BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)"

Transkrypt

1 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , niniejszym informuje, Ŝe na dzień 25 maja 2012 roku zostały zaktualizowane Skróty Prospektu Informacyjnego dla subfunduszy funduszu Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz) oraz podaje do publicznej wiadomości treść zmian w Skrótach Prospektu Informacyjnego dla Subfunduszy: (1) Arka BZ WBK Akcji, (2) Arka BZ WBK Energii, (3) Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych, (4) Arka BZ WBK Ochrony Kapitału, (5) Arka BZ WBK Akcji Tureckich, (6) Arka BZ WBK ZrównowaŜony, (7) Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu, (8) Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych, (9) Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, (10) Arka BZ WBK Obligacji Europejskich, (11) Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (12) Arka BZ WBK Obligacji Plus W Skrótach Prospektu Informacyjnego ww. Subfunduszy Towarzystwo postanowiło dokonać z dniem 25 maja 2012 roku następujących zmian: I. w treści Skrótów Prospektu Informacyjnego dla ww. Subfunduszy zmienia się słowo: Aktywów pisane wielką literą na słowo: aktywów pisane małą literą. Nie dotyczy to jednak sformułowania: Aktywa Subfunduszu II. w Skrócie Prospektu Informacyjnego dla Subfunduszu Arka BZ WBK Akcji:

2 1. w Rozdziale 1, punkcie 3.3 słowa: szczegółowo opisane zastępuje się słowem: wskazane 2. w Rozdziale 1, w punkcie 5 słowa: ryzyka związane z rynkiem akcji zastępuje się słowami: ryzyka związane z inwestowaniem w akcje i instrumenty o podobnym charakterze 3. w Rozdziale 1, w punkcie 8.1 słowa: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010* roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0, dla Jednostki uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. *Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Akcji FIO przekształconego w dniu 26 listopada 2010 r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO. zastępuje się słowami: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2011 roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. 4. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 w Tabeli Opłat Dystrybucyjnych słowo: rejestrów zastępuje się słowem; subrejestrów, a słowo: funduszach zastępuje się słowem: Funduszu 5. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2, pod Tabelą Opłat Dystrybucyjnych oraz pod Tabelą Opłat Manipulacyjnych skreśla się słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo i zastępuje je słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami, zarządzany przez Towarzystwo. 6. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 w Tabeli Opłat Manipulacyjnych słowo: funduszach zastępuje się słowem: Funduszu 7. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 skreśla się treść pod Tabelą Opłat Dodatkowych i zastępuje ją treścią w brzmieniu: 1. W przypadku złoŝenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata dystrybucyjna według stawki zaleŝnej od Wartości Inwestycji Uczestnika. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,03 (trzy setne). 2. Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa w liczbie będącej ilorazem powierzonej kwoty oraz ceny Jednostki Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T. Cena Jednostki

3 Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T wynika z podzielenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii przez róŝnicę liczby jeden i stawki opłaty dystrybucyjnej. 3. W przypadku złoŝenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według stawki zaleŝnej od Wartości Inwestycji Uczestnika i czasu posiadania odkupywanych Jednostek Uczestnictwa. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,02 (dwie setne). 4. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T, obliczanej jako iloczyn Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii oraz róŝnicy pomiędzy liczbą jeden a stawką opłaty manipulacyjnej. 5. W przypadku złoŝenia zlecenia Zamiany lub Konwersji pobierana jest opłata dodatkowa według stawki wskazanej w Tabeli Opłat, zaleŝnej od czasu posiadania na danym Subrejestrze Jednostek Uczestnictwa objętych Zamianą lub Konwersją. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,01 (jedną setną). 6. Fundusz dokonuje Zamiany lub Konwersji po cenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T, obliczanej jako iloczyn Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii oraz róŝnicy pomiędzy liczbą jeden a stawką opłaty dodatkowej. 7. JeŜeli podlegające Zamianie, Konwersji lub odkupieniu Jednostki Uczestnictwa były nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy zapisane na rejestrze funduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Funduszu Inwestycyjnego Otwartego lub Subrejestrze Subfunduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału opłata manipulacyjna nie jest pobierana. 8. Towarzystwo moŝe zwolnić z opłaty dystrybucyjnej wpłaty z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości kwoty, jaką Uczestnik otrzymał z tytułu odkupienia przez Fundusz uprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa, pod warunkiem Ŝe nabywane Jednostki Uczestnictwa zostaną zapisane na tym samym Subrejestrze Uczestnika Funduszu, na którym zapisane były odkupione Jednostki Uczestnictwa. 9. Szczegółowe zasady zwolnienia z opłaty dystrybucyjnej określone są w Tabeli Opłat dostępnej na stronie internetowej oraz u Dystrybutorów Funduszu. 10. Poza opłatami z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, opłatą dodatkową oraz wynagrodzeniem Towarzystwa pobieranym z Aktywów Subfunduszu (określonymi w punkcie Prospektu Informacyjnego) Uczestnik nie ponosi na rzecz Funduszu Ŝadnych innych opłat i prowizji. 8. w Rozdziale 1 uchyla się dotychczasową treść punktu 9.1 i zastępuje się ją treścią w brzmieniu: 9.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. Na dzień 31 grudnia 2011 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,09 zł. 9. w Rozdziale 1, w punkcie 9.2 dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem:

4 Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat A S T 10 14,62% 13,45% 12,67% okres - lata -7,04% -7,36% -7,67% 5 3 7,34% 6,75% 6,15% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% średnia stopa zwrotu 10. w Rozdziale 1 uchyla się dotychczasową treść punktu 9.3 i zastępuje się ją treścią w brzmieniu: 9.3. Wskazanie wzorca słuŝącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, a takŝe informacja o dokonanych zmianach wzorca, jeŝeli miały miejsce. Do oceny efektywności inwestowania w Jednostki Uczestnictwa Subfundusz* przyjmuje następujący wzorzec porównawczy (benchmark): od dnia 1 czerwca 2012 r.: 75% WIG + 20% [(MSCI Emerging Europe ex Russia) + Austria Index] + 5% WIBID O/N Od początku roku 2002 do dnia 31 maja 2012 r.: WIG Do końca roku 2001: WIG20 * Subfundusz powstał w dniu 26 listopada 2010r. z przekształcenia funduszu Arka BZ WBK Akcji FIO w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO. Do dnia 5 stycznia 2002 roku fundusz Arka BZ WBK Akcji FIO działał jako Arka DuŜe Spółki Otwarty Fundusz Inwestycyjny. 11. w Rozdziale 1, w punkcie 9.4 dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem:

5 Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca (benchmarku) za ostatnie 3, 5 i 10 lat 10 17,06% okres - lata -5,08% ,69% -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% średnia stopa zwrotu 12. w Rozdziale 1, w punkcie 13 skreśla się słowa:, a w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim najpóźniej w wydaniu z drugiego Dnia Roboczego następującego po Dniu Wyceny oraz słowa: w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, 13. w rozdziale 3 na końcu punktu 7 skreśla się słowa: oraz w dniu 28 maja 2011 roku i zastępuje je słowami:, w dniu 28 maja 2011 roku oraz w dniu 25 maja 2012 roku. III. w Skrócie Prospektu Informacyjnego dla Subfunduszu Arka BZ WBK Energii: 1. w Rozdziale 1, punkcie 3.3 słowa: szczegółowo opisane zastępuje się słowem: wskazane 2. w Rozdziale 1, w punkcie 8.1 słowa: Współczynnik Kosztów Całkowitych w roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. * Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Energii FIO przekształconego w dniu 26 listopada 2010 r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO. zastępuje się słowami: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2011 roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S;

6 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. 3. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 w Tabeli Opłat Dystrybucyjnych (dla nabyć w walucie polskiej i w euro) słowo: rejestrów zastępuje się słowem; subrejestrów, a słowo: funduszach zastępuje się słowem: Funduszu 4. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2, trzykrotnie skreśla się słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo i zastępuje je słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami, zarządzany przez Towarzystwo. 5. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 w Tabelach Opłat Manipulacyjnych słowo: rejestrów zastępuje się słowem; subrejestrów, a słowo: funduszach zastępuje się słowem: Funduszu 6. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 skreśla się treść pod Tabelą Opłat Dodatkowych i zastępuje ją treścią w brzmieniu: 1. W przypadku złoŝenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata dystrybucyjna według stawki zaleŝnej od Wartości Inwestycji Uczestnika. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,03 (trzy setne). 2. Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa w liczbie będącej ilorazem powierzonej kwoty oraz ceny Jednostki Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T. Cena Jednostki Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T wynika z podzielenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii przez róŝnicę liczby jeden i stawki opłaty dystrybucyjnej. 3. W przypadku złoŝenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według stawki zaleŝnej od Wartości Inwestycji Uczestnika, czasu posiadania odkupywanych Jednostek Uczestnictwa oraz wskazanej przez Uczestnika waluty odkupienia. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,02 (dwie setne). 4. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T, obliczanej jako iloczyn Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii oraz róŝnicy pomiędzy liczbą jeden a stawką opłaty manipulacyjnej 5. W przypadku złoŝenia zlecenia Zamiany lub Konwersji pobierana jest opłata dodatkowa według stawki wskazanej w Tabeli Opłat, zaleŝnej od czasu posiadania na danym Subrejestrze Jednostek Uczestnictwa objętych Zamianą lub Konwersją. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,01 (jedną setną). 6. Fundusz dokonuje Zamiany lub Konwersji po cenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T, obliczanej jako iloczyn Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii oraz róŝnicy pomiędzy liczbą jeden a stawką opłaty dodatkowej. 7. JeŜeli podlegające odkupieniu Jednostki Uczestnictwa były nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy zapisane na rejestrze funduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Funduszu Inwestycyjnego Otwartego lub Subrejestrze Subfunduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału opłata manipulacyjna nie jest pobierana

7 8. Poza opłatami z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, opłatą dodatkową oraz wynagrodzeniem Towarzystwa pobieranym z Aktywów Subfunduszu (określonym w punkcie Prospektu Informacyjnego) Uczestnik nie ponosi na rzecz Subfunduszu Ŝadnych innych opłat i prowizji. 9. Uczestnik winien zwrócić uwagę na fakt, Ŝe w przypadku dokonywania odkupień w euro lub w dolarach amerykańskich bank prowadzący rachunek bankowy Uczestnika na podstawie regulaminu prowadzenia rachunków bankowych moŝe być uprawniony do pobrania opłaty z tytułu takiego przelewu. 7. w Rozdziale 1 uchyla się dotychczasową treść punktu 9.1 i zastępuje się ją treścią w brzmieniu: 9.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. Na dzień 31 grudnia 2011 roku. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,03 zł. 8. w Rozdziale 1, w punkcie 9.2 dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem: Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 lata A S T 18,91% okres - lata 3 17,37% 18,15% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00% średnia stopa zwrotu 9. w Rozdziale 1 uchyla się dotychczasową treść punktu 9.3 i zastępuje się ją treścią w brzmieniu: 9.3. Wskazanie wzorca słuŝącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, a takŝe informacja o dokonanych zmianach wzorca, jeŝeli miały miejsce. Dla oceny efektywności inwestowania w Jednostki Uczestnictwa Subfundusz* przyjmuje następujący wzorzec porównawczy (benchmark): od dnia 1 czerwca 2012 r.: 95% Bloomberg World Energy Index + 5% LIBOR O/N USD do dnia 31 maja 2012 r.: Bloomberg World Energy Index (w dolarach amerykańskich)

8 * Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Energii FIO przekształconego w dniu 26 listopada 2010 r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO. 10. w Rozdziale 1, w punkcie 9.4 dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem: Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca (benchmarku) za ostatnie 3 lata okres - lata 3 16,36% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% średnia stopa zwrotu 11. w Rozdziale 1, w punkcie 13 skreśla się słowa:, a w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim najpóźniej w wydaniu z drugiego Dnia Roboczego następującego po Dniu Wyceny oraz słowa: w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, 12. w rozdziale 3 na końcu punktu 7 skreśla się słowa: oraz w dniu 28 maja 2011 roku i zastępuje je słowami:, w dniu 28 maja 2011 roku oraz w dniu 25 maja 2012 roku. IV. w Skrócie Prospektu Informacyjnego dla Subfunduszu Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych: 1. w Rozdziale 1, punkcie 3.3 słowa: szczegółowo opisane zastępuje się słowem: wskazane 2. w Rozdziale 1, w punkcie 8.1 słowa: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010 roku* wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości Aktywów Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

9 * Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Obligacji FIO przekształconego w dniu 26 listopada 2010 r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO.SubfunduszArka BZ WBK ObligacjiSubfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych. zastępuje się słowami: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2011 roku* wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. * Dane dotyczą Subfunduszu Arka BZ WBK Obligacji, który w dniu 6 lutego 2012 r. zmienił nazwę na Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych. 3. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2, skreśla się słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo i zastępuje je słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami, zarządzany przez Towarzystwo. 4. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 w Tabeli Opłat Manipulacyjnych słowo: rejestrów zastępuje się słowem; subrejestrów, a słowo: funduszach zastępuje się słowem: Funduszu 5. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 skreśla się treść pod Tabelą Opłat Dodatkowych i zastępuje ją treścią w brzmieniu: 1. W przypadku złoŝenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, pobierana jest opłata dystrybucyjna, według stawki zaleŝnej od Wartości Inwestycji Uczestnika. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,01 (jedną setną). 2. Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa w liczbie będącej ilorazem powierzonej kwoty oraz ceny Jednostki Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T. Cena Jednostki Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T wynika z podzielenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii przez róŝnicę liczby jeden i stawki opłaty dystrybucyjnej. 3. W przypadku złoŝenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według stawki zaleŝnej od Wartości Inwestycji Uczestnika i czasu posiadania odkupywanych Jednostek Uczestnictwa. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,02 (dwie setne). 4. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T, obliczanej jako iloczyn Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii oraz róŝnicy pomiędzy liczbą jeden a stawką opłaty manipulacyjnej. 5. W przypadku złoŝenia zlecenia Zamiany lub Konwersji pobierana jest opłata dodatkowa według stawki wskazanej w Tabeli Opłat, zaleŝnej od czasu posiadania na danym Subrejestrze Jednostek Uczestnictwa objętych Zamianą lub Konwersją. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,01 (jedną setną). 6. Fundusz dokonuje Zamiany i Konwersji po cenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa

10 kategorii (odpowiednio) A, S lub T, obliczanej jako iloczyn Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii oraz róŝnicy pomiędzy liczbą jeden a stawką opłaty dodatkowej. 7. JeŜeli podlegające Zamianie, Konwersji lub odkupieniu Jednostki Uczestnictwa były nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy zapisane na rejestrze funduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Funduszu Inwestycyjnego Otwartego lub Subrejestrze Subfunduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału opłata manipulacyjna nie jest pobierana. 8. Towarzystwo moŝe zwolnić z opłaty dystrybucyjnej wpłaty z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości kwoty, jaką Uczestnik otrzymał z tytułu odkupienia przez Fundusz uprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa, pod warunkiem Ŝe nabywane Jednostki Uczestnictwa zostaną zapisane na tym samym Subrejestrze Uczestnika Funduszu, na którym zapisane były odkupione Jednostki Uczestnictwa. 9. Szczegółowe zasady zwolnienia z opłaty dystrybucyjnej określone są w Tabeli Opłat dostępnej na stronie internetowej oraz u Dystrybutorów Funduszu. 10. Poza opłatami z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, opłatą dodatkową oraz wynagrodzeniem Towarzystwa pobieranym z Aktywów Subfunduszu (określonym w punkcie Prospektu Informacyjnego) Uczestnik nie ponosi na rzecz Subfunduszu Ŝadnych innych opłat i prowizji. 6. w Rozdziale 1 uchyla się dotychczasową treść punktu 9.1 i zastępuje się ją treścią w brzmieniu: 9.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Funduszu. Na dzień 31 grudnia 2011 r. aktywa netto Subfunduszu* wynosiły ,45 zł. * Do dnia 5 lutego 2012 r. subfundusz działał pod nazwą Arka BZ WBK Obligacji. 7. w Rozdziale 1, w punkcie 9.2 dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem: Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 i 5 lat A S T okres - lata 5 6,53% 6,35% 6,14% 3 7,06% 6,87% 6,62% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% średnia stopa zwrotu 8. w Rozdziale 1 uchyla się dotychczasową treść punktu 9.3 i zastępuje się ją treścią w brzmieniu:

11 9.3. Wskazanie wzorca słuŝącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, a takŝe informacja o dokonanych zmianach wzorca, jeŝeli miały miejsce. Dla oceny efektywności inwestowania w Jednostki Uczestnictwa Subfundusz* przyjmuje następujący wzorzec porównawczy (benchmark): od 1 czerwca 2012 roku: indeks rynku obligacji Merill Lynch Polish Governments (G0PL) (dostępny m.in. na od 1 stycznia 2005 roku do 31 maja 2012 roku: 70% zmiana indeksu Merill Lynch Polish Governments (G0PL) (dostępny m.in. na % średnie waŝone oprocentowanie jednomiesięcznych depozytów złotowych gospodarstw domowych publikowane przez NBP do 31 grudnia 2004 roku: 52-tygodniowe bony skarbowe. * Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Obligacji FIO przekształconego w dniu 26 listopada 2010 r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO. Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji został przekształcony w dniu 6 lutego 2012 roku w Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych. 9. w Rozdziale 1, w punkcie 9.4 dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem: Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca (benchmarku) za ostatnie 3 i 5 lat okres - lata 5 5,53% 3 5,26% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% średnia stopa zwrotu 10. w Rozdziale 1, w 11.2, w pierwszym akapicie skreśla się słowo: powyŝej 11. w Rozdziale 1, w punkcie 13 skreśla się słowa:, a w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim najpóźniej w wydaniu z drugiego Dnia Roboczego następującego po Dniu Wyceny oraz słowa: w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, 12. w rozdziale 3 na końcu punktu 7 skreśla się słowa: oraz na dzień 6 lutego 2012 roku i zastępuje je słowami:, na dzień 6 lutego 2012 roku oraz na dzień 25 maja 2012 roku.

12 V. w Skrócie Prospektu Informacyjnego dla Subfunduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału: 1. w Rozdziale 1, w punkcie 3.1 słowo: Polski zastępuje się słowami: Rzeczypospolitej Polskiej 2. w Rozdziale 1, punkcie 3.3 słowa: szczegółowo opisane zastępuje się słowem: wskazane 3. w Rozdziale 1, w punkcie 6 dodaje się nowy ustęp 5 w brzmieniu: 5. akceptują w ograniczonym stopniu ryzyko związane z inwestycjami w obligacje i inne papiery dłuŝne, wynikające głównie z ryzyka niewypłacalności emitenta oraz ryzyka wahań rynkowych stóp procentowych. 4. w Rozdziale 1, w punkcie 8.1 słowa: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010* roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. * Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO przekształconego w dniu 26 listopada 2010 r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO. zastępuje się słowami: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2011roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. 5. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2, skreśla się słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo i zastępuje je słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami, zarządzany przez Towarzystwo. 6. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 w Tabeli Opłat Manipulacyjnych słowo: rejestrów zastępuje się słowem; subrejestrów, a słowo: funduszach zastępuje się słowem: Funduszu 7. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 w Tabeli Opłat Dodatkowych skreśla się słowo: Rejestrze i zastępuje je słowem: Subrejestrze

13 8. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 skreśla się treść pod Tabelą Opłat Dodatkowych i zastępuje ją treścią w brzmieniu: 1. Opłata manipulacyjna nie jest pobierana, jeŝeli odkupywane są Jednostki Uczestnictwa pochodzące z wcześniejszej operacji Zamiany lub Konwersji, które były w posiadaniu Uczestnika przez okres co najmniej 12 miesięcy, z zastrzeŝeniem zdania następnego. Opłata manipulacyjna nie jest pobrana, jeŝeli odkupywane Jednostki Uczestnictwa znajdowały się na rejestrze Funduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO lub Subrejestrze Subfunduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału co najmniej 6 miesięcy. 2. W przypadku złoŝenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, pobierana jest opłata dystrybucyjna według stawki zaleŝnej od Wartości Inwestycji Uczestnika. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,01 (jedną setną). 3. Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa w liczbie będącej ilorazem powierzonej kwoty oraz ceny Jednostki Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T. Cena Jednostki Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T wynika z podzielenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii przez róŝnicę liczby jeden i stawki opłaty dystrybucyjnej. 4. W przypadku złoŝenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według stawki zaleŝnej od Wartości Inwestycji Uczestnika i czasu posiadania odkupywanych Jednostek Uczestnictwa, przy odpowiednim zastosowaniu zapisów pkt 1. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,02 (dwie setne). 5. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T, obliczanej jako iloczyn Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii oraz róŝnicy pomiędzy liczbą jeden a stawką opłaty manipulacyjnej. 6. W przypadku złoŝenia zlecenia Zamiany lub Konwersji pobierana jest opłata dodatkowa według stawki wskazanej w Tabeli Opłat, zaleŝnej od czasu posiadania na danym Subrejestrze Jednostek Uczestnictwa objętych Zamianą lub Konwersją. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,01 (jedną setną). 7. Fundusz dokonuje Zamiany lub Konwersji po cenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T, obliczanej jako iloczyn Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii oraz róŝnicy pomiędzy liczbą jeden a stawką opłaty dodatkowej. 8. Towarzystwo moŝe zwolnić z opłaty dystrybucyjnej wpłaty z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości kwoty, jaką Uczestnik otrzymał z tytułu odkupienia przez Fundusz uprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa, pod warunkiem Ŝe nabywane Jednostki Uczestnictwa zostaną zapisane na tym samym Subrejestrze Uczestnika Funduszu, na którym zapisane były odkupione Jednostki Uczestnictwa. 9. Szczegółowe zasady zwolnienia z opłaty dystrybucyjnej określone są w Tabeli Opłat dostępnej na stronie internetowej oraz u Dystrybutorów Funduszu. 10. Poza opłatami z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, opłatą dodatkową oraz wynagrodzeniem Towarzystwa pobieranym z aktywów Funduszu (określonym w punkcie Prospektu Informacyjnego) Uczestnik nie ponosi na rzecz Funduszu Ŝadnych innych opłat i prowizji. 9. w Rozdziale 1 uchyla się dotychczasową treść punktu 9.1 i zastępuje się ją treścią w brzmieniu:

14 9.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. Na dzień 31 grudnia 2011 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,24 zł. 10. w Rozdziale 1, w punkcie 9.2 dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem: Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat A S T 10 6,33% 6,10% 5,89% okres - lata 5 4,84% 4,70% 4,59% 3 6,24% 6,12% 6,02% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% średnia stopa zwrotu 11. w Rozdziale 1 uchyla się dotychczasową treść punktu 9.3 i zastępuje się ją treścią w brzmieniu: 9.3. Wskazanie wzorca słuŝącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, a takŝe informacja o dokonanych zmianach wzorca, jeŝeli miały miejsce. Dla oceny efektywności inwestowania w Jednostki Uczestnictwa Subfundusz* przyjmuje następujący wzorzec porównawczy (benchmark): od 1 czerwca 2012 roku: WIBID 3M od 1 stycznia 2005 roku do 31 maja 2012 roku: średnie waŝone oprocentowanie 1-miesięcznych depozytów złotowych gospodarstw domowych publikowane przez NBP do 31 grudnia 2004 roku: 52-tygodniowe bony skarbowe. Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału FIO przekształconego w dniu 26 listopada 2010 r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO. 12. w Rozdziale 1, w punkcie 9.4 dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem:

15 Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca (benchmarku) za ostatnie 3, 5 i 10 lat 10 5,69% okres - lata 5 4,08% 3 3,42% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% średnia stopa zwrotu 13. w Rozdziale 1, w punkcie 13 skreśla się słowa:, a w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim najpóźniej w wydaniu z drugiego Dnia Roboczego następującego po Dniu Wyceny oraz słowa: w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, 14. w rozdziale 3 na końcu punktu 7 skreśla się słowa: w dniu 26 listopada 2010 roku oraz na dzień 28 maja 2011 roku i zastępuje je słowami: na dzień 26 listopada 2010 roku, na dzień 28 maja 2011 roku, na dzień 6 lutego 2012 roku oraz na dzień 25 maja 2012 roku. VI. w Skrócie Prospektu Informacyjnego dla Subfunduszu Arka BZ WBK Akcji Tureckich: 1. w Rozdziale 1, punkcie 3.3 słowa: szczegółowo opisane zastępuje się słowem: wskazane 2. w Rozdziale 1, w punkcie 8.1 słowa: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010* roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. * Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO przekształconego w dniu 26 listopada 2010 r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO. zastępuje się słowami: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2011 roku* wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A;

16 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. * Dane dotyczą Subfunduszu Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy, który w dniu 28 maja 2011 r. zmienił nazwę na Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich. 3. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2, trzykrotnie skreśla się słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo i zastępuje je słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami, zarządzany przez Towarzystwo. 4. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 w Tabeli Dystrybucyjnych słowo: rejestrów zastępuje się słowem; subrejestrów, a słowo: funduszach zastępuje się słowem: Funduszu 5. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 w Tabelach Opłat Manipulacyjnych (dla odkupień w walucie polskiej oraz dla odkupień w euro) słowo: rejestrów zastępuje się słowem; subrejestrów, a słowo: funduszach zastępuje się słowem: Funduszu 6. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 skreśla się treść pod Tabelą Opłat Dodatkowych i zastępuje ją treścią w brzmieniu: 1. W przypadku złoŝenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata dystrybucyjna według stawki zaleŝnej od Wartości Inwestycji Uczestnika. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,03 (trzy setne). 2. Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa w liczbie będącej ilorazem powierzonej kwoty oraz ceny Jednostki Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T. Cena Jednostki Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T wynika z podzielenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii przez róŝnicę liczby jeden i stawki opłaty dystrybucyjnej. 3. W przypadku złoŝenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według stawki zaleŝnej od Wartości Inwestycji Uczestnika, czasu posiadania odkupywanych Jednostek Uczestnictwa oraz wskazanej przez Uczestnika waluty odkupienia. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,02 (dwie setne). 4. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T, obliczanej jako iloczyn Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii oraz róŝnicy pomiędzy liczbą jeden a stawką opłaty manipulacyjnej. 5. W przypadku złoŝenia zlecenia Zamiany lub Konwersji pobierana jest opłata dodatkowa według stawki wskazanej w Tabeli Opłat, zaleŝnej od czasu posiadania na danym Subrejestrze Jednostek Uczestnictwa objętych Zamianą lub Konwersją. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,01 (jedną setną). 6. Fundusz dokonuje Zamiany lub Konwersji po cenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T, obliczanej jako iloczyn Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii oraz róŝnicy pomiędzy liczbą jeden a stawką opłaty dodatkowej. 7. JeŜeli podlegające odkupieniu Jednostki Uczestnictwa były nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy zapisane na rejestrze funduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

17 Funduszu Inwestycyjnego Otwartego lub Subrejestrze Subfunduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału opłata manipulacyjna nie jest pobierana. 8. Towarzystwo moŝe zwolnić z opłaty dystrybucyjnej wpłaty z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości kwoty, jaką Uczestnik otrzymał z tytułu odkupienia przez Fundusz uprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa, pod warunkiem Ŝe nabywane Jednostki Uczestnictwa zostaną zapisane na tym samym Subrejestrze Uczestnika Funduszu, na którym zapisane były odkupione Jednostki Uczestnictwa. 9. Szczegółowe zasady zwolnienia z opłaty dystrybucyjnej określone są w Tabeli Opłat dostępnej na stronie internetowej oraz u Dystrybutorów Funduszu. 10. Poza opłatami z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, opłatą dodatkową oraz wynagrodzeniem Towarzystwa za zarządzanie Aktywami Subfunduszu pobieranym z Aktywów Subfunduszu (określonym w punkcie Prospektu Informacyjnego) Uczestnik nie ponosi na rzecz Subfunduszu Ŝadnych innych opłat i prowizji. 11. Uczestnik winien zwrócić uwagę na fakt, Ŝe w przypadku dokonywania odkupień w euro bank prowadzący rachunek bankowy Uczestnika na podstawie regulaminu prowadzenia rachunków bankowych moŝe być uprawniony do pobrania opłaty z tytułu takiego przelewu. 7. w Rozdziale 1 uchyla się dotychczasową treść punktu 9.1 i zastępuje się ją treścią w brzmieniu: 9.1. Wartość aktywów netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. Na dzień 31 grudnia 2011 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,64 zł. 8. w Rozdziale 1, w punkcie 9.2 dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem: Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 lata A S T 23,97% okres - lata 3 23,34% 22,69% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% średnia stopa zwrotu a na końcu punktu 9.2 dodaje się zdanie w brzmieniu: W dniu 28 maja 2011 roku Subfundusz Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy zmienił nazwę na Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich. 9. w Rozdziale 1 uchyla się dotychczasową treść punktu 9.3 i zastępuje się ją treścią w brzmieniu:

18 9.3. Wskazanie wzorca słuŝącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, a takŝe informacja o dokonanych zmianach wzorca, jeŝeli miały miejsce. Dla oceny efektywności inwestowania w jednostki uczestnictwa Subfundusz* przyjmuje następujący wzorzec porównawczy (benchmark): od dnia 1 czerwca 2012 r.: 95% ISE 100 Index od dnia 28 maja 2011 r. do dnia 31 maja 2012 r.: 100% ISE National 100 Index od 1 maja 2010 r. do dnia 27 maja 2011 r.: 50% CEE Real Estate Index (w euro) + 50% MSCI Emerging Europe ex Russia + Austria (w euro) od początku 2009 r. do 30 kwietnia 2010 r.: 50% UniCredit REX (EUR) + 50% MSCI Emerging Europe ex Russia + Austria (w euro). do końca roku 2008: 40% UniCredit REX (EUR) + 40% MSCI Emerging Europe Banks ex Russia + Austria (w euro) + 20% MSCI Emerging Europe ex Russia + Austria (w euro). * Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO przekształconego w dniu 26 listopada 2010 r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO. W dniu 28 maja 2011 roku Subfundusz Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy zmienił nazwę na Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich. 10. w Rozdziale 1, w punkcie 9.4 dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem: Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca (benchmarku) za ostatnie 3 lata okres - lata 3 20,64% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% średnia stopa zwrotu a na końcu punktu 9.2 dodaje się zdanie w brzmieniu: W dniu 28 maja 2011 roku Subfundusz Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy zmienił nazwę na Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich.

19 11. w Rozdziale 1, w punkcie 11.2 skreśla się słowo: powyŝej 12. w Rozdziale 1, w punkcie 13 skreśla się słowa:, a w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim najpóźniej w wydaniu z drugiego Dnia Roboczego następującego po Dniu Wyceny oraz słowa: w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, 13. w rozdziale 3 na końcu punktu 7 skreśla się słowa: oraz w dniu 28 maja 2011 roku. i zastępuje je słowami:, w dniu 28 maja 2011 roku oraz w dniu 25 maja 2012 roku. VII. w Skrócie Prospektu Informacyjnego dla Subfunduszu Arka BZ WBK ZrównowaŜony: 1. w Rozdziale 1, punkcie 5 słowa: ryzyka związane z rynkiem akcji zastępuje się słowami: ryzyka związane z inwestowaniem w akcje i instrumenty o podobnych charakterze 2. w Rozdziale 1, w punkcie 6 uchyla się ustęp 4 3. w Rozdziale 1, w punkcie 8.1 słowa: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010* roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. *Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK ZrównowaŜony FIO przekształconego w dniu 26 listopada 2010 r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO. zastępuje się słowami: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2011 roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. 4. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2, dwukrotnie skreśla się słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo i zastępuje je słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami, zarządzany przez Towarzystwo. 5. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 w Tabeli Dystrybucyjnych słowo: rejestrów zastępuje się słowem; subrejestrów, a słowo: funduszach zastępuje się słowem: Funduszu

20 6. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 w Tabeli Opłat Manipulacyjnych słowo: rejestrów zastępuje się słowem; subrejestrów, a słowo: funduszach zastępuje się słowem: Funduszu 7. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 skreśla się treść pod Tabelą Opłat Dodatkowych i zastępuje ją treścią w brzmieniu: 1. W przypadku złoŝenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata dystrybucyjna, według stawki zaleŝnej od Wartości Inwestycji Uczestnika. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,03 (trzy setne). 2. Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa w liczbie będącej ilorazem powierzonej kwoty oraz ceny Jednostki Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T. Cena Jednostki Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T wynika z podzielenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii przez róŝnicę liczby jeden i stawki opłaty dystrybucyjnej. 3. W przypadku złoŝenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według stawki zaleŝnej od Wartości Inwestycji Uczestnika i czasu posiadania odkupywanych Jednostek Uczestnictwa. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,02 (dwie setne). 4. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T, obliczanej jako iloczyn Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii oraz róŝnicy pomiędzy liczbą jeden a stawką opłaty manipulacyjnej. 5. W przypadku złoŝenia zlecenia Zamiany lub Konwersji pobierana jest opłata dodatkowa według stawki wskazanej w Tabeli Opłat, zaleŝnej od czasu posiadania na danym Subrejestrze Jednostek Uczestnictwa objętych Zamianą lub Konwersją. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,01 (jedną setną). 6. Fundusz dokonuje Zamiany i Konwersji po cenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T, obliczanej jako iloczyn Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii oraz róŝnicy pomiędzy liczbą jeden a stawką opłaty dodatkowej. 7. JeŜeli podlegające Zamianie, Konwersji lub odkupieniu Jednostki Uczestnictwa były nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy zapisane na rejestrze funduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Funduszu Inwestycyjnego Otwartego lub Subrejestrze Subfunduszu Arka BZ WBK Ochrony Kapitału opłata manipulacyjna nie jest pobierana. 8. Towarzystwo moŝe zwolnić z opłaty dystrybucyjnej wpłaty z tytułu nabycia Jednostek Uczestnictwa do wysokości kwoty, jaką Uczestnik otrzymał z tytułu odkupienia przez Fundusz uprzednio posiadanych Jednostek Uczestnictwa, pod warunkiem Ŝe nabywane Jednostki Uczestnictwa zostaną zapisane na tym samym Subrejestrze Uczestnika Funduszu, na którym zapisane były odkupione Jednostki Uczestnictwa. 9. Szczegółowe zasady zwolnienia z opłaty dystrybucyjnej określone są w Tabeli Opłat dostępnej na stronie internetowej oraz u Dystrybutorów Funduszu. 10. Poza opłatami z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa, opłatą dodatkową oraz wynagrodzeniem Towarzystwa pobieranym z Aktywów Subfunduszu (określonym w punkcie Prospektu Informacyjnego) Uczestnik nie ponosi na rzecz Funduszu Ŝadnych innych opłat i prowizji. 8. w Rozdziale 1 uchyla się dotychczasową treść punktu 9.1 i zastępuje się ją treścią w brzmieniu:

21 9.1. Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na koniec ostatniego roku obrotowego, zgodna z wartością zaprezentowaną w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym Subfunduszu. Na dzień 31 grudnia 2011 r. aktywa netto Subfunduszu wynosiły ,86 zł. 9. w Rozdziale 1, w punkcie 9.2 dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem: Wielkość średniej stopy zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3, 5 i 10 lat A S T 10 11,19% 10,26% 9,49% okres - lata -4,09% -4,49% -4,87% 5 3 7,54% 6,90% 6,32% -6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% średnia stopa zwrotu 10. w Rozdziale 1 uchyla się dotychczasową treść punktu 9.3 i zastępuje się ją treścią w brzmieniu: 9.3. Wskazanie wzorca słuŝącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu odzwierciedlającego zachowanie się zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną Subfunduszu, a takŝe informacja o dokonanych zmianach wzorca, jeŝeli miały miejsce. Dla oceny efektywności inwestowania w Jednostki Uczestnictwa Subfundusz* przyjmuje następujący wzorzec porównawczy (benchmark): Od 1 czerwca 2012r.: 40% WIG + 15% [(MSCI Emerging Europe ex Russia) + Austria Index] + 45% indeks rynku obligacji Merill Lynch Polish Governments (G0PL) (dostępny m.in. na Od 1 stycznia 2005r. do 31 maja 2012r.:: 50% WIG + 50% indeks rynku obligacji Merill Lynch Polish Governments (G0PL) (dostępny m.in. na Od 1 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2004r.: 50% WIG + 50% 52-tygodniowe bony skarbowe. Do 31 grudnia 2001r.: 50% WIG + 50% MIDWIG. * Subfundusz powstał w dniu 26 listopada 2010r z przekształcenia funduszu Arka BZ WBK ZrównowaŜony FIO w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO. Do dnia 5 stycznia 2002r.

22 Arka BZWBK ZrównowaŜony FIO działał jako Arka Małe Spółki Otwarty Fundusz Inwestycyjny. 11. w Rozdziale 1, w punkcie 9.4 dotychczasowy wykres zastępuje się wykresem: Wielkość średniej stopy zwrotu z przyjętego przez Subfundusz wzorca (benchmarku) za ostatnie 3, 5 i 10 lat 10 14,15% okres - lata 5 0,54% 3 10,05% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% średnia stopa zwrotu 12. w Rozdziale 1, w punkcie 13 skreśla się słowa:, a w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim najpóźniej w wydaniu z drugiego Dnia Roboczego następującego po Dniu Wyceny oraz słowa: w dziennikach o zasięgu ogólnopolskim, 13. w rozdziale 3 na końcu punktu 7 skreśla się słowa: oraz w dniu 28 maja 2011 roku. i zastępuje je słowami:, w dniu 28 maja 2011 roku oraz w dniu 25 maja 2012 roku. VIII. w Skrócie Prospektu Informacyjnego dla Subfunduszu Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu: 1. w Rozdziale 1, punkcie 3.3 słowa: szczegółowo opisane zastępuje się słowem: wskazane 2. w Rozdziale 1, w punkcie 5 w opisie ryzyka związanego z koncentracją aktywów lub rynków, po liczbie 66% dodaje się słowa: (sześćdziesiąt sześć procent), a po liczbie 35% słowa: (trzydzieści pięć procent) 3. w Rozdziale 1, punkcie 5 słowa: ryzyka związane z rynkiem akcji zastępuje się słowami: ryzyka związane z inwestowaniem w akcje i instrumenty o podobnych charakterze 4. w Rozdziale 1, w punkcie 6 dodaje się nowy ustęp 4 w brzmieniu: 4. akceptują ryzyko związane z inwestycjami w obligacje i inne papiery dłuŝne, wynikające głównie z ryzyka niewypłacalności emitenta oraz ryzyka wahań rynkowych stóp procentowych. 5. w Rozdziale 1, w punkcie 8.1 słowa: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2010 roku wyniósł: 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii A;

23 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii S; 0, dla jednostki uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej wartości aktywów netto Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. * Dane dotyczą funduszu Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO przekształconego w dniu 26 listopada 2010 r. w subfundusz funduszu Arka BZ WBK FIO. zastępuje się słowami: Współczynnik Kosztów Całkowitych w 2011 roku wyniósł: 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii A; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii S; 0, dla Jednostki Uczestnictwa kategorii T. Wartość ww. Współczynnika Kosztów Całkowitych odzwierciedla udział kosztów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością inwestycyjną Subfunduszu w średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu za rok Kategorie kosztów Subfunduszu niewłączonych do Współczynnika Kosztów Całkowitych, w tym opłaty transakcyjne, wskazane są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. 6. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2, dwukrotnie skreśla się słowa: * fundusze fundusze inwestycyjne otwarte Arka zarządzane przez Towarzystwo i zastępuje je słowami: * Fundusz Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami, zarządzany przez Towarzystwo 7. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 w Tabeli Dystrybucyjnych słowo: rejestrów zastępuje się słowem; subrejestrów, a słowo: funduszach zastępuje się słowem: Funduszu 8. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 w Tabeli Opłat Manipulacyjnych słowo: rejestrów zastępuje się słowem; subrejestrów, a słowo: funduszach zastępuje się słowem: Funduszu 9. w Rozdziale 1, w punkcie 8.2 skreśla się treść pod Tabelą Opłat Dodatkowych i zastępuje ją treścią w brzmieniu: 1. W przypadku złoŝenia zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata dystrybucyjna, według stawki zaleŝnej od Wartości Inwestycji Uczestnika. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,03 (trzy setne). 2. Uczestnicy nabywają Jednostki Uczestnictwa w liczbie będącej ilorazem powierzonej kwoty oraz ceny Jednostki Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T. Cena Jednostki Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T wynika z podzielenia Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadającej na Jednostkę Uczestnictwa odpowiedniej kategorii przez róŝnicę liczby jeden i stawki opłaty dystrybucyjnej. 3. W przypadku złoŝenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata manipulacyjna według stawki zaleŝnej od Wartości Inwestycji Uczestnika oraz czasu posiadania odkupywanych Jednostek Uczestnictwa. Maksymalna stawka tej opłaty wynosi 0,02 (dwie setne). 4. Fundusz odkupuje Jednostki Uczestnictwa po cenie odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A, S lub T, obliczanej jako iloczyn Wartości Aktywów Netto

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 2 stycznia 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 25 maja 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 25 maja 2012 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 13 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich

Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Tureckich z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

2. w jego art. 6 ust. 1 skreślić słowa: oraz waluta, a także skreślić słowa: art. 26 ust. 5-8 i zastąpić je słowami: art. 26 ust. 5-7.

2. w jego art. 6 ust. 1 skreślić słowa: oraz waluta, a także skreślić słowa: art. 26 ust. 5-8 i zastąpić je słowami: art. 26 ust. 5-7. Poznań, dnia 18 marca 2017 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 16, 61-739 Poznań, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Plus z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-79 Poznań telefon: (+48) 61 8 7 22 fax: (+48) 61 8 7 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska) Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Akcji

Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK FIO.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO

TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO TABELA OPŁAT Funduszu Arka BZ WBK FIO Opłaty dystrybucyjne Tabela 1. Suma wartości subrejestrów według ceny nabycia powiększona o bieżące wpłaty Stawka opłaty dystrybucyjnej mniej 5 000 zł 3,00% 5 000

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 23 maja 2016 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony

Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 31 MAJA 2016 R. Niniejszym BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) ogłasza o zmianach w Prospekcie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 kwietnia 2015 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 kwietnia 2015 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu informacyjnego

Skrót Prospektu informacyjnego Twoje inwestycje Skrót Prospektu informacyjnego Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus Subfundusz Aviva Investors Obligacji Subfundusz Aviva Investors Ochrony

Bardziej szczegółowo

1) skreśla się całą część dotyczącą Subfunduszu Inwestycji Alternatywnych stosownie do tego zmienia się numerację kolejnych części

1) skreśla się całą część dotyczącą Subfunduszu Inwestycji Alternatywnych stosownie do tego zmienia się numerację kolejnych części Protokół zmian z dnia 31 maja 2010 r. w Skrócie Prospektu Informacyjnego Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Funduszy Zagranicznych (z wydzielonymi subfunduszami) W związku z

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 20 marca 2013 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu Alior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego TFI BNP Paribas Polska S.A. działające jako organ BNP

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 25 maja 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich

Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Obligacji Europejskich z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Energii

Subfundusz Arka BZ WBK Energii Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Energii z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK FIO.

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu, siedziba i kraj siedziby. 1.1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO KBC PORTFEL VIP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC Portfel VIP SFIO) z wydzielonymi subfunduszami: Subfundusz KBC Portfel Pieniężny Subfundusz KBC Portfel

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 29 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( Fundusz ), z siedzibą przy ul Bielańskiej 12,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne Skrót Prospektu informacyjnego

Fundusze Inwestycyjne Skrót Prospektu informacyjnego Fundusze Inwestycyjne Skrót Prospektu informacyjnego Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Depozyt Plus Subfundusz CU Obligacji Subfundusz CU Ochrony Kapitału Plus Subfundusz CU Stabilnego

Bardziej szczegółowo

SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO)

SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO) Skrót Prospektu Informacyjnego SEB Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SEB FIO) Siedziba SEB FIO: Warszawa Kraj siedziby SEB FIO: Rzeczpospolita Polska Organem SEB FIO jest SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statutach ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowego ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres Postanowienia ogólne 1 1. UŜyte w niniejszym Regulaminie wyraŝenia mają następujące znaczenie: Fundusz Allianz FIO - fundusz zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 22 lutego 2016 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Akcji

Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK FIO.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 30 MAJA 2014 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 grudnia 2010 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 grudnia 2010 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 grudnia 2010 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 MAJA 2015 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 MAJA 2015 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 29 MAJA 2015 R. Niniejszym BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) ogłasza

Bardziej szczegółowo

Z dniem 31 maja 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Z dniem 31 maja 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Z dniem 31 maja 2013 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji 1. W Rozdziale I pkt 2. otrzymuje brzmienie: W imieniu Towarzystwa działają:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne Arka

Fundusze Inwestycyjne Arka REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA PEWNY START DZIECKA program oparty o Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 1. Nazwa Funduszu, siedziba i kraj siedziby. 1.1. Nazwa Funduszu. Fundusz działa pod nazwą PKO

Bardziej szczegółowo

dla Uczestników Funduszu: członek Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna. ;

dla Uczestników Funduszu: członek Rady Nadzorczej Alior Bank Spółka Akcyjna. ; 25 sierpnia 2016 r. INFORMACJA O AKTUALIZACJI PROSPEKTU INFORMACYJNEGO ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO ZARZĄDZANEGO PRZEZ MONEY MAKERS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Obligacji

Arka BZ WBK Obligacji Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK Obligacji FIO. Organem

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: lub (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: 801 123 801 lub (+48) 61 885 19 19 Poznań, dnia 26 maja 2014 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne Arka

Fundusze Inwestycyjne Arka REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA PEWNY START DZIECKA program oparty o Arka BZ WBK FIO Subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Pewny Start Dziecka Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego

Pewny Start Dziecka Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w specjalnym programie inwestycyjnym Pewny Start Dziecka (Program) i jest

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 8 września 2017 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu Informacyjnego. Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Nazwa skrócona: LM Pieniężny FIO (zwanego dalej Funduszem )

Skrót Prospektu Informacyjnego. Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Nazwa skrócona: LM Pieniężny FIO (zwanego dalej Funduszem ) Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Nazwa skrócona: LM Pieniężny FIO (zwanego dalej Funduszem ) Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie, adres: Pl. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FIO)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FIO) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND PLUS POWIĄZANY FIO) SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY (SUPERFUND TREND

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY RYNKU PIENIĘŻNEGO (SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Siedzibą Funduszu jest miasto Gdańsk (Polska), przy ulicy Pilotów 21. Organem Funduszu jest:

Bardziej szczegółowo

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE ARKA BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość (Program) i jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Dotyczy Klientów Indywidualnych data:02.01.2016r. Spis treści I. Opłaty i prowizje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w prospekcie informacyjnym BNP Paribas FIO na dzień r.:

Wykaz zmian w prospekcie informacyjnym BNP Paribas FIO na dzień r.: Wykaz zmian w prospekcie informacyjnym BNP Paribas FIO na dzień 30.03.2012r.: 1. Na stronie tytułowej prospektu dodana data aktualizacji prospektu: 30 marca 2012r. 2. W rozdziale II Dane o towarzystwie

Bardziej szczegółowo

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

1) Art. 5 ust. 1 pkt Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 30 maja 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

1. W Rozdziale 2: Dane o Funduszu:

1. W Rozdziale 2: Dane o Funduszu: Protokół zmian z dnia 26 maja 2009 r. w Skrócie Prospektu Informacyjnego Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Funduszy Zagranicznych (z wydzielonymi subfunduszami) W związku z

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Akcji

Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Akcji z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK FIO.

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty SPRAWOZDANIE FINANSOWE Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Załącznikami do niniejszego sprawozdania finansowego funduszu Arka BZ WBK Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy. Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia 27 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana Statutów następujących Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji (PZU SFIO Globalnych Inwestycji)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji (PZU SFIO Globalnych Inwestycji) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji (PZU SFIO Globalnych Inwestycji) Oznaczenia subfunduszy: PZU Akcji Rynków Rozwiniętych PZU Akcji

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Arka BZ WBK Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Arka BZ WBK Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK Zrównoważony FIO. Organem

Bardziej szczegółowo

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO

Subfundusze działające w ramach NN Parasol FIO Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych NN A. Tabela Opłat Funduszy Inwestycyjnych ING obowiązująca dla uczestników funduszy, którzy otworzyli rejestry za pośrednictwem Oddziałów Banku BGŻ BNP Paribas SA

Bardziej szczegółowo

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej: Arka BZ WBK Funduszy

Bardziej szczegółowo

3. W Rozdziale III w pkt 9.2. w ppkt akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

3. W Rozdziale III w pkt 9.2. w ppkt akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie: Informacja o zmianach w treści prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dokonanych w dniu 8 listopada 2016 r. PKO PARASOLOWY - FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka Prestiż Obligacji

Subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skrót Prospektu Informacyjnego Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Arka Prestiż Subfundusz Arka Prestiż Obligacji z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer MiS FIO

Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub Pioneer MiS FIO SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK RYNKU POLSKIEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO lub

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. DOKONANYCH W DNIU 24 MARCA 2014 R. I. PKO AKCJI - FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Nazwa skrócona: LM Obligacji FIO (zwanego dalej Funduszem )

Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Nazwa skrócona: LM Obligacji FIO (zwanego dalej Funduszem ) Skrót Prospektu Informacyjnego Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Nazwa skrócona: LM Obligacji FIO (zwanego dalej Funduszem ) Siedziba Funduszu mieści się w Warszawie, adres: Pl. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A.

Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Informacja na temat Banku Zachodniego WBK S.A. w związku z Umową o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ WALUTOWY - SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI 1. Nazwa Funduszu, siedziba i kraj siedziby. 1.1. Nazwa Funduszu.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( Towarzystwo ), działając

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10.

I. OPŁATY MANIPULACYJNE. 1.Wspólna Tabela Opłat Manipulacyjnych. Wartość wpłaty w PLN *** 500.000 mniej niż 1.000.00. 3.000 - mniej niż 10. Wspólna Tabela Opłat dla funduszy Millennium, ING, Investors oraz Legg Mason przy transakcjach, w których pośredniczy Bank Millennium (dotyczy segmentu Prestige i Segmentu Bankowości Prywatnej) I. OPŁATY

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Warszawa, dnia 31.10.2013 r. Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego Noble Funds Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Niniejszym Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

Z dniem 24 maja 2016 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu:

Z dniem 24 maja 2016 r. dokonuje się następujących zmian w treści Prospektu Informacyjnego Funduszu: 24.05.2016 r. Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany prospektu informacyjnego PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji oraz aktualizacji Kluczowych Informacji dla Inwestorów

Bardziej szczegółowo

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Amplico Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Skrót Prospektu Informacyjnego Amplico Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasol Krajowy z wydzielonymi subfunduszami; Amplico FIO Parasol Krajowy (zwany

Bardziej szczegółowo

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego

1) Na stronie tytułowej Prospektu, zdanie dotyczące aktualizacji tekstu jednolitego OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 1 GRUDNIA 2017 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM METLIFE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL KRAJOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM METLIFE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL KRAJOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: Warszawa, dnia 27 maja 2015 r. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM METLIFE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL KRAJOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI: MetLife Subfundusz

Bardziej szczegółowo