Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne"

Transkrypt

1 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B lok. 3.22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon , o kapitale zakładowym w wysokości PLN (w całości opłaconym) (zwana dalej Mecuro ), tworzy niniejszy regulamin na potrzeby świadczonych drogą elektroniczną usług (zwany dalej Regulaminem ) zobowiązując się jednocześnie do jego przestrzegania. 2. Regulamin niniejszy określa rodzaje, warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem: 1. serwisu internetowego (zwanego dalej Serwisem); 2. infolinii Call Center (zwanej dalej Call Center); 3. przez Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej Mecuro ). 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony w sposób umożliwiający każdej osobie, w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie. 4. Mecuro, za pośrednictwem Serwisu oraz Call Center, udostępnia Użytkownikowi bezpłatnie informacje dotyczące rynku ubezpieczeniowego, w szczególności zasoby Serwisu, w tym umożliwia korzystanie z oferowanych w Serwisie narzędzi jak również stwarza możliwość subskrypcji newslettera. 5. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usług Serwisu bądź Call Center zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu. 6. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z Usług Serwisu bądź Call Center wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie jego danych osobowych, bez konieczności zawieranie odrębnej umowy, w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie. 2 Definicje 1. Mecuro - Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B lok. 3.22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon , o kapitale zakładowym w wysokości PLN (w całości opłaconym). Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest agentem ubezpieczeniowym w myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z dnia 2003 nr 124 poz z późn. zm.), wpisanym pod do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

2 2. Usługodawcą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub Call Center i opisanych w Regulaminie jest Mecuro. 3. Użytkownikiem jest każda posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług opisanych w Regulaminie świadczonych przez Mecuro za pośrednictwem Serwisu lub Call Center. 4. Serwis jest to zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronie internetowej której właścicielem i operatorem jest Mecuro, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji dostępnych na platformie jak również realizację operacji handlowych przez Internet. 5. Call Center jest to serwis telefoniczny prowadzony przez Mecuro. 6. Konsultant Call Center osoba wyznaczona przez Mecuro do obsługi Call Center. 7. Usługi usługi świadczone przez Mecuro drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu lub Call Center, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 8. Ubezpieczającym jest zawierający umowę ubezpieczenia z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu, w tym przy użyciu Call Center. 9. Ubezpieczycielem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z którym Mecuro ma zawartą umowę agencyjną. 10. Umowa ubezpieczenia jest to umowa zawarta przez Ubezpieczającego z wybranym przez niego Ubezpieczycielem, z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu lub Call Center, w której Ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. 11. Oferta jest to indywidualna oferta ubezpieczeniowa określonego Ubezpieczyciela, przygotowana na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika i skierowana do Użytkownika przez Mecuro lub Ubezpieczyciela. 12. Polisa jest to dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia oraz posiadanie ochrony ubezpieczeniowej. 13. Ubezpieczony jest to osoba wskazana w polisie, której interes majątkowy jest objęty ochroną ubezpieczeniową. 14. Uprawniony jest to Ubezpieczony lub wskazane przez Ubezpieczającego osoby fizyczne, uprawione do odbioru świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego. 15. Uposażony jest to osoba imiennie oznaczona przez Ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia jako uprawniona do otrzymania od Ubezpieczyciela świadczenia z tej umowy na wypadek zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 16. OWU to ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana określona Umowa ubezpieczenia; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Stron transakcyjnych w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie. 17. Polityka Prywatności integralna część Regulaminu, stanowiąca załącznik nr 1, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług. 18. Login to oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika zgłaszającego chęć korzystania z Serwisu. 19. Hasło jest to ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do niektórych Usług przez Użytkowników. 20. Newsletter jest to forma powiadamiania zarejestrowanych użytkowników o nowościach, zmianach w serwisie lub usługach oferowanych przez Mecuro i/lub podmiotów współpracujących z MEcuro, w tym Ubezpieczycieli.

3 21. Niniejszy Regulamin odwołuje się do poniżej wymienionych ustaw: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 114 poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.); Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 Nr 124 poz z późn. zm.), zwana dalej ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych; Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 124 poz z późn. zm.), zwana dalej ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym; Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 11 poz. 66 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o ochronie danych osobowych; Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130 poz z późn. zm; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zwana dalej Kodeksem cywilnym. 22. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu, w szczególności do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego jest prawo polskie. 3 Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną 1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaś Usługi świadczone za pośrednictwem Call Center są świadczone od poniedziałku do piątku, w godzinach podawanych na stronie www Serwisu. 2. Z przyczyn technicznych, w działaniu Serwisu jak również Call Center mogą wystąpić przerwy, wynikłe z konieczności naprawy, konserwacji bądź potrzeby zapewnienia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. Świadczenie Usługi może zostać przerwane w szczególności razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń sprzętu komputerowego, systemów zasilania, awarii sieci lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji. 3. Warunkiem prawidłowości funkcjonowania Serwisu jest korzystanie przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, spełniającego co najmniej wymogi techniczne, określone w Regulaminie. 4. Mecuro jest uprawniona zablokować dostęp do Serwisu jak również Call Center, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu bądź Call Center, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Mecuro, Ubezpieczyciela lub inny współpracujący z Mecuro podmiot dostarczający oferowane usługi lub produkty. Mecuro nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia (zablokowania) dostępu do Serwisu bądź Call Center na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. 5. Użytkownikowi zakazane jest wprowadzanie w jakikolwiek sposób do Serwisu lub Call Center treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie, Call Center bądź uszkodzenia systemów komputerowych a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem. W razie otrzymania przez Mecuro wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, Mecuro jest

4 uprawniona uniemożliwić dostęp do tych danych. Mecuro nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiadomości o bezprawnym charakterze danych, Mecuro zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Mecuro ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym. 6. Stosunki Mecuro z Ubezpieczającym przed zawarciem umowy o świadczenie Usług pośrednictwa ubezpieczeniowego reguluje prawo polskie. 7. Mecuro posługuje się językiem polskim w kontaktach z Użytkownikiem. 4 Usługi świadczone przez Mecuro drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi dostęp do propozycji ofertowych różnego rodzaju produktów oraz Usług, w tym różnego rodzaju ubezpieczeń, w szczególności majątkowych, osobowych, ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych, nieruchomości, ubezpieczeń na życie oraz powiązanych z nimi produktów inwestycyjnych. 2. Mecuro, działając na podstawie umów agencyjnych zawartych z Ubezpieczycielami oraz w ramach pełnomocnictw udzielonych do wykonywania czynności agencyjnych, świadczy Ubezpieczającemu drogą elektroniczną oraz przy wykorzystaniu Call Center usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego. 3. Usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego polega na: udostępnieniu za pośrednictwem Serwisu jak również przy wykorzystaniu Call Center oferty Ubezpieczycieli, na podstawie informacji otrzymanych od Ubezpieczającego, przekazanych w dostępnych za pośrednictwem serwisu elektronicznych formularzach ofertowych lub przekazanych Konsultantowi Call Center; umożliwieniu Ubezpieczającemu przejścia z Serwisu na stronę internetową Ubezpieczyciela, umożliwieniu Ubezpieczającemu dokonania wyboru ubezpieczenia; zawarciu za pośrednictwem Mecuro umowy ubezpieczenia, przy jednoczesnym wykorzystaniu Call Center bądź środka porozumiewania się na odległość, drogą elektroniczną tj. Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie. 4. Świadczenie Usług pośrednictwa ubezpieczeniowego odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej między Ubezpieczającym a Mecuro zgodnie z niniejszym Regulaminem. 5. Mecuro udostępnia oraz zapewnia Użytkownikowi możliwość wyboru za pośrednictwem Serwisu usługi Newsletter, polegającej na otrzymywaniu przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera przygotowanego przez Mecuro. Zamówienie usługi newsletter następuje poprzez rejestrację Użytkownika w Serwisie oraz wypełnienie odpowiedniego dostępnego w Serwisie formularza elektronicznego. Na wskazany w formularzu adres Użytkownika, wysyłane jest potwierdzenie rejestracji z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji. Brak poprawnej weryfikacji adresu , skutkuje usunięciem wprowadzonych danych Użytkownika. Usługa newslettera Serwisu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie usługi newslettera, informując Mecuro o tym poprzez potwierdzenie rezygnacji w Serwisie w odpowiednim checkboxie. 6. Mecuro udostępnia oraz zapewnia Użytkownikowi możliwość wyboru za pośrednictwem Serwisu także innych dodatkowych usług, poza usługą wskazaną w 3 ust. 2 i 5 Regulaminu ( Inne Usługi ). Warunki regulujące zasady świadczenia

5 drogą elektroniczną Innych Usług regulują odrębne regulaminy, które Mecuro udostępnia bezpłatnie Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu przed skorzystaniem z tych usług. 5 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną 1. Regulamin jest integralną częścią umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranych przez Mecuro z Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu jak również za pośrednictwem Call Center. 2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego odbywa się przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, drogą elektroniczną tj. Serwisu jak również przy wykorzystaniu Call Center. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez rozpoczęcie korzystania z objętej Regulaminem Usługi, przy użyciu strony bądź nawiązaniu połączenia i rozpoczęcie rozmowy z Konsultantem Call Center, pod warunkiem wyrażenia zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą usunięcia indywidualnego konta użytkownika bądź też opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu w przypadku niezarejestrowania indywidualnego konta użytkownika a w przypadku Call Center z chwilą zakończenia przez Użytkownika rozmowy z Konsultantem Call Center. 4. Umowa o świadczenie Usług pośrednictwa ubezpieczeniowego ulega rozwiązaniu: 1. z chwilą udostępnienia informacji - w przypadku udostępnienia za pośrednictwem Serwisu lub Call Center oferty Ubezpieczycieli, na podstawie informacji otrzymanych od Ubezpieczającego, wskazanych w dostępnych za pośrednictwem serwisu elektronicznych formularzach ofertowych bądź przekazanych Konsultantowi Call Center; 2. z chwilą dokonania wyboru przez Ubezpieczającego w przypadku umożliwienia Ubezpieczającemu dokonania wyboru ubezpieczenia; 3. z chwilą przejścia Ubezpieczającego na stronę internetową wybranego Ubezpieczyciela - w przypadku umożliwienia Ubezpieczającemu bezpośredniego przejścia z Serwisu na stronę internetową Ubezpieczyciela; 4. z chwilą zawarcia przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Mecuro lub z upływem terminu związania Ofertą w przypadku zawarcia za pośrednictwem Mecuro umowy ubezpieczenia, przy wykorzystaniu Serwisu lub Call Center, na warunkach określonych w Regulaminie. 5. Mecuro może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z powodu awarii Serwisu / Call Center, nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Serwisu lub Call Center. 6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie powoduje rozwiązania zawartych za pośrednictwem Serwisu lub Infolinii umów ubezpieczenia.

6 6 Warunki techniczne świadczenia usług W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Mecuro, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym co najmniej następujące wymogi, w tym: 1. urządzeniem posiadającym połączenie z siecią internetową oraz pamięcią pozwalającą na przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej, np. komputer; 2. przeglądarką internetową umożliwiającą prawidłowe wyświetlanie Serwisu oraz pobieranie, przeglądanie i zapisanie dokumentów w postaci elektronicznej w pamięci urządzenia, o którym mowa w pkt 1; 3. programem umożliwiającym prawidłowe wyświetlenie treści dokumentów zapisanych w formacie.pdf, np. Adobe Reader; 4. internetowym kontem pocztowym (adres ). Dane przesyłane przy użyciu formularza elektronicznego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL). W przypadku usługi Call Center wymagane jest dodatkowo posiadanie aparatu telefonicznego z funkcją tonowego wybierania numerów. W przypadku usługi Call Center rozmowy prowadzone przez Użytkowników z Konsultantem Call Center są nagrywane a nagrania zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 7 Dane osobowe 1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać informacje wyłącznie prawdziwe, składając oświadczenia woli niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia, za pośrednictwem Mecuro. Ubezpieczyciel jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości oświadczeń i danych podanych przez Ubezpieczającego. 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, wyłącznie w ramach upoważnień udzielonych przez Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. 3. Ubezpieczający, korzystając ze świadczonych przez Mecuro Usług, w szczególności przy zawieraniu umowy ubezpieczenia zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer, PESEL, numeru telefonu komórkowego, adres , gdy Ubezpieczającym jest osoba fizyczna; nazwę, adresu siedziby, numeru REGON, NIP, KRS, numeru telefonu komórkowego, adresu , gdy Ubezpieczającym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; imię, nazwisko, adres, PESEL osoby, na rzecz której lub na rachunek której zawierana jest umowa ubezpieczenia (Ubezpieczonego lub Uposażonego wskazanego w umowie ubezpieczenia przez Ubezpieczającego) oraz wszystkich pozostałych znanych mu informacji, wymaganych przed zawarciem umowy ubezpieczenia w elektronicznych formularzach ofertowych Serwisu lub informacji o które zapytanie zostanie przez Konsultanta Call Center, zgodnie z wymaganiami określonym w art Kodeksu cywilnego. 4. Dane Ubezpieczającego oraz przedmiotu ubezpieczenia niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Mecuro na mocy Regulaminu (np. dokonania oględzin, realizacja płatności), mogą zostać powierzone osobom trzecim, w szczególności podmiotom współpracującym z Mecuro, np. operatorem płatności elektronicznych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usługi.

7 5. Mecuro jest administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz Call Center, w celu świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu oraz Call Center oraz dla celów analizy marketingowej oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług świadczonych przez Mecuro oraz podmioty współpracujące. 6. Administratorem zbioru danych osobowych Ubezpieczających, którzy złożyli wniosek o zawarcie umowy ubezpieczeniowej lub zawarli umowę ubezpieczenia, dla celów jej wykonania stają się również odpowiedni Ubezpieczyciele. 7. Ubezpieczyciele są administratorami danych osobowych w celu zawierania i realizacji umów ubezpieczenia, w przypadku zarejestrowania prawidłowo wypełnionego wniosku ubezpieczeniowego. 8. Mecuro przed zawarciem umowy ubezpieczenia informuje o Ubezpieczycielu administratorze danych, w tym o siedzibie Ubezpieczyciela, jak również o prawie dostępu Ubezpieczającego do danych, do ich przeglądania lub modyfikowania, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 9. Mecuro udostępnia Użytkownikowi dostęp do treści jego danych osobowych w bazie danych Mecuro w celu ich przeglądania lub modyfikowania za pośrednictwem Serwisu. Użytkownicy mają prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingowych oraz usunięcia danych przetwarzanych w tych celach. 10. Mecuro przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu lub Call Center oraz (dane dotyczące ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Mecuro zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Ubezpieczyciele przetwarzają dane osobowe Ubezpieczających na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 11 poz. 66 ze zm.). 11. Użytkownik może dobrowolnie złożyć dowolne oświadczenie woli w dowolnie określonym celu, w tym również w zakresie nie związanym z realizacją Usług, w tym Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, np. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Mecuro lub osoby trzecie, otrzymywania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Treść oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim Mecuro udostępnia za pośrednictwem Call Center oraz w Serwisie w postaci elektronicznej, w sposób umożliwiający Ubezpieczającemu ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, zgodnie z art Kodeksu cywilnego. Użytkownik, przy wykorzystaniu Serwisu składa oświadczenie woli w postaci elektronicznej, zgodnie z art Kodeksu cywilnego, poprzez kliknięcie i zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu tzw. checkboxa, znajdującego się obok treści oświadczeń, zaś w przypadku korzystania z Call Center Użytkownik składa oświadczenie o wyrażeniu zgody, w formie ustnej Konsultantowi Call Center. 8 Zawarcie umowy ubezpieczenia 1. Mecuro świadczy usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego w zawieraniu umów ubezpieczenia, w szczególności w zakresie poniżej wymienionych produktów ubezpieczeniowych: ubezpieczenia komunikacyjne; ubezpieczenia nieruchomości; ubezpieczenia NNW; ubezpieczenia turystyczne; ubezpieczenia ochrony prawnej; ubezpieczenia assistance; ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na życie etc.. 2. Użytkownik, w przypadku korzystania z Serwisu, za pośrednictwem stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę lub sumy ubezpieczenia. W przypadku usług Call Center Użytkownik składa oświadczenia, o których mowa w zdaniu

8 poprzedzającym Konsultantowi Call Center, który wypełnia odpowiednie strony transakcyjne i na wskazany przez Użytkownika adres przekazuje mu link do stron transakcyjnych, celem potwierdzenia. 3. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest określenie przez Ubezpieczającego parametrów ubezpieczenia, zgodnie z art Kodeksu cywilnego, wybranie przez Ubezpieczającego oferty ubezpieczeniowej, uzupełnienie przez Ubezpieczającego wszystkich informacji, wymaganych przed zawarciem umowy ubezpieczenia w elektronicznych formularzach ofertowych w Serwisie bądź o które zapytany zostanie przez Konsultanta Call Center, w tym prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych, ewentualnie Uposażonych, złożenia przez Ubezpieczającego przed zawarciem umowy ubezpieczenia oświadczeń o zapoznaniu się, zrozumieniu i akceptacji treści właściwych OWU, złożenia oświadczeń o zapoznaniu się, zrozumieniu i akceptacji treści Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia, że Ubezpieczający został poinformowany o informacjach określonych w art. 13 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz art. 16 b ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) oraz skuteczne opłacenie przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej. 4. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust.3 powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Mecuro i Ubezpieczycielowi oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. Mecuro nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bądź przekazane Konsultantowi Call Center bez ich wiedzy i zgody. 5. Użytkownik składa w postaci elektronicznej, zgodnie z art Kodeksu cywilnego, oświadczenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, poprzez kliknięcie i zmianę statusu odpowiedniego pola w formularzu tzw. checkboxa, znajdującego się obok udostępnionych dokumentów bądź poprzez złożenie powyższych oświadczeń w formie ustnej Konsultantowi Call Center. 6. Zawarcie umowy ubezpieczenia, po spełnieniu przez Ubezpieczającego warunków określonych w 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu, następuje z dniem skutecznego opłacenia składki (rozumianego jako opłacenie składki ubezpieczeniowej z wykorzystaniem jednego z oferowanych przez Serwis systemów płatności bądź opłacenia składki w sposób umożliwiający Mecuro prawidłową identyfikację płatności) bądź też z dniem późniejszym wskazanym przez Użytkownika jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem uprzedniego skutecznego opłacenia składki ubezpieczeniowej. 7. Zapłata składki ubezpieczeniowej przeprowadzane sąnastępuje za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU, lub bezpośrednio na rachunek Ubezpieczyciela o ile ten został udostępniony przez Serwis w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia. W chwili płatności Użytkownik obowiązany jest zapewnić środki w kwocie stanowiącej równowartość składki ubezpieczeniowej. 8. O skutecznym zawarciu umowy ubezpieczenia Ubezpieczający jest informowany niezwłocznie w następujący sposób: Użytkownik otrzymuje polisę, ogólne warunki umowy, regulamin oraz inne dokumenty związane z zawartą umową ubezpieczenia, które Mecuro przesyła na adres wskazany przez Ubezpieczającego w formie elektronicznej albo adres korespondencyjny. Polisa oraz inne dokumenty związane z zawartą umową ubezpieczenia, będą udostępnione Ubezpieczającemu także w Serwisie do końca okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia. 9. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz lub rachunek osoby trzeciej, Ubezpieczający obowiązany jest do poinformowania Ubezpieczonego o zawartej umowie ubezpieczenia i zakresie przysługujących mu świadczeń oraz przekazania OWU.

9 10. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, zgodnie z danymi podanymi przez Ubezpieczającego (okres ochrony) i użytymi przez Mecuro do przygotowania wiążącej oferty ubezpieczenia, która następnie została zaakceptowana i skutecznie opłacona przez Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w OWU. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 11. Umowę ubezpieczenia poczytuje się za nie zawartą w przypadku, gdy w terminie wskazanym przez Mecuro za pośrednictwem Serwisu, Ubezpieczający nie opłaci składki lub opłaci ją w sposób nieskuteczny czyli niezgodny z 76 ust. 6. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dotyczą ubezpieczenia dpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 12. Składkę, która wpłynie na rachunek Mecuro a opłaconą nieskutecznie, Mecuro zwraca Ubezpieczającemu na konto bankowe lub kartę płatniczą, z której Ubezpieczający dokonał płatności. 13. Ubezpieczający może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni. W przypadku, gdy OWU regulują zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia w sposób korzystniejszy dla Ubezpieczającego, niż wynika to z postanowień Regulaminu, do odstąpienia stosuje się właściwe OWU. 14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia. 15. Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) umowy ubezpieczenia zawarte na skutek świadczenia przez Mecuro Usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, przy wykorzystaniu Serwisu, są objęte gwarancjami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 9 Postępowanie reklamacyjne 1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. 2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: lub pisemnie na adres siedziby Spółki z adnotacją reklamacja. 3. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres , adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz zwięzły opis zastrzeżeń będących podstawą złożenia reklamacji dotyczących świadczonych przez Mecuro, objętych niniejszym Regulaminem Usług. 4. Mecuro rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Mecuro powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres lub adres korespondencyjny, o ile Użytkownik tego zażądał składając reklamację.

10 6. Podstawy reklamacji nie mogą stanowić okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Mecuro nie odpowiada, przez co rozumie się również powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz internetowych czy też telekomunikacyjnych po stronie Użytkownika. 10 Odpowiedzialność Mecuro 1. Mecuro nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach wskazanych w poniższych ustępach jak również pozostałych przypadkach określonych w treści niniejszego Regulaminu. 2. Mecuro nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego podania danych przez Użytkownika, w szczególności polegających na podaniu danych nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd. 3. Mecuro nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika przekazanych mu loginów i haseł zapewniających dostęp do panelu Użytkownika, które Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci internetowej odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. 4. Mecuro nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Call Center w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 5. Mecuro nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone przez Użytkownika w formularzu Serwisu bądź przekazane Konsultantowi Call Center bez ich wiedzy i zgody. 6. Mecuro nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu bądź Call Center z przyczyn niezależnych od Mecuro. 7. Mecuro nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu lub Call Center na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. 8. Mecuro nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu lub Call Center w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, nie spełniających wymogów technicznych, określonych w Regulaminie. 111 Prawa własności intelektualnej 1. Mecuro informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej. 2. Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu lub znaki towarowe należą do Mecuro. 3. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Mecuro.

11 12 Postanowienia końcowe 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie. 2. Regulamin jest dostępny bezpłatnie w Serwisie dla każdego Użytkownika. 3. Mecuro zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na poprawę funkcjonalności Serwisu bądź Call Center czy też zmianę przepisów prawa mających znaczenie dla funkcjonowania Serwisu. 4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Mecuro po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmian wprowadzonych do Regulaminu. 5. Spółka zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu Regulaminu w witrynie WWW Portalu pod adresem 6. Regulamin obowiązuje od dnia r.

12 Załącznik 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Polityka prywatności Drogi Użytkowniku, poniżej znajdziesz informacje, dotyczące zbierania Twoich danych w związku z realizacją Usług, o których mowa w Regulaminie. Dowiesz się w jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane oraz jak możesz je na bieżąco weryfikować. Firma Właścicielem serwisu jest Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B lok. 3.22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon , o kapitale zakładowym w wysokości PLN (w całości opłaconym). Deklaracje prywatności Nearshoring Mecuro Sp. z o.o. przykłada ogromną wagę do zachowania prywatności zarówno Twojej jak i innych Użytkowników Serwisu. Nearshoring Mecuro Sp. z o.o. nie udostępnia bez zgody zainteresowanego, osobom trzecim danych osobowych Użytkowników Serwisu jak również Call Center. Dane osobowe Korzystając z usług Serwisu lub Call Center zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Poprosimy Cię jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane. Wszelkie podane przez Ciebie informacje, w tym dane osobowe, gromadzone są w bazie Spółki i wykorzystywane dla celów realizacji oferowanych za pośrednictwem Serwisu bądź Call Center usług. Informacje powyższe oraz dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ww. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, jeżeli użytkownik chce korzystać z Serwisu lub Call Center. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Jeśli Cię o to poprosimy możesz dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w celach określonych w tej zgodzie lub na przekazanie Twoich danych osobowych podmiotom wymienionym w tej zgodzie. Wchodząc na stronę pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Nearshoring Mecuro Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz. Dane osobowe, które podasz i na których przetwarzanie wyrazisz zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda.

13 Załącznik 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Zakres i cel przetwarzania danych Dane osobowe Użytkowników korzystających z naszego Serwisu oraz Call Center przetwarzane są przez nas w celu prawidłowej realizacji Usług, w szczególności usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym: 1. świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie, 2. obsługi procesu rejestracji tj. czynności polegającej na założeniu Konta Użytkownika i logowania do tego konta, 3. ewentualnego dochodzenia roszczeń, 4. przesyłania przez nas na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej zamówionego newslettera, ofert handlowych oraz informacji o nowościach i promocjach, 5. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, 6. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, 7. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu, 8. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, 9. obsługi reklamacji. Zabezpieczenia Wszelkie informacje przekazywane przez naszych Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Wszystkie dane z Twojego komputera trafiają do serwisu z wykorzystaniem protokołu Secure Sockets Layer (SSL) i są automatycznie szyfrowane przy użyciu klucza szyfrującego. Twoje dane widoczne będą wyłącznie dla Ciebie, w Twoim koncie użytkownika, po zalogowaniu się do Serwisu poprzez podanie adresu (loginu) oraz hasła. W przypadku korzystania z Call Center rozmowy z Konsultantem Call Center są nagrywane oraz przechowywane odpowiednio zabezpieczane przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane zbierane automatycznie Jest możliwe, że podczas odwiedzania naszej strony zostaną zarejestrowane następujące informacje: numer IP twojego komputera, nazwa domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics - powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. ( Google ). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z

14 Załącznik 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Dane zbierane, które zachowujemy i owy e newsletter W przypadku podjęcia przez Ciebie decyzji, dotyczącej skorzystania z Usługi newslettera oraz otrzymywania newslettera, Twój adres zostanie umieszczony w bazie Użytkowników. Dzięki temu będziesz otrzymywał od nas najnowsze informacje o aktualnych promocjach i wydarzeniach. Możesz jednak w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera. Każda wiadomość reklamowo-promocyjna przesyłana przez naszą firmę do Użytkownika, posiada jasną instrukcję jak można zrezygnować z jej otrzymywania. Gwarantujemy, że bez Twojej zgody nie będziemy wysyłać żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Obecność ciasteczek ('cookies') na naszej stronie Niektóre obszary mogą wykorzystywać Cookies (ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez nasz Serwis i przechowywane na Twoim komputerze w celu umożliwienia: 1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, 2. tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu, 3. dostosowania rodzaju wyświetlanych Tobie reklam, 4. identyfikacji, że jesteście zalogowani do serwisów społecznościowych, 5. umożliwienia kontaktu z Tobą za pośrednictwem systemu typu "czat". 6. prowadzenia anonimowych statystyk, które pokazują w jaki sposób Użytkownicy Serwisu używają stron i podstron Serwisu, co za tym idzie ulepszania ich zawartości i struktury. Pliki Cookies wykorzystywane przez mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. W celu uzyskania dostępu do niektórych Usług, niezbędne jest zalogowanie się za pomocą hasła i własnego adresu . Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych Usług, ale może spowodować znaczne utrudnienia. Obok plików cookies może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Serwisu.

15 Załącznik 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Niektóre podstrony w ramach Serwisu oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. web beacons (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator i właściciel Serwisu www tj. Nearshoring Mecuro Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Gdańsk, ul. Lęborska 3B lok Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Nearshoring Mecuro Sp. z o.o. przedsiębiorstwa, w tym Nearshoring Solutions sp. z o.o. w Gdańsku, ubezpieczycieli, instytucje finansowe. Pliki cookies umieszczane przez te podmioty podlegają regulacjom odrębnych polityk prywatności ustalonych przez te podmioty. Jeśli korzystasz z serwisu społecznościowego i będąc zalogowanym do tego serwisu odwiedzacie nasz Serwis lub logujecie się do naszego Serwisu za pośrednictwem serwisu zostaną zapisane na twoim urządzeniu pliki cookies informujące o tym fakcie Ustawienia dotyczące plików cookies możecie Państwo zmienić w każdej chwili w swojej przeglądarce internetowej, zazwyczaj w menu/sekcji 'Ustawienia' i "Bezpieczeństwo" lub "Prywatność". Szczegóły zależą od stosowanego oprogramowania do przeglądania Internetu i można odnaleźć je w 'Pomocy' do używanego oprogramowania. Zabezpieczenie Twoich danych osobowych Sposób komunikacji Twojego prywatnego komputera z serwerem naszej firmy jest całkowicie bezpieczny i niewidoczny dla osób trzecich, korzystających z Internetu. Przepływ informacji na stronach zawierających/pobierających dane osobowe odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL (Secure Socket Layer). W przypadku usług Call Center rozmowy prowadzone przez Użytkowników z konsultantem Call Center są nagrywane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Zagrożenia Zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną wiążą się z możliwością uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do informacji transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na podłączonych do sieci komputerach jak również możliwością ingerencji w te dane, co w konsekwencji może spowodować w szczególności utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług Serwisu. Nearshoring Mecuro sp. z o.o. zastrzega, że Użytkownicy Serwisu oraz Call Center są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy otrzymanych danych zapewniających dostęp do Serwisu, w szczególności haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie haseł bądź innych danych, w tym danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko.

16 Załącznik 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Zmiana polityki prywatności Nearshoring Mecuro Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia. Kontakt W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Serwisu www należy zwrócić się na piśmie do: Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, ul. Lęborska 3B lok

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego (zwanego dalej Portalem ),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu CYFROWE.PL

Regulamin sklepu CYFROWE.PL Regulamin sklepu CYFROWE.PL z Zasadami Sprzedaży i Polityką Prywatności W związku z nałożonym przez Ustawodawcę obowiązkiem informowania Konsumenta o obowiązujących w momencie zakupu zasadach sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regulamin Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sprzedażowej oraz kart rabatowych

Regulamin platformy sprzedażowej oraz kart rabatowych Niniejszy Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz usługi oferowanej przez Square Trade Poland Sp. z o.o., w tym prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Informacje ogólne 1.1. Operatorem i właścicielem Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Towarzystwo drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo