Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod..."

Transkrypt

1 Wniosek przyjęto dn.. nr rej.... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Nazwa podmiotu gospodarczego... REGON... NIP... Siedziba... Telefon i fax... Bank Spółdzielczy w Trzebnicy W N I O S E K o udzielenie kredytu obrotowego* / rewolwingowego* / otwartego w rachunku bieżącym*/ inwestycyjnego*/ kredytowej linii hipotecznej w złotych / w walutach obcych* dla podmiotów prowadzących uproszczoną ewidencję finansowo-księgową. I. I N F O R M A C J E O K R E D Y C I E 1. Proszę o przyznanie: a)* kredytu w kwocie... (oznaczenie waluty) słownie... (oznaczenie waluty) na okres od... do... na sfinansowanie (szczegółowe określenie przedmiotu kredytu) b)* limitu środków w kwocie... (oznaczenie waluty) słownie (oznaczenie waluty) na okres od... do... na sfinansowanie (szczegółowe określenie przedmiotu kredytu) 2. Proponowane terminy uruchomienia kredytu/środków finansowych*: 3. Proponowane terminy spłaty rat kapitałowych: 4. Proponowany termin spłaty odsetek: w okresach miesięcznych/kwartalnych* 5.* Koszt całkowity kredytowanego przedsięwzięcia:... zł w tym: nakłady w zł... nakłady dewizowe:..., co wynosi 1...zł /waluta kredytu/ nakłady dewizowe:..., co wynosi. 1...zł /inna waluta/ 1 wg kursu średniego NBP z dnia sporządzenia wniosku 1

2 6.* Struktura finansowania nakładów wymienionych w pk-cie 5: nakłady nakłady dewizowe nakłady dewizowe nakłady dewizowe w zł w walucie kredytu 1 w innej walucie 1 w innej walucie 1 środki własne kredyt/y bankowe w tym: kredyt/y BS Trzebnica inne środki /jakie/ Środki własne Wnioskodawcy, w równowartości złotowej wg kursu średniego NBP z dnia sporządzenia wniosku, w łącznej wysokości... zł, stanowią...% całkowitego kosztu kredytowanego przedsięwzięcia. 7. Proponowany sposób zabezpieczenia kredytu wraz z należnymi odsetkami: Uwaga: W przypadku proponowanych zabezpieczeń majątkowych należy w miarę możliwości podać: wartość księgową, wartość wg wyceny rzeczoznawcy, wartość wg polisy ubezpieczeniowej, wartość rynkową. II. I N F O R M A C J E O K R E D Y T O B I O R C Y 1. Data rozpoczęcia działalności Status prawny Rodzaj prowadzonej działalności Zatrudnienie: - Kierownictwo Imię i nazwisko Stanowisko Wykształcenie - struktura zatrudnienia: Treść 2 Liczba osób Średnie wynagrodzenie Zatrudnienie ogółem Pracownicy bezpośrednio-produkcyjni Administracja Kierownictwo Osoby pracujące na umowę-zlecenie 5. Zestawienie posiadanych nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (nazwa, wielkość obiektów oraz ich stan techniczny): 6. Rodzaj własności ( majątek własny, dzierżawiony) : 7. Opłaty od nieruchomości: - podatki...

3 - opłaty dzierżawne... - składki ubezpieczeniowe... III. P R O D U K T Y /U S Ł U G I * 1. Struktura asortymentowa sprzedaży produktów/towarów/usług* i cechy (nowe, używane itp.): Rodzaj produktu/towaru/usługi* % obrotów cechy * Nowe produkty/towary/usługi* wprowadzane na rynek (podać nazwę): * Cechy (np. jakość, cena) wyróżniające produkty/towary/usługi* oferowane przez Firmę od produktów /towarów/usług konkurencji: Główni dostawcy: Dostawca Rodzaj dostaw % dostaw IV. R Y N K I Z B Y T U 1. Odbiorca Łączna ilość odbiorców... Główni odbiorcy: Odbiorca % sprzedaży Sprzedane towary/wyroby usługi Warunki płatności Okres współpracy Załączyć wstępne porozumienia, listy intencyjne, posiadane umowy, zlecenia itp. 2. Możliwości przestawienia działalności (na jaką i w jaki sposób) w przypadku przejściowych trudności w zaopatrzeniu lub zbycie: Konkurencja. Firmy oferujące podobne produkty/towary/usługi ( proszę wymienić głównych konkurentów):.... Konkurencja zagraniczna (jeśli istnieje, proszę opisać):.. 3

4 .. 4. Ocenić istniejący popyt na wytwarzane wyroby, sprzedawane towary, świadczone usługi (również leasingowe): V. A K T U A L N Y S T A N F I N A N S O W Y F I R M Y 1. Wysokość obrotów (sprzedaży) i dochodów (2 ostatnie lata i okres sprawozdawczy): Rok Sprzedaż Zysk brutto Zysk netto 2. Udziałowcy/wspólnicy* (wymienić najważniejszych): Nazwa/Nazwisko* Wielkość udziału Rachunki bankowe i kredyty: a) rachunki bieżące: nazwa banku numer rachunku b) uzyskane kredyty: VI. M A J Ą T E K W N I O S K O D A W C Y 1. podstawowe maszyny i urządzenia: Maszyny i urządzenia Rok produkcji Aktualna wartość* Stan techniczny * sposób wyceny : księgowa/rynkowa* 2. podstawowe środki transportu: Nazwa, marka, typ Rok produkcji Numer rejestr. Wartość ubezpieczenia OC 3. Majątek osobisty Wnioskodawcy (nie uwzględniać w bilansie w pkt.1)stanowi/nie stanowi* wspólność majątkową małżeńską: -nieruchomości: Rodzaj, adres, powierzchnia w ha Właściciel KW nr Wartość Obciążenia 4

5 - ruchomości: VII. OŚWIADCZENIE O POWIĄZANIACH WNIOSKODAWCY 1.* Oświadczam*/oświadczamy*, że moja*/nasza* firma*/gospodarstwo rolne* jest powiązana(e) kapitałowo lub organizacyjnie z następującymi podmiotami gospodarczymi:... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego)... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 2. Oświadczam*/oświadczamy*, że przedsięwzięcie wymienione w moim*/naszym* wniosku o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą*/rolniczą* z dnia... realizowane jest:. 1/*samodzielnie przez moją*/naszą* firmę*/gospodarstwo rolne*. 2/*wspólnie z następującymi podmiotami gospodarczymi:... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego)... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 3*. Oświadczam/oświadczamy*, że następujące podmioty - będące udziałowcami BS Trzebnica - są powiązane ze mną/z moją firmą* kapitałowo i/lub organizacyjnie: 1/. (nazwa i siedziba podmiotu) (dokładne określenie powiązania kapitałowego i/lub organizacyjnego ww. udziałowcami BS Trzebnica z Wnioskodawcą) 2/. (nazwa i siedziba podmiotu) (dokładne określenie powiązania kapitałowego i/lub organizacyjnego ww. udziałowcami BS Trzebnica z Wnioskodawcą) 4*. Oświadczam/oświadczamy*, że następujące podmioty - będące udziałowcami BS Trzebnica - są powiązane ze mną/z moją firmą/z naszą firmą* personalnie: 1/ (nazwa i siedziba podmiotu) (imię i nazwisko, adres zamieszkania, pełniona funkcja w ww. podmiocie- udziałowcami BS Trzebnica, PESEL) (dokładne określenie powiązania personalnego ww. osoby z Wnioskodawcą) 2/ (nazwa i siedziba podmiotu) (imię i nazwisko, adres zamieszkania, pełniona funkcja w ww. podmiocie- akcjonariuszu udziałowcami BS Trzebnica, PESEL) (dokładne określenie powiązania personalnego ww. osoby z Wnioskodawcą) 5*. Oświadczam/oświadczamy*, że następujące osoby będące członkami organów BS Trzebnica lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w BS Trzebnica - są powiązane ze mną/z moją firmą/z naszą firmą* kapitałowo, organizacyjnie lub personalnie: 1/ (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, funkcja pełniona w BS Trzebnica) 5

6 (dokładne określenie kapitałowego, organizacyjnego, personalnego powiązania ww. osoby z Wnioskodawcą, w przypadku powiązania personalnego- pełniona funkcja w podmiocie Wnioskodawcy) 2/ (imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, funkcja pełniona w BS Trzebnica) (dokładne określenie kapitałowego, organizacyjnego, personalnego powiązania ww. osoby z Wnioskodawcą, w przypadku powiązania personalnego- pełniona funkcja w podmiocie Wnioskodawcy) Wyjaśnienie: 1. członek organu BS Trzebnica - osoba pełniąca funkcję w Radzie Nadzorczej i Zarządzie BS Trzebnica 2. osoby zajmujące stanowiska kierownicze Członkowie Zarządu. i Główny Księgowy BS Trzebnica i jego Zastępca. 3. podmioty powiązane kapitałowo i organizacyjnie (w rozumieniu art.71 ust. 2. ustawy z dnia r. Prawo bankowe wraz z późn. zm.) - osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej: a)względem których można wykazać, że są ze sobą powiązane, gdyż ponoszą wspólne ryzyko gospodarcze, ponieważ jedna z nich bezpośrednio lub pośrednio kontroluje pozostałe( akcje imienne lub na okaziciela, udziały), albo b) między którymi nie zachodzą okoliczności określone w pkt. a, ale w stosunku do których można przyjąć, że ponoszą jedno ryzyko gospodarcze ponieważ są powiązane w taki sposób, że kondycja finansowa jednej z nich może mieć wpływ na kondycję finansową pozostałych. 4. powiązania personalne pomiędzy podmiotami - powiązania wynikające ze stanu cywilnego, pokrewieństwa i powinowactwa pomiędzy osobami fizycznymi będącymi właścicielami, głównymi akcjonariuszami lub głównymi udziałowcami tych podmiotów oraz pełniącymi funkcje w zarządach i radach nadzorczych tych podmiotów, pokrewieństwo - stosunek łączący osoby pochodzące od wspólnego przodka obejmuje: a) krewnych w linii prostej -osoby złączone pochodzeniem jedna od drugiej: wstępnych :. rodziców, dziadków, pradziadków, itd.. zstępnych : dzieci, wnuki, prawnuki, itd.. b) krewnych w linii bocznej - mający przynajmniej jednego wspólnego przodka, ale od siebie nie pochodzący tj. rodzeństwo, rodzeństwo przyrodnie, rodzeństwo pozamałżeńskie. Powinowactwo stosunek zachodzący między jednym z małżonków a krewnymi w linii prostej i bocznej. VIII.OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 1. Ja, niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie - Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17a, Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Prawo bankowe oraz innych ustaw. 2. Ja, niżej podpisany(a) upoważniam Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, ul. Prusicka 1, Trzebnica, do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby, w tym informacji o zobowiązaniach powstałych przed dniem wejścia w życie Ustawy z 14 lutego 2003r.o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz.424). 6

7 IX. I. Zaangażowanie innych banków (kredyty, gwarancje i poręczenia udzielone za klienta, inne formy zaangażowania) Nazwa banku rodzaj zaangażowania ostateczny termin spłaty zaangażowanie na dzień przyjęte zabezpieczenia (rodzaj i kwota) uwagi RAZEM: 0 II. Poręczenia i gwarancje, weksle i poręczenia wekslowe udzielone przez klienta podmiot za który udzielono poręczenia lub gwarancji beneficjent poręczenia lub gwarancji rodzaj poręczenia lub gwarancji ostateczny termin spłaty zaangażowanie na dzień uwagi RAZEM: 0 III. CAŁKOWITE ZAANGAŻOWANIE:* * dotyczy zaangażowania BS Trzebnica. i innych banków oraz poręczeń i gwarancji udzielonych przez klienta 7

8 X.* Przewidywane nakłady kapitałowe na realiację przedsięwzięcia inwestycyjnego Rok Przeznaczenie nakładów RAZEM: Źródła finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego Wyszczególnienie Środki własne Kredyt wnioskowany Kredyt w innym banku Inne RAZEM: Udział poszczególnych źródeł finansowania w przedsięwzięciu ogółem Wyszczególnienie Udział % Środki własne Kredyt wnioskowany Kredyt w innym banku Inne Przewidywane przychody ze sprzedaży, koszty całkowite...rok Wyszczególnienie Przychody Koszty całkowite w tym: amortyzacja 8

9 DODATKOWE DANE W WYPADKU UBIEGANIA SIĘ O KREDYT INWESTYCYJNY XI. Z A P O T R Z E B O W A N I E N A K R E D Y T I N W E S T Y C Y J N Y 1. Nazwa przedsięwzięcia: 2. Opis przedsięwzięcia: 3. Lokalizacja: 4. Nakłady inwestycyjne i struktura ich finansowania: Treść Kwota Struktura % I. Nakłady ogółem 100 II. Zródła finansowania w tym: - środki własne - kredyt wnioskowany - kredyt w innych bankach - inne wymienić jakie: 5. Okres realizacji inwestycji: - termin rozpoczęcia... - termin zakończenia... - cykl realizacji (w miesiącach) Dostawcy (proszę wymienić i załączyć posiadane umowy lub zamówienia potwierdzone przez dostawców): 7. Wykonawcy inwestycji: XII. Wnioskodawca oświadcza, że wszystkie informacje, które podał w niniejszym wniosku oraz dane zawarte w załączonych dokumentach są zgodne z prawdą (miejscowość i data) (stempel firmowy i podpisy osób działających za Wnioskodawcę) 9

10 *niepotrzebne skreślić miejsca przeznaczone do wypełnienia winny zawierać konkretne informacje lub stwierdzenia nie dotyczy XIII. D O K U M E N T Y Z A Ł Ą C Z O N E DO W N I O S K U O K R E D Y T: 1/ REGON, NIP, 2/*zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 3/*aktualny wyciąg z rejestru handlowego, a po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: *postanowienie o wpisie do rejestru przedsiębiorców, *odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, *zaświadczenie że dany podmiot nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, 4/ umowa spółki lub statut* (dotyczy wszystkich spółek), 5/ koncesja - jeśli jest wymagana dla prowadzenia działalności, 6/ opinie banków prowadzących rachunki, 7/ zaświadczenie właściwego organu finansowego o terminowości płacenia zobowiązań podatkowych oraz o osiągniętych obrotach i dochodach netto za okres ostatnich trzech miesięcy, a dla nowych podmiotów - zgłoszenie obowiązku podatkowego, 8/ zaświadczenie z ZUS o regulowaniu zobowiązań, 9/ ostatni bilans roczny wraz z rachunkiem wyników, oraz sporządzone od początku roku sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe, 10/ zamówienia na sprzedaż wyrobów lub usług, kontrakty eksportowe, importowe itp., 11/* pełnomocnictwo do zaciągania kredytów bankowych, 12/ dokumenty określające stosunek prawny kredytobiorcy/leasingodawcy* do zajmowanego lokalu lub powierzchni użytkowej tj: umowa najmu lub dzierżawy, odpis z księgi wieczystej - w przypadku własności, 13/ dokumenty związane z zabezpieczeniem prawnym kredytu/wierzytelności leasingowej w zależności od proponowanych rodzajów zabezpieczenia: / *Przy kredytach o charakterze inwestycyjnym: pozwolenie na budowę, projekt realizacyjny( w tym harmonogram realizacji finansowania nakładów inwestycyjnych) kosztorys budowy, - plan finansowy ( biznes plan ), odpis z księgi wieczystej nieruchomości, 15/ Część opisowa kredytowanego przedsięwzięcia, 16/ inne:

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr III.1 do Instrukcji kredytowania przedsiębiorców w Banku Spółdzielczym w Tychach BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY 1. WNIOSKODAWCA: osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. zawodowe wyższe

WNIOSEK KREDYTOWY. zawodowe wyższe Załącznik nr I.2. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Imię i nazwisko Wnioskodawcy Adres Wnioskodawcy NIP

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl Wpisano do Rejestru wniosków kredytowych pod nr... dnia.... WNIOSEK KREDYTOWY www.bs.skoczow.pl I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Oddział w..

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Oddział w.. Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Oddział w.. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/8/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 8 kwietnia 2015 roku WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚL. ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚL. ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY Zgłoszenie wpisano do rejestru dnia... pod nr... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚL. ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 10 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy: Siedziba / Adres Wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku..

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku.. Bank Spółdzielczy w Werbkowicach WNIOSEK o udzielenie u na działalność gospodarczą Nr wniosku owego... Data złożenia wniosku........ (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza PESEL** KRS NIP REGON WNIOSEK KREDYTOWY - działalność rolnicza I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY w TRZEBNICY Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/ Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Załącznik nr 4 do Instrukcji udzielania kredytów pomostowych Unia Biznes/ Unia Super Biznes na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE BANK SPÓŁDZIELCZY W NIEMCACH Wniosek o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM gotówka dla Firm Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90%

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90% Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Solar Shop uruchomił przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. możliwość zakupu na raty na preferencyjnych warunkach wszystkich oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu **

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu ** Wypełnia Bank: Data wpływu wniosku do Banku: Numer wniosku: Nazwa i adres Wnioskodawcy / Stempel Firmowy Strona WWW: REGON: PKD: NIP: Osoby upoważnione do kontaktu z Bankiem Imię i nazwisko Funkcja Telefon

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE Wniosek przyjęto dnia... nr rej.... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIOWEGO Imię i nazwisko Imiona rodziców Nazwisko rodowe (w przypadku kobiet) Nazwisko rodowe matki Adres

Bardziej szczegółowo