DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL"

Transkrypt

1 DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. KOLEGIALNEJ 15 W PŁOCKU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia Urzędu Miasta Płocka. 1. Kompleks budynków Ratusza Plac Stary Rynek 1: - wejście od placu Stary Rynek 1 całodobowo (1 posterunek stały, jednoosobowy); - wejście od ulicy Zduńskiej całodobowo (1 posterunek stały, jednoosobowy), stanowisko monitorowania obiektu; - wejście od ulicy Kazimierza Wielkiego całodobowo (1 posterunek stały, jednoosobowy), stanowisko monitorowania obiektu; - Patrol 1 osobowy (posterunek ruchomy, obchodowy) w dniach, godzinach, miejscach i czasie wskazanym przez Zamawiającego w wymiarze 45 godzin tygodniowo. Kompleks budynków plac Stary Rynek 1 (3 posterunki stałe oraz jeden patrol obchodowy) podlegają obowiązkowej ochronie przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) na podstawie Planu Ochrony. 2. Budynek ul. Kolegialna 9 (siedziba Urzędu Stanu Cywilnego) całodobowo (1 posterunek stały, jednoosobowy); 3. Budynek ul. Misjonarska 22 całodobowo (1 posterunek stały, jednoosobowy), stanowisko monitorowania obiektu; 4. Budynek Al. Piłsudskiego 6 całodobowo (1 posterunek stały, jednoosobowy) - Patrol obchodowy 1 osobowy w dniach, godzinach, miejscach i czasie wskazanym przez Zamawiającego w wymiarze 45 godzin tygodniowo. 5. Budynek Dom Darmstadt plac Stary Rynek 8 całodobowo (1 posterunek stały, jednoosobowy) 6. Budynek ul. Kolegialna 15 całodobowo (1 posterunek stały, jednoosobowy) 7. Budynek Stary Rynek 2 - system alarmowy; 8. Budynek Piekarska 16 system alarmowy; 1

2 9. Budynek Tumska 9 system alarmowy Obiekty wymienione w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 muszą być chronione w sposób ciągły, całodobowo w dni powszednie oraz wolne od pracy i święta. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: r r. WYMAGANIA Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników ochrony sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną obiektów, osób i mienia, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych z pomieszczeń chronionych budynków oraz interwencji w razie potrzeby na terenach chronionych grupy interwencyjnej Wykonawcy. Urząd Miasta Płocka - podlega obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (kompleks budynków Plac Stary Rynek 1 3 posterunki stałe oraz 1 patrol ruchomy). Ochrona obiektów, osób i mienia Zamawiającego, powinna być realizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz z późn. zm), w szczególności określonych w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 25, art. 26, art. 27, art. 36 ust. 1 oraz art. 38a ustawy, rozporządzeniach wykonawczych do ustawy oraz warunkach zawartych w przedmiotowym opisie przedmiotu zamówienia, a także w planie ochrony Urzędu Miasta Płocka. Wykonawca obowiązany jest posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia r. o ochronie osób i mienia, posiadać pozwolenie na broń na okaziciela (wydane na podstawie odrębnych przepisów), a także przedstawić Zamawiającemu aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego. Pełnienie służby powinno odbywać się w obiekcie z bronią obiektową i innym wymaganym wyposażeniem do ochrony osobistej przez osoby posiadające dopuszczenie do posługiwania się bronią obiektową dla ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia. Szczegółowe czynności ochrony i wymagania precyzyjnie określa plan ochrony obiektów Urzędu Miasta Płocka. 2

3 Pracownicy ochrony muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA ZAMAWIAJĄCEGO POLEGA NA: 1. zapewnieniu bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obszarów i obiektów Zamawiającego; 2. całodobowej ochronie mienia Zamawiającego oraz mienia, za które Zamawiający odpowiada, przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem lub uszkodzeniem 3. całodobowej ochronie obiektów, pomieszczeń i urządzeń Zamawiającego przed dostępem do nich osób nieuprawnionych; 4. monitorowaniu sygnałów alarmowych z pomieszczeń chronionych budynków; 5. zapobieganiu zakłóceniom porządku na terenie należącym do Zamawiającego, ujawnianiu faktów dewastacji mienia Zamawiającego oraz powiadamianie Zamawiającego o tych zdarzeniach; 6. niezwłocznym powiadamianiu Zamawiającego oraz organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego i zabezpieczeniu miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania. DO GŁÓWNYCH ZADAŃ PRACOWNIKÓW OCHRONY KOMPLEKSU BUDYNKÓW RATUSZA PRZY PL. STARY RYNEK 1 NALEŻY: 1. całodobowe, nieprzerwane pełnienie służby przez pracowników ochrony zgodnie z zasadami określonymi w planie ochrony Urzędu Miasta Płocka, w ustawie o ochronie osób i mienia, nadzór nad ruchem osobowym w obiekcie, w tym obserwacja osób wchodzących do obiektu, obserwacja osób wchodzących do kierownictwa Urzędu i w obrębie stref ograniczonego dostępu, obserwacja ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza w obrębie pomieszczeń kasowych; 2. uniemożliwienie przebywania w chronionej strefie osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających; 3. niezwłoczne podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub stwierdzenia naruszenia porządku publicznego; 4. niezwłoczne podejmowanie interwencji na uzasadnione żądanie pracowników 3

4 Urzędu; 5. obchód po terenie całego obiektu, kontrola ciągów komunikacyjnych obiektu, dziedzińca (parking wewnętrzny); 6. obserwacja osób przebywających w strefie chronionej pod kątem przenoszonych bagaży w celu uniknięcia podłożenia ładunku wybuchowego lub innych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla chronionego mienia lub zdrowia i życia osób, 7. obserwacja osób podejrzanie zachowujących się ze względu na groźbę napadu, podłożenia ładunku wybuchowego, rozboju lub zakłócenia porządku i podejmowanie niezbędnych interwencji w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa 8. okresowe kontrolowanie pomieszczeń socjalnych dostępnych dla klientów Urzędu, 9. stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemie alarmowym Zamawiającego oraz stały dozór nad systemem alarmowym w budynkach zajmowanych przez pracowników Zamawiającego, czynne działania ochronne natychmiast po uzyskaniu sygnału alarmu; 10. bieżąca obsługa istniejących w budynku systemów alarmowych: włamania, napadu, monitoringu, centrali ppoż., natychmiastowa reakcja na sygnał o zagrożeniu; 11. zapewnienie ciągłości zapisu wizyjnego na stanowisku monitorowania i obserwacja podglądu wizyjnego oraz systemów alarmowych; 12. zapewnienie możliwości wsparcia i kontroli pracownika ochrony pełniącego służbę na chronionym obiekcie przez grupę interwencyjną niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia; 13. wydawanie upoważnionym pracownikom i odbieranie po zakończeniu pracy kluczy od pomieszczeń biurowych, w tym pomieszczeń szczególnie chronionych, technicznych i magazynowych; 14. prowadzenie ewidencji kluczy do pomieszczeń Urzędu; 15. udostępnianie pomieszczeń w dniach i godzinach wolnych od pracy wyłącznie osobom mającym stosowne zezwolenia; 16. zapobieganie niepożądanym zdarzeniom, a w przypadku ich wystąpienia, podejmowanie odpowiednich działań (w tym powiadamianie i współdziałanie z odpowiednimi służbami, jak: Zespół Monitoringu UMP, Miejskie Centrum 4

5 Zarządzania Kryzysowego, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Wodociągowe, itp.) w szczególności, gdy zdarzenie dotyczy: kradzieży, pożaru, awarii instalacji elektrycznej, telefonicznej, cieplnej, wodno kanalizacyjnej, zakłócenia porządku, itp.; 17. egzekwowanie zakazu parkowania przez osoby nieupoważnione na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu; 18. nadzorowanie majątku znajdującego się w chronionym obiekcie i jego otoczeniu, a w szczególności reagowanie przy wynoszeniu sprzętu elektronicznego, informatycznego i innych składników majątku oraz sprawdzanie czy wykonywane jest to za wiedzą i zgodą właściwych osób; 19. bieżące prowadzenie książki czynności ochrony, prowadzenie dokumentacji dot. przebiegu służby, wszystkich zaistniałych zdarzeń, dokonywanych kontroli, zaleceń przełożonych, itp.; 20. odnotowywanie w książce czynności ochrony każdego wejścia do pomieszczeń zamkniętych, przy czym do pomieszczeń z,,ograniczonym dostępem pracownik ochrony może wejść jedynie w obecności upoważnionej osoby (poza sytuacją zagrożenia); 21. sprawdzanie prawidłowości zabezpieczenia zaplombowanych pomieszczeń i natychmiastowe informowanie osób upoważnionych o zaistniałych nieprawidłowościach; 22. wstępne zabezpieczenie śladów i dowodów zaistniałych, niepożądanych zdarzeń; 23. wyprowadzanie poza teren obiektu osób zakłócających właściwą pracę Urzędu i przekazywanie ich odpowiednim służbom porządkowym; 24. zapewnienie stałej łączności pracowników ochrony pełniących służbę w chronionym obiekcie z całodobowym stanowiskiem kierowania Wykonawcy niniejszego przedmiotu zamówienia; 25. niezwłoczne informowanie przełożonych oraz odpowiednich służb w przypadku stwierdzenia zdarzeń nadzwyczajnych (przestępstwo, zagrożenie pożarowe, zagrożenie zdrowia lub życia, itp.); 26. zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu przybycia policji i innych służb; 27. prowadzenie cyklicznych obchodów po zamknięciu Urzędu ze zwróceniem uwagi na stan zabezpieczenia obiektu; 5

6 28. otwieranie i zamykanie obiektu, w tym obsługa punktów oświetleniowych; 29. otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej na dziedziniec; 30. obserwacja terenu przyległego do obiektu oraz parkingu wewnętrznego; 31. udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym; 32. podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub stwierdzenia naruszenia porządku publicznego; 33. bieżące współdziałanie z patrolami Policji i Straży Miejskiej; 34. współdziałanie z innymi jednostkami w ramach ochrony imprez kulturalnych organizowanych na chronionym terenie; 35. ochrona mienia przed kradzieżą, pożarem i innymi zagrożeniami mającymi związek z funkcjonowaniem Urzędu; 36. niezwłoczne informowanie osób upoważnionych przez Zamawiającego o wszelkich spostrzeżeniach awarii, przestępstwa lub innego zagrożenia dla mienia i osób przebywających w budynkach Urzędu lub na terenie objętym dozorem; 37. pełna znajomość topografii chronionych obiektów rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.; 38. znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, instalacji p.poż., zaworów wodnych, 39. taktowne i profesjonalne traktowanie osób wchodzących do budynku oraz udzielanie im niezbędnych informacji (zapoznanie się ze strukturą organizacyjną Urzędu, kierowanie klientów do odpowiednich komórek organizacyjnych, Biura Obsługi Klienta, odpowiednich wejść do budynków, itp); 40. pomoc klientom niepełnosprawnym w zakresie uruchomienia windy, obsługi schodołazu dla osób niepełnosprawnych, przemieszczania na poziom, na którym mogą być obsłużeni oraz kierowania do Biura Obsługi Klienta; 41. stosowanie środków przymusu bezpośredniego w przypadkach i na zasadach określonych przepisami prawa; 42. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo Zamawiającego oraz chronionych obiektów w czasie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu; 43. realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami z najwyższą starannością, rzetelnie i skutecznie oraz przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 6

7 DO GŁÓWNYCH ZADAŃ PRACOWNIKÓW OCHRONY BUDYNKU PRZY AL. PIŁSUDSIEKGO 6 NALEŻY: 1. całodobowe, nieprzerwane pełnienie służby przez pracowników ochrony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie osób i mienia, nadzór nad ruchem osobowym w obiekcie, w tym obserwacja osób wchodzących do obiektu, w obrębie stref ograniczonego dostępu, obserwacja ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza w obrębie pomieszczeń kasowych; 2. uniemożliwienie przebywania w chronionej strefie osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających; 3. niezwłoczne podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub stwierdzenia naruszenia porządku publicznego; 4. niezwłoczne podejmowanie interwencji na uzasadnione żądanie pracowników Urzędu; 5. obchód po terenie całego obiektu, terenu przed obiektem, kontrola ciągów komunikacyjnych obiektu,; 6. obserwacja osób przebywających w strefie chronionej pod kątem przenoszonych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla chronionego mienia lub zdrowia i życia osób, 7. obserwacja osób podejrzanie zachowujących się ze względu na groźbę napadu, podłożenia ładunku wybuchowego, rozboju lub zakłócenia porządku i podejmowanie niezbędnych interwencji w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa; 8. okresowe kontrolowanie pomieszczeń socjalnych dostępnych dla klientów Urzędu; 9. stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemie alarmowym Zamawiającego oraz stały dozór nad systemem alarmowym w budynkach zajmowanych przez pracowników Zamawiającego, czynne działania ochronne natychmiast po uzyskaniu sygnału alarmu; 10. bieżąca obsługa istniejących w budynku systemów alarmowych, natychmiastowa reakcja na sygnał o zagrożeniu; 11. zapewnienie ciągłości zapisu wizyjnego na stanowisku monitorowania i obserwacja podglądu wizyjnego oraz systemów alarmowych; 12. zapewnienie możliwości wsparcia i kontroli pracownika ochrony pełniącego służbę na chronionym obiekcie przez grupę interwencyjną niezwłocznie po 7

8 otrzymaniu zgłoszenia; 13. wydawanie upoważnionym pracownikom i odbieranie po zakończeniu pracy kluczy od pomieszczeń biurowych, w tym pomieszczeń szczególnie chronionych, technicznych i magazynowych; 14. prowadzenie ewidencji kluczy do pomieszczeń Urzędu; 15. udostępnianie pomieszczeń w dniach i godzinach wolnych od pracy wyłącznie osobom mającym stosowne zezwolenia; 16. zapobieganie niepożądanym zdarzeniom, a w przypadku ich wystąpienia, podejmowanie odpowiednich działań (w tym powiadamianie i współdziałanie z odpowiednimi służbami, jak: Zespół Monitoringu UMP, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Wodociągowe, itp.) w szczególności, gdy zdarzenie dotyczy: kradzieży, pożaru, awarii instalacji elektrycznej, telefonicznej, cieplnej, wodno kanalizacyjnej, zakłócenia porządku, itp.; 17. nadzorowanie majątku znajdującego się w chronionym obiekcie i jego otoczeniu, a w szczególności reagowanie przy wynoszeniu sprzętu elektronicznego, informatycznego i innych składników majątku oraz sprawdzanie czy wykonywane jest to za wiedzą i zgodą właściwych osób; 18. bieżące prowadzenie książki czynności ochrony, prowadzenie dokumentacji dot. przebiegu służby, wszystkich zaistniałych zdarzeń, dokonywanych kontroli, zaleceń przełożonych, itp.; 19. odnotowywanie w książce czynności ochrony każdego wejścia do pomieszczeń zamkniętych; 20. sprawdzanie prawidłowości zabezpieczenia zaplombowanych pomieszczeń i natychmiastowe informowanie osób upoważnionych o zaistniałych nieprawidłowościach; 21. wstępne zabezpieczenie śladów i dowodów zaistniałych, niepożądanych zdarzeń; 22. wyprowadzanie poza teren obiektu osób zakłócających właściwą pracę Urzędu i przekazywanie ich odpowiednim służbom porządkowym; 23. zapewnienie stałej łączności pracowników ochrony pełniących służbę w chronionym obiekcie z całodobowym stanowiskiem kierowania Wykonawcy niniejszego przedmiotu zamówienia; 8

9 24. niezwłoczne informowanie przełożonych oraz odpowiednich służb w przypadku stwierdzenia zdarzeń nadzwyczajnych (przestępstwo, zagrożenie pożarowe, zagrożenie zdrowia lub życia, itp.); 25. zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu przybycia policji i innych służb; 26. prowadzenie cyklicznych obchodów po zamknięciu budynku Urzędu ze zwróceniem uwagi na stan zabezpieczenia obiektu; 27. otwieranie i zamykanie obiektu, w tym obsługa punktów oświetleniowych; 28. obserwacja terenu przyległego do obiektu; 29. udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym; 30. podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub stwierdzenia naruszenia porządku publicznego; 31. bieżące współdziałanie z patrolami Policji i Straży Miejskiej; 32. ochrona mienia przed kradzieżą, pożarem i innymi zagrożeniami mającymi związek z funkcjonowaniem Urzędu; 33. niezwłoczne informowanie osób upoważnionych przez Zamawiającego o wszelkich spostrzeżeniach awarii, przestępstwa lub innego zagrożenia dla mienia i osób przebywających w budynku Urzędu lub na terenie objętym dozorem; 34. pełna znajomość topografii chronionego obiektu rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.; 35. znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, instalacji p.poż., zaworów wodnych, 36. taktowne i profesjonalne traktowanie osób wchodzących do budynku oraz udzielanie im niezbędnych informacji (zapoznanie się ze strukturą organizacyjną Urzędu, kierowanie klientów do odpowiednich komórek organizacyjnych, Biura Obsługi Klienta); 37. pomoc klientom niepełnosprawnym w zakresie uruchomienia platformy, przemieszczania na poziom, na którym mogą być obsłużeni oraz kierowanie do Biura Obsługi Klienta; 38. stosowanie środków przymusu bezpośredniego w przypadkach i na zasadach określonych przepisami prawa; 39. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo Zamawiającego oraz chronionego obiektu w czasie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu; 9

10 40. realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami z najwyższą starannością, rzetelnie i skutecznie oraz przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności. DO GŁÓWNYCH ZADAŃ PRACOWNIKÓW OCHRONY BUDYNKU DOM DARMSTADT PL. STARY RYNEK 8 NALEŻY: 1.całodobowe, nieprzerwane pełnienie służby przez pracowników ochrony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie osób i mienia, nadzór nad ruchem osobowym w obiekcie, w tym obserwacja osób wchodzących do obiektu, obserwacja ciągów komunikacyjnych; 2. uniemożliwienie przebywania w chronionej strefie osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających; 3. niezwłoczne podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub stwierdzenia naruszenia porządku publicznego; 4. niezwłoczne podejmowanie interwencji na uzasadnione żądanie pracowników Urzędu Miasta Płocka lub gości Urzędu Miasta Płocka; 5. obchód po terenie całego obiektu, kontrola ciągów komunikacyjnych obiektu; 6. obserwacja osób przebywających w strefie chronionej pod kątem przenoszonych bagaży w celu uniknięcia podłożenia ładunku wybuchowego lub innych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla chronionego mienia lub zdrowia i życia osób; 7. obserwacja osób podejrzanie zachowujących się ze względu na groźbę napadu, podłożenia ładunku wybuchowego, rozboju lub zakłócenia porządku i podejmowanie niezbędnych interwencji w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa; 8. bieżąca obsługa istniejących w budynku systemów alarmowych, natychmiastowa reakcja na sygnał o zagrożeniu; 9. zapewnienie możliwości wsparcia i kontroli pracownika ochrony pełniącego służbę w chronionym obiekcie przez grupę interwencyjną niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia; 10. wydawanie upoważnionym pracownikom i odbieranie po zakończeniu pracy kluczy od pomieszczeń biurowych, wydawanie i odbieranie kluczy od gości Urzędu Miasta Płocka; 10

11 11. prowadzenie ewidencji kluczy do pomieszczeń Urzędu; 12. udostępnianie pomieszczeń w dniach i godzinach wolnych od pracy wyłącznie osobom mającym stosowne zezwolenia; 13. zapobieganie niepożądanym zdarzeniom, a w przypadku ich wystąpienia, podejmowanie odpowiednich działań (w tym powiadamianie i współdziałanie z odpowiednimi służbami, jak: Zespół Monitoringu UMP, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Wodociągowe, itp.) w szczególności, gdy zdarzenie dotyczy: kradzieży, pożaru, awarii instalacji elektrycznej, telefonicznej, cieplnej, wodno kanalizacyjnej, zakłócenia porządku, itp.; 14. obserwacja terenu przyległego do obiektu oraz parkingu, egzekwowanie zakazu parkowania przez osoby nieupoważnione; 15. nadzorowanie majątku znajdującego się w chronionym obiekcie i jego otoczeniu, a w szczególności reagowanie przy wynoszeniu sprzętu elektronicznego, informatycznego i innych składników majątku oraz sprawdzanie czy wykonywane jest to za wiedzą i zgodą właściwych osób; 16. bieżące prowadzenie książki czynności ochrony, prowadzenie dokumentacji dot. przebiegu służby, wszystkich zaistniałych zdarzeń, dokonywanych kontroli, zaleceń przełożonych, itp.; 17. odnotowywanie w książce czynności ochrony każdego wejścia do pomieszczeń zamkniętych; 18. wstępne zabezpieczenie śladów i dowodów zaistniałych, niepożądanych zdarzeń; 19. wyprowadzanie poza teren obiektu osób zakłócających właściwą pracę Urzędu i przekazywanie ich odpowiednim służbom porządkowym; 20. zapewnienie stałej łączności pracowników ochrony pełniących służbę w chronionym obiekcie z całodobowym stanowiskiem kierowania Wykonawcy niniejszego przedmiotu zamówienia; 21. niezwłoczne informowanie przełożonych oraz odpowiednich służb w przypadku stwierdzenia zdarzeń nadzwyczajnych (przestępstwo, zagrożenie pożarowe, zagrożenie zdrowia lub życia, itp.); 22. zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu przybycia policji i innych służb; 11

12 23. prowadzenie cyklicznych obchodów po zamknięciu Domu Darmstadt ze zwróceniem uwagi na stan zabezpieczenia obiektu; 24. otwieranie i zamykanie obiektu, w tym obsługa punktów oświetleniowych; 25. udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym; 26. podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub stwierdzenia naruszenia porządku publicznego; 27. bieżące współdziałanie z patrolami Policji i Straży Miejskiej; 28. współdziałanie z innymi jednostkami w ramach ochrony imprez kulturalnych organizowanych na chronionym terenie; 29. ochrona mienia przed kradzieżą, pożarem i innymi zagrożeniami mającymi związek z funkcjonowaniem Urzędu; 30. niezwłoczne informowanie osób upoważnionych przez Zamawiającego o wszelkich spostrzeżeniach awarii, przestępstwa lub innego zagrożenia dla mienia i osób przebywających w budynku Domu Darmstadt ; 31. pełna znajomość topografii chronionego obiektu rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.; 32. znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, instalacji p.poż., zaworów wodnych, 33. taktowne i profesjonalne traktowanie osób wchodzących do budynku oraz udzielanie im niezbędnych informacji (zapoznanie się ze strukturą organizacyjną Urzędu, kierowanie klientów do odpowiednich komórek organizacyjnych); 34. pomoc klientom niepełnosprawnym w zakresie obsługi schodołazu, przemieszczanie ich na poziom, na którym mają być obsłużeni; 35. stosowanie środków przymusu bezpośredniego w przypadkach i na zasadach określonych przepisami prawa; 36. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo Zamawiającego oraz chronionego obiektu w czasie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu; 37. realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami z najwyższą starannością, rzetelnie i skutecznie oraz przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Czynności dodatkowe: 38. pomoc w przygotowaniu i porządkowaniu pomieszczeń - sali widowiskowej, pokoi 12

13 gościnnych i socjalnych do organizowanych spotkań, imprez, noclegów m.in. zmiana pościeli, wymiana ręczników, sprzątanie pokoi gościnnych, przyległego korytarza, saloniku, kuchni, łazienek (w dniach wolnych od pracy); 39. utrzymywanie czystości w ciągach komunikacyjnych oraz w łazienkach; 40. powiadamianie odpowiednich usługodawców o konieczności odśnieżania, usuwania sopli, czyszczenia schodów oraz usuwania wszelkich nieczystości z bram wjazdowych budynku, ich okolic, korytarza między bramami, schodów, parkingu; Budynek Domu Darmstadt wraz z terenem przyległym jest zabezpieczony w zakresie utrzymania czystości i konserwacji terenów zielonych oraz prowadzenia akcji zimowej, sprzątania i czynności gospodarczych. Powyższy zakres wykonywanych czynności dodatkowych przez pracownika ochrony dotyczy dni wolnych od pracy oraz czasu poza godzinami pracy usługodawców, z którymi Gmina (Urząd) zawarła stosowne umowy. DO GŁÓWNYCH ZADAŃ PRACOWNIKÓW OCHRONY BUDYNKÓW PRZY UL. KOLEGIALNEJ 9 I UL. MISJONARSKIEJ 22 NALEŻY: 1. całodobowe, nieprzerwane pełnienie służby przez pracowników ochrony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie osób i mienia, nadzór nad ruchem osobowym w obiekcie, w tym obserwacja osób wchodzących do obiektu, w obrębie stref ograniczonego dostępu, obserwacja ciągów komunikacyjnych; 2. uniemożliwienie przebywania w chronionej strefie osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających; 3. niezwłoczne podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub stwierdzenia naruszenia porządku publicznego; 4. niezwłoczne podejmowanie interwencji na uzasadnione żądanie pracowników Urzędu; 5. obchód po terenie całego obiektu, terenu przed obiektem, kontrola ciągów komunikacyjnych obiektu,; 6. obserwacja osób przebywających w strefie chronionej pod kątem przenoszonych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla chronionego mienia lub zdrowia i życia osób, 7. obserwacja osób podejrzanie zachowujących się ze względu na groźbę napadu, 13

14 podłożenia ładunku wybuchowego, rozboju lub zakłócenia porządku i podejmowanie niezbędnych interwencji w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa; 8. okresowe kontrolowanie pomieszczeń socjalnych dostępnych dla klientów Urzędu; 9. czynne działania ochronne natychmiast po uzyskaniu sygnału alarmowego; 10. bieżąca obsługa istniejących w budynku systemów alarmowych, natychmiastowa reakcja na sygnał o zagrożeniu; 11. zapewnienie ciągłości zapisu wizyjnego na stanowisku monitorowania i obserwacja podglądu wizyjnego oraz systemów alarmowych (ul. Misjonarska 22); 12. zapewnienie możliwości wsparcia i kontroli pracownika ochrony pełniącego służbę na chronionym obiekcie przez grupę interwencyjną niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia; 13. wydawanie upoważnionym pracownikom i odbieranie po zakończeniu pracy kluczy od pomieszczeń biurowych, w tym pomieszczeń szczególnie chronionych, technicznych i magazynowych; 14. prowadzenie ewidencji kluczy do pomieszczeń Urzędu; 15. udostępnianie pomieszczeń w dniach i godzinach wolnych od pracy wyłącznie osobom mającym stosowne zezwolenia; 16. zapobieganie niepożądanym zdarzeniom, a w przypadku ich wystąpienia, podejmowanie odpowiednich działań (w tym powiadamianie i współdziałanie z odpowiednimi służbami, jak: Zespół Monitoringu UMP, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Wodociągowe, itp.) w szczególności, gdy zdarzenie dotyczy: kradzieży, pożaru, awarii instalacji elektrycznej, telefonicznej, cieplnej, wodno kanalizacyjnej, zakłócenia porządku, itp.; 17. nadzorowanie majątku znajdującego się w chronionym obiekcie i jego otoczeniu, a w szczególności reagowanie przy wynoszeniu sprzętu elektronicznego, informatycznego i innych składników majątku oraz sprawdzanie czy wykonywane jest to za wiedzą i zgodą właściwych osób; 18. bieżące prowadzenie książki czynności ochrony, prowadzenie dokumentacji dot. przebiegu służby, wszystkich zaistniałych zdarzeń, dokonywanych kontroli, zaleceń przełożonych, itp.; 19. odnotowywanie w książce czynności ochrony każdego wejścia do pomieszczeń 14

15 zamkniętych; 20. sprawdzanie prawidłowości zabezpieczenia zaplombowanych pomieszczeń i natychmiastowe informowanie osób upoważnionych o zaistniałych nieprawidłowościach; 21. wstępne zabezpieczenie śladów i dowodów zaistniałych, niepożądanych zdarzeń; 22. wyprowadzanie poza teren obiektu osób zakłócających właściwą pracę Urzędu i przekazywanie ich odpowiednim służbom porządkowym; 23. zapewnienie stałej łączności pracowników ochrony pełniących służbę w chronionym obiekcie z całodobowym stanowiskiem kierowania Wykonawcy niniejszego przedmiotu zamówienia; 24. niezwłoczne informowanie przełożonych oraz odpowiednich służb w przypadku stwierdzenia zdarzeń nadzwyczajnych (przestępstwo, zagrożenie pożarowe, zagrożenie zdrowia lub życia, itp.); 25. zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu przybycia policji i innych służb; 26. prowadzenie cyklicznych obchodów po zamknięciu budynku Urzędu ze zwróceniem uwagi na stan zabezpieczenia obiektu; 27. otwieranie i zamykanie obiektu, w tym obsługa punktów oświetleniowych; 28. obserwacja terenu przyległego do obiektu; 29. udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym; 30. podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub stwierdzenia naruszenia porządku publicznego; 31. bieżące współdziałanie z patrolami Policji i Straży Miejskiej; 32. ochrona mienia przed kradzieżą, pożarem i innymi zagrożeniami mającymi związek z funkcjonowaniem Urzędu; 33. niezwłoczne informowanie osób upoważnionych przez Zamawiającego o wszelkich spostrzeżeniach awarii, przestępstwa lub innego zagrożenia dla mienia i osób przebywających w budynku Urzędu lub na terenie objętym dozorem; 34. pełna znajomość topografii chronionego obiektu rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.; 35. znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, instalacji p.poż., zaworów wodnych, 36. taktowne i profesjonalne traktowanie osób wchodzących do budynku oraz udzielanie im niezbędnych informacji (zapoznanie się ze strukturą organizacyjną 15

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. KOLEGIALNEJ 15 W PŁOCKU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres ochrony kampusu przy ul. Koszarowej 3

Szczegółowy zakres ochrony kampusu przy ul. Koszarowej 3 Załącznik nr 6 do SIWZ BZP.2421.4.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Szczegółowy zakres ochrony kampusu przy ul. Koszarowej 3 1. Świadczenie usługi przez Wykonawcę polega w szczególności na ochronie mienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Nr E/.../2014/FA

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Nr E/.../2014/FA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Nr E/.../2014/FA WYKAZ POSTERUNKÓW i HARMONOGRAM PRAC Lp. Nr posterunku i umiejscowienie Godziny wykonywania usługi dni robocze soboty niedziele i święta Liczba pracowników ochrony

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY. ,,Dozór i ochrona osób i mienia budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku. Przedmiot przetargu nieograniczonego

Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY. ,,Dozór i ochrona osób i mienia budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku. Przedmiot przetargu nieograniczonego FORMULARZ OFERTY Załącznik Nr 1 Przedmiot przetargu nieograniczonego Zamawiający,,Dozór i ochrona osób i mienia budynku przy ul. 3 Maja 16 w Płocku Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock Stary Rynek 1, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT

Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT Załącznik nr 5 UMOWA - PROJEKT zawarta w Tarnowie w dniu... z w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZAMÓWIENIA - WYTYCZNE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

ZAKRES ZAMÓWIENIA - WYTYCZNE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZAKRES ZAMÓWIENIA - WYTYCZNE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG Przedmiotem zamówienia jest całodobowa (we wszystkie dni tygodnia) ochrona nieruchomości szpitala oraz ochrona bezpośrednia mienia i osób znajdujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM

Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM Załącznik A do SIWZ Nr sprawy KCK-OA.261.1.2014.JM WZÓR Umowa nr. Zawarta pomiędzy: 1. Kwidzyńskim Centrum Kultury, mającym siedzibę w Kwidzynie przy ul. 11 Listopada 13, o nr NIP 581-18-25-151, zwanym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, Suwałki, woj. podlaskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Suwałkach, ul. Waryńskiego 45, Suwałki, woj. podlaskie, tel , faks Suwałki: Ochrona osób i mienia w obiekcie Sądu Okręgowego w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45 Numer ogłoszenia: 1476-2014; data zamieszczenia: 02.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11

UMOWA. o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11 UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ o świadczenie usługi ochrony fizycznej Urzędu Skarbowego w Żywcu ul. Krasińskiego 11 Umowa zostaje zawarta dnia...r. na czas określony pomiędzy niżej wymienionymi stronami:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 270961-2012; data zamieszczenia: 21.12.2012. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi

Numer ogłoszenia: 270961-2012; data zamieszczenia: 21.12.2012. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Usługi Mikołów: Ochrona obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie znajdujących się przy ul. Kolejowej 2, ul. K. Miarki 15, ul. Kard. Wyszyńskiego 13 oraz ul. Krawczyka 21 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

wzór UMOWA na ochronę fizyczną i elektroniczną obiektów Muzeum w Koszalinie

wzór UMOWA na ochronę fizyczną i elektroniczną obiektów Muzeum w Koszalinie załącznik numer 5 do SIWZ wzór UMOWA na ochronę fizyczną i elektroniczną obiektów Muzeum w Koszalinie zawarta w dniu... pomiędzy, w Koszalinie Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, 75-420 Koszalin, NIP

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,

Umowa Nr DOS.3600-./2013. Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., PROJEKT UMOWY Umowa Nr DOS.3600-./2013 Zawarta w dniu... 2013 roku w Koninie Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, Tel. (63) 246-81-79; faks (63)

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy KCK-OZ-262.06.2012. WZÓR Umowa z dnia... 2012r.

Nr sprawy KCK-OZ-262.06.2012. WZÓR Umowa z dnia... 2012r. Nr sprawy KCK-OZ-262.06.2012 Załącznik A WZÓR Umowa z dnia... 2012r. W rezultacie wyboru w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Kwidzyńskim

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Muzeum w Łowiczu jest zlokalizowane w centrum miasta. Budynki Muzeum w Łowiczu umiejscowione są przy ul. Stary Rynek 5/7. Obszar ma kształt czworoboku zamkniętego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NAZWA: Usługa ochrony mienia PUHP Lech sp. z o.o. Zmodyfikowany w dn. 08.12.2015 r. Nr referencyjny nadany sprawie: NZM.231.30.2015.KP CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ Nr sprawy: VII Zp 2300 / 13 /13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych, oraz monitoring systemów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.moriw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.moriw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.moriw.pl Grudziądz: świadczenie usług ochrony mienia i osób dla Miejskiego Ośrodka Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Nr 26/5/2015 na świadczenie usług ochrony osób i mienia na Wydziale Zarządzania UW w Warszawie przy ul. Szturmowej 1/3 przez okres 25 miesięcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP/TA-240-04/2014

UMOWA nr ZP/TA-240-04/2014 Załącznik Nr 8 do SIWZ Wzór umowy UMOWA nr ZP/TA-240-04/2014 zawarta w dniu... 2014 r.... w Warszawie pomiędzy: Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z siedzibą w Warszawie ul. Racjonalizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ Nr sprawy: VII Zp 2300 / 7 /13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych, oraz monitoring systemów

Bardziej szczegółowo

Kwidzyn: Fizyczna ochrona osób i mienia KCK w Kwidzynie Numer ogłoszenia: 51578-2016; data zamieszczenia: 08.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kwidzyn: Fizyczna ochrona osób i mienia KCK w Kwidzynie Numer ogłoszenia: 51578-2016; data zamieszczenia: 08.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2016-03-08 13:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kck.ckj.edu.pl Kwidzyn: Fizyczna ochrona osób i mienia KCK w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE z dnia 24 maja 2013r. o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia do 130.000 EURO CPV 79.71.00.00-4

OGŁOSZENIE z dnia 24 maja 2013r. o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia do 130.000 EURO CPV 79.71.00.00-4 1223 Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 72-96a us1223@mp.mofnet.gov.pl Rodzaj ogłoszenia: przetarg nieograniczony OGŁOSZENIE z dnia 24 maja 2013r. o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Posesja przy ul. Jana Pawła II 6 w Kielcach zabytkowy dworek Laszczyków i budynek administracyjno wystawienniczy 1. Przejęcie istniejącego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42.2013 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 1 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 42.2013 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 1 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 42.2013 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji w sprawie określenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów Urzędu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY. Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA OCHRONY Załącznik Nr 1 do umowy Zespołu Zamkowego oraz hotelu w kurtynie południowo zachodniej w Starym Wiśniczu I. Obowiązki stron umowy : 1 Strony umowy zobowiązane są współdziałać

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa o usługę na ochronę fizyczną obiektów Nr /ZP/2016

Wzór. Umowa o usługę na ochronę fizyczną obiektów Nr /ZP/2016 Umowa o usługę na ochronę fizyczną obiektów Nr /ZP/2016 zawarta w dniu... w Toruniu pomiędzy : Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, ul. Gen. J. Bema 23/29 87-100 Toruń, (NIP:956-20-98-641), zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie.

Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie. Zarządzenie Nr 622 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 06 czerwca 2012r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Sopocie. Na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Całodobowa ochrona budynku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ul. Wspólnej 1/3 i parkingu samochodowego od strony ul. Hożej 20 Numer ogłoszenia: 30113-2015; data zamieszczenia: 04.03.2015

Bardziej szczegółowo

Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy.

Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy. Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy. Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a wraz z zapewnieniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ul. Warecka 1a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ul. Warecka 1a, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Świadczenie usług obsługi portierni oraz stróżowania nocnego w budynku przy ul. Wareckiej 1 A w Warszawie Numer ogłoszenia: 160638-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY obiektów oraz mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu

OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY obiektów oraz mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu Załącznik nr 5 do umowy Nr sprawy: Tech/270-1/PN/2016 OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY obiektów oraz mienia Muzeum Etnograficznego w Toruniu I. Obowiązki ogólne pracownika ochrony 1. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ADM-271-2/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa całodobowej ochrony fizycznej obiektu, obsługę systemów i urządzeń zabezpieczenia technicznego Stadionu Miejskiego w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług ochrony mienia

Umowa o świadczenie usług ochrony mienia Załącznik nr 8 do SIWZ 1/2014/pn WZÓR UMOWY Umowa o świadczenie usług ochrony mienia zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu z siedzibą Pl. Wolności 19, 61-739 Poznań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.29.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.29.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr OR. 120.29.2013 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postepowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miejskiego w Białej

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ

Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ Numer sprawy: KZp.2730.6.15 Załącznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR /KZp/15 W dniu w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../.../2014

UMOWA NR.../.../2014 UMOWA NR.../.../2014 Zawarta w dniu... r. w Zębowicach nr 44, pomiędzy: Załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy Zarządem Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice, posiadającym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia podmiot występujący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srk.com.pl Bytom: Ochrona mienia w zakresie fizycznego dozorowania terenu i budynku biurowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Dział III. UMOWA Nr CWS/ / /201

WZÓR UMOWY. Dział III. UMOWA Nr CWS/ / /201 UMOWA Nr CWS/ / /201 zawarta w Płocku, w dniu r., pomiędzy: Gminą Miasto - Płock - Centrum Widowiskowo-Sportowym Jednostka Budżetowa w Płocku, Plac Celebry Papieskiej 1, 09-400 Płock, NIP:7743161655, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia :

Szczegółowy opis zamówienia : Załącznik nr 1 do SIWZ 1/2014/pn Usługi ochroniarskie w okresie 18.02.2014-17.02.2017 dotyczące budynków i lokali Biblioteki Raczyńskich Szczegółowy opis zamówienia : 1. Przedmiotem zamówienia są usługi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SzOPZ) Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia Ministerstwa Zdrowia w Warszawie o obiektach przy: ul. Miodowej 15, ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2014-02-21 12:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgok.ornet.pl Tuczępy: Dozorowanie i ochrona obiektów, terenu i mienia

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA DLA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA DLA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW Wrocław: ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA DLA MUZEUM WSPÓŁCZESNEGO WROCŁAW Numer ogłoszenia: 253081-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. NIP:, REGON., zwany dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. NIP:, REGON., zwany dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: Wzór umowy Załącznik nr. do SIWZ zawarta pomiędzy Miejsko-Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Dąbrowskiego 10, 66-011 Nowogród Bobrzański, NIP: 929-00-09-421, REGON: 970026920,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ekoenergiasilesia.pl/g2/strona główna.html Katowice: Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia 1 Posterunek nr 1 ZAKRES PRAC OCHRONY DOZORU NA POSTERUNKU GRUDZIĄDZKA 159 BIUROWIEC Posterunek pracuje całodobowo we wszystkie dni w danym roku. Rozpoczynając służbę

Bardziej szczegółowo

Kwidzyn: Fizyczna ochrona osób i mienia KCK w Kwidzynie Numer ogłoszenia: 494176-2012; data zamieszczenia: 06.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kwidzyn: Fizyczna ochrona osób i mienia KCK w Kwidzynie Numer ogłoszenia: 494176-2012; data zamieszczenia: 06.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2012-12-06 12:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kck.ckj.edu.pl Kwidzyn: Fizyczna ochrona osób i mienia KCK w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 9 2015-11-04 12:37 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych

Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych Załącznik numer 6 do Umowy Umowa o powierzanie przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu., w Warszawie pomiędzy Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wojewódzki Sąd Administracyjny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk tel. 58 52-44-360; fax 58 52-44-371, e-mail: wsa@wsa.gdansk.pl Gdańsk, dnia 2 lutego 2015 r. AG-26/01/15 Wykonawcy biorący udział

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ miejscowość, data imię i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko): WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR AM/ZP/.../12

WZÓR UMOWA NR AM/ZP/.../12 ZP 22-10/12 UMOWA NR AM/ZP/.../12 Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta we Wrocławiu w dniu r, w wyniku prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i następne ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR. O usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów w formie monitorowania sygnałów alarmowych lokalnego systemu monitorowania

WZÓR UMOWY NR. O usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów w formie monitorowania sygnałów alarmowych lokalnego systemu monitorowania WZÓR UMOWY NR. O usługę bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów w formie monitorowania sygnałów alarmowych lokalnego systemu monitorowania Zawarta w dniu w.... pomiędzy :. Zwanego dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi ochroniarskie 2015/S 100-183040. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Poznań: Usługi ochroniarskie 2015/S 100-183040. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:183040-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi ochroniarskie 2015/S 100-183040 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / / 2013 - wzór

UMOWA nr / / 2013 - wzór UMOWA nr / / 2013 - wzór zwana dalej umową, zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy; Skarbem Państwa Sądem Rejonowym w Chrzanowie, Al. Henryka 23; 32-500 Chrzanów, NIP 628-17-17-217, REGON 000322755, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

pomiędzy: Dyrektora Sądu Okręgowego - Wojciecha Szczęch zwaną/ym dalej Wykonawcą", reprezentowanym przez: o następującej treści:

pomiędzy: Dyrektora Sądu Okręgowego - Wojciecha Szczęch zwaną/ym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: o następującej treści: UMOWA NR.../2013 zawarta w dniu r. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy: Sądem Okręgowym z siedzibą w Gorzowie Wlkp., przy ul. Mieszka I 33 zwanym dalej Zamawiającym" działającym w swoim imieniu, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Pl. Grunwaldzki 1, 58-390 Wałbrzych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Pl. Grunwaldzki 1, 58-390 Wałbrzych 430000/ZAP/370/13/2013 Wałbrzych, 07.10.2013r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi z zakresu ochrony osób i mienia w Oddziale ZUS w Wałbrzychu Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące Świadczenia usług ochrony osób, mienia, obiektów i terenów Akademii Sztuki w Szczecinie

Wymagania dotyczące Świadczenia usług ochrony osób, mienia, obiektów i terenów Akademii Sztuki w Szczecinie Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Wymagania dotyczące Świadczenia usług ochrony osób, mienia, obiektów i terenów Akademii Sztuki w Szczecinie Wymagane jest świadczenie usług ochrony z należytą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 103/11 WÓJTA GMINY WIELGIE. z dnia 18 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 103/11 WÓJTA GMINY WIELGIE. z dnia 18 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 103/11 WÓJTA GMINY WIELGIE z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy Wielgie" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - Umowa nr 61/SR/GJ/2014

- WZÓR - Umowa nr 61/SR/GJ/2014 - WZÓR - Umowa nr 61/SR/GJ/2014 załącznik nr 4 do SIWZ Zawarta w dniu.r. w Poznaniu pomiędzy: Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórskiej 26, 60-179 Poznań,

Bardziej szczegółowo

Przyczyna, rodzaj i skutek. Dane personalne osoby, w stosunku do której zastosowano środki przymusu

Przyczyna, rodzaj i skutek. Dane personalne osoby, w stosunku do której zastosowano środki przymusu BZP.2421.6.2016.AB Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cz.1 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na stałej, bezpośredniej ochronie fizycznej kas i alei głównej w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 wzór umowy AT.272.1.2014 UMOWA NR../K/2014

Załącznik nr 4 wzór umowy AT.272.1.2014 UMOWA NR../K/2014 Załącznik nr 4 wzór umowy AT.272.1.2014 UMOWA NR../K/2014 W dniu 2014 r. pomiędzy: Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju ul. Tadeusza Kościuszki 94 23 400 Biłgoraj ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA na świadczenie usług monitoringu i konserwacji instalacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) na świadczenie usługi ochrony osób, mienia i obiektu dla Muzeum Armii Krajowej w Krakowie imienia generała Emila Fieldorfa Nila

UMOWA (WZÓR) na świadczenie usługi ochrony osób, mienia i obiektu dla Muzeum Armii Krajowej w Krakowie imienia generała Emila Fieldorfa Nila Załącznik nr 6 do SIWZ Znak sprawy: MAK I 271 2/14 UMOWA (WZÓR) na świadczenie usługi ochrony osób, mienia i obiektu dla Muzeum Armii Krajowej w Krakowie imienia generała Emila Fieldorfa Nila zawarta dnia.

Bardziej szczegółowo

UMOWA - projekt. a firmą: NIP.. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, zwanych dalej : Stronami

UMOWA - projekt. a firmą: NIP.. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, zwanych dalej : Stronami AG.210/02/13 Zał. nr 7do siwz UMOWA - projekt zawarta w dniu. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133, który jako

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../ 2012- wzór O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ I MIENIA...., NIP:.. zwanym dalej Wykonawcą", reprezentowanym przez:...

UMOWA Nr.../ 2012- wzór O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ I MIENIA...., NIP:.. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:... Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA Nr.../ 2012- wzór O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ I MIENIA Zawarta w dniu.. 2012 r. w Kaliszu, pomiędzy: Sądem Rejonowym w Kaliszu z siedzibą w: 62 800 Kalisz Al. Wolności

Bardziej szczegółowo

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów

Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Nr sprawy nadany przez Zamawiającego PN/17/2011 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. DO/ZP/13. Zadanie Nr 2 Stały dozór obiektów

UMOWA NR.. DO/ZP/13. Zadanie Nr 2 Stały dozór obiektów Część II siwz projekt umowy UMOWA NR.. DO/ZP/13 Zadanie Nr 2 Stały dozór obiektów zawarta w dniu.2013r. pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze Aleja Zjednoczenia 110,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY

PROJEKT ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY PROJEKT ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY Zawarta w dniu.. 2011 roku w Grudziądzu pomiędzy: Zał. nr 4 do SIWZ gminą miasto Grudziądz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie ul. Hallera 1, 86-300 Grudziądz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. NIP:.. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, zwanych dalej : Stronami

UMOWA - wzór. NIP:.. reprezentowaną przez:... zwaną dalej Wykonawcą, zwanych dalej : Stronami UMOWA - wzór Zał. nr 3 zawarta w dniu 00.00.2016 r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29, NIP 779-20-84-133, który jako samorządowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin wykonania zamówienia: od 01.02.2016r. do dnia 31.01.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Termin wykonania zamówienia: od 01.02.2016r. do dnia 31.01.2017r. SO-0178-225- 4 /16 Białystok, 05.01.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zwraca się z prośbą o sporządzenie i przedstawienie oferty cenowej w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO

PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO Załącznik nr 7 do SIWZ PROJEKT INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO do umowy na usługę budowy instalacji wentylacji i klimatyzacji na terenie kompleksu przy ul. Szubińskiej 2 w Bydgoszczy (zadanie Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR../MDK/2014 zawarta w dniu...06.2014 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014r. w Świnoujściu, pomiędzy:

WZÓR UMOWY UMOWA NR../MDK/2014 zawarta w dniu...06.2014 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014r. w Świnoujściu, pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA NR../MDK/2014 zawarta w dniu...06.2014 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2014r. w Świnoujściu, pomiędzy: Miejskim Domem Kultury z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) zawarta w... dnia...r. pomiędzy:

UMOWA Nr (WZÓR) zawarta w... dnia...r. pomiędzy: Załącznik Nr 12 Znak sprawy: 2001-LO.260. 35.2015 UMOWA Nr (WZÓR) zawarta w... dnia...r. pomiędzy: Izbą Skarbową w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok, NIP 966-04-37-133, Regon 001021122, którą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA Nr.../2013 zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z siedzibą przy pl. Żołnierza Polskiego 16,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 9 2015-11-02 14:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlotoryja.sr.gov.pl Złotoryja: Całodobowa ochrona osób, budynku, posesji

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Ą Ł Ę ó ń ł ł ś ą ń ó ę ł ę ł ł ą łą ł ł Ęą ę ą ą ę ę ę ś ą ą ź ń ó ę ł ę ą ł ż ś ą ę ęń ó ę ł ł ś żę ę ń ó ą ę żą ę ę ż ł STAROSTWO POWIATOWE W SŁUPSKU WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ODDZIAŁ GOSPODARCZY Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO

PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO Załącznik do Zarządzenia Nr 138/2013 Wójta Gminy Zbiczno z dnia 15 kwietnia 2013 r. URZĄD GMINY w ZBICZNIE PROCEDURA EWAKUACJI PRACOWNIKÓW, PETENTÓW ORAZ MIENIA URZĘDU GMINY ZBICZNO ZBICZNO 2013 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

UMOWA 6/ZP/ZGO/2014 na Dozorowanie i ochrona obiektów, terenu i mienia Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej zawarta w dniu..w..

UMOWA 6/ZP/ZGO/2014 na Dozorowanie i ochrona obiektów, terenu i mienia Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej zawarta w dniu..w.. Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt Umowy UMOWA 6/ZP/ZGO/2014 na Dozorowanie i ochrona obiektów, terenu i mienia Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej zawarta w dniu..w.. pomiędzy: Zakładem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy pn. WARUNKI UMOWNE

Wzór umowy pn. WARUNKI UMOWNE Wzór umowy pn. WARUNKI UMOWNE UMOWA O USŁUGĘ OCHRONY OBIEKTÓW I BUDYNKÓW HISTORYCZNYCH Załącznik nr 8 do SIWZ Muzeum Zamkowego w Malborku i Oddziału w Kwidzynie zawarta w dniu... pomiędzy Muzeum Zamkowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na ochronę osób i mienia

UMOWA na ochronę osób i mienia UMOWA na ochronę osób i mienia WZÓR zawarta w Opolu w dniu. pomiędzy: Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Opolskiego,

Bardziej szczegółowo

2 z 8 2012-12-13 09:28

2 z 8 2012-12-13 09:28 1 z 8 2012-12-13 09:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl Warszawa: OCHRONA OBIEKTU I MIENIA - BUDYNEK KINA ILUZJON W

Bardziej szczegółowo

dotycząca umowy nr. zawartej w Opolu, w dniu 2014 roku, pomiędzy:

dotycząca umowy nr. zawartej w Opolu, w dniu 2014 roku, pomiędzy: Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-26/14 Załącznik do SIWZ (załącznik nr 5 mowy do umowy nr z dnia.) WZÓR UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dotycząca umowy nr. zawartej w Opolu, w dniu 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. a... NIP... REGON...

WZÓR UMOWY. a... NIP... REGON... Załącznik nr 9a do siwz WZÓR UMOWY CZĘŚĆ I zamówienia dozór osobowy zawarta w Szczecinie w dniu.... 2013 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu.. w Podkowie Leśnej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pomiędzy:

zawarta w dniu.. w Podkowie Leśnej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2016 UMOWA nr /O/2016 zawarta w dniu.. w Podkowie Leśnej na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Centrum

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 271026-2015; data zamieszczenia: 13.10.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 268874-2015 data 12.10.2015

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY

Dodatek nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dodatek nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu...2007 roku w Radzyniu Podlaskim, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne OP-2310/.../2007 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lodz.so.gov.pl Łódź: Usługa ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Sądu Okręgowego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ. c) Telefon Fax WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ 1. PEŁNA NAZWA ORGANIZATORA IMPREZY a) Nazwa (imię i nazwisko) 2. DANE PODMIOTU REPREZENTUJĄCEGO ORGANIZATORA (wypełnia pomiot występujący

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 16 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW. z dnia 16 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY BEŁCHATÓW z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia,,instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Gminy Bełchatów" Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 426582-2010; data zamieszczenia: 31.12.2010

Numer ogłoszenia: 426582-2010; data zamieszczenia: 31.12.2010 Mikołów: Ochrona meczów piłki nożnej na Stadionie Miejskim przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie, imprez sportowych organizowanych w Hali Sportowej MOSiR oraz ochrona mienia na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 11/PA/2015

Znak sprawy: 11/PA/2015 Znak sprawy: 11/PA/2015 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Świadczenie usługi ochrony osób, mienia, budynków i terenu przy ul. Doświadczalnej

Bardziej szczegółowo