WNIOSEK KREDYTOWY O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK KREDYTOWY O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3/39/2012 Zarządu Banku z dnia r. Zmieniający Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział WNIOSEK KREDYTOWY O UDZIELE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ nr wniosku data zarejestrowania dnia I. Informacje o Wnioskodawcy/ach* Imię i nazwisko Imiona rodziców Adres zamieszkania Adres do korespondencji Cechy dokumentu tożsamości Stan cywilny Nr tel. Wyszczególnienie Nazwisko rodowe matki PESEL Ilość osób w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy II. Informacje o wnioskowanej transakcji kredytowej 1. Rodzaj transakcji kredytowej kredyty obrotowe kredyt obrotowy w rachunku kredytowym kredyt obrotowy w rachunku bieżącym kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt obrotowy z dopłatami ARiMR z linii.. Wnioskodawca I Wnioskodawca II (dla wspólnego gospodarstwa ilość osób podać należy przy Wnioskodawcy I) kredyty inwestycyjne kredyt inwestycyjny kredyt pomostowy kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR z linii inny 2. Kwota kredytu kwota kredytu słownie 3. Cel kredytu 4. Okres kredytowania 5. Spłata rat kapitałowych w okresach miesiecznych w okresach kwartalnych w okresach półrocznych w okresach rocznych 6. Spłata rat odsetkowych w okresach miesiecznych w okresach kwartalnych miesięcy od do malejące raty kapitałowo-odsetkowe równe raty kapitałowo-odsetkowe do dnia do dnia Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach 1

2 7. Proponowane zabezpieczenie kredytu Rodzaj zabespieczenia / Informacje o podmiocie / przedmiocie zabezpieczenia Wartość zabezpieczenia weksel in blanco poręczenie wekslowe/cywilne*... osób pełnomocnictwo do rachunku bankowego ubezpieczenie Kredytobiorcy/ów cesja praw na rzecz Banku zastaw sądowo-rejestrowy / przewłaszczenie* hipoteka (podać nr KW, nr działki) inne zabezpieczenia (podać jakie): Oświadczam zarazem, że proponowany przedmiot/-y zabezpieczenia kredytu : nie jest/-są obciążony/-e prawami osób trzecich jest/-są obciążony/-e następującymi prawami osób trzecich: 8. **Całkowite koszty projektu/przedsięwziecia inwestycyjnego (w zł.): Wartość wkładu własnego do inwestycji (w zł.): Forma wkładu własnego (np. zapłacone zaliczki, faktury, środki pieniężne na rachunku): **wypełniać w przypadku kredytów inwestycyjnych III. Informacje o gospodarstwie rolnym Wnioskodawcy/ów 1. Położenie gospodarstwa 2. Okres prowadzenia gospodarstwa rolnego / rok nabycia 3. Powierzchnia gospodarstwa (w ha fizycznych, łącznie z dzierżawami) w tym powierzchnia gruntów dzierżawionych 4. Majątek trwały w gospodarstwie 1) budynki i budowle (wymienić składniki majątku i ich szacowaną wartość w zł.) 2) maszyny i urządzenia (wymienić składniki majątku i okreslić ich wartość w zł.) 3) środki transportu (wymienić składniki majątku i okreslić ich wartość w zł.) Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach 2

3 5. Struktura upraw (określić należy strukturę prowadzonych upraw w ha fizycznych) zboża plantacje Inne uprawy pszenica chmiel jęczmień porzeczka czarna pszenżyto porzeczka czerwona rzepak malina owies agrest żyto kukurydza.. 6. Struktura hodowli (podać i ilość sztuk w obrocie rocznym) bydło rzeźne trzoda chlewna owce bydło mleczne konie kozy inne hodowle (wymienić rodzaj i ilość sztuk w obrocie rocznym: IV. Informacje o wydatkach i zobowiązaniach gospodarstwa Wnioskodawcy/ów Rodzaj wydatku/zobowiązania Kwota wydatku/zobowiązania (w zł.) Termin płatności (miesiąc / kwartał / rok) wydatki związane z utrzymaniem gospodarstwa i rodziny Wnioskodawcy/ów* podatki KRUS/ZUS* ubezpieczenia majątku, upraw, inwentarza żywego inne zobowiązania V. Zobowiązania gospodarstwa Wnioskodawcy/ów* z tytułu zaciągniętych kredytów należy podać wszystkie zobowiązania kredytowe w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach, w innych bankach/instytucjach kredytowych jak również zadłużenie z tytułu zakupów ratalnych, limitów i kart kredytowych Rodzaj kredytu/zobowiązania Bank Data zaciągnięcia Data spłaty Kwota wg umowy Aktualne saldo kredyt. kredyt. kredyt. kredyt. kredyt. kredyt. kredyt. Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach 3

4 Udzielone przez Wnioskodawcę/ów* poręczenia Imię i nazwisko/nazwa Kredytobiorcy Data zaciągnięcia Data spłaty Kwota wg umowy Aktualne saldo Czy wobec Wnioskodawcy/ów* toczy się postępowanie egzekucyjne/windykacyjne? tak nie Czy Wnioskodawca/y* posiada/ją* wymagalne zobowiązania kredytowe czy publiczno-prawne? tak nie Czy zobowiązania kredytowe Wnioskodawcy/ów* objęte są restrukturyzacją? tak nie Jeżeli przynajmniej na jedno wyżej zadane pytanie padnie odpowiedź twierdząca poniżej należy opisać rodzaj zobowiązania/zobowiązań, opisać aktualny stan sprawy i określić wysokość tego zobowiązania. VI. Informacje o innych stałych dochodach/wpływach pieniężnych gospodarstwa Wnioskodawcy/ów* Rodzaj dochodu / wpływu gotówki wynagrodzenie renta/emerytura dopłaty bezpośrednie dotacje do prowadzonych inwestycji inne (określić jakie). Kwota (w zł.) Termin uzyskiwania (miesiąc / kwartał / rok) VII. Oświadczenie/a Wnioskodawcy/ów*: nie jest/są prowadzone przeciwko mnie/nam postępowanie/a sądowe, administracyjne jest/są prowadzone przeciwko mnie/nam postępowanie/a sądowe, administracyjne jeżeli tak, wpisz jakie: Informacje o posiadanych rachunkach bankowych Wnioskodawcy/ów*: Nazwa banku Nr rachunku bankowego Wiarygodność podanych danych potwierdzam(y) własnoręcznym(i) podpisem(ami) pod rygorem odpowiedzialności karnej z art Kodeksu karnego za złożenie nierzetelnego oświadczenia dotyczącego okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania kredytu. Zawarte w niniejszej informacji dane osobowe udostępniam dobrowolnie Spółdzielczemu Bankowi Powiatowemu w Piaskach z siedzibą w Piaskach przy ul. Lubelskiej 98 udzielając zgody na ich przetwarzanie niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonywania umowy kredytowej, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883). Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 47 ust.2 ustawy z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnianiu informacji gospodarczej (Dz.U. Nr 50, poz. 424 z późn.zm.) niniejszym upoważniam(y) Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach z siedzibą w Piaskach do wystąpienia i uzyskania z InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Canaletta 4 ( InfoMonitor ) informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez InfoMonitor od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związek Banków Polskich. Jednocześnie upoważniam Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie i Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępniania InfoMonitorowi z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Wyrażam(y) zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie przez Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach z siedzibą w Piaskach oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie Biuro Obsługi Klienta przy ul. Pruszkowskiej 17, Warszawa przekazanych przez Bank, a dotyczących mnie informacji oraz zapytań banków, stanowiących tajemnicę bankową, powstałych w związku ze złożeniem przeze mnie wniosku skutkującego podjęciem przez Bank czynności bankowych, przez okres nie dłuższy, niż 2 lata od dnia otrzymania przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. takiej informacji lub zapytania i w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe oraz innych ustaw. (czytelny podpis Wnioskodawcy I) (czytelny podpis Wnioskodawcy II) Potwierdzam prawidłowość i kompletność przyjętego wniosku kredytowego: * niepotrzebne skreślić (stempel memoriałowy, podpis i stempel funkcyjny pracownika Banku) Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach 4

5 Wypełnia Bank Propozycja warunków kredytowania Na podstawie oceny zdolności kredytowej, kontroli bezpośredniej* oraz dotychczasowego przebiegu kredytowania* proponuje się: 1. Przyznać kredyt na poniższych warunkach*: 1) Rodzaj transakcji kredytowej: 2) Kwota transakcji kredytowej: 3) Cel kredytowania: 4) Okres kredytowania: 5) Kwoty oraz terminy spłat rat kapitałowych: 6) Terminy płatności odsetek: 7) Oprocentowanie: 8) Prowizje: 9) Zabezpieczenia: 10) Inne warunki: 11) Odstępstwa od obowiązujacych procedur: 2. Nie przyznawać kredytu z powodu*: (podpis osoby przygotowującej wniosek) Decyzja kredytowa 1. Przyznaje się kredyt na poniższych warunkach*: 1) Rodzaj transakcji kredytowej: 2) Kwota transakcji kredytowej: 3) Cel kredytowania: 4) Okres kredytowania: 5) Kwoty oraz terminy spłat rat kapitałowych: 6) Terminy płatności odsetek: 7) Oprocentowanie: 8) Prowizje: 9) Zabezpieczenia: 10) Inne warunki: 11) Odstępstwa od obowiązujacych procedur: 2. Nie przyznaje się kredytu z powodu*: (stempel i podpisy osób podejmujących decyzję) * niepotrzebne skreślić Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach 5

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA BANK SPÓŁDZIELCZY w KIELCACH...Oddział w... Wpisano do rejestru zgłoszeń pod nr... z dnia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO NIEODNAWIALNEGO POŻYCZKA GOTÓWKOWA I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W..

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W.. Wpisano do rejestru zgłoszeń BS pod Nr... / dnia... BANK SPÓŁDZELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZAŁ W.. WNOSEK o udzielenie kredytu: gotówkowego / odnawialnego w ROR / na zakup pojazdów / mieszkaniowego / hipotecznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych. Oddział w. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt gotówkowy Kredyt w ROR Kredyt mieszkaniowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka gotówka dla Firm WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:. NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres kredytowania:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO* Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wińsku*/Wołowie* Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych Oddział w WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO kredyt Kredyt dla Ciebie kredyt Szybka Gotówka NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu: zł Słownie: złotych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział... Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I. INFORMACJE O KREDYCIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Zatorze.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Załącznik nr 4 do CZĘŚCI IB Instrukcji kredytowania w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddział w... I. INFORMACJE O KREDYCIE Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓLDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... BANK SPÓLDZELCZY W LEŚNCY ODDZAŁ/FLA.. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:. PLN Słownie:......

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE Załącznik 1G BANK SPÓŁDZELCZY W OTMUCHOWE Oddział / Filia w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego... NFORMACJE O KREDYCE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU LETN PRZYPŁYW GOTÓWK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Pieczęć banku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW dane osoby upoważnionej do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA ZAŁ.1 C Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU POŻYCZKA PRACUJĄCY UDZIAŁ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU POŻYCZKA PRACUJĄCY UDZIAŁ BANK SPÓŁDZELCZY w Radzyniu Podlaskim Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. Pobrano opłatę przygotowawczą w kwocie Dnia.. Podpis pracownika Banku. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE HIPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO .. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE HPOTECZNEGO KREDYTU KONSUMPCYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Załącznik nr 4 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim WNOSEK O UDZELENE KREDYTU REMONTOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie: złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce Załącznik 1E www.bsporabka.pl WYPEŁNA PRACOWNK BANKU DATA ZŁOŻENA WNOSKU CZŁONEK BANKU NUMER REJESTRU TAK NE WNOSEK O UDZELENE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* Wnioskodawca Wnioskodawca miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM BANK SPÓŁDZELCZY BYTOM Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE UNWERSALNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych Okres

Bardziej szczegółowo

PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW

PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Banku Spółdzielczym w Halinowie - WK Bank Spółdzielczy w Halinowie Oddział/Filia WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną i remontową BGK WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA

KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTA INFORMACYJNA KLIENTA KARTĘ PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI, A W ODPOWIEDNICH POLACH PROSIMY WSTAWIĆ ZNAK X. JEŚLI WE WNIOSKU SĄ PYTANIA, KTÓRE PANI / PANA NIE DOTYCZĄ, PROSIMY WPISAĆ KLAUZULĘ

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Doradca przyjmujący Wniosek Data - - Numer wniosku I. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI* Wnioskuję o udzielenie kredytu/pożyczki*

Bardziej szczegółowo