ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014"

Transkrypt

1 Toruń, 20 stycznia 2015r. ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE w imieniu którego postępowanie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, Toruń NIP: , REGON: ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Województwa Kujawsko Pomorskiego zaprasza do składania ofert na promocję projektu pn.: Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych współfinansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata (RPO WK-P) oraz ze. Zamówienie, będące przedmiotem niniejszego Zapytania ofertowego udzielane jest z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U poz. 907 ze zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 tejże Ustawy. W odniesieniu do niniejszej procedury zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko Pomorskiego w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi i niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku z niniejszym Zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów przygotowania oferty lub ewentualnych szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez nich od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy przez Zamawiającego. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości euro. Informacji w przedmiotowej sprawie udziela: Wojciech Rzemykowski tel

2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest promocja projektu pn.: Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych polegająca na: a) zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu tablic informacyjnych; b) zaprojektowaniu, wykonaniu i montażu tablic pamiątkowych; c) zaprojektowaniu i wykonaniu naklejek informacyjnych; d) opracowaniu koncepcji i scenariusza spotu promocyjnego oraz produkcji spotu promocyjnego; e) zaprojektowaniu informacyjnej strony internetowej promującej projekt oraz uruchomieniu jej u Zamawiającego; f) zaprojektowaniu i wykonaniu folderów i plakatów informacyjno-promocyjnych; g) zaprojektowaniu i wykonaniu materiałów biurowych z logo projektu; 2. Zakres i sposób wykonania zamówienia, a także wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. 3. Przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego musi zawierać elementy graficzne wynikające z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Vademecum Beneficjenta RPO WK-P oraz Wytycznych dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P (dostępne na stronie 4. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w cenie ryczałtowej wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. Ryzyko niewłaściwego oszacowania ceny ofertowej związanej z realizacją zadania objętego niniejszym Zapytaniem ofertowym obciąża Wykonawcę. II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wykwalifikowanej kadry oraz znajdujący się w stabilnej i gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia sytuacji finansowej i ekonomicznej. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: 1) minimum jedną usługę w zakresie promocji projektu obejmującą swoim zakresem co najmniej zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych lub pamiątkowych; 2) minimum jedną usługę obejmującą swoim zakresem produkcję spotu promocyjnego; 2

3 3) minimum jedną usługę w zakresie promocji projektu obejmującą swoim zakresem stworzenie informacyjnej strony internetowej. 3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie opisanym w pkt. 2. Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego, oraz załączeniem dowodów potwierdzających iż usługi te zostały wykonane należycie. 4. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, w stosunku, do których nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości. Wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu. 5. W celu potwierdzenia, iż w stosunku do Wykonawcy nie występują przesłanki wykluczenia Wykonawca obowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub Oświadczenie o sytuacji prawnej Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego - jeżeli odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy obowiązani są przedłożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest wykazać brak przesłanek do wykluczenia, przedkładając dokumenty, o których mowa w pkt Dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 6 wymaga zachowania formy pisemnej. Dopuszcza się również możliwość przedłożenia pełnomocnictwa w formie kserokopii poświadczonej notarialnie. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt. 5 Wykonawca, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3

4 III. PODWYKONAWSTWO: 1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia objętego niniejszym Zapytaniem ofertowym podwykonawcy/om, na zasadach określonych we wzorze umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć informację o częściach zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy/om w ofercie. 2. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za działania własne. IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1. Termin wykonania zamówienia: do r. Termin wykonania poszczególnych elementów zamówienia został określony w harmonogramie, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Miejsce wykonania zamówienia - zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA I PRZEDSTAWIENIA CENY W OFERCIE: 1. Oferowana cena brutto obejmuje cenę netto oraz obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. Walutą ceny ofertowej jest złoty polski. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 2. Cena podana w ofercie będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w art ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. VI. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. VII. KRYTERIA OCENY OFERT: Kryteria wyboru oferty: a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z przepisami prawa, zgodne z warunkami określonymi w niniejszym Zapytaniu i nie zostały odrzucone, b) przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena 100 % - Cena (C) waga- 100 % 4

5 Kryterium ocenione będzie wg następującego wzoru: C = C min C bad x 100 pkt gdzie: C - liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium CENA C min - najniższa cena spośród ofert C bad - cena oferty badanej VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: 1. Oferta złożona powinna zostać do dnia 3 lutego 2015 r. z podaniem tytułu Oferta na PZK-AD promocja : a) osobiście: Departament Informatyzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, Toruń, Biuro Podawczo-Kancelaryjne b) przesłana na adres: Departament Informatyzacji, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, Toruń, c) za pośrednictwem poczty elektronicznej 2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty : a) formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1, b) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie opisanym w Rozdziale II niniejszego Zapytania ofertowego. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 45 dni. X. WYJAŚNIENIE I UZUPEŁNIENIE OFERTY 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy nie przedłożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 2. Uzupełnione oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień składania ofert. 5

6 3. W przypadku, gdy w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i dokumentów w zakreślonym przez Zamawiającego terminie na ich uzupełnienie, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz oświadczeń lub dokumentów. 5. Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywistą omyłkę pisarską omyłkę, która jest widoczna na pierwszy rzut oka, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek wyjaśnień, którą można stwierdzić bez specjalistycznej wiedzy oraz kiedy jest ona bezsporna np.: widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części itp. Niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, b) oczywistą omyłkę rachunkową, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek omyłkę w przeprowadzeniu rachunków na liczbach, w trakcie dokonywania działania matematycznego, która ma charakter oczywisty. Oznacza to, że nie budzi ona wątpliwości, co do faktu popełnienia omyłki rachunkowej oraz sposobu dokonania stosownej korekty. Niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią Zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty czyli omyłki o takim charakterze, by czynności ich poprawy Zamawiający mógł dokonać samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności. Poprawienie tej omyłki nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty. Niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu. XI. ODRZUCENIE OFERTY 1. Zamawiający odrzuci oferty: a) których treść nie odpowiada treści opisu przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszym Zapytaniu ofertowym oraz załącznikach, b) które zawierają błędy w obliczeniu ceny, c) w odniesieniu do których Wykonawca nie wyraził w terminie 2 dni zgody na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią Zapytania ofertowego, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, d) z rażąco niską ceną, e) złożone przez Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu lub nie wykazali spełnienia warunków z udziału w postępowaniu. 6

7 XII. PYTANIA, ZMIANY I UNIEWAŻNIENIE 1. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego lub załączników. Pytania Wykonawców powinny być przesyłane drogą elektroniczną na adres wskazany w Rozdziale I niniejszego Zapytania ofertowego. Pytania powinny być opatrzone nazwą stawiającego je Wykonawcy oraz adresem . Odpowiedzi na wszystkie zebrane pytania, bez podania danych pytającego, zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego. Pytania można kierować do Zamawiającego do dnia 26 stycznia 2014 r.. 2. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego oraz załączników. Dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniane jest niniejsze Zapytanie. W przypadku dokonania modyfikacji Zamawiający pozostawi do upływu terminu składania ofert co najmniej 2 dni, a w razie konieczności przedłuży termin składania ofert tak, aby do upływu terminu składania ofert pozostały co najmniej 2 dni, w celu umożliwienia wprowadzenia zmian w ofertach. 3. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w następujących okolicznościach: a) jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; b) jeżeli zostaną złożone mniej niż 2 ważne oferty; c) jeżeli w toku postępowania lub badania ofert ujawniona zostanie wada prawna lub merytoryczna w dokumentacji postępowania, która uniemożliwiać będzie dokonanie wyboru oferty w sposób gwarantujący konkurencyjność. XIII. WYNIK 1. Informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 2. Umowa zostanie zawarta z zachowaniem formy pisemnej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz oferty, Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 3 Wykaz usług, Załącznik nr 4 Oświadczenie o sytuacji prawnej Wykonawcy, Załącznik nr 5 Harmonogram realizacji zamówienia, Załącznik nr 6 Wzór umowy. 7

8 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE w imieniu którego postępowanie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, Toruń I. DANE WYKONAWCY 1. NAZWA WYKONAWCY: (PEŁNOMOCNIKA W PRZYPADKU KONSORCJUM) SIEDZIBA WYKONAWCY: Ul:... Kod:... Miejscowość: ADRES DO KORESPONDENCJI: Ul:... Kod:... Miejscowość: NIP: REGON: TEL: FAX: STRONA INTERNETOWA: OSOBA DO KONTAKTÓW: Imię: Nazwisko Tel II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Oferta dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko Pomorskiego w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (z r.) na promocję projektu pn.: Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych współfinansowanego ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata (RPO WK-P) oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 8

9 III. CENA Cena oferty ogółem wynosi: Kwota netto:....zł Słownie kwota netto:... VAT..%... zł Kwota brutto:.. zł Słownie kwota brutto:. w tym: Lp Przedmiot zamówienia zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych zaprojektowanie i wykonanie naklejek informacyjnych opracowanie koncepcji i scenariusza spotu promocyjnego oraz produkcja spotu promocyjnego zaprojektowanie informacyjnej strony internetowej promującej projekt oraz uruchomienie jej u Zamawiającego zaprojektowanie i wykonanie folderów informacyjnopromocyjnych zaprojektowanie i wykonanie plakatów informacyjnopromocyjnych zaprojektowanie i wykonanie notesów z logo projektu zaprojektowanie i wykonanie długopisów z logo projektu zaprojektowanie i wykonanie teczek z logo projektu zaprojektowanie i wykonanie kalendarzy naściennych dostarczenie pamięci przenośnych USB (pendrive) z logo projektu zaprojektowanie i wykonanie planerów ściennych RAZEM Liczba szt Cena jednostkowa netto [zł] Wartość netto [zł] VAT [%] VAT [zł] Wartość brutto [zł] 9

10 IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zapoznałem się z warunkami postępowania zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 2. Uważam się za związanego z ofertą przez 45 dni. 3. Akceptuję wzór umowy i w razie wybrania oferty zobowiązuję się do podpisania umowy. 4. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia złożyłem ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych. 5. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami wzoru umowy. V. PODWYKONAWCY; Zadania objęte zamówieniem zamierzam wykonać samodzielnie/przy udziale podwykonawców*. L.P. Zadania, które zostaną wykonane przez podwykonawców 1 2 VI. OŚWIADCZENIA Oświadczamy, że : 1. Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 2. Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Na kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.... miejscowość, data... (podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy * Niepotrzebne skreślić ** Właściwe wypełnić 10

11 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cel zamówienia: Obowiązki w zakresie promocji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata wynikają z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem prowadzonych działań promocyjnych jest poinformowanie jak najszerszego grona o fakcie otrzymania dofinansowania na realizację projektu pn. Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P, a tym samym zwiększenie publicznej świadomości dotyczącej finansowego wsparcia inwestycji ze strony Funduszy Strukturalnych UE. Zakres zamówienia obejmuje: 1. zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych; 2. zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych; 3. zaprojektowanie i wykonanie naklejek informacyjnych; 4. opracowanie koncepcji i scenariusza spotu promocyjnego oraz produkcja spotu promocyjnego; 5. zaprojektowanie informacyjnej strony internetowej promującej projekt oraz uruchomienie jej u Zamawiającego; 6. zaprojektowanie i wykonanie folderów i plakatów informacyjno-promocyjnych; 7. zaprojektowanie i wykonanie materiałów biurowych z logo projektu. Przedmiot zamówienia musi zawierać elementy graficzne wynikające z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji, Vademecum Beneficjenta RPO WK- P oraz Wytycznych dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P (dostępne na stronie Ad. 1. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych. Liczba: 8 szt. Tablice informacyjne powinny zawierać: - zestawienie znaków graficznych ułożonych w następującej kolejności, patrząc od lewej strony: logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego, 11

12 herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa umieszczone pomiędzy logo NSS a emblematem UE, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Powyższe zestawienie znaków graficznych można znaleźć na stronie: (zakładka RPO WK-P/Promocja/Promocja projektu). - hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w brzmieniu Mój region w Europie, zamieszczone poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym, widocznym miejscu; - nazwę inwestycji: Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych ; - informację o całkowitej wartości projektu, o wartości dotacji ze środków EFRR oraz o wartości dotacji ze środków budżetu województwa; - nazwę Beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie - informację o współfinansowaniu projektu umieszczoną poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym widocznym miejscu: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy, na którym znajduje się zestawienie znaków: logo NSS w wersji programu regionalnego, herb województwa kujawskopomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tej części pojawia się także hasło: Mój region w Europie. W środkowej części tablicy należy umieścić herb województwa i opis: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poniżej tytuł projektu. Poniżej należy umieścić informacje o źródłach finansowych: wartości inwestycji oraz kwotę dofinansowania dla każdego ze źródeł finansowania. Na samym dole należy umieścić nazwę beneficjenta. Obszar środka tablicy powinien zawierać 50% jej całkowitej powierzchni. Obszar stopki powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sposób wykonania: spienione PCV, grubość min. 5mm, zadruk pełny kolor, zabezpieczenie laminatem przed promieniami UV, 4 otwory montażowe, 4 kołpaki mocujące, 4 kołki (kotwy) mocujące. 12

13 Napisy na tablicach informacyjnych powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały. Kolorystyka tła zgodnie z Wytycznymi dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO WK-P. Rozmiar tablic: 500 mm szerokości x 375 mm wysokości. Sposób montażu: mocowanie do ściany/elewacji. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić narzędzia i materiały niezbędne do montażu. Miejsce dostawy i montażu (po 1 szt. w każdej z niżej wymienionych lokalizacji): a) Toruń, ul. Plac Teatralny 2; b) Toruń, ul. Św. Jana 1/3; c) Toruń, ul. Targowa 13-15; d) Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73; e) Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 9; f) Włocławek, ul. Bechiego 2; g) Inowrocław, ul. Roosevelta 36/38; h) Grudziądz, ul. Sienkiewicza 22. Ad. 2. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic pamiątkowych. Liczba: 8 szt. Tablice pamiątkowe powinny zawierać: - zestawienie znaków graficznych ułożonych w następującej kolejności, patrząc od lewej strony: logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego, herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa umieszczone pomiędzy logo NSS a emblematem UE, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Powyższe zestawienie znaków graficznych można znaleźć na stronie: (zakładka RPO WK-P/Promocja/Promocja projektu). - hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w brzmieniu Mój region w Europie, zamieszczone poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym, widocznym miejscu; - nazwę inwestycji: Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych ; - informację o całkowitej wartości projektu, o wartości dotacji ze środków EFRR oraz o wartości dotacji ze środków budżetu województwa; - nazwę Beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie 13

14 - informację o współfinansowaniu projektu umieszczoną poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym widocznym miejscu: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze Obszar nagłówka powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy, na którym znajduje się zestawienie znaków: logo NSS w wersji programu regionalnego, herb województwa kujawskopomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tej części pojawia się także hasło: Mój region w Europie. W środkowej części tablicy należy umieścić herb województwa i opis: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poniżej tytuł projektu. Poniżej należy umieścić informacje o źródłach finansowych: wartości inwestycji oraz kwotę dofinansowania dla każdego ze źródeł finansowania, a także informację o terminie przeprowadzenia inwestycji. Na samym dole należy umieścić nazwę beneficjenta. Obszar środka tablicy powinien zawierać 50% jej całkowitej powierzchni. Obszar stopki powinien zajmować 25% całkowitej powierzchni tablicy i zawierać informację o współfinansowaniu ze środków EFRR wyrażoną w zdaniu: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Sposób wykonania: mosiądz grubość min. 2 mm, elementy graficzne wytrawione pokryte kolorem, powierzchnia szlifowana, polerowana i zabezpieczona antykorozyjnie, 4 otwory montażowe, 4 kołpaki mocujące, 4 kołki (kotwy) mocujące. Napisy na tablicach informacyjnych powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały. Rozmiar tablic: 500 mm szerokości x 375 mm wysokości. Sposób montażu: mocowanie do ściany/elewacji. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić narzędzia i materiały niezbędne do montażu. Miejsce dostawy i montażu (po 1 szt. w każdej z niżej wymienionych lokalizacji): a) Toruń, ul. Plac Teatralny 2; b) Toruń, ul. Św. Jana 1/3; c) Toruń, ul. Targowa 13-15; d) Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73; e) Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 9; f) Włocławek, ul. Bechiego 2; g) Inowrocław, ul. Roosevelta 36/38; h) Grudziądz, ul. Sienkiewicza

15 Ad. 3. Zaprojektowanie i wykonanie naklejek informacyjnych. Liczba: 2100 szt. Wymiary naklejek: minimum 60 mm szerokości x 45 mm wysokości. Parametry techniczne: druk cyfrowy w kolorze, surowiec foliowy, cięcie po obrysie Naklejka informacyjna powinna zawierać: - zestawienie znaków graficznych ułożonych w następującej kolejności, patrząc od lewej strony: logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego, herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa umieszczone pomiędzy logo NSS a emblematem UE, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Powyższe zestawienie znaków graficznych można znaleźć na stronie: (zakładka RPO WK-P/Promocja/Promocja projektu). - hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w brzmieniu Mój region w Europie, zamieszczone poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym, widocznym miejscu; - informację o współfinansowaniu projektu umieszczoną poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym widocznym miejscu: Zakup sprzętu współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Pl. Teatralny 2, Toruń. Ad. 4. opracowanie koncepcji i scenariusza spotu promocyjnego oraz produkcja spotu promocyjnego. Spot informacyjny promujący "Platformę Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych" o długości min 90 sek. do max 120 sek. Zamówienie obejmuje przygotowanie trwającego sekund spotu telewizyjnego, będącego animacją infograficzną, która stanowi atrakcyjne i skuteczne narzędzie komunikacji oraz zapewnia możliwość przekazania dużej ilości informacji w krótkim czasie. Idea, cele i założenia projektu powinny zostać zaprezentowane w spocie za pomocą sekwencji animowanych grafik (napisów, piktogramów, wykresów, diagramów, schematów, ilustracji, zdjęć, map). W spocie powinien zostać użyty font o czytelnym, proporcjonalnym kroju. Ze względu na charakter informacyjny spot powinien być klarowną i czytelną formą graficzną, łatwą do odczytania i 15

16 zrozumienia. Sekwencje zawarte w animacji powinny być elementem przemyślanego i spójnego scenariusza. Spot musi zawierać następujące minimalne elementy: tytuł projektu, logotyp projektu, logotyp Zamawiającego. Na koniec spotu powinna zostać wyświetlona tablica przedstawiająca tytuł projektu, odpowiednie logotypy (zgodne z wymaganiami IZ RPO WK-P) oraz hasło Projekt współfinansowany jest ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Scenariusz spotu wraz ze scenorysami należy przedstawić Zamawiającemu w co najmniej dwóch różnych wersjach. Miejsce dostawy koncepcji i scenariusza: siedziba Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, Toruń. Wytyczne: Spot w technologii cyfrowej, w jakości Full HD, o formacie 16:9 (proporcje pikseli obrazu 1,4568). Rozdzielczość docelowa: min. 1920x1080 pikseli, 50p. Dźwięk w animacji nieskompresowany (PCM), MP3 lub AVC, 48 khz, stereo 16 bitów, z poziomem średnim ok. -18dB, a nieprzekraczalnym szczytowym -9dB. Konieczna prawidłowa synchronizacja obrazu i dźwięku. Specyfikacja kodeka: DV dolny półobraz pierwszy (ang. Lower Field First LFF); IMX50, AVC, nieskompresowane wideo górny półobraz pierwszy (UFF) lub progresywny 25p. Istotne elementy informacyjne, napisy oraz loga/tablice będą otoczone polem ochronnym wynoszącym ok. 10% (55-70 pikseli) od każdej krawędzi. Materiał zostanie przekazany w postaci pliku w formacie.avi w min. 3 egzemplarzach na płytach DVD lub CD i dostarczony do siedziby Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego Pl. Teatralny 2, Toruń. Ad. 5. zaprojektowanie informacyjnej strony internetowej promującej projekt oraz uruchomienie jej u Zamawiającego. Tematyka witryny związana jest z projektem pt. "Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych". Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Przygotowanie koncepcji graficznej : 1.1. wymagane są min. 2 koncepcje graficzne witryny do przedstawienia do wyboru dla Zamawiającego, 1.2. grafika przewidziana do zastosowania w witrynie musi nawiązywać do tematyki projektu, 1.3. dopuszczalne jest osadzanie grafiki statycznej oraz animacji Flash, 1.4. znaki graficzne zgodne z wytycznymi UE w zakresie promocji znajdują się pod adresem (zakładka RPO WK-P/Promocja/Promocja projektu). 16

17 1.5. koncepcja graficzna witryny ma być przedstawiona do akceptacji Zamawiającego w postaci jednostronicowych wydruków lub plików graficznych prezentujących wygląd witryny w możliwych konfiguracjach zawartości. Miejsce dostawy projektu: siedziba Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, Toruń. 2. System zarządzania treścią (CMS) musi posiadać następujące cechy : 2.1. dla CMS opartego o oprogramowanie typu open-source należy dostarczyć Zamawiającemu licencję na komercyjne, bezterminowe korzystanie z danego rozwiązania, 2.2. CMS musi generować kod źródłowy strony o następujących wymaganiach : zgodność z XHTML 1.0 (lub nowszym) lub HTML 5, wykorzystanie kaskadowych arkuszy stylów (CSS), poprawne wyświetlanie strony najpopularniejszych przeglądarkach (posiadających na terenie Polski udział w rynku większy niż 2% zgodnie z rankingiem publikowanym pod adresem niedozwolone jest użycie technologii Flash do prezentacji menu i treści strony, 2.4. administrator portalu musi mieć możliwość definiowania hierarchicznego menu służącego do nawigacji, 2.5. administrator portalu musi mieć możliwość definiowania użytkowników z określeniem uprawnień dotyczących redagowania treści w następującym zakresie: tworzenie nowych artykułów, modyfikacja istniejących artykułów, usuwanie artykułów, publikacji artykułów, 2.6. publikacja treści strony musi być realizowana przy pomocy dedykowanego panelu redakcyjnego, do którego dostęp jest możliwy po zalogowaniu zgodnie z uprawnieniami wymienionymi w p. 2.6., 2.7. panel redakcyjny musi umożliwiać: utworzenie nowego artykułu w dowolnym miejscu w hierarchii menu, przeniesienie dowolnego istniejącego artykułu w dowolne miejsce w hierarchii menu, edycję/modyfikację dowolnego istniejącego artykułu 2.8. narzędzie przeznaczone do redagowania i publikacji artykułów musi umożliwiać edycję treści bez znajomości kodu (X)HTML (i pokrewnych) przy użyciu osadzonego edytora z uwzględnieniem formatowania dowolnego fragmentu tekstu w następującym zakresie: ustalanie rozmiaru czcionki, ustalanie atrybutów czcionki (pogrubienie, pochylenie, podkreślenie), określanie koloru tekstu, 17

18 pozycjonowanie tekstu (do lewej, do prawej, centralnie, wyjustowany), tworzenie list numerowanych, tworzenie list wypunktowanych, umieszczanie w tekście grafiki, umieszczanie w tekście odnośnika do dokumentu, umieszczanie odnośników w formacie adresu URL (automatycznie konwertowanego na link aktywny), 3. Wykonawca w ramach tego zadania musi przygotować banery w postaci plików graficznych oraz skojarzony z nimi kod HTML gotowy do umieszczenia w innych witrynach jako graficzny odnośnik do głównej strony przygotowywanego portalu : 3.1. banery muszą być dostępne w następujących rozmiarach : pikseli, pikseli, pikseli, 3.2. wykonawca musi w zainstalowanym systemie CMS stworzyć artykuł (podstronę) zawierającą gotowe do wykorzystania przez podmioty zewnętrzne fragmenty kodu HTML generujące odnośnik graficzny do portalu zgodnie z p Portal będzie osobną witryną w domenie kujawsko-pomorskie.pl. 5. Portal będzie posadowiony na serwerze Zamawiającego i musi być kompatybilny z następującym środowiskiem: 5.1. system operacyjny Linux Debian, 5.2. serwer MySQL Server version: serwer http: Apache/ PHP (dostępne moduły PHP: bcmath; bz2; calendar; Core; ctype; date; dba; dom; ereg; exif; fileinfo; filter; ftp; gd; gettext; hash; iconv; imagick; json; libxml; mbstring; mcrypt; mhash; mysql; mysqli; openssl; pcntl; pcre; PDO; pdo_mysql; Phar; posix; Reflection; session; shmop; SimpleXML; soap; sockets; SPL; standard; sysvmsg; sysvsem; sysvshm; tokenizer; wddx; xml; xmlreader; xmlwriter; zip; zlib). 6. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie i wstępna konfiguracja systemu zarządzania treścią (CMS): 6.1. przeniesienie plików portalu do wskazanego przez Zamawiającego katalogu na serwerze, 6.2. inicjalizacja bazy danych CMS, 6.3. utworzenie w systemie portalowych użytkownika o uprawnieniach administratora oraz przekazanie danych tego konta Zamawiającemu, 6.4. przeprowadzenie instruktażu wskazanej przez Zamawiającego osoby w zakresie obsługi systemu. 18

19 7. Wsparcie i gwarancja w postaci nieodpłatnej pomocy technicznej i nieodpłatnego serwisu, w zakresie jej funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności w zakresie: 7.1. aktualizacji systemu do najnowszych wersji na żądanie Zamawiającego; 7.2. usuwaniu błędów w wyświetlaniu treści. 8. Miejsce realizacji zamówienia: Strona będzie zainstalowana na serwerze Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, Toruń. Ad. 6. zaprojektowanie i wykonanie folderów i plakatów informacyjno-promocyjnych. Liczba: 650 szt. folderów i 50 szt. plakatów. Parametry folderów: 1. 4 strony formatu A4 (złożone z A3), 2. papier kredowy z połyskiem, gramatura minimum 200g, zadruk dwustronny full color, 3. układ strony pionowy, grafika przewidziana do zastosowania musi nawiązywać do tematyki projektu, informacje o projekcie w języku polskim, obowiązkowe elementy: - zestawienie znaków graficznych ułożonych w następującej kolejności, patrząc od lewej strony: logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego, herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa umieszczone pomiędzy logo NSS a emblematem UE, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Powyższe zestawienie znaków graficznych można znaleźć na stronie: (zakładka RPO WK-P/Promocja/Promocja projektu). - hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w brzmieniu Mój region w Europie, zamieszczone poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym, widocznym miejscu; - nazwę inwestycji: Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych ; - nazwę Beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie - informację o współfinansowaniu projektu umieszczoną poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym widocznym miejscu: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze Parametry plakatów: 1. format nie mniej niż A1, 19

20 2. papier kredowy z połyskiem, 3. gramatura nie mniej niż 150g, 4. druk full color, 5. układ strony pionowy, grafika przewidziana do zastosowania musi nawiązywać do tematyki projektu, informacje o projekcie w języku polskim, obowiązkowe elementy: - zestawienie znaków graficznych ułożonych w następującej kolejności, patrząc od lewej strony: logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego, herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa umieszczone pomiędzy logo NSS a emblematem UE, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Powyższe zestawienie znaków graficznych można znaleźć na stronie: (zakładka RPO WK-P/Promocja/Promocja projektu). - hasło Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata w brzmieniu Mój region w Europie, zamieszczone poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym, widocznym miejscu; - nazwę inwestycji: Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych ; - nazwę Beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie - informację o współfinansowaniu projektu umieszczoną poza powyższym zestawieniem znaków w dowolnym widocznym miejscu: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze Ad. 7. zaprojektowanie i wykonanie materiałów biurowych z logo projektu. Rodzaj i liczba materiałów: 650 szt. notesów; 650 szt. długopisów; 650 szt. teczek 100 szt. kalendarzy naściennych; 100 szt. pamięci przenośnych USB (pendrive); 30 szt. planerów ściennych. 20

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WK-P 2007-2013

2. Nazwa projektu realizowanego w ramach RPO WK-P 2007-2013 Gmina Kowalewo Pomorskie Instytucja Zarządzająca ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pom. Regionalnym Programem Operacyjnym tel.: 0 56 684 10 24; fax: 0 56 684 10 71 Województwa Kujawsko-Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

Klaudyn, 10 października 2012. Nr zapytania: 1/2012/MJWPU ZAPYTANIE OFERTOWE

Klaudyn, 10 października 2012. Nr zapytania: 1/2012/MJWPU ZAPYTANIE OFERTOWE Nr zapytania: 1/2012/MJWPU Klaudyn, 10 października 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, produkcję i dostawę materiałów promocyjnych dla projektu pt. Zwiększenie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Świerzno, dn. 13.08.2014 r. Znak sprawy: INF.041.4.2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gmina Świerzno z siedzibą w Świerzno 13 72-405 Świerzno, w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r.

---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r. ---------------------------------------------------- Lubin, dnia 22.11.2011 r. Zapytanie ofertowe Nr sprawy: ZO/2/2011 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85 064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax. 52 360 82 06 NIP 5542647568 REGON 340057695 Bydgoszcz, 17 marca 2010 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt pn.: e- - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn.

Projekt pn.: e- - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn. Maniowy, dnia 29.07.2014 r. Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację zadania pn.: Opracowanie oraz druk informacyjno - promocyjnych: ulotek, plakatów, tablic oraz naklejek samoprzylepnych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych. Płock dnia 20.05.2014r. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu pn. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR KRK/2014/12. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR KRK/2014/12. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowywane ze środków

Bardziej szczegółowo

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej Euro

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej Euro Płock dnia 12.09.2011r. Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. Poprawa systemu transportu publicznego poprzez zakup nowoczesnego taboru wraz z niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 02 maja 2011 r.

Lublin, dn. 02 maja 2011 r. Lublin, dn. 02 maja 2011 r. Miejscowośd, data Zamawiający: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE Lublin 20-080, ul. Niecała 4/5a NIP 946 215 73 44 REGON 430995850 KRS 0000202462 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855

Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855 Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. (054) 2824855 GKM.7031.21.2015 Aleksandrów Kujawski, 16.06.2015 r. Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Usługa drukowania offsetowego i cyfrowego materiałów informacyjnych i promocyjnych (mały format) na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 332842-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 Warszawa, 22.05.2012r. Zapytanie ofertowe nr 1/5/2012 W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomiędzy EIP Finanse a jej partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Cel zamówienia: Obowiązki w zakresie promocji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej poniżej ,00 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej poniżej ,00 euro IR.271.3.4.2016 Ścinawa, 12 kwietnia 2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro Gmina Ścinawa zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Osiek, dnia 19.02.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych i reklamowych w ramach projektu pn. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Osiek I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu pn. Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji,

Bardziej szczegółowo

.*.. * -. * ZAPYTANIE OFERTOWE

.*.. * -. * ZAPYTANIE OFERTOWE NAItOOow.t. S11l.4TEG'4 ~OSCI.*.. * -. * Łagiewniki, dnia 24 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu pn: "Zwalczanie

Bardziej szczegółowo

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych

Śląska Akademia Rozwoju Kompetencji Strategicznych ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 na druk i dostawę materiałów promocyjnych i szkoleniowych Szanowni Państwo, CPV 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane W związku z realizacją projektu Śląska Akademia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE

MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE MOBILE DIRECT INNOWACYJNA PLATFORMA ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ ZADAŃ DLA MULTI-KULTUROWYCH ZESPOŁÓW ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGI INFORMATYCZNE ZWIĄZANE ZE STWORZENIEM GŁÓWNYCH MODUŁÓW SYSTEMÓW DO ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM INS/NO-25/09 Puławy, 30.06.2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie zamieszczono w BZP dnia 01.07.2009 r., pod Nr 216292-2009 I. Zamawiający INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH Al. Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Kryterium oceny ofert: najniższa cena

OGŁOSZENIE. Kryterium oceny ofert: najniższa cena OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi promocyjnej obejmującej: opracowanie i druk ulotek, plakatów i naklejek, dostarczenie podkładek pod myszy i pamięci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Produkcja filmów promocyjnych Miasta Rzeszowa o tematyce gospodarczej w 3 wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej) i długości 3, 5, 10 minut wraz z tłoczeniem na 500 płyt DVD

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie: zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie: zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie: zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych w ramach realizacji projektu pn. - "Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez

Bardziej szczegółowo

ZP.272.40.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.10.2011r. pod numerem: 335402-2011

ZP.272.40.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.10.2011r. pod numerem: 335402-2011 ZP.272.40.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 14.10.2011r. pod numerem: 335402-2011 Cieszyn, dnia 14.10.2011r. ZAMAWIAJĄCY (art. 41 pkt 1), 3) upzp) Powiatowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Nr referencyjny: PRO-MAT/2015/TK Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Schavemaker Invest Sp. z o. o ul. Ks. J. Popiełuszki

Bardziej szczegółowo

R.272.ZP.30.2014 Białobrzegi, 18.12.2014 r.

R.272.ZP.30.2014 Białobrzegi, 18.12.2014 r. R.272.ZP.30.2014 Białobrzegi, 18.12.2014 r. Powiat Białobrzeski w związku z realizacją projektu Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Toruń, dn. 6.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na stworzenie platformy e-learningowej na bazie moodle oraz aplikacje na platformę narzędzi informatycznych do prowadzenia badań astronomicznych oraz wynajem

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa i adres Zamawiającego. Tytuł realizowanego projektu w ramach RPO WD (działanie i priorytet) 3. Opis przedmiotu zamówienia

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa i adres Zamawiającego. Tytuł realizowanego projektu w ramach RPO WD (działanie i priorytet) 3. Opis przedmiotu zamówienia Szklarska Poręba, dn.30.07.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie materiałów promocyjnych dla zadania pn. Rozwój infrastruktury dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez utworzenie ścieżki przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-zdrowie etap 3 Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Załącznik nr 5 Formularz cenowy

Zapytanie ofertowe: Promocja projektu pn: Dolnośląskie e-zdrowie etap 3 Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Załącznik nr 5 Formularz cenowy Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego Pełnomocnik Zamawiających: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące usługi opracowania graficznego i wydruku katalogu produktów eksportowych województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące usługi opracowania graficznego i wydruku katalogu produktów eksportowych województwa Kujawsko-Pomorskiego ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi opracowania graficznego i wydruku katalogu produktów eksportowych województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach realizacji projektu pn. - "Promocja walorów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. DOBRZYŃSKA 21/23, 50-403 WROCŁAW, TEL. CENTRALA (071) 774-77-00, TEL.

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. DOBRZYŃSKA 21/23, 50-403 WROCŁAW, TEL. CENTRALA (071) 774-77-00, TEL. Znak sprawy: 24/P/09 Wrocław, 24.06.2009r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zamieszczenie ogłoszeń / artykułów promocyjnych w prasie lokalnej

Zapytanie ofertowe na zamieszczenie ogłoszeń / artykułów promocyjnych w prasie lokalnej RFE.042.38.2016.AGK Krośnice, dnia 06.07.2016r. Zapytanie ofertowe na zamieszczenie ogłoszeń / artykułów promocyjnych w prasie lokalnej I. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Krośnice ul. Sportowa 4, 56-320

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr sprawy: UE.031.2.11.2012 Zamawiający: Gmina Miejska Lubań 59-800 Lubań Telefon: 75 6464 400 Faks: 75 64 64 405 NIP 613 156 83 59 Adres strony internetowej: www.luban.pl Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE DWÓCH TABLIC PAMIĄTKOWYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE DWÓCH TABLIC PAMIĄTKOWYCH OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE DWÓCH TABLIC PAMIĄTKOWYCH W RAMACH PROMOCJI PROJEKTU Z ZAKRESU INFRASTRUKTURA WODNO ŚCIEKOWA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ w RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Wykonanie oraz dostawa folderów, ulotek i plakatów promocyjnych dla Przedsięwzięć Euro 2012: Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego; Budowa Europejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Siedlisko, 03.02.2014r. Zapytanie ofertowe

Siedlisko, 03.02.2014r. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe I. Zamawiający: Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior Lokalna Grupa Działania, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko, NIP 9252064582 REGON 080285747 Osoba uprawniona do kontaktu: Roksana

Bardziej szczegółowo

Trzebnica, 01.08.2011 r.

Trzebnica, 01.08.2011 r. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie artykułów promocyjnych, promujących projekt Ginące zawody II Dziedzictwo Kulturowe Krainy Wzgórz Trzebnickich. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży. Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Kalendarze format A5 na 2013 rok z wygrawerowanym logo projektu i loga POKL i UE wraz z ich odwołaniami sztuk 50

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Kalendarze format A5 na 2013 rok z wygrawerowanym logo projektu i loga POKL i UE wraz z ich odwołaniami sztuk 50 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, realizując projekt pn Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa drukowania offsetowego i cyfrowego materiałów informacyjnych i promocyjnych (mały format) na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery

Warszawa: Usługa drukowania offsetowego i cyfrowego materiałów informacyjnych i promocyjnych (mały format) na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Warszawa: Usługa drukowania offsetowego i cyfrowego materiałów informacyjnych i promocyjnych (mały format) na potrzeby Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 278465-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

W ofercie cenowej proszę podać ceny netto i brutto oraz stawkę podatku VAT

W ofercie cenowej proszę podać ceny netto i brutto oraz stawkę podatku VAT ZAPYTANIE OFERTOWE na Opracowanie graficzne, skład wydruk oraz dostawę poradnika w ramach realizacji projektu pn."chełmiecka Tradycja" -organizacja warsztatów sztuki ludowej połączona z wydaniem poradnika

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa obejmująca wykonanie projektu, przygotowanie do druku,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia

Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.7.2016 Zał. do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia na usługę wykonania materiałów informacyjno promocyjnych na szkolenia 1. Cel i przedmiot zamówienia W związku z realizacją Zadania

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe

Człowiek najlepsza inwestycja ŁÓDZKA AKADEMIA INŻYNIERA, PROJEKTANTA 3D. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe Tel. 42 250-31-34 NIP 727-012-56-89, REGON 004271032 Kapitał zakładowy Spółki: 50.000 zł Wpisano do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn oznaczenie sprawy: POKL.9.1.2/1-2013 Kawęczyn, dnia 23.05.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE na potrzeby realizacji projektu: Nasze dzieci nasza przyszłość projekt dla szkół Gminy Kawęczyn współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych (ulotek informacyjnych, plakatów, roll-up) wraz z dostawą, w ramach promocji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Gorlice, 2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E. Nazwa zadania:

2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Gorlice, 2013-05-27 O G Ł O S Z E N I E. Nazwa zadania: Zapytanie ofertowe na opracowanie internetowej strony WWW Projektu pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Gorlice współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Szczecin, dn. 27.06.2013 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) TOP-PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Marki dn. 14 czerwca 2012r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach k. Warszawy 05-270, ul. Odrowąża 24, zwane dalej Zamawiającym, w oparciu o Procedurę dotyczącą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl 1 z 5 2011-11-21 15:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fn.org.pl Warszawa: Usługa zaprojektowania i wykonania serwisu: PLAKATOTEKA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/AK na skład i druk albumu fotografii

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/AK na skład i druk albumu fotografii Zapytanie ofertowe nr 1/2015/AK na skład i druk albumu fotografii Sanok, 19 marca 2015 r. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja Karpacka - Polska ul. Rynek 7, 38-500 Sanok NIP: 687-169-20-10 II. OPIS PRZEDMIOTU oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/5/2015r. Rybczewice, dnia 01.05.2015 Podstawa prawna: Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, do

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, przygotowanie, wydruk oraz dostarczenie poniższych materiałów konferencyjnych:

Zapytanie ofertowe. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, przygotowanie, wydruk oraz dostarczenie poniższych materiałów konferencyjnych: Wrocław,11.08.2010. Zapytanie ofertowe Na zaprojektowanie, przygotowanie, wydruk oraz dostarczenie materiałów konferencyjnych dla uczestników konferencji II Forum Klastrów. Dolny Śląsk 2010 I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Opracowanie i przygotowanie do druku oraz druk i dostawa publikacji upowszechniającej wyniki badań stypendystów objętych wsparciem w ramach projektu systemowego DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO Nazwa zamówienia: Wykonanie tablic pamiątkowych, które będą umieszczone w miejscu realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 1

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 1 Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i wykonania 30 sztuk plakatów dla projektu pn.: Wzmocnienie potencjału sieci usług medycznych północno-wschodniej części województwa łódzkiego poprzez przebudowę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 1 z 6 2011-07-28 14:06 Poznań: Przygotowanie i produkcja materiałów promocyjnych na potrzeby projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Naukowiec

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ

Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Nr zapytania: 2/POIR/2016 Warszawa, 22 września 2016 ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ Zakup w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2012/POKL z dnia 22.03.2012 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/03/2012/POKL z dnia 22.03.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1/03/2012/POKL z dnia 22.03.2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Proton Relations sp. z o.o. (Zamawiający) w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16

PRZETARG NIEOGRANICZONY. w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15. numer sprawy ZKM/PU/154/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY w przedmiocie: Dostawa tablic do rozkładów jazdy oraz słupków znaku drogowego D15 numer sprawy ZKM/PU/154/16 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie ds. Badania Pracy i Organizacji Przedsiębiorstw REFA Wielkopolska ul. Rubież 46 C3 61-612 Poznań tel. 061/8279410 fax 061/ 8279411 email: biuro@refa.poznan.pl Poznań, 12.09.2011 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Zapytanie ofertowe na opracowanie oraz wydruk ulotek i plakatów oraz wykonanie tablicy informacyjnej wraz z opracowaniem.

OGŁOSZENIE. Zapytanie ofertowe na opracowanie oraz wydruk ulotek i plakatów oraz wykonanie tablicy informacyjnej wraz z opracowaniem. OGŁOSZENIE Zapytanie ofertowe na opracowanie oraz wydruk ulotek i plakatów oraz wykonanie tablicy informacyjnej wraz z opracowaniem. W związku z realizacją projektu Komputer też ma 50 lat realizowanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek, kopiarki, urządzenia wielofunkcyjnego oraz programów komputerowych do Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb

Bardziej szczegółowo

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38

Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 KS.272.312.2014 Nr. kor.: 2209.2014 Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice www.pilchowice.pl tel + 48 32/ 235 64 56 faks +48 32/235 69 38 Zapytanie ofertowe na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, 16.01.2012 r. Znak postępowania: 5/TEO/AUiPE/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej

Bardziej szczegółowo

Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Wielkim

Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie Wielkim Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach promocji projektu pn.: Przebudowa części I piętra Szkoły Podstawowej na Centrum Rekreacyjno Szkoleniowe przy Szkole w Kliczkowie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-03-26 14:07 Łódź: Zaprojektowanie i wydrukowanie ulotek, kalendarzy i notesów Numer ogłoszenia: 42667-2015; data zamieszczenia: 26.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, 26.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, 26.02.2013 r. Poznań, 26.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY: Centrum Kreowania Liderów S.A. ul. Ściegiennego 3 40-114 Katowice tel. 032 258 15 90 fax. 032 258 15 98 NIP: 529-100-64-28 REGON: 011205133 www.ckl.pl

Bardziej szczegółowo

R.272.ZP.27.2014 Białobrzegi, 10.12.2014 r.

R.272.ZP.27.2014 Białobrzegi, 10.12.2014 r. R.272.ZP.27.2014 Białobrzegi, 10.12.2014 r. Powiat Białobrzeski w związku z realizacją projektu Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zapytanie ofertowe dla zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 30 października

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA Warszawa, 20 marzec 2012 r. UD-XVII-ZFE.042.79.1.2012 dot. opracowania projektu graficznego strony internetowej projektu Zmotywuj siebie - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE I.1.Nazwa i adres Zamawiającego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Szczytnicka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku na rynku rosyjskim, tureckim i niemieckim Warszawa, 25.03.2015r. "POLCHIP" Sp. z o. o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 KRS 0000106226 REGON 011133557 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2015 I. Przedmiot zamówienia Doradztwo w zakresie opracowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczące wykonania teczek promocyjnych

Zapytanie ofertowe. dotyczące wykonania teczek promocyjnych Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania teczek promocyjnych w ramach Projektu pn. EUROszansa dla Lubelszczyzny budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532 Gorzów Wlkp. 06.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2013 na zaprojektowanie, budowę, prowadzenie i utrzymanie strony internetowej projektu Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/POIG-8.3/2014

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 1/POIG-8.3/2014 R.272.ZP.15.2014 Powiat Białobrzegi w związku z realizacją projektu Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy OR.042.2.2013.MK Opole, dn. 11.06.2014 r.

Znak sprawy OR.042.2.2013.MK Opole, dn. 11.06.2014 r. Nr umowy o dofinansowanie RPOP.04.03.00-16-014/12-00 Zapytanie ofertowe na dostosowanie istniejących tablic informacyjnych do wymagań dla tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

Dobry start, lepsze jutro program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zapytanie ofertowego

Dobry start, lepsze jutro program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zapytanie ofertowego Dobry start, lepsze jutro program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PCPR.POKL. 822.V/3/11 Grajewo, 2011-04-08 Zapytanie ofertowego na dostawę fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

KOD CPV: 30.19.50.00 Tablice KOD CPV: 39.29.41.00 - Artykuły informacyjne i promocyjne SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

KOD CPV: 30.19.50.00 Tablice KOD CPV: 39.29.41.00 - Artykuły informacyjne i promocyjne SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RADYMNIE ul. Złota Góra 11a 37-550 Radymno Znak sprawy: Radymno, dnia 5 grudnia 2012 r. KOD CPV: 30.19.50.00 Tablice KOD CPV: 39.29.41.00 - Artykuły informacyjne i promocyjne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, woj. lubelskie, tel. 1 z 5 2015-11-25 09:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.rdos.gov.pl (w zakładce Zamówienia Publiczne). Lublin: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość

UMOWA NR. L.p. Nazwa Opis Ilość Załącznik nr 7 Wzór umowy UMOWA NR W dniu 2013 r. w Nisku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3 go Maja 10, 37 400 Nisko, NIP: 865-20-63-309, REGON: 006214618 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo