materia u Êwiat em lampy, zazwyczaj podczas cementowania wk adów lub koron metalowo-porcelanowych. Do zabiegu nie jest potrzebny dodatkowy aktywator. A za tym wszystkim stoi mocny, opatentowany przez firm Kerr monomer adhezyjny GPDM z ponad 15-letnim udokumentowanym doêwiadczeniem klinicznym, co sprawia, e mo na byç spokojnym o trwa oêç efektów. W aêciwoêci Jeden produkt do wszystkich procedur adhezyjnych. Niepotrzebne dodatkowe butelki bez aktywatora, bez primerów. Skuteczne przygotowanie szkliwa samotrawiàcym primerem. Badanie wytrzyma oêci wiàzania in vitro i analiza TEM przeprowadzone przez prof. Van Meerbeek et al., Uniwersytet Leuven, Belgia. Wytrzyma oêç po àczenia (Microtensile Bond Strength) ze szkliwem opracowanym wiert em MPa MPa ,7 32,6 OptiBond XTR 24,9 23,9 OptiBond FL 16,7 16,5 ClearFil SE Wytrzyma oêç po àczenia (Microtensile Bond Strength) z z binà opracowanà wiert em 44,6 45,6 44,5 37,2 44,0 36,0 Po tygodniu Po cyklach starzenia* Po tygodniu Po cyklach starzenia* Zdj cie TEM pokazujàce po àczenie OptiBond XTR ze szkliwem opracowanym wiert em. Wniosek Przy szkliwie opracowanym wiert em uzyskano Êcis e po àczenie bez pustych przestrzeni. Zag bienia powsta e w wyniku trawienia by y raczej p ytkie, ale prowadzi y do powstania wyraênie zdefiniowanych mikrowypustek. 0 OptiBond XTR OptiBond FL ClearFil SE * Starzenie poprzez przechowywanie przez 1 tydzieƒ w wodzie, a nast pnie termocykli (120 dni)

W aêciwy kompozyt w ka dej sytuacji. Filtek. i przyjaciele. Wype nienia kompozytowe

W aêciwy kompozyt w ka dej sytuacji. Filtek. i przyjaciele. Wype nienia kompozytowe W aêciwy kompozyt w ka dej sytuacji Filtek i przyjaciele Wype nienia kompozytowe Filtek Supreme Najbardziej innowacyjny dzi ki nanotechnologii Filtek Supreme otrzyma od The Dental Advisor tytu Najlepszego

Bardziej szczegółowo

Cementy 3M ESPE, trwa e, mocne, uznane... RelyX. Rodzina cementów 3M ESPE

Cementy 3M ESPE, trwa e, mocne, uznane... RelyX. Rodzina cementów 3M ESPE Cementy 3M ESPE, trwa e, mocne, uznane... RelyX Rodzina cementów 3M ESPE RelyX Unicem samoprzylegajàcy, uniwersalny cement do ostatecznego osadzania ceramicznych, metalowych i kompozytowych uzupe nieƒ

Bardziej szczegółowo

estetyka bez kompromisu

estetyka bez kompromisu NOWY Premise estetyka bez kompromisu Twoja Twoja praktyka praktyka jest jest naszą inspiracją. inspiracją. NOWY Premise Premise, naturalny ideał Premise, kompozyt oparty na najnowszych osiągnięciach nauki,

Bardziej szczegółowo

Promocja Polska. Herculite Ultra Aesthetic Kit Unidose. 641 zł gratis. Hawe Stopstrip Assortment. Kerr News Kwartał ll 2013

Promocja Polska. Herculite Ultra Aesthetic Kit Unidose. 641 zł gratis. Hawe Stopstrip Assortment. Kerr News Kwartał ll 2013 Promocja Polska Kerr News Kwartał ll 2013 25 Kerr News Kwartał ll 2013 Promocja Polska Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze, W końcu nadeszła upragniona wiosna, czas słońca, ciepła i nadziei.

Bardziej szczegółowo

Przepisy na piękny uśmiech

Przepisy na piękny uśmiech y na piękny uśmiech y y Doskonała współpraca y - uniwersalny materiał do wypełnień Filtek Ultimate 3M ESPE jest liderem przełomowych technologii w wypełnieniach zębów. Nieustający dialog 3M ESPE z dentystami

Bardziej szczegółowo

Promocja Polska. cena. Premise Syringe Standard Kit. 890 zł. Kerr News Styczeń 2013. Promocja Polska Kerr News Styczeń 2013 25

Promocja Polska. cena. Premise Syringe Standard Kit. 890 zł. Kerr News Styczeń 2013. Promocja Polska Kerr News Styczeń 2013 25 Promocja Polska Kerr News Styczeń 2013 25 Kerr News Styczeń 2013 Promocja Polska Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze, Kamila Wojtulewska-Hańczaruk Dyrektor Kerr Polska Oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Vertise Flow. Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Kompozyty / Vertise Flow. Ewolucja technologii adhezyjnej

Biuletyn techniczny. Vertise Flow. Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Kompozyty / Vertise Flow. Ewolucja technologii adhezyjnej Kompozyty / Vertise Biuletyn techniczny Vertise Ewolucja technologii adhezyjnej 1955 Buonocore proponuje zwi kszenie adhezji do szkliwa poprzez jego wytrawienie kwasem ortofosforowym. Pomimo tego systemy

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Veneer

Schemat blokowy Variolink Veneer Schemat blokowy Variolink Veneer ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink Veneer - Syntac 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink Esthetic

Schemat blokowy Variolink Esthetic Schemat blokowy Variolink Esthetic ZĄB - Licówka - Dwukrzemowo litowa ceramika szklana - Variolink Esthetic - Adhese Universal 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

A.1 Spis treêci. Cz Êç A Informacje dla u ytkownika

A.1 Spis treêci. Cz Êç A Informacje dla u ytkownika Cz Êç A Informacje dla u ytkownika A Informacje dla u ytkownika A.2 S owo wst pne A.2.1 Wst p dla stomatologa A.2.2 Wst p dla pacjenta A.3 Informacja o autorach B Zdrowy narzàd ucia B.1 Spis treêci B.2

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

Zakres i rodzaj świadczeń stomatologicznych oraz warunki realizacji świadczeń

Zakres i rodzaj świadczeń stomatologicznych oraz warunki realizacji świadczeń w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy Variolink II

Schemat blokowy Variolink II Schemat blokowy Variolink II ZĄB - Licówka - Kompozyt - Variolink II - ExciTE F 1 Usunięcie uzupełnienia tymczasowego Usunąć uzupełnienie tymczasowe. Jeśli zajdzie taka potrzeba, usunąć pozostałe resztki

Bardziej szczegółowo

PL SonicFill System Intro Kit 2950 z. SonicFill uzupe nienia

PL SonicFill System Intro Kit 2950 z. SonicFill uzupe nienia PROMOCJE wiosna-lato 2 0 1 2 Oferta promocyjna obowiàzuje do 30 wrzeênia 2012 r. lub do wyczerpania zapasów. SonicFill Szybki i prosty system kompozytowy do wype nieƒ ubytków w z bach bocznych wyjatkowy!,

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE. zima-wiosna. GRATIS! Przy zakupie trzech opakowaƒ chustek CaviWipes czwarte opakowanie otrzymasz w prezencie. CaviWipes

PROMOCJE. zima-wiosna. GRATIS! Przy zakupie trzech opakowaƒ chustek CaviWipes czwarte opakowanie otrzymasz w prezencie. CaviWipes PROMOCJE zima-wiosna 2 0 1 2 Oferta promocyjna obowiàzuje do 15 maja 2012 r. lub do wyczerpania zapasów. CaviWipes Na rynku dost pnych jest mnóstwo chusteczek do oczyszczania i dezynfekcji Czy zdajesz

Bardziej szczegółowo

Po àczenie w ka dej sytuacji. Adper. Systemy àczàce 3M ESPE

Po àczenie w ka dej sytuacji. Adper. Systemy àczàce 3M ESPE Po àczenie w ka dej sytuacji Adper Systemy àczàce 3M ESPE Adper Scotchbond Multi-Purpose System klasyczny Trzyetapowy system àczàcy stosowany w klinikach od ponad 12 lat Âwiat outwardzalny system àczàcy

Bardziej szczegółowo

Inlay e kompozytowe dlaczego nie? Wykonywanie wysokiej jakości inlay ów kompozytowych przy użyciu GrandioSO Inlay System w trakcie jednej wizyty

Inlay e kompozytowe dlaczego nie? Wykonywanie wysokiej jakości inlay ów kompozytowych przy użyciu GrandioSO Inlay System w trakcie jednej wizyty dr Klaus Peter Hoffmann Inlay e kompozytowe dlaczego nie? Wykonywanie wysokiej jakości inlay ów kompozytowych przy użyciu GrandioSO Inlay System w trakcie jednej wizyty Kompozyty światłoutwardzalne są

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Technologia przysz oêci w kompozytach. WłaÊnie dost pna!

Technologia przysz oêci w kompozytach. WłaÊnie dost pna! Technologia przysz oêci w kompozytach. WłaÊnie dost pna! Materiał z o ony do szybkich wype nieƒ w odcinku bocznym Tetric EvoCeram Kompozyt do modelowania w jednej warstwie Tetric EvoCeram Nowa technologia

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Tymczasowe korony i mosty

Tymczasowe korony i mosty 2 Tymczasowe korony i mosty CEMENTY TYMCZASOWE 2.2 NARZĘDZIA DO USUWANIA CEMENTÓW TYMCZASOWYCH 2.3 MATERIAŁY DO WYKONYWANIA TYMCZASOWYCH KORON I MOSTÓW 2.4 Cementy tymczasowe TempBond TempBond jest chemowiążącym

Bardziej szczegółowo

Rebilda DC. Rebilda Post System. Rebilda

Rebilda DC. Rebilda Post System. Rebilda Rebilda DC Rebilda Post System Rebilda Rebilda DC JEDNORODNA REKONSTRUKCJA FILARU ZĘBA Współczesne kompozyty i systemy łączące umożliwiają rekonstrukcję poważnie zniszczonych zębów, nawet w przypadku całkowitej

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości

Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Bulk-Fill Composite - Jeden kompozyt - Dwie gęstości Praktyczny, szybki i niezawodny Warstwowe wypełnianie ubytku jest metodą z wyboru w celu skompensowania naprężeń wynikających ze skurczu konwencjonalnego

Bardziej szczegółowo

Aby dbaç o z by Twojego dziecka

Aby dbaç o z by Twojego dziecka Dzieci rosnà i dlatego Mamy szczotk dla ka dego! Sà ró ne okresy w yciu dziecka. Na szcz Êcie dla ka dego z nich mamy innà szczoteczk. Firma OralB stworzy a kompletny zestaw szczoteczek tradycyjnych i

Bardziej szczegółowo

Amaris naturalnie PrOsTy, PO PrOsTu ładny.

Amaris naturalnie PrOsTy, PO PrOsTu ładny. Naturalnie prosty, po prostu ładny. Amaris Naturalne wypełnienia Dwa proste kroki naturalna technika nakładania warstwami wspaniały efekt Prosta technika Przez dziesięciolecia lekarze stomatolodzy stosowali

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Bądź w pełni sobą. Dlaczego odbudowa nawet jednego brakującego zęba jest tak ważna.

Bądź w pełni sobą. Dlaczego odbudowa nawet jednego brakującego zęba jest tak ważna. Bądź w pełni sobą. Dlaczego odbudowa nawet jednego brakującego zęba jest tak ważna. Straciłeś ząb i nie wiesz, co teraz zrobić? A może dentysta musiał usunąć ci któryś z tylnych zębów i nie widzisz potrzeby

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

PHONARES KARTA WIELKOÂCI I KSZTAŁTU Z BÓW. SR PHONARES NHC SR PHONARESTyp NHC SR PHONARESLingual NHC

PHONARES KARTA WIELKOÂCI I KSZTAŁTU Z BÓW. SR PHONARES NHC SR PHONARESTyp NHC SR PHONARESLingual NHC Phonares-ZFK-pol.qxd:zfk 15.9.2010 11:05 Uhr Seite 1 SR PHONARES A R C Y D Z I E Ł O N O W O C Z E S N O Â C I KARTA WIELKOÂCI I KSZTAŁTU Z BÓW SR PHONARES NHC SR PHONARESTyp NHC SR PHONARESLingual NHC

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

RESTYLANE - kwas hialuronowy

RESTYLANE - kwas hialuronowy RESTYLANE - kwas hialuronowy Co to jest Restylane Restylane Vital to stabilizowany kwas hialuronowy pochodzenia niezwierzęcego, powoduje aktywacje fibroblastów, które w sposób charakterystyczny dla młodej

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE

ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE 2016 CENNIK ORTODONCJA-STOMATOLOGIA I INNE SPECJALIZACJE LEKARSKIE MARIA MATLOK SZANOWNY PACJENCIE Proszę zwrócić uwagę, że cennik jest informacją ogólną, nie uwzględniającą specyfikacji każdego przypadku.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pacjenta. Marzysz. o pi kniejszym. uêmiechu? all ceramic all you need. IPSe.max

Informacja dla pacjenta. Marzysz. o pi kniejszym. uêmiechu? all ceramic all you need. IPSe.max Informacja dla pacjenta Marzysz o pi kniejszym uêmiechu? IPSe.max all ceramic all you need Marzenie o pi kniejszym uêmiechu mo e si spe niç Nie wszystkich natura obdarowa a idealnym uêmiechem. Z by mogà

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Kifoplastyka i wertebroplastyka

Kifoplastyka i wertebroplastyka Opracowanie zawiera opis przebiegu operacji wraz ze zdjęciami śródoperacyjnymi. Zawarte obrazy mogą być źle tolerowane przez osoby wrażliwe. Jeśli nie jesteście Państwo pewni swojej reakcji, proszę nie

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

GLUMA 2Bond. Więcej korzyści bez bólu. Silne łączenie.

GLUMA 2Bond. Więcej korzyści bez bólu. Silne łączenie. GLUMA 2Bond Więcej korzyści bez bólu Silne łączenie. GLUMA silne łączenie 25 lat doświadczenia w rozwijaniu bezpiecznych i wygodnych w użyciu systemów łączących GLUMA firmy Heraeus jest uznaną marką o

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy

Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy KARTA KOLORÓW Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy domów. Ciep e, atwe w obróbce i kszta towaniu, przyjazne. Niestety, b dàc podatne na uszkodzenia, wymaga ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Symulacja leczenia estetycznego

Symulacja leczenia estetycznego Z CODZIENNEJ PRAKTYKI dr Marcelo Balsamo Symulacja leczenia estetycznego przy użyciu samopolimeryzującego materiału kompozytowego Jakiekolwiek leczenie stomatologiczne zostaje podjęte, trzeba zawsze pamiętać,

Bardziej szczegółowo

Wk!ady mog" by' w razie potrzeby sterylizowane w temperaturze do 135 C.

Wk!ady mog by' w razie potrzeby sterylizowane w temperaturze do 135 C. Wk!ady OliPost Light s" widoczne na zdj#ciach RTG. Zosta!o to osi"gni#te dzi#ki optymalizacji sk!adu materia!u bazowego sk!adaj"cego si# w 68% z w!ókien szklanych (z 19% udzia!em cyrkonu) oraz w 32% z

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

Materiał posiada hydrofobową matrycę żywiczną i charakteryzuje się bardzo niskim skurczem polimeryzacyjnym oraz niską sorpcją wody.

Materiał posiada hydrofobową matrycę żywiczną i charakteryzuje się bardzo niskim skurczem polimeryzacyjnym oraz niską sorpcją wody. Filtek Silorane Opis produktu Materiał o niskim skurczu do wypełnień w zębach bocznych Filtek Silorane, produkowany przez 3M ESPE, jest światłoutwardzalnym, widocznym na zdjęciach rtg materiałem kompozytowym

Bardziej szczegółowo

JakoÊç na wy àcznoêç.

JakoÊç na wy àcznoêç. . Kàtnice, prostnice, turbiny. JakoÊç na wy àcznoêç. Ekstra klasa dla prawdziwych mistrzów i ekspertów. W promocyjnej cenie tylko do 31 Marca 2010. Made in Germany Trwa oêç w konkurencyjnej cenie! Made

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Zestaw do naprawy szyb

Zestaw do naprawy szyb Zestaw do naprawy szyb Art. nr 010215 Instrukcja obsługi 1 Z pomocą niniejszego zestawu możecie Pstwo szybko i tanio naprawiać uszkodzenia szyb samochodowych spowodowane uderzeniem kamieni. Demontaż szyby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE

J4320 WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE WERSJA POLSKA PRODUKT TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO WYDANIE: WRZESIEŃ 04 ZASTĘPUJE WSZYSTKIE POPRZEDNIE EDYCJE Lakier bezbarwny 2K w systemie MS P190-598 Produkty P190-598 Lakier bezbarwny 2K MS P210-796/-798/-828/-847

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007 Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych Michał Burdyński Koło o ISPE AMG 2007 Na początek trochę faktów Roczny wzrost przemysłu u opakowań farmaceutycznych szacuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

FGP - dopasowane utrzymanie Wysokiej jakości, trwałe, indywidualne, powierzchniowe utrzymanie koron teleskopowych i stożkowych

FGP - dopasowane utrzymanie Wysokiej jakości, trwałe, indywidualne, powierzchniowe utrzymanie koron teleskopowych i stożkowych FGP - dopasowane utrzymanie Wysokiej jakości, trwałe, indywidualne, powierzchniowe utrzymanie koron teleskopowych i stożkowych System indywidualnego dopasowania utrzymania daje lekarzom i technikom całkowicie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Silorane Wyznaczamy nowe standardy w dziedzinie materiałów kompozytowych

Silorane Wyznaczamy nowe standardy w dziedzinie materiałów kompozytowych okladka filtek silorane.indd 1 8/3/7 2:8:48 PM Silorane Wyznaczamy nowe standardy w dziedzinie materiałów kompozytowych W porównaniu z pierwszymi materiałami na bazie ywic, nowoczesne materiały kompozytowe

Bardziej szczegółowo

prosto i łatwo, piękny UŚMIECH

prosto i łatwo, piękny UŚMIECH prosto i łatwo, piękny UŚMIECH logiczny, innowacyjny system do uzupełnień stworzony, aby za każdym razem oszczędzać czas Your Smile. Our Vision. Jak skład zęba wpływa na jego kolor. Ponieważ kolor zęba

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia!

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! 8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Jesteśmy po to, aby Państwu doradzić! Czym jest zapalenie przyzębia (periodontitis)? Przyzębie to zespół tkanek otaczających ząb i utrzymujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE W HOLANDII: Ubezpieczenie zdrowotne (zorgverzekering)

ŻYCIE W HOLANDII: Ubezpieczenie zdrowotne (zorgverzekering) Wszyscy mieszkańcy Holandii są prawnie zobowiązani do ubezpieczenia się na pokrycie kosztów opieki medycznej, w tym lekarza domowego, szpitala jak również lekarstw. Obowiązek przyjęcia Ubezpieczyciele

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Express. Idealnie. za pierwszym razem! A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji 3M ESPE

Express. Idealnie. za pierwszym razem! A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji 3M ESPE Express 3M ESPE XT A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji Idealnie za pierwszym razem! 3M ESPE Âwiatowy lider w dziedzinie mas wyciskowych 3M ESPE ponad 40 lat doêwiadczeƒ w dziedzinie mas wyciskowych

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo