Seminarium PEST CONTROL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Seminarium PEST CONTROL"

Transkrypt

1 listopad/grudzieñ 2003 TÜV Rheinland Group Seminarium PEST CONTROL Specyfikacja ISO/TS 16949:2002 jako odpowiedÿ na globalizacjê przemys³u motoryzacyjnego PRZEDSIÊBIORSTWO FAIR PLAY 2003 DLA TÜV Rheinland/ ZETOM Polska TUVdotCOM-ID

2 Szanowni Pañstwo, Ostatni numer Biuletynu Jakoœci z wydarzeniami 2003 roku dotar³ ju do Pañstwa. W kolejnym numerze postaramy siê podsumowaæ rok 2003 w grupie Spó³ek TÜV Rheinland w Polsce. TÜV Rheinland/ ZETOM Polska Sp. z o.o. Zarz¹d: Janusz Grabka-Prezes Zarz¹du Marek Mucha-Wiceprezes Zarz¹du Siedziba: WARSZAWA ul. 17 Stycznia 56 tel. 022/ tel. 022/ fax 022/ ZABRZE ul. M. Sk³odowskiej-Curie 34 tel. 032/ tel. 032/ fax 032/ POZNAÑ ul. Wo³czyñska 37 tel. 061/ , LUBLIN ul. Chmielna 2 tel. 081/ tel. 081/ tel.kom OLSZTYN ul. Warszawska 98 tel. 089/ tel. 089/ tel. kom CZÊSTOCHOWA ul. Kuceliñska 22 tel. 034/ SZCZECIN ul. Bohaterów Warszawy 15/16 tel./fax. 091/ BYTÓW ul. Lêborska 24 tel./fax 059/ tel. kom W bie ¹cym numerze przedstawiamy nastêpuj¹ce tematy. Jeden z naszych auditorów zaprezentuje zmiany jakie zasz³y w SZJ w bran y motoryzacyjnej w odpowiedzi na proces globalizacji. Przedstawimy Pañstwu dzia³ania w ramach naszego koncernu zmierzaj¹ce do szybszej i kompleksowej obs³ugi Klientów na przyk³adzie TÜV Rheinland of North America. W rubryce wydarzenia prezentujemy krótkie sprawozdanie z Konferencji PEST CONTROL, której organizatorem by³a TÜV Akademia Polska. Nasi pracownicy obecni byli równie na Krajowej Konferencji Badañ Nieniszcz¹cych. Mo ecie siê Pañstwo zapoznaæ równie z krótk¹ informacj¹ o akredytacji Spó³ek Grupy TÜV Rheinland dzia³aj¹cych w Polsce przy Krajowym Systemie Przygotowañ do Funduszy Strukturalnych. W zwi¹zku z zakoñczeniem pierwszego roku funkcjonowania Biuletynu Jakoœci prosimy Pañstwa o zg³aszanie uwag co do poruszanej tematyki, zawieranych informacji, kierunków rozwoju naszego pisma i przes³anie ich na adres zespo³u redakcyjnego. Zespó³ redakcyjny: Zabrze ul. M. Sk³odowskiej-Curie 34 tel. 032/ Zespó³ redakcyjny zastrzega sobie prawo do skracania objêtoœci artyku³ów nadsy³anych przez Pañstwa. SPIS TREŒCI: Zespó³ redakcyjny W zwi¹zku z mo liwoœci¹ zamieszczenia adresów internetowych Pañstwa firm na naszej stronie internetowej, gor¹co prosimy zainteresowanych o kontakt (telefoniczny lub mailowy) w tej sprawie z nastêpuj¹c¹ osob¹: Marek Æwiok Tel. 032/ Przeœlemy Pañstwu stosowny formularz oœwiadczenia, w którym wyrazicie Pañstwo zgodê na umieszczenie adresu internetowego na naszej stronie internetowej. 1. Kilka s³ów od Redakcji 2. TUVdotCOM-ID 3. TÜV Rheinland Group - struktura organizacyjna 4. Specyfikacja ISO/TS 16949:2002 jako odpowiedÿ na globalizacjê przemys³u motoryzacyjnego. 5. TÜV - NAFTA 6. Wydarzenia z kraju 7. Szkolenia, konferencje, seminaria 8. Ró noœci

3 TUVdotCOM Prezentujemy numery identyfikacyjne ID naszych Klientów, które pos³u ¹ Pañstwu do sprawdzania i uzyskania interesuj¹cych Was informacji odnoœnie produktów i samych producentów. Nazwa firmy Adres Kod Miasto TUVdotCOM ID AGRICO S.A. ul. Lotnicza 7a êczyca ID: AGROMET ZEHS ul. Esperantystów Lubañ ID: Sp. z o.o. ALGOR Sp. z o.o. ul. Mazowiecka Wroc³aw ID: ALMA INTERNET S.A. ul. D¹browskiego Poznañ ID: ALPINUS S.A. ul. Ceramiczna Œwiêtoch³owice ID: ANWIL S.A. ul. Toruñska W³oc³awek ID: ASPEL S.A. Os. H. Sienkiewicza Zabierzów ID: AQUA Sp. z o.o Tomaszowice k/lublina Australian Investments in Poland Sp. z o.o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 21 ID: Gliwice ID: Auto Watin Sp. J. ul. Obornicka Jelonek K/Poznania Automotive Lighting Sp. z o.o. AWAS-SYSTEMY Polska Sp. z o.o. ID: ul. Gen. Zaruskiego Sosnowiec ID: ul. egañska Warszawa ID: BAKS ul. Jagodne Karczew ID: BALTON Sp. z o.o. ul. Modliñska Warszawa ID: BAUMA S.A. ul. Klasyków Warszawa ID: BENUS Sp. z o.o. ul. Wykopy Poznañ ID:

4 TÜV Rheinland Group TÜV Rheinland Group struktura organizacyjna 4

5 QMS Specyfikacja ISO/TS 16949:2002 jako odpowiedÿ na globalizacjê przemys³u motoryzacyjnego. Do momentu ustanowienia Specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2002 preferowane przez przemys³ motoryzacyjny Systemy Zarz¹dzania Jakoœci¹ opiera³y siê na popularnej serii norm ISO 9000 wydanie Taka sytuacja istnia³a w przemyœle motoryzacyjnym w USA (wytyczne OS- 9000), Niemczech (wytyczne VDA), Francji (EAQF), we W³oszech (AVSQ) i innych krajach (np. proponowany przez DAEWOO podrêcznik DF-100Q). Specyfikacja techniczna ISO/TS 16949:2002 to rezultat konsensusu pomiêdzy œwiatowymi koncernami motoryzacyjnymi. Jej podstawowa zaleta to struktura oparta na najnowszym wydaniu serii norm ISO 9001:2000. To nowy standard okreœlaj¹cy wymagania dla dostawców do przemys³u motoryzacyjnego, gdzie jednym z istotnych elementów jest eliminacja koniecznoœci dokonywania wielokrotnych certyfikacji Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹. Podstawê budowy Systemów Jakoœci dostawców stanowi³o przede wszystkim docenienie znaczenia jakoœci kupowanych czêœci, podzespo³ów i us³ug dla jakoœci produktu finalnego - gotowego pojazdu. Rozpoczêto wiêc prace nad zapewnieniem przez kooperantów dostaw powtarzalnych, niezawodnych elementów monta owych wraz z po³o eniem nacisku na zapewnienie odpowiedniej terminowoœci tych e dostaw (just-in-time) i zagwarantowanie minimalnych zapasów (wraz z modelem FIFO). W efekcie kilka najwiêkszych w bran y motoryzacyjnej koncernów opracowa³o specjalne modele zarz¹dzania jakoœci¹ adresowane do swoich dostawców. Aby zostaæ kwalifikowanym dostawc¹, nale y jednak spe³niæ okreœlone warunki. Jedn¹ z metod weryfikacji wiarygodnoœci potencjalnego dostawcy w zakresie jakoœci i terminowoœci dostaw jest sprawdzenie jego Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹, który winien odpowiadaæ oczekiwaniom odbiorcy. Przegl¹d wymagañ zawartych w wytycznych motoryzacyjnych przekonuje, e dostawca czêœci, który wdro y³ np. wymagania VDA 6.1, czy QS automatycznie wprowadzi³ w³aœciw¹ normê ISO 9000: Sytuacja odwrotna jest niemo liwa. Jak widaæ z powy szego, mimo i przemys³ motoryzacyjny pocz¹tkowo powszechnie akceptowa³ Systemy Zarz¹dzania Jakoœci¹ swych dostawców zbudowane na podstawie popularnego modelu ISO 9000:1994, to z czasem poprzeczkê w zakresie wymagañ zdecydowanie podniesiono. Celem by³a eliminacja dostawców niepewnych, po³¹czona z promocj¹ tych, którzy faktycznie podnieœli, b¹dÿ zadeklarowali osi¹gniêcie w okreœlonym czasie w³aœciwego poziomu jakoœci dostarczanych czêœci, czy us³ug - zazwyczaj poprzez wprowadzenie dodatkowych metod zapobiegania problemom, zwiêkszenie nadzoru procesu produkcyjnego i zastosowanie zaawansowanych technik zarz¹dzania i optymalizacji procesów wewn¹trz organizacji. Rozwiniêcie Systemu Zarz¹dzania Jakoœci¹ np. z poziomu ISO 9001:1994 do QS-9000, zwiêksza³o wiarygodnoœæ i stwarza³o dla dostawcy szansê zdobywania dalszych zamówieñ. Jednak ci¹gle daj¹ca siê zauwa yæ znaczna ró nica w podejœciu do Systemów Zarz¹dzania Jakoœci¹ pomiêdzy stref¹ atlantyck¹ a obszarem producentów japoñskich nie pozwala³a na pe³n¹ ich unifikacjê w aspekcie postêpuj¹cej globalizacji przemys³u motoryzacyjnego na œwiecie. Rozwój nowej serii norm ISO 9000:2000 pozwoli³ na oparcie nowego wydania standardu specyfikacji ISO/TS o wymagania powy szej serii norm. Zosta³o przyjêtych wiele nowych elementów systemowych, które wydaj¹ siê byæ zaczerpniête wprost z wymagañ przemys³u motoryzacyjnego strefy japoñskiej w Zakresie Systemów Jakoœci jego dostawców. Nale ¹ do nich takie kwestie jak: wymaganie badania efektywnoœci szkoleñ czy satysfakcji klientów, elementy podejœcia procesowego, efektywnoœæ ekonomiczna systemu jakoœci, problematyka œrodowiska pracy, kompleksowe zarz¹dzanie maszynami i urz¹dzeniami, zapewnienie pe³nego nadzoru nad dostawcami, wnikliwa analiza danych i podejmowanie decyzji na podstawie faktów, upowszechnianie wymagañ klientów w organizacji i ukierunkowanie pracowników na jakoœæ, ci¹g³e doskonalenie, znajomoœæ zagadnieñ statystycznych. Praca zespo³owa i techniki organizacyjne upowszechnione zosta³y w ca³ym ³añcuchu dostaw. Ocenia siê obecnie, e najwiêkszy potencja³ w tak istotnej dla motoryzacji sferze optymalizacji kosztów tkwi w zakresie zarz¹dzania zamówieniami, powi¹zaniach z dostawcami oraz w logistyce. Jednoczeœnie niejednokrotnie podkreœlana jest przez producentów pojazdów koniecznoœæ zdobycia zaufania dostawców, aby zechcieli dzieliæ siê stosownymi informacjami. Osi¹gniête przez koncerny motoryzacyjne porozumienie co do powszechnego uznawania nowego standardu spowoduje, e liczba firm z certyfikatem zgodnoœci z VDA 6.1 czy QS-9000 zacznie wkrótce spadaæ, a zwiêkszaæ siê bêdzie grupa dostawców, którzy bêd¹ rozwijaæ swe systemy na zgodnoœæ ze specyfikacj¹ ISO/TS 16949:2002. Wielokrotne certyfikacje zostan¹ wyeliminowane. Certyfikacja na zgodnoœæ z wytycznymi nowej specyfikacji pozwala realizowaæ dostawy na globalnym rynku motoryzacyjnym - nawet dla producentów japoñskich. Bior¹c pod uwagê te za³o enia warto ju dziœ podj¹æ decyzje o wdro eniu ISO/TS 16949: Maciej Nowiñski Auditor wiod¹cy TÜV CERT Automotive Manager TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. 5

6 TÜV - NAFTA Autor: Gene Panger, Manager ds. Strategii Marketingowych (USA) Jeden Punkt Kontaktowy w sprawach Certyfikacji w ca³ej Ameryce Pó³nocnej Us³ugi TÜV NAFTA w U.S., Kanadzie i Meksyku Pó³nocnoamerykañskie Porozumienie Wolnego Handlu (NAFTA) obejmuje handel miêdzy USA, Kanad¹ i Meksykiem. Porozumienie to zmniejszy³o bariery w handlu miêdzy tymi krajami. Od czasu kiedy porozumienie wesz³o w ycie w 1993 roku, wszystkie trzy kraje odnotowa³y wzrost obrotów handlowych miêdzy sob¹.. Us³uga TÜV - NAFTA Us³uga TÜV Rheinland-NAFTA ³¹czy us³ugê TÜV-USC (dla USA i Kanady) z us³ug¹ TÜV- Meksyk, dostarczaj¹c szybkich rezultatów. Producenci korzystaj¹ z us³ugi TÜV-NAFTA, aby uzyskaæ rozpoznawalny znak w Kanadzie i USA oraz znak NOM w Meksyku. Jeden Punkt Kontaktowy pozwala uzyskaæ dostêp do jednego z najbardziej dynamicznych ekonomicznie regionów œwiata w dwa tygodnie. Us³uga TÜV-USC: dla USA i Kanady Dzisiaj, setki firm i tysi¹ce produktów uzyskuj¹ dostêp do rynków USA i Kanady poprzez znaki certyfikacji TÜV. S³u ymy klientom pomoc¹ w takich sektorach jak elektronika gospodarcza, komunikacja, informatyka i sieci komputerowe, elektronika medyczna, oprzyrz¹dowanie, kontrola przemys³owa i pó³przewodniki. Przez lata, TÜV mocno zwiêkszy³ zakres akredytacji przy programie realizowanym przez Occupational Health and Safety Administration's (OSHA) Nationally Recognized Test Lab (NRTL) oraz przy programie realizowanym przez Kanadyjsk¹ Radê ds. Norm (SCC) Organizacji Certyfikuj¹cych (CO). TÜV œwiadczy równie tzw. Us³ugê Oceny Obszaru, która spe³nia wszystkie krajowe, regionalne, wiejskie i miejskie wymagania. TÜV ma w USA status Narodowej Jednostki Certyfikuj¹cej (NCB) w ramach miêdzynarodowego Schematu CB oraz jest akredytowanym urzêdem przy Amerykañskiej Radzie Akredytacji Urzêdów (U.S. RAB). Wiarygodnoœæ na któr¹ mo na liczyæ Dok³adnoœæ ekspertyz technicznych TÜV i znajomoœæ rynku USA by³y czêsto uznawane poprzez anga owanie w liczne dzia³ania: - Pomoc techniczna w ostatniej rewizji Normy 79 (2002) Narodowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpo arowej (NFPA). NFPA jest odpowiedzialne za Narodowy Kod Elektryczny (NEC), - Pomoc techniczna w rozwoju Amerykañskiego Narodowy Instytut Normalizacyjny (ANSI) i narodowe standardy dla sterowników w robotyce, - Us³uga bieg³ego s¹dowego, œwiadczona w przypadku spraw s¹dowych, w odniesieniu do przypadków zwi¹zanych z amerykañskimi standardami bezpieczeñstwa, - Szkolenie Dyrektorów dla Amerykañskiego Stowarzyszenia In ynierów Mechaników (ASME) - Regularne przemówienia odnoœnie bezpieczeñstwie dla Cz³onków Stowarzyszenia Miêdzynarodowych Inspektorów Elektrycznych (IAEI) - Zatwierdzony us³ugodawca dla amerykañskiego Departamentu ywnoœci i Leków (FDA) jako Recenzent Programu w charakterze niezale nej trzeciej strony, - Cz³onek Rady Doradczej dla Centrum Urz¹dzeñ i Zdrowia Radiologicznego (CDRH) w Departamencie ywnoœci i Leków (FDA), - Jednostka Certyfikuj¹ca ds. Telekomunikacji (TCB) przy Federalnej Komisji Komunikacyjnej (FCC) zarówno dla technologii przewodowych jak i bezprzewodowych, - Doradztwo dla FDA w ramach Centrum Wyrobów Medycznych i Radiologii. Korzyœci z us³ugi TÜV-USC Klienci oszczêdzaj¹ czas i zasoby poprzez u ywanie jednego znaku certyfikuj¹cego akredytowanego w USA i Kanadzie. Us³uga TÜV przewiduje potrzebê szybkiego pojawienia siê na rynku i dlatego wyniki dostarczane s¹ w terminie dwóch tygodni jako kompletny pakiet informacji i materia³ów. U producentów z funkcjonuj¹cym systemem jakoœci, badania mog¹ byæ zmniejszone z czterech do dwóch na rok, umo liwiaj¹c najlepsze wykorzystanie procesów inwestycyjnych. Czêsto normy techniczne w USA s¹ zharmonizowane z ich miêdzynarodowymi odpowiednikami. Wyniki prób wykonywanych przez TÜV Rheinland odpowiadaj¹ wymogom certyfikatów uznawanych w USA, Kanadzie, Europie, Japonii, Argentynie i Hong Kongu. TÜV mo e dotrzeæ do ka dego miejsca na œwiecie, oferuj¹c typowy pakiet us³ug zapewniaj¹cy dostêp do rynków w 40 krajach w czasie krótszym ni 100 dni. Us³ugi TÜV Meksyk: Certyfikacja NOM Rynek Meksyku kontynuuje swój wzrost, wiêc TÜV 6

7 Wydarzenia rozszerzy³ swoje us³ugi, aby pomóc Klientom dostaæ siê na ten w³aœnie rynek. TÜV wszed³ w porozumienia z CANIETI - Meksykañsk¹ Izb¹ Przemys³u Elektronicznego, Informacji, Technologii i Sprzêtu Telekomunikacyjnego, akredytowan¹ przez EMA - Entidad Mexicana de Acreditación - meksykañska Jednostka Akredytuj¹ca. Porozumienie pozwala na to, aby dane testowe pochodz¹ce z TÜV, by³y akceptowane przez NOM bez koniecznoœci wysy³ania próbek do Meksyku. Certyfikacja wg NOM (Norma Oficial Mexicana, lub Oficjalna Norma Meksykañska) jest obowi¹zkowa dla wiêkszoœci produktów elektrycznych i elektronicznych importowanych do Meksyku. Porozumienie o Wymianie Danych podpisane przez TÜV jest kolejnym wa nym kamieniem milowym w rozszerzaniu us³ug oferowanych w Ameryce Pó³nocnej i w ci¹g³ym postêpie w dostarczaniu rozwi¹zañ, które umo liwiaj¹ dostêp do rynków œwiatowych. Korzyœci z us³ug TÜV w Meksyku Zgodnie z tym porozumieniem, nie ma ju koniecznoœci wysy³ania próbki do Meksyku do testowania zanim Certyfikacja NOM zostanie przyznana. Teraz próby mo na przeprowadzaæ pod nadzorem TÜV Rheinland - Ameryka Pó³nocna, bez k³opotów z transportem miêdzynarodowym i odpraw¹ celn¹ oraz eliminowaniem problemów komunikacyjnych miêdzy producentami i odleg³ymi laboratoriami oraz niepotrzebnym powtarzaniem badañ. Chocia wiele prób w tych standardach wykonuje siê podobnie lub identycznie jak te wykonywane zgodnie z normami IEC a ró nica pojawia siê dopiero w przypadku gdy wymagane jest przygotowanie raportu. Us³uga TÜV przewiduje potrzebê szybkiego pojawienia siê na rynku i dlatego wyniki dostarczane s¹ w terminie dwóch tygodni jako kompletny pakiet informacji i materia³ów. Korzyœci: - Zwiêksza szybkoœæ dostêpu do rynku, - Nie ma potrzeby przesy³ania próbek do Meksyku, - Dzia³anie obejmuje ca³¹ Amerykê Pó³nocn¹: USA, Kanadê i Meksyk, - Certyfikacja w dwa tygodnie. To zarówno us³uga..jak i sieæ Tak jak gdzie indziej na ca³ym œwiecie, Klienci TÜV maj¹ wiêkszy dostêp do dzia³añ na rynku amerykañskim powsta³ych jako rezultat w³aœciwego po³¹czenia us³ug w jednym miejscu, które s¹ po³¹czone z podobnymi dzia³aniami na ca³ym œwiecie. Jak wynika z praktyki, us³uga ta jest odpowiednio ukierunkowana przez co przyci¹ga i pozwala utrzymaæ naszych Klientów. TÜV rozumie cele, potrzeby, wra liwoœæ czasu oraz wiarygodnoœæ na najwy szym poziomie. W USA garstka pracowników uros³a do kilkuset, a tysi¹ce produktów nosi znak TÜV. Artyku³ udostêpniony i przet³umaczony za zgod¹ redakcji World News- International Journal of Safety & Standards, Trends & Information - September/October 2003 TÜV Rheinland/ ZETOM Polska po raz drugi uhonorowany tytu³em "PRZEDSIÊBIORSTWO FAIR PLAY" TÜV Rheinland/ ZETOM Polska przyst¹pi³ w roku bie ¹cym do VI edycji programu "PRZEDSIÊBIORSTWO FAIR PLAY". W wyniku postêpowania kwalifikacyjnego oraz auditu przeprowadzonego w firmie po raz drugi (poprzednio w 2001 roku) TÜV Rheinland/ ZETOM Polska otrzyma³ tytu³: "PRZEDSIÊBIORSTWO FAIR PLAY 2003" Certyfikat z r¹k przedstawicieli Kapitu³y Programu "Przedsiêbiorstwo Fair Play" oraz Krajowej Izby Gospodarczej odebra³ Wiceprezes Zarz¹du - Marek Mucha w dniu 12 grudnia 2003 roku w Pa³acu Kultury i Nauki w Warszawie. TÜV Consulting Polska sponsorem specjalnym konkursu AGRO EXPORT 2003! 19 listopada 2003 w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej odby³ siê I Kongres Eksporterów Polskich. Celem Kongresu by³o zidentyfikowanie szans i wyzwañ stoj¹cych przed polskimi eksporterami w aspekcie integracji europejskiej oraz prezentacja modelowych rozwi¹zañ w zakresie wspierania i promocji rozwoju eksportu. W Kongresie wziêli udzia³ przedstawiciele administracji centralnej, instytucji administracji publicznej oraz przedsiêbiorców. Honorowy patronat nad Kongresem obj¹³ premier Leszek Miller. Na zakoñczenie Kongresu rozstrzygniêto konkursy: AGRO EXPORT 2003 pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz MEBLO EXPORT 2003 pod patronatem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia Klub Eksportera i redakcji Polish Export Review. Celem konkursu by³o wy³onienie i zaprezentowanie czo³owych polskich eksporterów sektora rolnospo ywczego. Za kryterium oceny przyjêto wyniki ekonomiczne przedsiêbiorstwa (wartoœæ eksportu) jako efekt pozytywnego odbioru jakoœci produktu pod wzglêdem: wygl¹du, smaku, estetyki opakowania, spe³nienia norm sanitarnych czy norm bezpieczeñstwa. Nagrody wrêczy³ Minister Rolnictwa Andrzej Olejniczak. 7

8 Wydarzenia - TÜV Akademia Polska Seminarium PEST CONTROL Organizacja i praktyczne aspekty Pest Control w wybranych obiektach przemys³u spo ywczego (dokumentowanie prac) w Stanach Zjednoczonych - D.V. Rivard & Carlson Rivard`s Resources: IPM - USA W dniu 5 listopada 2003 roku w Starych Jab³onkach k. Olsztyna zorganizowane zosta³o przez TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. seminarium dla firm bran y DDD pt.: "Miêdzynarodowa Wymiana Doœwiadczeñ nt. Pest Control w Przemyœle Spo ywczym". Ide¹ seminarium, zorganizowanego w formie wymiany doœwiadczeñ, by³o przybli enie zagadnieñ zwi¹zanych z regulacjami w zakresie pest control nie tylko w Polsce, ale równie w Stanach Zjednoczonych. Seminarium stanowi³o kontynuacjê cyklu rozpoczêtego wiosn¹ b.r. na temat organizacji pest control w bran y spo ywczej w kraju, Europie i na œwiecie. Oprócz znakomitego grona polskich prelegentów: Jacka Leonkiewicza Radcy G³ównego Lekarza Weterynarii reprezentuj¹cego G³ówny Inspektorat Weterynarii, dr n. wet. Tadeusza Baku³ê z Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD oraz ze strony organizatorów Wojciecha Jêdrusika, zaproszenie przyj¹³ Pan Donald V. Rivard z Rivard`s Resources: IPM ze Stanów Zjednoczonych. Wszystkim prelegentom i uczestnikom dziêkujemy za przyjêcie zaproszenia i aktywny udzia³ w dyskusji. Niniejsze wydanie Biuletynu Jakoœci jest poœwiêcone temu w³aœnie seminarium i na proœbê uczestników zawiera publikacjê materia³ów seminaryjnych oraz wybrane zdjêcia. Wszystkich Pañstwa zapraszamy równie do odwiedzenia specjalnie z tej okazji stworzonego wortalu na naszych stronach www. Informacjê o has³ach dostêpu do wortalu otrzymaliœcie Pañstwo w piœmie wys³anym wraz z zaœwiadczeniem o uczestnictwie w konferencji. 8

9 9

10 Aktualne przepisy prawne w zakresie Pest Control w Polsce - Jacek Leonkiewicz - G³ówny Inspektorat Weterynarii, Radca G³ównego Lekarza Weterynarii. 10

11 "Doœwiadczenia w zakresie Pest Control w przemyœle spo ywczym na terenie Polski" - dr n. wet. Tadeusz Baku³a - Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego - Wydzia³ Medycyny Weterynaryjnej - Uniwersytet Warmiñsko - Mazurski w Olsztynie. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Akredytacja Spó³ek Grupy TÜV Rheinland w Polsce przy Krajowym Systemie Przygotowañ do Funduszy Strukturalnych W dniu 28 listopada 2003 roku TÜV Rheinland/ZETOM Polska Spó³ka z o.o. oraz TÜV Consulting Polska Spó³ka z o.o. uzyska³y certyfikaty akredytacji przy Krajowym Systemie Przygotowañ do Funduszy Strukturalnych. Spó³ki Grupy TÜV Rheinland przygotowuj¹ siê do funkcjonowania w strukturach UE i dlatego ju zdobywaj¹ wiedzê na temat korzystania z Funduszy Strukturalnych celem œwiadczenia pomocy swoim Klientom. Krajowy System Przygotowañ do Funduszy Strukturallnych (KSP) zosta³ stworzony w celu wykszta³cenia zaplecza kadrowego w Polsce dla skutecznego wdra ania polityki regionalnej w powi¹zaniu z Funduszami Strukturalnymi UE. 16 W ramach KSP realizowane s¹ nastêpuj¹ce modu³y: szkolenia, seminaria, konferencje, ekskluzywny serwis internetowy, wizyty w instytucjach europejskich. Tematyka szkoleñ obejmuje nastêpuj¹cy zakres: - Charakterystyka poszczególnych funduszy, - Narodowy Plan Rozwoju na lata , - Kwalifikowalnoœæ wydatków na dzia³ania wspó³finansowane z Funduszy Strukturalnych, - Monitoring i ewaluacja Funduszy Strukturalnych w Polsce, - Zarz¹dzanie finansowe i kontrola projektów. Wiêcej informacji wkrótce na stronie

17 Wydarzenia Sprawozdanie z 32 Krajowej Konferencji Badañ Nieniszcz¹cych w Miêdzyzdrojach w dniach W dniach odby³a siê w Hotelu "Rybak" 32 KKBN Miêdzyzdroje'2003 W Konferencji uczestniczy³o ponad 200 przedstawicieli zak³adów przemys³owych oraz instytutów naukowych z naszego kraju. ¹cznie w trakcie trwania Konferencji przedstawiono 44 referaty. Oprócz wyk³adów na temat wykorzystywania ró nych metod badañ nieniszcz¹cych w warunkach przemys³owych i laboratoryjnych przedstawiono równie blok referatów poœwiêconych tematyce akredytacji przedstawian¹ problematykê Dyrektywy Urz¹dzeñ Ciœnieniowych na prezentacji opracowanej w jêzyku polskim. Zainteresowanie przedstawion¹ w referacie tematyk¹ widoczne by³o szczególnie w trakcie przerw oraz w kuluarach Konferencji, gdzie Dyrektor Jednostki Certyfikacyjnej Personelu Badañ Nieniszcz¹cych TÜV CERT w Kolonii odpowiada³ na wiele pytañ. Rozmowy z przedstawicielami przemys³u trwa³y do póÿnych godzin nocnych. Swoistym novum by³o udzielanie odpowiedzi na pytania stawiane do autorów referatów zaraz po zakoñczeniu bloku tematycznego. Po raz pierwszy w historii Krajowych Konferencji Badañ Nieniszcz¹cych sta³y obok siebie osoby z dwóch Jednostek Certyfikuj¹cych: UDT-CERT - dr in. Gracjan Wiœniewski oraz TÜV CERT - dr in. Peter Böhm. Wymienieni Panowie, na co dzieñ wspólnie pracuj¹ w miêdzynarodowej Grupie Roboczej tzw. Niezale nych Jednostek Trzeciej Strony zgodnie z art. 13 Dyrektywy Urz¹dzeñ Ciœnieniowych, której sk³ad przedstawiony zosta³ w trakcie referatu uczestnikom Konferencji, wprawiaj¹c ich w niema³e zdziwienie, gdy jak dot¹d UDT-CERT nie przejawia³ inicjatywy w ramach wspólnych przedsiêwziêæ tej grupy roboczej. W trakcie trwania konferencji przedstawiciele TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. - Artur Donath oraz Roman Gruca odpowiadali na wiele pytañ zwi¹zanych z realizowanymi szkoleniami oraz egzaminami kwalifikacyjnymi z zakresu badañ nieniszcz¹cych. W trakcie Konferencji przeprowadzono rozmowy zmierzaj¹ce do rozszerzenia dzia³alnoœci TÜV Akademii Polska Sp. z o.o. o wspó³pracê z niektórymi wy szymi uczelniami technicznymi w naszym kraju. Wyje d aj¹c z Miêdzyzdrojów nie mo na by³o oprzeæ siê wra eniu, e równie w dziedzinie szkoleñ i certyfikacji personelu badañ nieniszcz¹cych TÜV Rheinland Group zaczyna mieæ znacz¹c¹ pozycje na krajowym rynku. TÜV Rheinland/ ZETOM Polska zaistnia³ w sektorze finansów publicznych. W dniach odby³ siê audit certyfikacyjny w Urzêdzie Skarbowym w P³oñsku. Audit zakoñczy³ siê wynikiem pozytywnym. Urz¹d certyfikowa³ siê na zgodnoœæ z norm¹ ISO 9001:2000. laboratoriów i certyfikacji personelu badañ nieniszcz¹cych. Na zaproszenie TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. wyst¹pi³ Dyrektor Jednostki Certyfikacyjnej TÜV CERT w Kolonii - dr in. Peter Böhm z referatem pt.: "Certyfikacja personelu badañ nieniszcz¹cych w odniesieniu do Dyrektywy Urz¹dzeñ Ciœnieniowych 97/23/EC oraz norm zharmonizowanych na przyk³adzie normy EN ". Referat przedstawiony zosta³ w jêzyku niemieckim z bezpoœrednim t³umaczeniem na jêzyk polski. W trakcie referatu dr in. Peter Böhm'a uczestnicy Konferencji œledzili 17

18 Szkolenia EN ISO 9001:2000 Szkolenia z badañ nieniszcz¹cych Nazwa szkolenia Termin Tematyka Szkolenia z zakresu badañ nieniszcz¹cych na (1 i 2) oraz 2 stopieñ kwalifikacji wg EN 473 VT (1+2) MT (1+2) UT 2 RT 2 FER PT (1+2) RT 2 FAS Badania wizualne Kursy szkoleniowe z zakresu badañ nieniszcz¹cych odbywaj¹ siê we wspó³pracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach oraz SLV Halle. Szczegó³ów odnoœnie programów szkoleñ udzielaj¹ pracownicy: Anna Królicka - Menad er Dzia³u Szkoleñ Artur Donath - Kierownik Sekcji Szkoleñ ds. Badañ Nieniszcz¹cych TÜV Akademia Polska Sp. z o.o. ul. M. Sk³odowskiej - Curie Zabrze 18 tel/fax.: (32) Badania magnetyczno-proszkowe Badania ultradÿwiêkowe Badania radiograficzne - kurs uzupe³niaj¹cy do RT2FAS Badania penetracyjne Ocena zdjêæ radiograficznych po³¹czeñ spawanych Szkolenia z zakresu badañ nieniszcz¹cych na 3 stopieñ kwalifikacji wg EN 473 Basic kurs podstawowy 3-go stopnia dla wszystkich metod PT Metoda g³ówna - badania penetracyjne MT Metoda g³ówna - badania - magnetycznoproszkowe VT Metoda g³ówna - badania wizualne SYSTEM HACCP Nazwa szkolenia Termin Tematyka Dokumentacja systemu HACCP Auditor wewnêtrzny systemu HACCP Auditor Zewnêtrzny systemu HACCP Ogólne pojêcie HACCP, GMP, GHP oraz metod dokumentowania. Dokumentowanie GMP i GHP 2. Dokumentowanie metod mycia, dezynfekcji, zwalczania szkodników oraz higieny pracowników 3. Dokumentowanie opisu produktu, dokumentowanie analizy zagro eñ oraz CCP 4.Audit systemu, Ksiêga HACCP, Polityka i cele jakoœci Podstawowe pojêcia dotycz¹ce zarz¹dzania bezpieczeñstwem ywnoœci, 2. Pojêcie systemu zapewnienia jakoœci i bezpieczeñstwa HACCP 3. Wymagania HACCP wg normy DS 3027 E:2002 i ich omówienie, 4. Rodzaje auditów oraz wymagania i obowi¹zki auditora wewnêtrznego, 5. Proces przygotowania auditu wraz z æwiczeniami, 6. Proces przeprowadzenia auditu wraz z æwiczeniami, 7. Proces raportowania auditu wraz z æwiczeniami, 8. Omówienie dzia³añ poauditowych, 9. Omówienie istoty dzia³añ koryguj¹cych 10. Egzamin - 1.Podstawy prawne i normatywne referencje, warunki powo³ania na auditora systemu 2.Wprowadzenie duñskiego standardu DS 3027 E:1997 GMP i GHP - 1. Omówienie zasad GMP i GHP, definicje, historia 2. Codex Allimentarius, wymagania prawne i dokumentowanie GMP i GHP Zintegrowane Systemy Zarz¹dzania wg ISO 9001 i HACCP Ekspert Systemu HACCP Podstawowe pojêcia dotycz¹ce zarz¹dzania jakoœci¹ oraz zarz¹dzania bezpieczeñstwem ywnoœci 2.Pojêcie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wg normy ISO 9001:2000 oraz systemu HACCP 3.Zasady zarz¹dzania jakoœci¹ i ich omówienie 4.Wymagania normy ISO 9001:2000 i ich omówienie 5.Wymagania HACCP i ich omówienie 6.Rodzaje auditów oraz wymagania i obowi¹zki auditora wewnêtrznego 7.Proces przygotowania auditu 8.Proces przeprowadzenia auditu 9.Proces raportowania auditu 10.Omówienie dzia³añ poauditowych 11.Omówienie istoty dzia³añ koryguj¹cych 12.Zintegrowane systemy zarz¹dzania 13.Æwiczenia 14.Test 1. Co to jest HACCP? - podstawowe definicje, pojêcie systemu 2. Systemy zapewnienia jakoœci w przemyœle spo ywczym. 3. Omówienie zasad GMP 4. Omówienie zasad GHP 5. Omówienie zasad GLP 6. Dokumentowanie zasad GMP i GHP 7. Omówienie wymagañ Codex Allimentarius i wymagañ prawnych w zakresie GMP i GHP 8. 7 zasad i 12 kroków HACCP 9. Omówienie normy duñskiej DS 3027: Egzamin Nazwa szkolenia Termin Tematyka Auditor Wewnêtrzny Systemu Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem Pracy wg OHSAS Auditor Wiod¹cy SZJ wg EN ISO 9001:2000 Pe³nomocnik i Auditor TÜV ŒSZ wg ISO Auditor Wewnêtrzny Œrodowiskowego Systemu Zarz¹dzania wg ISO Pe³nomocnik SZJ w Przemyœle Motoryzacyjnym wg ISO TS Auditor Wewnêtrzny wg ISO TS Efektywna komunikacja w praktyce Negocjacje handlowe bez barier Dostosowanie SZJ do Wymagañ Nowej Normy EN ISO 9001:2000 Auditor Wewnêtrzny SZJ wg EN ISO 9001: Cele Systemów Zarz¹dzania Bezpieczeñstwem i Higien¹ Pracy 2. Struktura OHSAS i rozumienie zawartych tam definicji 3. Przegl¹d OHSAS z punktu widzenia auditora 4. Planowanie i przygotowanie siê do auditu 5. Przygotowanie listy kontrolnej 6. Prowadzenie auditu 7. Sprawozdania z auditu i przedstawianie niezgodnoœci 8. Dzia³ania poauditowe 9. Omówienie obszarów, w których auditorzy napotykaj¹ na trudnoœci 10. Æwiczenia i warsztaty 11. Test egzaminacyjny - 1. Struktura i wymagania systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wg ISO 9001: Przegl¹d ISO 9001 z punktu widzenia auditora 3. Planowanie i przygotowanie auditów 4. Prowadzenie auditów 5. Obraz lidera grupy (konstruowanie list) 6. Teoria "X-Y" i jej zastosowanie (teoria McGregora)- autoocena 7. Czym jest kierowanie? 8. Zadania kierownika w zespole 9. Zarz¹dzanie i organizacja czasu 10. Ustalanie priorytetów 11. U³atwienia i przeszkody 12. Asertywnoœæ w kontakcie z samym sob¹ i z innymi 13. Planowanie 14. Narzêdzia planowania czasu 15. Informacja zwrotna - doœwiadczenie osobiste 16. Æwiczenia i warsztaty 17. Test egzaminacyjny Wymagania zawarte w PN EN ISO i EMAS 2.Badanie œrodowiskowe 3.Polityka œrodowiskowa 4.Dokumentacja systemu zarz¹dzania œrodowiskowego 5.Deklaracja œrodowiskowa 6.Wstêpny raport œrodowiskowy 7.Ekspertyzy, wspó³czynniki œrodowiskowe 8.Lista pytañ auditowych 9.Procedura certyfikacji i walidacji 10.Plan auditu, raport z auditu - 1.Struktura i wymagania normy ISO Metodologia przeprowadzania auditów w œwietle wymagañ normy ISO Cele auditu 4.Odpowiedzialnoœæ i uprawnienia osób uczestnicz¹cych w audicie 5.Planowanie auditów 6.Ustalanie niezgodnoœci z wymaganiami 7.Wymagania wobec auditorów 8.Zapisy dotycz¹ce auditów 9.Dzia³ania koryguj¹ce 10.Æwiczenia i warsztaty 11.Test egzaminacyjny - 1. Podejœcie procesowe oraz zarz¹dzanie procesem 2. Wytyczne dotycz¹ce certyfikacji 3. Balance Score Card i elementy controllingu 4. Norma: punkt 7,8 5. SPC i MSA 6. FMAE 7. APQP i PPAP 8. Egzamin - 1. Geneza i struktura normy ISO/TS Wymagania normy ISO/TS interpretacja i porównanie z norm¹ ISO Wymagania normy ISO/TS i ISO 4. Cele auditów 5. Definicje stosowanych okreœleñ 6. Wymagania wobec auditorów, zasady organizacji auditów 7. Odpowiedzialnoœæ i kompetencje pracowników uczestnicz¹cych w audicie wewn. 8. Planowanie auditów 9. Wzorcowy przebieg auditu 10. Techniki badania auditowego 11. Ustalanie niezgodnoœci z wymaganiami 12. Zapisy dotycz¹ce auditów 13. Dokumentowanie auditu, mo liwe dzia³ania poauditowe 14. Æwiczenia 15. Test egzaminacyjny - Szkolenie obejmuje analizê sytuacji w sytuacjach zawodowych (rodzaj komunikacji, jakoœæ, p³ynnoœæ obiegu informacji, w¹skie gard³a itp.), naukê skutecznych procedur komunikacyjnych oraz sugestie zachowañ w konkretnej strukturze organizacyjnej. - Szkolenie poprzez gry negocjacyjne, symulacje i analizy zachowañ dostarcza uczestnikom wiedzê i praktyczne doœwiadczenia dotycz¹ce procesu negocjacji. Obejmuje zagadnienia pojêæ okreœlaj¹cych sytuacjê negocjacyjn¹; jej dynamikê oraz kierowanie ni¹ poprzez specyficzne taktyki i techniki. Przejmuj¹c kontrolê nad w³asn¹ emocjonalnoœci¹ i posiadaj¹c wiedzê o motywacji/strategii kontrahenta, uczestnicy szkolenia bêd¹ w stanie kontrolowaæ ca³y proces negocjacji osi¹gaj¹c za³o one cele strategiczne. Szkolenie obejmuje te zagadnienia wspó³pracy w zespole negocjatorów. 1. Identyfikacja procesów i powi¹zañ miêdzy nimi 2. Okreœlanie celów 3. Dokumentacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ Struktura i wymagania systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wg ISO 9001: Przegl¹d ISO 9001 z punktu widzenia auditora 3. Planowanie i przygotowanie auditów 4. Prowadzenie auditów 5. Æwiczenia i warsztaty 6. Test egzaminacyjny Auditor Jakoœci TÜV Zarz¹dzanie procesem 2. Wymagania norm serii ISO 9000: badanie spe³nienia wymagañ normy w organizacji 3. Dokumentacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ - badanie dokumentacji w organizacji 4. Auditowanie - planowanie i przeprowadzanie auditów 5. Akredytacja, certyfikacja, notyfikacja 6. Umiejêtnoœci interpersonalne 7. Zajêcia warsztatowe 8. Egzamin Pe³nomocnik Jakoœci TÜV Zarz¹dzanie procesem 2. Wymagania norm serii ISO 9000: Dokumentacja systemu zarz¹dzania jakoœci¹ 4. Podstawy auditowania i certyfikacji, audit dostawcy 5. Podstawy komunikacji 6. Zajêcia warsztatowe 7. Egzamin Punkty Normy EN ISO 9001: , 5.4 i 8-1. Polityka jakoœci 2. Cele organizacji dla poszczególnych funkcji i szczebli 3. Dobór procesów monitorowania, pomiarów i analizy organizacji Badanie Satysfakcji Klienta - 1. Znaczenie badania satysfakcji klienta w œwietle wymagañ normy ISO 9001: Wymagania normy ISO 9001:2000 w aspekcie badania satysfakcji klienta 3. Budowanie i doskonalenie kwestionariuszy badañ 4. Analiza wyników badañ 5. "Klienta nasz Pan" - kontakty z klientami, prezentacja oferty firmy, postêpowanie z trudnym klientem 6. Æwiczenia i warsztaty

Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1

Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1 Numer 1-2004 (8) TÜV Rheinland Group Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1 TUVdotCOM-ID Szanowni Pañstwo, Pierwszy

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo