Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem"

Transkrypt

1 ZAJĘCIA TECHNICZNE Ogólne wymagania na poszczególne oceny w klasie V. w Szkole podstawowej Ocena celująca - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, używając właściwej dla techniki terminologii, oraz proponuje rozwiązania nietypowe - wykazuje się inwencją twórczą - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finału na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia - umiejętnie podchodzi do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, cechuje się oryginalnością rozwiązań - samodzielnie poszukuje wiedzy, korzysta z wielu źródeł, śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki - twórczo rozwija zainteresowania - wpływa na aktywność innych uczniów - zgłasza cenne uwagi - pomaga koleżankom i kolegom -pracuje systematycznie Ocena bardzo dobra, uczeń: - opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania - sprawnie wykorzystuje wiedzę i umiejętności w praktyce - jest samodzielny w rozwiązywaniu problemów teoretycznych - potrafi wyciągać wnioski i dokonywać całościowej analizy poruszanego zagadnienia - stosuje prawidłową terminologię w zakresie nazewnictwa materiałów, procesów, zjawisk, narzędzi i urządzeń technicznych - sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami - poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich cechy - właściwie organizuje stanowisko pracy - bierze czynny udział w lekcji, wyróżnia się zaangażowaniem i aktywnością, jest zawsze do zajęć przygotowany - prowadzi estetycznie, dokładnie i czytelnie dokumentację techniczną - racjonalnie gospodaruje materiałami i czasem - bierze udział w konkursach przedmiotowych Ocena dobra, uczeń: - nie w pełni opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania - poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne - wykazuje dużą samodzielność w korzystaniu z różnych źródeł wiedzy - na lekcjach korzysta z niewielkiej pomocy nauczyciela - prawidłowo i bezpiecznie posługuje się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym - poprawnie rozpoznaje materiały i określa ich cechy - dokładnie i zgodnie z dokumentacją wykonuje wszystkie prace i zadania wytwórcze - poprawnie prowadzi dokumentację czynnie uczestniczy w zajęciach i najczęściej jest do nich przygotowany - sporadycznie prezentuje swe zainteresowania techniczne - stara się oszczędnie gospodarować materiałami i czasem

2 - niekiedy korzysta z różnych źródeł informacji Ocena dostateczna, uczeń: - nie w pełni opanował wiedzę i umiejętności przewidziane programem nauczania - rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności zadania problemowe wykonuje przy pomocy nauczyciela - zna nazwy podstawowych narządzi, przyborów i sprzętu technicznego, poprawnie nimi się posługuje - poprawnie rozpoznaje materiały, nie dla wszystkich określa cechy - potrafi bezpiecznie i zgodnie z planem wykonywać prace wytwórcze - potrafi stosować zdobyte wiadomości do rozwiązywania typowych zadań z pomocą nauczyciela - potrafi wykonać dokumentację techniczną z nielicznymi błędami - przykłada niewielką wagę do oszczędnego gospodarowania materiałami i czasem - rzadko korzysta z różnych źródeł informacji Ocena dopuszczająca, uczeń: -posiada duże braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności -ma problemy z wykorzystaniem posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce -ma trudności z organizacją własnej pracy -wykonuje prace wytwórcze z licznymi odstępstwami od projektu, niedokładnie i nieestetycznie -rozwiązuje z pomocą nauczyciela typowe zadania o niewielkim stopniu trudności -potrafi bezpiecznie posługiwać się narzędziami, przyborami i sprzętem technicznym -prowadzi dokumentację niestarannie i niesystematycznie -często jest nieprzygotowany do lekcji -mało uwagi poświęca oszczędnemu gospodarowaniu materiałami i czasem pracuje zgodnie z przepisami bhp, choć czasem je lekceważy Metody oceny osiągnięć uczniów Pomiaru stopnia założonych osiągnięć ucznia dokonujemy poprzez: -testy wyboru, -kartkówki i sprawdziany, -odpowiedzi ustne, -zadania praktyczne (jazda po torze rowerowym, udzielanie pierwszej pomocy itp.), -prace wytwórcze (makieta drogi lub skrzyżowania, modele znaków -drogowych, modele z metali i drewna, gry dydaktyczne, układy elektryczne, -prace papieroplastyczne itp.), -prace domowe, -praca na lekcji (karty pracy), -udział w konkursach, -obserwacja. Ocena osiągnięć uczniów z techniki w klasie V Kryteria oceniania uczniów w klasie V 1.Instrukcje i znaki p.poż, bhp i informacyjne.

3 Uczeń wie, że w szkole znajdują się instrukcje p.poż i bhp rozumie podstawowe ich zapisy. Rozpoznaje podstawowe znaki bhp i p.poż Zna nr alarmowe Uczeń wie, że w szkole i pomieszczeniach użyt. Publicznej muszą znajdować się instrukcje p.poż. i bhp oraz znaki ostrzegawcze i ewakuacyjne i potrafi je rozpoznać Uczeń zna instrukcj p.poż i bhp, potrafi rozpoznać znaki i zna ich interpretację umie zachować się w przypadku zagrożenia, zna plan ewakuacji Uczeń zna instrukcje p.poż. znaki p.poż. bhp, informacyjne. Wie jak postępować w razie nie pożarowego lub w razie wypadku, zna plan ewakuacji 2.Budownictwo plan i wyposażenie mieszkań instalacje Wie jakich materiałów używano na budowę domów dawniej i dziś umie przy pomocy nauczyciela narysować prosty plan poziomy mieszkania Umie wymienić podstawowe instalacje w domu i zna podstawowe ich elementy Słabo zna architekturę dawną i dzisiejszą. Zna materiały na Umie samodzielnie niezbyt starannie narysować w skali plan mieszkaniazna ogólnie jak działają podstawow elementy Zna architekturę dawną i dzisiejszą. Zna materiały na Umie samodzielnie starannie narysować w skali plan mieszkania. Zna i wie jak działają główne elementy elementy. Umie narysować schemat dowolnej instalacji. Dobrze zna architekturę dawną i dzisiejszą.wie jak dobrać materiały na Umie bardzo starannie narysować w skali plan mieszkania. Zna i wie jak działają główne elementy elementy. Rysuje starannie schemat dowolnej instalacji. 3. Urządzenia domowego Zna podstawy korzystania urządzeń domowego: odkurzacza, żelazka, lodówki, miksera i inych. Rozpoznaje te urządzenia i zna ich podstawowe elementy Wie jak korzystać z urządzeń domowego. Zna podstawy ich działania, wymienia ich podstawowe elementy. Umie czytać podstawowe schematy Bezpiecznie się nimi posługuje Wie jak bezpiecznie korzystać z urządzeń domowego. Zna ich działanie, wymienia ich podstawowe elementy i wie jaką rolę pełnią. Umie czytać schematy. Umie bezpiecznie posługiwać się tymi urządzeniami,zna ich budowę i działanie. Właściwie odczytuje dane na tabl. Znamionowej. Wie jak je konserwować 4.Produkty spożywcze, zasady sporządzania jadłospisów i potraw. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena ardzo dobra

4 produktów spożywczych,wymien ia produkcją żywności, zna pojęcie zdrowa żywność, przy pomocy nauczyciela potrafi sporządzić jadłospis. żywność. produktów i ogólnie wie w jakich produktach się znajdują,wymienia produkcją żywności, zna pojęcie zdrowa żywność, samodzielnie sporządza prosty jadłospis.zna podstawową obróbkę żywności. Wie jak i gdzie żywność. Przy pomocy nauczyciela zaprojektuje przyjęcie na kilka osób. 5. Podzespoły roweru, instalacja elektryczna produktów i wie w jakich produktach się znajdują, wymienia produkcją żywności, zna pojęcie zdrowa żywność, zna grupy witamin i wie w jakich produktach się znajdują, samodzielnie sporządza prosty jadłospis. Zna obróbkę żywności. żywność. Samodziel. zaprojektuje dowolne przyjęcie produktów i wie w jakich produktach się znajdują, bardzo dobrze zna grupy witamin i wie w jakich produktach się znajdują, wymienia produkcją żywności, zna pojęcie zdrowa żywność, samodzielnie sporządza dowolny jadłospis. Zna obróbkę żywności. żywność. Samodzielnie zaprojektuje dowolne przyjęcie Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena Bardzo dobra Zna budowę roweru, wie jak zasilana jest instalacja elektryczna w rowerze. Potrafi rozpoznać części napędu roweru. Wie z jakich podzespołów zbudowany jest rower. Wie jak działa układ elektryczny i napędowy roweru. Dobrze zna wszystkie podzespoły w rowerze. Potrafi naprawić układ elektryczny, czy napędowy w przypadku awarii. Bardzo dobrze zna wszystkie podzesp. w rowerze. Potrafi naprawić dowolną część w rowerze, b.dobrze zna układ elektryczny, czy napędowy 8.Przepisy ruchu drogowego, wypadki na drogach Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena Bardzo dobra Zna podstawy ruchu drogowego, wie jak zachować się na drodze, na przejściu dla pieszych, zna budowę roweru i Zna zasady ruchu drogowego. rozróżnia podstawowe znaki drogowe, sprawnie jeździ rowerem, zna Zna zasady ruchu drogowego. Dobrze zna znaki drogowe i dobrze je respektuje. Potrafi właściwie zachować się w Zna wszystkiezasady ruchu drogowego. Zna wszystkie znaki drogowe i dobrze je respektuje. Potrafi właściwie zachować

5 potrafi przejechać najprostszy tor przeszkód. budowę roweru, umie zachować się w sytuacjachdrogowych Zna podstawowe zasady ruchu drogowego każdych sytuacjach na drodze. Wie jak zachować się w razie wypadku i zna dobrze zasady ruchu drogowego. się w każdych sytuacjach na drodze.. Wie jak zachować się w razie w każdej sytuacji niebezpiecznej na drodze a zwłaszcza w razie wypadku. Wie jak udzielić pierwszej pomocy. zna b.dobrze zasady ruchu drogowego Sporządził: Jan Knapik

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Etyki zgodny jest z Rozporządzeniem MEN z dnia 31 marca 2009r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11

Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Przedmiotowy system oceniania. na lekcjach Edukacji dla Bezpieczeństwa Gimnazjum nr 11 Ocenianie za pomocą stopni szkolnych ma na celu: uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych kl. IV-VI

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych kl. IV-VI Wymagania edukacyjne z zajęć kl. IV-VI Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celująca nie przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, na polecenie nauczyciela wykonuje proste czynności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KL. IV

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KL. IV PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KL. IV jego wiedza wykracza poza program kl. V. Uczestniczy w wystawach. Zainteresowanie sztuką poprzez KONTRAKT NAUCZYCIELA Z UCZNIAMI KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa

Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa Szczegółowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Przedmiotowy system oceniania na lekcjach Edukacji dla bezpieczeostwa zgodny jest z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV

KRYTERIA OCEN Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL.IV 1. Każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej i jawnej oceny. 2. Każdy uczeń zna kryteria i zasady, jakie stosuje przy ocenie nauczyciel. 3. Każdy uczeń zna zakres materiału przewidzianego do kontroli. 4. O

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, (wymaga ćwiczeń) (wymaga ćwiczeń) E-nieopanowane EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE I Wypowiadanie się i słuchanie Uczeń stosuje wielozdaniowe, logiczne, ciekawe

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki w gimnazjum

Program nauczania techniki w gimnazjum Program nauczania techniki w gimnazjum Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Opracowywanie koncepcji rozwiązań i typowych problemów

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI 1. Cele systemu oceniania: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Edukacja dla Bezpieczeństwa w Gimnazjum Nr 1 w Miechowie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) OSTRZEGANIE O ZAGROŻENIACH I ALARMOWANIE wymienia przykłady środków

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Przedmiotowy system oceniania z fizyki dla klasy III Gimnazjum I. Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum Wydawnictwo Nowa Era 2009 1 Spis treści Wstęp Charakterystyka programu Ogólne cele kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI Jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu 1.Uczeń

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. Autor: Mieczysław Borowiecki

Program nauczania. Autor: Mieczysław Borowiecki Program nauczania Autor: Mieczysław Borowiecki Wstęp Program nauczania przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Ocenianie bieżące 1. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru najmniej trzy oceny cząstkowe a sprawdzanie jego wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. (zakres podstawowy i rozszerzony) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA (zakres podstawowy i rozszerzony) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (zakres podstawowy i rozszerzony) HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO mgr Jadwiga Kosalla I. OCENIE PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego

Przedmiotowy system oceniania. uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego 1 Przedmiotowy system oceniania uwzględniający nową podstawę programową kształcenia ogólnego (Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz.17) PODTAWY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 1. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo