Seminarium PEST CONTROL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminarium PEST CONTROL"

Transkrypt

1 listopad/grudzieñ 2003 TÜV Rheinland Group Seminarium PEST CONTROL Specyfikacja ISO/TS 16949:2002 jako odpowiedÿ na globalizacjê przemys³u motoryzacyjnego PRZEDSIÊBIORSTWO FAIR PLAY 2003 DLA TÜV Rheinland/ ZETOM Polska TUVdotCOM-ID

2 Szanowni Pañstwo, Ostatni numer Biuletynu Jakoœci z wydarzeniami 2003 roku dotar³ ju do Pañstwa. W kolejnym numerze postaramy siê podsumowaæ rok 2003 w grupie Spó³ek TÜV Rheinland w Polsce. TÜV Rheinland/ ZETOM Polska Sp. z o.o. Zarz¹d: Janusz Grabka-Prezes Zarz¹du Marek Mucha-Wiceprezes Zarz¹du Siedziba: WARSZAWA ul. 17 Stycznia 56 tel. 022/ tel. 022/ fax 022/ ZABRZE ul. M. Sk³odowskiej-Curie 34 tel. 032/ tel. 032/ fax 032/ POZNAÑ ul. Wo³czyñska 37 tel. 061/ , LUBLIN ul. Chmielna 2 tel. 081/ tel. 081/ tel.kom OLSZTYN ul. Warszawska 98 tel. 089/ tel. 089/ tel. kom CZÊSTOCHOWA ul. Kuceliñska 22 tel. 034/ SZCZECIN ul. Bohaterów Warszawy 15/16 tel./fax. 091/ BYTÓW ul. Lêborska 24 tel./fax 059/ tel. kom W bie ¹cym numerze przedstawiamy nastêpuj¹ce tematy. Jeden z naszych auditorów zaprezentuje zmiany jakie zasz³y w SZJ w bran y motoryzacyjnej w odpowiedzi na proces globalizacji. Przedstawimy Pañstwu dzia³ania w ramach naszego koncernu zmierzaj¹ce do szybszej i kompleksowej obs³ugi Klientów na przyk³adzie TÜV Rheinland of North America. W rubryce wydarzenia prezentujemy krótkie sprawozdanie z Konferencji PEST CONTROL, której organizatorem by³a TÜV Akademia Polska. Nasi pracownicy obecni byli równie na Krajowej Konferencji Badañ Nieniszcz¹cych. Mo ecie siê Pañstwo zapoznaæ równie z krótk¹ informacj¹ o akredytacji Spó³ek Grupy TÜV Rheinland dzia³aj¹cych w Polsce przy Krajowym Systemie Przygotowañ do Funduszy Strukturalnych. W zwi¹zku z zakoñczeniem pierwszego roku funkcjonowania Biuletynu Jakoœci prosimy Pañstwa o zg³aszanie uwag co do poruszanej tematyki, zawieranych informacji, kierunków rozwoju naszego pisma i przes³anie ich na adres zespo³u redakcyjnego. Zespó³ redakcyjny: Zabrze ul. M. Sk³odowskiej-Curie 34 tel. 032/ Zespó³ redakcyjny zastrzega sobie prawo do skracania objêtoœci artyku³ów nadsy³anych przez Pañstwa. SPIS TREŒCI: Zespó³ redakcyjny W zwi¹zku z mo liwoœci¹ zamieszczenia adresów internetowych Pañstwa firm na naszej stronie internetowej, gor¹co prosimy zainteresowanych o kontakt (telefoniczny lub mailowy) w tej sprawie z nastêpuj¹c¹ osob¹: Marek Æwiok Tel. 032/ Przeœlemy Pañstwu stosowny formularz oœwiadczenia, w którym wyrazicie Pañstwo zgodê na umieszczenie adresu internetowego na naszej stronie internetowej. 1. Kilka s³ów od Redakcji 2. TUVdotCOM-ID 3. TÜV Rheinland Group - struktura organizacyjna 4. Specyfikacja ISO/TS 16949:2002 jako odpowiedÿ na globalizacjê przemys³u motoryzacyjnego. 5. TÜV - NAFTA 6. Wydarzenia z kraju 7. Szkolenia, konferencje, seminaria 8. Ró noœci

3 TUVdotCOM Prezentujemy numery identyfikacyjne ID naszych Klientów, które pos³u ¹ Pañstwu do sprawdzania i uzyskania interesuj¹cych Was informacji odnoœnie produktów i samych producentów. Nazwa firmy Adres Kod Miasto TUVdotCOM ID AGRICO S.A. ul. Lotnicza 7a êczyca ID: AGROMET ZEHS ul. Esperantystów Lubañ ID: Sp. z o.o. ALGOR Sp. z o.o. ul. Mazowiecka Wroc³aw ID: ALMA INTERNET S.A. ul. D¹browskiego Poznañ ID: ALPINUS S.A. ul. Ceramiczna Œwiêtoch³owice ID: ANWIL S.A. ul. Toruñska W³oc³awek ID: ASPEL S.A. Os. H. Sienkiewicza Zabierzów ID: AQUA Sp. z o.o Tomaszowice k/lublina Australian Investments in Poland Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 21 ID: Gliwice ID: Auto Watin Sp. J. ul. Obornicka Jelonek K/Poznania Automotive Lighting Sp. z o.o. AWAS-SYSTEMY Polska Sp. z o.o. ID: ul. Gen. Zaruskiego Sosnowiec ID: ul. egañska Warszawa ID: BAKS ul. Jagodne Karczew ID: BALTON Sp. z o.o. ul. Modliñska Warszawa ID: BAUMA S.A. ul. Klasyków Warszawa ID: BENUS Sp. z o.o. ul. Wykopy Poznañ ID:

4 TÜV Rheinland Group TÜV Rheinland Group struktura organizacyjna 4

5 QMS Specyfikacja ISO/TS 16949:2002 jako odpowiedÿ na globalizacjê przemys³u motoryzacyjnego. Do momentu ustanowienia Specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2002 preferowane przez przemys³ motoryzacyjny Systemy Zarz¹dzania Jakoœci¹ opiera³y siê na popularnej serii norm ISO 9000 wydanie Taka sytuacja istnia³a w przemyœle motoryzacyjnym w USA (wytyczne OS- 9000), Niemczech (wytyczne VDA), Francji (EAQF), we W³oszech (AVSQ) i innych krajach (np. proponowany przez DAEWOO podrêcznik DF-100Q). Specyfikacja techniczna ISO/TS 16949:2002 to rezultat konsensusu pomiêdzy œwiatowymi koncernami motoryzacyjnymi. Jej podstawowa zaleta to struktura oparta na najnowszym wydaniu serii norm ISO 9001:2000. To nowy standard okreœlaj¹cy wymagania dla dostawców do przemys³u motoryzacyjnego, gdzie jednym z istotnych elementów jest eliminacja koniecznoœci dokonywania wielokrotnych certyfikacji Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹. Podstawê budowy Systemów Jakoœci dostawców stanowi³o przede wszystkim docenienie znaczenia jakoœci kupowanych czêœci, podzespo³ów i us³ug dla jakoœci produktu finalnego - gotowego pojazdu. Rozpoczêto wiêc prace nad zapewnieniem przez kooperantów dostaw powtarzalnych, niezawodnych elementów monta owych wraz z po³o eniem nacisku na zapewnienie odpowiedniej terminowoœci tych e dostaw (just-in-time) i zagwarantowanie minimalnych zapasów (wraz z modelem FIFO). W efekcie kilka najwiêkszych w bran y motoryzacyjnej koncernów opracowa³o specjalne modele zarz¹dzania jakoœci¹ adresowane do swoich dostawców. Aby zostaæ kwalifikowanym dostawc¹, nale y jednak spe³niæ okreœlone warunki. Jedn¹ z metod weryfikacji wiarygodnoœci potencjalnego dostawcy w zakresie jakoœci i terminowoœci dostaw jest sprawdzenie jego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹, który winien odpowiadaæ oczekiwaniom odbiorcy. Przegl¹d wymagañ zawartych w wytycznych motoryzacyjnych przekonuje, e dostawca czêœci, który wdro y³ np. wymagania VDA 6.1, czy QS automatycznie wprowadzi³ w³aœciw¹ normê ISO 9000: Sytuacja odwrotna jest niemo liwa. Jak widaæ z powy szego, mimo i przemys³ motoryzacyjny pocz¹tkowo powszechnie akceptowa³ Systemy Zarz¹dzania Jakoœci¹ swych dostawców zbudowane na podstawie popularnego modelu ISO 9000:1994, to z czasem poprzeczkê w zakresie wymagañ zdecydowanie podniesiono. Celem by³a eliminacja dostawców niepewnych, po³¹czona z promocj¹ tych, którzy faktycznie podnieœli, b¹dÿ zadeklarowali osi¹gniêcie w okreœlonym czasie w³aœciwego poziomu jakoœci dostarczanych czêœci, czy us³ug - zazwyczaj poprzez wprowadzenie dodatkowych metod zapobiegania problemom, zwiêkszenie nadzoru procesu produkcyjnego i zastosowanie zaawansowanych technik zarz¹dzania i optymalizacji procesów wewn¹trz organizacji. Rozwiniêcie Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ np. z poziomu ISO 9001:1994 do QS-9000, zwiêksza³o wiarygodnoœæ i stwarza³o dla dostawcy szansê zdobywania dalszych zamówieñ. Jednak ci¹gle daj¹ca siê zauwa yæ znaczna ró nica w podejœciu do Systemów Zarz¹dzania Jakoœci¹ pomiêdzy stref¹ atlantyck¹ a obszarem producentów japoñskich nie pozwala³a na pe³n¹ ich unifikacjê w aspekcie postêpuj¹cej globalizacji przemys³u motoryzacyjnego na œwiecie. Rozwój nowej serii norm ISO 9000:2000 pozwoli³ na oparcie nowego wydania standardu specyfikacji ISO/TS o wymagania powy szej serii norm. Zosta³o przyjêtych wiele nowych elementów systemowych, które wydaj¹ siê byæ zaczerpniête wprost z wymagañ przemys³u motoryzacyjnego strefy japoñskiej w Zakresie Systemów Jakoœci jego dostawców. Nale ¹ do nich takie kwestie jak: wymaganie badania efektywnoœci szkoleñ czy satysfakcji klientów, elementy podejœcia procesowego, efektywnoœæ ekonomiczna systemu jakoœci, problematyka œrodowiska pracy, kompleksowe zarz¹dzanie maszynami i urz¹dzeniami, zapewnienie pe³nego nadzoru nad dostawcami, wnikliwa analiza danych i podejmowanie decyzji na podstawie faktów, upowszechnianie wymagañ klientów w organizacji i ukierunkowanie pracowników na jakoœæ, ci¹g³e doskonalenie, znajomoœæ zagadnieñ statystycznych. Praca zespo³owa i techniki organizacyjne upowszechnione zosta³y w ca³ym ³añcuchu dostaw. Ocenia siê obecnie, e najwiêkszy potencja³ w tak istotnej dla motoryzacji sferze optymalizacji kosztów tkwi w zakresie zarz¹dzania zamówieniami, powi¹zaniach z dostawcami oraz w logistyce. Jednoczeœnie niejednokrotnie podkreœlana jest przez producentów pojazdów koniecznoœæ zdobycia zaufania dostawców, aby zechcieli dzieliæ siê stosownymi informacjami. Osi¹gniête przez koncerny motoryzacyjne porozumienie co do powszechnego uznawania nowego standardu spowoduje, e liczba firm z certyfikatem zgodnoœci z VDA 6.1 czy QS-9000 zacznie wkrótce spadaæ, a zwiêkszaæ siê bêdzie grupa dostawców, którzy bêd¹ rozwijaæ swe systemy na zgodnoœæ ze specyfikacj¹ ISO/TS 16949:2002. Wielokrotne certyfikacje zostan¹ wyeliminowane. Certyfikacja na zgodnoœæ z wytycznymi nowej specyfikacji pozwala realizowaæ dostawy na globalnym rynku motoryzacyjnym - nawet dla producentów japoñskich. Bior¹c pod uwagê te za³o enia warto ju dziœ podj¹æ decyzje o wdro eniu ISO/TS 16949: Maciej Nowiñski Auditor wiod¹cy TÜV CERT Automotive Manager TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. 5

6 TÜV - NAFTA Autor: Gene Panger, Manager ds. Strategii Marketingowych (USA) Jeden Punkt Kontaktowy w sprawach Certyfikacji w ca³ej Ameryce Pó³nocnej Us³ugi TÜV NAFTA w U.S., Kanadzie i Meksyku Pó³nocnoamerykañskie Porozumienie Wolnego Handlu (NAFTA) obejmuje handel miêdzy USA, Kanad¹ i Meksykiem. Porozumienie to zmniejszy³o bariery w handlu miêdzy tymi krajami. Od czasu kiedy porozumienie wesz³o w ycie w 1993 roku, wszystkie trzy kraje odnotowa³y wzrost obrotów handlowych miêdzy sob¹.. Us³uga TÜV - NAFTA Us³uga TÜV Rheinland-NAFTA ³¹czy us³ugê TÜV-USC (dla USA i Kanady) z us³ug¹ TÜV- Meksyk, dostarczaj¹c szybkich rezultatów. Producenci korzystaj¹ z us³ugi TÜV-NAFTA, aby uzyskaæ rozpoznawalny znak w Kanadzie i USA oraz znak NOM w Meksyku. Jeden Punkt Kontaktowy pozwala uzyskaæ dostêp do jednego z najbardziej dynamicznych ekonomicznie regionów œwiata w dwa tygodnie. Us³uga TÜV-USC: dla USA i Kanady Dzisiaj, setki firm i tysi¹ce produktów uzyskuj¹ dostêp do rynków USA i Kanady poprzez znaki certyfikacji TÜV. S³u ymy klientom pomoc¹ w takich sektorach jak elektronika gospodarcza, komunikacja, informatyka i sieci komputerowe, elektronika medyczna, oprzyrz¹dowanie, kontrola przemys³owa i pó³przewodniki. Przez lata, TÜV mocno zwiêkszy³ zakres akredytacji przy programie realizowanym przez Occupational Health and Safety Administration's (OSHA) Nationally Recognized Test Lab (NRTL) oraz przy programie realizowanym przez Kanadyjsk¹ Radê ds. Norm (SCC) Organizacji Certyfikuj¹cych (CO). TÜV œwiadczy równie tzw. Us³ugê Oceny Obszaru, która spe³nia wszystkie krajowe, regionalne, wiejskie i miejskie wymagania. TÜV ma w USA status Narodowej Jednostki Certyfikuj¹cej (NCB) w ramach miêdzynarodowego Schematu CB oraz jest akredytowanym urzêdem przy Amerykañskiej Radzie Akredytacji Urzêdów (U.S. RAB). Wiarygodnoœæ na któr¹ mo na liczyæ Dok³adnoœæ ekspertyz technicznych TÜV i znajomoœæ rynku USA by³y czêsto uznawane poprzez anga owanie w liczne dzia³ania: - Pomoc techniczna w ostatniej rewizji Normy 79 (2002) Narodowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpo arowej (NFPA). NFPA jest odpowiedzialne za Narodowy Kod Elektryczny (NEC), - Pomoc techniczna w rozwoju Amerykañskiego Narodowy Instytut Normalizacyjny (ANSI) i narodowe standardy dla sterowników w robotyce, - Us³uga bieg³ego s¹dowego, œwiadczona w przypadku spraw s¹dowych, w odniesieniu do przypadków zwi¹zanych z amerykañskimi standardami bezpieczeñstwa, - Szkolenie Dyrektorów dla Amerykañskiego Stowarzyszenia In ynierów Mechaników (ASME) - Regularne przemówienia odnoœnie bezpieczeñstwie dla Cz³onków Stowarzyszenia Miêdzynarodowych Inspektorów Elektrycznych (IAEI) - Zatwierdzony us³ugodawca dla amerykañskiego Departamentu ywnoœci i Leków (FDA) jako Recenzent Programu w charakterze niezale nej trzeciej strony, - Cz³onek Rady Doradczej dla Centrum Urz¹dzeñ i Zdrowia Radiologicznego (CDRH) w Departamencie ywnoœci i Leków (FDA), - Jednostka Certyfikuj¹ca ds. Telekomunikacji (TCB) przy Federalnej Komisji Komunikacyjnej (FCC) zarówno dla technologii przewodowych jak i bezprzewodowych, - Doradztwo dla FDA w ramach Centrum Wyrobów Medycznych i Radiologii. Korzyœci z us³ugi TÜV-USC Klienci oszczêdzaj¹ czas i zasoby poprzez u ywanie jednego znaku certyfikuj¹cego akredytowanego w USA i Kanadzie. Us³uga TÜV przewiduje potrzebê szybkiego pojawienia siê na rynku i dlatego wyniki dostarczane s¹ w terminie dwóch tygodni jako kompletny pakiet informacji i materia³ów. U producentów z funkcjonuj¹cym systemem jakoœci, badania mog¹ byæ zmniejszone z czterech do dwóch na rok, umo liwiaj¹c najlepsze wykorzystanie procesów inwestycyjnych. Czêsto normy techniczne w USA s¹ zharmonizowane z ich miêdzynarodowymi odpowiednikami. Wyniki prób wykonywanych przez TÜV Rheinland odpowiadaj¹ wymogom certyfikatów uznawanych w USA, Kanadzie, Europie, Japonii, Argentynie i Hong Kongu. TÜV mo e dotrzeæ do ka dego miejsca na œwiecie, oferuj¹c typowy pakiet us³ug zapewniaj¹cy dostêp do rynków w 40 krajach w czasie krótszym ni 100 dni. Us³ugi TÜV Meksyk: Certyfikacja NOM Rynek Meksyku kontynuuje swój wzrost, wiêc TÜV 6

7 Wydarzenia rozszerzy³ swoje us³ugi, aby pomóc Klientom dostaæ siê na ten w³aœnie rynek. TÜV wszed³ w porozumienia z CANIETI - Meksykañsk¹ Izb¹ Przemys³u Elektronicznego, Informacji, Technologii i Sprzêtu Telekomunikacyjnego, akredytowan¹ przez EMA - Entidad Mexicana de Acreditación - meksykañska Jednostka Akredytuj¹ca. Porozumienie pozwala na to, aby dane testowe pochodz¹ce z TÜV, by³y akceptowane przez NOM bez koniecznoœci wysy³ania próbek do Meksyku. Certyfikacja wg NOM (Norma Oficial Mexicana, lub Oficjalna Norma Meksykañska) jest obowi¹zkowa dla wiêkszoœci produktów elektrycznych i elektronicznych importowanych do Meksyku. Porozumienie o Wymianie Danych podpisane przez TÜV jest kolejnym wa nym kamieniem milowym w rozszerzaniu us³ug oferowanych w Ameryce Pó³nocnej i w ci¹g³ym postêpie w dostarczaniu rozwi¹zañ, które umo liwiaj¹ dostêp do rynków œwiatowych. Korzyœci z us³ug TÜV w Meksyku Zgodnie z tym porozumieniem, nie ma ju koniecznoœci wysy³ania próbki do Meksyku do testowania zanim Certyfikacja NOM zostanie przyznana. Teraz próby mo na przeprowadzaæ pod nadzorem TÜV Rheinland - Ameryka Pó³nocna, bez k³opotów z transportem miêdzynarodowym i odpraw¹ celn¹ oraz eliminowaniem problemów komunikacyjnych miêdzy producentami i odleg³ymi laboratoriami oraz niepotrzebnym powtarzaniem badañ. Chocia wiele prób w tych standardach wykonuje siê podobnie lub identycznie jak te wykonywane zgodnie z normami IEC a ró nica pojawia siê dopiero w przypadku gdy wymagane jest przygotowanie raportu. Us³uga TÜV przewiduje potrzebê szybkiego pojawienia siê na rynku i dlatego wyniki dostarczane s¹ w terminie dwóch tygodni jako kompletny pakiet informacji i materia³ów. Korzyœci: - Zwiêksza szybkoœæ dostêpu do rynku, - Nie ma potrzeby przesy³ania próbek do Meksyku, - Dzia³anie obejmuje ca³¹ Amerykê Pó³nocn¹: USA, Kanadê i Meksyk, - Certyfikacja w dwa tygodnie. To zarówno us³uga..jak i sieæ Tak jak gdzie indziej na ca³ym œwiecie, Klienci TÜV maj¹ wiêkszy dostêp do dzia³añ na rynku amerykañskim powsta³ych jako rezultat w³aœciwego po³¹czenia us³ug w jednym miejscu, które s¹ po³¹czone z podobnymi dzia³aniami na ca³ym œwiecie. Jak wynika z praktyki, us³uga ta jest odpowiednio ukierunkowana przez co przyci¹ga i pozwala utrzymaæ naszych Klientów. TÜV rozumie cele, potrzeby, wra liwoœæ czasu oraz wiarygodnoœæ na najwy szym poziomie. W USA garstka pracowników uros³a do kilkuset, a tysi¹ce produktów nosi znak TÜV. Artyku³ udostêpniony i przet³umaczony za zgod¹ redakcji World News- International Journal of Safety & Standards, Trends & Information - September/October 2003 TÜV Rheinland/ ZETOM Polska po raz drugi uhonorowany tytu³em "PRZEDSIÊBIORSTWO FAIR PLAY" TÜV Rheinland/ ZETOM Polska przyst¹pi³ w roku bie ¹cym do VI edycji programu "PRZEDSIÊBIORSTWO FAIR PLAY". W wyniku postêpowania kwalifikacyjnego oraz auditu przeprowadzonego w firmie po raz drugi (poprzednio w 2001 roku) TÜV Rheinland/ ZETOM Polska otrzyma³ tytu³: "PRZEDSIÊBIORSTWO FAIR PLAY 2003" Certyfikat z r¹k przedstawicieli Kapitu³y Programu "Przedsiêbiorstwo Fair Play" oraz Krajowej Izby Gospodarczej odebra³ Wiceprezes Zarz¹du - Marek Mucha w dniu 12 grudnia 2003 roku w Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie. TÜV Consulting Polska sponsorem specjalnym konkursu AGRO EXPORT 2003! 19 listopada 2003 w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej odby³ siê I Kongres Eksporterów Polskich. Celem Kongresu by³o zidentyfikowanie szans i wyzwañ stoj¹cych przed polskimi eksporterami w aspekcie integracji europejskiej oraz prezentacja modelowych rozwi¹zañ w zakresie wspierania i promocji rozwoju eksportu. W Kongresie wziêli udzia³ przedstawiciele administracji centralnej, instytucji administracji publicznej oraz przedsiêbiorców. Honorowy patronat nad Kongresem obj¹³ premier Leszek Miller. Na zakoñczenie Kongresu rozstrzygniêto konkursy: AGRO EXPORT 2003 pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz MEBLO EXPORT 2003 pod patronatem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Klub Eksportera i redakcji Polish Export Review. Celem konkursu by³o wy³onienie i zaprezentowanie czo³owych polskich eksporterów sektora rolnospo ywczego. Za kryterium oceny przyjêto wyniki ekonomiczne przedsiêbiorstwa (wartoœæ eksportu) jako efekt pozytywnego odbioru jakoœci produktu pod wzglêdem: wygl¹du, smaku, estetyki opakowania, spe³nienia norm sanitarnych czy norm bezpieczeñstwa. Nagrody wrêczy³ Minister Rolnictwa Andrzej Olejniczak. 7

8 Wydarzenia - TÜV Akademia Polska Seminarium PEST CONTROL Organizacja i praktyczne aspekty Pest Control w wybranych obiektach przemys³u spo ywczego (dokumentowanie prac) w Stanach Zjednoczonych - D.V. Rivard & Carlson Rivard`s Resources: IPM - USA W dniu 5 listopada 2003 roku w Starych Jab³onkach k. Olsztyna zorganizowane zosta³o przez TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. seminarium dla firm bran y DDD pt.: "Miêdzynarodowa Wymiana Doœwiadczeñ nt. Pest Control w Przemyœle Spo ywczym". Ide¹ seminarium, zorganizowanego w formie wymiany doœwiadczeñ, by³o przybli enie zagadnieñ zwi¹zanych z regulacjami w zakresie pest control nie tylko w Polsce, ale równie w Stanach Zjednoczonych. Seminarium stanowi³o kontynuacjê cyklu rozpoczêtego wiosn¹ b.r. na temat organizacji pest control w bran y spo ywczej w kraju, Europie i na œwiecie. Oprócz znakomitego grona polskich prelegentów: Jacka Leonkiewicza Radcy G³ównego Lekarza Weterynarii reprezentuj¹cego G³ówny Inspektorat Weterynarii, dr n. wet. Tadeusza Baku³ê z Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD oraz ze strony organizatorów Wojciecha Jêdrusika, zaproszenie przyj¹³ Pan Donald V. Rivard z Rivard`s Resources: IPM ze Stanów Zjednoczonych. Wszystkim prelegentom i uczestnikom dziêkujemy za przyjêcie zaproszenia i aktywny udzia³ w dyskusji. Niniejsze wydanie Biuletynu Jakoœci jest poœwiêcone temu w³aœnie seminarium i na proœbê uczestników zawiera publikacjê materia³ów seminaryjnych oraz wybrane zdjêcia. Wszystkich Pañstwa zapraszamy równie do odwiedzenia specjalnie z tej okazji stworzonego wortalu na naszych stronach www. Informacjê o has³ach dostêpu do wortalu otrzymaliœcie Pañstwo w piœmie wys³anym wraz z zaœwiadczeniem o uczestnictwie w konferencji. 8

9 9

10 Aktualne przepisy prawne w zakresie Pest Control w Polsce - Jacek Leonkiewicz - G³ówny Inspektorat Weterynarii, Radca G³ównego Lekarza Weterynarii. 10

11 "Doœwiadczenia w zakresie Pest Control w przemyœle spo ywczym na terenie Polski" - dr n. wet. Tadeusz Baku³a - Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego - Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej - Uniwersytet Warmiñsko - Mazurski w Olsztynie. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Akredytacja Spó³ek Grupy TÜV Rheinland w Polsce przy Krajowym Systemie Przygotowañ do Funduszy Strukturalnych W dniu 28 listopada 2003 roku TÜV Rheinland/ZETOM Polska Spó³ka z o.o. oraz TÜV Consulting Polska Spó³ka z o.o. uzyska³y certyfikaty akredytacji przy Krajowym Systemie Przygotowañ do Funduszy Strukturalnych. Spó³ki Grupy TÜV Rheinland przygotowuj¹ siê do funkcjonowania w strukturach UE i dlatego ju zdobywaj¹ wiedzê na temat korzystania z Funduszy Strukturalnych celem œwiadczenia pomocy swoim Klientom. Krajowy System Przygotowañ do Funduszy Strukturallnych (KSP) zosta³ stworzony w celu wykszta³cenia zaplecza kadrowego w Polsce dla skutecznego wdra ania polityki regionalnej w powi¹zaniu z Funduszami Strukturalnymi UE. 16 W ramach KSP realizowane s¹ nastêpuj¹ce modu³y: szkolenia, seminaria, konferencje, ekskluzywny serwis internetowy, wizyty w instytucjach europejskich. Tematyka szkoleñ obejmuje nastêpuj¹cy zakres: - Charakterystyka poszczególnych funduszy, - Narodowy Plan Rozwoju na lata , - Kwalifikowalnoœæ wydatków na dzia³ania wspó³finansowane z Funduszy Strukturalnych, - Monitoring i ewaluacja Funduszy Strukturalnych w Polsce, - Zarz¹dzanie finansowe i kontrola projektów. Wiêcej informacji wkrótce na stronie

17 Wydarzenia Sprawozdanie z 32 Krajowej Konferencji Badañ Nieniszcz¹cych w Miêdzyzdrojach w dniach W dniach odby³a siê w Hotelu "Rybak" 32 KKBN Miêdzyzdroje'2003 W Konferencji uczestniczy³o ponad 200 przedstawicieli zak³adów przemys³owych oraz instytutów naukowych z naszego kraju. ¹cznie w trakcie trwania Konferencji przedstawiono 44 referaty. Oprócz wyk³adów na temat wykorzystywania ró nych metod badañ nieniszcz¹cych w warunkach przemys³owych i laboratoryjnych przedstawiono równie blok referatów poœwiêconych tematyce akredytacji przedstawian¹ problematykê Dyrektywy Urz¹dzeñ Ciœnieniowych na prezentacji opracowanej w jêzyku polskim. Zainteresowanie przedstawion¹ w referacie tematyk¹ widoczne by³o szczególnie w trakcie przerw oraz w kuluarach Konferencji, gdzie Dyrektor Jednostki Certyfikacyjnej Personelu Badañ Nieniszcz¹cych TÜV CERT w Kolonii odpowiada³ na wiele pytañ. Rozmowy z przedstawicielami przemys³u trwa³y do póÿnych godzin nocnych. Swoistym novum by³o udzielanie odpowiedzi na pytania stawiane do autorów referatów zaraz po zakoñczeniu bloku tematycznego. Po raz pierwszy w historii Krajowych Konferencji Badañ Nieniszcz¹cych sta³y obok siebie osoby z dwóch Jednostek Certyfikuj¹cych: UDT-CERT - dr in. Gracjan Wiœniewski oraz TÜV CERT - dr in. Peter Böhm. Wymienieni Panowie, na co dzieñ wspólnie pracuj¹ w miêdzynarodowej Grupie Roboczej tzw. Niezale nych Jednostek Trzeciej Strony zgodnie z art. 13 Dyrektywy Urz¹dzeñ Ciœnieniowych, której sk³ad przedstawiony zosta³ w trakcie referatu uczestnikom Konferencji, wprawiaj¹c ich w niema³e zdziwienie, gdy jak dot¹d UDT-CERT nie przejawia³ inicjatywy w ramach wspólnych przedsiêwziêæ tej grupy roboczej. W trakcie trwania konferencji przedstawiciele TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. - Artur Donath oraz Roman Gruca odpowiadali na wiele pytañ zwi¹zanych z realizowanymi szkoleniami oraz egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu badañ nieniszcz¹cych. W trakcie Konferencji przeprowadzono rozmowy zmierzaj¹ce do rozszerzenia dzia³alnoœci TÜV Akademii Polska Sp. z o.o. o wspó³pracê z niektórymi wy szymi uczelniami technicznymi w naszym kraju. Wyje d aj¹c z Miêdzyzdrojów nie mo na by³o oprzeæ siê wra eniu, e równie w dziedzinie szkoleñ i certyfikacji personelu badañ nieniszcz¹cych TÜV Rheinland Group zaczyna mieæ znacz¹c¹ pozycje na krajowym rynku. TÜV Rheinland/ ZETOM Polska zaistnia³ w sektorze finansów publicznych. W dniach odby³ siê audit certyfikacyjny w Urzêdzie Skarbowym w P³oñsku. Audit zakoñczy³ siê wynikiem pozytywnym. Urz¹d certyfikowa³ siê na zgodnoœæ z norm¹ ISO 9001:2000. laboratoriów i certyfikacji personelu badañ nieniszcz¹cych. Na zaproszenie TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. wyst¹pi³ Dyrektor Jednostki Certyfikacyjnej TÜV CERT w Kolonii - dr in. Peter Böhm z referatem pt.: "Certyfikacja personelu badañ nieniszcz¹cych w odniesieniu do Dyrektywy Urz¹dzeñ Ciœnieniowych 97/23/EC oraz norm zharmonizowanych na przyk³adzie normy EN ". Referat przedstawiony zosta³ w jêzyku niemieckim z bezpoœrednim t³umaczeniem na jêzyk polski. W trakcie referatu dr in. Peter Böhm'a uczestnicy Konferencji œledzili 17

18 Szkolenia EN ISO 9001:2000 Szkolenia z badañ nieniszcz¹cych Nazwa szkolenia Termin Tematyka Szkolenia z zakresu badañ nieniszcz¹cych na (1 i 2) oraz 2 stopieñ kwalifikacji wg EN 473 VT (1+2) MT (1+2) UT 2 RT 2 FER PT (1+2) RT 2 FAS Badania wizualne Kursy szkoleniowe z zakresu badañ nieniszcz¹cych odbywaj¹ siê we wspó³pracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach oraz SLV Halle. Szczegó³ów odnoœnie programów szkoleñ udzielaj¹ pracownicy: Anna Królicka - Menad er Dzia³u Szkoleñ Artur Donath - Kierownik Sekcji Szkoleñ ds. Badañ Nieniszcz¹cych TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. ul. M. Sk³odowskiej - Curie Zabrze 18 tel/fax.: (32) Badania magnetyczno-proszkowe Badania ultradÿwiêkowe Badania radiograficzne - kurs uzupe³niaj¹cy do RT2FAS Badania penetracyjne Ocena zdjêæ radiograficznych po³¹czeñ spawanych Szkolenia z zakresu badañ nieniszcz¹cych na 3 stopieñ kwalifikacji wg EN 473 Basic kurs podstawowy 3-go stopnia dla wszystkich metod PT Metoda g³ówna - badania penetracyjne MT Metoda g³ówna - badania - magnetycznoproszkowe VT Metoda g³ówna - badania wizualne SYSTEM HACCP Nazwa szkolenia Termin Tematyka Dokumentacja systemu HACCP Auditor wewnêtrzny systemu HACCP Auditor Zewnêtrzny systemu HACCP Ogólne pojêcie HACCP, GMP, GHP oraz metod dokumentowania. Dokumentowanie GMP i GHP 2. Dokumentowanie metod mycia, dezynfekcji, zwalczania szkodników oraz higieny pracowników 3. Dokumentowanie opisu produktu, dokumentowanie analizy zagro eñ oraz CCP 4.Audit systemu, Ksiêga HACCP, Polityka i cele jakoœci Podstawowe pojêcia dotycz¹ce zarz¹dzania bezpieczeñstwem ywnoœci, 2. Pojêcie systemu zapewnienia jakoœci i bezpieczeñstwa HACCP 3. Wymagania HACCP wg normy DS 3027 E:2002 i ich omówienie, 4. Rodzaje auditów oraz wymagania i obowi¹zki auditora wewnêtrznego, 5. Proces przygotowania auditu wraz z æwiczeniami, 6. Proces przeprowadzenia auditu wraz z æwiczeniami, 7. Proces raportowania auditu wraz z æwiczeniami, 8. Omówienie dzia³añ poauditowych, 9. Omówienie istoty dzia³añ koryguj¹cych 10. Egzamin - 1.Podstawy prawne i normatywne referencje, warunki powo³ania na auditora systemu 2.Wprowadzenie duñskiego standardu DS 3027 E:1997 GMP i GHP - 1. Omówienie zasad GMP i GHP, definicje, historia 2. Codex Allimentarius, wymagania prawne i dokumentowanie GMP i GHP Zintegrowane Systemy Zarz¹dzania wg ISO 9001 i HACCP Ekspert Systemu HACCP Podstawowe pojêcia dotycz¹ce zarz¹dzania jakoœci¹ oraz zarz¹dzania bezpieczeñstwem ywnoœci 2.Pojêcie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wg normy ISO 9001:2000 oraz systemu HACCP 3.Zasady zarz¹dzania jakoœci¹ i ich omówienie 4.Wymagania normy ISO 9001:2000 i ich omówienie 5.Wymagania HACCP i ich omówienie 6.Rodzaje auditów oraz wymagania i obowi¹zki auditora wewnêtrznego 7.Proces przygotowania auditu 8.Proces przeprowadzenia auditu 9.Proces raportowania auditu 10.Omówienie dzia³añ poauditowych 11.Omówienie istoty dzia³añ koryguj¹cych 12.Zintegrowane systemy zarz¹dzania 13.Æwiczenia 14.Test 1. Co to jest HACCP? - podstawowe definicje, pojêcie systemu 2. Systemy zapewnienia jakoœci w przemyœle spo ywczym. 3. Omówienie zasad GMP 4. Omówienie zasad GHP 5. Omówienie zasad GLP 6. Dokumentowanie zasad GMP i GHP 7. Omówienie wymagañ Codex Allimentarius i wymagañ prawnych w zakresie GMP i GHP 8. 7 zasad i 12 kroków HACCP 9. Omówienie normy duñskiej DS 3027: Egzamin Nazwa szkolenia Termin Tematyka Auditor Wewnêtrzny Systemu Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem Pracy wg OHSAS Auditor Wiod¹cy SZJ wg EN ISO 9001:2000 Pe³nomocnik i Auditor TÜV ŒSZ wg ISO Auditor Wewnêtrzny Œrodowiskowego Systemu Zarz¹dzania wg ISO Pe³nomocnik SZJ w Przemyœle Motoryzacyjnym wg ISO TS Auditor Wewnêtrzny wg ISO TS Efektywna komunikacja w praktyce Negocjacje handlowe bez barier Dostosowanie SZJ do Wymagañ Nowej Normy EN ISO 9001:2000 Auditor Wewnêtrzny SZJ wg EN ISO 9001: Cele Systemów Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem i Higien¹ Pracy 2. Struktura OHSAS i rozumienie zawartych tam definicji 3. Przegl¹d OHSAS z punktu widzenia auditora 4. Planowanie i przygotowanie siê do auditu 5. Przygotowanie listy kontrolnej 6. Prowadzenie auditu 7. Sprawozdania z auditu i przedstawianie niezgodnoœci 8. Dzia³ania poauditowe 9. Omówienie obszarów, w których auditorzy napotykaj¹ na trudnoœci 10. Æwiczenia i warsztaty 11. Test egzaminacyjny - 1. Struktura i wymagania systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wg ISO 9001: Przegl¹d ISO 9001 z punktu widzenia auditora 3. Planowanie i przygotowanie auditów 4. Prowadzenie auditów 5. Obraz lidera grupy (konstruowanie list) 6. Teoria "X-Y" i jej zastosowanie (teoria McGregora)- autoocena 7. Czym jest kierowanie? 8. Zadania kierownika w zespole 9. Zarz¹dzanie i organizacja czasu 10. Ustalanie priorytetów 11. U³atwienia i przeszkody 12. Asertywnoœæ w kontakcie z samym sob¹ i z innymi 13. Planowanie 14. Narzêdzia planowania czasu 15. Informacja zwrotna - doœwiadczenie osobiste 16. Æwiczenia i warsztaty 17. Test egzaminacyjny Wymagania zawarte w PN EN ISO i EMAS 2.Badanie œrodowiskowe 3.Polityka œrodowiskowa 4.Dokumentacja systemu zarz¹dzania œrodowiskowego 5.Deklaracja œrodowiskowa 6.Wstêpny raport œrodowiskowy 7.Ekspertyzy, wspó³czynniki œrodowiskowe 8.Lista pytañ auditowych 9.Procedura certyfikacji i walidacji 10.Plan auditu, raport z auditu - 1.Struktura i wymagania normy ISO Metodologia przeprowadzania auditów w œwietle wymagañ normy ISO Cele auditu 4.Odpowiedzialnoœæ i uprawnienia osób uczestnicz¹cych w audicie 5.Planowanie auditów 6.Ustalanie niezgodnoœci z wymaganiami 7.Wymagania wobec auditorów 8.Zapisy dotycz¹ce auditów 9.Dzia³ania koryguj¹ce 10.Æwiczenia i warsztaty 11.Test egzaminacyjny - 1. Podejœcie procesowe oraz zarz¹dzanie procesem 2. Wytyczne dotycz¹ce certyfikacji 3. Balance Score Card i elementy controllingu 4. Norma: punkt 7,8 5. SPC i MSA 6. FMAE 7. APQP i PPAP 8. Egzamin - 1. Geneza i struktura normy ISO/TS Wymagania normy ISO/TS interpretacja i porównanie z norm¹ ISO Wymagania normy ISO/TS i ISO 4. Cele auditów 5. Definicje stosowanych okreœleñ 6. Wymagania wobec auditorów, zasady organizacji auditów 7. Odpowiedzialnoœæ i kompetencje pracowników uczestnicz¹cych w audicie wewn. 8. Planowanie auditów 9. Wzorcowy przebieg auditu 10. Techniki badania auditowego 11. Ustalanie niezgodnoœci z wymaganiami 12. Zapisy dotycz¹ce auditów 13. Dokumentowanie auditu, mo liwe dzia³ania poauditowe 14. Æwiczenia 15. Test egzaminacyjny - Szkolenie obejmuje analizê sytuacji w sytuacjach zawodowych (rodzaj komunikacji, jakoœæ, p³ynnoœæ obiegu informacji, w¹skie gard³a itp.), naukê skutecznych procedur komunikacyjnych oraz sugestie zachowañ w konkretnej strukturze organizacyjnej. - Szkolenie poprzez gry negocjacyjne, symulacje i analizy zachowañ dostarcza uczestnikom wiedzê i praktyczne doœwiadczenia dotycz¹ce procesu negocjacji. Obejmuje zagadnienia pojêæ okreœlaj¹cych sytuacjê negocjacyjn¹; jej dynamikê oraz kierowanie ni¹ poprzez specyficzne taktyki i techniki. Przejmuj¹c kontrolê nad w³asn¹ emocjonalnoœci¹ i posiadaj¹c wiedzê o motywacji/strategii kontrahenta, uczestnicy szkolenia bêd¹ w stanie kontrolowaæ ca³y proces negocjacji osi¹gaj¹c za³o one cele strategiczne. Szkolenie obejmuje te zagadnienia wspó³pracy w zespole negocjatorów. 1. Identyfikacja procesów i powi¹zañ miêdzy nimi 2. Okreœlanie celów 3. Dokumentacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ Struktura i wymagania systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wg ISO 9001: Przegl¹d ISO 9001 z punktu widzenia auditora 3. Planowanie i przygotowanie auditów 4. Prowadzenie auditów 5. Æwiczenia i warsztaty 6. Test egzaminacyjny Auditor Jakoœci TÜV Zarz¹dzanie procesem 2. Wymagania norm serii ISO 9000: badanie spe³nienia wymagañ normy w organizacji 3. Dokumentacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ - badanie dokumentacji w organizacji 4. Auditowanie - planowanie i przeprowadzanie auditów 5. Akredytacja, certyfikacja, notyfikacja 6. Umiejêtnoœci interpersonalne 7. Zajêcia warsztatowe 8. Egzamin Pe³nomocnik Jakoœci TÜV Zarz¹dzanie procesem 2. Wymagania norm serii ISO 9000: Dokumentacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ 4. Podstawy auditowania i certyfikacji, audit dostawcy 5. Podstawy komunikacji 6. Zajêcia warsztatowe 7. Egzamin Punkty Normy EN ISO 9001: , 5.4 i 8-1. Polityka jakoœci 2. Cele organizacji dla poszczególnych funkcji i szczebli 3. Dobór procesów monitorowania, pomiarów i analizy organizacji Badanie Satysfakcji Klienta - 1. Znaczenie badania satysfakcji klienta w œwietle wymagañ normy ISO 9001: Wymagania normy ISO 9001:2000 w aspekcie badania satysfakcji klienta 3. Budowanie i doskonalenie kwestionariuszy badañ 4. Analiza wyników badañ 5. "Klienta nasz Pan" - kontakty z klientami, prezentacja oferty firmy, postêpowanie z trudnym klientem 6. Æwiczenia i warsztaty

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

TÜV SUMMER TIME. Sierpniowe szkolenia TÜV Akademia Polska. TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA

SZKOLENIA W TÜV AKADEMIA Firma szkoleniowa TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. należąca do międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland światowego lidera w dziedzinie usług dla przedsiębiorstw, zaprasza Państwa na cykl szkoleń: TÜV SUMMER

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008. System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 19

System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008. System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 19 System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 Temat szkolenia Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Pełnomocnik SZJ Auditor Wewnętrzny SZJ Pełnomocnik + Auditor Wewnętrzny SZJ Auditor Wiodący SZJ Konferencja/szkolenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009

RAPORT Z AUDITU. polski Reie.tr Sictkón, Biuro Certyfikacji NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 polski Reie.tr Sictkón, NR NC - 1407/P6 PN-EN ISO 9001:2009 0 Spis treści 1 Cel i zakres auditu 2 Załączniki 3 Wprowadzenie 4 Rozdzielnik 5 Poufność 6 Zakres certyfikacji 7 Ocena systemu zarządzania. 8

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

CMSE Certified Machinery Safety Expert

CMSE Certified Machinery Safety Expert CMSE Certified Machinery Safety Expert Warunki Warunki 1. ZGŁOSZENIE Na szkolenie CMSE (Certified Machinery Safety Expert) można się zapisać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego CMSE, który można

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

UZP: 05.06.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Numer ogłoszenia: 124729-2012 data zamieszczenia na stronie biuletynu UZP: 05.06.2012 r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i wdrażania zasad systemu HACCP

PORADNIKI Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i wdrażania zasad systemu HACCP PORADNIKI Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i wdrażania zasad systemu HACCP Z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego zostały opublikowane bezpłatnie przez Fundację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-31 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Eksploatacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO

Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UKatalog Szkoleń: Budowanie skutecznych systemów zarządzania opartych na normach ISO UBlok I Podejście procesowe: Zarządzanie procesowe (2 dni) Definicje procesu, zarządzanie procesami, podział i identyfikowanie

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS

DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS DANE UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW (PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI), KTÓRZY OTRZYMUJĄ WSPARCIE W RAMACH EFS Dane uczestników projektów, którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS Dane uczestnika Lp. Nazwa Możliwe wartości

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

Zapytanie ofertowe. (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Zapytanie ofertowe (Niniejsze zapytanie ofertowe ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Przeprowadzenie szkolenia BHP i PPOŻ W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Ochrona osób i mienia w obiektach Urzędu m. st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r.

S-10. Sprawozdanie o studiach dziennych, wieczorowych, zaocznych, eksternistycznych według stanu w dniu 30 XI 200 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 2 Wypełnia US Oddział terenowy Nr formularza Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON S- Sprawozdanie o studiach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl 1 z 9 2013-10-09 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.womkat.edu.pl Katowice: Usługi realizowane w ramach projektu BELFER ONLINE

Bardziej szczegółowo

Pani Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe LEKTOR ul. 1 Maja 7 05-250 Radzymin

Pani Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe LEKTOR ul. 1 Maja 7 05-250 Radzymin Warszawa, 31 maja 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.5.2013 Pani Wioletta Stefankowska-Skórka Centrum Szkoleniowe LEKTOR ul. 1 Maja 7 05-250 Radzymin W Y S T Ą P I E N I E P O K O N T R O L N E Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4 Zapytanie ofertowe nr 4 Wrocław, dnia 22.10.2015 r. W związku z realizacją projektu Almas House in Poland dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Strona 1 Załącznik nr 1 do siwz nr ZP 11/2013/CES szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Doradztwo indywidualne dla 6 spółdzielni socjalnych. Szczegółowy opis i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:457800-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa prawnego 2015/S 250-457800 Ministerstwo Rozwoju,

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.

MGOPS/39/2010/POKL. Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm. MGOPS/39/2010/POKL Węgliniec 27.05.2010r Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Węglińcu przy ulicy Sikorskiego 40 tel.(075) 77 11 049 fax.(075) 77 12 508 Na podstawie art.4

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz

http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/5784-miasto-sieradz Miasto Sieradz Urząd Miasta Sieradza plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz tel.: 43-826-61-16, 43-826-61-65 fax: 43-822-30-05

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz BSH WROCŁAW SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu Plan Połączenia Spółek: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 19 kwietnia 2016 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Szczecin, dnia 19 kwietnia 2016 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Szczecin, dnia 19 kwietnia 2016 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowych pojemników

Bardziej szczegółowo