Uzasadnienie do projektu ustawy o systemie oceny energetycznej budynków oraz kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzasadnienie do projektu ustawy o systemie oceny energetycznej budynków oraz kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej"

Transkrypt

1 Projekt Uzasadnienie do projektu ustawy o systemie oceny energetycznej budynków oraz kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej 1. Wprowadzenie Proponowane rozwiązanie legislacyjne stanowi wypełnienie postanowień Dyrektywy Europejskiej 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która nakazuje państwom członkowskim opracowanie i przyjęcie ( wymagany termin upłynął z dniem 4 stycznia 2006 r.) rozwiązań prawnych pozwalających na wprowadzenie następujących obowiązków: - oceny energetycznej budynków oraz lokali mieszkalnych przez licencjonowanych audytorów energetycznych, prowadzącej do określenia dla nich klas energetycznych, podawanych w sporządzanych świadectwach energetycznych, - okresowych kontroli kotłów i systemów klimatyzacji w budynkach, z punktu widzenia doboru oraz efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń, lub stworzenia systemu doradztwa w tym zakresie, - jednorazowej kontroli (lub doradztwa) instalacji, w których pracują kotły starsze niż 15 lat, lub stworzenia systemu doradztwa w tym zakresie. Niniejszy projekt ustawy o systemie oceny energetycznej budynków oraz kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej wraz z nowelizacją ustaw: o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o gospodarce nieruchomościami i Prawo budowlane, oraz : a) projektem nowego rozporządzenia w sprawie zakresu i formy świadectwa energetycznego budynku oraz lokalu mieszkalnego, b) projektem nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, c) projektem nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego, d) projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, przygotowany z uwzględnieniem postanowień art. 1 Dyrektywy, który ustala, iż wykonywanie w/w obowiązków należy realizować przy uwzględnieniu krajowych warunków klimatycznych oraz wymagań klimatu wewnętrznego, a także rachunku ekonomicznego, stanowi całościowe, systemowe wdrożenie wszystkich ustaleń Dyrektywy. 2. Uzasadnienie regulacji proponowanych w projekcie ustawy 2.1. Przepisy ogólne Projekt ustawy (w art. 1) określa przedmiot regulacji ustawowej. Ustawa tworzy system oceny energetycznej budynków oraz lokali mieszkalnych, prowadzącej do wydania odpowiednich świadectw energetycznych, określając przy tym osoby do tych działań 1

2 uprawnione. Ustawa normuje także system kontroli kotłów, instalacji ogrzewczych oraz systemów klimatyzacji w budynkach i lokalach mieszkalnych. Ocena energetyczna budynków dotyczy budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych), budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, zdefiniowanych w art. 4, stanowiącym słowniczek pojęć ustawowych. Słowniczek pojęć ustawowych jest także wypełnieniem artykułu 2 Dyrektywy. Nie zdefiniowano w słowniczku ustawowym takich pojęć, które już istnieją w ustawie Prawo budowlane i ustawie Prawo Energetyczne, a także właściwych Polskich Normach. Istnienie budynków o mieszanej strukturze użytkowej wymagało uregulowania podejścia do takich budynków. Przepisy projektu ustawy (zgodnie z art. 2) określone dla budynków, stosuje się odpowiednio do części budynków o takim przeznaczeniu. Z oceny energetycznej i sporządzania świadectw energetycznych (zgodnie z art. 3 projektu ustawy) są zwolnione: 1) budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m 2, 2) budynki, w których koszt przeprowadzonych robót budowlanych poprawiających jakość energetyczną nie przekracza 25 % wartości odtworzeniowej budynku, 3) budynki przeznaczone do okresowego lub tymczasowego użytkowania, bez względu na wielkość ich powierzchni użytkowej, 4) budynki wpisane do rejestru zabytków lub znajdujące się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków oraz budynki kultu religijnego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W/w wyłączenia nie dotyczą kontroli kotłów, instalacji ogrzewczych oraz systemów klimatyzacji, zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w art. 3 ustawy. Projekt ustawy (w art. 5) określa kompetencje ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, określając go jako organ odpowiedzialny za tworzony system oceny energetycznej budynków oraz kontroli urządzeń w zakresie efektywności energetycznej Zasady oceny energetycznej oraz sposób sporządzania świadectwa energetycznego budynku i lokalu mieszkalnego. Przepisy tego rozdziału wraz z nowelizacją w/w rozporządzeń, przywołanych we wstępie stanowią wypełnienie postanowień art. 3-7 Dyrektywy. Dyrektywa nakazuje ocenę budynku z uwagi na zapotrzebowanie na energię całkowitą, wykorzystywaną na wszystkie cele: nie tylko ogrzewania i wentylacji, ale przygotowania ciepłej wody, klimatyzacji, a także oświetlenia w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej, wyrażone w odpowiednich jednostkach przeliczeniowych, porównywanych w Polsce, w związku z potrzebą wypełnienia ustaleń art. 4 i 5 Dyrektywy, z ustalonymi w przepisach techniczno-budowlanych, wydanych na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz ustalanymi w projekcie rozporządzenia w sprawie standardu świadectwa energetycznego dla poszczególnych typów budynków, wartościami referencyjnymi. Od tego jaki będzie poziom tego zapotrzebowania zależeć będzie w jakiej klasie energetycznej znajdzie się oceniany budynek. Ustalenia art.5 Dyrektywy dotyczące budynków nowo wznoszonych o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m 2 odnośnie do wykorzystywania alternatywnych źródeł energii zostaną uwzględnione w nowelizowanym przepisie wykonawczym do Ustawy Prawo budowlane dotyczącym zakresu i formy projektu budowlanego. 2

3 Ustalenia art.6 Dyrektywy dotyczące budynków istniejących uwzględniają regulacje zmieniające ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 12, poz. 114). W rozdziale 2 projektu ustawy zostały określone ogólne zasady oceny energetycznej oraz sposób sporządzania świadectwa energetycznego budynku. art. 6 określa zasady oceny energetycznej budynków, w tym w ust. 4 zawarto ustalenie odnośnie kategorii (klas) energetycznych dla budynków w zależności od wyznaczanego wskaźnika EP zintegrowanej charakterystyki energetycznej. Tworzy się 7 klas energetycznych, przy czym dla budynku referencyjnego (porównawczego) stanowiącego podstawę odniesienia do budynku ocenianego ustala się wskaźnik EP równy 1 i klasę energetyczna D. Zgodnie z Art. 4 pkt 8 projektu ustawy przez budynek referencyjny należy rozumieć budynek o takich samych wymiarach i kształcie jak budynek oceniany, lecz spełniający dotychczas obowiązujące i uzupełnianie, w ramach nowelizacji związanej z wdrażaniem Dyrektywy, przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ustalenia dotyczące formy świadectwa energetycznego zawiera art.8 projektu ustawy. Natomiast zasady formalno-prawne dotyczące świadectwa ustalone zostały w art. 9 i 10. Art.9 w ust.2 jest wypełnieniem ust.3 art. 7 Dyrektywy, bowiem wprowadza obowiązek dla właścicieli i zarządców budynków użyteczności publicznej, o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m 2, umieszczania w widocznym miejscu strony tytułowej świadectwa energetycznego budynku, zawierającej dane o jego klasie energetycznej, tak aby umożliwić zapoznanie się z nią stałym użytkownikom i odwiedzającym budynek. Wypełniając postanowienia ust.1 art.7 Dyrektywy regulacje zawarte w art.9 ust.3 i art.11 projektu ustawy określone zostały obowiązki dla inwestora oraz właściciela budynku odnośnie do posiadania dla budynku świadectwa energetycznego. Inwestor, przed przystąpieniem do użytkowania nowo wzniesionego budynku lub budynku istniejącego, w którym dokonywana była rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, odbudowa czy zmiana sposobu użytkowania lub też wykonywane były roboty budowlane mające wpływ na podniesienie jego standardu energetycznego musi zapewnić opracowanie przez audytora oceny energetycznej i wydanie świadectwa energetycznego. Kopia świadectwa energetycznego, wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z nowym brzmieniem art. 57 Prawa budowlanego, powinno być przesłane do właściwego terenowego organu nadzoru budowlanego. Mając na uwadze fakt, iż ze względów ekonomicznych w dużej części budynków roboty budowlane, związane z poprawą ich jakości energetycznej, są prowadzone etapowo, a zgodnie z ustaleniami art. 3 pkt 2 po przeprowadzeniu robót w budynku, których koszt jest równy lub przekracza 25 % wartości odtworzeniowej budynku należy sporządzić nowe świadectwo energetyczne, w art.9 w ust.6 wprowadza się złagodzenie tego rygoru poprzez zapis, iż świadectwo należy wykonać po zakończeniu wszystkich etapów modernizacyjnych, jednakże proces ten nie może trwać dłużej niż 5 lat. Złagodzenie to jest wiążące nawet jeśli, którykolwiek z etapów modernizacji wiąże się z przekroczeniem 25 % wartości odtworzeniowej budynku. Regulacja ta wymagała umieszczenia w tej sprawie stosownego zastrzeżenia w art. 3 pkt 2, stanowiącym podstawową normę w zakresie obowiązku wykonywania świadectw budynków w sytuacji gdy wykonywane są w nich robót budowlane, mające poprawić jakość energetyczną budynków. Obowiązek wykonania oceny energetycznej oraz świadectwa spoczywa na sprzedającym lub wynajmującym budynek. Zgodnie z art. 13 ust.2 (projektu ustawy) obowiązek oceny i sporządzania świadectw energetycznych istnieje w przypadkach sprzedaży lub wynajmu lokali mieszkalnych (wypełnienie ustaleń ust.1 art.7 Dyrektywy). Świadectwo energetyczne budynku / lokalu jest ważne 10 lat (na mocy ustaleń ust.1 art.7 Dyrektywy), chyba że w 3

4 międzyczasie nastąpiły działania budowlane, które spowodowały zmianę jego charakterystyki energetycznej. Kolejnym ważnym ustaleniem tego rozdziału, będącym wyjściem naprzeciw postulatom właścicieli i zarządców nieruchomości jest ustalenie mówiące, iż jeśli po 10 latach nie ma zmiany w charakterystyce energetycznej budynków świadectwo może pozostać wykorzystywane do celów sprzedaży i wynajmu, po potwierdzeniu jego aktualności przez audytora energetycznego. Ważność świadectwa jest wówczas przedłużana na kolejne 10 lat. Delegację do wydania rozporządzenia ministra transportu i budownictwa w sprawie standardu świadectwa energetycznego określa art. 12 projektu ustawy. W celu uzyskania statystycznych danych o standardzie energetycznym budynków w Polsce, oraz monitorowania systemu oceny energetycznej budynków minister transportu i budownictwa powierza Izbie Inżynierów Budownictwa utworzenie i prowadzenie rejestru wszystkich wydawanych świadectw energetycznych budynków, zgodnie z ustaleniami art. 21 projektu ustawy. 2.3.Osoby wykonujące świadectwa energetyczne Proponowane rozwiązania są wypełnieniem art. 10 Dyrektywy. Rozdział 3 projektu ustawy precyzuje uprawnienia i obowiązki osób wykonujących ocenę energetyczna budynków oraz świadectwa energetyczne. Zgodnie z Art.14 ust.1 projektu ustawy proponuje się powierzyć dwóm grupom zawodowym. Osobom posiadającym uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 oraz Nr 96, poz. 95), uzyskane w : a) specjalności architektonicznej, b) specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c) specjalizacji sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne wyodrębnionej w ramach specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - pod warunkiem ukończenia szkolenia w zakresie dokonywania oceny energetycznej budynków oraz sporządzania świadectw energetycznych, a także wpisania na listę osób uprawnionych odpowiednio prowadzoną przez Izbę Architektów i Izbę Inżynierów Budownictwa. Druga grupa to audytorzy, wykonujący audyty energetyczne, o których mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, którzy przedłożą dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność w zakresie wykonywania audytu energetycznego, w szczególności dokumenty potwierdzające pozytywną ocenę wykonanych co najmniej 5 audytów energetycznych, uzyskaną w toku weryfikacji dokonywanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pod warunkiem ukończenia szkolenia w zakresie dokonywania oceny energetycznej budynków oraz sporządzania świadectw energetycznych, a także wpisania na listę osób uprawnionych prowadzoną przez Izbę Inżynierów Budownictwa. Minister transportu i budownictwa zamierza powierzyć szkolenia dla osób ubiegających się o wykonywanie świadectw energetycznych trzem organizacjom samorządowym: Izbie Architektów, Izbie Inżynierów Budownictwa oraz Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych, określając, w trosce o zapewnienie odpowiedniego poziomu dydaktycznego szkoleń, gwarantującego przygotowanie zawodowe osób do nowych obowiązków, ramowy program szkoleń w rozporządzeniu. Uregulowanie zawarte w ust. 2 art. 14 pozwala na działalność w zakresie świadectw energetycznych przedsiębiorcom, jeżeli zatrudniać będą w swoich firmach osoby legitymujące się takimi uprawnieniami. 4

5 Czynności można rozpocząć wykonywać wyłącznie po dokonaniu wpisu - na własną prośbędo rejestru uprawnionych. Przepis ten ma na celu identyfikację środowiska z jednej strony oraz z drugiej zapewnienie nieograniczonego dostępu do informacji o osobach uprawnionych potencjalnym zainteresowanym właścicielom lub zarządcom budynków. Koszty utrzymania rejestrów osób uprawnionych pokryte zostaną z pobieranych opłat wpisowych, których wysokość nie może przekroczyć 50 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przeprowadzenie szkolenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z proponowanym art.15 projektu ustawy w celu wykluczenia niebezpieczeństwa nieobiektywności i zależności wprowadza się zakaz łączenia funkcji osoby oceniającej budynek i sporządzającej świadectwo z funkcją projektanta, kierownika budowy lub zarządcy danego budynku. Dokonywanie oceny energetycznej i sporządzanie świadectwa energetycznego budynku lub lokalu mieszkalnego przez właściciela danego budynku lub lokalu mieszkalnego nie jest także dopuszczalne. Szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia, wartość sumy gwarancyjnej określone zostaną w rozporządzeniu ministra właściwego dla instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, zgodnie z delegacja zawartą w art Kontrole kotłów oraz systemów klimatyzacji Obowiązki kontroli kotłów, instalacji ogrzewczych oraz systemów klimatyzacji, dotyczące celu, częstotliwości oraz kwalifikacji osób uprawnionych do ich przeprowadzania, a także wzory protokołów kontroli regulują przepisy art oraz przepisy w rozdziale 6 będące propozycją zmian do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zgodnie z proponowanym brzmieniem art. 30 na Izbę Inżynierów Budownictwa nakłada się obowiązek utworzenia i prowadzenia rejestru protokołów z kontroli kotłów oraz systemów klimatyzacji. Wzory protokołów okresowych kontroli urządzeń i jednorazowej kontroli instalacji ogrzewczej będą załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego, stanowią bowiem przedmiot nowelizacji tego rozporządzenia. Powyższe proponowane regulacje stanowią wypełnienie ustaleń art. 8 i 9 Dyrektywy Przepisy karne Przepisy tego rozdziału regulują zasady odpowiedzialności karnej. Za niedopełnienie obowiązku posiadania świadectwa energetycznego grozi kara grzywny, orzekana zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia Zmiany w przepisach obowiązujących Zmiany w przepisach dotyczą: - ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w art. 27e w ust. 1 3 wprowadza się możliwość odliczenia kosztu wykonania świadectwa energetycznego, - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, omówiono je w pkt 2.4., 5

6 - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - wprowadza się zmiany w art. 155 ust. 1, 181 ust. 6 oraz 186 ust. 6, które polegają na dodaniu do katalogu dokumentów, które są wykorzystywane przy wykonywaniu czynności zawodowych, odpowiednio przez rzeczoznawcę majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcę nieruchomościami, świadectwo energetyczne budynku lub lokalu mieszkalnego; zmiana w art. 35 ust. 2 polega na dodaniu do wykazu, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu, świadectwa energetycznego budynku lub lokalu mieszkalnego, które organ wskazany w ust. 1 jest obowiązany dołączyć do wykazu, - ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodrnizacyjnych, w art. 2 w pkt 1 w lit. a wprowadza się obowiązek wykonywania świadectwa energetycznego dla budynku poddawanego termomodernizacji oraz w pkt 5 możliwość zaliczenia kosztów jego wykonania do kosztów przedsięwzięcia finansowanych z kredytu i stanowiących podstawę do ustalenia wysokości premii termomodernizacyjnej. W pkt 6 rozszerza się możliwość wykorzystywania efektów działań termomodernizacyjnych, związanych z modernizacją systemu grzewczego po dniu 1 stycznia 2002 r., zgodnie z art. 6 ust. 1 i nowym brzmieniem pkt 1 przy realizacji modernizacji bryły budynku, systemu przygotowywania ciepłej wody oraz wentylacji, a także zgodnie z art. 3 przez dodanie nowego ust. 2 wprowadza się obowiązek od 1 stycznia 2009 r. wykonywania audytów energetycznych przez osoby posiadające licencję, uzyskaną na mocy przepisów ustawy o systemie oceny energetycznej budynków. Wprowadza się doprecyzowanie, iż wymóg realizacji termomodernizacji w oparciu o projekt budowlany obowiązuje wówczas, gdy taki projekt jest wymagany ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Przepisy przejściowe i końcowe Art. 37 pozwala do 2011 r. spełnić zarządcom lub właścicielom budynków obowiązek kontroli instalacji ogrzewczej, w której wykorzystuje się kotły mające 15-letni staż eksploatacyjny liczony w oparciu o datę na tabliczce znamionowej kotła. W przypadku kotłów, które po dniu 1 stycznia 2011 r. uzyskują 15-letni okres eksploatacji, jednorazowa kontrola instalacji ogrzewczej powinna odbyć się w roku następującym po ukończeniu 15- letniego okresu eksploatacji. Zgodnie z art. 38 proponuje się aby obowiązek świadectwa dla nowowznoszonych budynków/lokali mieszkalnych oraz w, których dokonuje się modernizacji wchodził w życie 1 stycznia 2008 r. Tym samym dla pozostałych tj. budynków istniejących sprzedawanych i wynajmowanych/lokali mieszkalnych w tych budynkach proponuje się obowiązek świadectwa wprowadzić z dniem 1 stycznia 2009 r. wykorzystując w ten sposób pełny możliwy okres przejściowy zgodnie z art. 15 dyrektywy. W takim samym czasie proponuje się ustalić obowiązki kontroli efektywności energetycznej urządzeń. 6

7 3. Podmioty, na które oddziaływuje ustawa Proponowane regulacje, będące odwzorowaniem ustaleń Dyrektywy, oddziaływują na podmioty funkcjonujące w sektorze budownictwa i zajmujące się: projektowaniem, wykonawstwem oraz zarządzeniem nieruchomościami, ich sprzedażą i wynajmem. 4. Wpływy na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Projektowane rozwiązanie nie generuje dodatkowych wydatków z budżetu państwa i sektora publicznego. Ponadto obowiązek posiadania świadectw energetycznych oraz okresowych kontroli kotłów i systemów klimatyzacji oraz jednorazowych instalacji ogrzewczych, który spoczywa na zarządcach i właścicielach budynków/lokali mieszkalnych, w tym także budynków użyteczności publicznej (budynki administracji rządowej i samorządowej, szkoły szpitale itp.), przyczynić ma się do podejmowania działań termomodernizacyjnych. Efektem tych działań będzie poprawa standardu energetycznego budynków, a zarazem podwyższenie ich klasy energetycznej, co skutkować powinno obniżeniem kosztów eksploatacyjnych w przypadku tych budynków. Określenie możliwych oszczędności w tym zakresie na obecnym etapie nie jest możliwe do oszacowania. 5. Wpływy na rynek pracy Należy oczekiwać, że dzięki proponowanym regulacjom będzie on znaczący i pozytywny. Wejście w życie regulacji skutkować będzie zwiększonym zapotrzebowania na usługi związane z problematyką objętą ustawą. 6. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Stabilizacja i rozwój przedsiębiorstw istniejących oraz stworzenie proponowanymi rozwiązaniami warunków do powstania nowych przedsiębiorstw, bez naruszenia zasad wolnej konkurencji 7. Wstępna ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej Projekt zostanie uzgodniony z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej. 8. Konsultacje społeczne Przewiduje się szerokie konsultacje środowiskowe projektu ustawy i aktów wykonawczych. Projekty będą przesłane do możliwie szerokiego grona jednostek i organizacji związanych z branżą budowlaną, w wykonawców, projektantów, rzeczoznawców majątkowych, związków spółdzielczości, deweloperów, zarządów budynków komunalnych, właścicieli i zarządców budynków użyteczności publicznej itp. Ponadto projekty zostaną umieszczone do publicznej wiadomości na stronach internetowych ministerstwa. Opracowano w Departamencie Rynku Budowlanego 7

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 2) Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (art. 1 projektu ustawy):

UZASADNIENIE. Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (art. 1 projektu ustawy): UZASADNIENIE Proponowane rozwiązania uzupełniają oraz zmieniają istniejące regulacje ustawowe zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Nowy system oceny energetycznej budynków

Nowy system oceny energetycznej budynków Anna Sas-Micuń Ministerstwo Budownictwa Nowy system oceny energetycznej budynków 1. Wprowadzenie Rząd zakończył prace nad projektem ustawy o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja energetyczna w budownictwie - II

Certyfikacja energetyczna w budownictwie - II Nowe akty prawne Certyfikacja energetyczna w budownictwie - II Krzysztof Żmijewski Doc. Dr hab. Inż. itp. itd. Zakład Budownictwa Ogólnego Zespół Fizyki Budowli Ustawa o systemie oceny budynków Akty wykonawcze

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej Świadectwa charakterystyki energetycznej Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373) wdraża postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ INFORMATOR

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ INFORMATOR MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ INFORMATOR Warszawa 2009 50 100 150 200 Opracowanie: Departament Rynku Budowlanego i Techniki przy współpracy Biura Informacji i Promocji.

Bardziej szczegółowo

kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej

kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej Projekt z dnia 10 lipca 2006 Ustawa z dnia... o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz 1) 2) kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE

ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE ProjRozp_Swiad_uzasad_ES_08.09 UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane 1)

USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 września 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373. o zmianie ustawy Prawo budowlane 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. Projekt 19 grudzień 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. w sprawie weryfikacji szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego budynku dotyczącej

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO

WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO WYCIĄG Z PRAWA BUDOWLANEGO dotyczy charakterystyki energetycznej budynku Kancelaria Sejmu s. 4/4 ( Dziennik Ustaw z 2007r. Nr 191 poz. 1373 ) Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz 1) 2)

Ustawa z dnia... o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz 1) 2) Projekt z dnia 18 sierpnia 2006 r. Ustawa z dnia... o systemie oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz 1) 2) kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny oraz świadectwo energetyczne

Audyt energetyczny oraz świadectwo energetyczne Audyt energetyczny oraz świadectwo energetyczne Mirosław Bobrzyński Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 05.06. 2013., Sosnowiec Czym jest audyt energetyczny? 2 Audyt energetyczny Opracowanie określające

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami 1)

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami 1) Projekt z dnia 04.11.2008 r. USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 1853).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk nr 1853). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 2128 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Kontrole kotłów, instalacji grzewczych oraz klimatyzacji.

Kontrole kotłów, instalacji grzewczych oraz klimatyzacji. Kontrole kotłów, instalacji grzewczych oraz klimatyzacji. Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ustaliła wymagania w zakresie certyfikacji energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zmiany cen surowców 2007 Survey of energy sources Alternatywne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i egzaminy dla osób mających sporządzać certyfikaty energetyczne - Projekt rozporządzenia

Szkolenia i egzaminy dla osób mających sporządzać certyfikaty energetyczne - Projekt rozporządzenia Szkolenia i egzaminy dla osób mających sporządzać certyfikaty energetyczne - Projekt rozporządzenia Uchwalona przez Sejm jesienią ubiegłego roku ustawa nowelizująca ustawę Prawo budowlane wprowadziła wybrane

Bardziej szczegółowo

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Podtytuł prezentacji 14 kwietnia 2016 r. Szkolenie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014 2020 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Materiały szkoleniowe wyboru dokonał dr inż.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Materiały szkoleniowe wyboru dokonał dr inż. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Materiały szkoleniowe wyboru dokonał dr inż. Grzegorz Misztal PRZEDSIĘWZIĘCIA Zwiększajace efektywnośc energetyczną JAKO ELEMENT REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 8.09.2008 r. USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Projekt 22.07.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - Ministerstwo Infrastruktury

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - Ministerstwo Infrastruktury Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - Ministerstwo Infrastruktury Jakich budynków dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej? Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane a certyfikaty (świadectwa energetyczne) Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz

Prawo budowlane a certyfikaty (świadectwa energetyczne) Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz Prawo budowlane a certyfikaty (świadectwa energetyczne) Mgr inż. Andrzej Jurkiewicz USTAWA z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2007 nr191 poz. 1373 w art. 5: a) dodaje się

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 25.08.2008 r. USTAWA z dnia... o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU Budynek przedszkola WAŻNE DO 19 Grudnia 2022 NUMER ŚWIADECTWA 1/2012 BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA

Bardziej szczegółowo

Jakich budynków dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Jakich budynków dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) Jakich budynków dotyczy obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej? Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki będą obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

z dnia. o charakterystyce energetycznej budynków 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o charakterystyce energetycznej budynków 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T A W A Projekt z dnia 24 października 2013 r. z dnia. o charakterystyce energetycznej budynków 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) sporządzania świadectw charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie Zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. dla: każdego budynku oddawanego do użytkowania, każdego budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi, części

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW I LOKALI

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW I LOKALI Program edukacyjno-informacyjny Patronat Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Budownictwa ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW I LOKALI Czym są? W jakich sytuacjach prawnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa Słowo wstępne... 11 Wykaz skrótów... 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 13 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 13 Orzecznictwo...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 19. 11. 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2009 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Świadectwa eneregetyczne budynków

Świadectwa eneregetyczne budynków Świadectwa eneregetyczne budynków Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości (popularnie certyfikatu energetycznego, paszportu energetycznego) wynika z prawa europejskiego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia. 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia. 2010 r. Projekt z dn. 10.12.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia. 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. świadectw charakterystyki energetycznej,

UZASADNIENIE. świadectw charakterystyki energetycznej, UZASADNIENIE Proponowane rozwiązania uzupełniają oraz zmieniają istniejące regulacje ustawowe zawarte w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Premia termomodernizacyjna ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Premia termomodernizacyjna ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Premia termomodernizacyjna ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Kraków, dnia 6 lutego 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty i świadectwa energetyczne

Certyfikaty i świadectwa energetyczne Certyfikaty i świadectwa energetyczne W chwili podjęcia decyzji o zakupie wymarzonego domu lub mieszkania dla większości z nas głównym kryterium jest cena, rozumiana jako ogólny koszt nabycia nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

Bardziej szczegółowo

Portal Budownictwa Pasywnego dom pasywny bydynki pasywne domy USTAWA

Portal Budownictwa Pasywnego dom pasywny bydynki pasywne domy USTAWA o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych mających na celu: a) zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków

Bardziej szczegółowo

USTAWA O WSPIERANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH

USTAWA O WSPIERANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH USTAWA O WSPIERANIU PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. (Dz.U. Nr 162, poz 1121) wraz z zmianami wg Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków

Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Michał Strzeszewski Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków Poradnik W Y D A N I E D R U G I E Wprowadzenie do certyfikacji energetycznej budynków. Poradnik. Wersja 2.00 (sierpień 2010). W

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r.

USTAWA. z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. (Zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 550; z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154, poz. 1800; z

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane. (druk nr 535)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane. (druk nr 535) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (druk nr 535) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Audytor energetyczny pierwszy stopień wtajemniczenia w byciu doradcą - Świadectwa Energetyczne

Audytor energetyczny pierwszy stopień wtajemniczenia w byciu doradcą - Świadectwa Energetyczne Audytor energetyczny pierwszy stopień wtajemniczenia w byciu doradcą - Świadectwa Energetyczne Do oszczędzania energii nikogo nie trzeba dziś namawiać. Wzrost cen surowców, a co za tym idzie i samej energii

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania zespołu ds. opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2009 r. Projekt z dnia 26 października 2009 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. (druk nr 808)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. (druk nr 808) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (druk nr 808) USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy o świadectwach energetycznych

Kompendium wiedzy o świadectwach energetycznych Kompendium wiedzy o świadectwach energetycznych Autor: Administrator 29.06.2010. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Ponieważ dostajemy od Was dużo zapytań na temat świadectw, kto je może uzyskać,

Bardziej szczegółowo

Książka obiektu budowlanego (KOB)

Książka obiektu budowlanego (KOB) Książka obiektu budowlanego (KOB) Zgodnie z art. 64. 1, ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Bydgoszcz: Roboty remontowe i renowacyjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Bydgoszcz: Roboty remontowe i renowacyjne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305834-2017:text:pl:html -Bydgoszcz: Roboty remontowe i renowacyjne 2017/S 148-305834 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. System oceny energetycznej w budownictwie Gdańsk 23 marca 2009 Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. Budownictwo w EU Budownictwo odpowiada za: 40% zuŝycia energii w Europie 40% emisji

Bardziej szczegółowo

Stan wdrożenia RECASTU Dyrektywy EPBD w Polsce. Krajowy Plan działań mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Stan wdrożenia RECASTU Dyrektywy EPBD w Polsce. Krajowy Plan działań mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Stan wdrożenia RECASTU Dyrektywy EPBD w Polsce Krajowy Plan działań mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Szymon Firląg, sfirlag@nape.pl PLAN Sporządzanie świadectw Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi na temat świadectw energetycznych

Pytania i odpowiedzi na temat świadectw energetycznych Pytania i odpowiedzi na temat świadectw energetycznych Podstawowe informacje na temat świadectw energetycznych, w formie odpowiedzi na często zadawane pytania, przedstawiliśmy w numerze 2/2009 Ciepłownictwa,

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja i certyfikacja energetyczna budynków - nowe zadania stawiane audytorom energetycznym

Termomodernizacja i certyfikacja energetyczna budynków - nowe zadania stawiane audytorom energetycznym Termomodernizacja i certyfikacja energetyczna budynków - nowe zadania stawiane audytorom energetycznym dr inŝ. Paweł Kędzierski ZRZESZENIE AUDYTORÓW ENERGETYCZNYCH POLTECHNIKA WARSZAWSKA Certyfikacja energetyczna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst jednolity) Rozdział 2. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Dz.U.2013.1409 2014.08.10 zm.dz.u.2014.768 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity) Rozdział 2 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków 1. Rozdział 1 Przepisy ogólne Charakterystyka energetyczna budynków. Dz.U.2017.1498 t.j. z dnia 2017.08.04 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 sierpnia 2017 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Głównym założeniem nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.) jest wprowadzenie nowego, bardziej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Projekt z dnia 28.08.2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości. 73 Forum NFOŚiGW Energia Efekt Środowisko Katowice, 10.06.2015 r. Efektywność

Bardziej szczegółowo

Certyfikator energetyczny - nowy zawód na rynku pracy

Certyfikator energetyczny - nowy zawód na rynku pracy Certyfikator energetyczny - nowy zawód na rynku pracy KaŜde nowe, sprzedawane lub wynajmowane mieszkanie będzie musiało mieć od 1 stycznia 2009 roku audyt energetyczny. Określone w nim zostanie zapotrzebowanie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 25/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek biurowo garażowy - budynek E Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Ważne do: 2012r. dla budynku nr 002/2011/kontener Budynek oceniany: Rodzaj budynku Budynek kontenerowy wolnostojący zaplecze socjalne Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

Portal Budownictwa Pasywnego dom pasywny bydynki pasywne domy Świadectwo bez czerwonego paska dla ministra infrastruktury

Portal Budownictwa Pasywnego dom pasywny bydynki pasywne domy Świadectwo bez czerwonego paska dla ministra infrastruktury strona 1 / 5 Ostatnio głośno zrobiło się na temat certyfikatów energetycznych. 15 lutego 2008 r. weszło w życie rozporządzenie z 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1. z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 03.12.2012r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 z dnia... 2012 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od wydawcy 17. Wprowadzenie 19 DZIAŁ I. PODSTAWY PRAWNE 23

Spis treści. Od wydawcy 17. Wprowadzenie 19 DZIAŁ I. PODSTAWY PRAWNE 23 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie : przewodnik po prawie z komentarzem : podstawy prawne, wymagania techniczne, uzyskiwanie uprawnień budowlanych, wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA PRZEZ BGK PREMII TERMOMODERNIZACYJNEJ, REMONTOWEJ I KOMPENSACYJNEJ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW Warszawa, kwiecień 2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr... z dnia... Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2012-2016 Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Celem programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r.

Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-53-13 Druk nr 1576 cz. I Warszawa, 17 lipca 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzk.wroc.pl Wrocław: Usługa opracowania świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalmswia.otwock24.pl Otwock: Wykonanie robót budowlanych - Dostosowanie Oddziałów Leczenia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o charakterystyce energetycznej budynków 1)

U S T A W A z dnia. o charakterystyce energetycznej budynków 1) Projekt z dnia 12 marca 2014 r. U S T A W A z dnia. o charakterystyce energetycznej budynków 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady: 1) sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej;

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Bogusław Białowąs Zastępca Dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych Bank Gospodarstwa Krajowego Poznań, 29 stycznia 2016 r. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych

Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Wsparcie projektów poprawiających efektywność energetyczną w ramach dostępnych środków dotacyjnych Lesław Janowicz econet OpenFunding Sp. z o.o. 28.10.2015 Nie wiemy wszystkiego, ale czujemy się ekspertami

Bardziej szczegółowo

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRÓBA OCENY

USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRÓBA OCENY USTAWA O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRÓBA OCENY Dr inż. Maciej Robakiewicz FUNDACJA POSZANOWANIA ENERGII CEL REFERATU Celem referatu jest próba odpowiedzi na pytania: 1) Czy nowa ustawa o efektywności

Bardziej szczegółowo

DODATKI MIESZKANIOWE (+ 12) 289-70-88 pokój nr 12. Wybrane aspekty prawne dotyczące określenia składowych dochodu:

DODATKI MIESZKANIOWE (+ 12) 289-70-88 pokój nr 12. Wybrane aspekty prawne dotyczące określenia składowych dochodu: Dodatki mieszkaniowe Regulacje prawne DODATKI MIESZKANIOWE (+ 12) 289-70-88 pokój nr 12 Wybrane aspekty prawne dotyczące określenia składowych dochodu: Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. i Administracji

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. i Administracji ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ENERGETYCZNE STAN OBECNY I KIERUNKI ROZWOJU

DORADZTWO ENERGETYCZNE STAN OBECNY I KIERUNKI ROZWOJU FORUM TERMOMODERNIZACJA 2012 Warszawa, 6 marca 2012 r. DORADZTWO ENERGETYCZNE STAN OBECNY I KIERUNKI ROZWOJU Dr inż. Maciej Robakiewicz Fundacja Poszanowania Energii Zrzeszenie Audytorów Energetycznych

Bardziej szczegółowo

3. Przepisy rozporządzenia stosuje się także do ochrony urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących znaki, oraz do budowli triangulacyjnych.

3. Przepisy rozporządzenia stosuje się także do ochrony urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących znaki, oraz do budowli triangulacyjnych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzajów znaków niepodlegających ochronie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie

dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie NFOŚiGW - programy wsparcia dla efektywnego wykorzystania energii w budownictwie Leszek Katkowski Doradca Departament Ochrony Klimatu Wydział Efektywności Energetycznej w Budownictwie Warszawa, 19.11.2013

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Akceptuję PODSEKRETARZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo