ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014"

Transkrypt

1 Toruń, 20 stycznia 2015r. ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE w imieniu którego postępowanie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, Toruń NIP: , REGON: ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Województwa Kujawsko Pomorskiego zaprasza do składania ofert na promocję projektu pn.: Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych współfinansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata (RPO WK-P) oraz ze. Zamówienie, będące przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego udzielane jest z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 tejże Ustawy. W odniesieniu do niniejszej procedury zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko Pomorskiego w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym Zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów przygotowania oferty lub ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez nich od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy przez Zamawiającego. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości euro. Informacji w przedmiotowej sprawie udziela: Wojciech Rzemykowski tel

2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest promocja projektu pn.: Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych polegająca na: a) zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu tablic informacyjnych; b) zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu tablic pamiątkowych; c) zaprojektowaniu i wykonaniu naklejek informacyjnych; d) opracowaniu koncepcji i scenariusza spotu promocyjnego oraz produkcji spotu promocyjnego; e) zaprojektowaniu informacyjnej strony internetowej promującej projekt oraz uruchomieniu jej u Zamawiającego; f) zaprojektowaniu i wykonaniu folderów i plakatów informacyjno-promocyjnych; g) zaprojektowaniu i wykonaniu materiałów biurowych z logo projektu; 2. Zakres i sposób wykonania zamówienia, a także wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 3. Przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego musi zawierać elementy graficzne wynikające z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Vademecum Beneficjenta RPO WK-P oraz Wytycznych dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P (dostępne na stronie 4. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Ryzyko niewłaściwego oszacowania ceny ofertowej związanej z realizacją zadania objętego niniejszym Zapytaniem ofertowym obciąża Wykonawcę. II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wykwalifikowanej kadry oraz znajdujący się w stabilnej i gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia sytuacji finansowej i ekonomicznej. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: 1) minimum jedną usługę w zakresie promocji projektu obejmującą swoim zakresem co najmniej zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych lub pamiątkowych; 2) minimum jedną usługę obejmującą swoim zakresem produkcję spotu promocyjnego; 2

3 3) minimum jedną usługę w zakresie promocji projektu obejmującą swoim zakresem stworzenie informacyjnej strony internetowej. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie opisanym w pkt. 2. Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego, oraz załączeniem dowodów potwierdzających iż usługi te zostały wykonane należycie. 4. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, w stosunku, do których nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości. Wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu. 5. W celu potwierdzenia, iż w stosunku do Wykonawcy nie występują przesłanki wykluczenia Wykonawca obowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub Oświadczenie o sytuacji prawnej Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego - jeżeli odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy obowiązani są przedłożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest wykazać brak przesłanek do wykluczenia, przedkładając dokumenty, o których mowa w pkt Dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 6 wymaga zachowania formy pisemnej. Dopuszcza się również możliwość przedłożenia pełnomocnictwa w formie kserokopii poświadczonej notarialnie. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt. 5 Wykonawca, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3

4 III. PODWYKONAWSTWO: 1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia objętego niniejszym Zapytaniem ofertowym podwykonawcy/om, na zasadach określonych we wzorze umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć informację o częściach zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy/om w ofercie. 2. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za działania własne. IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1. Termin wykonania zamówienia: do r. Termin wykonania poszczególnych elementów zamówienia został określony w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Miejsce wykonania zamówienia - zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA I PRZEDSTAWIENIA CENY W OFERCIE: 1. Oferowana cena brutto obejmuje cenę netto oraz obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Cena podana w ofercie będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. VI. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. VII. KRYTERIA OCENY OFERT: Kryteria wyboru oferty: a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z przepisami prawa, zgodne z warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu i nie zostały odrzucone, b) przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena 100 % - Cena (C) waga- 100 % 4

5 Kryterium ocenione będzie wg następującego wzoru: C = C min C bad x 100 pkt gdzie: C - liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium CENA C min - najniższa cena spośród ofert C bad - cena oferty badanej VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 1. Oferta złożona powinna zostać do dnia 3 lutego 2015 r. z podaniem tytułu Oferta na PZK-AD promocja : a) osobiście: Departament Informatyzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, Toruń, Biuro Podawczo-Kancelaryjne b) przesłana na adres: Departament Informatyzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, Toruń, c) za pośrednictwem poczty elektronicznej 2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty : a) formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, b) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie opisanym w Rozdziale II niniejszego Zapytania ofertowego. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 45 dni. X. WYJAŚNIENIE I UZUPEŁNIENIE OFERTY 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy nie przedłożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 2. Uzupełnione oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania ofert. 5

6 3. W przypadku, gdy w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów w zakreślonym przez Zamawiającego terminie na ich uzupełnienie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz oświadczeń lub dokumentów. 5. Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywistą omyłkę pisarską omyłkę, która jest widoczna na pierwszy rzut oka, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek wyjaśnień, którą można stwierdzić bez specjalistycznej wiedzy oraz kiedy jest ona bezsporna np.: widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp. Niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, b) oczywistą omyłkę rachunkową, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, w trakcie dokonywania działania matematycznego, która ma charakter oczywisty. Oznacza to, że nie budzi ona wątpliwości, co do faktu popełnienia omyłki rachunkowej oraz sposobu dokonania stosownej korekty. Niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty czyli omyłki o takim charakterze, by czynności ich poprawy Zamawiający mógł dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności. Poprawienie tej omyłki nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu. XI. ODRZUCENIE OFERTY 1. Zamawiający odrzuci oferty: a) których treść nie odpowiada treści opisu przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, b) które zawierają błędy w obliczeniu ceny, c) w odniesieniu do których Wykonawca nie wyraził w terminie 2 dni zgody na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią Zapytania ofertowego, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, d) z rażąco niską ceną, e) złożone przez Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu lub nie wykazali spełnienia warunków z udziału w postępowaniu. 6

7 XII. PYTANIA, ZMIANY I UNIEWAŻNIENIE 1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego lub załączników. Pytania Wykonawców powinny być przesyłane drogą elektroniczną na adres wskazany w Rozdziale I niniejszego Zapytania ofertowego. Pytania powinny być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy oraz adresem . Odpowiedzi na wszystkie zebrane pytania, bez podania danych pytającego, zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego. Pytania można kierować do Zamawiającego do dnia 26 stycznia 2014 r.. 2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego oraz załączników. Dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniane jest niniejsze Zapytanie. W przypadku dokonania modyfikacji Zamawiający pozostawi do upływu terminu składania ofert co najmniej 2 dni, a w razie konieczności przedłuży termin składania ofert tak, aby do upływu terminu składania ofert pozostały co najmniej 2 dni, w celu umożliwienia wprowadzenia zmian w ofertach. 3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w następujących okolicznościach: a) jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; b) jeżeli zostaną złożone mniej niż 2 ważne oferty; c) jeżeli w toku postępowania lub badania ofert ujawniona zostanie wada prawna lub merytoryczna w dokumentacji postępowania, która uniemożliwiać będzie dokonanie wyboru oferty w sposób gwarantujący konkurencyjność. XIII. WYNIK 1. Informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 2. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem formy pisemnej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz oferty, Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 3 Wykaz usług, Załącznik nr 4 Oświadczenie o sytuacji prawnej Wykonawcy, Załącznik nr 5 Harmonogram realizacji zamówienia, Załącznik nr 6 Wzór umowy. 7

8 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE w imieniu którego postępowanie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, Toruń I. DANE WYKONAWCY 1. NAZWA WYKONAWCY: (PEŁNOMOCNIKA W PRZYPADKU KONSORCJUM) SIEDZIBA WYKONAWCY: Ul:... Kod:... Miejscowość: ADRES DO KORESPONDENCJI: Ul:... Kod:... Miejscowość: NIP: REGON: TEL: FAX: STRONA INTERNETOWA: OSOBA DO KONTAKTÓW: Imię: Nazwisko Tel II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Oferta dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko Pomorskiego w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (z r.) na promocję projektu pn.: Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych współfinansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata (RPO WK-P) oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 8

9 III. CENA Cena oferty ogółem wynosi: Kwota netto:....zł Słownie kwota netto:... VAT..%... zł Kwota brutto:.. zł Słownie kwota brutto:. w tym: Lp Przedmiot zamówienia zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych zaprojektowanie i wykonanie naklejek informacyjnych opracowanie koncepcji i scenariusza spotu promocyjnego oraz produkcja spotu promocyjnego zaprojektowanie informacyjnej strony internetowej promującej projekt oraz uruchomienie jej u Zamawiającego zaprojektowanie i wykonanie folderów informacyjnopromocyjnych zaprojektowanie i wykonanie plakatów informacyjnopromocyjnych zaprojektowanie i wykonanie notesów z logo projektu zaprojektowanie i wykonanie długopisów z logo projektu zaprojektowanie i wykonanie teczek z logo projektu zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy naściennych dostarczenie pamięci przenośnych USB (pendrive) z logo projektu zaprojektowanie i wykonanie planerów ściennych RAZEM Liczba szt Cena jednostkowa netto [zł] Wartość netto [zł] VAT [%] VAT [zł] Wartość brutto [zł] 9

10 IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zapoznałem się z warunkami postępowania zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 2. Uważam się za związanego z ofertą przez 45 dni. 3. Akceptuję wzór umowy i w razie wybrania oferty zobowiązuję się do podpisania umowy. 4. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych. 5. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami wzoru umowy. V. PODWYKONAWCY; Zadania objęte zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie/przy udziale podwykonawców*. L.P. Zadania, które zostaną wykonane przez podwykonawców 1 2 VI. OŚWIADCZENIA Oświadczamy, że : 1. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 2. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Na kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.... miejscowość, data... (podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy * Niepotrzebne skreślić ** Właściwe wypełnić 10

11 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cel zamówienia: Obowiązki w zakresie promocji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata wynikają z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem prowadzonych działań promocyjnych jest poinformowanie jak najszerszego grona o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu pn. Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P, a tym samym zwiększenie publicznej świadomości dotyczącej finansowego wsparcia inwestycji ze strony Funduszy Strukturalnych UE. Zakres zamówienia obejmuje: 1. zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych; 2. zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych; 3. zaprojektowanie i wykonanie naklejek informacyjnych; 4. opracowanie koncepcji i scenariusza spotu promocyjnego oraz produkcja spotu promocyjnego; 5. zaprojektowanie informacyjnej strony internetowej promującej projekt oraz uruchomienie jej u Zamawiającego; 6. zaprojektowanie i wykonanie folderów i plakatów informacyjno-promocyjnych; 7. zaprojektowanie i wykonanie materiałów biurowych z logo projektu. Przedmiot zamówienia musi zawierać elementy graficzne wynikające z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Vademecum Beneficjenta RPO WK- P oraz Wytycznych dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P (dostępne na stronie Ad. 1. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Liczba: 8 szt. Tablice informacyjne powinny zawierać: - zestawienie znaków graficznych ułożonych w następującej kolejności, patrząc od lewej strony: logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego, 11

12 herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa umieszczone pomiędzy logo NSS a emblematem UE, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Powyższe zestawienie znaków graficznych można znaleźć na stronie: (zakładka RPO WK-P/Promocja/Promocja projektu). - hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w brzmieniu Mój region w Europie, zamieszczone poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym, widocznym miejscu; - nazwę inwestycji: Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych ; - informację o całkowitej wartości projektu, o wartości dotacji ze środków EFRR oraz o wartości dotacji ze środków budżetu województwa; - nazwę Beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie - informację o współfinansowaniu projektu umieszczoną poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym widocznym miejscu: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy, na którym znajduje się zestawienie znaków: logo NSS w wersji programu regionalnego, herb województwa kujawskopomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tej części pojawia się także hasło: Mój region w Europie. W środkowej części tablicy należy umieścić herb województwa i opis: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poniżej tytuł projektu. Poniżej należy umieścić informacje o źródłach finansowych: wartości inwestycji oraz kwotę dofinansowania dla każdego ze źródeł finansowania. Na samym dole należy umieścić nazwę beneficjenta. Obszar środka tablicy powinien zawierać 50% jej całkowitej powierzchni. Obszar stopki powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sposób wykonania: spienione PCV, grubość min. 5mm, zadruk pełny kolor, zabezpieczenie laminatem przed promieniami UV, 4 otwory montażowe, 4 kołpaki mocujące, 4 kołki (kotwy) mocujące. 12

13 Napisy na tablicach informacyjnych powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały. Kolorystyka tła zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P. Rozmiar tablic: 500 mm szerokości x 375 mm wysokości. Sposób montażu: mocowanie do ściany/elewacji. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić narzędzia i materiały niezbędne do montażu. Miejsce dostawy i montażu (po 1 szt. w każdej z niżej wymienionych lokalizacji): a) Toruń, ul. Plac Teatralny 2; b) Toruń, ul. Św. Jana 1/3; c) Toruń, ul. Targowa 13-15; d) Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73; e) Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 9; f) Włocławek, ul. Bechiego 2; g) Inowrocław, ul. Roosevelta 36/38; h) Grudziądz, ul. Sienkiewicza 22. Ad. 2. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych. Liczba: 8 szt. Tablice pamiątkowe powinny zawierać: - zestawienie znaków graficznych ułożonych w następującej kolejności, patrząc od lewej strony: logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego, herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa umieszczone pomiędzy logo NSS a emblematem UE, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Powyższe zestawienie znaków graficznych można znaleźć na stronie: (zakładka RPO WK-P/Promocja/Promocja projektu). - hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w brzmieniu Mój region w Europie, zamieszczone poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym, widocznym miejscu; - nazwę inwestycji: Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych ; - informację o całkowitej wartości projektu, o wartości dotacji ze środków EFRR oraz o wartości dotacji ze środków budżetu województwa; - nazwę Beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie 13

14 - informację o współfinansowaniu projektu umieszczoną poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym widocznym miejscu: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy, na którym znajduje się zestawienie znaków: logo NSS w wersji programu regionalnego, herb województwa kujawskopomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tej części pojawia się także hasło: Mój region w Europie. W środkowej części tablicy należy umieścić herb województwa i opis: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poniżej tytuł projektu. Poniżej należy umieścić informacje o źródłach finansowych: wartości inwestycji oraz kwotę dofinansowania dla każdego ze źródeł finansowania, a także informację o terminie przeprowadzenia inwestycji. Na samym dole należy umieścić nazwę beneficjenta. Obszar środka tablicy powinien zawierać 50% jej całkowitej powierzchni. Obszar stopki powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sposób wykonania: mosiądz grubość min. 2 mm, elementy graficzne wytrawione pokryte kolorem, powierzchnia szlifowana, polerowana i zabezpieczona antykorozyjnie, 4 otwory montażowe, 4 kołpaki mocujące, 4 kołki (kotwy) mocujące. Napisy na tablicach informacyjnych powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały. Rozmiar tablic: 500 mm szerokości x 375 mm wysokości. Sposób montażu: mocowanie do ściany/elewacji. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić narzędzia i materiały niezbędne do montażu. Miejsce dostawy i montażu (po 1 szt. w każdej z niżej wymienionych lokalizacji): a) Toruń, ul. Plac Teatralny 2; b) Toruń, ul. Św. Jana 1/3; c) Toruń, ul. Targowa 13-15; d) Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73; e) Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 9; f) Włocławek, ul. Bechiego 2; g) Inowrocław, ul. Roosevelta 36/38; h) Grudziądz, ul. Sienkiewicza

15 Ad. 3. Zaprojektowanie i wykonanie naklejek informacyjnych. Liczba: 2100 szt. Wymiary naklejek: minimum 60 mm szerokości x 45 mm wysokości. Parametry techniczne: druk cyfrowy w kolorze, surowiec foliowy, cięcie po obrysie Naklejka informacyjna powinna zawierać: - zestawienie znaków graficznych ułożonych w następującej kolejności, patrząc od lewej strony: logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego, herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa umieszczone pomiędzy logo NSS a emblematem UE, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Powyższe zestawienie znaków graficznych można znaleźć na stronie: (zakładka RPO WK-P/Promocja/Promocja projektu). - hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w brzmieniu Mój region w Europie, zamieszczone poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym, widocznym miejscu; - informację o współfinansowaniu projektu umieszczoną poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym widocznym miejscu: Zakup sprzętu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Pl. Teatralny 2, Toruń. Ad. 4. opracowanie koncepcji i scenariusza spotu promocyjnego oraz produkcja spotu promocyjnego. Spot informacyjny promujący "Platformę Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych" o długości min 90 sek. do max 120 sek. Zamówienie obejmuje przygotowanie trwającego sekund spotu telewizyjnego, będącego animacją infograficzną, która stanowi atrakcyjne i skuteczne narzędzie komunikacji oraz zapewnia możliwość przekazania dużej ilości informacji w krótkim czasie. Idea, cele i założenia projektu powinny zostać zaprezentowane w spocie za pomocą sekwencji animowanych grafik (napisów, piktogramów, wykresów, diagramów, schematów, ilustracji, zdjęć, map). W spocie powinien zostać użyty font o czytelnym, proporcjonalnym kroju. Ze względu na charakter informacyjny spot powinien być klarowną i czytelną formą graficzną, łatwą do odczytania i 15

16 zrozumienia. Sekwencje zawarte w animacji powinny być elementem przemyślanego i spójnego scenariusza. Spot musi zawierać następujące minimalne elementy: tytuł projektu, logotyp projektu, logotyp Zamawiającego. Na koniec spotu powinna zostać wyświetlona tablica przedstawiająca tytuł projektu, odpowiednie logotypy (zgodne z wymaganiami IZ RPO WK-P) oraz hasło Projekt współfinansowany jest ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Scenariusz spotu wraz ze scenorysami należy przedstawić Zamawiającemu w co najmniej dwóch różnych wersjach. Miejsce dostawy koncepcji i scenariusza: siedziba Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, Toruń. Wytyczne: Spot w technologii cyfrowej, w jakości Full HD, o formacie 16:9 (proporcje pikseli obrazu 1,4568). Rozdzielczość docelowa: min. 1920x1080 pikseli, 50p. Dźwięk w animacji nieskompresowany (PCM), MP3 lub AVC, 48 khz, stereo 16 bitów, z poziomem średnim ok. -18dB, a nieprzekraczalnym szczytowym -9dB. Konieczna prawidłowa synchronizacja obrazu i dźwięku. Specyfikacja kodeka: DV dolny półobraz pierwszy (ang. Lower Field First LFF); IMX50, AVC, nieskompresowane wideo górny półobraz pierwszy (UFF) lub progresywny 25p. Istotne elementy informacyjne, napisy oraz loga/tablice będą otoczone polem ochronnym wynoszącym ok. 10% (55-70 pikseli) od każdej krawędzi. Materiał zostanie przekazany w postaci pliku w formacie.avi w min. 3 egzemplarzach na płytach DVD lub CD i dostarczony do siedziby Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Pl. Teatralny 2, Toruń. Ad. 5. zaprojektowanie informacyjnej strony internetowej promującej projekt oraz uruchomienie jej u Zamawiającego. Tematyka witryny związana jest z projektem pt. "Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych". Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Przygotowanie koncepcji graficznej : 1.1. wymagane są min. 2 koncepcje graficzne witryny do przedstawienia do wyboru dla Zamawiającego, 1.2. grafika przewidziana do zastosowania w witrynie musi nawiązywać do tematyki projektu, 1.3. dopuszczalne jest osadzanie grafiki statycznej oraz animacji Flash, 1.4. znaki graficzne zgodne z wytycznymi UE w zakresie promocji znajdują się pod adresem (zakładka RPO WK-P/Promocja/Promocja projektu). 16

17 1.5. koncepcja graficzna witryny ma być przedstawiona do akceptacji Zamawiającego w postaci jednostronicowych wydruków lub plików graficznych prezentujących wygląd witryny w możliwych konfiguracjach zawartości. Miejsce dostawy projektu: siedziba Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, Toruń. 2. System zarządzania treścią (CMS) musi posiadać następujące cechy : 2.1. dla CMS opartego o oprogramowanie typu open-source należy dostarczyć Zamawiającemu licencję na komercyjne, bezterminowe korzystanie z danego rozwiązania, 2.2. CMS musi generować kod źródłowy strony o następujących wymaganiach : zgodność z XHTML 1.0 (lub nowszym) lub HTML 5, wykorzystanie kaskadowych arkuszy stylów (CSS), poprawne wyświetlanie strony najpopularniejszych przeglądarkach (posiadających na terenie Polski udział w rynku większy niż 2% zgodnie z rankingiem publikowanym pod adresem niedozwolone jest użycie technologii Flash do prezentacji menu i treści strony, 2.4. administrator portalu musi mieć możliwość definiowania hierarchicznego menu służącego do nawigacji, 2.5. administrator portalu musi mieć możliwość definiowania użytkowników z określeniem uprawnień dotyczących redagowania treści w następującym zakresie: tworzenie nowych artykułów, modyfikacja istniejących artykułów, usuwanie artykułów, publikacji artykułów, 2.6. publikacja treści strony musi być realizowana przy pomocy dedykowanego panelu redakcyjnego, do którego dostęp jest możliwy po zalogowaniu zgodnie z uprawnieniami wymienionymi w p. 2.6., 2.7. panel redakcyjny musi umożliwiać: utworzenie nowego artykułu w dowolnym miejscu w hierarchii menu, przeniesienie dowolnego istniejącego artykułu w dowolne miejsce w hierarchii menu, edycję/modyfikację dowolnego istniejącego artykułu 2.8. narzędzie przeznaczone do redagowania i publikacji artykułów musi umożliwiać edycję treści bez znajomości kodu (X)HTML (i pokrewnych) przy użyciu osadzonego edytora z uwzględnieniem formatowania dowolnego fragmentu tekstu w następującym zakresie: ustalanie rozmiaru czcionki, ustalanie atrybutów czcionki (pogrubienie, pochylenie, podkreślenie), określanie koloru tekstu, 17

18 pozycjonowanie tekstu (do lewej, do prawej, centralnie, wyjustowany), tworzenie list numerowanych, tworzenie list wypunktowanych, umieszczanie w tekście grafiki, umieszczanie w tekście odnośnika do dokumentu, umieszczanie odnośników w formacie adresu URL (automatycznie konwertowanego na link aktywny), 3. Wykonawca w ramach tego zadania musi przygotować banery w postaci plików graficznych oraz skojarzony z nimi kod HTML gotowy do umieszczenia w innych witrynach jako graficzny odnośnik do głównej strony przygotowywanego portalu : 3.1. banery muszą być dostępne w następujących rozmiarach : pikseli, pikseli, pikseli, 3.2. wykonawca musi w zainstalowanym systemie CMS stworzyć artykuł (podstronę) zawierającą gotowe do wykorzystania przez podmioty zewnętrzne fragmenty kodu HTML generujące odnośnik graficzny do portalu zgodnie z p Portal będzie osobną witryną w domenie kujawsko-pomorskie.pl. 5. Portal będzie posadowiony na serwerze Zamawiającego i musi być kompatybilny z następującym środowiskiem: 5.1. system operacyjny Linux Debian, 5.2. serwer MySQL Server version: serwer http: Apache/ PHP (dostępne moduły PHP: bcmath; bz2; calendar; Core; ctype; date; dba; dom; ereg; exif; fileinfo; filter; ftp; gd; gettext; hash; iconv; imagick; json; libxml; mbstring; mcrypt; mhash; mysql; mysqli; openssl; pcntl; pcre; PDO; pdo_mysql; Phar; posix; Reflection; session; shmop; SimpleXML; soap; sockets; SPL; standard; sysvmsg; sysvsem; sysvshm; tokenizer; wddx; xml; xmlreader; xmlwriter; zip; zlib). 6. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie i wstępna konfiguracja systemu zarządzania treścią (CMS): 6.1. przeniesienie plików portalu do wskazanego przez Zamawiającego katalogu na serwerze, 6.2. inicjalizacja bazy danych CMS, 6.3. utworzenie w systemie portalowych użytkownika o uprawnieniach administratora oraz przekazanie danych tego konta Zamawiającemu, 6.4. przeprowadzenie instruktażu wskazanej przez Zamawiającego osoby w zakresie obsługi systemu. 18

19 7. Wsparcie i gwarancja w postaci nieodpłatnej pomocy technicznej i nieodpłatnego serwisu, w zakresie jej funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności w zakresie: 7.1. aktualizacji systemu do najnowszych wersji na żądanie Zamawiającego; 7.2. usuwaniu błędów w wyświetlaniu treści. 8. Miejsce realizacji zamówienia: Strona będzie zainstalowana na serwerze Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, Toruń. Ad. 6. zaprojektowanie i wykonanie folderów i plakatów informacyjno-promocyjnych. Liczba: 650 szt. folderów i 50 szt. plakatów. Parametry folderów: 1. 4 strony formatu A4 (złożone z A3), 2. papier kredowy z połyskiem, gramatura minimum 200g, zadruk dwustronny full color, 3. układ strony pionowy, grafika przewidziana do zastosowania musi nawiązywać do tematyki projektu, informacje o projekcie w języku polskim, obowiązkowe elementy: - zestawienie znaków graficznych ułożonych w następującej kolejności, patrząc od lewej strony: logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego, herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa umieszczone pomiędzy logo NSS a emblematem UE, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Powyższe zestawienie znaków graficznych można znaleźć na stronie: (zakładka RPO WK-P/Promocja/Promocja projektu). - hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w brzmieniu Mój region w Europie, zamieszczone poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym, widocznym miejscu; - nazwę inwestycji: Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych ; - nazwę Beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie - informację o współfinansowaniu projektu umieszczoną poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym widocznym miejscu: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze Parametry plakatów: 1. format nie mniej niż A1, 19

20 2. papier kredowy z połyskiem, 3. gramatura nie mniej niż 150g, 4. druk full color, 5. układ strony pionowy, grafika przewidziana do zastosowania musi nawiązywać do tematyki projektu, informacje o projekcie w języku polskim, obowiązkowe elementy: - zestawienie znaków graficznych ułożonych w następującej kolejności, patrząc od lewej strony: logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego, herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa umieszczone pomiędzy logo NSS a emblematem UE, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Powyższe zestawienie znaków graficznych można znaleźć na stronie: (zakładka RPO WK-P/Promocja/Promocja projektu). - hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w brzmieniu Mój region w Europie, zamieszczone poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym, widocznym miejscu; - nazwę inwestycji: Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych ; - nazwę Beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie - informację o współfinansowaniu projektu umieszczoną poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym widocznym miejscu: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze Ad. 7. zaprojektowanie i wykonanie materiałów biurowych z logo projektu. Rodzaj i liczba materiałów: 650 szt. notesów; 650 szt. długopisów; 650 szt. teczek 100 szt. kalendarzy naściennych; 100 szt. pamięci przenośnych USB (pendrive); 30 szt. planerów ściennych. 20

Wrocław, 06 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Wrocław, 06 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, 06 czerwca 2014 r. dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwot, o których mowa w 5 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień przez Data Techno Park Sp. z o.o. Data Techno

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.:

OR.3431-21/10 Budowa portalu Biznes Chojnice i kampania wizerunkowa powiatu chojnickiego w ramach Projektu pt.: ZAMAWIAJĄCY: Powiat Chojnicki UL. 31 STYCZNIA 56 89-600 CHOJNICE TEL. (052) 39-66-500 FAX. (052) 39-66-503 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Dostawa biurowych urządzeń drukujących SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ NIP: 725-00-32-743 REGON: 470791055 telefon/faks: /42/ 678-12-00, /42/ 678-37-12 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW ZATWIERDZAM Leszek Cieśla Kierownik Działu Komunikacji i Promocji Warszawa, dnia 28.04.2015 r. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW Publikacja w tygodniku o zasięgu ogólnopolskim artykułów związanych z działalnością

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo