PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ TUJĄCE INSPIRE. VII Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ TUJĄCE INSPIRE. VII Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE"

Transkrypt

1 PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ KSZTAŁTUJ TUJĄCE INSPIRE Jerzy Gaździcki VII Sympozjum Krakowskie spotkania z INSPIRE Kraków, maja 2011

2 Troistość INSPIRE 1. Idea INSPIRE zgromadzenie wiedzy o wspólnej przestrzeni europejskiej oraz zapewnienie dostępu do niej wszystkim, którzy jej potrzebują. 2. Projekt INSPIRE konkretna realizacja idei INSPIRE według dyrektywy z roku Proces INSPIRE kształtowanie towanie i rozwijanie INSPIRE z udziałem rządów, organizacji i obywateli wszystkich państw członkowskich. 2

3 Idea INSPIRE 1. Relacje z ideami społecze eczeństwa informacyjnego, zrównowa wnowaŝonego onego rozwoju, gospodarki opartej na wiedzy. 2. W strategii Europa 2020 wkład do trzech priorytetów: wzrostu inteligentnego ego (smart growth), czyli rozwoju opartego na wiedzy i innowacjach, wzrostu zrównowa wnowaŝonego (sustainable growth), czyli transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej, wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (inclusive growth), czyli wspieraniu gospodarki charakteryzującej cej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójno jność gospodarczą, społeczn eczną i terytorialną. 3

4 Projekt INSPIRE 1. Zmierza do utworzenia infrastruktury informacji przestrzennej do końca obecnego dziesięciolecia. 2. Wynika z wizji i doświadcze wiadczeń oraz poziomu technologicznego osiągni gniętego w ubiegłym dziesięcioleciu 3. Podlega ciągłemu rozwojowi pod względem koncepcyjnym, organizacyjnym i technicznym, co znajduje swój j wyraz w przepisach implementacyjnych i innych dokumentach wynikających z dyrektywy INSPIRE. 4. Kluczową rolę w projekcie INSPIRE odgrywa proces INSPIRE. 4

5 Proces INSPIRE: tworzenie podstaw prawnych Unia Europejska Komisja, Parlament, Rada Tworzenie dyrektywy Transpozycja dyrektywy Państwo Członkowskie PC i (i = 1,2 25) rząd, parlament, organizacje, społeczności 5

6 Proces INSPIRE: implementacja Unia Europejska Tworzenie unijnych przepisów wykonawczych Komisja Wprowadzenie unijnych przepisów wykonawczych Tworzenie infrastruktury w PC i zawierającej komponent INSPIRE Państwo Członkowskie PC i (i = 1,2 n) rząd, organizacje, społeczności IIP w PCi Dostosowanie krajowych przepisów wykonawczych do unijnych

7 Kontekst dyrektywy INSPIRE DOKUMENTY INICJATYW UE DOTYCZĄCYCH INSPIRE DYREKTYWA INSPIRE INNE AKTY PRAWA UE DOTYCZĄCE INSPIRE DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE ROZPORZĄDZENIA I DECYZJE KE WYTYCZNE 7

8 Mapa drogowa INSPIRE: tworzenie prawa Milestone date 15-May May Aug Aug May May Dec Dec Dec Dec Dec Dec May May Jun Jun Jun Jun Oct Oct Dec Dec Dec Dec Dec Dec Mar Mar Jun Jun Nov Nov Nov Nov Feb Feb-2011 June October Article (4) (8) 21(4) 16 9(a) (8) 9(a) 16 9(a) 9(a) 16 9(b) Description Entry into force of INSPIRE Directive Establishment of the INSPIRE Committee Submission for opinion of the INSPIRE committee of IR for the creation and updating of metadata Adoption of INSPIRE Metadata Regulation Submission for opinion of the INSPIRE committee of IR for monitoring and reporting Submission for opinion of the INSPIRE committee of IR for discovery and view services Provisions of Directive are brought into force in MS Submission for opinion of the INSPIRE committee of IR governing the access rights of use to spatial data sets and services for Community C institutions and bodies Adoption of COMMISSION DECISION regarding INSPIRE monitoring and reporting Adoption of INSPIRE Regulation on Network Services (Discovery and d View) Submission for opinion of the INSPIRE committee of IRs for the interoperability of spatial data sets and services for Annex I spatial data themes Submission for opinion of the INSPIRE committee of IR for download services Submission for opinion of the INSPIRE committee of IR for transformation services Adoption of Regulation as regards the access to spatial data sets s and services of the Member States by Community institutions and d bodies under harmonised conditions Submission for opinion of the INSPIRE committee of amendment to Regulation for the interoperability of spatial data sets and services for Annex I spatial data themes on code lists Adoption of amendment of Regulation (EC) No 976/2009 as regards download services and transformation services Adoption INSPIRE regulation for the interoperability of spatial data sets and services for Annex I spatial data themes Adoption INSPIRE amendment to Regulation for the interoperability y of spatial data sets and services for Annex I spatial data themes on code lists Submission for opinion of the INSPIRE committee of IR for the services allowing spatial data services to be invoked Submission for opinion of the INSPIRE committee of IRs for the interoperability of spatial data sets and services for Annex II and III spatial data themes Źródło: Komisja Europejska, stan z dnia

9 Aktualne prace nad przepisami implementacyjnymi (przykłady) 1. Prace dotyczące ce usług ug danych przestrzennych Wskazówki techniczne dla usługi ugi sieciowej przekształcania schematów: projekt RSW Geomatics, 1Spatial oraz Rob Walker Consultancy,, Prace nad przepisami dotyczącymi cymi usług ug danych przestrzennych: Recommendations for INSPIRE Spatial Data Services,, Prace nad specyfikacjami danych dla 25 tematów załą łącznika II i III, 19 Thematic Working Groups,, z których kaŝda obejmuje koordynatora (facilitator( facilitator), redaktora (editor( editor) ) i ekspertów w (experts( experts). Przykłady tych prac sąs przedmiotem oddzielnych prezentacji w zakresie ukształtowania towania terenu oraz uŝytkowania u terenu. 9

10 Zaktualizowana architektura INSPIRE Źródło: Recommendations for INSPIRE Spatial Data Services, SDS Working Group,

11 Model pojęciowy usług ug INSPIRE Źródło: Recommendations for INSPIRE Spatial Data Services, SDS Working Group,

12 Etapy procesu opracowania specyfikacji danych ANALIZA POTRZEB I OPRACOWANIE PRZYPADKOW UśYCIA ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO OKREŚLENIE WYMAGAŃ UśYTKOWNIKÓW I TYPÓW OBIEKTÓW PRZESTRZENNYCH PORÓWNANIE STANU ISTNIEJĄCEGO Z WYMAGANIAMI OPRACOWANIE SPECYFIKACJI DANYCH WDRAśANIE, TESTOWANIE I OCENA POWRÓT DO JEDNEGO Z ETAPÓW WCZEŚNIEJSZYCH ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI 12

13 Znaczenie rozporządzenia w zakresie interoperacyjności ci zbiorów w i usług ug danych przestrzennych Rozporządzenie: Zawiera szczegółowe specyfikacje danych dla 9 tematów, które podane sąs w załą łączniku I i mają charakter georeferencyjny Stanowi wzór r dla analogicznego rozporządzenia, które będzie dotyczyło o 25 tematów w załą łączników w II i III Obejmuje typy danych i obiektów w wspólnych dla tematów Podaje przepisy ogólne istotne dla modelowania danych INSPIRE 13

14 Dopuszczalność wartości nieokreślonych Jeśli państwo członkowskie nie dysponuje kompletnymi danymi, a uzupełnienie braków w wiąŝ ąŝe e się z nadmiernymi kosztami, to ma ono prawo zastosować mechanizm voidable dla tych stosunkowo licznych - atrybutów w i ról r asocjacji, gdzie jest to dopuszczalne. Wówczas, W nieznaną wartość moŝna zastąpi pić wartości cią void.. W ten sposób b państwa członkowskie uzyskują moŝliwo liwości dostosowania w określonym zakresie - wymogów INSPIRE do swoich zasobów w danych przestrzennych. Zakres ten jest szeroki, poniewaŝ ponad 60% spośród 365 atrybutów w i ról r l asocjacji występuj pujących w rozporządzeniu zostało o określonych jako voidable. W ujęciu procentowym jest ich najwięcej w temacie nazwy geograficzne, (około o 80%), a najmniej w temacie adresy (około o 50%). 14

15 Ogólny model sieci Uniwersalność stosowania w modelowaniu wszelkich sieci antropogenicznych i przyrodniczych stanowiących przedmiot zainteresowania INSPIRE. Prostota pojęciowa: sieć jest zbiorem elementów w sieci; elementami sieci sąs obszar sieci, powiązanie sieci oraz węzeł,, z którego wychodzą lub do którego dochodzą (skierowane) połą łączenia. MoŜliwo liwość uŝywania prostego odniesienia liniowego dotyczącego cego częś ęści (odcinka) liniowego elementu sieci oraz prostego odniesienia punktowego dotyczącego cego punktu na liniowym elemencie sieci. 15

16 Uchwała a Rady IIP z dnia Rada zaleca, aby organy wiodące w zakresie tematów drugiej i trzeciej grupy tematycznej (rozdziały y 2 oraz 3 załą łącznika do ustawy) zorganizowały y i przeprowadziły testowanie unijnych projektów w specyfikacji danych w zakresie tematów w przyporządkowanych tym organom przez ustawę. Celem testowania jest sprawdzenie projektowanych w ramach INSPIRE unijnych specyfikacji danych pod względem: - wykonalności ich wdroŝenia w polskich warunkach, przy uwzględnieniu istniejących w kraju zasobów danych oraz technicznych i ekonomicznych aspektów w doprowadzenia tych zasobów w do interoperacyjności ci wymaganej w INSPIRE, - moŝliwo liwości zaspokojenia róŝnorodnych r potrzeb polskich uŝytkowniku ytkowników w przy zastosowaniu tych specyfikacji w polskiej infrastrukturze informacji przestrzennej. 16

17 Wnioski: wszechstronne znaczenie Dyrektywa INSPIRE, jej opublikowane juŝ najwaŝniejsze niejsze przepisy wykonawcze i dokumenty uzupełniaj niające stanowią spójne rezultaty prac o znaczeniu: politycznym, przyczyniając c się do integracji europejskiej i rozwoju współpracy pracy między państwami członkowskimi, a takŝe e do usprawnienia działania ania administracji na poziomie unijnym i krajowym, społeczno eczno-ekonomicznym, ekonomicznym, wnosząc c swój j wkład do inteligentnego i zrównowa wnowaŝonego onego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (Komisja Europejska, 2010), naukowo-technicznym, kompleksowo stosując współczesne osiągni gnięcia informatyki i geomatyki,, a w szczególno lności twórczo uwzględniaj dniając c doświadczenia światowe w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktur geoinformacyjnych. 17

18 Wnioski: moŝliwo liwości wdraŝania ania Przedstawione w artykule przepisy wykonawcze, łącznie z uzupełniaj niającymi je dokumentami w postaci wytycznych i opracowań o charakterze metodycznym i technicznym, osiągn gnęły y stopień kompletności i szczegółowo owości umoŝliwiaj liwiający wdraŝanie anie dyrektywy INSPIRE w szerokim zakresie przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym przez Polskę. Zgodnie z przyjętym harmonogramem pilne sąs obecnie prace dotyczące ce tematów w załą łącznika I i związanych zanych z nimi usług, ug, ale prace w zakresie tematów w określonych w załą łącznikach II i III powinny być równieŝ prowadzone na podstawie juŝ opublikowanych przepisów wykonawczych z uwzględnieniem treści przepisów projektowanych. 18

19 Wnioski: wzorce rozwiąza zań Niezbędne jest, aby wymienione wyŝej przepisy i dokumenty traktowane były y w Polsce jako źródło o wzorcowych rozwiąza zań,, stosowanych szeroko przez organy i organizacje zajmujące się infrastrukturami i systemami informacji przestrzennej o róŝnym r zakresie obszarowym i tematycznym. Odniesione zostaną w ten sposób korzyści wynikające z wpływu INSPIRE prowadzącego do standaryzacji, interoperacyjności ci oraz rozwoju współpracy pracy między tymi organami i organizacjami. 19

20 Wnioski: źródło o wiedzy Powstałe e i jeszcze rozwijane przepisy i dokumenty INSPIRE będą stanowić bogate źródło o wiedzy o informacji przestrzennej i jej wszechstronnym znaczeniu we współczesnym państwie, o bazach, usługach, ugach, systemach i infrastrukturach geoinformacyjnych, wreszcie o konkretnych rozwiązaniach zaniach metodycznych i technologicznych uwzględniaj dniających rozwój teleinformatyki i geomatyki.. Wiedza z tego źródła powinna być szeroko wykorzystywana w procesach kształcenia i dokształcania na kierunkach powiązanych z geomatyką. 20

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozpoznanie cenowe o wartości poniżej 30.000 euro / zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.) / I. PROWADZĄCY ROZPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI

Skrypt dla uczestników szkolenia z oprogramowania MODUŁU SDI Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleo z zakresu korzystania z aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz z oprogramowania Modułu SDI dla przedstawicieli jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252. UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW. z dnia 13 grudnia 2011 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 252 UCHWAŁA Nr 239 RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE

PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE PODSTAWY PRAWNE ORAZ OBOWIĄZKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYNIKAJĄCE Z DYREKTYWY INSPIRE CZYM JEST INSPIRE? Infrastruktura informacji przestrzennej na poziomie kontynentalnym, tworzona celem wsparcia

Bardziej szczegółowo

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym

Profil metadanych dla dokumentów planistycznych określonych w ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym Opracowanie projektu standardowych modeli danych oraz profilu metadanych dla opracowań planistycznych na potrzeby realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski Katowice 2011 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Zero (0) zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

Rozwój regulacji europejskich w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego

Rozwój regulacji europejskich w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego Ministersterstwo Infrastruktury Urząd Transportu Kolejowego Rozwój regulacji europejskich w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego Krzysztof Banaszek Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r. O Człowieku, jego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej

Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Baza Danych Topograficznych georeferencyjna podstawa Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Streszczenie Zadania nałożone

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ARCHITEKTUR KORPORACYJNYCH W USŁUGACH PUBLICZNYCH

WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ARCHITEKTUR KORPORACYJNYCH W USŁUGACH PUBLICZNYCH ZESZYTY NAUKOWE 55-68 Szymon SUPERNAK 1 WPROWADZENIE DO MODELOWANIA ARCHITEKTUR KORPORACYJNYCH W USŁUGACH PUBLICZNYCH Streszczenie W treści omówiono koncepcję modelowania architektur korporacyjnych w celu

Bardziej szczegółowo

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca:

Część III. Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: Część III Koncepcja budowy Sieci Szerokopasmowej dla miasta Bielsko-Biała zawierająca: 1. Część I Zarys ogólny koncepcji budowy Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Bielsko-Biała 2. Część II ZałoŜenia techniczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo