Kerr News. Twoja praktyka jest naszà inspiracjà. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kerr News. Twoja praktyka jest naszà inspiracjà. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012"

Transkrypt

1 Prof. Angelo Putignano dzieli si wiedzà na temat nowego przewodnika nak adania warstwowego materia u Herculite XRV Ultra. Czytaj wi cej na stronie 13. Nowy zestaw Aesthetic Kit zawierajàcy materia kompozytowy i narz dzia do uzyskania wysoce estetycznych wype nieƒ oraz przewodnik stratyfikacji. Czytaj wi cej na stronie 11. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012 Kerr News Twoja praktyka jest naszà inspiracjà.

2 2 Kerr News Październik 2012 Spis treêci 3 Witamy w Êwiecie Kerr Europe! Marco Dolci, Prezydent Kerr Europe 4 Artykuł kliniczny: Nowa metoda wykonywania wype nieƒ w odcinku bocznym 7 Badania kliniczne: Wypełnienia w ubytkach klasy II materiałem kompozytowym typu bulk fill w porównaniu z kompozytem nakładanym warstwami raport sześciomiesięczny 9 Informacje o produkcie: SonicFill nareszcie prawdziwa procedura bulk fill, która jest łatwa i przewidywalna 10 Informacje o produkcie: Nowy produkt jesienią 2012! 11 Informacje o produkcie: Herculite XRV Ultra : jedyny kompozyt do gabinetu 13 Artykuł kliniczny: Nowy przewodnik nakładania warstwowego materiału Herculite XRV Ultra, który ułatwia odbudowę i uzyskanie niewidocznych wypełnień w zębach przednich Imprint Wydawca KerrNews: Kerr Europe Via Strecce Bioggio Switzerland Redakcja: Debra Engler Wsparcie redakcji i koordynacja: Arianna Leo Grafiki i litografie w czasopiêmie KerrNews: Kerr Europe Wspó autorzy: Manula Brusoni, Iva Fruniova, Olga Lamua-Olivar, Luisa Roncoroni, Anamaria Negulici, Fabio Tursi Drukowane w: Faenza Industrie Grafiche Srl Via Vittime Civili di Guerra, Faenza RA W ochy 15 Informacje o produkcie: OptiBond XTR. Esencja wiedzy firmy Kerr w zakresie adhezji skupiona w jednym produkcie 16 Badania kliniczne: Randomizowane badania kliniczne oceniające skuteczność kliniczną dwuetapowego samotrawiącego materiału adhezyjnego: raport jednoroczny 18 Najbardziej popularny system formówek KerrHawe: Kerr: od tradycji do innowacji. Ewolucja systemów formówek: SuperMat i MetaFix 20 Informacje o produkcie: Nowa udoskonalona wersja formówek MetaFix. Anatomiczne, łatwe w użyciu formówki typu all-in-one! 22 Informacje o produkcie: Vertise Flow. Rewolucyjny kompozyt nowej generacji 23 Artykuł kliniczny: Cementowanie onlaya kompozytowego z wykorzystaniem kompozytu o średniej gęstości i ultradźwięków 24 Badania kliniczne: Badanie kliniczne Vertise Flow w wypełnieniach klasy II: obserwacja 24-miesięczna Czekamy na Paƒstwa opinie! Je eli chcà Paƒstwo uzyskaç wi cej informacji lub podzieliç si z nami opinià na temat niniejszego wydania KerrNews, prosimy o kontakt B dziemy wdzi czni za Paƒstwa sugestie! Uprzejmie informujemy, e wybór materia ów i podejêcie kliniczne opisane w artyku ach autorów odzwierciedlajà ich w asne, osobiste doêwiadczenia i praktyki. 28 Marki Kerr

3 Od wydawcy 3 Witamy w Êwiecie Kerr Europe! Je eli chcesz szybko dowiedzieç si czegoê o firmie Kerr, wystarczy przeczytaç numer KerrNews, który, Drogi Czytelniku, w aênie trzymasz w r kach. Praktyka biznesowa, którà stosujemy opiera si na podstawowych warto- Êciach naszej spó ki matki firmy Danaher. Wierzymy, e pracownicy sà naszym najcenniejszym dobrem, skupiamy si na pracy zespo owej oraz wysokiej wiarygodnoêci i wzajemnym szacunku. Dla nas jakoêç i opinie klientów sà ZAWSZE na pierwszym miejscu, wiodàca granica innowacji wyznacza naszà przysz oêç, a naszym sposobem na ycie jest ciàg e doskonalenie (Kaizen). Te i pozosta e kluczowe wartoêci stanowià podstaw, na której opieramy naszà prac w firmie Kerr, wyraênie koncentrujàc wysi ki na dwóch elementach: misji biznesowej Twoja praktyka jest naszà inspiracjà i na modelu biznesowym firmy Danaher. Istotà naszej dzia alnoêci sà ciàg e przemiany. Sprawdza si to w dziedzinie innowacji zastosowanych w badaniach i rozwoju, które umo liwi y stworzenie prze omowych produktów, np. SonicFill czy OptiBond Solo Plus, oraz przyczyni y si do poprawy procesu produkcji. Nie realizujemy tych zmian dla w asnego dobra ich celem jest coê wa niejszego. JesteÊmy pasjonatami pracy, którà wykonujemy i wiemy, e zrównowa ona strategia doprowadzi do d ugoterminowego sukcesu. W niniejszym wydaniu KerrNews przedstawiamy esencj naszej dzia alnoêci. Bie àcy numer czasopisma zawiera raporty, wywiady i eseje obejmujàce dzia alnoêç firmy Kerr w Europie. Liderzy opinii zwracajà uwag na aspekty kliniczne, a lekarze z wielu krajów prezentujà zalety i korzyêci ze stosowania naszych produktów. Nawet je eli, tak jak we wszystkich firmach, fakty i liczby odgrywajà kluczowà rol, my zawsze skupiamy si na ludziach. Dlatego w czasopiêmie, obok informacji o materia ach firmy Kerr, pojawiajà si przypadki kliniczne przygotowane przez lekarzy i higienistki dentystyczne, a tak e informacje o pracownikach Kerr, którzy znajdujà si za kulisami. Przeglàdajàc strony niniejszego wydania KerrNews b dziesz zaskoczony tym, jak bardzo ró norodna jest dzia alnoêç firmy Kerr w Europie. Zapraszamy do lektury i yczymy mi ej zabawy! Marco Dolci Prezydent Kerr Europe

4 4 Artyku kliniczny Nowa metoda wykonywania wype nieƒ w odcinku bocznym Prof. Luca Giachetti, MD, DMD, MSc Absolwent Medycyny i Chirurgii w 1983 roku, specjalizacja w odontostomatologii w 1986 roku na Wydziale Medycznym na Uniwersytecie we Florencji. Stopieƒ magistra (MSc) w zakresie Materia ów stomatologicznych w 2009 roku na Wydziale Stomatologicznym na Uniwersytecie w Sienie. Profesor w Instytucie Materia ów Stomatologicznych i Stomatologii protetycznej, Wydzia Stomatologii na Uniwersytecie we Florencji Dyrektor kursów podyplomowych w zakresie stomatologii estetycznej i adhezyjnej, Wydzia Stomatologii na Uniwersytecie we Florencji Szef stomatologiczny personelu Stomatologii Zachowawczej, Szpital-Uniwersytet Careggi, w oskie NFZ, Florencja. Cz onek wydzia u mi dzynarodowego programu doktoranckiego: Biotechnologia i biomateria y stomatologiczne na Wydziale Stomatologii na Uniwersytecie w Sienie. Cz onek Towarzystwa Edukacji i Rozwoju, Stomatologia Warwick, na Uniwersytecie Warwick, Coventry (Wielka Brytania). Wyk ady na konferencjach i sympozjach oraz publikacje na temat stomatologicznych materia ów adhezyjnych i kompozytów w mi dzynarodowych czasopismach stomatologicznych. Prowadzi prywatnà praktyk w centrum Florencji. Prof. Luca Giachetti, MD, DMD, MSc Wydzia stomatologiczny, Uniwersytet we Florencji, W ochy Wprowadzenie Ewolucja materia ów kompozytowych i technik adhezyjnych w znacznym stopniu zmieni a podejêcie do wype nieƒ w obszarach z bów bocznych. Zalety wype nieƒ adhezyjnych to nie tylko estetyka, ale przede wszystkim mo liwoêç zachowania wi kszej iloêci zdrowych tkanek i zapewnienie wzmocnienia pozosta ej struktury z ba. Aby ca kowicie wykorzystaç zalety stomatologii adhezyjnej, nale y post powaç ÊciÊle zgodnie z zalecanymi procedurami post powania klinicznego. Dzi ki temu mo na ograniczyç efekty skurczu polimeryzacyjnego w postaci napr eƒ, które odpowiadajà za wi kszoêç niepowodzeƒ klinicznych. Producenci skoncentrowali swoje wysi ki na stworzeniu materia ów, które sà atwiejsze w u yciu i które jednoczeênie sà w stanie zminimalizowaç zwiàzane z nimi problemy. Jest to kierunek, który przyj to wprowadzajàc na rynek system SonicFill. SonicFill àczy cechy kompozytu o niskiej g stoêci i kompozytu uniwersalnego. Poprzez aktywacj kompozytu energià dêwi kowà mo liwe jest czasowe zmniejszenie g stoêci produktu, co u atwia na o enie materia u do ubytku i uzyskanie doskona ej adaptacji. Po zaprzestaniu dzia ania energii dêwi kowej kompozyt odzyskuje g stà konsystencj, zapewniajàcà atwoêç upychania i modelowania. Producent podaje, e produkt wykazuje nast pujàce zalety: SzybkoÊç: skrócenie czasu pracy, mo liwoêç nanoszenia pojedynczych warstw o gruboêci maksymalnie do 5 mm. NiezawodnoÊç: zmniejszony skurcz i dobre dopasowanie do Êcian ubytku z powodu niskiej poczàtkowej g stoêci. atwoêç: materia nak ada si do ubytku z kapsu ki, regulujàc szybkoêç nak adania w àcznikiem no nym. Poni ej przedstawiamy przypadek kliniczny, w którym bezpoêrednie wype nienia w pierwszym kwadrancie wykonano materia em SonicFill. Przypadek kliniczny Pacjent p ci m skiej, z akceptowalnym poziomem higieny jamy ustnej. W prawym kwadrancie szcz ki widoczne sà wadliwe wype nienia z amalgamatu, z oznakami nieszczelnoêci brze nej, zgodnej z wiekiem wype nieƒ oraz z widocznymi Êladami zu ycia w strefach kontaktu zwarciowego. W z bie 15 widoczna próchnica pierwotna od strony dystalnej. Plan leczenia przewidywa usuni cie starych wype nieƒ amalgamatowych, usuni cie próchnicy i bezpoêrednie wype nienie ubytków materia em kompozytowym Sytuacja poczàtkowa: zàb 16 stare wype nienie amalgamatowe z próchnicà od strony mezjalnej, zàb 15 próchnica pierwotna od strony dystalnej, zàb 14 stare wype nienie amalgamatowe przeznaczone do wymiany. Izolacja pola zabiegowego za pomocà koferdamu stabilizowanego uniwersalnà klamrà SoftClamp. Widok po usuni ciu wype nieƒ amalgamatowych. Listwy brze ne sàsiednich z bów sà zabezpieczone metalowymi formówkami przed uszkodzeniem.

5 Artyku kliniczny Dost p do ubytków próchnicowych. Ubytki po usuni ciu zdemineralizowanych tkanek, wyp ukaniu i osuszeniu. Opracowanie brzegów ubytku przy u yciu instrumentu SonicSys Metalowe formówki sekcyjne umieszczone przy ubytkach w z bach 16 i 15, ustabilizowane klinem drewnianym. Formówka MetaFix All-in-One za o ona na zàb 14 i ustabilizowana drewnianym klinem. Formówki in situ, widoczne doskona e dopasowanie formówek w cz Êci dodziàs owej. Aplikacja primera (Primer) samotrawiàcego systemu wià àcego OptiBond XTR Aplikacja czynnika àczàcego (Adhesive) systemu wià àcego OptiBond XTR. Aplikacja cienkiej warstwy kompozytu o ma ej g stoêci Premise Flowable. Wype nienie ubytku klasy II MO w z bie 16 materia em kompozytowym SonicFill Zastosowano CompoRoller do uzyskania adaptacji (koƒcówka owalna) i do nadania kszta tu powierzchni (koƒcówka p omykowa). Po aplikacji kompozytu SonicFill do ubytku na powierzchni ujàcej. Modelowanie kompozytu SonicFill za pomocà narz dzia Suter DD1-DD2.

6 6 Artyku kliniczny Wype nienie ubytku OD 15 jednà warstwà materia u SonicFill. Wype nienie ubytku OD 14 jednà warstwà materia u SonicFill. Charakteryzacja bruzd za pomocà Kolor + Plus Brown (bràzowy) Wype nienia po opracowaniu. Gotowe wype nienia po kontroli zwarciowej. Kontrola po 1 tygodniu. 15:39 15:42 15:47 15:52 15:55 Wnioski Mo liwoêç jednoetapowego wype niania ubytków o g bokoêci do 5 mm skutecznie przyspiesza prac podczas wykonywania wype nienia. Kompozyt SonicFill wykazuje dobrà adaptacj brze nà i nie klei si do narz dzi. Po wy àczeniu wibracji dêwi kowych przybiera idealnà konsystencj do modelowania i atwo zachowuje nadany kszta t. Z estetycznego punktu widzenia materia jest mo e lekko przezierny, aby umo liwiç wi kszà g bokoêç polimeryzacji, jednak wype nienie mo na poddaç indywidualizacji przy u yciu Kolor Plus, nadajàc mu bardziej naturalny efekt. Ostatecznie, jeêli kontrole d ugoterminowe wyka à, e zachowana jest szczelnoêç brze na, b dziemy w stanie potwierdziç, e wykonaliêmy istotny krok w kierunku uproszczenia procedur wype nieƒ bezpo- Êrednich materia ami kompozytowymi w obszarach z bów bocznych.

7 Badania kliniczne 7 Wype nienia w ubytkach klasy II materia em kompozytowym typu bulk fill w porównaniu z kompozytem nak adanym warstwami - raport szeêciomiesi czny Frankenberger R, Schulz M, Roggendorf MJ, Uniwersytet Philippsa Marburg, Marburg, Niemcy; Holl S, prywatna praktyka, Geislingen, Niemcy; Seitner T, prywatna praktyka, Singen, Niemcy. SonicFill po na o eniu. Cel badania Niniejsze badanie kliniczne mia o na celu ocen i porównanie szeêciomiesi cznego zachowania klinicznego dwóch ró nych rodzajów materia ów kompozytowych: innowacyjnego kompozytu typu bulk fill SonicFill oraz tradycyjnego, nak adanego warstwami materia u z o onego Herculite XRV Ultra. Oceniane/stosowane produkty Kompozyt typu bulk fill SonicFill, kompozyt przeznaczony do techniki warstwowej Herculite XRV Ultra, trzyetapowy system wià àcy oparty na technice ca kowitego wytrawiania OptiBond FL. Wyniki Po szeêciu miesiàcach ogólny wskaênik powodzenia dla wszystkich badanych materia ów wynosi 94,9% (algorytm prze ycia metodà Kaplana-Meiera), z niepowodzeniem szeêciu wype nieƒ (po trzy w ka dej grupie). Tabela poni ej przedstawia szczegó owe informacje dla ka dego kompozytu. Ani rodzaj materia u do wype nieƒ, ani lokalizacja wype nienia nie mia y znaczàcego wp ywu na adne z kryteriów oceny. Wnioski W ciàgu szeêciu miesi cy obserwacji zarówno jednoetapowy kompozyt typu bulk fill, jak i kompozyt nak adany warstwami zachowywa y si zadowalajàco. Obydwa kompozyty nie wykazywa y istotnej ró nicy w zakresie jakoêci klinicznej. Pe ny raport mo na znaleêç na SzeÊciomiesi czne wyniki kliniczne dla wype nieƒ wykonanych z materia ów SonicFill i Herculite XRV Ultra SonicFill szeêç miesi cy po zabiegu. SonicFill Herculite XRV Ultra Wskaênik powodzenia 95,3% 94,5% Z amanie kompozytu 1 0 Próchnica wtórna 1 2 Utrzymujàca si nadwra liwoêç 1 1

8 Wszystko, co potrzebne do wykonania wype nieƒ w z bach bocznych, w jednym zestawie! atwe w u yciu, uniwersalne produkty Wygoda Oszcz dnoêç czasu i pieni dzy przy regularnych zakupach Na proêb klientów firma Kerr opracowa a nowy zestaw akcesoriów do wype nieƒ z bów bocznych. Zestaw zawiera wiele popularnych produktów, takich jak: kliny drewniane, krà ki Êcierne OptiDisc, szczoteczki do polerowania OptiShine, paski Êcierne OptiStrip, jak równie niektóre z najbardziej innowacyjnych produktów stomatologicznych, m.in. formówki MetaFix i gumki do polerowania Opti1Step. W przypadku stosowania tych produktów razem z systemem SonicFill, przeznaczonym do wykonywania wype nieƒ bulk fill, personel stomatologiczny mo e sprawnie wykonaç wype nienia w z bach bocznych majàc w r kach szybkie, atwe w u yciu i najbardziej innowacyjne produkty dost pne na rynku. Art Hawe Posterior Restoration Kit ZawartoÊç: Opis produktu Sygn. / Nr kat. MetaFix Small 20 / Art. Nr MetaFix Medium 30 / Art. Nr MetaFix Large 20 / Art. Nr Wedges Turquoise, Mini / Art. Nr. 822/05 Wedges Orange, / Art. Nr. 822/10 Wedges White, / Art. Nr. 822/20 OptiShine polishing brush 3 / Art. Nr Opti 1 Step Polisher Flame 2 / Art. Nr Opti 1 Step Polisher Cup 2 / Art. Nr OptiStrip Finishing 4 mm 50 / Art. Nr OptiStrip Polishing 4 mm 50 / Art. Nr OptiDisc Standard Mandrel 2 / Art. Nr. 195 OptiDisc Short Mandrel 2 / Art. Nr. 196 OptiDisc Extra-Coarse 12,6 mm 20 / Art. Nr OptiDisc Coarse/Medium 12,6 mm 20 / Art. Nr OptiDisc Fine 12,6 mm 20 / Art. Nr OptiDisc Extra-Fine 12,6 mm 20 / Art. Nr Zapraszamy do skorzystania z promocji wprowadzajàcej i uzyskania wymiernych oszcz dnoêci! Skontaktuj si z nami i zapytaj o t wyjàtkowà ofert. Kerr Polska ul. Londyńska 27, Warszawa tel , fax: Twoja praktyka jest naszà inspiracjà.

9 Informacje o produkcie 9 SonicFill nareszcie prawdziwa procedura bulk fill, która jest atwa i przewidywalna SonicFill jest jedynym aktywowanym dêwi kami materia em typu bulk fill na rynku, umo liwiajàcym jednoetapowe wype nianie ubytków o g bokoêci do 5 mm. Specjalne modyfikatory w tym mocno wysyconym kompozycie o niskim skurczu polimeryzacyjnym reagujà na aktywacj dêwi kowà przy u yciu instrumentu SONICFill, wyraênie zmniejszajàc g stoêç materia u podczas nak adania i jednoczeênie zapewniajàc lepszà adaptacj do Êcian ubytku. Po zakoƒczeniu aktywacji, kompozyt powraca do g stej, zwartej konsystencji, która u atwia nadanie kszta tu i modelowanie wype nienia. Podczas fazy modelowania kompozyt ma woskowà, nieklejàcà konsystencj i jest bardzo atwy w pracy. G ówne cechy SonicFill: 1. Pierwszorz dna adaptacja mm g bokoêci polimeryzacji. 3. Brak pustych przestrzeni w kompozycie. Aktywacja dêwi kiem sprawia, e zachowanie kompozytu ma dodatkowe zalety, których nie mo na uzyskaç w inny sposób. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanu Nowy Jork w Buffalo wykaza y, e, dzi ki zmianie g stoêci, wype nienia z SonicFill pozbawione sà pustych przestrzeni, które wyst pujà w przypadku innych p ynnych kompozytów dost pnych na rynku. Liczba próbek Liczba próbek z pustymi przestrzeniami lub bez takich przestrzeni 0 SonicFill 2 8 Filtek Supreme Ultra 9 Surefil SDR brak pustych przestrzeni próbki z pustymi przestrzeniami 1 Badanie przeprowadzone przez dr. Carlosa Munoza, Uniwersytet Stanu Nowy Jork w Buffalo, USA Znaczne ró nice wykryto w zakresie liczby pustych przestrzeni mi dzy Filtek Supreme Ultra i Sonicfill (p<0,05) oraz mi dzy Filtek Supreme Ultra i Surefil SDR Flow (p<0,05). SONICFILL WCHODZI DO PIERWSZEJ 100! Produkt SonicFill zosta wpisany na list 100 najlepszych produktów roku, og aszanà przez czasopismo Dentistry Today. Co roku nagroda ta jest przyznawana produktom, które wykazujà najwi kszy potencja poprawy produktywnoêci, wydajnoêci, rezultatów i odbioru przez pacjentów. Przekonaj si, dlaczego tysiàce stomatologów stosuje SonicFill w praktyce. Zarejestruj si, aby umówiç si na demonstracj

10 10 Informacje o produkcie Nowy produkt jesienià 2012! Nowy produkt Cleanic Light, bez substancji aromatycznych, bez sztucznych barwników. Prostota natury przynosi nowà, bezsmakowà past profilaktycznà, wskazanà zw aszcza dla osób z alergiami. Wiedz firmy Kerr oraz jej ponad 20-letnie doêwiadczenie kliniczne w zakresie profilaktyki i higieny jamy ustnej wykorzystano do opracowania i wprowadzenia na rynek nowej pasty profilaktycznej: Cleanic Light. Cleanic Light jest nowà pastà profilaktycznà all-in-one, niezawierajàcà substancji aromatycznych i sztucznych barwników, wskazanà zw aszcza dla pacjentów z alergiami, jak równie dla pacjentów, którzy doceniajà bezsmakowe oraz Êwie e uczucie w jamie ustnej. Cleanic Light wykorzystuje zalety opracowanej przez nas technologii perlitu, która sprawia, e ta pasta profilaktyczna jest wyjàtkowa. Perlit zawarty w paêcie naturalne szk o wulkaniczne ma czàstki o p askim kszta cie (p ytki). Poczàtkowo dzia a jak Êrodek Êcierny i czyêci powierzchni z ba. Po kilku sekundach, pod naciskiem, czàstki perlitu p kajà i ich kraw dzie stajà si bardziej zaokràglone (zdj cia 1, 2). Tym samym, pasta czyszczàca zamienia si w past polerujàcà. Odbywa si to w ciàgu ok. 7 sekund od momentu rozpocz cia aplikacji pasty. Szybka zmiana profilu czàstek Cleanic zmniejsza ryzyko nadmiernego Êcierania tkanek twardych z ba (Êrednia wartoêç wspó czynnika ÊcieralnoÊci RDA: 27). Zdj cie 1 Czàstka perlitu przed aplikacjà. Zdj cie 2 Czàstka perlitu po ok. 15 sekundach. Firma Kerr oferuje kilka profesjonalnych past do zabiegów profilaktycznego czyszczenia i polerowania, jak równie ró ne rodzaje gumek (Pro-Cups ) i szczoteczek (Pro-Brush ) do zamontowania na kàtnicy lub koƒcówce profilaktycznej. Pasta Cleanic jest dost pna w ró nych wersjach smakowych (klasycznie mi towa z fluorem, bezmentolowe zielone jab uszko i guma balonowa) oraz w ró nych rodzajach opakowaƒ (opakowania jednorazowe, s oiki, tuby).

11 Informacje o produkcie 11 Herculite XRV Ultra : jedyny kompozyt do gabinetu Wraz z obserwowanym w ciàgu ostatnich lat rozwojem nanotechnologii, materia y kompozytowe podlega y wyjàtkowym udoskonaleniom w zakresie estetyki, polerowalnoêci i w aêciwoêci u ytkowych. Udoskonalenia te prowadzi y do zwi kszenia atwoêci stosowania materia ów przez lekarza i uzyskania lepszych efektów estetycznych, zwi kszajàcych jednoczeênie zadowolenie pacjenta. Dzi ki tym zmianom uzyskano kompozyty uniwersalne, które zapewniajà skutecznà prac w odcinku przednim oraz bocznym i które eliminujà koniecznoêç posiadania w gabinecie kilku systemów do wype nieƒ. Unikalny wype niacz 0.4 w materiale Herculite XRV Ultra Unikalna kombinacja wype niacza sk adajàca si z opatentowanego wype niacza 0.4 firmy Kerr, prepolimeryzowanych kompleksów i nanowype niacza oferuje zrównowa one w aêciwoêci zapewniajàce uniwersalne zastosowanie kompozytu w gabinetacie stomatologicznym. Herculite XRV Ultra zawiera 78% wag. wype niacza, a Êredni rozmiar zastosowanych czàstek wynosi 0,4 mikrona. Rozmiar czàstek i du a zawartoêç wype niacza zapewniajà ponadprzeci tne w aêciwoêci mechaniczne, umo liwiajàce przeciwstawianie si du ym obcià eniom mechanicznym, wyst pujàcym zwykle w z bach bocz- Analiza SEM Obrazy SEM ró nych kompozytów w powiększeniu x. Z materiałów wypalono" ywice, aby uzyskać prawdziwy rozmiar cząstek wypełniacza. Kompozyty z nanoczàsteczkami Kompozyt mikrohybrydowy Herculite XRV Ultra Gradia Direct TPH3 Venus

12 Enamel A1 A2 A3 A3.5 A4 Dentine ne A2 2.0 mm A2 2.0 mm A3 2.0 mm A3 A4 2.0 mm Enamel Incisal Light Medium Medium Medium Medium Enamel Incisal A1 0.5 mm Light 0.3 mm A2 0.5 mm Medium 0.3 mm A3 0.3 mm Medium 0.2 mm A mm Medium 0.2 mm A4 0.2 mm Medium 0.1 mm Enamel A1 A2 A3 A3.5 A4 Dentine ne A2 A2 2 mm 2.0 mm Enamel A1 A2 0.5 mm 0.5 mm A3 2.0 mm A3 0.3 mm A3 A4 2.0 mm m Enamel A mm A4 0.2 mm Dentine ne A3.5 A3.5 A3.5 A3.5 Enamel Characterisation of tooth with Kolor Plus A1 A2 0.5 mm 0.5 mm A3 0.5 mm A mm 12 Informacje o produkcie nych. JednoczeÊnie czàstki 0,4 sà wystarczajàco ma e, aby uzyskaç efekt kameleona, bardzo dobrà polerowalnoêç, trwa à g adkoêç powierzchni i naturalny wyglàd wype nienia, tak wa ny w rekonstrukcjach tkanek z bów przednich. Uniwersalny system odcieni Uniwersalny materia kompozytowy nie oznacza wy àcznie mo liwoêci uniwersalnego stosowania kompozytu do wype nieƒ ubytków w z bach przednich i bocznych. System odcieni Herculite XRV Ultra umo liwia klinicystom wybór mi dzy ró nymi technikami, w zale noêci od wymogów estetycznych i sytuacji klinicznej. Herculite XRV Ultra jest oferowany w 3 ró nych przeziernoêciach: z binowej, szkliwnej i brzegu siecznego. Odcienie szkliwne zapewniajà dobry efekt kameleona, wi c mo na je stosowaç samodzielnie do wype nieƒ w z bach bocznych oraz do wype nieƒ niewielkich ubytków w z bach przednich. Aby zapewniç wysokie walory estetyczne wype nieƒ w odcinku przednim i bocznym, lekarz mo e zastosowaç dodatkowo odcienie z binowe i szkliwne. Umo liwiajà one perfekcyjne odtworzenie szczegó ów anotomicznych i estetyki w technice z dwoma lub wieloma odcieniami. Technika z jednym odcieniem (odcieƒ szkliwny A2) zastosowana do wype nienia ubytków w z bach bocznych. Przypadki dzi ki uprzejmoêci Dr. Bruce LeBlanc Techniki z dwoma i wieloma odcieniami zastosowane do wype nieƒ ubytków w z bach przednich. Techniki z dwoma i wieloma odcieniami zastosowane do wype nieƒ ubytków w z bach bocznych. Przypadki dzi ki uprzejmoêci Prof. Angelo Putignano Nowy zestaw estetyczny z instrukcjà nak adania poszczególnych warstw kompozytu Najnowszym dodatkiem do gamy zestawów Herculite XRV Ultra jest nowo opracowany zestaw Esthetic Kit, zawierajàcy materia kompozytowy i akcesoria umo liwiajàce stworzenie estetycznych rekonstrukcji technikà z dwoma lub wieloma odcieniami materia u. Cz Êcià zestawu estetycznego jest szczegó owa instrukcja, wskazujàca jak, krok po kroku wykonaç naturalnie wyglàdajàce wype nienia w odcinku przednim i bocznym. Zestaw zawiera 6 strzykawek/opakowaƒ z kapsu kami, które zgodnie z tà instrukcjà wystarczàdowykonaniawype nieƒwtrzech najbardziej popularnych odcieniach: A2, A3 i A3,5. Gama proponowanych odcieni obejmuje odcienie szkliwne A2, A3 i A3,5, odcienie z binowe A2 i A3 oraz odcieƒ brzegu siecznego Incisal Medium. W celu uzyskania mistrzowskich rezultatów estetycznych zestaw zawiera równie modyfikatorykolorukolorplus wodcieniuniebieskim i bia ym, do stworzenia bia ych plam lubuzyskanialepszegoefektuhalowz bach przednich. Jednà z bardzo wa nych cz Êci zabiegu, niezb dnà do wykonania rekonstrukcji o du ej estetyce, jest etap opracowania wst pnego i polerowania. Do zestawu do àczyliêmy wi c komplet akcesoriów do opracowania wype nieƒ, niezb dny do nadania wype nieniom wysokiego, trwa ego po ysku. LAYER Y TECHNIQUE ANTERIOR LAYER TECHNIQUE E ANTERIOR R LAYER TECHNIQUE E POSTERIOR OR PREPARATION PARAT OF THE TOOTH Sample of A3 tooth created using dentine, enamel and incisal mass showing excellent resemblance em between en Vita A3 sample and composite sample. PREPARATION P RAT OF THE TOOTH Sample A3 using dentine and enamel mass s only, showing acceptable able results. PREPARATION PARAT A OF THE TOOTH MOCK-UP MOCK-UP Vita Shade A1 A2 A3 A3.5 A4 Vita Shade A1 A2 A3 A3.5 A4 Vita Shade A1 A2 A3 A3.5 FINISHING & POLISHING FINISHING & POLISHING Incisal L h FINISHING & POLISHINGO

13 Artyku kliniczny 13 Nowy przewodnik nak adania warstowego materia uherculitexrvultra, który u atwia odbudow i uzyskanie niewidocznych wype nieƒ w z bach przednich Przypadek dotyczy m odej, 25-letniej kobiety, która, jako dziecko, dozna a urazu z bów 11 i 21. Z by majà dwa wype nienia z widocznym zu yciem i o nieodpowiednim odcieniu. Po wykonaniu wybielania wewn trznego z ba 21 po trzech tygodniach wykonano bezpoêrednià rekonstrukcj z u yciem materia u w odcieniu A2. Ze wzgl du na zasi g planowanych wype nieƒ, zdecydowano si na odbudow z ba 11 podczas pierwszej wizyty, a z ba 21 na kolejnej wizycie, aby, w razie nieprawid owoêci, uniknàç koniecznoêci ponownego wykonania lub korekty obydwu rekonstrukcji. Dobrze zachowane kraw dzie z ba i dostateczna iloêç szkliwa wyeliminowa y potrzeb zastosowania wk adu koronowo-korzeniowego, pomimo niewielkich rozmiarów kikuta po usuni ciu starego wype nienia. Pozosta e szkliwo Êci to pod kàtem i wytrawiono kwasem ortofosforowym przez 15 sek. Nast pnie przygotowano z bin z u yciem samotrawiàcego primera Opti- Bond XTR Primer. Po na o eniu primera zastosowano na szkliwo i z bin czynnik àczàcy OptiBond XTR Adhesive. UjÊcie kana u wype niono materia em w odcieniu z binowym, stosujàc urzàdzenie Compothixo, aby uniknàç pozostawienia w materiale pustych przestrzeni. Âcian podniebiennà i Êciany boczne odtworzono jednà warstwà materia u w odcieniu szkliwnym, zgodnie z instrukcjà stratyfikacji, która, w takim przypadku, zak ada u ycie odcieni: A2 z binowego i A2 szkliwnego oraz cienkiej warstwy odcienia brzegu siecznego nak adanej na ca à powierzchni rekonstrukcji. Mas z binowà na o ono jednà porcjà, naêladujàc zaobserwowany wczeêniej wewn trzny kszta t anatomiczny. Materia szkliwny na o ono na z bin dwiema porcjami, przy u yciu koƒcówki urzàdzenia Compothixo w kszta cie opatki, próbujàc w ten sposób uniknàç wprowadzenia do materia u p cherzy powietrza i, w szczególnoêci, u atwiç na o enie ostatecznej, bardzo cienkiej warstwy materia u w odcieniu brzegu siecznego. Przy nak adaniu materia ów zgodnie z instrukcjà stratyfikacji zasadnicze znaczenie odgrywa precyzja nieodpowiednia gruboêç warstw materia u mo e prowadziç do uzyskania niew aêciwych efektów kolorystycznych. Urzàdzenie Compothixo jest w takich przypadkach wa nym narz dziem u atwiajàcym rozprowadzenie materia u bez wprowadzania p cherzy powietrza i zapewniajàcym w aêciwe odtworzenie kszta tu anatomicznego, co wp ywa na uzyskanie odpowiedniego efektu ostatecznego. Na koniec na o ono ostatnià warstw materia u w odcieniu brzegu siecznego, którà pokryto z bin w okolicy brzegu siecznego i ca e szkliwo. Dzi ki temu uzyskano g bi oraz zwi kszono przeziernoêç kraw dzi siecznej. Zastosowanie produktu Herculite XRV Ultra zgodnie z instrukcjà nak adania warstwami umo liwia operatorowi skupienie si na szczegó ach, bez obaw o barw, co jest zawsze trudne do kontrolowania. W ten sposób uzyskuje si przewidywalne rezultaty, z wi kszà satysfakcjà pacjenta i lekarza nastawionego krytycznie do swojej pracy Ryc. 1 Sytuacja poczàtkowa ubytek kl. IV w z bie 11 i stare wype nienie w leczonym endodontycznie z bie 21. Ryc. 2 Po wype nieniu ubytku klasy IV z u yciem przewodnika stratyfikacji, wykonano rekonstrukcj tkanek w z bie 21. Ryc. 3 Zàb 21 po usuni ciu starego wype nienia i opracowaniu szkliwa. Ryc. 4 Widok od strony podniebiennej ukazuje zasi g planowanej rekonstrukcji.

14 14 Artyku kliniczny Ryc. 5 Projekcja okluzyjna. Ryc. 6 Nak adanie kwasu ortofosforowego. Ryc. 7 Wytrawianie z ochronà sàsiednich z bów. Ryc. 8 Wype nianie ujêcia kana u materia em w odcieniu z binowym. Ryc. 9 Odbudowa Êciany bocznej po rekonstrukcji Êciany podniebiennej przy u yciu mock-up u. Ryc. 10 Gotowa Êciana boczna. Ryc. 11 Aplikacja warstwy z binowej. Ryc. 12 Po na o eniu warstwy z binowej i stworzeniu zarysu brzegu siecznego. Ryc. 13 Aplikacja warstwy szkliwa od cz Êci przyszyjkowej do brzegu siecznego za pomocà urzàdzenia Compothixo. Ryc. 14 Dalszy etap aplikacji odcienia szkliwnego z widocznymi efektami zastosowania urzàdzenia Compothixo Ryc. 15 Sytuacja po na o eniu materia u szkliwnego, z pozostawieniem miejsca na ostatnià warstw przy brzegu siecznym. Ryc. 16 Aplikacja materia u w odcieniu brzegu siecznego, bardzo dok adnie i bez du ych nadmiarów. Ryc. 17 Modelowanie szczegó ów brzegu siecznego. Ryc. 18 Efekt ostateczny wskazujàcy na atwoêç post powania przy zastosowaniu przewodnika stratyfikacji. Ryc. 19 Wzajemna relacja wype nieƒ i warg pacjenta. Ryc. 20 Widok w uêmiechu.

15 Informacje o produkcie 15 OptiBond XTR Esencja wiedzy firmy Kerr w zakresie adhezji skupiona w jednym produkcie Ambicjà OptiBond XTR jest zastàpienie wszystkich systemów wià àcych w gabinecie stomatologicznym. I jest do tego zdolny, bo mo e byç stosowany w procedurach bezpoêrednich i poêrednich, a jego zachowanie w ka dej sytuacji jest lepsze od innych dost pnych opcji. Efektywne dzia anie zastosowanych w Opti- Bond XTR kwaênych monomerów redukuje potrzeb oddzielnego wytrawiania szkliwa, ca kowicie spe niajàc wymogi zabiegów zachowawczych, zaê skuteczny mechanizm polimeryzacji gwarantuje bezpieczne u ycie OptiBond XTR w protetyce, z ka dym cementem kompozytowym i z ka dym samo- lub Êwiat outwardzalnym materia em do odbudowy zr bu z ba. W przypadku stosowania z cementem NX3 firmy Kerr w aêciwoêci chemiczne tych dwóch materia ów wspó pracujà ze sobà w celu osiàgni cia skutecznego trybu utwardzania bez dost pu Êwiat a. Jest to ogromnà zaletà w przypadkach, gdy nie ma szansy na utwardzenie ca ego materia u Êwiat em lampy, zazwyczaj podczas cementowania wk adów lub koron metalowo-porcelanowych. Do zabiegu nie jest potrzebny dodatkowy aktywator. A za tym wszystkim stoi mocny, opatentowany przez firm Kerr monomer adhezyjny GPDM z ponad 15-letnim udokumentowanym doêwiadczeniem klinicznym, co sprawia, e mo na byç spokojnym o trwa oêç efektów. W aêciwoêci Jeden produkt do wszystkich procedur adhezyjnych. Niepotrzebne dodatkowe butelki bez aktywatora, bez primerów. Skuteczne przygotowanie szkliwa samotrawiàcym primerem. Badanie wytrzyma oêci wiàzania in vitro i analiza TEM przeprowadzone przez prof. Van Meerbeek et al., Uniwersytet Leuven, Belgia. Wytrzyma oêç po àczenia (Microtensile Bond Strength) ze szkliwem opracowanym wiert em MPa MPa ,7 32,6 OptiBond XTR 24,9 23,9 OptiBond FL 16,7 16,5 ClearFil SE Wytrzyma oêç po àczenia (Microtensile Bond Strength) z z binà opracowanà wiert em 44,6 45,6 44,5 37,2 44,0 36,0 Po tygodniu Po cyklach starzenia* Po tygodniu Po cyklach starzenia* Zdj cie TEM pokazujàce po àczenie OptiBond XTR ze szkliwem opracowanym wiert em. Wniosek Przy szkliwie opracowanym wiert em uzyskano Êcis e po àczenie bez pustych przestrzeni. Zag bienia powsta e w wyniku trawienia by y raczej p ytkie, ale prowadzi y do powstania wyraênie zdefiniowanych mikrowypustek. 0 OptiBond XTR OptiBond FL ClearFil SE * Starzenie poprzez przechowywanie przez 1 tydzieƒ w wodzie, a nast pnie termocykli (120 dni)

NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY? SZYBKI? TANI? Czas na Fulfil!

NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY? SZYBKI? TANI? Czas na Fulfil! Resin-based dental restorative system Mıgyanta alapú kompozit tömœanyag Sistem restaurativ direct pe baza de rasina 27g Composite 4.5ml Bonding For dental use only NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY?

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2010 (nr 26) Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej

LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Nr 35 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej LabForum maj 2008 Roche Diagnostics rozszerza ofert biologii molekularnej Szanowni Paƒstwo, Spis

Bardziej szczegółowo

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych

WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823. Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page I 3(7)2004 MAGAZYN BEZP ATNY ROK II ISSN 1731-5823 Post py technik operacyjnych WIM NR3/7/04 26/11/2004 00:53 Page II S P I S T R E Â C I SZANOWNI PA STWO! PREZENTACJE

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda

LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda Nr 27 ISSN 1644-8448 nak ad: 1000 egz. LabForum Nagroda im. prof. Jana Sznajda LabForum czerwiec 2006 Nagroda prof. Jana Sznajda za rok 2005 Szanowni Paƒstwo, Z wielkà przyjemnoêcià informuj, e decyzjà

Bardziej szczegółowo

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce

Stres Stres a skóra Najlepsze kosmetyki i zabiegi odpr ajàce Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti EKSPERT Aging ISSN 1895-3654 Styczeƒ/Luty/2008 (nr 12) Dossier: Stres Stres a skóra

Bardziej szczegółowo

nr 3 (81) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo Zgoda na leczenie protetyczne Niebezpieczny pacjent w gabinecie Wybieramy mikroskop

nr 3 (81) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo Zgoda na leczenie protetyczne Niebezpieczny pacjent w gabinecie Wybieramy mikroskop nowy dwumiesięcznik www.nowygabinet.pl magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 3 (81) 2015 r. ISSN 1644-4892 Nowo ci IDS 2015 Zgoda na leczenie protetyczne Wybieramy mikroskop Niebezpieczny pacjent

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE

MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE W ARSZAWA 2011 MENED ER w URZ DZIE CYKL WARSZTATÓW DLA KADRY ZARZÑDZAJÑCEJ MATERIA Y SZKOLENIOWE Adam Aduszkiewicz Bartosz

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA. Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU ROZWIÑZANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 70 LISTOPAD 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Pi ç gwiazdek DLA FIATA 500 60 lat SKOCZOWSKIEGO TEKSIDU Grande Punto Z ZAPAŁEM ABARTHA ROZWIÑZANIE

Bardziej szczegółowo

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi

Psychologia i psychiatria. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie. Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada. Depresja niejedno ma imi issn 1506-7378 nr 4 /17 rok IV kwartalnik 1 wydawca: LUX MED sp. z o.o. Nowy Rok! oby by jeszcze lepszy! Czas dla siebie Seksuologia czasem jedna rozsàdna rada Depresja niejedno ma imi Psychologia i psychiatria

Bardziej szczegółowo

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów

Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów 3(11)2005 MAGAZYN BEZP ATNY ROK III ISSN 1731-5824 Zmiana warty w Szpitalu na Szaserów Medycyna nuklearna Udar mózgu badanie i leczenie Omdlenia S P I S T R E Â C I Z YCIA WIM Zmiana warty w Szpitalu na

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach

CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63. Alfa Spider Wiatr we w osach CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT SIERPIE /WRZESIE 2006 DWUMIESI CZNIK BEZP ATNY ROK 10 NUMER 63 Alfa Spider Wiatr we w osach fiat wokó nas rok 10 numer 63 sierpieƒ/wrzesieƒ 2006 Odpowiedzialny za edycj

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

realizacje Wcentrach sztuki wspó czesnej, wiodàcych galeriach, El bieta Wysocka konserwator SZTUKA RUCHOMEGO OBRAZU. W DOBIE MEDIÓW CYFROWYCH

realizacje Wcentrach sztuki wspó czesnej, wiodàcych galeriach, El bieta Wysocka konserwator SZTUKA RUCHOMEGO OBRAZU. W DOBIE MEDIÓW CYFROWYCH El bieta Wysocka konserwator realizacje SZTUKA RUCHOMEGO OBRAZU. OCHRONA, KONSERWACJA I REKONSTRUKCJA W DOBIE MEDIÓW CYFROWYCH Wcentrach sztuki wspó czesnej, wiodàcych galeriach, podczas presti owych festiwali

Bardziej szczegółowo