Biuletyn techniczny. Vertise Flow. Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Kompozyty / Vertise Flow. Ewolucja technologii adhezyjnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn techniczny. Vertise Flow. Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Kompozyty / Vertise Flow. Ewolucja technologii adhezyjnej"

Transkrypt

1 Kompozyty / Vertise Biuletyn techniczny Vertise Ewolucja technologii adhezyjnej 1955 Buonocore proponuje zwi kszenie adhezji do szkliwa poprzez jego wytrawienie kwasem ortofosforowym. Pomimo tego systemy wià àce trzech pierwszych generacji wykazujà s abe po àczenie z tkankami. 199 Wprowadzenie hydrofilnych, opartych na rozpuszczalniku primerów i techniki ca kowitego wytrawiania tkanek, które zapewni y systemom wià àcym IV generacji pewne àczenie z z binà. Jeden z najbardziej innowacyjnych produktów na rynku ten wszechstronny, atwy w u yciu, samoadhezyjny materia kompozytowy o szerokich wskazaniach oszcz dza czas i zapewnia pacjentowi komfort. - Dr. Stephen D. Poss 1995 Kerr wprowadza ptibond FL, pierwszy system wià àcy oparty na technice ca kowitego wytrawiania, który zawiera wype niacz. Nawet i dzisiaj, po 15 latach od momentu wprowadzenia, system ten uwa a si za z oty standard, z którym porównuje si wszystkie systemy wià àce Kerr poszerza ofert systemów wià àcych, wprowadzajàc ptibond Solo, jednobutelkowy system wià àcy, który eliminuje potrzeb oddzielnej aplikacji primera i ywicy. Unikalne w aêciwoêci ptibond SoloPlus wynikajà z obecnoêci rozpuszczalnika na bazie etanolu, który zapewnia wi kszà tolerancj na wilgoç, w porównaniu z systemami wià àcymi V generacji, opartymi na acetonie. 26 Po latach badaƒ nad technologià samotrawienia Kerr wprowadza ptibond All-in-ne, samotrawiàcy system wià àcy, który, w jednej butelce, zawiera wytrawiacz, primer i czyynik àczàcy, czyli wszystkie elementy niezb dne do po àczenia materia ów kompozytowych z tkankami. Technologia samotrawienia znacznie zmniejsza mo liwoêç powstania nadwra liwoêci pozabiegowej zapewniajàc pacjentowi maksymalny komfort i, jednoczeênie, wp ywa na oszcz dnoêç czasu lekarza. Bonding Vertise Twoja praktyka jest naszą inspiracją.

2 Siła technologii ptibond Wspólnym elementem wszystkich systemów wià àcych firmy Kerr jest monomer adhezyjny GDPM, czynnoêciowa grupa fosforanowa, która tworzy chemiczne po àczenie z jonami wapnia zawartymi w tkankach. GDPM zapewnia trwa e po àczenie ze szkliwem i z binà, którego dowodem jest si a znana wszystkim systemom wià àcym z rodziny ptibond. Monomer ten dzia a jako czynnik àczàcy. Z jednej strony posiada kwaêne grupy fosforanowe, zapewniajàce wytrawienie i po àczenie chemiczne z jonami wapnia zawartymi w tkankach. Dodatkowo, GDPM zawiera dwie grupy metakrylanowe, które, àczàc si z monomerami metakrylanowymi, zapewniajà wysoki stopieƒ usieciowania, co wp ywa na zwi kszenie odpornoêci mechanicznej utwardzonego materia u. Monomer adhezyjny GDPM H P H Grupa fosforanowa odpowiedzialna za wytrawienie i w aêciwoêci adhezyjne Dwie czynoêciowe grupy metakralanowe odpowiedzialne za po àczenie z innymi monomerami matakrylanowymi zawartymi w materiale Mechanizm łączenia Vertise Vertise oparty jest na sprawdzonej w wielu produktach technologii adhezyjnej ptibond, która zapewnia skuteczne po àczenie z tkankami z ba. Materia àczy si ze szkliwem i z binà w dwojaki sposób: chemicznie i na zasadzie mikromechanicznej. Po àczenie chemiczne powstaje pomi dzy aktywnymi grupami fosforanowymi monomeru GDPM i jonami wapnia zawartymi w tkankach. Powstanie po àczenia mikromechanicznego jest efektem przenikania monomerów zawartych w Vertise do sieci w ókien kolagenowych ( àcznie z warstwà mazistà). Monomery te, wraz z siecià w ókien kolagenowych, tworzà po utwardzeniu Êwiat em stref dyfuzyjnà. Vertise dporna na Êrodowisko kwaêne strefa dyfuzyjna Z bina dporna na Êrodowisko kwaêne strefa dyfuzyjna pomi dzy Vertise i z binà zapewnia trwa e po àczenie. brazy z elektronowego mikroskopu transmisyjnego (TEM) dzi ki uprzejmoêci dr. Atsushi ego Mine a i prof. Barta Van Meerbeeka, Leuven BIMAT Research Cluster, KULeuven, Belgia

3 Bonding Vertise Siła łączenia dpowiednia si a àczenia w przypadku Vertise jest elementem krytycznym, gdy materia ten stosuje si bez systemu wià àcego. Produkt wykazuje dzia anie zarówno systemu wià àcego, jak i p ynnego kompozytu. Badania w licznych oêrodkach badawczych wykaza y, e si a àczenia Vertise w teêcie Êcinania jest porównywalna z si à àczenia tradycyjnych p ynnych kompozytów, stosowanych z samotrawiàcymi systemami wià àcymi. System wypełniaczy Rodzaj, proporcje i wielkoêç ka dej frakcji wype niacza dobrano tak, aby uzyskaç optymalne zwil anie, odpornoêç mechanicznà i polerowalnoêç. Âredni rozmiar czàstek wype niacza wynosi 1 mikron, a trójmodalna dystrybucja zapewnia zwi kszenie jego zawartoêci, co wp ywa na zmniejszenie skurczu polimeryzacyjnego i ogólnà odpornoêç mechanicznà. Si a àczenia (test Êcinania) Vertise w porównaniu z si à àczenia p ynnych materia ów kompozytowych, stosowanych z systemami wià àcymi Vertise 23. Adper Easy Bond/ Filtek G-Bond/ Gradia Direct Flo Xeno IV/ Esthet-X AdheSE ne/ Tetric Evo Szkliwo Z bina ibond Self-Etch/ Venus Wyniki badaƒ dzi ki uprzejmoêci dr. Eda Swifta, Uniwersytet North Carolina. Dane dost pne na yczenie Si a àczenia z z binà minut 24 godziny 27.9 W sk ad systemu wype niacza Vertise wchodzà cztery rodzaje czàstek: Vertise Filtek Supreme / Adper Prompt L-Pop Tetric Evo / AdheSE ne 1) Wype niacz prepolimeryzowany dzi ki wst pnej polimeryzacji wp ywa na zmniejszenie skurczu materia u i odpowiada za doskona e w asnoêci u ytkowe. 2) Szk o barowe o Êrednicy 1 mikrona poprawia odpornoêç mechanicznà. 3) Nanokrzemionka koloidalna poprawia polerowalnoêç i zapewnia doskona e w asnoêci reologiczne, których efektem jest brak sp ywania materia u. 4) Nanofluorek iterbu odpowiada za doskona à widocznoêç materia u na obrazach rentgenowskich, równà 32% Wyniki badaƒ dzi ki uprzejmoêci dr. Carlosa Munoza, SUNY (Buffalo). Dane dost pne na yczenie. Vertise Si a àczenia ze szkliwem Filtek Supreme / Adper Prompt L-Pop minut 24 godziny 19.4 Tetric Evo / AdheSE ne Wyniki badaƒ dzi ki uprzejmoêci dr. Carlosa Munoza, SUNY (Buffalo). Dane dost pne na yczenie.

4 Łączenie z innymi substratami prócz szkliwa i z biny Vertise àczy si doskonale z porcelanà i innymi substratami protetycznymi, zapewniajàc mo liwoêç naprawy uzupe nieƒ na bazie ceramiki. Vertise nie wymaga zastosowania kwasu fluorowodorowego czy silanu, co jest wielkà zaletà zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów Si a àczenia (test Êcinania) Vertise z ró nymi substratami Z bina Szkliwo Porcelana (bez HF/silanu) Kompozyt Rexilium Z oto Dane wewn trzne. Dost pne na yczenie. Analiza w mikroskopie skaningowym brazy SEM, przygotowane przez dzia badaƒ i rozwoju Kerr, ukazujà Êcis à adaptacj Vertise do tkanek twardych, co wskazuje na dobre zwil anie i doskona e si y àczenia. W aêciwoêci te zapewniajà uzyskanie trwa ych wype nieƒ. Wype niacz PPF Vertise Granica kompozyt/z bina Z bina Kanaliki z binowe

5 Bonding Vertise Integracja brzeżna Dr. Uwe Blunck z Charité Berlin przeprowadzi analiz iloêciowà brzegów wype nieƒ w ubytkach klasy II, wykonanych z u yciem Vertise jako liner i materia u Filtek Z25 (3MESPE) jako materia do wype nieƒ. Wype nienia na granicy szkliwo/kompozyt oceniono z u yciem mikroskopu skaningowego (SEM), pod kàtem tworzenia szczelin, nieregularnoêci i ciàg oêci brzegów szkliwa Przed termocyklami Po termocyklach Po mechanicznym obcià eniu Wykres obok przedstawia wyniki badaƒ dotyczàcych ciàg oêci brzegów (w %) wype nieƒ wykonanych przy u yciu Vertise jako liner, w porównaniu z wynikami badaƒ z u yciem samotrawiàcych systemów wià àcych, przeprowadzonych dok adnie w taki sam sposób [1]. 2 Clearfill SE/ Filtek Z25 [1] Bond Force/ AdheSE ne/ Vertise / Filtek Z25 Filtek Z25 Filtek Z25 [1] [1] Wyniki badaƒ dzi ki uprzejmoêci dr. Uwe Bluncka, Charité Berlin [1] = Blunck U, Zaslansky P: Enamel Margin Integrity in Class I Restorations using ne-bottle All-in-one Adhesives. J Adhes Dent 29, zaakceptowano do publikacji. Efekty zastosowania Vertise jako liner w ubytkach wype nionych materia em mikrohybrydowym sà porównywalne z efektami uzyskiwanymi przy u yciu dwusk adnikowego samotrawiàcego systemu wià àcego Clearfill-SE i znacznie lepsze od rezultatów uzyskanych przy innych, samotrawiàcych systemach wià àcych. Mikroprzeciek W badaniach mikroprzecieku ocenia si zasi g penetracji barwnika wzd u brzegów, uzykany po termocyklach. Ni sze wartoêci mikroprzecieku oznaczajà lepszà szczelnoêç brze nà i mniejszà tendencj do powstania szczelin, co zmniejsza niebezpieczeƒstwo debondingu i powstania próchnicy wtórnej w d u szym okresie. Vertise zastosowany w ubytkach klasy I wykaza mniejszy mikroprzeciek od tradycyjnych, p ynnych materia ów kompozytowych, stosowanych z samotrawiàcymi systemami wià àcymi. Mikroprzeciek wybranych, p ynnych materia ów kompozytowych i systemów wià àcych, w niewielkich ubytkach klasy I) Przeciek ±6(a) Vertise 28±3(b) Xeno V + X- 28±7(b) AdheSE ne + Tetric Evo Wyniki badaƒ dzi ki uprzejmoêci prof. Marca Ferrariego i dr. Alessandra Vichiego, Uniwersytet w Sienie.

6 Wytrzymałość zgięciowa Wytrzyma oêç zgi ciowà, znanà równie jako wytrzyma oêç na gi cie, definiuje si jako zdolnoêç materia u do przeciwstawianiu si z amaniom pod wp ywem si zginajàcych. WartoÊç wytrzyma oêci oznacza maksymalnà si, którà nale y przy o yç, aby spowodowaç p kni cie materia u. W przypadku p ynnych kompozytów, które wykazujà tendencj do du ych p kni ç, du a wytrzyma oêç zgi ciowa umo liwia przeciwstawianie si napr eniom i si om dzia ajàcym na wype nienie w jamie ustnej. MPa dpornoêç na zginanie wybranych, p ynnych materia ów kompozytowych Vertise 121 Esthet-X 139 Filtek Supreme Gradia Direct Flo Tetric Evo Venus Wyniki badaƒ dzi ki uprzejmoêci NVA Southeastern University. Dane dost pne na yczenie. Badania przeprowadzone przez NVA University wskazujà, e odpornoêç Vertise na zginanie jest porównywalna z odpornoêcià tradycyjnych, p ynnych materia ów kompozytowych W przypadku p ynnych kompozytów istnieje delikatna równowaga pomi dzy sztywnoêcià i elastycznoêcià materia u. Modu elastyczoêci jest miarà sztywnoêci (elastycznoêci) materia u. Wysoka wartoêç modu u oznacza wi kszà sztywnoêç materia u, a modu o mniejszej wartoêci sugeruje, e materia jest elastyczny. P ynne kompozyty powinny byç odpowiednio sztywne, aby zapobiec deformacji materia u pod wp ywem si ucia i, jednoczeênie, odpowiednio elastyczne, aby, poprzez deformacj pod wp ywem si zginajàcych, zminimalizowaç napr enia na granicy materia u z tkankami. Modu elastycznoêci wybranych p ynnych kompozytów GPa Vertise Esthet-X Filtek Supreme Gradia Direct Flo Tetric Evo Venus Wyniki badaƒ dzi ki uprzejmoêci NVA Southeastern University. Dane dost pne na yczenie. Badania przeprowadzone przez NVA University wskazujà, e modu elastycznoêci Vertise jest porównywalny z modu em elastycznoêci tradycyjnych, p ynnych materia ów kompozytowych.

7 Bonding Vertise Kontrastowość w obrazie rtg KontrastowoÊç radiologiczna umo liwia lekarzowi wyznaczanie granic wype nieƒ i wykrycie ubytków. Materia y przepuszczajàce promieniowanie rentgenowskie wyglàdajà w obrazie rtg jak ciemne plamy, co mo e sugerowaç istnienie procesu próchnicowego. Aby uniknàç pomy ek, kompozyty powinny posiadaç przepuszczalnoêç mniejszà od tkanek twardych, co zapewni w aêciwà diagnostyk i odpowiednio wczesnà reakcj lekarza w przypadku zmian patologicznych. Przed Po Wadliwe wype nienia wymaga y wymiany. Po usuni ciu starego materia u wype niono ubytki materia em Vertise. Zdj cia rentgenowskie ukazujà doskona e cieniowanie Vertise. Zdj cia dzi ki uprzejmoêci dr. Stephena D. Possa. Badania kliniczne cena kliniczna wype nieƒ z Vertise, wykonanych w ubytkach klasy I i II: wyniki po 6 miesiàcach, prof. Marco Ferrari, dr. Alessandro Vichi, Uniwersytet w Sienie, W ochy. Uniwersytet w Sienie przeprowadzi badania kliniczne z wykorzystaniem Vertise jako materia do wype nieƒ w niewielkich ubytkach klasy I oraz jako liner, w po àczeniu z Herculite XRV Ultra, w ubytkach klasy II. Po 6 miesiàcach Vertise zachowywa si podobnie do tradycyjnych, p ynnych materia ów kompozytowych. Wype nienia w niewielkich ubytkach klasy I wykonane z Vertise zdj cie po 6 miesiàcach od momentu za o enia materia u.

8 Kompozyty / Vertise Biuletyn techniczny Aplikacja materiału W odró nieniu od tradycyjnych, p ynnych materia ów kompozytowych, które wymagajà zastosowania systemu wià àcego, Vertise stosuje si bezpoêrednio na powierzchni szkliwa i z biny. W zwiàzku z tym, aby uzyskaç odpowiednie si y àczenia, nale y zapewniç w aêciwy kontakt materia u z tkankami. Uzyskuje si to poprzez rozprowadzenie Vertise w ubytku p dzelkiem do àczonym do zestawu. Koƒcówka aplikacyjna P dzelek 1. Sytuacja poczàtkowa niewielkie ubytki na powierzchni ujàcej. 2. Ubytki po opracowaniu. 3. Nak adanie materia u do ubytku bezpoêrednio z koƒcówki aplikacyjnej. 4. Materia na dnie ubytku. 5. Rozprowadzanie materia u p dzelkiem, po ca ej powierzchni ubytku, przez 15-2 sek. Pierwsza warstwa materia u powinna mieç maksymalnà gruboêç do,5 mm. 6. Utwardzanie Êwiat em przez 2 sek. 7. Druga warstwa materia u o gruboêci do 2mm na o ona do ubytku. 8. Efekt ostateczny. Bonding KerrHawe SA Via Strecce 4, P.. Box 268, 6934 Bioggio, Switzerland Freephone: Fax: KerrHawe SA kontakt w Polsce ul. ucka 2 lok Warszawa tel.: fax: Vertise

Cementy 3M ESPE, trwa e, mocne, uznane... RelyX. Rodzina cementów 3M ESPE

Cementy 3M ESPE, trwa e, mocne, uznane... RelyX. Rodzina cementów 3M ESPE Cementy 3M ESPE, trwa e, mocne, uznane... RelyX Rodzina cementów 3M ESPE RelyX Unicem samoprzylegajàcy, uniwersalny cement do ostatecznego osadzania ceramicznych, metalowych i kompozytowych uzupe nieƒ

Bardziej szczegółowo

W aêciwy kompozyt w ka dej sytuacji. Filtek. i przyjaciele. Wype nienia kompozytowe

W aêciwy kompozyt w ka dej sytuacji. Filtek. i przyjaciele. Wype nienia kompozytowe W aêciwy kompozyt w ka dej sytuacji Filtek i przyjaciele Wype nienia kompozytowe Filtek Supreme Najbardziej innowacyjny dzi ki nanotechnologii Filtek Supreme otrzyma od The Dental Advisor tytu Najlepszego

Bardziej szczegółowo

Po àczenie w ka dej sytuacji. Adper. Systemy àczàce 3M ESPE

Po àczenie w ka dej sytuacji. Adper. Systemy àczàce 3M ESPE Po àczenie w ka dej sytuacji Adper Systemy àczàce 3M ESPE Adper Scotchbond Multi-Purpose System klasyczny Trzyetapowy system àczàcy stosowany w klinikach od ponad 12 lat Âwiat outwardzalny system àczàcy

Bardziej szczegółowo

Silorane Wyznaczamy nowe standardy w dziedzinie materiałów kompozytowych

Silorane Wyznaczamy nowe standardy w dziedzinie materiałów kompozytowych okladka filtek silorane.indd 1 8/3/7 2:8:48 PM Silorane Wyznaczamy nowe standardy w dziedzinie materiałów kompozytowych W porównaniu z pierwszymi materiałami na bazie ywic, nowoczesne materiały kompozytowe

Bardziej szczegółowo

NEWS CERTYFIKACJA XRV HERCULITE. Vertise Flow. MetaFix Kolejny krok w kierunku efektywnoêci, wygody i szybkoêci pracy

NEWS CERTYFIKACJA XRV HERCULITE. Vertise Flow. MetaFix Kolejny krok w kierunku efektywnoêci, wygody i szybkoêci pracy NEWS JESIEŃ / ZIMA 2010 MAGAZYN NOWOCZESNEGO STOMATOLOGA Vertise Flow Przełomowy samoadhezyjny materiał kompozytowy CERTYFIKACJA XRV HERCULITE STOMATOLOGIA W POLSCE I NA ÂWIECIE: LEK. DENT. MONIKA DZIECIÑTKOWSKA

Bardziej szczegółowo

Adper. Silne łàczenie. gwarancja efektu. Rodzina systemów łàczàcych

Adper. Silne łàczenie. gwarancja efektu. Rodzina systemów łàczàcych Adper Rodzina systemów łàczàcych Silne łàczenie gwarancja efektu Adper SE Plus Widocznie odró niajàcy si system, któremu mo esz zaufaç Nanowypełniacz gwarancja efektu Adper SE Plus jest łatwym w u yciu

Bardziej szczegółowo

Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Vertise Flow. Samoadhezyjny materiał kompozytowy

Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Vertise Flow. Samoadhezyjny materiał kompozytowy Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Vertise Flow Samoadhezyjny materiał kompozytowy Twoja praktyka jest naszą inspiracją. Po co stosuje się systemy wiążące? Aby zapewnić trwałe utrzymanie wypełnienia

Bardziej szczegółowo

NEWS. Licówki kompozytowe. Bàdê ULTRAnowoczesny. Krok wstecz. w przyszłoêç? STOMATOLOGIA W POLSCE: poçwicz z Kerrem. czy skok

NEWS. Licówki kompozytowe. Bàdê ULTRAnowoczesny. Krok wstecz. w przyszłoêç? STOMATOLOGIA W POLSCE: poçwicz z Kerrem. czy skok NEWS WIOSNA / LATO 2011 MAGAZYN NOWOCZESNEGO STOMATOLOGA Krok wstecz czy skok w przyszłoêç? Licówki kompozytowe Bàdê ULTRAnowoczesny poçwicz z Kerrem STOMATOLOGIA W POLSCE: Lek. dent. Dr Danuta Bukowska,

Bardziej szczegółowo

Technologia przysz oêci w kompozytach. WłaÊnie dost pna!

Technologia przysz oêci w kompozytach. WłaÊnie dost pna! Technologia przysz oêci w kompozytach. WłaÊnie dost pna! Materiał z o ony do szybkich wype nieƒ w odcinku bocznym Tetric EvoCeram Kompozyt do modelowania w jednej warstwie Tetric EvoCeram Nowa technologia

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamówieniach

Informacja o zamówieniach Mat.-Nr 1.009.0520 07/11 pl Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania modyfikacji technicznych. Niewielkie ró nice w kolorach mogà wynikaç z procesu drukowania. Copyright KaVo Dental GmbH. Informacja o zamówieniach

Bardziej szczegółowo

Tetric EvoFlow Kompozyt płynny

Tetric EvoFlow Kompozyt płynny Płynny kiedy tego potrzebujesz. Stabilny kiedy tego oczekujesz. _PRO_pol.indd 3 01.02.13 12:28 Nowy wyglàd sprawdzonego produktu Dr Eduardo Mahn P ynne kompozyty sà to produkty, które majà du e znaczenie

Bardziej szczegółowo

GLUMA 2Bond. Więcej korzyści bez bólu. Silne łączenie.

GLUMA 2Bond. Więcej korzyści bez bólu. Silne łączenie. GLUMA 2Bond Więcej korzyści bez bólu Silne łączenie. GLUMA silne łączenie 25 lat doświadczenia w rozwijaniu bezpiecznych i wygodnych w użyciu systemów łączących GLUMA firmy Heraeus jest uznaną marką o

Bardziej szczegółowo

Materiał posiada hydrofobową matrycę żywiczną i charakteryzuje się bardzo niskim skurczem polimeryzacyjnym oraz niską sorpcją wody.

Materiał posiada hydrofobową matrycę żywiczną i charakteryzuje się bardzo niskim skurczem polimeryzacyjnym oraz niską sorpcją wody. Filtek Silorane Opis produktu Materiał o niskim skurczu do wypełnień w zębach bocznych Filtek Silorane, produkowany przez 3M ESPE, jest światłoutwardzalnym, widocznym na zdjęciach rtg materiałem kompozytowym

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO. Spawanie ukowe. JAK SAMEMU WYKONAå!

MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO. Spawanie ukowe. JAK SAMEMU WYKONAå! MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Spawanie ukowe JAK SAMEMU WYKONAå! Spawanie ukowe Jest to sposób àczenia metali przez zastosowanie spawarki elektrycznej wytwarza si uk

Bardziej szczegółowo

Jedno kliknięcie... do 190 aplikacji.

Jedno kliknięcie... do 190 aplikacji. NOWOŚĆ Adhese Uniwersalny materiał łączący Jedno kliknięcie... do 19 aplikacji. Selektywne trawienie szkliwa Samowytrawianie Całkowite trawienie szkliwa i zębiny Uzupełnienia bezpośrednie Uzupełnienia

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Kifoplastyka i wertebroplastyka

Kifoplastyka i wertebroplastyka Opracowanie zawiera opis przebiegu operacji wraz ze zdjęciami śródoperacyjnymi. Zawarte obrazy mogą być źle tolerowane przez osoby wrażliwe. Jeśli nie jesteście Państwo pewni swojej reakcji, proszę nie

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Drukarki 3D firmy Z Corporation. 2010 Z Corporation

Drukarki 3D firmy Z Corporation. 2010 Z Corporation Drukarki 3D firmy Z Corporation 2010 Z Corporation Drukarki 3D firmy Z Corporation Podział Kolorowe drukarki proszkowe: Technologia 3DP Utwardzanie żywic światłem: Technologia DLP 2010 Z Corporation 2

Bardziej szczegółowo

Rebilda DC. Rebilda Post System. Rebilda

Rebilda DC. Rebilda Post System. Rebilda Rebilda DC Rebilda Post System Rebilda Rebilda DC JEDNORODNA REKONSTRUKCJA FILARU ZĘBA Współczesne kompozyty i systemy łączące umożliwiają rekonstrukcję poważnie zniszczonych zębów, nawet w przypadku całkowitej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI

Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI Techniczne nauki М.М.Zheplinska, A.S.Bessarab Narodowy uniwersytet spożywczych technologii, Кijow STOSOWANIE PARY WODNEJ SKRAPLANIA KAWITACJI SKLAROWANEGO SOKU JABŁKOWEGO Skutecznym sposobem leczenia soku

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

estetyka bez kompromisu

estetyka bez kompromisu NOWY Premise estetyka bez kompromisu Twoja Twoja praktyka praktyka jest jest naszą inspiracją. inspiracją. NOWY Premise Premise, naturalny ideał Premise, kompozyt oparty na najnowszych osiągnięciach nauki,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO

MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO Opracowano na podstawie FEFCO assco 1995 POLIMANIA Tel.: 17 788 70 88 Tel.: 17 788 68 66 Fax: 17 788 70 89 polimania@polimania.pl www.polimania.pl Niniejszy katalog

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ.

SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ. MARMOCOLOR SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ. ZAKRES STOSOWANIA MARMOCOLOR jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rosliny do oczka wodnego Utworzono : 21 czerwiec 2016

Rosliny do oczka wodnego Utworzono : 21 czerwiec 2016 Rośliny > ZIOŁA > Model : - Producent : - kontakt : - biuro@roslinydooczka.pl Strona 1 Rośliny > ZIOŁA > kontakt : - biuro@roslinydooczka.pl Strona 2 Rośliny > ZIOŁA > kontakt : - biuro@roslinydooczka.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Projektowanie plików naświetleń (rozkładówek + rozbiegówek) oraz pliku okładki dla albumu z okładką personalizowaną.

INSTRUKCJA Projektowanie plików naświetleń (rozkładówek + rozbiegówek) oraz pliku okładki dla albumu z okładką personalizowaną. INSTRUKCJA Projektowanie plików naświetleń (rozkładówek + rozbiegówek) oraz pliku okładki dla albumu z okładką personalizowaną. SPIS TREŚCI I. PROJEKTOWANIE PLIKÓW.... 2 1. PROJEKTOWANIE NAŚWIETLEŃ DO

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem:

Szczegółowe informacje na temat gumy, rodzajów gumy oraz jej produkcji można znaleźć w Wikipedii pod adresem: GUMA. To rozciągliwy materiał, elastomer chemicznie zbudowany z alifatycznych łańcuchów polimerowych (np. poliolefin), które są w stosunkowo niewielkim stopniu usieciowane w procesie wulkanizacji kauczuku

Bardziej szczegółowo

FGP - dopasowane utrzymanie Wysokiej jakości, trwałe, indywidualne, powierzchniowe utrzymanie koron teleskopowych i stożkowych

FGP - dopasowane utrzymanie Wysokiej jakości, trwałe, indywidualne, powierzchniowe utrzymanie koron teleskopowych i stożkowych FGP - dopasowane utrzymanie Wysokiej jakości, trwałe, indywidualne, powierzchniowe utrzymanie koron teleskopowych i stożkowych System indywidualnego dopasowania utrzymania daje lekarzom i technikom całkowicie

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Fluor Protector S. Lakier ochronny zawierajàcy fluor. Najlepsza ochrona przed próchnicà i erozjà

Fluor Protector S. Lakier ochronny zawierajàcy fluor. Najlepsza ochrona przed próchnicà i erozjà Lakier ochronny zawierajàcy fluor Najlepsza ochrona przed próchnicà i erozjà Lakier z wysokà zawartoêcià fluoru Aby zapewniç zdrowy i adny wyglàd Twoich z bów nale y przeprowadzaç regularnie zabieg fluoryzacji.

Bardziej szczegółowo

Dla linii elektroenergetycznych 110 kv

Dla linii elektroenergetycznych 110 kv Dla linii elektroenergetycznych 110 kv Producent izolatorów: FCI Furukawa Composite Insulator Ltd. Dystrybutor: ELTEL Networks Olsztyn S.A. 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81D Tel./fax. (89) 522 25 00, (89) 523

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pacjenta. Marzysz. o pi kniejszym. uêmiechu? all ceramic all you need. IPSe.max

Informacja dla pacjenta. Marzysz. o pi kniejszym. uêmiechu? all ceramic all you need. IPSe.max Informacja dla pacjenta Marzysz o pi kniejszym uêmiechu? IPSe.max all ceramic all you need Marzenie o pi kniejszym uêmiechu mo e si spe niç Nie wszystkich natura obdarowa a idealnym uêmiechem. Z by mogà

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat produktów

Informacje na temat produktów Informacje na temat produktów PRODUKTY WYKORZYSTYWANE W STEROWANEJ REGENERACJI KOŚCI GORE-TEX REGENERATIVE MEMBRANE MEMBRANY MIĘDZYZĘBOWE GTN1 GTN2 GTW1 Membrany te dostępne są w 8 wersjach profilowanych

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS

Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Zaawansowane rozwiązania do łagodnego rozruchu. Sprzęgła hydrodynamiczne o stałym napełnieniu typu TVVS Sprzęgła hydrodynamiczne Voith Turbo dowiodły swojej trwałości w milionach różnych zastosowań. Są

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Zestaw do naprawy szyb

Zestaw do naprawy szyb Zestaw do naprawy szyb Art. nr 010215 Instrukcja obsługi 1 Z pomocą niniejszego zestawu możecie Pstwo szybko i tanio naprawiać uszkodzenia szyb samochodowych spowodowane uderzeniem kamieni. Demontaż szyby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl

RelyX TM. Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy. www.3mespe.pl RelyX TM Ultimate Adhezyjny cement kompozytowy NOWOŚĆ! www.3mespe.pl Niezwykła siła wiązania. RelyX TM Ultimate jest innowacyjnym cementem adhezyjnym o podwójnym mechanizmie wiązania. Został stworzony

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE jesień - zima 2012

PROMOCJE jesień - zima 2012 PROMOCJE IPS Empress Direct 3 x 3g + IPS Empress Direct 1 x 3g GRATIS!* IPS Empress Direct Światłoutwardzalny, nanohybrydowy materiał złożony o wyjątkowej estetyce. Dostępny jest w 32 kolorach o pięciu

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

Materiały z przeróbki opon w nawierzchniach asfaltowych

Materiały z przeróbki opon w nawierzchniach asfaltowych Materiały z przeróbki opon w nawierzchniach asfaltowych Prof. Dariusz Sybilski IBDiM d.sybilski@ibdim.edu.pl Ożarów 28 września 2011 1 Problem zużytych opon samochodowych 700 600 500 400 300 Liczba mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Kerr News. Twoja praktyka jest naszà inspiracjà. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012

Kerr News. Twoja praktyka jest naszà inspiracjà. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012 Prof. Angelo Putignano dzieli si wiedzà na temat nowego przewodnika nak adania warstwowego materia u Herculite XRV Ultra. Czytaj wi cej na stronie 13. Nowy zestaw Aesthetic Kit zawierajàcy materia kompozytowy

Bardziej szczegółowo

JeÊli chcecie Paƒstwo d ugo cieszyç si drzwiami wejêciowymi, które sà

JeÊli chcecie Paƒstwo d ugo cieszyç si drzwiami wejêciowymi, które sà Frohmasco Wype nienia drzwi 2008/2009 JeÊli chcecie Paƒstwo d ugo cieszyç si drzwiami wejêciowymi, które sà wizytówkà Waszego domu, wybierzcie oryginalne wype nienia drzwiowe firmy FROHMASCO. Produkt ten

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Przyjemność wyboru. Wybierz leczenie zachowawcze odpowiednie dla Twoich pacjentów

Przyjemność wyboru. Wybierz leczenie zachowawcze odpowiednie dla Twoich pacjentów Przyjemność wyboru Wybierz leczenie zachowawcze odpowiednie dla Twoich pacjentów Łatwe, wysoce estetyczne odbudowy Ceram.X duo to unikalne połączenie prostej, dwuwarstwowej techniki pracy z możliwością

Bardziej szczegółowo

Express. Idealnie. za pierwszym razem! A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji 3M ESPE

Express. Idealnie. za pierwszym razem! A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji 3M ESPE Express 3M ESPE XT A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji Idealnie za pierwszym razem! 3M ESPE Âwiatowy lider w dziedzinie mas wyciskowych 3M ESPE ponad 40 lat doêwiadczeƒ w dziedzinie mas wyciskowych

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie

Dziękujemy za zainteresowanie Dziękujemy za zainteresowanie Dlaczego wybrać wizualizacje? Wizualizacje mebli wykonywane przez wizualizacjemebli.org są tańsze, mniej czasochłonne i pozwalają ukazywać każdy zestaw mebli w całkowicie

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZE 2013 Zawód: higienistka stomatologiczna Symbol cyfrowy zawodu: 322[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 322[03]-01-131 Czas trwania egzaminu: 240

Bardziej szczegółowo

RESTYLANE - kwas hialuronowy

RESTYLANE - kwas hialuronowy RESTYLANE - kwas hialuronowy Co to jest Restylane Restylane Vital to stabilizowany kwas hialuronowy pochodzenia niezwierzęcego, powoduje aktywacje fibroblastów, które w sposób charakterystyczny dla młodej

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika. Septolete ultra, (1,5 mg + 5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika. Septolete ultra, (1,5 mg + 5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika Septolete ultra, (1,5 mg + 5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór Benzydamini hydrochloridum + Cetylpyridinii chloridum Należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Tak Łatwo. Tak Naturalnie.

Tak Łatwo. Tak Naturalnie. Tak Łatwo. Tak Naturalnie. Łatwe w użyciu rozwiązanie systemowe dla estetycznej stomatologii zachowawczej: niezawodny, mocny system wiążący o dużej tolerancji na różne warunki kliniczne nanoceramiczny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Innergetic - materac który aduje Twoje akumulatory... ka dej nocy.

Innergetic - materac który aduje Twoje akumulatory... ka dej nocy. Innergetic - materac który aduje Twoje akumulatory... ka dej nocy. Wybierajàc materac Innergetic zapewniacie sobie Paƒstwo wiele lat komfortowego i spokojnego snu. Ale to nie wszystko. Dzi ki rewolucyjnemu

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

Atpolan BIO 80 EC. Atpolan BIO 80 EC

Atpolan BIO 80 EC. Atpolan BIO 80 EC Nowy, opatentowany adiuwant olejowy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodno-olejowej, olejowej, dodawany do zbiornika opryskiwacza w celu wspomagania działania ania środków w ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

Wk!ady mog" by' w razie potrzeby sterylizowane w temperaturze do 135 C.

Wk!ady mog by' w razie potrzeby sterylizowane w temperaturze do 135 C. Wk!ady OliPost Light s" widoczne na zdj#ciach RTG. Zosta!o to osi"gni#te dzi#ki optymalizacji sk!adu materia!u bazowego sk!adaj"cego si# w 68% z w!ókien szklanych (z 19% udzia!em cyrkonu) oraz w 32% z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI. 1 Materia y odtwórcze rodzaje i historia 1. 3 W asnoêci optyczne, termiczne i elektryczne 27. 2 Zjawiska powierzchniowe 3

SPIS TREÂCI. 1 Materia y odtwórcze rodzaje i historia 1. 3 W asnoêci optyczne, termiczne i elektryczne 27. 2 Zjawiska powierzchniowe 3 SPIS TREÂCI 1 Materia y odtwórcze rodzaje i historia 1 MATERIA Y STOSOWANE W STOMATOLOGII ODTWÓRCZEJ 2 NAUKI PODSTAWOWE STOSOWANE W DZIEDZINIE MATERIA ÓW ODTWÓRCZYCH 2 ZASTOSOWANIE RÓ NYCH DZIEDZIN NAUKI

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

metali lutownicà elektrycznà

metali lutownicà elektrycznà MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n àczenie metali lutownicà elektrycznà JAK SAMEMU WYKONAå! 1 Rodzaje lutowania Lutownica elektryczna umo liwia àczenie metalowych elementów,

Bardziej szczegółowo

bondy Innowacyjne technologie - optymalna siła przylegania nowoczesnej generacji - proste, szybkie i bezpieczne w uzyciu

bondy Innowacyjne technologie - optymalna siła przylegania nowoczesnej generacji - proste, szybkie i bezpieczne w uzyciu Innowacyjne technologie - optymalna siła przylegania bondy Systemy wiazace.. nowoczesnej generacji - proste, szybkie i bezpieczne w uzyciu Systemy wiążące dla każdego wyzwania : Bardzo silne przyleganie

Bardziej szczegółowo

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to:

1.3 Budowa. Najwa niejsze cz ci sk adowe elektrozaworu to: .3 Budowa Elektrozawory to elementy kontroluj ce medium pod ci nieniem. Ich zadanie polega na otwieraniu lub zamykaniu urz dzenia odcinaj cego, bezpo rednio lub po rednio, w stanie wzbudzonym cewki. Najwa

Bardziej szczegółowo

Problematyka renowacji trudno dostępnych przyłączy oraz pionów sieci kanalizacyjnych Technologia BRAWOLINER. mgr inż. Adam Gonera, MC Bauchemie

Problematyka renowacji trudno dostępnych przyłączy oraz pionów sieci kanalizacyjnych Technologia BRAWOLINER. mgr inż. Adam Gonera, MC Bauchemie Problematyka renowacji trudno dostępnych przyłączy oraz pionów sieci kanalizacyjnych Technologia BRAWOLINER mgr inż. Adam Gonera, MC Bauchemie Podstawy Aspekty prawne Oznaczanie szczelność jest wymagane

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

Zagregowany popyt i wielkość produktu

Zagregowany popyt i wielkość produktu Zagregowany popyt i wielkość produktu Realny PKB Burda & Wyplosz MACROECONOMICS 4/e Fluktuacje cykliczne Rys.4.01 (+) odchylenie Trend długookresowy Faktyczny PKB (-) odchylenie 0 Czas Oxford University

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały CIĘCIE LASEREM Technologia cięcia laserem gwarantuje uzyskanie gładkich krawędzi. Jest to istotne w przypadku cięcia takich materiałów, jak plexi. CIĘCIE CNC Technologia CNC daje możliwość wycięcia bardzo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo