DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL"

Transkrypt

1 DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZOROWANIE I OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA URZĘDU MIASTA PŁOCKA ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. KOLEGIALNEJ 15 W PŁOCKU Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia Urzędu Miasta Płocka. 1. Kompleks budynków Ratusza Plac Stary Rynek 1: - wejście od placu Stary Rynek 1 całodobowo (1 posterunek stały, jednoosobowy); - wejście od ulicy Zduńskiej całodobowo (1 posterunek stały, jednoosobowy), stanowisko monitorowania obiektu; - wejście od ulicy Kazimierza Wielkiego całodobowo (1 posterunek stały, jednoosobowy), stanowisko monitorowania obiektu; - Patrol 1 osobowy (posterunek ruchomy, obchodowy) w dniach, godzinach, miejscach i czasie wskazanym przez Zamawiającego w wymiarze 45 godzin tygodniowo. Kompleks budynków plac Stary Rynek 1 (3 posterunki stałe oraz jeden patrol obchodowy) podlegają obowiązkowej ochronie przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) na podstawie Planu Ochrony. 2. Budynek ul. Kolegialna 9 (siedziba Urzędu Stanu Cywilnego) całodobowo (1 posterunek stały, jednoosobowy); 3. Budynek ul. Misjonarska 22 całodobowo (1 posterunek stały, jednoosobowy), stanowisko monitorowania obiektu; 4. Budynek Al. Piłsudskiego 6 całodobowo (1 posterunek stały, jednoosobowy) - Patrol obchodowy 1 osobowy w dniach, godzinach, miejscach i czasie wskazanym przez Zamawiającego w wymiarze 45 godzin tygodniowo. 5. Budynek Dom Darmstadt plac Stary Rynek 8 całodobowo (1 posterunek stały, jednoosobowy) 6. Budynek ul. Kolegialna 15 całodobowo (1 posterunek stały, jednoosobowy) 7. Budynek Stary Rynek 2 - system alarmowy; 8. Budynek Piekarska 16 system alarmowy; 1

2 9. Budynek Tumska 9 system alarmowy Obiekty wymienione w pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 muszą być chronione w sposób ciągły, całodobowo w dni powszednie oraz wolne od pracy i święta. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: r r. WYMAGANIA Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników ochrony sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną obiektów, osób i mienia, jego pomieszczeń oraz rzeczy znajdujących się w tych pomieszczeniach wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych z pomieszczeń chronionych budynków oraz interwencji w razie potrzeby na terenach chronionych grupy interwencyjnej Wykonawcy. Urząd Miasta Płocka - podlega obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (kompleks budynków Plac Stary Rynek 1 3 posterunki stałe oraz 1 patrol ruchomy). Ochrona obiektów, osób i mienia Zamawiającego, powinna być realizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz z późn. zm), w szczególności określonych w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 25, art. 26, art. 27, art. 36 ust. 1 oraz art. 38a ustawy, rozporządzeniach wykonawczych do ustawy oraz warunkach zawartych w przedmiotowym opisie przedmiotu zamówienia, a także w planie ochrony Urzędu Miasta Płocka. Wykonawca obowiązany jest posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia r. o ochronie osób i mienia, posiadać pozwolenie na broń na okaziciela (wydane na podstawie odrębnych przepisów), a także przedstawić Zamawiającemu aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego. Pełnienie służby powinno odbywać się w obiekcie z bronią obiektową i innym wymaganym wyposażeniem do ochrony osobistej przez osoby posiadające dopuszczenie do posługiwania się bronią obiektową dla ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia. Szczegółowe czynności ochrony i wymagania precyzyjnie określa plan ochrony obiektów Urzędu Miasta Płocka. 2

3 Pracownicy ochrony muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. OCHRONA OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA ZAMAWIAJĄCEGO POLEGA NA: 1. zapewnieniu bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obszarów i obiektów Zamawiającego; 2. całodobowej ochronie mienia Zamawiającego oraz mienia, za które Zamawiający odpowiada, przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem lub uszkodzeniem 3. całodobowej ochronie obiektów, pomieszczeń i urządzeń Zamawiającego przed dostępem do nich osób nieuprawnionych; 4. monitorowaniu sygnałów alarmowych z pomieszczeń chronionych budynków; 5. zapobieganiu zakłóceniom porządku na terenie należącym do Zamawiającego, ujawnianiu faktów dewastacji mienia Zamawiającego oraz powiadamianie Zamawiającego o tych zdarzeniach; 6. niezwłocznym powiadamianiu Zamawiającego oraz organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego i zabezpieczeniu miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania. DO GŁÓWNYCH ZADAŃ PRACOWNIKÓW OCHRONY KOMPLEKSU BUDYNKÓW RATUSZA PRZY PL. STARY RYNEK 1 NALEŻY: 1. całodobowe, nieprzerwane pełnienie służby przez pracowników ochrony zgodnie z zasadami określonymi w planie ochrony Urzędu Miasta Płocka, w ustawie o ochronie osób i mienia, nadzór nad ruchem osobowym w obiekcie, w tym obserwacja osób wchodzących do obiektu, obserwacja osób wchodzących do kierownictwa Urzędu i w obrębie stref ograniczonego dostępu, obserwacja ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza w obrębie pomieszczeń kasowych; 2. uniemożliwienie przebywania w chronionej strefie osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających; 3. niezwłoczne podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub stwierdzenia naruszenia porządku publicznego; 4. niezwłoczne podejmowanie interwencji na uzasadnione żądanie pracowników 3

4 Urzędu; 5. obchód po terenie całego obiektu, kontrola ciągów komunikacyjnych obiektu, dziedzińca (parking wewnętrzny); 6. obserwacja osób przebywających w strefie chronionej pod kątem przenoszonych bagaży w celu uniknięcia podłożenia ładunku wybuchowego lub innych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla chronionego mienia lub zdrowia i życia osób, 7. obserwacja osób podejrzanie zachowujących się ze względu na groźbę napadu, podłożenia ładunku wybuchowego, rozboju lub zakłócenia porządku i podejmowanie niezbędnych interwencji w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa 8. okresowe kontrolowanie pomieszczeń socjalnych dostępnych dla klientów Urzędu, 9. stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemie alarmowym Zamawiającego oraz stały dozór nad systemem alarmowym w budynkach zajmowanych przez pracowników Zamawiającego, czynne działania ochronne natychmiast po uzyskaniu sygnału alarmu; 10. bieżąca obsługa istniejących w budynku systemów alarmowych: włamania, napadu, monitoringu, centrali ppoż., natychmiastowa reakcja na sygnał o zagrożeniu; 11. zapewnienie ciągłości zapisu wizyjnego na stanowisku monitorowania i obserwacja podglądu wizyjnego oraz systemów alarmowych; 12. zapewnienie możliwości wsparcia i kontroli pracownika ochrony pełniącego służbę na chronionym obiekcie przez grupę interwencyjną niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia; 13. wydawanie upoważnionym pracownikom i odbieranie po zakończeniu pracy kluczy od pomieszczeń biurowych, w tym pomieszczeń szczególnie chronionych, technicznych i magazynowych; 14. prowadzenie ewidencji kluczy do pomieszczeń Urzędu; 15. udostępnianie pomieszczeń w dniach i godzinach wolnych od pracy wyłącznie osobom mającym stosowne zezwolenia; 16. zapobieganie niepożądanym zdarzeniom, a w przypadku ich wystąpienia, podejmowanie odpowiednich działań (w tym powiadamianie i współdziałanie z odpowiednimi służbami, jak: Zespół Monitoringu UMP, Miejskie Centrum 4

5 Zarządzania Kryzysowego, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Wodociągowe, itp.) w szczególności, gdy zdarzenie dotyczy: kradzieży, pożaru, awarii instalacji elektrycznej, telefonicznej, cieplnej, wodno kanalizacyjnej, zakłócenia porządku, itp.; 17. egzekwowanie zakazu parkowania przez osoby nieupoważnione na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu; 18. nadzorowanie majątku znajdującego się w chronionym obiekcie i jego otoczeniu, a w szczególności reagowanie przy wynoszeniu sprzętu elektronicznego, informatycznego i innych składników majątku oraz sprawdzanie czy wykonywane jest to za wiedzą i zgodą właściwych osób; 19. bieżące prowadzenie książki czynności ochrony, prowadzenie dokumentacji dot. przebiegu służby, wszystkich zaistniałych zdarzeń, dokonywanych kontroli, zaleceń przełożonych, itp.; 20. odnotowywanie w książce czynności ochrony każdego wejścia do pomieszczeń zamkniętych, przy czym do pomieszczeń z,,ograniczonym dostępem pracownik ochrony może wejść jedynie w obecności upoważnionej osoby (poza sytuacją zagrożenia); 21. sprawdzanie prawidłowości zabezpieczenia zaplombowanych pomieszczeń i natychmiastowe informowanie osób upoważnionych o zaistniałych nieprawidłowościach; 22. wstępne zabezpieczenie śladów i dowodów zaistniałych, niepożądanych zdarzeń; 23. wyprowadzanie poza teren obiektu osób zakłócających właściwą pracę Urzędu i przekazywanie ich odpowiednim służbom porządkowym; 24. zapewnienie stałej łączności pracowników ochrony pełniących służbę w chronionym obiekcie z całodobowym stanowiskiem kierowania Wykonawcy niniejszego przedmiotu zamówienia; 25. niezwłoczne informowanie przełożonych oraz odpowiednich służb w przypadku stwierdzenia zdarzeń nadzwyczajnych (przestępstwo, zagrożenie pożarowe, zagrożenie zdrowia lub życia, itp.); 26. zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu przybycia policji i innych służb; 27. prowadzenie cyklicznych obchodów po zamknięciu Urzędu ze zwróceniem uwagi na stan zabezpieczenia obiektu; 5

6 28. otwieranie i zamykanie obiektu, w tym obsługa punktów oświetleniowych; 29. otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej na dziedziniec; 30. obserwacja terenu przyległego do obiektu oraz parkingu wewnętrznego; 31. udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym; 32. podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub stwierdzenia naruszenia porządku publicznego; 33. bieżące współdziałanie z patrolami Policji i Straży Miejskiej; 34. współdziałanie z innymi jednostkami w ramach ochrony imprez kulturalnych organizowanych na chronionym terenie; 35. ochrona mienia przed kradzieżą, pożarem i innymi zagrożeniami mającymi związek z funkcjonowaniem Urzędu; 36. niezwłoczne informowanie osób upoważnionych przez Zamawiającego o wszelkich spostrzeżeniach awarii, przestępstwa lub innego zagrożenia dla mienia i osób przebywających w budynkach Urzędu lub na terenie objętym dozorem; 37. pełna znajomość topografii chronionych obiektów rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.; 38. znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, instalacji p.poż., zaworów wodnych, 39. taktowne i profesjonalne traktowanie osób wchodzących do budynku oraz udzielanie im niezbędnych informacji (zapoznanie się ze strukturą organizacyjną Urzędu, kierowanie klientów do odpowiednich komórek organizacyjnych, Biura Obsługi Klienta, odpowiednich wejść do budynków, itp); 40. pomoc klientom niepełnosprawnym w zakresie uruchomienia windy, obsługi schodołazu dla osób niepełnosprawnych, przemieszczania na poziom, na którym mogą być obsłużeni oraz kierowania do Biura Obsługi Klienta; 41. stosowanie środków przymusu bezpośredniego w przypadkach i na zasadach określonych przepisami prawa; 42. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo Zamawiającego oraz chronionych obiektów w czasie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu; 43. realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami z najwyższą starannością, rzetelnie i skutecznie oraz przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 6

7 DO GŁÓWNYCH ZADAŃ PRACOWNIKÓW OCHRONY BUDYNKU PRZY AL. PIŁSUDSIEKGO 6 NALEŻY: 1. całodobowe, nieprzerwane pełnienie służby przez pracowników ochrony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie osób i mienia, nadzór nad ruchem osobowym w obiekcie, w tym obserwacja osób wchodzących do obiektu, w obrębie stref ograniczonego dostępu, obserwacja ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza w obrębie pomieszczeń kasowych; 2. uniemożliwienie przebywania w chronionej strefie osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających; 3. niezwłoczne podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub stwierdzenia naruszenia porządku publicznego; 4. niezwłoczne podejmowanie interwencji na uzasadnione żądanie pracowników Urzędu; 5. obchód po terenie całego obiektu, terenu przed obiektem, kontrola ciągów komunikacyjnych obiektu,; 6. obserwacja osób przebywających w strefie chronionej pod kątem przenoszonych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla chronionego mienia lub zdrowia i życia osób, 7. obserwacja osób podejrzanie zachowujących się ze względu na groźbę napadu, podłożenia ładunku wybuchowego, rozboju lub zakłócenia porządku i podejmowanie niezbędnych interwencji w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa; 8. okresowe kontrolowanie pomieszczeń socjalnych dostępnych dla klientów Urzędu; 9. stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemie alarmowym Zamawiającego oraz stały dozór nad systemem alarmowym w budynkach zajmowanych przez pracowników Zamawiającego, czynne działania ochronne natychmiast po uzyskaniu sygnału alarmu; 10. bieżąca obsługa istniejących w budynku systemów alarmowych, natychmiastowa reakcja na sygnał o zagrożeniu; 11. zapewnienie ciągłości zapisu wizyjnego na stanowisku monitorowania i obserwacja podglądu wizyjnego oraz systemów alarmowych; 12. zapewnienie możliwości wsparcia i kontroli pracownika ochrony pełniącego służbę na chronionym obiekcie przez grupę interwencyjną niezwłocznie po 7

8 otrzymaniu zgłoszenia; 13. wydawanie upoważnionym pracownikom i odbieranie po zakończeniu pracy kluczy od pomieszczeń biurowych, w tym pomieszczeń szczególnie chronionych, technicznych i magazynowych; 14. prowadzenie ewidencji kluczy do pomieszczeń Urzędu; 15. udostępnianie pomieszczeń w dniach i godzinach wolnych od pracy wyłącznie osobom mającym stosowne zezwolenia; 16. zapobieganie niepożądanym zdarzeniom, a w przypadku ich wystąpienia, podejmowanie odpowiednich działań (w tym powiadamianie i współdziałanie z odpowiednimi służbami, jak: Zespół Monitoringu UMP, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Wodociągowe, itp.) w szczególności, gdy zdarzenie dotyczy: kradzieży, pożaru, awarii instalacji elektrycznej, telefonicznej, cieplnej, wodno kanalizacyjnej, zakłócenia porządku, itp.; 17. nadzorowanie majątku znajdującego się w chronionym obiekcie i jego otoczeniu, a w szczególności reagowanie przy wynoszeniu sprzętu elektronicznego, informatycznego i innych składników majątku oraz sprawdzanie czy wykonywane jest to za wiedzą i zgodą właściwych osób; 18. bieżące prowadzenie książki czynności ochrony, prowadzenie dokumentacji dot. przebiegu służby, wszystkich zaistniałych zdarzeń, dokonywanych kontroli, zaleceń przełożonych, itp.; 19. odnotowywanie w książce czynności ochrony każdego wejścia do pomieszczeń zamkniętych; 20. sprawdzanie prawidłowości zabezpieczenia zaplombowanych pomieszczeń i natychmiastowe informowanie osób upoważnionych o zaistniałych nieprawidłowościach; 21. wstępne zabezpieczenie śladów i dowodów zaistniałych, niepożądanych zdarzeń; 22. wyprowadzanie poza teren obiektu osób zakłócających właściwą pracę Urzędu i przekazywanie ich odpowiednim służbom porządkowym; 23. zapewnienie stałej łączności pracowników ochrony pełniących służbę w chronionym obiekcie z całodobowym stanowiskiem kierowania Wykonawcy niniejszego przedmiotu zamówienia; 8

9 24. niezwłoczne informowanie przełożonych oraz odpowiednich służb w przypadku stwierdzenia zdarzeń nadzwyczajnych (przestępstwo, zagrożenie pożarowe, zagrożenie zdrowia lub życia, itp.); 25. zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu przybycia policji i innych służb; 26. prowadzenie cyklicznych obchodów po zamknięciu budynku Urzędu ze zwróceniem uwagi na stan zabezpieczenia obiektu; 27. otwieranie i zamykanie obiektu, w tym obsługa punktów oświetleniowych; 28. obserwacja terenu przyległego do obiektu; 29. udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym; 30. podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub stwierdzenia naruszenia porządku publicznego; 31. bieżące współdziałanie z patrolami Policji i Straży Miejskiej; 32. ochrona mienia przed kradzieżą, pożarem i innymi zagrożeniami mającymi związek z funkcjonowaniem Urzędu; 33. niezwłoczne informowanie osób upoważnionych przez Zamawiającego o wszelkich spostrzeżeniach awarii, przestępstwa lub innego zagrożenia dla mienia i osób przebywających w budynku Urzędu lub na terenie objętym dozorem; 34. pełna znajomość topografii chronionego obiektu rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.; 35. znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, instalacji p.poż., zaworów wodnych, 36. taktowne i profesjonalne traktowanie osób wchodzących do budynku oraz udzielanie im niezbędnych informacji (zapoznanie się ze strukturą organizacyjną Urzędu, kierowanie klientów do odpowiednich komórek organizacyjnych, Biura Obsługi Klienta); 37. pomoc klientom niepełnosprawnym w zakresie uruchomienia platformy, przemieszczania na poziom, na którym mogą być obsłużeni oraz kierowanie do Biura Obsługi Klienta; 38. stosowanie środków przymusu bezpośredniego w przypadkach i na zasadach określonych przepisami prawa; 39. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo Zamawiającego oraz chronionego obiektu w czasie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu; 9

10 40. realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami z najwyższą starannością, rzetelnie i skutecznie oraz przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności. DO GŁÓWNYCH ZADAŃ PRACOWNIKÓW OCHRONY BUDYNKU DOM DARMSTADT PL. STARY RYNEK 8 NALEŻY: 1.całodobowe, nieprzerwane pełnienie służby przez pracowników ochrony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie osób i mienia, nadzór nad ruchem osobowym w obiekcie, w tym obserwacja osób wchodzących do obiektu, obserwacja ciągów komunikacyjnych; 2. uniemożliwienie przebywania w chronionej strefie osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających; 3. niezwłoczne podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub stwierdzenia naruszenia porządku publicznego; 4. niezwłoczne podejmowanie interwencji na uzasadnione żądanie pracowników Urzędu Miasta Płocka lub gości Urzędu Miasta Płocka; 5. obchód po terenie całego obiektu, kontrola ciągów komunikacyjnych obiektu; 6. obserwacja osób przebywających w strefie chronionej pod kątem przenoszonych bagaży w celu uniknięcia podłożenia ładunku wybuchowego lub innych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla chronionego mienia lub zdrowia i życia osób; 7. obserwacja osób podejrzanie zachowujących się ze względu na groźbę napadu, podłożenia ładunku wybuchowego, rozboju lub zakłócenia porządku i podejmowanie niezbędnych interwencji w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa; 8. bieżąca obsługa istniejących w budynku systemów alarmowych, natychmiastowa reakcja na sygnał o zagrożeniu; 9. zapewnienie możliwości wsparcia i kontroli pracownika ochrony pełniącego służbę w chronionym obiekcie przez grupę interwencyjną niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia; 10. wydawanie upoważnionym pracownikom i odbieranie po zakończeniu pracy kluczy od pomieszczeń biurowych, wydawanie i odbieranie kluczy od gości Urzędu Miasta Płocka; 10

11 11. prowadzenie ewidencji kluczy do pomieszczeń Urzędu; 12. udostępnianie pomieszczeń w dniach i godzinach wolnych od pracy wyłącznie osobom mającym stosowne zezwolenia; 13. zapobieganie niepożądanym zdarzeniom, a w przypadku ich wystąpienia, podejmowanie odpowiednich działań (w tym powiadamianie i współdziałanie z odpowiednimi służbami, jak: Zespół Monitoringu UMP, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Wodociągowe, itp.) w szczególności, gdy zdarzenie dotyczy: kradzieży, pożaru, awarii instalacji elektrycznej, telefonicznej, cieplnej, wodno kanalizacyjnej, zakłócenia porządku, itp.; 14. obserwacja terenu przyległego do obiektu oraz parkingu, egzekwowanie zakazu parkowania przez osoby nieupoważnione; 15. nadzorowanie majątku znajdującego się w chronionym obiekcie i jego otoczeniu, a w szczególności reagowanie przy wynoszeniu sprzętu elektronicznego, informatycznego i innych składników majątku oraz sprawdzanie czy wykonywane jest to za wiedzą i zgodą właściwych osób; 16. bieżące prowadzenie książki czynności ochrony, prowadzenie dokumentacji dot. przebiegu służby, wszystkich zaistniałych zdarzeń, dokonywanych kontroli, zaleceń przełożonych, itp.; 17. odnotowywanie w książce czynności ochrony każdego wejścia do pomieszczeń zamkniętych; 18. wstępne zabezpieczenie śladów i dowodów zaistniałych, niepożądanych zdarzeń; 19. wyprowadzanie poza teren obiektu osób zakłócających właściwą pracę Urzędu i przekazywanie ich odpowiednim służbom porządkowym; 20. zapewnienie stałej łączności pracowników ochrony pełniących służbę w chronionym obiekcie z całodobowym stanowiskiem kierowania Wykonawcy niniejszego przedmiotu zamówienia; 21. niezwłoczne informowanie przełożonych oraz odpowiednich służb w przypadku stwierdzenia zdarzeń nadzwyczajnych (przestępstwo, zagrożenie pożarowe, zagrożenie zdrowia lub życia, itp.); 22. zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu przybycia policji i innych służb; 11

12 23. prowadzenie cyklicznych obchodów po zamknięciu Domu Darmstadt ze zwróceniem uwagi na stan zabezpieczenia obiektu; 24. otwieranie i zamykanie obiektu, w tym obsługa punktów oświetleniowych; 25. udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym; 26. podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub stwierdzenia naruszenia porządku publicznego; 27. bieżące współdziałanie z patrolami Policji i Straży Miejskiej; 28. współdziałanie z innymi jednostkami w ramach ochrony imprez kulturalnych organizowanych na chronionym terenie; 29. ochrona mienia przed kradzieżą, pożarem i innymi zagrożeniami mającymi związek z funkcjonowaniem Urzędu; 30. niezwłoczne informowanie osób upoważnionych przez Zamawiającego o wszelkich spostrzeżeniach awarii, przestępstwa lub innego zagrożenia dla mienia i osób przebywających w budynku Domu Darmstadt ; 31. pełna znajomość topografii chronionego obiektu rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.; 32. znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, instalacji p.poż., zaworów wodnych, 33. taktowne i profesjonalne traktowanie osób wchodzących do budynku oraz udzielanie im niezbędnych informacji (zapoznanie się ze strukturą organizacyjną Urzędu, kierowanie klientów do odpowiednich komórek organizacyjnych); 34. pomoc klientom niepełnosprawnym w zakresie obsługi schodołazu, przemieszczanie ich na poziom, na którym mają być obsłużeni; 35. stosowanie środków przymusu bezpośredniego w przypadkach i na zasadach określonych przepisami prawa; 36. zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji mających wpływ na bezpieczeństwo Zamawiającego oraz chronionego obiektu w czasie trwania umowy, jak również po jej rozwiązaniu; 37. realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami z najwyższą starannością, rzetelnie i skutecznie oraz przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Czynności dodatkowe: 38. pomoc w przygotowaniu i porządkowaniu pomieszczeń - sali widowiskowej, pokoi 12

13 gościnnych i socjalnych do organizowanych spotkań, imprez, noclegów m.in. zmiana pościeli, wymiana ręczników, sprzątanie pokoi gościnnych, przyległego korytarza, saloniku, kuchni, łazienek (w dniach wolnych od pracy); 39. utrzymywanie czystości w ciągach komunikacyjnych oraz w łazienkach; 40. powiadamianie odpowiednich usługodawców o konieczności odśnieżania, usuwania sopli, czyszczenia schodów oraz usuwania wszelkich nieczystości z bram wjazdowych budynku, ich okolic, korytarza między bramami, schodów, parkingu; Budynek Domu Darmstadt wraz z terenem przyległym jest zabezpieczony w zakresie utrzymania czystości i konserwacji terenów zielonych oraz prowadzenia akcji zimowej, sprzątania i czynności gospodarczych. Powyższy zakres wykonywanych czynności dodatkowych przez pracownika ochrony dotyczy dni wolnych od pracy oraz czasu poza godzinami pracy usługodawców, z którymi Gmina (Urząd) zawarła stosowne umowy. DO GŁÓWNYCH ZADAŃ PRACOWNIKÓW OCHRONY BUDYNKÓW PRZY UL. KOLEGIALNEJ 9 I UL. MISJONARSKIEJ 22 NALEŻY: 1. całodobowe, nieprzerwane pełnienie służby przez pracowników ochrony zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie osób i mienia, nadzór nad ruchem osobowym w obiekcie, w tym obserwacja osób wchodzących do obiektu, w obrębie stref ograniczonego dostępu, obserwacja ciągów komunikacyjnych; 2. uniemożliwienie przebywania w chronionej strefie osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających; 3. niezwłoczne podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub stwierdzenia naruszenia porządku publicznego; 4. niezwłoczne podejmowanie interwencji na uzasadnione żądanie pracowników Urzędu; 5. obchód po terenie całego obiektu, terenu przed obiektem, kontrola ciągów komunikacyjnych obiektu,; 6. obserwacja osób przebywających w strefie chronionej pod kątem przenoszonych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla chronionego mienia lub zdrowia i życia osób, 7. obserwacja osób podejrzanie zachowujących się ze względu na groźbę napadu, 13

14 podłożenia ładunku wybuchowego, rozboju lub zakłócenia porządku i podejmowanie niezbędnych interwencji w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa; 8. okresowe kontrolowanie pomieszczeń socjalnych dostępnych dla klientów Urzędu; 9. czynne działania ochronne natychmiast po uzyskaniu sygnału alarmowego; 10. bieżąca obsługa istniejących w budynku systemów alarmowych, natychmiastowa reakcja na sygnał o zagrożeniu; 11. zapewnienie ciągłości zapisu wizyjnego na stanowisku monitorowania i obserwacja podglądu wizyjnego oraz systemów alarmowych (ul. Misjonarska 22); 12. zapewnienie możliwości wsparcia i kontroli pracownika ochrony pełniącego służbę na chronionym obiekcie przez grupę interwencyjną niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia; 13. wydawanie upoważnionym pracownikom i odbieranie po zakończeniu pracy kluczy od pomieszczeń biurowych, w tym pomieszczeń szczególnie chronionych, technicznych i magazynowych; 14. prowadzenie ewidencji kluczy do pomieszczeń Urzędu; 15. udostępnianie pomieszczeń w dniach i godzinach wolnych od pracy wyłącznie osobom mającym stosowne zezwolenia; 16. zapobieganie niepożądanym zdarzeniom, a w przypadku ich wystąpienia, podejmowanie odpowiednich działań (w tym powiadamianie i współdziałanie z odpowiednimi służbami, jak: Zespół Monitoringu UMP, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Wodociągowe, itp.) w szczególności, gdy zdarzenie dotyczy: kradzieży, pożaru, awarii instalacji elektrycznej, telefonicznej, cieplnej, wodno kanalizacyjnej, zakłócenia porządku, itp.; 17. nadzorowanie majątku znajdującego się w chronionym obiekcie i jego otoczeniu, a w szczególności reagowanie przy wynoszeniu sprzętu elektronicznego, informatycznego i innych składników majątku oraz sprawdzanie czy wykonywane jest to za wiedzą i zgodą właściwych osób; 18. bieżące prowadzenie książki czynności ochrony, prowadzenie dokumentacji dot. przebiegu służby, wszystkich zaistniałych zdarzeń, dokonywanych kontroli, zaleceń przełożonych, itp.; 19. odnotowywanie w książce czynności ochrony każdego wejścia do pomieszczeń 14

15 zamkniętych; 20. sprawdzanie prawidłowości zabezpieczenia zaplombowanych pomieszczeń i natychmiastowe informowanie osób upoważnionych o zaistniałych nieprawidłowościach; 21. wstępne zabezpieczenie śladów i dowodów zaistniałych, niepożądanych zdarzeń; 22. wyprowadzanie poza teren obiektu osób zakłócających właściwą pracę Urzędu i przekazywanie ich odpowiednim służbom porządkowym; 23. zapewnienie stałej łączności pracowników ochrony pełniących służbę w chronionym obiekcie z całodobowym stanowiskiem kierowania Wykonawcy niniejszego przedmiotu zamówienia; 24. niezwłoczne informowanie przełożonych oraz odpowiednich służb w przypadku stwierdzenia zdarzeń nadzwyczajnych (przestępstwo, zagrożenie pożarowe, zagrożenie zdrowia lub życia, itp.); 25. zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu przybycia policji i innych służb; 26. prowadzenie cyklicznych obchodów po zamknięciu budynku Urzędu ze zwróceniem uwagi na stan zabezpieczenia obiektu; 27. otwieranie i zamykanie obiektu, w tym obsługa punktów oświetleniowych; 28. obserwacja terenu przyległego do obiektu; 29. udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom poszkodowanym; 30. podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub stwierdzenia naruszenia porządku publicznego; 31. bieżące współdziałanie z patrolami Policji i Straży Miejskiej; 32. ochrona mienia przed kradzieżą, pożarem i innymi zagrożeniami mającymi związek z funkcjonowaniem Urzędu; 33. niezwłoczne informowanie osób upoważnionych przez Zamawiającego o wszelkich spostrzeżeniach awarii, przestępstwa lub innego zagrożenia dla mienia i osób przebywających w budynku Urzędu lub na terenie objętym dozorem; 34. pełna znajomość topografii chronionego obiektu rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.; 35. znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, instalacji p.poż., zaworów wodnych, 36. taktowne i profesjonalne traktowanie osób wchodzących do budynku oraz udzielanie im niezbędnych informacji (zapoznanie się ze strukturą organizacyjną 15

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia

WZÓR U M O W Y. zawarta w dniu... pomiędzy : Przedmiot zamówienia WZÓR U M O W Y zawarta w dniu... pomiędzy : Załącznik nr 2 do SIWZ A GENCJA ROZW OJU MI A STA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lema 7, 31-571 Kraków reprezentowaną przez : Prezesa Zarządu : Zbigniewa Rapciaka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Muzeum w Łowiczu jest zlokalizowane w centrum miasta. Budynki Muzeum w Łowiczu umiejscowione są przy ul. Stary Rynek 5/7. Obszar ma kształt czworoboku zamkniętego

Bardziej szczegółowo

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich,

Bardziej szczegółowo

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między:

U M O W A AZP/ /14. usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Wzór! Załącznik nr 10 do SIWZ U M O W A AZP/ /14 usługi ochrony fizycznej osób i mienia zawarta w dniu... w Poznaniu między: Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4

Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 SIWZ Gosp.280-8/ 2013 Gdańsk, dnia 1 sierpnia 2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dozór oraz ochrona osób i mienia CPV 79700000-4 I. Zamawiający: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku 80-126

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony ZP/04/2013 Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. ul. Ratuszowa 1, 58-310 Szczawno Zdrój SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Usługa monitorowania wraz z podjazdami grup interwencyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul.

UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul. UMOWA Nr /NL/ 2012 (projekt) na usługę w zakresie Ochrony mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. przy ul. Gajowa 1 zawarta w dniu. w Koninie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

- Projekt umowy - UMOWA NR /EZP/381/2013

- Projekt umowy - UMOWA NR /EZP/381/2013 - Projekt umowy - Załącznik nr 2 UMOWA NR /EZP/381/2013 zawarta w Bystrej w dniu. pomiędzy: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2, KRS:.; NIP:. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwanej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwanej SIWZ ) S t r o n a 1 Postępowanie nr: KPDA/2014-WNP-000550 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwanej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-41/14

Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-41/14 Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-41/14 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA zakres, obowiązki WYKONAWCY i zasady ochrony osób i obiektów Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia I Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na konserwację instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści: UMOWA SPRZEDAŻY NR SKM -./15 PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE SP. Z O.O. zawarta w dniu..2015 roku w Gdyni pomiędzy : PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. adres: 81-002 Gdynia, ul. Morska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy "Regulamin Świadczenia Usług Przewozu Przesyłek na zlecenie PEKAES, zwany dalej "Regulaminem" reguluje sposoby zlecania, wykonywania, ubezpieczenia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ

WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK nr 8 do SIWZ 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE OBIEKTAMI SPORTOWO-REKREACYJNYMI PRZY UL. KŁODZKIEJ 16 Numer sprawy: MK.271.01.2013/AP 2.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z A M A W I A J Ą C Y: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wesoła A d r e s : u l. 1. P r a s k i e g o P u ł k u n r 3 3 0 5-0 7 5 W a r s z a w a - W e s o ł a Tel. 22 773-60-60, fax. 22 773-60-99 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo