Umowa nr... o Akceptację kart ( Umowa ) zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr... o Akceptację kart ( Umowa ) zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:"

Transkrypt

1 Umowa nr... o Akceptację kart ( Umowa ) zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Elavon Financial Services Limited z siedzibą w Loughlinstown, hr. Dublin, Republika Irlandii, działającym poprzez: Elavon Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , kapitał zakładowy Elavon Financial Services Limited: ,00 euro, kapitał docelowy Elavon Financial Services Limited: ,00 euro, zwanym dalej Elavon lub Agentem Rozliczeniowym, reprezentowanym przez: 1)... nr PESEL..., legitymującego (-cą) się dokumentem tożsamości (seria, numer)... 2)... nr PESEL..., legitymującego (-cą) się dokumentem tożsamości (seria, numer)... oraz Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego... adres: ul. Barbary 21 A., Katowice... numer NIP: ; numer REGON: , zwanym w dalszej treści Umowy Akceptantem lub Dostawcą usług, reprezentowanym przez: 1)... ; 2).... oraz mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , REGON , NIP , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień r. wynosi złote, zwanym dalej Bankiem rozliczeniowym, reprezentowanym przez: 1)... ; 2).... zwanymi dalej łącznie Stronami lub rozłącznie Stroną PREAMBUŁA W związku z faktem, iż: a) Bank rozliczeniowy jest jedną ze stron umowy na Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (dalej system ŚKUP") zawartej w dniu 9 stycznia 2012 r. (dalej Umowa ŚKUP ), w ramach której zobowiązany jest do zapewnienia akceptacji transakcji płatności bezgotówkowych za usługi publiczne w ramach systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych, dokonywanych kartami płatniczymi w Stacjonarnych Automatach Doładowania Kart (dalej SADK ), Punktach Obsługi Pasażera (dalej POP ) i Punktach Obsługi Klienta (dalej POK ), b) na mocy osobnych umów i oświadczeń Bank rozliczeniowy działający w imieniu własnym i w imieniu osób trzecich zapewnia Akceptanta, że dostarczone przez nich rozwiązania technologiczne w ramach systemu ŚKUP będą umożliwiały Akceptantowi wypełnienie jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym 4 ust. 1 i 3, Umowa_IntPlus_1107

2 c) Bank rozliczeniowy na mocy odrębnej umowy zawartej z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach (jako organizatorem systemu ŚKUP) i w terminach z niej wynikających, będzie przekazywał środki pieniężne otrzymane od Agenta Rozliczeniowego na podstawie Umowy na rachunek Akceptanta. Strony zawierają Umowę o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem Umowy jest współpraca stron w zakresie zapewnienia przyjmowania płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych (zwanych dalej Kartami ) za usługi publiczne oferowane w ramach systemu ŚKUP w SADK oraz POP i POK ( Akceptacja kart ). 2. Elavon jest w pełni uprawniony do świadczenia usług będących przedmiotem Umowy, ponieważ posiada status agenta rozliczeniowego w rozumieniu przepisów prawa oraz jest członkiem głównym Organizacji Kart Płatniczych Visa i MasterCard. 3. W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, w kwestiach związanych z bieżącą realizacją Umowy Strony zgadzają się na bezpośrednie kontakty pomiędzy Elavon i Akceptantem. 4. Funkcję Agenta Rozliczeniowego w zakresie akceptacji i rozliczania płatności bezgotówkowych kartami płatniczymi będzie pełnił Elavon, działający w tym zakresie na gruncie Umowy ŚKUP jako podwykonawca Banku, co nie zwalnia Banku rozliczeniowego z prawidłowego wykonania w szczególności zobowiązań agenta rozliczeniowego z tytułu Umowy ŚKUP wobec Dostawcy usług. 5. Akceptacja Kart na podstawie Umowy będzie dokonywana w SADK bezobsługowo (automatycznie), natomiast w przypadku POP i POK przy udziale personelu POP i POK. 6. Usługi świadczone przez Elavon obejmują wydzierżawienie i obsługę Terminali w POP. Usługi świadczone przez Elavon nie obejmują dzierżawy i obsługi Terminali w POK. Zasady dzierżawy i obsługi Terminali w POK zostały określone w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Bankiem rozliczeniowym i Elavon. Bank rozliczeniowy i Elavon zezwalają na nieodpłatne korzystanie przez Akceptanta w ramach niniejszej Umowy z Terminali w POK dzierżawionych przez Bank rozliczeniowy na podstawie odrębnej umowy wskazanej w zdaniu poprzednim. 7. Umowa zawierana jest w celu wykonania Umowy z dnia 9 stycznia 2012 r. na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych, zawartej pomiędzy Akceptantem a Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie i Bankiem rozliczeniowym. Umowa nie wyłącza oraz nie ogranicza zasad odpowiedzialności określonych w Umowie z dnia 9 stycznia 2012 r., którą należy traktować, jako nadrzędną (poprzez nadrzędność należy rozumieć regułę interpretacyjną, że w przypadkach, które będą wymagać interpretacji należy kierować się zobowiązaniami wynikającymi z umowy z dnia r.). 2 Postanowienia dotyczące SADK 1. Załącznik nr 1 do Umowy zawiera Ogólne Warunki Świadczenia Usług w SADK oraz Przewodnik dla Akceptantów SADK. Ogólne Warunki Świadczenia Usług w SADK ( Warunki SADK ) regulują m.in. szczegółowe zasady współpracy między Akceptantem a Elavon, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy oraz zawierają definicje pojęć używanych w Umowie w tym określenie Przewodnika dla Akceptantów SADK. Przewodnik dla Akceptantów SADK będzie mieć zastosowanie jedynie w zakresie części A.I A.IV, A.IV.2 A.IV.4, B.5, C.I, C.III C.V, D, F oraz G. 2. Załącznik nr 2 do Umowy ( Formularz Firmy ), wypełniany i podpisywany przez Akceptanta i Elavon, określa w szczególności dane dotyczące Akceptanta uznawane przez Elavon za niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. 3. Załącznik nr 3 do Umowy (zunifikowany Formularz punktu ), wypełniany i podpisywany przez Bank rozliczeniowy, Akceptanta oraz Elavon, określa w szczególności dane dotyczące lokalizacji SADK, w których będzie odbywać się Akceptacja kart, uznawane przez Elavon za niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Ponadto Formularz punktu określa w szczególności: a) formę, termin i tryb rozliczenia Transakcji oraz uznania Rachunku Banku rozliczeniowego Środkami Rozliczeniowymi, jak również numer Rachunku Banku rozliczeniowego, b) Organizacje Kart Płatniczych obsługiwanych przez Elavon. 4. Akceptant składając podpis pod treścią załączników, o których mowa w ust. 2-3, potwierdza prawdziwość i aktualność zawartych w nich danych pochodzących od Akceptanta. 5. Akceptant zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych, o których mowa w ust Akceptant ponosi odpowiedzialność z tytułu niedochowania należytej staranności w zakresie wykonania powyższego zobowiązania. 6. Na podstawie Umowy Akceptant będzie mieć możliwość bezobsługowego przyjmowania płatności przy użyciu Kart wyłącznie Międzynarodowych Organizacji Płatniczych obsługiwanych przez Elavon.

3 3 Postanowienia dotyczące POP i POK 1. Załącznik nr 4 do Umowy zawiera Ogólne Warunki Świadczenia Usług w POP i POK oraz Przewodnik dla Akceptantów POP i POK. Ogólne Warunki Świadczenia Usług w POP i POK ( Warunki POP i POK ) regulują m.in. szczegółowe zasady współpracy między Stronami, oraz zawierają definicje pojęć używanych w Umowie w tym określenie Przewodnika dla Akceptantów POP i POK. 2. Załącznik nr 2 do Umowy ( Formularz Firmy ), wypełniany i podpisywany przez Akceptanta i Elavon, określa w szczególności dane dotyczące Akceptanta uznawane przez Elavon za niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. 3. Załącznik nr 3 do Umowy ( Zunifikowany Formularz punktu ), wypełniany i podpisywany przez Bank rozliczeniowy, Akceptanta oraz Elavon określa w szczególności dane dotyczące placówki Akceptanta upoważnionej do Akceptacji kart w POP i POK, uznawane przez Elavon za niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy, przy czym każda placówka Akceptanta, wyznaczona przez Akceptanta do Akceptacji kart posiada odrębny Formularz Punktu. Formularz punktu w zakresie POP wypełni Dostawca usług, natomiast Formularz punktu w zakresie POK sporządzi i wypełni Bank rozliczeniowy. Ponadto Formularz punktu określa w szczególności: a) formę, termin i tryb rozliczenia Transakcji oraz uznania Rachunku Banku rozliczeniowego Środkami Rozliczeniowymi; b) Organizacje Kart Płatniczych obsługiwanych przez Elavon. 4. Akceptant składając podpis pod treścią załączników, o których mowa w ust. 2-3 potwierdza prawdziwość i aktualność zawartych w nich danych pochodzących od Akceptanta (w zakresie POP). Bank rozliczeniowy składając podpis pod treścią załącznika, o których mowa w ust. 3, potwierdza prawdziwość i aktualność zawartych w nich danych pochodzących od Banku rozliczeniowego (w zakresie POK). 5. Akceptant oraz Bank zobowiązani są do bieżącego aktualizowania danych, o których mowa w ust Akceptant oraz Bank ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu niedochowania należytej staranności w zakresie wykonania powyższego zobowiązania. 6. Bank rozliczeniowy ponosi wobec Elavon pełną odpowiedzialność za wszelkie działania Akceptanta realizowane w POK, na podstawie Umowy lub za zaniechania tzn. działania, które nie zostały zrealizowane w POK, pomimo takiego obowiązku wynikającego z Umowy. Strony uzgadniają, że w tym zakresie wyłączona jest odpowiedzialność Akceptanta wobec Elavon. Postanowienia dotyczące SADK, POP i POK 4 Wymogi/standardy bezpieczeństwa 1. Zgodnie z Regulacjami Kartowymi Visa oraz Mastercard, obowiązującymi wszystkich akceptantów, Akceptant jest obowiązany zachować zgodność ze standardami bezpieczeństwa danych w branży kart płatniczych, tzw. Payment Card Industry Data Security Standard ( PCI-DSS ), czyli ze standardami PCI-DSS, określonymi przez Sieci Płatnicze, wskazanymi Akceptantowi w punkcie 17 (i) w Części A Warunków oraz w Części C Warunków. Obowiązujące na chwilę zawarcia niniejszej Umowy standardy PCI-DSS dostępne są na stronie internetowej [https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/documents.php]. 2. Akceptant zobowiązany jest do zachowania zgodności z wymogami bezpieczeństwa systemów płatniczych odnoszących się do aplikacji płatniczych, tzw. Payment Card Industry Payment Application Data Security Standard ("PCI PA DSS ), stosując aplikację płatniczą (software używany w procesie płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych) dostarczoną przez Stronę Trzecią, tzw. value added re-seller ( VAR ), która będzie spełniać wymogi PCI PA DSS. Obowiązujące na chwilę zawarcia niniejszej Umowy standardy PCI PA DSS dostępne są na stronie internetowej [https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/documents.php]. 3. Bank rozliczeniowy jest zobowiązany wobec Akceptanta do niezwłocznego poinformowania Akceptanta o zmianach standardów określonych w ust. 1 i 2, przepisów prawa i Regulacji Kartowych, o ile zmiany takie będą miały wpływ na wykonywanie przez Akceptanta niniejszej Umowy. Obowiązek ten będzie wykonywany w imieniu Banku rozliczeniowego przez Elavon, który Umową zobowiązuje się do realizacji tegoż. 4. Bank rozliczeniowy ponosi wobec Akceptanta odpowiedzialność za zachowanie standardów bezpieczeństwa o których mowa w ust. 1, w POK oraz za zachowanie standardów bezpieczeństwa o których mowa w ust. 2 w SADK, POP i POK. 5 Zakres dodatkowych usług 1. Akceptant nie będzie korzystać z usługi imerchantconnect. Dane raportowe będą przekazywane Akceptantowi codziennie, w formie uzgodnionej między Stronami. 2. Akceptant nie będzie korzystać z usługi DCC.

4 3. Akceptant nie będzie korzystać z usługi Cashback. 6 Obowiązek informacyjny 1. Akceptant w zakresie POP i SADK a Bank rozliczeniowy w zakresie POK zobowiązuje się do rzetelnego, zgodnego z prawdą podawania danych określonych w Formularzu Punktu, Formularzu Firmy lub innych danych, których przekazania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może domagać się Elavon, pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej jeżeli podanie nieprawdziwych lub nierzetelnych danych będzie wynikiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Akceptanta lub Banku rozliczeniowego. 2. Dane [adresowe] punktów POP i SADK oraz POK zawiera Załącznik nr 3 do Umowy ( Formularz punktu ). 3. Akceptant oświadcza, że w okresie ostatnich 12 miesięcy nie została rozwiązana z nim jakakolwiek umowa dotycząca Akceptacji kart przez innych agentów rozliczeniowych z powodów związanych z nadużyciami lub przestępstwami kartowymi, przy czym Elavon zastrzega sobie prawo do weryfikacji tej informacji. 7 Rozliczenia 1. Elavon po otrzymaniu danych o Transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 7(j)-(k) Warunków SADK oraz Warunków POK i POP będzie przelewał na Rachunek Banku rozliczeniowego, wskazany w Załączniku nr 3 do Umowy Formularz Punktu, pełną kwotę Środków Rozliczeniowych z tytułu Transakcji w sposób i terminie wskazanym w Formularzu Punktu, przy czym Elavon będzie uprawniony do potrącenia ze Środków Rozliczeniowych tylko i wyłącznie kwot Reklamacji, zwrotów oraz korekt, przy czym potrącenie nastąpi zgodnie z postanowieniami punktu 7 (n) i (o) oraz 9 (c) części A Warunków SADK oraz Warunków POK i POP. Uznanie Rachunku Banku rozliczeniowego stanowi spełnienie świadczenia Elavon w stosunku do Akceptanta dotyczącego przekazania Środków Rozliczeniowych, do wysokości, do której to uznanie nastąpiło. Postanowienie niniejszego ust. 1 nie naruszają uprawnień Elavon wskazanych w punkcie 10 Warunków SADK oraz punkcie 10 Warunków POK i POP. 2. Przelew, o którym mowa w ust. 1, będzie dokonywany w następnym dniu roboczym po otrzymaniu danych o Transakcji przez Elavon. W przypadku Transakcji z piątku, soboty, niedzieli/dni świątecznych, przelew będzie realizowany w poniedziałek lub w pierwszy dzień roboczy po dniu świątecznym. 3. Bank rozliczeniowy dokona rozliczenia otrzymanych od Elavon Środków Rozliczeniowych z tytułu transakcji pomiędzy poszczególne podmioty, którym są one należne i wykona przelewy na rachunki bankowe tych podmiotów, zgodnie z zapisami Umowy o warunki korzystania ze ŚKUP i rozliczania Dostawców (U1). 8 Prowizje i opłaty 1. Akceptant nie jest zobowiązany do uiszczenia prowizji za usługi świadczone przez Elavon w ramach niniejszej Umowy oraz opłat za dzierżawę Terminali. Jedynym zobowiązanym wobec Elavonu do uiszczenia prowizji za wszystkie usługi świadczone przez Elavon w ramach niniejszej Umowy oraz opłat za dzierżawę Terminali jest Bank rozliczeniowy. Elavon może dochodzić należności z tytułu prowizji za usługi świadczone w ramach niniejszej Umowy oraz opłat za dzierżawę Terminali jedynie wobec Banku rozliczeniowego. 2. Wysokość prowizji za usługi świadczone przez Elavon w ramach Umowy oraz opłat za dzierżawę Terminali, jak również zasady ich uiszczania określone zostały w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy Elavon i Bankiem rozliczeniowym. 9 Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Umowa może zostać wypowiedziana przez Akceptanta, Bank rozliczeniowy bądź Elavon z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, jedynie w przypadku rażącego naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień Umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia pozostałych Stron o naruszeniu i pod warunkiem, że takie naruszenie nie zostało naprawione w okresie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia przez pozostałe Strony. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Elavon lub Bank rozliczeniowy, Bank rozliczeniowy jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości wykonania umowy z dnia r. w zakresie przedmiotu niniejszej umowy. 3. Elavon ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy i wstrzymania jej wykonywania bez narażenia się na odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku powtarzającego się w placówkach Akceptanta przyjmowania płatności Kartami skradzionymi, zgubionymi lub sfałszowanymi lub jakichkolwiek działań Akceptanta naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w zapisach poprzedzających Elavon nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym z tytułu odsetek za opóźnienie, o ile szkoda wynikła ze zdarzenia, o którym mowa w tym przypadku.. 4. W przypadku rozwiązania Umowy, Strony ustalają, że:

5 a) wszystkie zobowiązania Stron, dotyczące Transakcji przeprowadzonych przed rozwiązaniem Umowy będą obowiązywać po jej rozwiązaniu. Środki Rozliczeniowe z tytułu Transakcji przeprowadzonych przed rozwiązaniem Umowy zostaną przekazane na zasadach określonych w 7 Umowy, b) wszystkie materiały informacyjne, promocyjne, ekspozycje reklamowe, oznaczenia, Potwierdzenia Transakcji, Potwierdzenia Transakcji Zwrotu i inne druki dostarczone przez Agenta Rozliczeniowego i nie zakupione przez Bank rozliczeniowy, ani nie wykorzystane, pozostają własnością Agenta Rozliczeniowego i muszą być zwrócone Agentowi Rozliczeniowemu w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od chwili rozwiązania Umowy. 5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, zobowiązania Stron w zakresie przedmiotu Umowy będą realizowane dalej według postanowień Umowy, a zwłaszcza punktu 20(a) Warunków SADK i Warunków POP i POK, o ile powstały w trakcie obowiązywania Umowy i jeżeli nie zostały wykonane przez którąkolwiek ze Stron przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy, w szczególności postępowanie dotyczące Reklamacji. 6. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy o Akceptację kart w celu Zasilenia PE zawartej pomiędzy Bankiem rozliczeniowym i Elavon w dniu r. Bank rozliczeniowy jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości wykonania umowy z dnia r. w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy. 10 Informacje gospodarcze Na podstawie art. 105 ust. 4a - 4b ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz 1376, z późn. zm.) Elavon informuje, iż będzie udostępniać informacje gospodarcze dotyczące Akceptanta z tytułu niniejszej Umowy w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), w tym stanowiące tajemnicę bankową w rozumieniu przywołanej wyżej ustawy Prawo bankowe i przekazywać je do Krajowego Rejestru Długów S.A. Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą przy ul. Armii Ludowej 21 we Wrocławiu na warunkach wskazanych w art. 8 przywołanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Postanowienia końcowe Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną część Umowy. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, zmiany treści Umowy, w tym wszystkich jej Załączników, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiany treści Umowy wynikające ze zmiany przepisów prawa oraz regulacji Systemów Płatniczych wymagają dla swej ważności pisemnego aneksu albo jednostronnego powiadomienia o zmianie poprzez: wysłanie informacji listownej z podpisem Elavon lub faksymile takiego podpisu albo w formie elektronicznej przez wysłanie na adres skrzynki elektronicznej a informującego o zmianach załączonych w pliku pdf. 4. Wszelkie zawiadomienia związane z realizacją niniejszej Umowy będą kierowane do wskazanych Osób Kontaktowych. Strony wyznaczają następujące Osoby Kontaktowe, które w ich imieniu odpowiedzialne będą za współpracę w wykonywaniu niniejszej Umowy i realizację czynności określonych w Umowie. Poza tym osoby te nie są uprawnione do reprezentowania Stron. a) ze strony Banku rozliczeniowego:.. Tel kom: Tel Fax: b) ze strony Elavon:.. Tel kom: Tel Fax: c) ze strony Akceptanta:.. Tel kom: Tel. +48 Fax: Strony będą się niezwłocznie informować o zmianie Osób Kontaktowych. Zmiana Osób Kontaktowych nie stano-

6 wi zmiany Umowy i będzie mogła być dokonana em na adresy osób kontaktowych wskazanych w ust. 3, przy czym dla skuteczności zmiany wymagane będzie potwierdzenie otrzymania wiadomości przez pozostałe Strony W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy Warunkami SADK lub Warunkami POP i POK, a postanowieniami Umowy, rozstrzygające są postanowienia Umowy. 2. O ile określone zobowiązanie Akceptanta wobec Agenta Rozliczeniowego wynikające z niniejszej Umowy, na podstawie Umowy ŚKUP powinno zostać wykonane przez Wykonawcę, Bank rozliczeniowy zobowiązuje się wobec Akceptanta do zwolnienia go z tego zobowiązania. 13 Do niniejszej Umowy nie stosuje się przepisów ustawy o usługach płatniczych, których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z przepisami tej ustawy, w szczególności: przepisów działu II, art , art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51 oraz przepisów działu IX art lub przepisów, które je zastąpią Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniem wejściem w życie z dniem 2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony będą starać się rozstrzygnąć w sposób polubowny. W przypadku nieuzyskania rozstrzygnięcia na drodze polubownej w terminie 30 dni, Strony poddadzą spór sądowi powszechnemu. 3. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Akceptanta, Banku rozliczeniowego i dla Elavon. Lista Załączników do Umowy: 1. Załącznik nr 1 - Ogólne Warunki Świadczenia Usług w SADK (cz. 1 z 2) oraz Przewodnik dla Akceptantów SADK (cz. 2 z 2), 2. Załącznik nr 2 - Formularz Firmy, 3. Załącznik nr 3 Zunifikowany Formularz punktu (cz.1/2 oraz cz. 2/2), z tym zastrzeżeniem, że Zunifikowany Formularz punktu dla POK w zakresie niniejszej Umowy obowiązuje w brzmieniu stanowiącym załącznik do Umowy o Akceptację kart w celu zasileń IPE, zawartej pomiędzy Elavon i Bankiem rozliczeniowym, 4. Załącznik nr 4 - Ogólne Warunki Świadczenia Usług w POP i POK (cz. 1 z 2) oraz Przewodnik dla Akceptantów w POP i POK (cz. 2 z 2) W imieniu Elavon W imieniu Akceptanta W imieniu Banku rozliczeniowego

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi.

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Nr zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy: 1. Strony umowy 1) PayTel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod:

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE RAMOWA UMOWA POŻYCZKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki oraz w korespondencji między stronami Umowy określenia oznaczają: 1.1. Data Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul.

Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Umowa nr o świadczenie usługi telenetk@ Zawarta w dniu w pomiędzy: TK Telekom spółką z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A, wysokość kapitału zakładowego 470 711 500,00 złotych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY

REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48 12 6882600 Faks: +48 12 6882699 Email: biuro@dotpay.pl REGULAMIN WSPÓŁPRACY AKCEPTANTA Z DOTPAY PRZY REALIZACJI PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay

Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay Regulamin współpracy Akceptanta z Dotpay przy realizacji płatności za pośrednictwem Serwisu Dotpay DEFINICJE I ZAWARCIE UMOWY a) Dotpay Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) realizacji Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych z dnia 09.06.2014 r.

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) realizacji Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych z dnia 09.06.2014 r. OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE (OWH) realizacji Transakcji przy użyciu Kart Paliwowych z dnia 09.06.2014 r. I. Postanowienia Ogólne. Niniejsze Warunki określają zasady wydawania i posługiwania się Kartami Paliwowymi,

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem

Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem Regulamin współpracy Raiffeisen Bank Polska S.A. z Akceptantem UŜyte w Regulaminie terminy i pisane z wielkiej litery oznaczają: Rozdział 1 Definicje 1. Akceptant przedsiębiorcę, który zawarł z Bankiem

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Regulamin funkcjonowania międzynarodowych przedpłaconych kart płatniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA

Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Regulamin Indywidualnych Kart Przedpłaconych wydawanych przez mbank SA Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i terminologia...3 Rozdział II Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo