Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k."

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zmianami) Symposion sp. z o.o. sp. k.. z siedzibą w Poznaniu ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu za pośrednictwem Serwisu, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego Użytkownik korzystający z Serwisu, który chce skorzystać z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, musi zaakceptować Regulamin i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych. Uruchomienie korzystania z Usługi jest równoznaczne z pełną akceptacją i potwierdzeniem zrozumienia warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. Każdy Użytkownik, od chwili podjęcia czynności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług Drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn.zmiana mi), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(dz.u. z 2002 r., nr 144, poz z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami),ustawy z dni a 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz innych stosownych aktów prawnych. 2. Definicje. Definicja pojęć użytych w Regulaminie: 2.1. Symposion - SYMPOSION MH Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wilda- Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , NIP: REGON: Serwis stworzona przez Symposion zorganizowana platforma informatyczno informacyjna, dostępna na stronach internetowych podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Symposion i/lub jego partnerów,

2 a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, 2.3. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp.k. w ramach Serwisu Użytkownik oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Wydarzenie konferencja, kongres, zjazd lub inne wydarzenie o podobnym charakterze Usługi oferowane w ramach organizacji Wydarzenia udział w imprezach towarzyszących, udział osoby towarzyszącej, inne usługi związane z organizacją Wydarzenia Rejestracja proces zakładania konta w Serwisie włączając w to rejestrację na dane Wydarzenie oraz rejestrację na Usługi oferowane w ramach organizacji Wydarzenia Konto utworzony w procesie rejestracji, wyodrębniony zasób informacji dotyczący Użytkownika. 3. Usługi. Na podstawie niniejszego Regulaminu Symposion, w ramach Serwisu, świadczy Użytkownikowi bezpłatnie, drogą elektroniczną Usługi, w tym Usługi umożliwiające zawarcie umowy sprzedaży udziału w organizowanych Wydarzeniach oraz umowy sprzedaży usług oferowanych w ramach organizacji Wydarzenia drogą elektroniczną i udostępnia informacje związane z zakresem oferowanych Usług. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagana jest przeglądarka Internetowa zgodna z XHTML 1.0 transitional lub wyższym oraz włączenie obsługi plików Cookies. 5. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Symposion z Użytkownikiem umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem

3 umowy o świadczenie wyżej wymienionych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne Niniejszy Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego regulaminu Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Usług. Tekst Regulaminu może być wydrukowany i zachowany przez Użytkownika. 5.5 Symposion nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy rejestracyjnych przez Użytkownika, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu rejestracji bez ich wiedzy i zgody. 6. Polityka Prywatności Celem Symposion jest zapewnienie Użytkownikowi dostępu do jak największej ilości informacji i Usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika. W przypadku korzystania z niektórych Usług oferowanych w Serwisie Użytkownicy proszę będą o podanie określonych danych osobowych, które będą przetwarzane przez Symposion zgodnie z zasadami opisanymi poniżej Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu jest Symposion Symposion zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika. Symposion będzie przetwarzał powierzone przez Użytkownika dane osobowe zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez Symposion danych osobowych jest konieczne do zawarcia Umowy. Na warunkach opisanych poniżej Symposion może przetwarzać powierzone mu dane osobowe w związku z czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz czynnościami związanymi z obsługą zawartej umowy oraz wykonaniem czynności związanych z obsługą zawartej umowy. Użytkownik ma w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania za pośrednictwem udostępnionych przez Symposion kanałów komunikacji.

4 6.4. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych, do którego konieczna jest zgoda Użytkownika, jest niezbędne do świadczenia danej Usługi, a Użytkownik odmówił wyrażenia takiej zgody, Użytkownik zostanie pozbawiony dostępu do tej Usługi. Symposion nie ponosi odpowiedzialności w przypadku pozbawienia Użytkownika możliwości dostępu do Usług z powodu okoliczności, o której mowa w zdaniu poprzednim Symposion będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Symposion W celu ustalenia danych statystycznych o ruchu Użytkowników oraz ułatwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, Symposion używa technologii Cookies. 7. Cookies Serwis wykorzystuje pliki Cookies co oznacza, że pliki te są przez Serwis zapisywana w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki Cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisy i pozwalają np. wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Użytkownika, na podstawie historii jego korzystania z Serwisu Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików Cookies, poprzez zmianą ustawień dotyczących Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. W celu ponownego uruchomienia obsługi Cookies należy ponownie zmienić ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki Cookies mogą być w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej Przechowywane pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzenia. 8. Dostęp do Serwisu Rejestracja możliwa jest na stronie internetowej Po wejściu na stronę Użytkownik wybiera zakładkę Konferencje i Kongresy.

5 8.3. Po przejściu na oficjalną stronę wybranego Wydarzenia oraz po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa Użytkownik loguje się na indywidualnym koncie w wypadku posiadania wcześniej zarejestrowanego konta bądź wypełnia formularz rejestracyjny Po skutecznej rejestracji Użytkownik otrzyma w ciągu trzech godzin, na wskazany adres poczty elektronicznej, informację potwierdzającą rejestrację oraz numer konta na który należy dokonać opłatę Rejestracja ma charakter indywidualny, co oznacza, że rejestracja dotyczy jednego Użytkownika, którym może zakupić oprócz usługi podstawowej (udział w Wydarzeniu), wybrany zakres usług dodatkowych Utworzone konto ma charakter stały, co oznacza, że można je wykorzystać przy rejestracji na kolejne Wydarzenia. Użytkownik konta ma dostęp do swoich danych, może je zmieniać i edytować. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do wydania dyspozycji likwidacji konta. 9. Zasady i tryb rejestracji Rejestracja w wyjątkowych przypadkach może odbywać się poprzez złożenie zamówienia z pominięciem Platformy Internetowej, w tym na miejscu podczas Wydarzenia. W takim przypadku organizator ma prawo do zaoferowania niepełnej oferty usług przewidzianych dla Wydarzenia Zasady dokonywania opłat oraz rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, każdorazowo umieszczone są na stronie Wydarzenia Ceny podane na stronie Wydarzenia są cenami brutto. Faktury będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Organizator ma prawo do zakończenia rejestracji w dowolnym terminie, zmian w programie oraz odwołania Wydarzenia Rejestracja oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji oraz w celach marketingowych dla Organizatora zgodnie z ustawą z dnia r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.) 9.6.Przekazanie danych osobowych w procesie rejestracji ma charakter dobrowolny. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

6 10. Odpowiedzialność Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba, że właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych lub obowiązek podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usługi. Jednak w przypadku niedozwolonego skorzystania z Usługi, to jest skorzystania w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Symposion ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Symposion powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żadaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Symposion wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, Symposion może uniemożliwić dostęp do tych danych. Symposion nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Symposion zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Symposion ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednia do Użytkownika, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się od podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik Symposion nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Symposion. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Symposion, Symposion ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Symposion nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszani dostępu do Serwisu, o którym mowa powyżej Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Symposion nie odpowiada za szkody powstałe z związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez którąkolwiek ze stron lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.

7 10.6. W razie stwierdzania nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub Symposion, Symposion ma prawo zablokować dostęp do Serwisu na czas określony przez Symposion. Symposion nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Serwisu o którym mowa powyżej Symposion nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 11. Prawo własności intelektualnej Symposion informuje, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będąc przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno autorskiej Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych Symposion lub znaki towarowe należą do Symposion lub Symposion posiada odpowiedni prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków. Opublikowane na stronach internetowych materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości stanowi się, że korzystanie i rozporządzanie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Symposion lub innego podmiotu uprawnionego. 12. Reklamacje Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług Reklamacje należy składać za pośrednictwem Konsultanta Symposion pod numerem telefonu (61) lub w formie pisemnej, na adres: Symposion sp. z o.o. sp. k. Ul. Obornicka Poznań 2.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane: a) oznaczenie Użytkownika (w tym Jego, Jej imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e- mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją i jej adres a- mail),

8 b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji Symposion dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od ich otrzymania przez Symposion. O ich rezultacie Symposion niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail podany w zgłoszeniu. 13. Promocja i reklama. Symposion zastrzega sobie prawo do zamieszczania płatnych reklam i ogłoszeń w Serwisie. 14. Postanowienia końcowe Symposion zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 maja 2015 r W przypadku ewentualnych sporów prawe właściwym jest prawo polskie Wszelkie ewentualne spory wynikłe z postanowień niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Symposion.

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regulamin Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Money Makers Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Warszawa, czerwiec 2015 Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH

REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH REGULAMIN PLATFORMY TRANSGRANICZNYCH POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH POSTANOWIENIA WSTĘPNE Platforma internetowej dostępna jest pod adresem: https://pilot.e-codex.pl i została stworzona przez Instytut Logistyki i

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com

Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników madamsale.com I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Hydragroup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu DLAPRZEWOZNIKA.PL (zwany dalej Regulaminem)

Regulamin korzystania z portalu DLAPRZEWOZNIKA.PL (zwany dalej Regulaminem) Regulamin korzystania z portalu DLAPRZEWOZNIKA.PL (zwany dalej Regulaminem) Informacje wstępne 1. Portal DLAPRZEWOZNIKA.PL to internetowy serwis prowadzony przez DLAPRZEWOZNIKA.PL Andrzej Rzymyszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo