Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz z późniejszymi zmianami) Operator ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem ). 2. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień. Rozdział 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie. 1. Administrator danych organ decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych 2. Agent Pol-Assistance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 11, Warszawa, nr KRS , Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , kapitał zakładowy zł opłacony w całości. Spółka wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 3. Cookies niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwis www i zapisywane po stronie Użytkownika 4. Hasło ciąg znaków ustalonych przez Użytkownika umożliwiający jednoznaczną identyfikację i weryfikację jego tożsamości, ustalany w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do Serwisu Internetowego 5. Infolinia infolinia prowadzona przez Operatora, dostępna pod numerem telefonu Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) 7. Konsultant pracownik infolinii prowadzonej przez Operatora 8. Kwotacja proces polegający na wstępnym określeniu wysokości składki ubezpieczeniowej na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika 9. Login identyfikator (tu adres poczty elektronicznej Użytkownika) przypisany Użytkownikowi zgłaszającemu chęć zarejestrowania swoich danych w Serwisie Internetowym 10. Oferta zestawienie najważniejszych cech produktu oferowanego przez ubezpieczyciela Użytkownikowi zawierające kwotację 11. Operator Gras Savoye Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 11, Warszawa, nr KRS , Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , kapitał zakładowy zł opłacony w całości. Spółka wpisana do Rejestru Brokerów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem /U w zakresie ubezpieczeń, /R w zakresie reasekuracji 12. OWU Ogólne Warunki Ubezpieczenia, obowiązujące dla poszczególnych produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez ubezpieczycieli

2 13. Polisa dokument wystawiony przez Agenta zgodnie z przepisami prawa, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia 14. Porównanie Ofert zestawienie ofert różnych ubezpieczycieli na dany produkt ubezpieczeniowy stworzone przez Serwis Internetowy indywidualnie dla każdego Użytkownika w oparciu o podane przez niego informacje, umożliwiające wybór najkorzystniejszej dla niego oferty 15. Serwis Internetowy stworzona przez Operatora platforma informatycznoinformacyjna, dostępna na stronach internetowych, stanowiąca zbiór dokumentów dynamicznych i statycznych, zawierających pliki graficzne, przeznaczona między innymi do porównywania ofert ubezpieczeniowych, prezentacji kwotacji, zawierania umów ubezpieczeniowych, dokonywania płatności oraz umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych i informacji opracowanych przez Operatora 16. System Teleinformatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego 17. Środki Telekomunikacji Elektronicznej rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi urządzenia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, w szczególności poczta elektroniczna 18. Rejestracja wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Operatora danych niezbędnych do realizacji usług 19. Ubezpieczyciele firmy ubezpieczeniowe, których produkty, kwotacje oraz warunki oferowanego ubezpieczenia prezentowane są w Serwisie Internetowym 20. Umowa Ubezpieczenia umowa ubezpieczenia zawierana między Użytkownikiem a Ubezpieczycielem za pośrednictwem Agenta i z wykorzystaniem Serwisu Internetowego prowadzonego przez Operatora, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosowanych przez właściwego Ubezpieczyciela 21. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 124 poz.1151 z późniejszymi zmianami) 22. Ustawa o ochronie danych osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) 23. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144, poz z późniejszymi zmianami) 24. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz.1152 z późniejszymi zmianami) 25. Usługi usługi świadczone przez Operatora drogą elektroniczną 26. Użytkownik każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu Internetowego 27. Zakup Ubezpieczenia złożenie przez Użytkownika elektronicznego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w oparciu o wybraną ofertę, równoznaczne z przyjęciem przez użytkownika tej oferty, skutkujące wystawieniem przez Agenta polisy, a następnie - po odebraniu przez Agenta informacji o opłaceniu składki wejściem w życie umowy ubezpieczenia zawartej między Użytkownikiem a

3 wybranym ubezpieczycielem na zasadach przewidzianych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Rozdział 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów oświadczenie usług drogą elektroniczną. 1. Rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu Internetowego jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i pełną akceptacją wszystkich jego postanowień oraz zawarciem umowy o świadczenie usług elektronicznych bez konieczności zawieranie odrębnej umowy. 2. Użytkownik może zakończyć korzystanie z Usług w każdej chwili. W przypadku opuszczenia przez Użytkownika Serwisu Internetowego bądź zamknięcia konta przez Użytkownika umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest rozwiązywana automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. Rozdział 4. Przedmiot regulacji. 1. Regulamin określa zakres, rodzaje, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług w Serwisie Internetowym, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Serwisu Internetowego treści o charakterze niezgodnym z polskim prawem, obraźliwym, mogących wprowadzić w błąd lub narazić na szkodę Operatora, innych Użytkowników, bądź osoby trzecie, a także treści zawierających wirusy/spyware lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa powyżej Operator ma prawo natychmiastowo zablokować Użytkownikowi dostęp do Serwisu Internetowego. Rozdział 5. Odpowiedzialność. 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem. 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego wypełniania przez Użytkownika formularzy znajdujących się w Serwisie Internetowym, w szczególności za wprowadzanie błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych. W tych przypadkach całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, których dane zostały wprowadzone do Serwisu Internetowego bez ich zgody i wiedzy. 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu Internetowego wynikającego w szczególności z potrzeby wprowadzenia modyfikacji, usunięcia awarii. 5. Poprzez korzystanie z łączy do stron internetowych osób trzecich, które Operator umieszcza na stronach Serwisu Internetowego, Użytkownik opuszcza strony Serwisu Internetowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron osób trzecich.

4 Rozdział 6. Usługi świadczone w ramach Serwisu Internetowego. 1. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną. 2. W ramach Serwisu Internetowego, na podstawie Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa, Operator świadczy usługi umożliwiające Użytkownikowi zapoznanie się z ofertami produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez różnych ubezpieczycieli. Użytkownik ma możliwość porównywania, przechowywania, a także dokonywanie aktualizacji wybranych przez siebie ofert i otrzymywanych kwotacji, finalnie zakup wybranego przez siebie ubezpieczenia. 3. Usługi świadczone przez Operatora drogą elektroniczną, obejmują w szczególności: 1. Przedstawienie zakresu i warunków ubezpieczeń oferowanych przez różnych ubezpieczycieli, udostępnionych w Serwisie Internetowym, a także kwotacji na wybrane ubezpieczenie 2. Możliwość porównywania przez Użytkownika ofert i kwotacji, a także zapisania w systemie, po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie Internetowym 3. Dokonywanie przez Użytkownika zmian w zmiennych parametrach ubezpieczeń oraz przedstawienie wpływu wprowadzonych zmian na wybrane oferty ubezpieczeniowe 4. Dostęp dla Użytkownika do OWU ofert przedstawionych w Serwisie Internetowym 5. Zawarcie przez Użytkownika umowy ubezpieczenia na podstawie otrzymanej kwotacji, a także możliwość pobrania i wydrukowania dokumentów to potwierdzających 6. Opłacenie przez Użytkownika składki za wybrane ubezpieczenie za pośrednictwem portalu 7. Możliwość zapisania i wglądu do historii ubezpieczeń zawartych przez Użytkownika Rozdział 7. Warunki techniczne świadczenia usług. 1. W celu prawidłowego korzystania z usług Użytkownik jest zobowiązany dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: 1. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0, Firefox w wersji co najmniej 2.0, Opera w wersji co najmniej 9 2. Monitor o rozdzielczości Włączona obsługa Java Script i cookies 2. W przypadku, gdy sprzęt komputerowy i oprogramowanie, z jakiego korzysta użytkownik nie spełnia powyższych wymogów technicznych, Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego. 3. Ze względów bezpieczeństwa wyświetlenie kolejnego/poprzedniego okna jest możliwe tylko przy użyciu przycisków funkcyjnych aplikacji. W przypadku próby wyświetlenia kolejnego/poprzedniego kona przy pomocy funkcji przeglądarki internetowej nastąpi automatyczne wygaśnięcie sesji. 4. Ze względów bezpieczeństwa Operator może przerwać połączenie z Użytkownikiem po upływie 15 minut od chwili dokonania przez Użytkownika ostatniej czynności. 5. Dane przesyłane przy użyciu aplikacji internetowej są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Laser ( SSL).

5 Rozdział 8. Serwis Internetowy. 1. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikowi: 1. Zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie jednej z ofert przedstawionych w Serwisie Internetowym 2. Opłacenie wybranego ubezpieczenia i zakup wybranej polisy 3. Wydrukowanie dokumentów związanych z zakupionym ubezpieczeniem 4. Pomoc Konsultanta na każdym etapie korzystania w Serwisu Internetowego 2. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy ubezpieczenia i otrzymania potwierdzenia transakcji w kilkanaście minut, przy założeniu spełnienia przez Użytkownika wszystkich wymogów z tym związanych. 3. Serwis Internetowy umożliwia Użytkownikowi dokonywania szeregu operacji w celu wyboru jak najkorzystniejszego dla Użytkownika ubezpieczenia, w tym: 1. Zapoznanie się z ofertą ubezpieczeń dostępnych w ramach Serwisu Internetowego 2. Dostęp do informacji na temat ubezpieczycieli i ich produktów oraz OWU dostępnych w Serwisie Internetowym 3. Porównywania i zapisywania przedstawionych ofert 4. Dokonywania zmian w zmiennych parametrach ubezpieczeniowych 5. Aktualizowanie porównań ofert 6. Otrzymywania i zapisywania kwotacji na wybrane ubezpieczenie 4. W celu zapewnienia właściwej obsługi usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego, Użytkownik jest zobowiązany do poprawnego wypełnienia wszystkich niezbędnych pół formularzy i podania koniecznych informacji. 5. Po wybraniu oferty i otrzymaniu kwotacji Użytkownik może dokonać zakupu ubezpieczenia i opłacić polisę. W chwili zakupu polisy Użytkownik traci możliwość zmiany danych Użytkownika niezbędnych do wystawienia polisy na wybrane ubezpieczenie. 6. Po właściwym wypełnieniu wszystkich niezbędnych formularzy i opłaceniu składki ubezpieczeniowej, Użytkownik uzyskuje ochronę ubezpieczeniową. Składkę uznaje się za opłaconą w momencie wpływu środków pieniężnych na rachunek Agenta lub otrzymania potwierdzenia płatności z Serwisu Internetowego. Za datę początku ochrony ubezpieczeniowej uznaje się datę wskazaną we wniosku ubezpieczeniowym, pod warunkiem, że została opłacona składka przez Użytkownika. W przeciwnym wypadku za datę początku ochrony ubezpieczeniowej uznaje się datę opłacenia składki. Rozdział 9. Dostęp Użytkownika do Serwisu Internetowego. 1. Użytkownik może w dowolnym momencie rozpocząć i zakończyć korzystanie z Serwisu Internetowego. 2. Zapis i zmiana wszelkich danych Użytkownika, a także zapisywanie porównań ofert lub kwotacji jest możliwy po prawidłowym zarejestrowaniu się przez Użytkownika w Serwisie Internetowym. 3. W celu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego loginu, którym jest adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz hasła. Użytkownik ma prawo do zmiany swojego hasła w dowolnym momencie. 4. W wyniku poprawnej rejestracji Użytkownik otrzymuje swoje konto w Serwisie Internetowym, do którego ma pełen dostęp po każdorazowym podaniu swojego loginu i hasła.

6 5. Konto użytkownika zawiera wszystkie zapisane przez niego porównania ofert, kwotacje, a także historie dotychczasowych ubezpieczeń zawartych przy użyciu Serwisu Internetowego. 6. Po ponownym załogowaniu się do Serwisu Internetowego Użytkownik ma możliwość zmiany parametrów ubezpieczeń zapisanych w porównaniu ofert, w wyniku czego Użytkownik otrzyma nowe kwotacje. Ponadto nowe kwotacje zostaną uwzględnione w porównaniu ofert w momencie zmiany warunków ubezpieczenia przez któregoś z ubezpieczycieli. 7. Wszystkie czynności wykonane po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym uważa się za dokonane przez Użytkownika. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika loginu i hasła osobom niepowołanym. 8. Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia Operatora o utracie loginu lub hasła za pośrednictwem Konsultanta bądź poczty elektronicznej. 9. W każdym momencie Konsultant może na życzenie Użytkownika przejąć proces zawierania umowy ubezpieczenia. Wszelkie dane wprowadzone przez Konsultanta zostaną zapisane na koncie Użytkownika. 10. W przypadku korzystania z Serwisu Internetowego za pośrednictwem Konsultanta, Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta na podstawie przesłanego mu pocztą elektroniczną i sms-em jednorazowego hasła. Rozdział 10. Ochrona danych osobowych. 1. Administratorem danych jest Gras Savoye Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 11, Warszawa nr KRS , Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , kapitał zakładowy zł opłacony w całości. Spółka wpisana do Rejestru Brokerów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem /U w zakresie ubezpieczeń, /R w zakresie reasekuracji 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Usług udostępnionych w Serwisie Internetowym oraz w celu prowadzenia działań marketingowych. 3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 4. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia. 5. W przypadku zmiany danych osobowych zawartych w Serwisie Internetowym, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie dokonać ich aktualizacji. 6. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnych danych osobowych. 7. W przypadku wyboru przez Użytkownika kwotacji, administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia oraz realizacji umowy ubezpieczenia jest ubezpieczyciel. Rozdział 11. Ochrona praw własności intelektualnej. 1. Użytkownik akceptuje fakt, że Serwis Internetowy zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej.

7 2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie Internetowym treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wszelkie wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie Internetowym treści wybiegające poza zakres użytku własnego wymaga pisemnej zgody Operatora. 3. Opublikowane na stronach Serwisu internetowego materiały lub informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, o ile nie jest to stwierdzone inaczej. 4. Operator ma prawo do zmiany zawartości Serwisu Internetowego w dowolnym momencie. Rozdział 12. Postępowanie reklamacyjne. 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem Konsultanta telefonicznie lub pisemnie na adres Operatora. 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 1. Oznaczenie Użytkownika ( imię, nazwisko, adres pocztowy, adres , a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) 2. Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji 4. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Operator powiadomi Użytkownika składającego reklamację o rezultacie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu. 5. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana. Rozdział 13. Postanowienie końcowe. 1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w chwili udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu Internetowego. 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu Internetowego. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Internetowego po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji. 3. Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Operatora w dniu 22 lipca 2010 roku i wchodzi w życie w dniu 22 lipca 2010 roku. 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz inne przepisy prawa polskiego. 5. Właściwymi do rozstrzygania sporów wynikających z Regulaminu są polskie sądy powszechne.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 30-01-2014 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 30-01-2014 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 30-01-2014 r. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialnośd 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regulamin Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego (zwanego dalej Portalem ),

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa, czerwiec 2015 Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Towarzystwo drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników aplikacji BRE Ubezpieczenia na urządzenia mobilne.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników aplikacji BRE Ubezpieczenia na urządzenia mobilne. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników aplikacji BRE Ubezpieczenia na urządzenia mobilne. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 58/2014 z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN ZAWIERANIA NA ODLEGŁOŚĆ UMÓW O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH I INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu DLAPRZEWOZNIKA.PL (zwany dalej Regulaminem)

Regulamin korzystania z portalu DLAPRZEWOZNIKA.PL (zwany dalej Regulaminem) Regulamin korzystania z portalu DLAPRZEWOZNIKA.PL (zwany dalej Regulaminem) Informacje wstępne 1. Portal DLAPRZEWOZNIKA.PL to internetowy serwis prowadzony przez DLAPRZEWOZNIKA.PL Andrzej Rzymyszkiewicz

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM

REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM REGULAMIN SERWISU WWW.LEWANDOWSKIOFFICIAL.COM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów PPUC z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK możliwy jest pod numerem

Bardziej szczegółowo