Czy jesteğ opiekunem? Are you a carer? Information about Carer Support Services. English / Polish

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy jesteğ opiekunem? Are you a carer? Information about Carer Support Services. English / Polish"

Transkrypt

1 Czy jesteğ opiekunem? Are you a carer? Information about Carer Support Services English / Polish

2 Are you a carer? Are you looking after someone who is frail aged or with a disability, mental illness, dementia, or chronic illness? Are you a parent, spouse, son or daughter, brother or sister, a relative or friend of the person being cared for? Do you help the person you care for with daily living tasks such as eating, dressing, bathing, giving medications, housework, shopping, help with transport or providing emotional support? If you answer YES to these questions - then you are a CARER. Carers can be of any age, gender, culture, working or not working. Some carers receive Centrelink payments. Some do not. Some carers receive services. Others do not. Some carers provide care a few hours a week. Others live with the person they care for and provide care all day, every day. Many carers do not consider themselves to be a carer. They just see themselves as a husband, wife, son or daughter looking after their family member. The term 'carer' should not be confused with a 'care worker', who is paid to look after someone. Czy jesteś opiekunem? Czy opiekujesz się osobą starszą, słabego zdrowia lub niepełnosprawną, chorą umysłowo, z demencją lub przewlekle chorą? Czy jesteś rodzicem, współmałżonkiem, synem lub córką, bratem lub siostrą, krewnym lub przyjacielem osoby będącej pod twoją opieką? Czy pomagasz osobie, którą się opiekujesz w takich codziennych sprawach, jak jedzenie, ubieranie się, kąpiel, podawanie leków, prace w domu, zakupy, pomoc w transporcie lub zapewniane wsparcia emocjonalnego? Jeśli odpowiedziałeś TAK na te pytania, to znaczy, że jesteś OPIEKUNEM. Opiekunowie mogą być w każdym wieku, każdej płci, kultury, pracujący lub niepracujący. Niektórzy opiekunowie otrzymują płatności z Centrelink. Inni nie. Niektórzy opiekunowie otrzymują usługi. Inni nie. Niektórzy opiekunowie zapewniają opiekę kilka godzin w tygodniu. Inni mieszkają z podopiecznym cały dzień, każdego dnia. Wielu opiekunów nie uważa się za opiekuna. Uważają się po prostu za męża, żonę, syna lub córkę opiekującą się ich członkiem rodziny. Terminu opiekun nie należy mylić z pracownikiem opieki, który otrzymuje wynagrodzenie za opiekę nad drugą osobą. 2 Are you a carer information about carer support services Czy jesteś opiekunem informacja na temat usług wsparcia dla opiekunów 3

3 What help is available for carers Caring for someone can be a demanding job. Sometimes you may need extra help and support to remain healthy and keep on caring. Support services may be available to help you to provide care for your family members, relatives or friends. You may be eligible for the services even if you are working or not living with the person you care for. Support services may also be available to help the person you care for to manage daily living activities or become more independent. A list of organisations that provide carer support services in the Eastern Metropolitan Region of Melbourne is on pages 12 and 14. Information and advice There are organisations that can provide information and advice about services to carers. They can help you to find out about the range of options that will best meet your needs. They also give information about services for the person you care for. The Carer Information Pack is free and contains a series of factsheets. It provides practical information to support carers in their caring role. It is available in 13 languages. It can be obtained by calling the Aged Care Information Line on or from website of Department of Health and Ageing at Jaka pomoc jest dostępna dla opiekunów Opiekowanie się drugą osobą może być trudne. Czasem możesz potrzebować dodatkowej pomocy i wsparcia, by zachować zdrowie i móc nadal sprawować opiekę. Dostępne są usługi wsparcia, by pomóc ci zapewniać opiekę nad swoimi członkami rodziny, krewnymi lub przyjaciółmi. Mogą ci przysługiwać te usługi nawet, jeżeli pracujesz lub nie mieszkasz z osobą podopieczną. Są również dostępne usługi wsparcia dla osób będących pod twoją opieką, by pomóc im lepiej sobie radzić z codziennymi zajęciami lub bardziej się usamodzielnić. Wykaz organizacji, które świadczą usługi wsparcia dla opiekunów we Wschodnim Miejskim Rejonie Melbourne podany jest na stronach 13 i 15. Informacja i porada Istnieją organizacje, które służą informacją i poradą na temat usług dla opiekunów. Mogą ci one pomóc zorientować się w zakresie opcji, które najlepiej zaspokoją twoje potrzeby. Udzielają one również informacji na temat usług dla osoby, którą się opiekujesz. Carer Information Pack (pakiet informacyjny dla opiekuna) jest bezpłatny i zawiera serię arkuszy informacyjnych. Zapewnia praktyczną informację dla wsparcia opiekunów w ich roli. Dostępny jest w 13 językach. Można go otrzymać dzwoniąc do Aged Care Information Line pod numer lub ściągnąć ze strony internetowej Department of Health and Ageing 4 Are you a carer information about carer support services Czy jesteś opiekunem informacja na temat usług wsparcia dla opiekunów 5

4 Workshops and education programs Carers Victoria provides a range of free workshops and education programs especially for carers. These programs are designed to give carers information and practical skills to help carers achieve balance in their life. Respite services Respite lets the carer take a break from the caring role while the person being cared for is looked after by a paid worker. Respite gives you a chance to rest, catch up with friends or do other things you need to do. It can help relieve the stress and exhaustion that you may feel from time to time. Respite also gives the person you care for the opportunity to meet different people, make new friends, experience new activities or new places. There are many different types of respite. The person you care for can be looked after in their own home, at a Day Respite Centre or in a residential home. Respite care can be arranged for a few hours, a day, overnight, a weekend, a week or longer. It may be provided on a regular basis, for a special occasion or in an emergency. The Respite Information Sheet outlines different types of respite and is available in 18 languages. It can be obtained from the Migrant Information Centre or downloaded from Warsztaty i programy edukacyjne Carers Victoria oferuje szereg bezpłatnych warsztatów i programów edukacyjnych specjalnie dla opiekunów. Programy te opracowane są tak, by udzielić opiekunom informacji i nauczyć ich praktycznych umiejętności pomocnych w osiągnięciu równowagi życiowej. Usługi opieki zastępczej Opieka zastępcza pomaga opiekunowi zrobić sobie przerwę w jego roli, oferując opiekę nad podopiecznym przez opłaconego pracownika. Opieka zastępcza daje ci szansę odpocząć, porozmawiać z przyjaciółmi lub załatwić inne sprawy. Może ci pomóc złagodzić stres i wyczerpanie, jakie możesz odczuwać od czasu do czasu. Opieka zastępcza daje osobie podopiecznej możliwość poznania różnych ludzi, zawiązania przyjaźni, poznania nowych zajęć lub nowych miejsc. Istnieje wiele rodzajów opieki zastępczej. Osoba podopieczna może otrzymać opiekę we własnym domu, w Day Respite Centre (ośrodku dziennej opieki zastępczej) lub w domu opieki stałej. Opiekę zastępczą zorganizować można na kilka godzin, na cały dzień, na noc, na weekend, na tydzień lub na dłużej. Może być świadczona regularnie, w szczególnej sytuacji lub w przypadkach nagłych. Respite Information Sheet (arkusz informacyjny na temat opieki zastępczej) przedstawia w zarysie różne rodzaje opieki zastępczej i jest dostępny w 18 językach. Można go otrzymać z Migrant Information Centre lub ściągnąć z 6 Are you a carer information about carer support services Czy jesteś opiekunem informacja na temat usług wsparcia dla opiekunów 7

5 Carer support groups Carer support groups provide an opportunity for carers to get together and share information, ideas and concerns. It is an opportunity to have a break, socialise and learn from other carers. Some groups are informal with carers meeting together to support each other. Others are more structured providing information, education, guest speakers and occasional social outings. Some groups are general while others are formed around a particular condition, e.g. mental health issues, disability or frail aged. Some groups are formed for carers from a specific cultural background. Counselling Caring can sometimes make carers feel sad, stressed, guilty, lonely, isolated or exhausted. Sometimes you may have difficulty coping with the caring role or you may have a conflict with your partner or other family members about caring. You may need to seek help from qualified and trained people who can provide emotional support, advice and practical assistance to help you get through difficult times. Counselling can be provided over the telephone or face to face. The counsellor may speak your language or an interpreter can be arranged for free. Grupy wsparcia dla opiekunów Grupy wsparcia dla opiekunów dają opiekunom możliwość wspólnych spotkań i podzielenia się ze sobą informacjami, pomysłami i problemami. Pozwalają im one również odpocząć, udzielić się towarzysko i uczyć od innych opiekunów. Niektóre grupy są nieformalne, gdzie opiekunowie spotykają się by wesprzeć się nawzajem. Inne są bardziej zorganizowane i dostarczają informacji i wiedzy, zapraszają prelegenta i organizują od czasu do czasu wyjścia towarzyskie. Niektóre grupy są ogólne, podczas gdy inne tworzone są wokół określonego schorzenia, np. spraw zdrowia psychicznego, niepełnosprawności lub osób starszych słabego zdrowia. Niektóre grupy tworzone są dla opiekunów określonego pochodzenia kulturowego. Poradnictwo Opiekowanie się może czasami sprawić, że opiekun jest smutny, zestresowany, ma poczucie winy, czuje się samotny, wyizolowany lub wyczerpany. Czasem możesz mieć trudności z radzeniem sobie z rolą opiekuna lub możesz wejść w konflikt na tle opieki ze swoim partnerem lub innym członkiem rodziny. Możesz potrzebować szukać pomocy ze strony wykwalifikowanych i wyszkolonych osób, którzy mogą udzielić ci moralnego wsparcia, porady i praktycznej pomocy w trudnych chwilach. Poradnictwo udzielane jest przez telefon lub osobiście. Psycholog może mówić w twoim języku lub istnieje możliwość zorganizowania bezpłatnie tłumacza. 8 Are you a carer information about carer support services Czy jesteś opiekunem informacja na temat usług wsparcia dla opiekunów 9

6 Financial help Carer Payment is income and assets tested. It is an income support payment. You may qualify for the payment if you provide constant care to the person you care for. You do not have to live with the person you care for to qualify for the payment. Carer Allowance is not income and assets tested. It is an income supplement available to carers. Carer Allowance may be paid in addition to an income support payment or alone. Contact Centrelink on or for more information. The Carer Card gives discounts and benefits for carers in Victoria. It includes benefits on a range of products and services including travel and leisure, education, health, transport and retail. It is free to apply for the card and applications can be made online. Pomoc finansowa Carer Payment (płatność dla opiekunów) zależy od dochodu i majątku. Może ci ona przysługiwać, jeśli zapewniasz stałą opiekę osobie podopiecznej. Nie musisz mieszkać z tą osobą, by być uprawnionym do tej płatności. Carer Allowance (dodatek dla opiekunów) nie zależy od dochodu i majątku. Jest to uzupełnienie dochodu dostępne dla opiekunów. Może być wypłacany w dodatku do płatności wspierającej dochód lub niezależnie. Dodatkowe informacje otrzymać można kontaktując się z Centrelink pod numerem lub na stronie internetowej Carer Card (karta opiekuna) daje zniżki i korzyści opiekunom w Wiktorii. Obejmują one wiele produktów i usług, takich jak podróże i wypoczynek, edukację, zdrowie, transport i sprzedaż detaliczna. O kartę ubiegać się można bezpłatnie, a wnioski składać przez Internet. Dodatkowe informacje otrzymać można kontaktując się z finansowanym przez rząd wiktoriański Carer Card Program (programem karty opiekuna) pod numerem lub na stronie Contact the Victorian government Carer Card Program on or for more information. 10 Are you a carer information about carer support services Czy jesteś opiekunem informacja na temat usług wsparcia dla opiekunów 11

7 How to obtain carer support services? A number of organisations provide information, support and education for carers and the person they look after. If you know the organisation providing the type of service you need, you can contact them directly. Alternatively you may contact one of the following organisations. They will either provide the service you need or connect you with the services in your local area. If you need language assistance, you can request an interpreter for free when you call. Carers Victoria Is the voice for family carers and can provide information and advice, support and counselling, and carer education workshops. Membership and services are free for carers. Visit for more information. Commonwealth Respite and Carelink Centre Hours, 7 Days, in Eastern Metropolitan Region Helps you identify what carers support services are available in your area depending on your needs. The Centre provides short term, after hours and emergency respite. They keep an up to date record of the organisations providing respite care and its availability. They also assist you to access longer term services. Visit for more information. Jak otrzymać usługi wsparcia dla opiekunów? Wiele organizacji służy informacją, wsparciem i edukacją dla opiekunów i osób będących pod ich opieką. Jeżeli znasz organizację świadczącą rodzaj usługi, której potrzebujesz, możesz skontaktować się z nią bezpośrednio. Ewentualnie możesz skontaktować się z następującymi organizacjami. Organizacje te albo zapewnią ci usługę, której potrzebujesz, albo skontaktują cię z usługodawcą w twojej okolicy. Jeżeli potrzebujesz pomocy językowej, możesz poprosić o bezpłatnego tłumacza, kiedy zadzwonisz. Carers Victoria Jest to organizacja reprezentująca opiekunów rodzinnych. Organizacja ta oferuje informacje i porady, wsparcie i poradnictwo oraz warsztaty edukacyjne dla opiekunów. Członkostwo i usługi są bezpłatne dla opiekunów. W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź stronę internetową Commonwealth Respite and Carelink Centre godziny, 7 dni w tygodniu, we Wschodnim Miejskim Rejonie Pomaga ci dowiedzieć się, jakie usługi wsparcia są dostępne w twojej okolicy, w zależności od twoich potrzeb. Ośrodek ten zapewnia opiekę zastępczą na krótki czas, po godzinach i w przypadkach nagłych. Posiada on aktualny wykaz organizacji oferujących opiekę zastępczą i informację o ich dostępności. Pomaga również w uzyskaniu dostępu do usług na czas dłuższy. W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź stronę internetową 12 Are you a carer information about carer support services Czy jesteś opiekunem informacja na temat usług wsparcia dla opiekunów 13

8 Villa Maria Villa Maria carer support service provides carers with information on respite options and services, carer activities, short-term case management, short-term funding options and links into ongoing services in the community. Visit for more information. Direct2Care Provides information about aged care services and carer support services available in the Eastern Region of Melbourne. They make an initial assessment on the phone and referral for local services. Local Councils Local councils may be able to provide help to you and the person you care for. Ask for the Age and Disability Services when you contact your local council. Council s Aged & Disability Services Boroondara City Council Knox City Council Manningham City Council Maroondah City Council Monash City Council Whitehorse City Council Shire of Yarra Ranges Villa Maria Służba wsparcia dla opiekunów Villa Maria oferuje opiekunom informację na temat opcji i usług opieki zastępczej, zajęcia dla opiekunów, zarządzanie przypadkami krótkoterminowymi, opcje finansowania krótkoterminowego oraz skierowania do stałych usług środowiskowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź stronę internetową Direct2Care Służy informacją na temat usług dla osób starszych oraz usług wsparcia dla opiekunów we Wschodnim Rejonie Melbourne. Dokonuje wstępnej oceny przez telefon oraz udziela skierowań do lokalnych usługodawców. Lokalne rady miejskie Lokalne rady miejskie mogą zapewnić pomoc tobie i osobie, którą się opiekujesz. Po skontaktowaniu się ze swoją radą miejską poproś o połączenie z Age and Disability Services. Usługi świadczone przez rady miejskie dla osób starszych i niepełnosprawnych Boroondara City Council Knox City Council Manningham City Council Maroondah City Council Monash City Council Whitehorse City Council Shire of Yarra Ranges Are you a carer information about carer support services Czy jesteś opiekunem informacja na temat usług wsparcia dla opiekunów 15

9 MIGRANT INFORMATION CENTRE eastern melbourne A.B.N W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy skontaktowa si z: Adres: Telefon: Faks: Strona internetowa: This Eastern Metropolitan Region Community Partners Program was funded by the Australian Government Department of Health and Ageing under the Community Partners Program. This information booklet was developed by the Migrant Information Centre (Eastern Melbourne) and supported by Carers Victoria, EMR CALD Aged Care Network Carers Working Group and National Respite for Carers Program Network. Printed 2011

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

Wkrótce przechodzisz, lub jesteś już na emeryturze?

Wkrótce przechodzisz, lub jesteś już na emeryturze? POLISH Wkrótce przechodzisz, lub jesteś już na emeryturze? Lipiec 2013 Niniejsza broszura zawiera informacje na temat płatności i usług, jakie oferujemy starszym Australijczykom. Może ci przysługiwać otrzymanie

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna i społeczna w Twoim rejonie

Opieka zdrowotna i społeczna w Twoim rejonie NEWRY AND MOURNE HSS TRUST Opieka zdrowotna i społeczna w Twoim rejonie (How to Obtain Health and Social Care Services in Your Area) Przewodnik pacjenta Ostatnie uaktualnienie: styczeń 2005 TEL. W NAGŁYCH

Bardziej szczegółowo

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju?

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? 1 Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kra ju?

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work English Health care for people coming to Scotland to work Polish / Polski Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji In Scotland, most health care is provided by the National Health

Bardziej szczegółowo

Victims of Crime. support and advice. Ofiary przestępstw. wsparcie i porady

Victims of Crime. support and advice. Ofiary przestępstw. wsparcie i porady Victims of Crime support and advice Ofiary przestępstw wsparcie i porady Polish 3 The police will pass information about you to Victim Support so that they can offer you help and support, unless you ask

Bardziej szczegółowo

Devon Strategic Partnership. Praca Working

Devon Strategic Partnership. Praca Working Devon Strategic Partnership Praca Working Zezwolenie na pracę Obywatele Wielkiej Brytanii oraz pozostałych państw Unii Europejskiej nie potrzebują zezwolenia na pracę w Zjednoczonym Królestwie. Pewne ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Community Welcome Pack

Community Welcome Pack Community Welcome Pack East Ethnic Support Network East Housing Executive District Office March 2011 Local services directory Katalog lokalnych usług Polish/Polski/English Witamy w naszej społeczności

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy,

O nas. About us. Dear Colleagues, Dear Partners, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Szanowni Państwo, Drodzy Partnerzy, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk informator na temat 7. edycji Programu Partnerskiego Addvantage. Od samego początku program Addvantage ma za zadanie wspierać Państwa

Bardziej szczegółowo

aby chciało się chcieć...a desire to change...

aby chciało się chcieć...a desire to change... aby chciało się chcieć...a desire to change... Realizatorem projektu UDA-POKL.07.02.01-04-099/12-00 jest: Instytucja Szkoleniowa La Soleil PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

PENNY. Saved NIEMOŻLIWE! Zmieniamy nasz system komputerowy. Apel o nominacje do Rady Dyrektorów. Jeszcze tego nie spróbowałeś?

PENNY. Saved NIEMOŻLIWE! Zmieniamy nasz system komputerowy. Apel o nominacje do Rady Dyrektorów. Jeszcze tego nie spróbowałeś? Jesień 2012 PENNY Saved Zmieniamy nasz system komputerowy Od 1 listopada 2012r. będziemy pracować na nowym systemie komputerowym, który umożliwi nam poszerzenie wachlarza naszych usług. Zmieni się wygląd

Bardziej szczegółowo

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Form 1419 POL POLISH Informacje o tym formularzu Uwaga Przed wypełnieniem wniosku należy uważnie przeczytać następujące

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY. SYLWESTER W MANCHESTER Str. 2. Skup samochodów uszkodzonych bez opłat. tel. 07977333355 thomas.jasiakiewicz@gmail.com

KONTAKTY. SYLWESTER W MANCHESTER Str. 2. Skup samochodów uszkodzonych bez opłat. tel. 07977333355 thomas.jasiakiewicz@gmail.com Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny Polonii w Północnej Anglii i Walii Free monthly - Contact Newspaper - for Polish Peoples in North England and Wales KONTAKTY NR.6 Listopad 2014 GDZIE NA IMPREZE-GDZIE

Bardziej szczegółowo

Pieniądze, banki i rachunki Money, Banks & Bills

Pieniądze, banki i rachunki Money, Banks & Bills Devon Strategic Partnership Pieniądze, banki i rachunki Money, Banks & Bills Waluta Wielka Brytania nie jest częścią strefy euro i nadal stosuje swoją własną walutę funta szterlinga. Currency The UK is

Bardziej szczegółowo

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations

A guide to improving energy efficiency in the social housing stock, organisations Ciepło Affordable w przystępnych Warmth for cenach all Podręcznik poprawy efektywności energetycznej w zasobach budownictwa socjalnego, przeznaczony dla zarządców A guide to improving energy efficiency

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS WSTĘP INTRODUCTION 4 WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING 9 BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING 27 MOBILNOŚĆ MOBILITY 39 KOMFORT COMFORT 47 NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS 57 WSTĘP / INTRODUCTION Dawniej świat

Bardziej szczegółowo

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE

PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej PRACA W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE Poznaj swoje prawa i obowiãzki Przewodnik dla pracowników z Polski przygotowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT

PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT EDITO «Klucz do integracji» Niniejsza broszura zawiera kilka

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

wygodne, sprawne i szybkie zarządzanie Twoimi pieniędzmi

wygodne, sprawne i szybkie zarządzanie Twoimi pieniędzmi UsłUgi internetowe wygodne, sprawne i szybkie zarządzanie Twoimi pieniędzmi Bankowość internetowa Płatność rachunków Dodatkowe systemy zabezpieczenia Zapobieganie oszustwom internetowym 1 800 297-2181

Bardziej szczegółowo

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa

Artur Kowalski. Moduł. Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1. Jednostka modułowa Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach i elektronicznych 311410.M1 elektrycznych Jednostka modułowa Posługiwanie się językiem obcym w branży mechatronicznej 311410.M1. J3 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

ontario.ca/seniors Informator Programów oraz Usług dla Seniorów w Prowincji Ontario

ontario.ca/seniors Informator Programów oraz Usług dla Seniorów w Prowincji Ontario ontario.ca/seniors Informator Programów oraz Usług dla Seniorów w Prowincji Ontario Premier of Ontario - Première ministre de l Ontario ORĘDZIE PREMIERA W imieniu Rządu w Ontario, serdecznie witam wszystkich,

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska

Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Raport z badania zrealizowanego przez TNS Polska Grudzień 2012 Badanie satysfakcji inwestorów z usług Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo