Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS)."

Transkrypt

1 Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają AoS, zaś decyduje, kto może zostać assurerem. Jeżeli zostałeś poproszony o zostanie assurerem, możemy udzielić Ci pomocnych informacji. Każdy potencjalny assurer musi odbyć z nami rozmowę. Jeżeli przybył eś do Australii w ramach AoS, oznacza to, że Twój assurer jest zobowiązany utrzymywać Cię w Australii przez dwa lub 10 lat, w zależności od rodzaju wizy. Zazwyczaj w czasie objęcia umową AoS ani Ty, ani osoby pozostające na Twoim utrzymaniu nie mogą ubiegać się o świadczenia z Centrelink. Czym jest Assurance of Support? AoS to umowa prawna zawarta między australijskim rezydentem lub organizacją (assurerem) a Australian Government (rządem australijskim). Assurer wyraża zgodę na utrzymywanie migranta (assuree), aby ten nie musiał korzystać ze świadczeń z Centrelink. Assurer zgadza się również spłacić wszelkie podlegające zwrotowi świadczenia z budżetu państwa, które zostały wypłacone assuree w okresie umowy AoS. Świadczenia na dzieci assuree również mogą podlegać zwrotowi w ramach umowy (patrz niżej). Decydujemy, kto może zostać assurerem, szacując jego zdolność finansową do zapewnienia utrzymania. Przed złożeniem wniosku o zostanie assurerem musisz rozważyć, czy jesteś w stanie dotrzymać prawnych i finansowych zobowiązań, wynikających z zapewnienia AoS. Okres obowiązywania AoS może obowiązywać przez okres dwóch lub 10 lat, w zależności od rodzaju przyznanej wizy. Jeżeli assuree przebywa w Australii, AoS zaczyna obowiązywać od daty przyznania nowej wizy. Jeżeli assuree przebywa poza granicami Australii, AoS rozpoczyna się od daty jego przybycia do Australii. Umowa AoS pozostaje w mocy przez cały okres, na który została zawarta, nawet jeśli nastąpi rozpad relacji między assurerem a assuree. Świadczenia podlegające zwrotowi W okresie obowiązywania AoS możemy zapewnić assuree wsparcie finansowe, jeżeli assurer nie jest w stanie zapewnić mu tego wsparcia lub jeżeli jego przyjęcie przez assuree byłoby nieuzasadnione. Przedtem przeprowadzamy zazwyczaj rozmowę zarówno z assurerem, jak i z assuree. Wypłacone na rzecz assuree świadczenia podlegające zwrotowi muszą zostać nam zwrócone przez assurera. Należą do nich: Austudy Payment (zasiłek Austudy) Newstart Allowance (zasiłek Newstart) PAGE 1 OF 3

2 Parenting Payment (Partnered) (zasiłek dla wychowujących dzieci z partnerem) Parenting Payment (Single) (zasiłek dla samotnie wychowujących dzieci) Sickness Allowance (zasiłek chorobowy) Special Benefit (zasiłek specjalny) Widow Allowance (renta wdowia) Youth Allowance (zasiłek dla młodzieży) Świadczenia dodatkowe, takie jak Rent Assistance (dodatek czynszowy) i Crisis Payment (zasiłek w sytuacjach kryzysowych), również mogą podlegać zwrotowi. Gwarancje bankowe Niektóre umowy AoS wymagają gwarancji bankowej, wydawanej przez Commonwealth Bank of Australia. Jest to konieczne, gdy assurerem jest organizacja lub gdy przepisy migracyjne wymagają zabezpieczenia. Assurer musi wówczas utworzyć depozyt terminowy na kwotę gwarancji bankowej. Prosimy nie występować o gwarancję bankową, dopóki jej nie zażądamy. Gwarancja bankowa może zostać wykorzystana na spłatę długu wynikłego z pobierania świadczeń podlegających zwrotowi w okresie obowiązywania AoS. Jeżeli gwarancja bankowa nie pokryje całej należnej nam kwoty, wykorzystamy uprawnienia do odzyskiwania długów, jakie daje nam Social Security Act 1991, w celu odzyskania należności od assurera. Może to oznaczać wszczęcie postępowania sądowego. Ile wynosi gwarancja bankowa? W przypadku umowy AoS trwającej dwa lata, kwota gwarancji bankowej wynosi dolarów na jedną osobę dorosłą, a dolarów, jeżeli wniosek wizowy obejmuje dwie osoby dorosłe. W przypadku umowy AoS trwającej dziesięć lat, kwota ta wynosi dolarów na jedną osobę dorosłą, a dolarów, jeżeli wniosek wizowy obejmuje dwie osoby dorosłe. W przypadku gdy assurerem jest organizacja, gwarancja bankowa wynosi dolarów dla AoS trwającej dwa lata, zaś dolarów dla AoS trwającej 10 lat, niezależnie czy obejmuje ona jedną czy dwie osoby. Aby uzyskać więcej informacji zadzwoń do nas pod numer * odwiedź naszą stronę internetową humanservices.gov.au skontaktuj się z Department of Immigration and Citizenship pod numerem * odwiedź stronę internetową Department of Immigration and Citizenship: immi.gov.au Aby rozmawiać z nami w języku polskim zadzwoń pod numer * Informacje w języku polskim można także znaleźć na naszej stronie internetowej: humanservices.gov.au PAGE 2 OF 3

3 Zastrzeżenie Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają służyć jedynie jako wskazówki na temat świadczeń i usług. Są one aktualne w czerwcu 2012 roku. Jeżeli korzystasz z niniejszej publikacji po tej dacie, skontaktuj się z nami, aby sprawdzić czy dane są nadal aktualne. *Opłaty za połączenia z telefonów stacjonarnych z numerami Department of Immigration and Citizenship zaczynającymi się od cyfr 13 wahają się w zależności od operatora. Opłaty za połączenia z aparatów publicznych i telefonów komórkowych są naliczane według wyższej taryfy. PAGE 3 OF 3

4 Assurance of Support Some migrants need to get an Assurance of Support (AoS) before their visa to live in Australia can be granted. The Department of Immigration and Citizenship determines which visa applications need an AoS and the decides who can be an assurer. If you have been asked to become an assurer, we can assist you with information. All potential assurers need to have an interview with us. If you arrived in Australia under an AoS, it means your assurer is required to support you in Australia for two or 10 years, depending on your visa type. Generally, you and your dependants cannot claim Centrelink payments while covered by an AoS agreement. What is an Assurance of Support? An AoS is a legal agreement between an Australian resident or organisation (the assurer) and the Australian Government. The assurer agrees to support the migrant (the assuree), so they don t have to rely on Centrelink payments. The assurer also agrees to repay any recoverable government payments paid to the assuree during the AoS period. Support for any children of the assuree may also be recoverable under the agreement (see below). We decide who can be an assurer by assessing the assurer s financial capacity to provide support. Before applying to become an assurer, you should consider whether you are able to meet the legal and financial obligations of providing an AoS. Period of coverage An AoS can be for a period of two or 10 years, depending on the type of visa granted. If the assuree is in Australia, the AoS will start from the date the new visa is granted. If the assuree is not in Australia, the AoS will start from the date the assuree arrives in Australia. The AoS remains in force for the full period even if there is a breakdown in the relationship between the assurer and the assuree. Recoverable payments We may provide financial support to an assuree during the period of an AoS if the assurer cannot provide support or it s unreasonable for the assuree to accept support. Before doing this, we ll usually speak to both the assurer and assuree. Recoverable payments made to the assuree must be repaid to us by the assurer. These include: Austudy Payment Newstart Allowance Parenting Payment (Partnered) Parenting Payment (Single) Sickness Allowance Special Benefit Widow Allowance Youth Allowance. Additional payments such as Rent Assistance and Crisis Payment may also be recoverable. CO PAGE 1 OF 2

5 Bank guarantees Some AoS agreements require a bank guarantee issued by the Commonwealth Bank of Australia. This is necessary if the assurer is an organisation or when security is required by the migration rules. The assurer will need to lodge a term deposit for the amount of the bank guarantee. You must not arrange the bank guarantee until requested to do so by us. The bank guarantee may be used for debts caused by recoverable payments during the AoS period. If the bank guarantee doesn t cover the total amount, we ll use our debt recovery powers (under the Social Security Act 1991) to recover the balance from the assurer. This may include taking court action. How much is the bank guarantee? For a two year AoS, the bank guarantee amount is $5000 for one adult and $7000 where there are two adults on the same visa application. For a ten year AoS, the amount is $ for one adult and $ if there are two adults on the same visa application. Where the assurer is an organisation, the bank guarantee is $ for a two year AoS and $ for a 10 year AoS, regardless of whether there are one or two adults covered by the assurance. For more information call us on * visit our website at humanservices.gov.au contact the Department of Immigration and Citizenship on * visit the Department of Immigration and Citizenship s website at immi.gov.au To speak to us in a language other than English, call *. Information in other languages can also be found on our website at humanservices.gov.au Disclaimer The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services. This information is accurate as at June If you use this publication after that date, please check with us that the details are current. *Charges for calls from your home phone to the department s 13 numbers vary depending on your telephone service provider. Calls from public and mobile phones are charged at a higher rate. C PAGE 2 OF 2

Wkrótce przechodzisz, lub jesteś już na emeryturze?

Wkrótce przechodzisz, lub jesteś już na emeryturze? POLISH Wkrótce przechodzisz, lub jesteś już na emeryturze? Lipiec 2013 Niniejsza broszura zawiera informacje na temat płatności i usług, jakie oferujemy starszym Australijczykom. Może ci przysługiwać otrzymanie

Bardziej szczegółowo

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and Poland on Social Security Informacje na temat ubiegania się o australijską rentę starczą na podstawie Umowy między Australią

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work

Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji. Health care for people coming to Scotland to work English Health care for people coming to Scotland to work Polish / Polski Opieka zdrowotna dla osób przybyłych z zagranicy do pracy w Szkocji In Scotland, most health care is provided by the National Health

Bardziej szczegółowo

MOD. Income and assets Dochód i majątek. Purpose of this form Przeznaczenie niniejszego formularza. Your partner Pani/Pana partner/ka

MOD. Income and assets Dochód i majątek. Purpose of this form Przeznaczenie niniejszego formularza. Your partner Pani/Pana partner/ka Income and assets Dochód i majątek IA Your partner partner/ka MOD For more information By uzyskać dodatkowe informacje What else you will need to provide Co jeszcze należy dostarczyć Purpose of this form

Bardziej szczegółowo

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna

1419 POL. Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Application for a Visitor visa Tourist stream Wniosek o wizę wjazdową kategoria turystyczna Form 1419 POL POLISH Informacje o tym formularzu Uwaga Przed wypełnieniem wniosku należy uważnie przeczytać następujące

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more

Polish and Eastern European Playgroup. Polska i Wschodnioeuropejska grupa zabaw dla dzieci. How to find out more Nawet jeżeli nie znasz dobrze angielskiego i tak możesz zadzwonić pod powyższe numery telefonów i poprosić o pomoc tłumacza. Z pewnością otrzymasz telefon zwrotny i pomoc tłumacza. Możesz też zadzwonić

Bardziej szczegółowo

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju?

Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? 1 Living & working in Ireland What you need to know about this new country? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kraju? Życie i praca w Irlandii Co powinieneś wiedzieć o nowym kra ju?

Bardziej szczegółowo

Karta Kredytowa Citi Simplicity. Najczęściej. zadawane pytania. Frequently Asked Questions. 042015/DM

Karta Kredytowa Citi Simplicity. Najczęściej. zadawane pytania. Frequently Asked Questions. 042015/DM ? Najczęściej Karta Kredytowa Citi Simplicity zadawane pytania. Frequently Asked Questions. 042015/DM Spis treści Table of Contents Rachunek karty 4 Oprocentowanie i odsetki 6 Opłaty 8 Spłata karty 12

Bardziej szczegółowo

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE (UPDATED PUBLICATION IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE) UAKTUALNIONY

Bardziej szczegółowo

Czy jesteğ opiekunem? Are you a carer? Information about Carer Support Services. English / Polish

Czy jesteğ opiekunem? Are you a carer? Information about Carer Support Services. English / Polish Czy jesteğ opiekunem? Are you a carer? Information about Carer Support Services English / Polish Are you a carer? Are you looking after someone who is frail aged or with a disability, mental illness, dementia,

Bardziej szczegółowo

Powszechnym programie przydziałów (Common Selection Scheme)

Powszechnym programie przydziałów (Common Selection Scheme) Powszechnym programie przydziałów (Common Selection Scheme) Bi-lingual Polish English version Niniejsza broszura zawiera podsumowanie zasad stosowanych podczas oceniania potrzeb wnioskodawców oraz przydziałów

Bardziej szczegółowo

Termin wydania decyzji nie zależy od nas, lecz od amerykańskiego Urzędu Skarbowego.

Termin wydania decyzji nie zależy od nas, lecz od amerykańskiego Urzędu Skarbowego. Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie możliwością zwrotu podatku z USA za naszym pośrednictwem. Warunkiem otrzymania zwrotu podatku jest dostarczenie przez klienta wszystkich kart podatkowych

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

ABOUT TARGET ACCOUNTING INFORMACJA O TARGET ACCOUNTING

ABOUT TARGET ACCOUNTING INFORMACJA O TARGET ACCOUNTING Employment Tribunal Service Enquiry Line (Infolinia służb kolegium do spraw zatrudnienia), odpowiednik polskiego sądu pracy. Tu wnosimy skargi na nieuczciwych pracodawców, nieuzasadnione zwolnienia czy

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

NatWest Welcome Account Current Account with Debit Card plus Money Transfer Account with Money Transfer Card. Wniosek o otwarcie konta

NatWest Welcome Account Current Account with Debit Card plus Money Transfer Account with Money Transfer Card. Wniosek o otwarcie konta Wniosek o otwarcie konta Konto NatWest Welcome Konto NatWest Welcome zawiera Konto Osobiste NatWest Welcome z kartą debetową oraz Konto do Przelewu Pieniędzy z kartą do przelewu pieniędzy Application Form

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK)

d d m m y y y y Please make payable to: Home Office Account No. Sort code Cheque No. Or please debit my Visa MasterCard Delta Maestro (UK) Form WRS Version 01/2008 Payment Slip Single Application For multiple applications please use the WRS multiple payment slip Section A: Contact details of the person paying for the application 1 Title Mr

Bardziej szczegółowo

07786 392886 07786 392886 www.euwelcome.org

07786 392886 07786 392886 www.euwelcome.org Przewodnik ten został przygotowany przez projekt EU Welcome z pomocą Urzędu Miasta Southampton. EU Welcome istnieje po to, by pomagać w integracji osób pochodzących z nowych krajów Unii Europejskiej, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Karta Korporacyjna. Business TravelwInsurance

Karta Korporacyjna. Business TravelwInsurance Polish English Print Karta Korporacyjna American Express American CorporateExpress Card Ubezpieczenie podróży Business TravelwInsurance Section Sekcja 1. 1. Warunki Terms and ubezpieczenia conditions of

Bardziej szczegółowo

Karty Korporacyjnej American Express

Karty Korporacyjnej American Express POLISH ENGLISH PRINT Your Insurance Dokumentacja Documentation for ubezpieczeniowa the American Express dotycząca Zielonej Green Card Corporate Karty Korporacyjnej American Express Zawiera: 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

EXPERIENCE GREECE PROGRAM

EXPERIENCE GREECE PROGRAM EXPERIENCE GREECE PROGRAM Application Form Personal Details: Last Name: First Name: Middle Name: Gender: Date of Birth (dd/mm/yyyy): City of Birth: Country of Citizenship: Passport number: Country of Legal

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A.

Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Wersja polska English version Instrukcja użytkownika Portalu e-klient dla klientów MetLife TUnŻiR S.A. Instrukcja ułatwi pierwsze

Bardziej szczegółowo

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job,

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job, Na zakończenie Finally EU Welcome pomaga wszystkim obywatelom krajów Unii Europejskiej, którzy mieszkają i pracują w Southampton i okolicach. Prowadzimy regularne wieczory porad i służymy pomocą także

Bardziej szczegółowo

ATTENDANCE POLICY. Holmer C of E Academy

ATTENDANCE POLICY. Holmer C of E Academy ATTENDANCE POLICY Introduction: At we encourage all members of the school to aim for excellence. For our children to gain the greatest benefit from their education it is vital that they attend regularly

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Regulamin świadczenia usług PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Terms and Conditions BANK TRANSFERS AND BILL PAYMENTS ON-LINE These Terms and Conditions govern the on-line money transfer

Bardziej szczegółowo