Umowa nr... o Akceptację kart ( Umowa ) zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr... o Akceptację kart ( Umowa ) zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:"

Transkrypt

1 Umowa nr... o Akceptację kart ( Umowa ) zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Elavon Financial Services Limited z siedzibą w Loughlinstown, hr. Dublin, Republika Irlandii, działającym poprzez: Elavon Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , REGON , NIP , kapitał zakładowy Elavon Financial Services Limited: ,00 euro, kapitał docelowy Elavon Financial Services Limited: ,00 euro, zwanym dalej Elavon lub Agentem Rozliczeniowym, reprezentowanym przez: 1)... nr PESEL..., legitymującego (-cą) się dokumentem tożsamości (seria, numer)... 2)... nr PESEL..., legitymującego (-cą) się dokumentem tożsamości (seria, numer)... oraz Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego... adres: ul. Barbary 21 A., Katowice... numer NIP: ; numer REGON: , zwanym w dalszej treści Umowy Akceptantem lub Dostawcą usług, reprezentowanym przez: 1)... ; 2).... oraz mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , REGON , NIP , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień r. wynosi złote, zwanym dalej Bankiem rozliczeniowym, reprezentowanym przez: 1)... ; 2).... zwanymi dalej łącznie Stronami lub rozłącznie Stroną PREAMBUŁA W związku z faktem, iż: a) Bank rozliczeniowy jest jedną ze stron umowy na Dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych (dalej system ŚKUP") zawartej w dniu 9 stycznia 2012 r. (dalej Umowa ŚKUP ), w ramach której zobowiązany jest do zapewnienia akceptacji transakcji płatności bezgotówkowych za usługi publiczne w ramach systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych, dokonywanych kartami płatniczymi w Stacjonarnych Automatach Doładowania Kart (dalej SADK ), Punktach Obsługi Pasażera (dalej POP ) i Punktach Obsługi Klienta (dalej POK ), b) na mocy osobnych umów i oświadczeń Bank rozliczeniowy działający w imieniu własnym i w imieniu osób trzecich zapewnia Akceptanta, że dostarczone przez nich rozwiązania technologiczne w ramach systemu ŚKUP będą umożliwiały Akceptantowi wypełnienie jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym 4 ust. 1 i 3, Umowa_IntPlus_1107

2 c) Bank rozliczeniowy na mocy odrębnej umowy zawartej z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach (jako organizatorem systemu ŚKUP) i w terminach z niej wynikających, będzie przekazywał środki pieniężne otrzymane od Agenta Rozliczeniowego na podstawie Umowy na rachunek Akceptanta. Strony zawierają Umowę o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem Umowy jest współpraca stron w zakresie zapewnienia przyjmowania płatności bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu instrumentów płatniczych (zwanych dalej Kartami ) za usługi publiczne oferowane w ramach systemu ŚKUP w SADK oraz POP i POK ( Akceptacja kart ). 2. Elavon jest w pełni uprawniony do świadczenia usług będących przedmiotem Umowy, ponieważ posiada status agenta rozliczeniowego w rozumieniu przepisów prawa oraz jest członkiem głównym Organizacji Kart Płatniczych Visa i MasterCard. 3. W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, w kwestiach związanych z bieżącą realizacją Umowy Strony zgadzają się na bezpośrednie kontakty pomiędzy Elavon i Akceptantem. 4. Funkcję Agenta Rozliczeniowego w zakresie akceptacji i rozliczania płatności bezgotówkowych kartami płatniczymi będzie pełnił Elavon, działający w tym zakresie na gruncie Umowy ŚKUP jako podwykonawca Banku, co nie zwalnia Banku rozliczeniowego z prawidłowego wykonania w szczególności zobowiązań agenta rozliczeniowego z tytułu Umowy ŚKUP wobec Dostawcy usług. 5. Akceptacja Kart na podstawie Umowy będzie dokonywana w SADK bezobsługowo (automatycznie), natomiast w przypadku POP i POK przy udziale personelu POP i POK. 6. Usługi świadczone przez Elavon obejmują wydzierżawienie i obsługę Terminali w POP. Usługi świadczone przez Elavon nie obejmują dzierżawy i obsługi Terminali w POK. Zasady dzierżawy i obsługi Terminali w POK zostały określone w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Bankiem rozliczeniowym i Elavon. Bank rozliczeniowy i Elavon zezwalają na nieodpłatne korzystanie przez Akceptanta w ramach niniejszej Umowy z Terminali w POK dzierżawionych przez Bank rozliczeniowy na podstawie odrębnej umowy wskazanej w zdaniu poprzednim. 7. Umowa zawierana jest w celu wykonania Umowy z dnia 9 stycznia 2012 r. na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu Śląska Karta Usług Publicznych, zawartej pomiędzy Akceptantem a Asseco Poland Spółką Akcyjną z siedzibą w Rzeszowie i Bankiem rozliczeniowym. Umowa nie wyłącza oraz nie ogranicza zasad odpowiedzialności określonych w Umowie z dnia 9 stycznia 2012 r., którą należy traktować, jako nadrzędną (poprzez nadrzędność należy rozumieć regułę interpretacyjną, że w przypadkach, które będą wymagać interpretacji należy kierować się zobowiązaniami wynikającymi z umowy z dnia r.). 2 Postanowienia dotyczące SADK 1. Załącznik nr 1 do Umowy zawiera Ogólne Warunki Świadczenia Usług w SADK oraz Przewodnik dla Akceptantów SADK. Ogólne Warunki Świadczenia Usług w SADK ( Warunki SADK ) regulują m.in. szczegółowe zasady współpracy między Akceptantem a Elavon, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy oraz zawierają definicje pojęć używanych w Umowie w tym określenie Przewodnika dla Akceptantów SADK. Przewodnik dla Akceptantów SADK będzie mieć zastosowanie jedynie w zakresie części A.I A.IV, A.IV.2 A.IV.4, B.5, C.I, C.III C.V, D, F oraz G. 2. Załącznik nr 2 do Umowy ( Formularz Firmy ), wypełniany i podpisywany przez Akceptanta i Elavon, określa w szczególności dane dotyczące Akceptanta uznawane przez Elavon za niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. 3. Załącznik nr 3 do Umowy (zunifikowany Formularz punktu ), wypełniany i podpisywany przez Bank rozliczeniowy, Akceptanta oraz Elavon, określa w szczególności dane dotyczące lokalizacji SADK, w których będzie odbywać się Akceptacja kart, uznawane przez Elavon za niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. Ponadto Formularz punktu określa w szczególności: a) formę, termin i tryb rozliczenia Transakcji oraz uznania Rachunku Banku rozliczeniowego Środkami Rozliczeniowymi, jak również numer Rachunku Banku rozliczeniowego, b) Organizacje Kart Płatniczych obsługiwanych przez Elavon. 4. Akceptant składając podpis pod treścią załączników, o których mowa w ust. 2-3, potwierdza prawdziwość i aktualność zawartych w nich danych pochodzących od Akceptanta. 5. Akceptant zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych, o których mowa w ust Akceptant ponosi odpowiedzialność z tytułu niedochowania należytej staranności w zakresie wykonania powyższego zobowiązania. 6. Na podstawie Umowy Akceptant będzie mieć możliwość bezobsługowego przyjmowania płatności przy użyciu Kart wyłącznie Międzynarodowych Organizacji Płatniczych obsługiwanych przez Elavon.

3 3 Postanowienia dotyczące POP i POK 1. Załącznik nr 4 do Umowy zawiera Ogólne Warunki Świadczenia Usług w POP i POK oraz Przewodnik dla Akceptantów POP i POK. Ogólne Warunki Świadczenia Usług w POP i POK ( Warunki POP i POK ) regulują m.in. szczegółowe zasady współpracy między Stronami, oraz zawierają definicje pojęć używanych w Umowie w tym określenie Przewodnika dla Akceptantów POP i POK. 2. Załącznik nr 2 do Umowy ( Formularz Firmy ), wypełniany i podpisywany przez Akceptanta i Elavon, określa w szczególności dane dotyczące Akceptanta uznawane przez Elavon za niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. 3. Załącznik nr 3 do Umowy ( Zunifikowany Formularz punktu ), wypełniany i podpisywany przez Bank rozliczeniowy, Akceptanta oraz Elavon określa w szczególności dane dotyczące placówki Akceptanta upoważnionej do Akceptacji kart w POP i POK, uznawane przez Elavon za niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy, przy czym każda placówka Akceptanta, wyznaczona przez Akceptanta do Akceptacji kart posiada odrębny Formularz Punktu. Formularz punktu w zakresie POP wypełni Dostawca usług, natomiast Formularz punktu w zakresie POK sporządzi i wypełni Bank rozliczeniowy. Ponadto Formularz punktu określa w szczególności: a) formę, termin i tryb rozliczenia Transakcji oraz uznania Rachunku Banku rozliczeniowego Środkami Rozliczeniowymi; b) Organizacje Kart Płatniczych obsługiwanych przez Elavon. 4. Akceptant składając podpis pod treścią załączników, o których mowa w ust. 2-3 potwierdza prawdziwość i aktualność zawartych w nich danych pochodzących od Akceptanta (w zakresie POP). Bank rozliczeniowy składając podpis pod treścią załącznika, o których mowa w ust. 3, potwierdza prawdziwość i aktualność zawartych w nich danych pochodzących od Banku rozliczeniowego (w zakresie POK). 5. Akceptant oraz Bank zobowiązani są do bieżącego aktualizowania danych, o których mowa w ust Akceptant oraz Bank ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu niedochowania należytej staranności w zakresie wykonania powyższego zobowiązania. 6. Bank rozliczeniowy ponosi wobec Elavon pełną odpowiedzialność za wszelkie działania Akceptanta realizowane w POK, na podstawie Umowy lub za zaniechania tzn. działania, które nie zostały zrealizowane w POK, pomimo takiego obowiązku wynikającego z Umowy. Strony uzgadniają, że w tym zakresie wyłączona jest odpowiedzialność Akceptanta wobec Elavon. Postanowienia dotyczące SADK, POP i POK 4 Wymogi/standardy bezpieczeństwa 1. Zgodnie z Regulacjami Kartowymi Visa oraz Mastercard, obowiązującymi wszystkich akceptantów, Akceptant jest obowiązany zachować zgodność ze standardami bezpieczeństwa danych w branży kart płatniczych, tzw. Payment Card Industry Data Security Standard ( PCI-DSS ), czyli ze standardami PCI-DSS, określonymi przez Sieci Płatnicze, wskazanymi Akceptantowi w punkcie 17 (i) w Części A Warunków oraz w Części C Warunków. Obowiązujące na chwilę zawarcia niniejszej Umowy standardy PCI-DSS dostępne są na stronie internetowej [https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/documents.php]. 2. Akceptant zobowiązany jest do zachowania zgodności z wymogami bezpieczeństwa systemów płatniczych odnoszących się do aplikacji płatniczych, tzw. Payment Card Industry Payment Application Data Security Standard ("PCI PA DSS ), stosując aplikację płatniczą (software używany w procesie płatności dokonywanych przy użyciu kart płatniczych w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych) dostarczoną przez Stronę Trzecią, tzw. value added re-seller ( VAR ), która będzie spełniać wymogi PCI PA DSS. Obowiązujące na chwilę zawarcia niniejszej Umowy standardy PCI PA DSS dostępne są na stronie internetowej [https://www.pcisecuritystandards.org/security_standards/documents.php]. 3. Bank rozliczeniowy jest zobowiązany wobec Akceptanta do niezwłocznego poinformowania Akceptanta o zmianach standardów określonych w ust. 1 i 2, przepisów prawa i Regulacji Kartowych, o ile zmiany takie będą miały wpływ na wykonywanie przez Akceptanta niniejszej Umowy. Obowiązek ten będzie wykonywany w imieniu Banku rozliczeniowego przez Elavon, który Umową zobowiązuje się do realizacji tegoż. 4. Bank rozliczeniowy ponosi wobec Akceptanta odpowiedzialność za zachowanie standardów bezpieczeństwa o których mowa w ust. 1, w POK oraz za zachowanie standardów bezpieczeństwa o których mowa w ust. 2 w SADK, POP i POK. 5 Zakres dodatkowych usług 1. Akceptant nie będzie korzystać z usługi imerchantconnect. Dane raportowe będą przekazywane Akceptantowi codziennie, w formie uzgodnionej między Stronami. 2. Akceptant nie będzie korzystać z usługi DCC.

4 3. Akceptant nie będzie korzystać z usługi Cashback. 6 Obowiązek informacyjny 1. Akceptant w zakresie POP i SADK a Bank rozliczeniowy w zakresie POK zobowiązuje się do rzetelnego, zgodnego z prawdą podawania danych określonych w Formularzu Punktu, Formularzu Firmy lub innych danych, których przekazania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może domagać się Elavon, pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej jeżeli podanie nieprawdziwych lub nierzetelnych danych będzie wynikiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Akceptanta lub Banku rozliczeniowego. 2. Dane [adresowe] punktów POP i SADK oraz POK zawiera Załącznik nr 3 do Umowy ( Formularz punktu ). 3. Akceptant oświadcza, że w okresie ostatnich 12 miesięcy nie została rozwiązana z nim jakakolwiek umowa dotycząca Akceptacji kart przez innych agentów rozliczeniowych z powodów związanych z nadużyciami lub przestępstwami kartowymi, przy czym Elavon zastrzega sobie prawo do weryfikacji tej informacji. 7 Rozliczenia 1. Elavon po otrzymaniu danych o Transakcjach, zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 7(j)-(k) Warunków SADK oraz Warunków POK i POP będzie przelewał na Rachunek Banku rozliczeniowego, wskazany w Załączniku nr 3 do Umowy Formularz Punktu, pełną kwotę Środków Rozliczeniowych z tytułu Transakcji w sposób i terminie wskazanym w Formularzu Punktu, przy czym Elavon będzie uprawniony do potrącenia ze Środków Rozliczeniowych tylko i wyłącznie kwot Reklamacji, zwrotów oraz korekt, przy czym potrącenie nastąpi zgodnie z postanowieniami punktu 7 (n) i (o) oraz 9 (c) części A Warunków SADK oraz Warunków POK i POP. Uznanie Rachunku Banku rozliczeniowego stanowi spełnienie świadczenia Elavon w stosunku do Akceptanta dotyczącego przekazania Środków Rozliczeniowych, do wysokości, do której to uznanie nastąpiło. Postanowienie niniejszego ust. 1 nie naruszają uprawnień Elavon wskazanych w punkcie 10 Warunków SADK oraz punkcie 10 Warunków POK i POP. 2. Przelew, o którym mowa w ust. 1, będzie dokonywany w następnym dniu roboczym po otrzymaniu danych o Transakcji przez Elavon. W przypadku Transakcji z piątku, soboty, niedzieli/dni świątecznych, przelew będzie realizowany w poniedziałek lub w pierwszy dzień roboczy po dniu świątecznym. 3. Bank rozliczeniowy dokona rozliczenia otrzymanych od Elavon Środków Rozliczeniowych z tytułu transakcji pomiędzy poszczególne podmioty, którym są one należne i wykona przelewy na rachunki bankowe tych podmiotów, zgodnie z zapisami Umowy o warunki korzystania ze ŚKUP i rozliczania Dostawców (U1). 8 Prowizje i opłaty 1. Akceptant nie jest zobowiązany do uiszczenia prowizji za usługi świadczone przez Elavon w ramach niniejszej Umowy oraz opłat za dzierżawę Terminali. Jedynym zobowiązanym wobec Elavonu do uiszczenia prowizji za wszystkie usługi świadczone przez Elavon w ramach niniejszej Umowy oraz opłat za dzierżawę Terminali jest Bank rozliczeniowy. Elavon może dochodzić należności z tytułu prowizji za usługi świadczone w ramach niniejszej Umowy oraz opłat za dzierżawę Terminali jedynie wobec Banku rozliczeniowego. 2. Wysokość prowizji za usługi świadczone przez Elavon w ramach Umowy oraz opłat za dzierżawę Terminali, jak również zasady ich uiszczania określone zostały w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy Elavon i Bankiem rozliczeniowym. 9 Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Umowa może zostać wypowiedziana przez Akceptanta, Bank rozliczeniowy bądź Elavon z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, jedynie w przypadku rażącego naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień Umowy, pod warunkiem pisemnego powiadomienia pozostałych Stron o naruszeniu i pod warunkiem, że takie naruszenie nie zostało naprawione w okresie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia przez pozostałe Strony. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Elavon lub Bank rozliczeniowy, Bank rozliczeniowy jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości wykonania umowy z dnia r. w zakresie przedmiotu niniejszej umowy. 3. Elavon ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy i wstrzymania jej wykonywania bez narażenia się na odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku powtarzającego się w placówkach Akceptanta przyjmowania płatności Kartami skradzionymi, zgubionymi lub sfałszowanymi lub jakichkolwiek działań Akceptanta naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie wskazanym w zapisach poprzedzających Elavon nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym z tytułu odsetek za opóźnienie, o ile szkoda wynikła ze zdarzenia, o którym mowa w tym przypadku.. 4. W przypadku rozwiązania Umowy, Strony ustalają, że:

5 a) wszystkie zobowiązania Stron, dotyczące Transakcji przeprowadzonych przed rozwiązaniem Umowy będą obowiązywać po jej rozwiązaniu. Środki Rozliczeniowe z tytułu Transakcji przeprowadzonych przed rozwiązaniem Umowy zostaną przekazane na zasadach określonych w 7 Umowy, b) wszystkie materiały informacyjne, promocyjne, ekspozycje reklamowe, oznaczenia, Potwierdzenia Transakcji, Potwierdzenia Transakcji Zwrotu i inne druki dostarczone przez Agenta Rozliczeniowego i nie zakupione przez Bank rozliczeniowy, ani nie wykorzystane, pozostają własnością Agenta Rozliczeniowego i muszą być zwrócone Agentowi Rozliczeniowemu w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od chwili rozwiązania Umowy. 5. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, zobowiązania Stron w zakresie przedmiotu Umowy będą realizowane dalej według postanowień Umowy, a zwłaszcza punktu 20(a) Warunków SADK i Warunków POP i POK, o ile powstały w trakcie obowiązywania Umowy i jeżeli nie zostały wykonane przez którąkolwiek ze Stron przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem Umowy, w szczególności postępowanie dotyczące Reklamacji. 6. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy o Akceptację kart w celu Zasilenia PE zawartej pomiędzy Bankiem rozliczeniowym i Elavon w dniu r. Bank rozliczeniowy jest zobowiązany do zabezpieczenia ciągłości wykonania umowy z dnia r. w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy. 10 Informacje gospodarcze Na podstawie art. 105 ust. 4a - 4b ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz 1376, z późn. zm.) Elavon informuje, iż będzie udostępniać informacje gospodarcze dotyczące Akceptanta z tytułu niniejszej Umowy w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.), w tym stanowiące tajemnicę bankową w rozumieniu przywołanej wyżej ustawy Prawo bankowe i przekazywać je do Krajowego Rejestru Długów S.A. Biuro Informacji Gospodarczej z siedzibą przy ul. Armii Ludowej 21 we Wrocławiu na warunkach wskazanych w art. 8 przywołanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Postanowienia końcowe Załączniki wymienione w Umowie stanowią integralną część Umowy. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, zmiany treści Umowy, w tym wszystkich jej Załączników, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiany treści Umowy wynikające ze zmiany przepisów prawa oraz regulacji Systemów Płatniczych wymagają dla swej ważności pisemnego aneksu albo jednostronnego powiadomienia o zmianie poprzez: wysłanie informacji listownej z podpisem Elavon lub faksymile takiego podpisu albo w formie elektronicznej przez wysłanie na adres skrzynki elektronicznej a informującego o zmianach załączonych w pliku pdf. 4. Wszelkie zawiadomienia związane z realizacją niniejszej Umowy będą kierowane do wskazanych Osób Kontaktowych. Strony wyznaczają następujące Osoby Kontaktowe, które w ich imieniu odpowiedzialne będą za współpracę w wykonywaniu niniejszej Umowy i realizację czynności określonych w Umowie. Poza tym osoby te nie są uprawnione do reprezentowania Stron. a) ze strony Banku rozliczeniowego:.. Tel kom: Tel Fax: b) ze strony Elavon:.. Tel kom: Tel Fax: c) ze strony Akceptanta:.. Tel kom: Tel. +48 Fax: Strony będą się niezwłocznie informować o zmianie Osób Kontaktowych. Zmiana Osób Kontaktowych nie stano-

6 wi zmiany Umowy i będzie mogła być dokonana em na adresy osób kontaktowych wskazanych w ust. 3, przy czym dla skuteczności zmiany wymagane będzie potwierdzenie otrzymania wiadomości przez pozostałe Strony W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy Warunkami SADK lub Warunkami POP i POK, a postanowieniami Umowy, rozstrzygające są postanowienia Umowy. 2. O ile określone zobowiązanie Akceptanta wobec Agenta Rozliczeniowego wynikające z niniejszej Umowy, na podstawie Umowy ŚKUP powinno zostać wykonane przez Wykonawcę, Bank rozliczeniowy zobowiązuje się wobec Akceptanta do zwolnienia go z tego zobowiązania. 13 Do niniejszej Umowy nie stosuje się przepisów ustawy o usługach płatniczych, których wyłączenie w stosunkach z podmiotami innymi niż konsumenci jest dopuszczalne zgodnie z przepisami tej ustawy, w szczególności: przepisów działu II, art , art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51 oraz przepisów działu IX art lub przepisów, które je zastąpią Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniem wejściem w życie z dniem 2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć na tle realizacji Umowy, Strony będą starać się rozstrzygnąć w sposób polubowny. W przypadku nieuzyskania rozstrzygnięcia na drodze polubownej w terminie 30 dni, Strony poddadzą spór sądowi powszechnemu. 3. W zakresie nieuregulowanym Umową zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Akceptanta, Banku rozliczeniowego i dla Elavon. Lista Załączników do Umowy: 1. Załącznik nr 1 - Ogólne Warunki Świadczenia Usług w SADK (cz. 1 z 2) oraz Przewodnik dla Akceptantów SADK (cz. 2 z 2), 2. Załącznik nr 2 - Formularz Firmy, 3. Załącznik nr 3 Zunifikowany Formularz punktu (cz.1/2 oraz cz. 2/2), z tym zastrzeżeniem, że Zunifikowany Formularz punktu dla POK w zakresie niniejszej Umowy obowiązuje w brzmieniu stanowiącym załącznik do Umowy o Akceptację kart w celu zasileń IPE, zawartej pomiędzy Elavon i Bankiem rozliczeniowym, 4. Załącznik nr 4 - Ogólne Warunki Świadczenia Usług w POP i POK (cz. 1 z 2) oraz Przewodnik dla Akceptantów w POP i POK (cz. 2 z 2) W imieniu Elavon W imieniu Akceptanta W imieniu Banku rozliczeniowego

Umowa o Akceptację eprzelewów. ep/.../2014

Umowa o Akceptację eprzelewów. ep/.../2014 Umowa o Akceptację eprzelewów ep/.../2014 zawarta w dniu.. 2014 roku w. pomiędzy: ecard S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY Biuro Obsługi Klienta ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: +48 12 688 2600 Fax :+48 12 688 2699 Email: Hbiuro@dotpay.pl Strona 2 4BSPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunki korzystania ze ŚKUP i rozliczania Dostawców (U1)

UMOWA o warunki korzystania ze ŚKUP i rozliczania Dostawców (U1) UMOWA o warunki korzystania ze ŚKUP i rozliczania Dostawców (U1) zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa w zakresie obsługi i rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i instrumentów płatniczych

Umowa w zakresie obsługi i rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i instrumentów płatniczych ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Umowa w zakresie obsługi i rozliczania transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych i instrumentów płatniczych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA. Powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 6 do Umowy UMOWA Powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu roku... w Rzeszowie, zwana dalej Umową pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY

REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTP AY REGULAMIN PŁATNOŚCI W SERWISIE DOTPAY Biuro Obsługi Klienta Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: + 48126882600

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Umowa zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: a 1. AF Odszkodowania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kuropatwy 26A (02-892) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012 Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy PN/05/2012 UMOWA nr... Zawarta w dniu... 2012 r pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6 NIP 557-166-58-47,

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSD/....../2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

UMOWA DS/ /DO/ /2014 z dnia...

UMOWA DS/ /DO/ /2014 z dnia... UMOWA DS/ /DO/ /2014 z dnia... zawarta pomiędzy: Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym z siedzibą w Katowicach zwanym dalej KZK GOP reprezentowanym przez:.... a Miejskim Zarządem Komunikacji w Tychach zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI W SYSTEMIE SkyCash. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI W SYSTEMIE SkyCash. Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ZA RACHUNKI W SYSTEMIE SkyCash Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI)

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) INFORMACJE DOTYCZĄCE WYMAGANYCH PRZEZ BANK DOKUMENTÓW: POLISY UBEZPIECZENIOWEJ ORAZ UMOWY PRZELEWU PRAW (CESJI) Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z zapisami Umowy do Kredytu hipotecznego udzielonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ Nr z Firmą Virtualweb Łukasz Rubacki Po zaakceptowaniu warunków umowy zawartych na następnych stronach, będących jej integralną częścią zawiera się umowę zlecenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul.bema 70, 01-225 Warszawa, posiadającym NIP: 527-245-71-53 oraz REGON: 000665840

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B)

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) nr zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy: 1. Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konto podwójnie zarabiające. obowiązuje od roku do roku

Regulamin Promocji Konto podwójnie zarabiające. obowiązuje od roku do roku Regulamin Promocji Konto podwójnie zarabiające obowiązuje od 18.08.2016 roku do 30.06.2017 roku 1 Organizator Promocji 1. Promocja Konto podwójnie zarabiające, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition

Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Załącznik nr 5 Umowa na dostawa licencji na oprogramowanie Oracle Database Standard Edition Zawarta w dniu pomiędzy TECNA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Kasprowicza 103A/9, 01-823 zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta

UMOWA. Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są Stronami. Strony postanawiają, co następuje: Przedmiot umowy. Zobowiązania Beneficjenta UMOWA zawarta dnia. r. pomiędzy Fundacją im. Lesława A. Pagi z siedzibą w Warszawie (00-498), ul. Książęca 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa )

UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) UMOWA RAMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY (dalej Umowa Ramowa ) zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: 1. NT GROUP spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Ryżowa 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR

Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat oraz w projekcie FNP SOLAR Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 56/D/PN/2012 Wzór umowy UMOWA WCB/././2012 Na Dostawę materiałów i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji zad. 7.1, 7.2 i 12 w projekcie Nanomat

Bardziej szczegółowo

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową )

UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) UMOWA POZYCJONOWANIA SERWISU WWW (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508 Wrocł

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CRU/P/ /2015/DU/UA

UMOWA NR CRU/P/ /2015/DU/UA UMOWA NR CRU/P/ /2015/DU/UA NR SAP CRU/U/1200/ /2015 zawarta w dniu w Poznaniu pomiędzy: ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58; 60-479 Poznań REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. Zawarta jako umowa trójstronna w dniu. w., zwana dalej Umową, pomiędzy:

UMOWA nr.. Zawarta jako umowa trójstronna w dniu. w., zwana dalej Umową, pomiędzy: UMOWA nr.. Zawarta jako umowa trójstronna w dniu. w., zwana dalej Umową, pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

- reprezentowaną przez:

- reprezentowaną przez: Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik Nr 14 do Umowy Operacyjnej Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa nr [*] UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej Umowa

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWYCH DLA FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWYCH DLA FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG BANKOWYCH DLA FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY zawarta w dniu..., w Warszawie, na Świadczenie usług bankowych dla Fundacji Fundusz Współpracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SYSTEMATYCZNĄ DOSTAWĘ TYTUŁÓW PRASOWYCH. zawarta w dniu..w Warszawie pomiędzy:

UMOWA NA SYSTEMATYCZNĄ DOSTAWĘ TYTUŁÓW PRASOWYCH. zawarta w dniu..w Warszawie pomiędzy: UMOWA NA SYSTEMATYCZNĄ DOSTAWĘ TYTUŁÓW PRASOWYCH zawarta w dniu..w Warszawie pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Romana Sanguszki 1, 00-222 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG WINDYKACYJNYCH Nr. Zawarta w Poznaniu w dniu.. r. Pomiędzy: Zakra Corp Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szamarzewskiego 17/1 60-580 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: UMOWA NR zawarta dnia... w Jaworznie pomiędzy: TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą przy: ul. Lwowska 23 40-389 Katowice wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu

Regulamin korzystania z serwisu Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ NR GZK-2/PN/2012 W dniu r. w Czernikowie pomiędzy: Gminnym Zakładem Komunalnym w Czernikowie (NIP 879-238-46-28) z siedzibą w Czernikowie przy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013

WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Strona1 RAP.272.41. 2013 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY nr RAP.272.41. 2013 Zawarta w dniu. 2013 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-345 Wrocław NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ

UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Załącznik nr 10 do Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2014/FPJWW UMOWA CESJI PRAW Z WIERZYTELNOŚCI I ZABEZPIECZEŃ Niniejsza umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń (dalej zwana Umową ) została

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015

Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015 Załącznik nr 3 do oferty nr sprawy 02/PN/2015 UMOWA nr... Zawarta w dniu... 2015 r pomiędzy: Mogileńskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6 NIP 557-166-58-47,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych

WZÓR - Umowa o wykonanie robót budowlanych dla inwestycji realizowanych na sieciach SN, nn UMOWA ZN. o wykonanie robót budowlanych UMOWA ZN o wykonanie robót budowlanych zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012

Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 Umowa Nr : 340000 -ILGW-253-05/2012 zawarta w dniu... w Kielcach, pomiędzy: Izbą Celną w Kielcach z siedzibą przy ul. Wesołej 56, NIP: 657-265-21-32, Regon: 260036440, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA /../2017 O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia.. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Umowa o kształcenie dziecka w Niepublicznym /Niepublicznej

Umowa o kształcenie dziecka w Niepublicznym /Niepublicznej Umowa o kształcenie dziecka w Niepublicznym /Niepublicznej Zawarta w dniu. w Gdańsku pomiędzy; Stowarzyszeniem Przyjaciół Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Gdańsku przy ul. Małomiejskiej

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia UMOWA O SKŁADANIE ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU - W TYM SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje

Regulamin Przelewy24. http://www.przelewy24.pl/pop_print.php?i=240. 1 of 5 21.12.2014 22:27. Definicje Regulamin Przelewy24 Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul.

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ... (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul. Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr W dniu r. w.. pomiędzy:.. (NIP. ) z siedzibą w.. przy ul..,., reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... wpisanym

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą,

UMOWA Nr / z siedzibą. Regon:.., NIP, reprezentowanym przez:.. zwanym w dalszej części Wykonawcą, Załącznik nr 3 UMOWA Nr /2016 Zawarta w dniu.. 2016 r. w Lublińcu w oparciu o postępowanie publiczne przeprowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... w Krakowie, pomiędzy: 1. Aneta Brodzińska-Czarnota Ogólnopolskie Centrum Obsługi Prawnej, z siedzibą w Krakowie (31-542) przy ul. Mogilskej 25/1013, NIP: 679 206 59 74, REGON: 122954423,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE 1. Organizator Promocji 1. Promocja ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo