Programowanie współbieŝne. Paweł Rogaliński Politechnika Wrocławska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie współbieŝne. Paweł Rogaliński Politechnika Wrocławska"

Transkrypt

1 Programowanie współbieŝne Paweł Rogaliński Politechnika Wrocławska pawel.rogalinski pwr.wroc.pl

2 Literatura podstawowa M. Ben-Ari: Podstawy programowania współbieŝnego i rozproszonego, WNT, Warszawa Z. Weiss, T. Gruźlewski: Programowanie współbieŝne i rozproszone w przykładach i zadaniach, WNT, Warszawa K. Barteczko: Java od podstaw do technologii, Wydaw. MIKOM, Warszawa B. Eckel: Thinking in Java edycja polska wydanie IV, Wydaw. HELION, Gliwice B. Goetz i in,: Java WspółbieŜność dla praktyków Wydaw. HELION, Gliwice Dokumentacja pakietu java.util.concurrent java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api The Java Tutorials: Concurrency Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 2

3 Literatura podstawowa Stephen J. Hartley: Java as a Concurrent Programming Language for Operating Systems and Related Courses D. Lea: Concurrent Programming in Java: Design Principles and Patterns, Addison-Wesley, Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 3

4 Literatura uzupełniająca M. Ben-Ari: Podstawy programowania współbieŝnego, WNT, Warszawa M. J. Bach: Budowa systemu operacyjnego UNIX, WNT, Warszawa W. R. Stevens: Programowanie zastosowań sieciowych w systemie UNIX, WNT, Warszawa, Red. A. Karbowski, Obliczenia równoległe i rozproszone, Oficyna Wydaw. Politechniki Warszwskiej, S. Kozielski, Z. Szczerbiński: Komputery równoległe, WNT, Warszawa B. Borowik: Programowanie równoległe w zastosowaniach, Wydaw. NIKOM H. Schildt: Java. Kompendium programisty, Wydaw. HELION, Gliwice Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 4

5 Program wykładu Pojęcie współbieŝności, procesy Poprawność programów współbieŝnych własności bezpieczeństwa i Ŝywotności Problem wzajemnego wykluczania algorytm Dekkera Klasyczne problemy współbieŝności: czytelnicy i pisarze, producent i konsument, problem pięciu filozofów Semafory definicja, typy semaforów, przykłady zastosowań Monitory definicja, przykłady zastosowań Mechanizmy synchronizacji w języku Java Wykład kończy się egzaminem Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 5

6 W języku potocznym często mówimy: oni przeszli na drugą stronę ulicy jednocześnie. Mamy na myśli, Ŝe obaj byli na jezdni w tym samym czasie, ale niekoniecznie dokładnie w tej samej chwili na jezdnię wkraczali i dokładnie w tej samej chwili jezdnię opuszczali. W języku potocznym często mówimy: Ten profesor prowadzi jednocześnie wykłady z filozofii i socjologii. Mamy na myśli, Ŝe cykl wykładów z obu dziedzin odbywa się w tym samym semestrze, ale poszczególne wykłady odbywają się w róŝnych terminach. Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 6

7 WspółbieŜność zespół zjawisk, czynności lub działań odbywających się jednocześnie. Uwaga: jednoczesność polega ta tym, Ŝe drugie zjawisko (czynność) rozpoczyna się przed zakończeniem poprzedniego zjawiska (czynności). Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 7

8 WspółbieŜność przestrzenna kilka niezaleŝnych jednostek realizuje swoje zadania Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 8

9 kolejne fazy produkcji WspółbieŜność czasowa - kilka współbieŝnych zadań znajduje się w róŝnych fazach wykonania ruch samochodów na taśmie Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 9

10 Programowanie - ogół czynności związanych z opracowywaniem algorytmów, kodowaniem ich w określonym języku programowania i uruchamianiem ich w systemie komputerowym. Program - sformalizowany zapis algorytmu, składający się z deklaracji danych i ciągu wykonywanych instrukcji zapisanych w określonym języku programowania. Proces - program będący w trakcie wykonywania. Efektem działania procesu jest sekwencja zmian stanu systemu komputerowego odbywających się zgodnie z algorytmem zapisanym w programie. Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 10

11 Program jest obiektem statycznym (formalnym opisem tego, co ma być wykonane). Proces jest obiektem dynamicznym (ciągiem sekwencyjnie wykonywanych instrukcji programu). KaŜdy program jest skończony, natomiast procesy mogą być skończone lub (teoretycznie) nieskończone. Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 11

12 KaŜdy proces wykonuje się w pewnym środowisku, którego niezbędnymi elementami są: procesor (dokonujący zmian stanu systemu) oraz pamięć (w której przechowywany jest kod programu oraz dane). procesor pamięć operacyjna (program) pamięć masowa (dane) Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 12

13 Graf stanów procesu proces proces aktywny aktywny (running) (running) zakończenie (terminate) wywłaszczenie (preemptt) wznowienie (schedule) czekanie na zdarzenie (wait for event) tworzenie (create) proces proces gotowy gotowy (ready) (ready) zdarzenie zaszło (event occured) proces proces wstrzymany wstrzymany (blocked) (blocked) Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 13

14 rodzaje procesów dane wejściowe transformacyjny reaktywny proces transformacyjny Proces transformacyjny proces skończony, którego celem jest wykonanie pewnych obliczeń (czyli przekształcenie pobranych danych tak, by na końcu uzyskać właściwe wyniki) dane wyjściowe Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 14

15 rodzaje procesów transformacyjny reaktywny proces reaktywny Proces reaktywny proces, który moŝe być wykonywany dowolnie długo (teoretycznie nieskończenie długo), i którego podstawowym celem jest interakcja (naprzemienna wymiana informacji) z otoczeniem. Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 15

16 procesy sekwencyjne proces 1 proces 2 czas } procesor A procesy quasi-równoległe proces 1 proces 2 czas } procesor A procesy równoległe proces 1 proces 2 czas } procesor A } procesor B Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 16

17 PROCESY sekwencyjne w danej chwili rozpoczęty jest co najwyŝej 1 proces współbieŝne w danej chwili moŝe być rozpoczętych kilka procesów quasi-równoległe procesy są wykonywane na jednym procesorze z podziałem czasu równoległe procesy są wykonywane na oddzielnych procesorach w środowisku scentralizowanym (wspólna pamięć) w środowisku rozproszonym (sieć połączeń) Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 17

18 System scentralizowany i rozproszony Programowanie współbieŝne moŝe dotyczyć zarówno systemów jednoprocesorowych jak i systemów wieloprocesorowych opartych na wspólnej pamięci (systemy scentralizowane), lub architektury wieloprocesorowej połączonej siecią komputerową (systemy rozproszone), gdzie kaŝdy procesor dysponuje swoją pamięcią. SIEĆ LOKALNA WSPÓLNA WSPÓLNA PAMIĘĆ PAMIĘĆ PROCESOR PROCESOR PROCESOR KANAŁ KOMUNIKACYJNY PROCESOR PROCESOR PROCESOR PAMIĘĆ PAMIĘĆ PAMIĘĆ system scentralizowany system rozproszony Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 18

19 oddziaływanie (interakcja) procesów współpraca współzawodnictwo proces 1 proces 2 dane (zmienne dzielone) i sygnały synchronizacyjne (komunikaty) Współpraca procesów jedno zadanie podzielone jest na kilka podzadań realizowanych współbieŝnie przez oddzielne procesy, które muszą wymieniać między sobą dane oraz sygnały synchronizacyjne proces n Współpraca procesów Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 19

20 oddziaływanie (interakcja) procesów proces 1 wspólne zasoby współpraca współzawodnictwo proces 2 Współzawodnictwo procesów oddzielne zadania realizowane są przez oddzielne procesy, które współzawodniczą o dostęp do ograniczonych zasobów. proces n Współzawodnictwo procesów Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 20

21 Termin programowanie współbieŝne uŝywa się do określenia technik i notacji programistycznych słuŝących do wyraŝania jednoczesności oraz rozwiązywania zagadnień związanych z powstałymi przy tym problemami synchronizacji i komunikacji. Programowanie współbieŝne jest bardzo waŝnym zagadnieniem, gdyŝ pozwala zajmować się jednoczesnością bez wdawania się w szczegóły implementacyjne. MoŜliwość takiego abstrahowania okazała się na tyle uŝyteczna przy pisaniu programów, Ŝe nowoczesne języki programowania wyposaŝono juŝ w mechanizmy programowania współbieŝnego. Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 21

22 Podstawowe cele programowania współbieŝnego : 1. przyspieszenie wykonywania obliczeń ; 2. lepsze wykorzystanie zasobów (sprzętu); 3. umoŝliwienie współpracy wielu uŝytkownikom; 4. udostępnienie stylu programowania ułatwiającego tworzenie duŝych, przejrzyście zorganizowanych programów. Uwaga. Wyjątkowo korzystne okazuje się siępołączenie idei idei współbieŝności i i obiektowości (programowanie tzw. tzw. obiektów współbieŝnych jest jest bardzo bardzo dobrym dobrym sposobem modelowania rzeczywistych zjawisk). Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 22

23 Poziomy przetwarzania i programowania współbieŝnego 1. Poziom prac równoczesna realizacja niezaleŝnych programów 2. Poziom zadań program podlega dekompozycji na niezaleŝne zadania, które są wykonywane równolegle np.. w postaci wątków. Zadaniami są wydzielone fragmenty programu, najczęściej w formie procedur lub niezaleŝnych iteracji pętli programowych. 3. Poziom instrukcji równocześnie są wykonywane niezaleŝne instrukcje programu 4. Poziom operacji wewnątrz rozkazu fazy realizacji rozkazu, które są niezaleŝne, wykonywane są równolegle (potokowe wykonywanie rozkazów) Im Im niŝszy niŝszy poziom poziom przetwarzania, przetwarzania, tym tym większą większą rolę rolę w przetwarzaniu przetwarzaniu współbieŝnym współbieŝnym odgrywają odgrywają mechanizmy mechanizmy sprzętowe sprzętowe (poziom (poziom 4 4 jest jest niedostępny niedostępny dla dla programisty programisty cała cała współbieŝność współbieŝność jest jest zapewniona zapewniona sprzętowo). sprzętowo). Im Im wyŝszy wyŝszy poziom, poziom, tym tym istotniejsze istotniejsze stają stają się się mechanizmy mechanizmy programowe, programowe, zanika zanika natomiast natomiast zaleŝność zaleŝność od od sprzętu sprzętu (poziom (poziom 1 1 moŝna moŝna realizować realizować zarówno zarówno w systemach systemach wieloprocesorowych wieloprocesorowych (kaŝdy (kaŝdy program program jest jest wykonywany wykonywany na na innym innym procesorze), procesorze), jak jak i i w jednoprocesorowych jednoprocesorowych (korzystając (korzystając z z podziału podziału czasu). czasu). Paweł Rogaliński - programowanie współbieŝne 23

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe

Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki. Techniki komputerowe Jerzy Wróbel (red.), Janusz Bonarowski, Grzegorz Linkiewicz, Stanisław Skotnicki Techniki komputerowe Warszawa 2010 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 12 Włodzimierz Stanisławski WPROWADZENIE DO SIECIOWYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2006 RECENZENT Jan Sadecki SKŁAD I ŁAMANIE

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH ZESTAW 100 PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI NA ZALICZENIE SYSTEMÓW OPERACYJNYCH...gdyż jak wiadomo, najtrudniej odpowiedzieć na najprostsze pytania... 1. ADRESOWANIE W SIECI INTERNET. Jest to sposób ustalania

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA

Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA informatyka studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE

STEROWNIKI PROGRAMOWALNE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki STEROWNIKI PROGRAMOWALNE Część 2 Ireneusz Mosoń Gdańsk, 2010 Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie Materiał został przygotowany w związku z

Bardziej szczegółowo

Procesy, zasoby i wątki

Procesy, zasoby i wątki Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest wprowadzenie fundamentalnych pojęć, integralnie związanych z systemem operacyjnym, na których opiera się przetwarzanie we współczesnych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Administracja serwerami

Administracja serwerami Administracja serwerami dr inż. Sławomir Koczubiej Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Katedra Informatyki i Matematyki Stosowanej (2 października 2014) dr inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe:

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe: Wykład 3 (O)programowanie Zagadnienia szczegółowe: - oprogramowanie i jego podział - pojęcie systemu operacyjnego - struktura systemu operacyjnego - funkcje systemu operacyjnego - klasyfikacje systemów

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki Systemy operacyjne

Podstawy Informatyki Systemy operacyjne Podstawy Informatyki alina.momot@polsl.pl http://zti.polsl.pl/amomot/pi Plan wykładu 1 Definicje systemu operacyjnego Zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych 2 Zasoby systemu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0

bit 7 bit 6 bit5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 126. Opisz strukturę adresu fizycznego pamięci dyskowej Adres fizyczny pamięci dyskowej, nazywany równieŝ metryką adresową(id), składa się z 4 bajtów oddzielonych w zapisie dwukropkiem. Numer cylindra:

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Monika Sitarska Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu Katedra InŜynierii Systemów Informatycznych Zarządzania msitarska@bsd..ae.wroc.

Monika Sitarska Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu Katedra InŜynierii Systemów Informatycznych Zarządzania msitarska@bsd..ae.wroc. ARCHITEKTURA I FUNKCJE APLIKACJI WORKFLOW ZGODNIE ZE STANDARDAMI KOALICJI WFMC (WORKFLOW MANAGEMENT COALITION) Streszczenie Monika Sitarska Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu Katedra InŜynierii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Architektury Komputerowe

Architektury Komputerowe Architektury Komputerowe zagadnień egzamin wersja 1.0 Niniejsze materiały zostały opracowane na podstawie książki prof. dr hab. inż. Jacka Kitowskiego Współczesne architektury systemów komputerowych. W

Bardziej szczegółowo

Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet

Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet Specyfika obliczeń rozproszonych opartych o sieć Internet Jakub Czaplicki Paweł Buczek Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej AGH 30-057 Kraków, Aleja Mickiewicza 30 jakubczaplicki@poczta.onet.pl pawelbuczek@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt i implementacja rozproszonego

Projekt i implementacja rozproszonego POLITECHNIKA KRAKOWSKA Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej Informatyka PRACA MAGISTERSKA Projekt i implementacja rozproszonego systemu czasu rzeczywistego Autor: Marcin Szelc Promotor:

Bardziej szczegółowo

Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej przestrzeni usług

Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej przestrzeni usług POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Sławomir Nasiadka Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Polskiej Akademii Nauk

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Polskiej Akademii Nauk Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk Mgr inż. Paweł Buchwald Symulacja informacyjno decyzyjnych systemów zarządzania Autoreferat rozprawy doktorskiej Promotor Dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji

POLITECHNIKA ŚLĄSKA. Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii. Zarządzanie i InŜynieria Produkcji POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie systemami informatycznymi PRACA MAGISTERSKA DAWID STRZEMPA SYSTEM INTERNETOWY

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe

Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Wykład 10 Systemy rozproszone: definicje, własności systemowe i obliczeniowe Spis treści: 1. Ogólne definicje i problemy realizacyjne 2. Architektura systemów rozproszonych 3. Komunikacja w systemach rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ studia dzienne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do problematyki baz danych

Wprowadzenie do problematyki baz danych Wprowadzenie do problematyki baz danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 1 (1) Niniejszy cykl 13 wykładów będzie poświęcony bazom danych. 1 Plan wykładu Podstawowa terminologia Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY WPROWADZENIE DO INFORMATYKI WYKŁADY 2001 DEFINICJE W. Turski: Informatyka nauka o przetwarzaniu informacji przy użyciu środków technicznych. INFORMACJA ŚRODKI I PRZETWARZANIE TECHNICZNE INFORmacja + automatyka

Bardziej szczegółowo