Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późniejszymi zmianami) Laser Insurance Polska sp. z o.o. ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem ). 2. Regulamin określa rodzaj, zakres, warunki świadczenia usług, prawa i obowiązki stron w związku z korzystaniem z usług udostępnionych w Portalu Ubezpieczeń, warunki zawierania i rozwiązywania umów oferowanych za pośrednictwem Portalu Ubezpieczeń oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 3. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu Ubezpieczeń w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień. 5. W sprawach, nieregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy: 1) Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami); 2) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz z późniejszymi zmianami); 3) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami); 4) Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 123, poz z późniejszymi zmianami); 5) Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. nr 124, poz.1152 z późniejszymi zmianami) oraz innych aktów prawnych. Rozdział 2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie. 1. Administrator danych podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych 2. Laser Insurance Polska Polska Sp. z o.o. (Laser Insurance Polska) agent ubezpieczeniowy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy zł. Spółka wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, wykonująca czynności agencyjne w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli. 3. Agent Wspierający - Pol-Assistance Sp. z o.o. (Pol-Assistance) Agent Ubezpieczeniowy, z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 34 a, Warszawa, nr KRS , Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , kapitał zakładowy zł. Spółka wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, wykonująca czynności agencyjne w imieniu i na rzecz Ubezpieczycieli. 4. Cookies niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez Portal Ubezpieczeń i zapisywane po stronie Użytkownika. 5. Hasło ciąg znaków ustalonych przez Użytkownika umożliwiający jego identyfikację, ustalany w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do Portalu Ubezpieczeń. 6. Infolinia centrum konsultantów prowadzone przez Laser Insurance Polska, dostępne pod numerem telefonu +48 (22) służące Użytkownikom wsparciem w obsłudze Portalu Ubezpieczeń. 1

2 7. Konsultant Laser Insurance Polska pracownik Infolinii prowadzonej przez Laser Insurance Polska w ramach obsługi Portalu Ubezpieczeń. 8. Konto Użytkownika konto utworzone wskutek Rejestracji Użytkownika w Portalu Ubezpieczeń, zawierające m.in. ofertę ubezpieczenia przez Użytkownika, zawarte Umowy Ubezpieczenia oraz dane osobowe Użytkownika. 9. Kwotowanie wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika do Portalu Ubezpieczeń. 10. Login identyfikator (adres poczty elektronicznej Użytkownika) podany przez Użytkownika zgłaszającego chęć Rejestracji w Portalu Ubezpieczeń. 11. Oferta indywidualne Kwotowanie, zawierająca zestawienie najważniejszych cech produktu oferowanego przez Ubezpieczyciela Użytkownikowi, zawierająca zakres i cenę produktu ubezpieczeniowego, zapisana w Portalu Ubezpieczeń i przechowywana przez 30 dni na koncie Użytkownika z możliwością edycji i/lub Zawarcia Umowy Ubezpieczenia w późniejszym czasie. 12. Obsługa Umowy Ubezpieczenia obsługa Umowy Ubezpieczenia realizowana przez Agenta Wspierającego w zakresie przyjmowania płatności składek z tytułu zawartych umów ubezpieczenia przez Użytkownika oraz w zakresie obsługi posprzedażowej w tym aneksowania Umów Ubezpieczenia, rozpatrywania reklamacji. 13. Warunki Ubezpieczenia zapisy dotyczące m.in. charakterystyki i zakresu Umowy Ubezpieczenia, odpowiedzialności Ubezpieczyciela, warunków zawarcia, wypowiedzenia i odstąpienia od umowy, na podstawie, których zawierana jest Umowa Ubezpieczenia pomiędzy Użytkownikiem a Ubezpieczycielem; Warunki Ubezpieczenia są udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu Ubezpieczeń w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie. 14. Partner podmiot współpracujący z Laser Insurance Polska na podstawie odrębnej umowy współpracy, 15. Polisa dokument wystawiony przez Laser Insurance Polska zgodnie z przepisami prawa, potwierdzający Zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 16. Porównanie Ofert zestawienie ofert Ubezpieczycieli znajdujących się w Portalu Ubezpieczeń dotyczących tego samego produktu wygenerowane indywidualnie dla każdego Użytkownika w oparciu o podane przez niego parametry. 17. Punkty Lojalnościowe punkty, przyznawane w ramach programu organizowanego przez Partnera, które uczestnik programu może wymieniać na nagrody dostępne w katalogu nagród Partnera lub na zniżkę w składce z tytułu zawieranej Umowy Ubezpieczenia. 18. Portal Ubezpieczeń platforma informatyczno-informacyjna Laser Insurance Polska dostępna na stronie internetowej pod adresem: www. sygmadirect.pl, stanowiąca zbiór druków i aplikacji, zawierających pliki graficzne, kalkulacje składki i dokumenty ubezpieczeniowe przeznaczona do tworzenia kalkulacji składek ubezpieczeniowych, porównywania ofert ubezpieczeń, prezentacji poszczególnych rodzajów produktów ubezpieczeniowych, zawierania Umów Ubezpieczenia, zgłaszania reklamacji i pobierania informacji dotyczących produktów ubezpieczeń proponowanych przez poszczególnych ubezpieczycieli, zasad obsługi Portalu Ubezpieczeń. 19. Rejestracja wprowadzenie do Portalu Ubezpieczeń danych niezbędnych do założenia Konta Użytkownika w Portalu Ubezpieczeń. 20. Ubezpieczyciele zakłady ubezpieczeń, których produkty ubezpieczeniowe, w tym wysokość składki oraz warunki ubezpieczenia, prezentowane są w Portalu Ubezpieczeń, z którymi zakładami ubezpieczeń Laser Insurance Polska oraz Agent Wspierający mają zawarte umowy agencyjne. 21. Umowa Ubezpieczenia umowa zawierana między Użytkownikiem a Ubezpieczycielem za pośrednictwem Laser Insurance Polska oraz Agenta Wpierającego, z wykorzystaniem Portalu Ubezpieczeń lub Konsultanta Laser Insurance Polska, na podstawie określonych przez Ubezpieczyciela warunków ubezpieczenia, dotycząca wskazanego w niej podmiotu lub przedmiotu ubezpieczenia. 22. Usługi usługi świadczone przez Laser Insurance Polska we współpracy z Agentem Wspierającym drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Ubezpieczeń, w szczególności w zakresie porównania ofert, zawierania Umów Ubezpieczenia i umożliwienia dokonywania płatności składki ubezpieczeniowej. 23. Użytkownik każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną korzystająca z Portalu Ubezpieczeń. 2

3 24. Wniosek wypełniony elektronicznie przez Użytkownika w Portalu Ubezpieczeń lub złożony Konsultantowi Laser Insurance Polska wniosek zawarcia Umowy Ubezpieczenia, zawierający dane wymagane do zawarcia Umowy Ubezpieczenia na podstawie oferty wybranej przez Użytkownika, przechowywany w Portalu Ubezpieczeń na Koncie Użytkownika przez okres 30 dni, z możliwością jego edycji lub zawarcia Umowy Ubezpieczenia w późniejszym czasie. 25. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia złożenie przez Użytkownika Wniosku w oparciu o wybraną Ofertę, przyjęcie przez Użytkownika tej Oferty, a następnie opłacenie składki ubezpieczeniowej, w wyniku czego następuje wystawienie przez Laser Insurance Polska dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy w postaci Polisy. Rozdział 3. Korzystanie z Portalu Ubezpieczeń i Usług. 1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Ubezpieczeń i Usług, powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu. 2. Użytkownik może w dowolnym momencie rozpocząć i zakończyć korzystanie z Portalu Ubezpieczeń. 3. Użytkownik może zakończyć korzystanie z Usług w każdej chwili, poprzez zamknięcie Konta Użytkownika. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest rozwiązywana automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. Rozdział 4. Rejestracja. 1. W celu pełnego korzystania z Usług oferowanych w Portalu Ubezpieczeń Użytkownik powinien dokonać Rejestracji. Warunkiem dokonania Rejestracji jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu. 2. W celu Rejestracji wymagane jest podanie: imienia i nazwiska, nr Pesel, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego oraz ustanowienie hasła do Konta Użytkownika. Zarejestrowani Użytkownicy będą mogli korzystać z następujących funkcjonalności: 1) Użytkownik będzie miał możliwość zawierania Umów Ubezpieczeń za pośrednictwem Portalu Ubezpieczeń; 2) Możliwość zapisywania wygenerowanych w Portalu Ubezpieczeń Ofert i Wniosków Użytkownik otrzymuje dostęp do swoich zapisanych Ofert, wniosków, Umów Ubezpieczeń i płatności składek w Portalu Ubezpieczeń; 3) Konto Użytkownika zawiera historię dotychczasowych Umów Ubezpieczenia zawartych przy użyciu Portalu Ubezpieczeń; 4) Możliwość opłacenia składki za zawarte Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Portalu Ubezpieczeń. 3. Użytkownik może posiadać w danym momencie tylko jedno Konto. 4. Konsultant Laser Insurance Polska na telefonicznie zgłoszone życzenie Użytkownika prowadzi proces zawierania Umowy Ubezpieczenia. Wszelkie dane podane przez Użytkownika i wprowadzone przez Konsultanta Laser Insurance Polska do Portalu Ubezpieczeń zostaną zapisane na Koncie Użytkownika. Rozdział 5. Usługi świadczone w ramach Portalu Ubezpieczeń. Portal Ubezpieczeń to aplikacja internetowa umożliwiająca, zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa, świadczenie Użytkownikowi przez Laser Insurance Polska i Agenta Wspierającego na stępujących usług: 1. Przedstawienie zakresu i warunków ubezpieczeń wraz z wyceną składki (Kwotowanie), oferowanych przez Ubezpieczycieli, udostępnionych w Portal Ubezpieczeń; 3

4 2. Porównywanie Ofert, a także zapisanie ich w Portal Ubezpieczeń, po uprzednim założeniu Konta; 3. Tworzenie przez Użytkownika różnych Ofert w oparciu o zmienne parametry ubezpieczeniowe; 4. Aktualizowanie porównań Ofert, poprzez zmianę wprowadzonych danych do Portalu Ubezpieczeń; 5. Zapisywanie Oferty oraz Wniosku, edycji bądź kontynuacji wyboru w późniejszym terminie; 6. Możliwość wymiany Punktów Lojalnościowych na zniżkę w składce ubezpieczenia poprzez wprowadzenie przez Użytkownika odpowiednich danych identyfikujących Użytkownika przez Partnera; 7. Dostęp dla Użytkownika do Warunków Ubezpieczenia dotyczących Ofert przedstawionych w Portal Ubezpieczeń; 8. Złożenie przez Użytkownika Wniosku; 9. Zawarcie Umowy Ubezpieczenia przez Użytkownika na podstawie otrzymanej Oferty oraz po złożeniu Wniosku; 10. Opłacenie przez Użytkownika składki za wybrane ubezpieczenie za pośrednictwem serwisu płatności internetowych współpracującego z Laser Insurance Polska na podstawie odrębnej umowy współpracy, na który Użytkownik jest przekierowany z Portalu Ubezpieczeń lub dokonanie płatności składki inną metodą płatności tj. karty kredytowej lub blankietu wpłaty; 11. Możliwość pobrania i wydrukowania dokumentów potwierdzających Zawarcie Umowy Ubezpieczenia; 12. Możliwość zapisania i wglądu do historii Umów Ubezpieczenia zawartych przez Użytkownika; 13. Pobranie i wydrukowanie dokumentów potwierdzających Zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz innych wymaganych przez przepisy prawa bądź przez Ubezpieczycieli dokumentów; 14. Pomoc Konsultanta Laser Insurance Polska w zakresie korzystania z Portalu Ubezpieczeń pod numerem telefonu+48 (22) Rozdział 6. Zawieranie Umów Ubezpieczenia. 1. Główną funkcją Portalu Ubezpieczeń jest umożliwienie Użytkownikom zawierania za pośrednictwem Laser Insurance Polska oraz Agenta Wpierającego, z wykorzystaniem Portalu Ubezpieczeń Umów Ubezpieczeń. 2. Użytkownik za pośrednictwem Portalu Ubezpieczeniowego wybiera rodzaj ubezpieczenia, jego przedmiot, zakres i sumę ubezpieczenia, a także wskazuje ubezpieczającego i ubezpieczonego. Warunkiem zawarcia Umowy Ubezpieczenia jest prawidłowe wskazanie przez Użytkownika danych osobowych ubezpieczającego i ubezpieczonego oraz ewentualnie osób uprawnionych do otrzymania świadczeń ubezpieczeniowych w razie śmierci Ubezpieczonego (zwanych dalej Uposażonymi ), jak też zaakceptowanie Warunków Ubezpieczenia, a następnie wysokości składki ubezpieczeniowej. 3. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób zgodnie z ust. 3, powyżej powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych Laser Insurance Polska, Agentowi Wspierającemu i Zakładowi ubezpieczeń oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku. 4. Po wybraniu Oferty i otrzymaniu Kwotowania Użytkownik może dokonać wyboru Oferty w celu Zawarcia Umowy Ubezpieczenia poprzez użycie przycisku wybierz i opłacić Polisę. W chwili Zawierania Umowy Ubezpieczenia Użytkownik traci możliwość zmiany danych Użytkownika niezbędnych do wystawienia wskazanej Polisy na wybrane ubezpieczenie. Ewentualne dalsze zmiany realizowane są po zgłoszeniu ich przez Użytkownika do Infolinii. 5. Przedstawiona w Portalu Ubezpieczeń Oferta wraz z Kwotowaniem ważna jest 30 dni. 4

5 6. Wnioski o modyfikacje Umowy Ubezpieczenia mogą być składane poprzez kontakt telefoniczny z Infolinią w trakcie rozmowy telefonicznej z Konsultantem. 7. Po właściwym wypełnieniu wszystkich niezbędnych formularzy i opłaceniu składki ubezpieczeniowej następuje Zawarcie Umowy Ubezpieczenia, co zostaje potwierdzone dokumentem ubezpieczenia w postaci Polisy. Składkę uznaje się za opłaconą w momencie uznania rachunku bankowego wskazanego przez Laser Insurance Polska lub otrzymania potwierdzenia płatności z serwisu płatności internetowych. 8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem agenta rozliczeniowego. W chwili płatności Użytkownik musi zapewnić środki w kwocie stanowiącej równowartość składki ubezpieczeniowej. 9. Po zawarciu Umowy Ubezpieczenia Użytkownik na swoim Koncie uzyskuje dostęp do Polisy, potwierdzającą zawarcie Umowy Ubezpieczenia. 10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do umowy ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia Warunków Ubezpieczeń, na podstawie których jest zawierana Umowa Ubezpieczenia. Rozdział 7. Warunki techniczne świadczenia usług. 1. W celu prawidłowego korzystania z usług Użytkownik jest zobowiązany posiadać konto internetowe (adres ) oraz dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: 1. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0, Firefox w wersji co najmniej 2.0, Opera w wersji co najmniej 9, 2. Monitor o rozdzielczości , 3. Włączona obsługa Java Script i Cookies. 2. W przypadku, gdy sprzęt komputerowy i oprogramowanie, z jakiego korzysta Użytkownik nie spełnia powyższych wymogów technicznych, Laser Insurance Polska nie zapewnia prawidłowego funkcjonowania Portalu Ubezpieczeń. 3. Ze względów bezpieczeństwa wyświetlenie kolejnego/poprzedniego okna jest możliwe tylko przy użyciu przycisków funkcyjnych aplikacji. W przypadku próby wyświetlenia kolejnego/poprzedniego okna przy pomocy funkcji przeglądarki internetowej nastąpi automatyczne wygaśnięcie sesji. 4. Portal Ubezpieczeniowy dostępny jest 365 dni w roku przez 24h, za wyjątkiem przerw technicznych związanych z koniecznymi pracami konserwacyjnymi i uaktualnieniami systemu. 5. Dane przesyłane przy użyciu Portalu Ubezpieczeń są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Secure Socket Laser (SSL). Rozdział 8. Ochrona danych osobowych. 1. Administratorem danych wprowadzonych do Portalu Ubezpieczeń przez Użytkownika jest Laser Insurance Polska Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy zł. Laser Insurance Polska jest wpisana do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 2. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia. 5

6 3. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do Zawarcia Umowy Ubezpieczenia. 4. W przypadku zmiany danych osobowych zawartych w Portalu Ubezpieczeń, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać ich aktualizacji. 5. Laser Insurance Polska gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celu umożliwienia im korzystania z Portalu Ubezpieczeń oraz w celu zapewnienia możliwości realizacji usług świadczonych przez Laser Insurance Polska za pośrednictwem Portalu Ubezpieczeń. 6. Agent Wspierający jako podmiot, któremu Laser Insurance Polska lub Ubezpieczyciele powierzyli w trybie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych, przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy zawarli Umowę Ubezpieczenia za pośrednictwem Portalu Ubezpieczeń, w celu zapewnienia obsługi związanej z wykonywaniem tych umów. 7. Podane podczas Rejestracji w Portalu Ubezpieczeń dane osobowe oraz dane podane w celu wypełnienia wniosku o ubezpieczenie i/lub Zawarcia Umowy Ubezpieczenia są umieszczane w bazie danych Administratora danych i przetwarzane w celu realizacji Usług udostępnionych w Portalu Ubezpieczeń oraz w celu prowadzenia działań analitycznych i marketingowych przez Administratora danych, a także w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikowi Usług w przyszłości. 8. W przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia dane osobowe oraz dane podane w celu wypełnienia wniosku o ubezpieczenie i/lub Zawarcia Umowy są także przekazywane do Ubezpieczycieli na podstawie wyrażonych przez Użytkowników w czasie zawierania Umowy Ubezpieczenia zgód. 9. Pliki Cookies są gromadzone i zapisywane na komputerze przeglądającego Portal Ubezpieczeń, w celu dostosowania treści prezentowanych w Portalu Ubezpieczeń do indywidualnych preferencji Użytkownika, a także w celach statystycznych, mających obrazować sposób wykorzystania Portalu Ubezpieczeń przez Użytkowników i anonimowych internautów. Przyjmowanie plików Cookies może zostać w każdej chwili wyłączone w przeglądarce. Zabieg ten może jednak spowodować utrudnienie lub uniemożliwienie korzystania z wszystkich funkcji Portalu Ubezpieczeń. 10. Użytkownicy mają dostęp do swoich danych, prawo wglądu w nie, prawo ich poprawiania oraz żądania zaniechania ich przetwarzania. Uprawnienia te Użytkownicy mogą realizować poprzez zalogowanie się na swoje konto w Portalu Ubezpieczeń i skorzystanie z dostępnych w nim opcji, w tym opcji przeglądania, poprawiania danych lub usunięcia konta. 11. Przy podaniu danych osobowych w procesie Rejestracji nowego Konta, Użytkownik wyraża oddzielnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Laser Insurance Polska dla celów umożliwienia im korzystania z Portalu Ubezpieczeń oraz w celu zapewnienia możliwości realizacji usług świadczonych przez Laser Insurance Polska za pośrednictwem Portalu Ubezpieczeń oraz w zakresie, w jakim jest to konieczne dla korzystania z Portalu Ubezpieczeń dla Agenta Wspierającego. 12. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkowników, w tym w celu zapobieżenia ich pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, transmisja danych podczas wprowadzania danych osobowych i haseł jest szyfrowana z użyciem protokołu SSL. Rozdział 9. Ochrona praw własności intelektualnej. 1. Użytkownik akceptuje fakt, że Portal Ubezpieczeń zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. 2. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Portalu Ubezpieczeń treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wszelkie wykorzystywanie prezentowanych w Portalu Ubezpieczeń treści wybiegające poza zakres użytku osobistego wymaga pisemnej zgody Laser Insurance Polska. 6

7 3. Opublikowane na stronach Portalu Ubezpieczeń materiały lub informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, o ile ich treść nie zawiera przeciwnego zastrzeżenia. Rozdział 10. Postępowanie reklamacyjne. 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Reklamacje należy składać za pośrednictwem Konsultanta telefonicznie pod nr tel: 48 (22) lub pisemnie na adres Agenta Wspierającego: Pol-Assistance Sp. z o.o., ul. Domaniewska 34 a, Warszawa. 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: 1) Oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres ); 2) Opis sytuacji będącej podstawą złożenia reklamacji. 3. Agent Wspierający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 4. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie informuje o tym Użytkownika podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia danych, Agent Wspierający zwraca się z prośbą do Użytkownika o uzupełnienie. 6. Agent Wspierający powiadomi Użytkownika składającego reklamację o rezultacie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w zgłoszeniu. 7. W przypadku niezadowolenia Użytkownika z rozpatrzenia reklamacji, przysługuje mu prawo do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd powszechny, przy czym brak wykorzystania drogi reklamacyjnej nie ogranicza prawa Użytkownika do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd powszechny. Rozdział 11. Odpowiedzialność. 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Portalu Ubezpieczeń treści o charakterze niezgodnym z prawem, obraźliwych, mogących wprowadzić w błąd lub narazić na szkodę Laser Insurance Polska lub, innych Użytkowników, bądź osoby trzecie, a także treści zawierających wirusy/spyware lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa powyżej Laser Insurance Polska ma prawo natychmiastowo zablokować Użytkownikowi dostęp do Portalu Ubezpieczeń oraz może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że poprzez korzystanie z łączy do stron internetowych osób trzecich, które Laser Insurance Polska umieszcza na stronach Serwisu Internetowego, Użytkownik opuszcza strony Portalu Ubezpieczeń, za który Laser Insurance Polska ponosi odpowiedzialność. Rozdział 12. Postanowienie końcowe. 1. Regulamin wiąże Użytkowników niezarejestrowanych w wersji obowiązującej w chwili korzystania z Portalu Ubezpieczeniowego. 2. Regulamin wiąże Użytkownika od czasu zaakceptowania przez niego treści Regulaminu. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Portalu Ubezpieczeniowego poprzez przedstawienie odpowiedniej informacji po zalogowaniu się do Portalu Ubezpieczeniowego. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu. 7

8 3. Zmiany regulaminu wchodzą w życie każdorazowo w terminie 14 dni od ich doręczenia Użytkownikowi. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną. W każdej chwili, w szczególności w wypadku zmiany Regulaminu, Użytkownicy mogą niezwłocznie zrezygnować z dalszego korzystania z Portalu Ubezpieczeń poprzez usunięcie Konta. 4. Koszty połączenia z Portalem Ubezpieczeniowym lub Konsultantem ponosi Użytkownik zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego. 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2014 r. 8

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym GSDirect.pl Rozdział 1. Przepisy ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 22-03-2013 r. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA w zakresie zawierania umów ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu TOP3.pl Serwis TOP3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez BZ WBK Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w zakresie zawierania umów ubezpieczenia Na Podróż

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w oparciu o zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1. Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez BZ WBK Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w zakresie zawierania umów ubezpieczenia Na Podróż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia

Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia 1. Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stworzony, na potrzeby ubezpieczenia dobre szkolne NNW

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stworzony, na potrzeby ubezpieczenia dobre szkolne NNW Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną stworzony, na potrzeby ubezpieczenia dobre szkolne NNW 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE PROWADZONYM PRZEZ ASECURICA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE PROWADZONYM PRZEZ ASECURICA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE PROWADZONYM PRZEZ ASECURICA USŁUGI UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi

Bardziej szczegółowo

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Przedstawiciela Generalnego InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W IMIENIU PZU SA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W IMIENIU PZU SA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W IMIENIU PZU SA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności, wskazanych powyżej.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności, wskazanych powyżej. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl

REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia INTER VISION z wykorzystaniem serwisu internetowego www.visiondirect.interpolska.pl Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa Centrum Klienta INTER Vision tel. 801 801 082, 22 333 77 33 fax: 22 333 76 51 zdrowotne@interpolska.pl http://www.interpolska.pl REGULAMIN zawierania umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Dane Prudential 3 3. Definicje 3 4. Rodzaje i zakres Usług 3 5.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aegon Services Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aegon Services Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Wstęp Regulamin został ustalony przez Proama, która zgodnie z nim świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Wstęp Regulamin został ustalony przez Proama, która zgodnie z nim świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin. I. Postanowienia Ogólne Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez multiagencję ubezpieczeniową PRYMAKOWSCY sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Jaracza 6/14, 00-378 Warszawa I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO

DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO Spis treści Regulamin Programu Promocyjnego Dobry początek z Prudential I. Organizatorzy 3 II. Definicje 3 III. Uczestnictwo 3 IV. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa, czerwiec 2015 Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO z dnia 10 listopada 2016 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO  z dnia 10 listopada 2016 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO www.tefalove.pl z dnia 10 listopada 2016 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET Niniejszy regulamin zawierania umów ubezpieczenia podróżnego przez Internet (zwany dalej Regulaminem), stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

3) Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INS24 sp. z o.o..

3) Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INS24 sp. z o.o.. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INS24 sp. z o.o. 1. Postanowienia Ogólne 1) Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego EXTRANET (zwanego dalej Portalem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Biura KZK GOP Nr 89/2015 z dnia 09.1O.2015r. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną na Portalu Klienta Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, wydany na

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl. 1 Postanowienia ogólne Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego unifund.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego unifund.pl, składania zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ladyspace pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU PomocnikFinansowy.pl

Regulamin ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU PomocnikFinansowy.pl Regulamin ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU PomocnikFinansowy.pl I. Definicje ogólne Użyte poniżej określenia w dalszej części Regulaminu oznaczają: 1.Partner lub Partner Serwisu przedsiębiorca w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Amcore Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Podrzeczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regulamin Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników aplikacji BRE Ubezpieczenia na urządzenia mobilne.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników aplikacji BRE Ubezpieczenia na urządzenia mobilne. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników aplikacji BRE Ubezpieczenia na urządzenia mobilne. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo