Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne"

Transkrypt

1 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B lok. 3.22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon , o kapitale zakładowym w wysokości PLN (w całości opłaconym) (zwana dalej Mecuro ), tworzy niniejszy regulamin na potrzeby świadczonych drogą elektroniczną usług (zwany dalej Regulaminem ) zobowiązując się jednocześnie do jego przestrzegania. 2. Regulamin niniejszy określa rodzaje, warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem: 1. serwisu internetowego (zwanego dalej Serwisem); 2. infolinii Call Center (zwanej dalej Call Center); 3. przez Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (zwana dalej Mecuro ). 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony w sposób umożliwiający każdej osobie, w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie. 4. Mecuro, za pośrednictwem Serwisu oraz Call Center, udostępnia Użytkownikowi bezpłatnie informacje dotyczące rynku ubezpieczeniowego, w szczególności zasoby Serwisu, w tym umożliwia korzystanie z oferowanych w Serwisie narzędzi jak również stwarza możliwość subskrypcji newslettera. 5. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Usług Serwisu bądź Call Center zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu. 6. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z Usług Serwisu bądź Call Center wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie jego danych osobowych, bez konieczności zawieranie odrębnej umowy, w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie. 2 Definicje 1. Mecuro - Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B lok. 3.22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon , o kapitale zakładowym w wysokości PLN (w całości opłaconym). Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest agentem ubezpieczeniowym w myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z dnia 2003 nr 124 poz z późn. zm.), wpisanym pod do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

2 2. Usługodawcą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub Call Center i opisanych w Regulaminie jest Mecuro. 3. Użytkownikiem jest każda posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług opisanych w Regulaminie świadczonych przez Mecuro za pośrednictwem Serwisu lub Call Center. 4. Serwis jest to zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna, dostępna na stronie internetowej której właścicielem i operatorem jest Mecuro, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji dostępnych na platformie jak również realizację operacji handlowych przez Internet. 5. Call Center jest to serwis telefoniczny prowadzony przez Mecuro. 6. Konsultant Call Center osoba wyznaczona przez Mecuro do obsługi Call Center. 7. Usługi usługi świadczone przez Mecuro drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu lub Call Center, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 8. Ubezpieczającym jest zawierający umowę ubezpieczenia z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu, w tym przy użyciu Call Center. 9. Ubezpieczycielem jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z którym Mecuro ma zawartą umowę agencyjną. 10. Umowa ubezpieczenia jest to umowa zawarta przez Ubezpieczającego z wybranym przez niego Ubezpieczycielem, z wykorzystaniem Stron transakcyjnych Serwisu lub Call Center, w której Ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. 11. Oferta jest to indywidualna oferta ubezpieczeniowa określonego Ubezpieczyciela, przygotowana na podstawie danych przekazanych przez Użytkownika i skierowana do Użytkownika przez Mecuro lub Ubezpieczyciela. 12. Polisa jest to dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia oraz posiadanie ochrony ubezpieczeniowej. 13. Ubezpieczony jest to osoba wskazana w polisie, której interes majątkowy jest objęty ochroną ubezpieczeniową. 14. Uprawniony jest to Ubezpieczony lub wskazane przez Ubezpieczającego osoby fizyczne, uprawione do odbioru świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego. 15. Uposażony jest to osoba imiennie oznaczona przez Ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia jako uprawniona do otrzymania od Ubezpieczyciela świadczenia z tej umowy na wypadek zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. 16. OWU to ogólne warunki ubezpieczenia, na których podstawie jest zawierana określona Umowa ubezpieczenia; OWU są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Stron transakcyjnych w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie. 17. Polityka Prywatności integralna część Regulaminu, stanowiąca załącznik nr 1, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywania i ochrony informacji, funkcję i cel oprogramowania wprowadzanego do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oraz zagrożenia związane z korzystaniem z Usług. 18. Login to oznaczenie identyfikacyjne Użytkownika zgłaszającego chęć korzystania z Serwisu. 19. Hasło jest to ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do niektórych Usług przez Użytkowników. 20. Newsletter jest to forma powiadamiania zarejestrowanych użytkowników o nowościach, zmianach w serwisie lub usługach oferowanych przez Mecuro i/lub podmiotów współpracujących z MEcuro, w tym Ubezpieczycieli.

3 21. Niniejszy Regulamin odwołuje się do poniżej wymienionych ustaw: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 114 poz z późn. zm.); Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.); Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 Nr 124 poz z późn. zm.), zwana dalej ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych; Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 124 poz z późn. zm.), zwana dalej ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym; Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 11 poz. 66 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o działalności ubezpieczeniowej; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o ochronie danych osobowych; Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130 poz z późn. zm; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zwana dalej Kodeksem cywilnym. 22. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu, w szczególności do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego jest prawo polskie. 3 Ogólne zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną 1. Usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zaś Usługi świadczone za pośrednictwem Call Center są świadczone od poniedziałku do piątku, w godzinach podawanych na stronie www Serwisu. 2. Z przyczyn technicznych, w działaniu Serwisu jak również Call Center mogą wystąpić przerwy, wynikłe z konieczności naprawy, konserwacji bądź potrzeby zapewnienia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. Świadczenie Usługi może zostać przerwane w szczególności razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń sprzętu komputerowego, systemów zasilania, awarii sieci lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji. 3. Warunkiem prawidłowości funkcjonowania Serwisu jest korzystanie przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, spełniającego co najmniej wymogi techniczne, określone w Regulaminie. 4. Mecuro jest uprawniona zablokować dostęp do Serwisu jak również Call Center, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu bądź Call Center, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Mecuro, Ubezpieczyciela lub inny współpracujący z Mecuro podmiot dostarczający oferowane usługi lub produkty. Mecuro nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia (zablokowania) dostępu do Serwisu bądź Call Center na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. 5. Użytkownikowi zakazane jest wprowadzanie w jakikolwiek sposób do Serwisu lub Call Center treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie, Call Center bądź uszkodzenia systemów komputerowych a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem. W razie otrzymania przez Mecuro wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, Mecuro jest

4 uprawniona uniemożliwić dostęp do tych danych. Mecuro nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiadomości o bezprawnym charakterze danych, Mecuro zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Mecuro ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie Cywilnym. 6. Stosunki Mecuro z Ubezpieczającym przed zawarciem umowy o świadczenie Usług pośrednictwa ubezpieczeniowego reguluje prawo polskie. 7. Mecuro posługuje się językiem polskim w kontaktach z Użytkownikiem. 4 Usługi świadczone przez Mecuro drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi dostęp do propozycji ofertowych różnego rodzaju produktów oraz Usług, w tym różnego rodzaju ubezpieczeń, w szczególności majątkowych, osobowych, ubezpieczeń komunikacyjnych, turystycznych, nieruchomości, ubezpieczeń na życie oraz powiązanych z nimi produktów inwestycyjnych. 2. Mecuro, działając na podstawie umów agencyjnych zawartych z Ubezpieczycielami oraz w ramach pełnomocnictw udzielonych do wykonywania czynności agencyjnych, świadczy Ubezpieczającemu drogą elektroniczną oraz przy wykorzystaniu Call Center usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego. 3. Usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego polega na: udostępnieniu za pośrednictwem Serwisu jak również przy wykorzystaniu Call Center oferty Ubezpieczycieli, na podstawie informacji otrzymanych od Ubezpieczającego, przekazanych w dostępnych za pośrednictwem serwisu elektronicznych formularzach ofertowych lub przekazanych Konsultantowi Call Center; umożliwieniu Ubezpieczającemu przejścia z Serwisu na stronę internetową Ubezpieczyciela, umożliwieniu Ubezpieczającemu dokonania wyboru ubezpieczenia; zawarciu za pośrednictwem Mecuro umowy ubezpieczenia, przy jednoczesnym wykorzystaniu Call Center bądź środka porozumiewania się na odległość, drogą elektroniczną tj. Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie. 4. Świadczenie Usług pośrednictwa ubezpieczeniowego odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej między Ubezpieczającym a Mecuro zgodnie z niniejszym Regulaminem. 5. Mecuro udostępnia oraz zapewnia Użytkownikowi możliwość wyboru za pośrednictwem Serwisu usługi Newsletter, polegającej na otrzymywaniu przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera przygotowanego przez Mecuro. Zamówienie usługi newsletter następuje poprzez rejestrację Użytkownika w Serwisie oraz wypełnienie odpowiedniego dostępnego w Serwisie formularza elektronicznego. Na wskazany w formularzu adres Użytkownika, wysyłane jest potwierdzenie rejestracji z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji. Brak poprawnej weryfikacji adresu , skutkuje usunięciem wprowadzonych danych Użytkownika. Usługa newslettera Serwisu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie usługi newslettera, informując Mecuro o tym poprzez potwierdzenie rezygnacji w Serwisie w odpowiednim checkboxie. 6. Mecuro udostępnia oraz zapewnia Użytkownikowi możliwość wyboru za pośrednictwem Serwisu także innych dodatkowych usług, poza usługą wskazaną w 3 ust. 2 i 5 Regulaminu ( Inne Usługi ). Warunki regulujące zasady świadczenia

5 drogą elektroniczną Innych Usług regulują odrębne regulaminy, które Mecuro udostępnia bezpłatnie Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu przed skorzystaniem z tych usług. 5 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną 1. Regulamin jest integralną częścią umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranych przez Mecuro z Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu jak również za pośrednictwem Call Center. 2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego odbywa się przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, drogą elektroniczną tj. Serwisu jak również przy wykorzystaniu Call Center. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez rozpoczęcie korzystania z objętej Regulaminem Usługi, przy użyciu strony bądź nawiązaniu połączenia i rozpoczęcie rozmowy z Konsultantem Call Center, pod warunkiem wyrażenia zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi. 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą usunięcia indywidualnego konta użytkownika bądź też opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu w przypadku niezarejestrowania indywidualnego konta użytkownika a w przypadku Call Center z chwilą zakończenia przez Użytkownika rozmowy z Konsultantem Call Center. 4. Umowa o świadczenie Usług pośrednictwa ubezpieczeniowego ulega rozwiązaniu: 1. z chwilą udostępnienia informacji - w przypadku udostępnienia za pośrednictwem Serwisu lub Call Center oferty Ubezpieczycieli, na podstawie informacji otrzymanych od Ubezpieczającego, wskazanych w dostępnych za pośrednictwem serwisu elektronicznych formularzach ofertowych bądź przekazanych Konsultantowi Call Center; 2. z chwilą dokonania wyboru przez Ubezpieczającego w przypadku umożliwienia Ubezpieczającemu dokonania wyboru ubezpieczenia; 3. z chwilą przejścia Ubezpieczającego na stronę internetową wybranego Ubezpieczyciela - w przypadku umożliwienia Ubezpieczającemu bezpośredniego przejścia z Serwisu na stronę internetową Ubezpieczyciela; 4. z chwilą zawarcia przez Ubezpieczającego umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Mecuro lub z upływem terminu związania Ofertą w przypadku zawarcia za pośrednictwem Mecuro umowy ubezpieczenia, przy wykorzystaniu Serwisu lub Call Center, na warunkach określonych w Regulaminie. 5. Mecuro może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z powodu awarii Serwisu / Call Center, nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, o czym Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem Serwisu lub Call Center. 6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie powoduje rozwiązania zawartych za pośrednictwem Serwisu lub Infolinii umów ubezpieczenia.

6 6 Warunki techniczne świadczenia usług W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Mecuro, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym co najmniej następujące wymogi, w tym: 1. urządzeniem posiadającym połączenie z siecią internetową oraz pamięcią pozwalającą na przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej, np. komputer; 2. przeglądarką internetową umożliwiającą prawidłowe wyświetlanie Serwisu oraz pobieranie, przeglądanie i zapisanie dokumentów w postaci elektronicznej w pamięci urządzenia, o którym mowa w pkt 1; 3. programem umożliwiającym prawidłowe wyświetlenie treści dokumentów zapisanych w formacie.pdf, np. Adobe Reader; 4. internetowym kontem pocztowym (adres ). Dane przesyłane przy użyciu formularza elektronicznego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Layer (SSL). W przypadku usługi Call Center wymagane jest dodatkowo posiadanie aparatu telefonicznego z funkcją tonowego wybierania numerów. W przypadku usługi Call Center rozmowy prowadzone przez Użytkowników z Konsultantem Call Center są nagrywane a nagrania zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 7 Dane osobowe 1. Ubezpieczający zobowiązany jest podać informacje wyłącznie prawdziwe, składając oświadczenia woli niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia, za pośrednictwem Mecuro. Ubezpieczyciel jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości oświadczeń i danych podanych przez Ubezpieczającego. 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, wyłącznie w ramach upoważnień udzielonych przez Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. 3. Ubezpieczający, korzystając ze świadczonych przez Mecuro Usług, w szczególności przy zawieraniu umowy ubezpieczenia zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres, numer, PESEL, numeru telefonu komórkowego, adres , gdy Ubezpieczającym jest osoba fizyczna; nazwę, adresu siedziby, numeru REGON, NIP, KRS, numeru telefonu komórkowego, adresu , gdy Ubezpieczającym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; imię, nazwisko, adres, PESEL osoby, na rzecz której lub na rachunek której zawierana jest umowa ubezpieczenia (Ubezpieczonego lub Uposażonego wskazanego w umowie ubezpieczenia przez Ubezpieczającego) oraz wszystkich pozostałych znanych mu informacji, wymaganych przed zawarciem umowy ubezpieczenia w elektronicznych formularzach ofertowych Serwisu lub informacji o które zapytanie zostanie przez Konsultanta Call Center, zgodnie z wymaganiami określonym w art Kodeksu cywilnego. 4. Dane Ubezpieczającego oraz przedmiotu ubezpieczenia niezbędne do realizacji usług świadczonych przez Mecuro na mocy Regulaminu (np. dokonania oględzin, realizacja płatności), mogą zostać powierzone osobom trzecim, w szczególności podmiotom współpracującym z Mecuro, np. operatorem płatności elektronicznych, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usługi.

7 5. Mecuro jest administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz Call Center, w celu świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu oraz Call Center oraz dla celów analizy marketingowej oraz marketingu bezpośredniego produktów lub usług świadczonych przez Mecuro oraz podmioty współpracujące. 6. Administratorem zbioru danych osobowych Ubezpieczających, którzy złożyli wniosek o zawarcie umowy ubezpieczeniowej lub zawarli umowę ubezpieczenia, dla celów jej wykonania stają się również odpowiedni Ubezpieczyciele. 7. Ubezpieczyciele są administratorami danych osobowych w celu zawierania i realizacji umów ubezpieczenia, w przypadku zarejestrowania prawidłowo wypełnionego wniosku ubezpieczeniowego. 8. Mecuro przed zawarciem umowy ubezpieczenia informuje o Ubezpieczycielu administratorze danych, w tym o siedzibie Ubezpieczyciela, jak również o prawie dostępu Ubezpieczającego do danych, do ich przeglądania lub modyfikowania, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 9. Mecuro udostępnia Użytkownikowi dostęp do treści jego danych osobowych w bazie danych Mecuro w celu ich przeglądania lub modyfikowania za pośrednictwem Serwisu. Użytkownicy mają prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingowych oraz usunięcia danych przetwarzanych w tych celach. 10. Mecuro przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu lub Call Center oraz (dane dotyczące ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Mecuro zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Ubezpieczyciele przetwarzają dane osobowe Ubezpieczających na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 11 poz. 66 ze zm.). 11. Użytkownik może dobrowolnie złożyć dowolne oświadczenie woli w dowolnie określonym celu, w tym również w zakresie nie związanym z realizacją Usług, w tym Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, np. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Mecuro lub osoby trzecie, otrzymywania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Treść oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim Mecuro udostępnia za pośrednictwem Call Center oraz w Serwisie w postaci elektronicznej, w sposób umożliwiający Ubezpieczającemu ich przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, zgodnie z art Kodeksu cywilnego. Użytkownik, przy wykorzystaniu Serwisu składa oświadczenie woli w postaci elektronicznej, zgodnie z art Kodeksu cywilnego, poprzez kliknięcie i zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu tzw. checkboxa, znajdującego się obok treści oświadczeń, zaś w przypadku korzystania z Call Center Użytkownik składa oświadczenie o wyrażeniu zgody, w formie ustnej Konsultantowi Call Center. 8 Zawarcie umowy ubezpieczenia 1. Mecuro świadczy usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego w zawieraniu umów ubezpieczenia, w szczególności w zakresie poniżej wymienionych produktów ubezpieczeniowych: ubezpieczenia komunikacyjne; ubezpieczenia nieruchomości; ubezpieczenia NNW; ubezpieczenia turystyczne; ubezpieczenia ochrony prawnej; ubezpieczenia assistance; ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na życie etc.. 2. Użytkownik, w przypadku korzystania z Serwisu, za pośrednictwem stron transakcyjnych wskazuje Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych oraz wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego zakres i sumę lub sumy ubezpieczenia. W przypadku usług Call Center Użytkownik składa oświadczenia, o których mowa w zdaniu

8 poprzedzającym Konsultantowi Call Center, który wypełnia odpowiednie strony transakcyjne i na wskazany przez Użytkownika adres przekazuje mu link do stron transakcyjnych, celem potwierdzenia. 3. Warunkiem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest określenie przez Ubezpieczającego parametrów ubezpieczenia, zgodnie z art Kodeksu cywilnego, wybranie przez Ubezpieczającego oferty ubezpieczeniowej, uzupełnienie przez Ubezpieczającego wszystkich informacji, wymaganych przed zawarciem umowy ubezpieczenia w elektronicznych formularzach ofertowych w Serwisie bądź o które zapytany zostanie przez Konsultanta Call Center, w tym prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych Ubezpieczającego i Ubezpieczonego/ych, ewentualnie Uposażonych, złożenia przez Ubezpieczającego przed zawarciem umowy ubezpieczenia oświadczeń o zapoznaniu się, zrozumieniu i akceptacji treści właściwych OWU, złożenia oświadczeń o zapoznaniu się, zrozumieniu i akceptacji treści Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia, że Ubezpieczający został poinformowany o informacjach określonych w art. 13 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym oraz art. 16 b ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) oraz skuteczne opłacenie przez Ubezpieczającego składki ubezpieczeniowej. 4. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust.3 powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Mecuro i Ubezpieczycielowi oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. Mecuro nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w Serwisie bądź przekazane Konsultantowi Call Center bez ich wiedzy i zgody. 5. Użytkownik składa w postaci elektronicznej, zgodnie z art Kodeksu cywilnego, oświadczenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, poprzez kliknięcie i zmianę statusu odpowiedniego pola w formularzu tzw. checkboxa, znajdującego się obok udostępnionych dokumentów bądź poprzez złożenie powyższych oświadczeń w formie ustnej Konsultantowi Call Center. 6. Zawarcie umowy ubezpieczenia, po spełnieniu przez Ubezpieczającego warunków określonych w 6 ust. 3 niniejszego Regulaminu, następuje z dniem skutecznego opłacenia składki (rozumianego jako opłacenie składki ubezpieczeniowej z wykorzystaniem jednego z oferowanych przez Serwis systemów płatności bądź opłacenia składki w sposób umożliwiający Mecuro prawidłową identyfikację płatności) bądź też z dniem późniejszym wskazanym przez Użytkownika jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem uprzedniego skutecznego opłacenia składki ubezpieczeniowej. 7. Zapłata składki ubezpieczeniowej przeprowadzane sąnastępuje za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU, lub bezpośrednio na rachunek Ubezpieczyciela o ile ten został udostępniony przez Serwis w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia. W chwili płatności Użytkownik obowiązany jest zapewnić środki w kwocie stanowiącej równowartość składki ubezpieczeniowej. 8. O skutecznym zawarciu umowy ubezpieczenia Ubezpieczający jest informowany niezwłocznie w następujący sposób: Użytkownik otrzymuje polisę, ogólne warunki umowy, regulamin oraz inne dokumenty związane z zawartą umową ubezpieczenia, które Mecuro przesyła na adres wskazany przez Ubezpieczającego w formie elektronicznej albo adres korespondencyjny. Polisa oraz inne dokumenty związane z zawartą umową ubezpieczenia, będą udostępnione Ubezpieczającemu także w Serwisie do końca okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia. 9. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz lub rachunek osoby trzeciej, Ubezpieczający obowiązany jest do poinformowania Ubezpieczonego o zawartej umowie ubezpieczenia i zakresie przysługujących mu świadczeń oraz przekazania OWU.

9 10. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, zgodnie z danymi podanymi przez Ubezpieczającego (okres ochrony) i użytymi przez Mecuro do przygotowania wiążącej oferty ubezpieczenia, która następnie została zaakceptowana i skutecznie opłacona przez Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w OWU. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dotyczą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 11. Umowę ubezpieczenia poczytuje się za nie zawartą w przypadku, gdy w terminie wskazanym przez Mecuro za pośrednictwem Serwisu, Ubezpieczający nie opłaci składki lub opłaci ją w sposób nieskuteczny czyli niezgodny z 76 ust. 6. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dotyczą ubezpieczenia dpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 12. Składkę, która wpłynie na rachunek Mecuro a opłaconą nieskutecznie, Mecuro zwraca Ubezpieczającemu na konto bankowe lub kartę płatniczą, z której Ubezpieczający dokonał płatności. 13. Ubezpieczający może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż trzydzieści dni. W przypadku, gdy OWU regulują zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia w sposób korzystniejszy dla Ubezpieczającego, niż wynika to z postanowień Regulaminu, do odstąpienia stosuje się właściwe OWU. 14. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia OWU, na podstawie których jest zawierana Umowa ubezpieczenia. 15. Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) umowy ubezpieczenia zawarte na skutek świadczenia przez Mecuro Usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, przy wykorzystaniu Serwisu, są objęte gwarancjami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 9 Postępowanie reklamacyjne 1. Użytkownik Serwisu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. 2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: lub pisemnie na adres siedziby Spółki z adnotacją reklamacja. 3. Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres , adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz zwięzły opis zastrzeżeń będących podstawą złożenia reklamacji dotyczących świadczonych przez Mecuro, objętych niniejszym Regulaminem Usług. 4. Mecuro rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Mecuro powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres lub adres korespondencyjny, o ile Użytkownik tego zażądał składając reklamację.

10 6. Podstawy reklamacji nie mogą stanowić okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Mecuro nie odpowiada, przez co rozumie się również powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz internetowych czy też telekomunikacyjnych po stronie Użytkownika. 10 Odpowiedzialność Mecuro 1. Mecuro nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach wskazanych w poniższych ustępach jak również pozostałych przypadkach określonych w treści niniejszego Regulaminu. 2. Mecuro nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego podania danych przez Użytkownika, w szczególności polegających na podaniu danych nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd. 3. Mecuro nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika przekazanych mu loginów i haseł zapewniających dostęp do panelu Użytkownika, które Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy. Jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci internetowej odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. 4. Mecuro nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Call Center w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 5. Mecuro nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika formularzy Serwisu, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone przez Użytkownika w formularzu Serwisu bądź przekazane Konsultantowi Call Center bez ich wiedzy i zgody. 6. Mecuro nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu bądź Call Center z przyczyn niezależnych od Mecuro. 7. Mecuro nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu lub Call Center na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. 8. Mecuro nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu lub Call Center w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, nie spełniających wymogów technicznych, określonych w Regulaminie. 111 Prawa własności intelektualnej 1. Mecuro informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej. 2. Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych Serwisu lub znaki towarowe należą do Mecuro. 3. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Mecuro.

11 12 Postanowienia końcowe 1. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych na jego podstawie jest prawo polskie. 2. Regulamin jest dostępny bezpłatnie w Serwisie dla każdego Użytkownika. 3. Mecuro zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na poprawę funkcjonalności Serwisu bądź Call Center czy też zmianę przepisów prawa mających znaczenie dla funkcjonowania Serwisu. 4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Mecuro po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmian wprowadzonych do Regulaminu. 5. Spółka zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia tekstu Regulaminu w witrynie WWW Portalu pod adresem 6. Regulamin obowiązuje od dnia r.

12 Załącznik 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Polityka prywatności Drogi Użytkowniku, poniżej znajdziesz informacje, dotyczące zbierania Twoich danych w związku z realizacją Usług, o których mowa w Regulaminie. Dowiesz się w jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane oraz jak możesz je na bieżąco weryfikować. Firma Właścicielem serwisu jest Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ulicy Lęborskiej 3B lok. 3.22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , Regon , o kapitale zakładowym w wysokości PLN (w całości opłaconym). Deklaracje prywatności Nearshoring Mecuro Sp. z o.o. przykłada ogromną wagę do zachowania prywatności zarówno Twojej jak i innych Użytkowników Serwisu. Nearshoring Mecuro Sp. z o.o. nie udostępnia bez zgody zainteresowanego, osobom trzecim danych osobowych Użytkowników Serwisu jak również Call Center. Dane osobowe Korzystając z usług Serwisu lub Call Center zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Poprosimy Cię jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane. Wszelkie podane przez Ciebie informacje, w tym dane osobowe, gromadzone są w bazie Spółki i wykorzystywane dla celów realizacji oferowanych za pośrednictwem Serwisu bądź Call Center usług. Informacje powyższe oraz dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ww. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Pamiętaj, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, jeżeli użytkownik chce korzystać z Serwisu lub Call Center. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej. Jeśli Cię o to poprosimy możesz dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w celach określonych w tej zgodzie lub na przekazanie Twoich danych osobowych podmiotom wymienionym w tej zgodzie. Wchodząc na stronę pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Nearshoring Mecuro Sp. z o.o. wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz. Dane osobowe, które podasz i na których przetwarzanie wyrazisz zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda.

13 Załącznik 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Zakres i cel przetwarzania danych Dane osobowe Użytkowników korzystających z naszego Serwisu oraz Call Center przetwarzane są przez nas w celu prawidłowej realizacji Usług, w szczególności usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym: 1. świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie, 2. obsługi procesu rejestracji tj. czynności polegającej na założeniu Konta Użytkownika i logowania do tego konta, 3. ewentualnego dochodzenia roszczeń, 4. przesyłania przez nas na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej zamówionego newslettera, ofert handlowych oraz informacji o nowościach i promocjach, 5. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, 6. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, 7. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu, 8. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników, 9. obsługi reklamacji. Zabezpieczenia Wszelkie informacje przekazywane przez naszych Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności. Wszystkie dane z Twojego komputera trafiają do serwisu z wykorzystaniem protokołu Secure Sockets Layer (SSL) i są automatycznie szyfrowane przy użyciu klucza szyfrującego. Twoje dane widoczne będą wyłącznie dla Ciebie, w Twoim koncie użytkownika, po zalogowaniu się do Serwisu poprzez podanie adresu (loginu) oraz hasła. W przypadku korzystania z Call Center rozmowy z Konsultantem Call Center są nagrywane oraz przechowywane odpowiednio zabezpieczane przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane zbierane automatycznie Jest możliwe, że podczas odwiedzania naszej strony zostaną zarejestrowane następujące informacje: numer IP twojego komputera, nazwa domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics - powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. ( Google ). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z

14 Załącznik 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z Serwisu użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Dane zbierane, które zachowujemy i owy e newsletter W przypadku podjęcia przez Ciebie decyzji, dotyczącej skorzystania z Usługi newslettera oraz otrzymywania newslettera, Twój adres zostanie umieszczony w bazie Użytkowników. Dzięki temu będziesz otrzymywał od nas najnowsze informacje o aktualnych promocjach i wydarzeniach. Możesz jednak w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera. Każda wiadomość reklamowo-promocyjna przesyłana przez naszą firmę do Użytkownika, posiada jasną instrukcję jak można zrezygnować z jej otrzymywania. Gwarantujemy, że bez Twojej zgody nie będziemy wysyłać żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Obecność ciasteczek ('cookies') na naszej stronie Niektóre obszary mogą wykorzystywać Cookies (ciasteczka), czyli małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez nasz Serwis i przechowywane na Twoim komputerze w celu umożliwienia: 1. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, 2. tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu, 3. dostosowania rodzaju wyświetlanych Tobie reklam, 4. identyfikacji, że jesteście zalogowani do serwisów społecznościowych, 5. umożliwienia kontaktu z Tobą za pośrednictwem systemu typu "czat". 6. prowadzenia anonimowych statystyk, które pokazują w jaki sposób Użytkownicy Serwisu używają stron i podstron Serwisu, co za tym idzie ulepszania ich zawartości i struktury. Pliki Cookies wykorzystywane przez mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. W celu uzyskania dostępu do niektórych Usług, niezbędne jest zalogowanie się za pomocą hasła i własnego adresu . Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych Usług, ale może spowodować znaczne utrudnienia. Obok plików cookies może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo do Serwisu.

15 Załącznik 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Niektóre podstrony w ramach Serwisu oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. web beacons (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator i właściciel Serwisu www tj. Nearshoring Mecuro Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Gdańsk, ul. Lęborska 3B lok Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Nearshoring Mecuro Sp. z o.o. przedsiębiorstwa, w tym Nearshoring Solutions sp. z o.o. w Gdańsku, ubezpieczycieli, instytucje finansowe. Pliki cookies umieszczane przez te podmioty podlegają regulacjom odrębnych polityk prywatności ustalonych przez te podmioty. Jeśli korzystasz z serwisu społecznościowego i będąc zalogowanym do tego serwisu odwiedzacie nasz Serwis lub logujecie się do naszego Serwisu za pośrednictwem serwisu zostaną zapisane na twoim urządzeniu pliki cookies informujące o tym fakcie Ustawienia dotyczące plików cookies możecie Państwo zmienić w każdej chwili w swojej przeglądarce internetowej, zazwyczaj w menu/sekcji 'Ustawienia' i "Bezpieczeństwo" lub "Prywatność". Szczegóły zależą od stosowanego oprogramowania do przeglądania Internetu i można odnaleźć je w 'Pomocy' do używanego oprogramowania. Zabezpieczenie Twoich danych osobowych Sposób komunikacji Twojego prywatnego komputera z serwerem naszej firmy jest całkowicie bezpieczny i niewidoczny dla osób trzecich, korzystających z Internetu. Przepływ informacji na stronach zawierających/pobierających dane osobowe odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL (Secure Socket Layer). W przypadku usług Call Center rozmowy prowadzone przez Użytkowników z konsultantem Call Center są nagrywane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Zagrożenia Zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną wiążą się z możliwością uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do informacji transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na podłączonych do sieci komputerach jak również możliwością ingerencji w te dane, co w konsekwencji może spowodować w szczególności utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług Serwisu. Nearshoring Mecuro sp. z o.o. zastrzega, że Użytkownicy Serwisu oraz Call Center są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy otrzymanych danych zapewniających dostęp do Serwisu, w szczególności haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie haseł bądź innych danych, w tym danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko.

16 Załącznik 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Zmiana polityki prywatności Nearshoring Mecuro Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia jej umieszczenia. Kontakt W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Serwisu www należy zwrócić się na piśmie do: Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, ul. Lęborska 3B lok

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Serwis TOP3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA w zakresie zawierania umów ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 22-03-2013 r. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Przyjęta do stosowania przez podmiot: Sellus sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300) przy ulicy Przelotowej 200, wpisaną Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000448173,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis interne.st (dalej

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez BZ WBK Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w zakresie zawierania umów ubezpieczenia Na Podróż

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Administrator Serwisu 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego zasilenia.faktura.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w oparciu o zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE E-ZAMÓWIENIA Regulamin serwisu normujący składanie e-zamówień za pośrednictwem platformy ezamowienie.mac.pl. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady wypełniania i składania e-zamówień wyboru

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

3) Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INS24 sp. z o.o..

3) Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INS24 sp. z o.o.. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INS24 sp. z o.o. 1. Postanowienia Ogólne 1) Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia

Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia 1. Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

http://www.gastroserwisant.pl

http://www.gastroserwisant.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PLIKÓW COOKIES http://www.gastroserwisant.pl Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://www.gastroserwisant.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM 1. Informacje wstępne. 1. Investmag S.C. Boroński Tomasz, Płocha Dariusz, Boroński Krzysztof z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza, przy

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. 1. Definicje

Polityka Prywatności. 1. Definicje Polityka Prywatności. 1. Definicje Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób: PRONAR PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, przy ul. Adama Mickiewicza 103,, wpisana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. KODY Wnętrza Design & Concept Store

POLITYKA PRYWATNOŚCI. KODY Wnętrza Design & Concept Store KODY Wnętrza Design & Concept Store z dnia 25.09.2014r. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015)

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA PLIKÓW COOKIES SERWISU www.vivaprint.pl Serwis internetowy dostępny pod adresem www.vivaprint.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W IMIENIU PZU SA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W IMIENIU PZU SA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W IMIENIU PZU SA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez BZ WBK Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w zakresie zawierania umów ubezpieczenia Na Podróż

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH IPMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( IPMS ) dokłada wszelkich starań by chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET Niniejszy regulamin zawierania umów ubezpieczenia podróżnego przez Internet (zwany dalej Regulaminem), stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO z dnia 10 listopada 2016 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO  z dnia 10 listopada 2016 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO www.tefalove.pl z dnia 10 listopada 2016 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regulamin Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS )

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Spółka Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Certus Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Certus Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. 1. Postanowienia wstępne Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Certus Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Portal A sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Portal A sp. z o.o. realizuje politykę

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności Portalu

Polityka prywatności Portalu Polityka prywatności Portalu www.mieszko.my Bielsko Częstochowsko Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami Spis Treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Zakres i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl Polityka prywatności serwisu iwisher.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE PROWADZONYM PRZEZ ASECURICA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE PROWADZONYM PRZEZ ASECURICA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE PROWADZONYM PRZEZ ASECURICA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Biura KZK GOP Nr 89/2015 z dnia 09.1O.2015r. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, wydany na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Dane Prudential 3 3. Definicje 3 4. Rodzaje i zakres Usług 3 5.

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w APRIL Polska Service Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w APRIL Polska Service Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w APRIL Polska Service Sp. z o.o. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: APRIL Polska Service Sp. z o.o. ul. Sienna 73 00-833 Warszawa, Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin. I. Postanowienia Ogólne Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez multiagencję ubezpieczeniową PRYMAKOWSCY sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jaracza 6/14, 00-378 Warszawa I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Wstęp Regulamin został ustalony przez Proama, która zgodnie z nim świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo