Biuletyn techniczny. Vertise Flow. Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Kompozyty / Vertise Flow. Ewolucja technologii adhezyjnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn techniczny. Vertise Flow. Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Kompozyty / Vertise Flow. Ewolucja technologii adhezyjnej"

Transkrypt

1 Kompozyty / Vertise Biuletyn techniczny Vertise Ewolucja technologii adhezyjnej 1955 Buonocore proponuje zwi kszenie adhezji do szkliwa poprzez jego wytrawienie kwasem ortofosforowym. Pomimo tego systemy wià àce trzech pierwszych generacji wykazujà s abe po àczenie z tkankami. 199 Wprowadzenie hydrofilnych, opartych na rozpuszczalniku primerów i techniki ca kowitego wytrawiania tkanek, które zapewni y systemom wià àcym IV generacji pewne àczenie z z binà. Jeden z najbardziej innowacyjnych produktów na rynku ten wszechstronny, atwy w u yciu, samoadhezyjny materia kompozytowy o szerokich wskazaniach oszcz dza czas i zapewnia pacjentowi komfort. - Dr. Stephen D. Poss 1995 Kerr wprowadza ptibond FL, pierwszy system wià àcy oparty na technice ca kowitego wytrawiania, który zawiera wype niacz. Nawet i dzisiaj, po 15 latach od momentu wprowadzenia, system ten uwa a si za z oty standard, z którym porównuje si wszystkie systemy wià àce Kerr poszerza ofert systemów wià àcych, wprowadzajàc ptibond Solo, jednobutelkowy system wià àcy, który eliminuje potrzeb oddzielnej aplikacji primera i ywicy. Unikalne w aêciwoêci ptibond SoloPlus wynikajà z obecnoêci rozpuszczalnika na bazie etanolu, który zapewnia wi kszà tolerancj na wilgoç, w porównaniu z systemami wià àcymi V generacji, opartymi na acetonie. 26 Po latach badaƒ nad technologià samotrawienia Kerr wprowadza ptibond All-in-ne, samotrawiàcy system wià àcy, który, w jednej butelce, zawiera wytrawiacz, primer i czyynik àczàcy, czyli wszystkie elementy niezb dne do po àczenia materia ów kompozytowych z tkankami. Technologia samotrawienia znacznie zmniejsza mo liwoêç powstania nadwra liwoêci pozabiegowej zapewniajàc pacjentowi maksymalny komfort i, jednoczeênie, wp ywa na oszcz dnoêç czasu lekarza. Bonding Vertise Twoja praktyka jest naszą inspiracją.

2 Siła technologii ptibond Wspólnym elementem wszystkich systemów wià àcych firmy Kerr jest monomer adhezyjny GDPM, czynnoêciowa grupa fosforanowa, która tworzy chemiczne po àczenie z jonami wapnia zawartymi w tkankach. GDPM zapewnia trwa e po àczenie ze szkliwem i z binà, którego dowodem jest si a znana wszystkim systemom wià àcym z rodziny ptibond. Monomer ten dzia a jako czynnik àczàcy. Z jednej strony posiada kwaêne grupy fosforanowe, zapewniajàce wytrawienie i po àczenie chemiczne z jonami wapnia zawartymi w tkankach. Dodatkowo, GDPM zawiera dwie grupy metakrylanowe, które, àczàc si z monomerami metakrylanowymi, zapewniajà wysoki stopieƒ usieciowania, co wp ywa na zwi kszenie odpornoêci mechanicznej utwardzonego materia u. Monomer adhezyjny GDPM H P H Grupa fosforanowa odpowiedzialna za wytrawienie i w aêciwoêci adhezyjne Dwie czynoêciowe grupy metakralanowe odpowiedzialne za po àczenie z innymi monomerami matakrylanowymi zawartymi w materiale Mechanizm łączenia Vertise Vertise oparty jest na sprawdzonej w wielu produktach technologii adhezyjnej ptibond, która zapewnia skuteczne po àczenie z tkankami z ba. Materia àczy si ze szkliwem i z binà w dwojaki sposób: chemicznie i na zasadzie mikromechanicznej. Po àczenie chemiczne powstaje pomi dzy aktywnymi grupami fosforanowymi monomeru GDPM i jonami wapnia zawartymi w tkankach. Powstanie po àczenia mikromechanicznego jest efektem przenikania monomerów zawartych w Vertise do sieci w ókien kolagenowych ( àcznie z warstwà mazistà). Monomery te, wraz z siecià w ókien kolagenowych, tworzà po utwardzeniu Êwiat em stref dyfuzyjnà. Vertise dporna na Êrodowisko kwaêne strefa dyfuzyjna Z bina dporna na Êrodowisko kwaêne strefa dyfuzyjna pomi dzy Vertise i z binà zapewnia trwa e po àczenie. brazy z elektronowego mikroskopu transmisyjnego (TEM) dzi ki uprzejmoêci dr. Atsushi ego Mine a i prof. Barta Van Meerbeeka, Leuven BIMAT Research Cluster, KULeuven, Belgia

3 Bonding Vertise Siła łączenia dpowiednia si a àczenia w przypadku Vertise jest elementem krytycznym, gdy materia ten stosuje si bez systemu wià àcego. Produkt wykazuje dzia anie zarówno systemu wià àcego, jak i p ynnego kompozytu. Badania w licznych oêrodkach badawczych wykaza y, e si a àczenia Vertise w teêcie Êcinania jest porównywalna z si à àczenia tradycyjnych p ynnych kompozytów, stosowanych z samotrawiàcymi systemami wià àcymi. System wypełniaczy Rodzaj, proporcje i wielkoêç ka dej frakcji wype niacza dobrano tak, aby uzyskaç optymalne zwil anie, odpornoêç mechanicznà i polerowalnoêç. Âredni rozmiar czàstek wype niacza wynosi 1 mikron, a trójmodalna dystrybucja zapewnia zwi kszenie jego zawartoêci, co wp ywa na zmniejszenie skurczu polimeryzacyjnego i ogólnà odpornoêç mechanicznà. Si a àczenia (test Êcinania) Vertise w porównaniu z si à àczenia p ynnych materia ów kompozytowych, stosowanych z systemami wià àcymi Vertise 23. Adper Easy Bond/ Filtek G-Bond/ Gradia Direct Flo Xeno IV/ Esthet-X AdheSE ne/ Tetric Evo Szkliwo Z bina ibond Self-Etch/ Venus Wyniki badaƒ dzi ki uprzejmoêci dr. Eda Swifta, Uniwersytet North Carolina. Dane dost pne na yczenie Si a àczenia z z binà minut 24 godziny 27.9 W sk ad systemu wype niacza Vertise wchodzà cztery rodzaje czàstek: Vertise Filtek Supreme / Adper Prompt L-Pop Tetric Evo / AdheSE ne 1) Wype niacz prepolimeryzowany dzi ki wst pnej polimeryzacji wp ywa na zmniejszenie skurczu materia u i odpowiada za doskona e w asnoêci u ytkowe. 2) Szk o barowe o Êrednicy 1 mikrona poprawia odpornoêç mechanicznà. 3) Nanokrzemionka koloidalna poprawia polerowalnoêç i zapewnia doskona e w asnoêci reologiczne, których efektem jest brak sp ywania materia u. 4) Nanofluorek iterbu odpowiada za doskona à widocznoêç materia u na obrazach rentgenowskich, równà 32% Wyniki badaƒ dzi ki uprzejmoêci dr. Carlosa Munoza, SUNY (Buffalo). Dane dost pne na yczenie. Vertise Si a àczenia ze szkliwem Filtek Supreme / Adper Prompt L-Pop minut 24 godziny 19.4 Tetric Evo / AdheSE ne Wyniki badaƒ dzi ki uprzejmoêci dr. Carlosa Munoza, SUNY (Buffalo). Dane dost pne na yczenie.

4 Łączenie z innymi substratami prócz szkliwa i z biny Vertise àczy si doskonale z porcelanà i innymi substratami protetycznymi, zapewniajàc mo liwoêç naprawy uzupe nieƒ na bazie ceramiki. Vertise nie wymaga zastosowania kwasu fluorowodorowego czy silanu, co jest wielkà zaletà zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów Si a àczenia (test Êcinania) Vertise z ró nymi substratami Z bina Szkliwo Porcelana (bez HF/silanu) Kompozyt Rexilium Z oto Dane wewn trzne. Dost pne na yczenie. Analiza w mikroskopie skaningowym brazy SEM, przygotowane przez dzia badaƒ i rozwoju Kerr, ukazujà Êcis à adaptacj Vertise do tkanek twardych, co wskazuje na dobre zwil anie i doskona e si y àczenia. W aêciwoêci te zapewniajà uzyskanie trwa ych wype nieƒ. Wype niacz PPF Vertise Granica kompozyt/z bina Z bina Kanaliki z binowe

5 Bonding Vertise Integracja brzeżna Dr. Uwe Blunck z Charité Berlin przeprowadzi analiz iloêciowà brzegów wype nieƒ w ubytkach klasy II, wykonanych z u yciem Vertise jako liner i materia u Filtek Z25 (3MESPE) jako materia do wype nieƒ. Wype nienia na granicy szkliwo/kompozyt oceniono z u yciem mikroskopu skaningowego (SEM), pod kàtem tworzenia szczelin, nieregularnoêci i ciàg oêci brzegów szkliwa Przed termocyklami Po termocyklach Po mechanicznym obcià eniu Wykres obok przedstawia wyniki badaƒ dotyczàcych ciàg oêci brzegów (w %) wype nieƒ wykonanych przy u yciu Vertise jako liner, w porównaniu z wynikami badaƒ z u yciem samotrawiàcych systemów wià àcych, przeprowadzonych dok adnie w taki sam sposób [1]. 2 Clearfill SE/ Filtek Z25 [1] Bond Force/ AdheSE ne/ Vertise / Filtek Z25 Filtek Z25 Filtek Z25 [1] [1] Wyniki badaƒ dzi ki uprzejmoêci dr. Uwe Bluncka, Charité Berlin [1] = Blunck U, Zaslansky P: Enamel Margin Integrity in Class I Restorations using ne-bottle All-in-one Adhesives. J Adhes Dent 29, zaakceptowano do publikacji. Efekty zastosowania Vertise jako liner w ubytkach wype nionych materia em mikrohybrydowym sà porównywalne z efektami uzyskiwanymi przy u yciu dwusk adnikowego samotrawiàcego systemu wià àcego Clearfill-SE i znacznie lepsze od rezultatów uzyskanych przy innych, samotrawiàcych systemach wià àcych. Mikroprzeciek W badaniach mikroprzecieku ocenia si zasi g penetracji barwnika wzd u brzegów, uzykany po termocyklach. Ni sze wartoêci mikroprzecieku oznaczajà lepszà szczelnoêç brze nà i mniejszà tendencj do powstania szczelin, co zmniejsza niebezpieczeƒstwo debondingu i powstania próchnicy wtórnej w d u szym okresie. Vertise zastosowany w ubytkach klasy I wykaza mniejszy mikroprzeciek od tradycyjnych, p ynnych materia ów kompozytowych, stosowanych z samotrawiàcymi systemami wià àcymi. Mikroprzeciek wybranych, p ynnych materia ów kompozytowych i systemów wià àcych, w niewielkich ubytkach klasy I) Przeciek ±6(a) Vertise 28±3(b) Xeno V + X- 28±7(b) AdheSE ne + Tetric Evo Wyniki badaƒ dzi ki uprzejmoêci prof. Marca Ferrariego i dr. Alessandra Vichiego, Uniwersytet w Sienie.

6 Wytrzymałość zgięciowa Wytrzyma oêç zgi ciowà, znanà równie jako wytrzyma oêç na gi cie, definiuje si jako zdolnoêç materia u do przeciwstawianiu si z amaniom pod wp ywem si zginajàcych. WartoÊç wytrzyma oêci oznacza maksymalnà si, którà nale y przy o yç, aby spowodowaç p kni cie materia u. W przypadku p ynnych kompozytów, które wykazujà tendencj do du ych p kni ç, du a wytrzyma oêç zgi ciowa umo liwia przeciwstawianie si napr eniom i si om dzia ajàcym na wype nienie w jamie ustnej. MPa dpornoêç na zginanie wybranych, p ynnych materia ów kompozytowych Vertise 121 Esthet-X 139 Filtek Supreme Gradia Direct Flo Tetric Evo Venus Wyniki badaƒ dzi ki uprzejmoêci NVA Southeastern University. Dane dost pne na yczenie. Badania przeprowadzone przez NVA University wskazujà, e odpornoêç Vertise na zginanie jest porównywalna z odpornoêcià tradycyjnych, p ynnych materia ów kompozytowych W przypadku p ynnych kompozytów istnieje delikatna równowaga pomi dzy sztywnoêcià i elastycznoêcià materia u. Modu elastyczoêci jest miarà sztywnoêci (elastycznoêci) materia u. Wysoka wartoêç modu u oznacza wi kszà sztywnoêç materia u, a modu o mniejszej wartoêci sugeruje, e materia jest elastyczny. P ynne kompozyty powinny byç odpowiednio sztywne, aby zapobiec deformacji materia u pod wp ywem si ucia i, jednoczeênie, odpowiednio elastyczne, aby, poprzez deformacj pod wp ywem si zginajàcych, zminimalizowaç napr enia na granicy materia u z tkankami. Modu elastycznoêci wybranych p ynnych kompozytów GPa Vertise Esthet-X Filtek Supreme Gradia Direct Flo Tetric Evo Venus Wyniki badaƒ dzi ki uprzejmoêci NVA Southeastern University. Dane dost pne na yczenie. Badania przeprowadzone przez NVA University wskazujà, e modu elastycznoêci Vertise jest porównywalny z modu em elastycznoêci tradycyjnych, p ynnych materia ów kompozytowych.

7 Bonding Vertise Kontrastowość w obrazie rtg KontrastowoÊç radiologiczna umo liwia lekarzowi wyznaczanie granic wype nieƒ i wykrycie ubytków. Materia y przepuszczajàce promieniowanie rentgenowskie wyglàdajà w obrazie rtg jak ciemne plamy, co mo e sugerowaç istnienie procesu próchnicowego. Aby uniknàç pomy ek, kompozyty powinny posiadaç przepuszczalnoêç mniejszà od tkanek twardych, co zapewni w aêciwà diagnostyk i odpowiednio wczesnà reakcj lekarza w przypadku zmian patologicznych. Przed Po Wadliwe wype nienia wymaga y wymiany. Po usuni ciu starego materia u wype niono ubytki materia em Vertise. Zdj cia rentgenowskie ukazujà doskona e cieniowanie Vertise. Zdj cia dzi ki uprzejmoêci dr. Stephena D. Possa. Badania kliniczne cena kliniczna wype nieƒ z Vertise, wykonanych w ubytkach klasy I i II: wyniki po 6 miesiàcach, prof. Marco Ferrari, dr. Alessandro Vichi, Uniwersytet w Sienie, W ochy. Uniwersytet w Sienie przeprowadzi badania kliniczne z wykorzystaniem Vertise jako materia do wype nieƒ w niewielkich ubytkach klasy I oraz jako liner, w po àczeniu z Herculite XRV Ultra, w ubytkach klasy II. Po 6 miesiàcach Vertise zachowywa si podobnie do tradycyjnych, p ynnych materia ów kompozytowych. Wype nienia w niewielkich ubytkach klasy I wykonane z Vertise zdj cie po 6 miesiàcach od momentu za o enia materia u.

8 Kompozyty / Vertise Biuletyn techniczny Aplikacja materiału W odró nieniu od tradycyjnych, p ynnych materia ów kompozytowych, które wymagajà zastosowania systemu wià àcego, Vertise stosuje si bezpoêrednio na powierzchni szkliwa i z biny. W zwiàzku z tym, aby uzyskaç odpowiednie si y àczenia, nale y zapewniç w aêciwy kontakt materia u z tkankami. Uzyskuje si to poprzez rozprowadzenie Vertise w ubytku p dzelkiem do àczonym do zestawu. Koƒcówka aplikacyjna P dzelek 1. Sytuacja poczàtkowa niewielkie ubytki na powierzchni ujàcej. 2. Ubytki po opracowaniu. 3. Nak adanie materia u do ubytku bezpoêrednio z koƒcówki aplikacyjnej. 4. Materia na dnie ubytku. 5. Rozprowadzanie materia u p dzelkiem, po ca ej powierzchni ubytku, przez 15-2 sek. Pierwsza warstwa materia u powinna mieç maksymalnà gruboêç do,5 mm. 6. Utwardzanie Êwiat em przez 2 sek. 7. Druga warstwa materia u o gruboêci do 2mm na o ona do ubytku. 8. Efekt ostateczny. Bonding KerrHawe SA Via Strecce 4, P.. Box 268, 6934 Bioggio, Switzerland Freephone: Fax: KerrHawe SA kontakt w Polsce ul. ucka 2 lok Warszawa tel.: fax: Vertise

Kerr News. Twoja praktyka jest naszà inspiracjà. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012

Kerr News. Twoja praktyka jest naszà inspiracjà. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012 Prof. Angelo Putignano dzieli si wiedzà na temat nowego przewodnika nak adania warstwowego materia u Herculite XRV Ultra. Czytaj wi cej na stronie 13. Nowy zestaw Aesthetic Kit zawierajàcy materia kompozytowy

Bardziej szczegółowo

NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY? SZYBKI? TANI? Czas na Fulfil!

NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY? SZYBKI? TANI? Czas na Fulfil! Resin-based dental restorative system Mıgyanta alapú kompozit tömœanyag Sistem restaurativ direct pe baza de rasina 27g Composite 4.5ml Bonding For dental use only NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY?

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne

Spis treêci. www.whatman.com. Odpowietrzanie i wentylacja. Filtracja laboratoryjna. Zabezpieczenia laboratoryjne. Membrany filtracyjne Spis treêci Filtracja laboratoryjna Filtry z mikrow ókien szklanych 3-5 Sàczki celulozowe (jakoêciowe i iloêciowe) 6-10 Gilzy ekstrakcyjne 11 Odpowietrzanie i wentylacja Korki BugStopper TM oraz BugStopper

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Nr 2/2005 Fot. K. B a ejowski ISSN 1734-1434 Spis treêci Recykling na goràco w otaczarce projekt PARAMIX..................................

Bardziej szczegółowo

Ciep e wn trze i suche Êciany

Ciep e wn trze i suche Êciany Ciep e wn trze i suche Êciany KABE THERM NV»KLIMA«Nowoczesny system ocieplania budynków na bazie perforowanego styropianu szwajcarska technologia polska produkcja Farby ISO 9001 Certyfikat Systemu JakoÊci

Bardziej szczegółowo

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy

Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Technika ograniczajàca znoszenie cieczy Rozpylacze rolnicze i osprz t do opryskiwaczy Katalog L2008 . Rozpylacze LECHLER najwy sza jakoêç w trosce o Twój sukces i ochron Êrodowiska naturalnego Nowoczesna

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu

LabForum. Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu LabForum Roche Diagnostics w nowym tysiàcleciu Nr 5 LabForum grudzieƒ 2000 2001 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Warszawa, 1.12.2000 r. Szanowni Paƒstwo, spotykamy si po raz ostatni w tym tysiàcleciu.

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo

Sympozjum biomérieux Polska

Sympozjum biomérieux Polska Spis treści 3 Mikrobiologiczna kontrola środowiska 4 Ocena stanu mikrobiologicznego powietrza w dużym zakładzie gastronomicznym 6 Wywiad z panią Krystyną Olejniczak-Korczyńską, kierownikiem laboratorium

Bardziej szczegółowo

Metody pomiaru napr eƒ szczàtkowych

Metody pomiaru napr eƒ szczàtkowych METODY I URZÑDZENIA POMIAROWE Metody pomiaru napr eƒ szczàtkowych Napr enia szczàtkowe powstajà w materiale w procesach produkcji i obróbki elementów, które polegajà na zmianie kszta tu lub w aêciwoêci

Bardziej szczegółowo

Kontakt: fischerpolska sp. z o.o. 30-716 Kraków; ul. Albatrosów 2 tel. 0 12 290 08 80; fax: 0 12 290 08 88 info@fischerpolska.pl; www.fischerpolska.

Kontakt: fischerpolska sp. z o.o. 30-716 Kraków; ul. Albatrosów 2 tel. 0 12 290 08 80; fax: 0 12 290 08 88 info@fischerpolska.pl; www.fischerpolska. Kontakt: Informacje odnośnie obsługi regionalnej przez przedstawicieli handlowych są dostępne na stronie www.fischerpolska.pl lub w Biurze Obsługi Klienta pod tel. 012 290 08 80. fischerpolska sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Fot. K. B a ejowski Nr 2/2006 (6) ISSN 1734-1434 Spis treêci Asfalty modyfikowane w Niemczech.................................................

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa PORADNIK SANITARNY 2006 Wydawca: BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa Redakcja: Krzysztof Wróbel, Rafa Krasiƒski, Mariusz Wojciechowski, Arkadiusz Zieliƒski, Artur Stolarczyk,

Bardziej szczegółowo

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401

serwis i eksploatacja budowlane maszyny ISSN 1895-5401 maszyny budowlane serwis i eksploatacja 2009 ISSN 1895-5401 N I E Z B D N I K U Y T K O W N I K Ó W S P R Z T U B U D O W L A N E G O Szanowni Paƒstwo optymistyczne tytu y z ekonomicznych stron dzienników

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Polerowanie mechaniczne tarczami i taêmami Êciernymi wyrobów z blachy nierdzewnej i stopu tytanu

Polerowanie mechaniczne tarczami i taêmami Êciernymi wyrobów z blachy nierdzewnej i stopu tytanu Polerowanie mechaniczne tarczami i taêmami Êciernymi wyrobów z blachy nierdzewnej i stopu tytanu STANIS AW ZABORSKI W metodach wytwarzania wyrobów udzia polerowania mechanicznego i szlifowania taêmami

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty

Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze techniki i preparaty Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2010 (nr 26) Dossier: Modelowanie obj toêciowe twarzy Najnowsze

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i zale noêci. Atut jakoêci. Sztuka porowatoêci. Izolacja Êcian piwnic. Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach.

Przyczyny i zale noêci. Atut jakoêci. Sztuka porowatoêci. Izolacja Êcian piwnic. Materia y Sto-ispo na zamkowych elewacjach. Rok V Nr 2(6)/2004 Czasopismo wykonawców budowlanych Algi i grzyby na powierzchniach elewacji Przyczyny i zale noêci Ocieplanie elewacji Atut jakoêci Zalety i ograniczenia tynków renowacyjnych Sztuka porowatoêci

Bardziej szczegółowo

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014

Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 PROBLEMY NOWOÂCI INFORMACJE Innowacje Technologie Maszyny Polska 2014 W tegorocznej edycji ITM Polska w ramach 6 salonów tematycznych wzi o udzia kilkaset firm z Polski i z 30 krajów. Zagraniczni wystawcy

Bardziej szczegółowo

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty

Płyny chłodnicze. vademecum profesjonalnego automobilisty Płyny chłodnicze vademecum profesjonalnego automobilisty vademecum profesjonalnego automobilisty p yny ch odnicze 3 Dlaczego stosuje si uk ady ch odzenia i jak one pracujà 9 Sk adniki p ynów ch odzàcych

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie nawierzchni asfaltowych Czym? I za ile?

Zbrojenie nawierzchni asfaltowych Czym? I za ile? Technologie robót drogowych Poglàdy i opinie Zbrojenie nawierzchni asfaltowych Czym? I za ile? W bie àcym roku mija 11 lat od pierwszego zastosowania w nawierzchniach POLSKICH DRÓG w ókniny AM 2 i 9 lat

Bardziej szczegółowo

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009 K W A R T A L N I K B R A N Y P Y T K A R S K I E J Nr 3 ( 21) lipiec/wrzesień 2009 Âcianki z p yt gipsowo kartonowych to wdzi czny materia do kreowania wn trz ka dego domu czy mieszkania. Wszystkim osobom

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny dla lekarzy. Sprawozdanie z Konferencji Anti-Aging Teleangiektazje okolicy twarzy

Biuletyn informacyjny dla lekarzy. Sprawozdanie z Konferencji Anti-Aging Teleangiektazje okolicy twarzy Derma NEWS Nr 05/2005 Biuletyn informacyjny dla lekarzy Sprawozdanie z sympozjum naukowego Zastosowanie laserów i IPL w dermatologii estetycznej" Dermatoskopia w praktyce lekarskiej O przyjacio ach SLDE

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo