W N I O S E K o udzielenie kredytu preferencyjnego na zakup gruntów rolnych*,na utworzenie *lub urządzenie gospodarstwa rolnego*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W N I O S E K o udzielenie kredytu preferencyjnego na zakup gruntów rolnych*,na utworzenie *lub urządzenie gospodarstwa rolnego*"

Transkrypt

1 Wpisano do rejestru dnia...poz... Załącznik nr I.8. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Imię i nazwisko Wnioskodawcy Nazwa podmiotu gospodarczego... Adres wykonywania dzialalnosci gospodarczej... Adres zamieszkania, kod Telefon i fax Nr dowodu osobistego, wydany przez PESEL NIP BANK SPÓŁDZIELCZY Grodków-Łosiów z/s Grodkowie W N I O S E K o udzielenie kredytu preferencyjnego na zakup gruntów rolnych*,na utworzenie *lub urządzenie gospodarstwa rolnego* I. INFORMACJA O KREDYCIE 1 Proszę o udzielenie kredytu w wysokości zł... słownie złotych (..) na okres od...do... na sfinansowanie A/*zakupu gruntów rolnych o powierzchni...ha., położonych w...gmina... nr księgi wieczystej KW...prowadzonej przez Sąd rejonowy w Nysie nr działek/działki/.. od.... /imię i nazwisko,adres lub nazwa i sziedziba Sprzedającego/ zwanego dalej Sprzedającym, - 1 -

2 mającym na celu powiększenie* /utworzenie* nowego gospodarstwa rolnego B/*utworzenie gospodarstwa rolnego /podać dokładne przeznaczenie kredytu/ w tym nabycie prawa własności budynków i budowli... położonych w...gmina nr księgi wieczystej KW...prowadzonej przez Sąd rejonowy w Nysie nr działek/działki/.. od.... /imię i nazwisko,adres lub nazwa i sziedziba Sprzedającego/ zwanego dalej Sprzedającym *, C/*urządzenie gospodarstwa rolnego/podać dokładne przeznaczenie kredytu/ Wartość przesięzięcia ogółem.zł w tym finansowana środkami własnymi...zł 3 Proponowane terminy uruchomienia kredytu: w dniu...w wysokościzł. w dniu...w wysokościzł. 4. Proponowane terminy spłaty rat kapitałowych: w dniu...w wysokościzł Proponowany termin spłaty odsetek:w okresach miesięcznych*/kwartalnych* 6. Proponowane formy prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu i należnych odsetek: Hipoteka ( numery ksiąg wieczystych): Poręczenie( imiona i nazwiska,adres zamieszkania poręczycieli): Zastaw rejestrowy: Inne Uwaga: - 2 -

3 w przypadku proponowanych zabezpieczeń majątkowych należy w miarę możliwości podać wartość księgową,wartość wg wyceny rzeczoznawcy, wartość wg polisy ubezpieczeniowej, wartość rynkową. II INFORMACJE O STANIE MAJĄTKOWYM GOSPODARSTWA 1.Powierzchnia gospodarstwa w ha ogółem... w tym Własna...ha Dzierżawiona...ha -Grunty orne...ha -Użytki zielone...ha -Grunty orne...ha -Użytki zielone...ha 2.Stan inwentarza żywego/szt/ 3.Budynki i budowle w gospodarstwie / podać stan techniczny oraz rok budowy/ 4.Posiadane maszyny i urządzenia /ilość, rok produkcji/ 5.Ubezpieczenie gospodarstwa / firma ubezpieczająca, numer polisy, przedmiot i wartość ubezpieczenia, okres ważności polisy/ 6.Majątek stanowi/nie stanowi * wspólności majątkowej małżeńskiej III BILANS MAJĄTKOWY GOSPODARSTWA wg stanu na dzień...*** IV RACHUNEK WYNIKÓW.*** Zarówno bilans majątkowy gospodarstwa jak i rachunek wyników ujęte w planie przedsięwzięcia przedstawiają rzeczywiste wartości. Prosimy traktować je jako załączniki do wniosku kredytowego

4 V.SPRZEDAŻ PŁODÓW ROLNYCH W JEDNOSTKACH FIZYCZNYCH Wyszczególnienie Sprzedaż produkcji roślinnej /q/ w tym: Sprzedaż produkcji zwierzęcej/kg,szt.l/ w tym: Poprzedzający wniosku Okres złożenie Wnioskowany VI POZOSTAŁE INFORMACJE 1.Ilość osób utrzymujących się z gospodarstwa... 2.Ilość osób opłacających składkę emerytalną... 3.Rachunki Bankowe i kredyty Nazwa i adres Banku Nr rachunku Kwota kredytu Ostateczny termin spłaty Forma zabezpieczenia spłaty kredytu i odsetek 4.Udzielone gwarancje i poręczenia, wystawioen weklsle,poręczenia wekslowe: Komu udzielono Kwota Termin ważności lub Forma zabezpieczenia zapłaty

5 VII DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO WNIOSKU O KREDYT: 1. Oświadczenie Wnioskodawcy o korzystaniu z kredytów, do których stosowane są dopłaty ze środków ARiMR, 2. Nakaz płatniczy lub zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa z Urzędu Gminy, 3. odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys zakupowanych gruntów,wstępna umowa kupnasprzedaży, 4. faktury proforma zakupu pojazdów lub sprzętu, 5. polisy ubezpieczniowe w tym polisa obowiązkowego ubezpieczenia budynków, 6. umowy dzierżawy, 7. oświadczenie, że uzytki rolne nie zostały wydzierżawione innemu użytnikowi, 8. zaświadczenie o niezaleganiu w płacenieu podatków z Urzędu Gminy, 9. zaświadczenie z KRUS o regulowaniu zobowązań 10. opinie Banków, w których Wnioskodawca posiada rachunki bieżące lub zobowiązania kredytowe, 11. Dokumenty związane z zabezpieczeniem zwrotności kredytu /faktury, wyceny, ubezpieczenia, zaświadczenia o dochodach poręczycieli/ 12. plan przedsięwzięcia gospodarczego*** 13. pozytywna opinia WODR w Łosiowie o planie przedsięwzięcia gospodarczego 14. dokumenty potwierdzające uiszczenie wpłaty własnej 15. Inne Oświadczenia: Oświadczam że jestem / nie jestem* członkiem Banku Spółdzielczego Grodków Łosiów z/s w Grodkowie i posiadam.zł udziałów, Oświadczam, że jestem/nie jestem* powiązany kapitałowo i organizacyjnie z członkiem banku, członkiem organu banku lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w banku lub z jednostką powiązaną z nimi kapitałowo i organizacyjnie. Rodzaj powiązania:.... Oświadczam, że przedsięwzięcie wymieniowe w niniejszym wniosku o kredyt realizuję samodzielnie*/z podmiotami powiązanymi*/. Upoważniam Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby*/naszej firmy*/. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej przewidzianej w art Kodeksu karnego, że informacje podane w tym wniosku oraz dołączonych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym /miejscowość i data/ /podpis Wnioskodawcy/ Data złożenia kompletnego wniosku w Banku... Numer ewidencyjny z rejestru wniosków... Stempel i podpis pracownika przyjmujacego wniosek... * niepotrzebne skreślić **miejsca przeznaczone do wypełnienia winny zawierać konkretne informacje lub stwierdzenia nie dotyczy ***części III,IV i V wniosku nie są wymagane, w przypadku,gdy analogiczne zestawienia informacji są zawarte w przedłożonym planie przedsięwzięcia gospodarczego

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy: Siedziba / Adres Wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 10 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ

WNIOSEK KREDYTOWY O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/39/2012 Zarządu Banku z dnia 21.11.2012r. Zmieniający Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY Wypełnia Bank ZłoŜony dnia

WNIOSEK KREDYTOWY Wypełnia Bank ZłoŜony dnia Załącznik nr I.1.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz.i WNIOSEK KREDYTOWY Wypełnia Bank ZłoŜony dnia W Śląskim Banku Spółdzielczym SILESIA Oddział w Katowicach Opiekun Klienta Osoba

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO/POśYCZKI HIPOTECZNEJ/KREDYTU GOTÓWKOWEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO/POśYCZKI HIPOTECZNEJ/KREDYTU GOTÓWKOWEGO* Załącznik nr. 1 do Instrukcji udzielania kredytów i poŝyczek zabezpieczonych hipotecznie WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO/POśYCZKI HIPOTECZNEJ/KREDYTU GOTÓWKOWEGO* Prosimy o czytelne wypełnianie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA/ KREDYTOBIORCA/ PORĘCZYCIEL I

WNIOSKODAWCA/ KREDYTOBIORCA/ PORĘCZYCIEL I Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej Informacja Wnioskodawcy/ Kredytobiorcy/ Poręczyciela)* prowadzącego działalność rolniczą o prowadzonym gospodarstwie rolnym, stanie majątkowym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W..

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W.. Wpisano do rejestru zgłoszeń BS pod Nr... / dnia... BANK SPÓŁDZELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZAŁ W.. WNOSEK o udzielenie kredytu: gotówkowego / odnawialnego w ROR / na zakup pojazdów / mieszkaniowego / hipotecznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną i remontową BGK WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Załącznik nr 4 do Instrukcji udzielania kredytów pomostowych Unia Biznes/ Unia Super Biznes na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY W NIEMCACH Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział... Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I. INFORMACJE O KREDYCIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY w TRZEBNICY Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów obrotowych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka gotówka dla Firm WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO* Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wińsku*/Wołowie* Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo