Zwi¹zek antygenów HLA klasy I i II (DRB1) z pêcherzyc¹ badania w populacji polskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwi¹zek antygenów HLA klasy I i II (DRB1) z pêcherzyc¹ badania w populacji polskiej"

Transkrypt

1 142 Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(3), Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(3), Zwi¹zek antygenów HLA klasy I i II (DRB1) z pêcherzyc¹ badania w populacji polskiej Association of HLA class I and II (DRB1) antigens with pemphigus studies in Polish population JOLANTA DOROTA TORZECKA 1/, JOANNA NARBUTT 1/, ANNA SYSA-JÊDRZEJOWSKA 1/, MACIEJ BOROWIEC 2/, ANETTA PTASIÑSKA 2/, JOLANTA MIŒ 2/, GRZEGORZ WOSZCZEK 2/, MAREK L. KOWALSKI 2/ 1/ Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w odzi, ul. Krzemieniecka 5/ ódÿ 2/ Katedra i Zak³ad Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w odzi, ul. Pomorska 251/ ódÿ Wproadzenie. Badania genetyczne prowadzone w ró nych populacjach wskazuj¹ na powi¹zanie pêcherzycy z okreœlonymi antygenami zgodnoœci tkankowej klasy I i II, sugeruj¹c istnienie genetycznej predyspozycji do rozwoju choroby. W populacji polskiej badania takie nie by³y dotychczas prowadzone. Cel pracy. Ocena czêstoœci wystêpowania antygenów HLA klasy I i alleli locus HLA DR u chorych na pêcherzycê w populacji polskiej. Metodyka. Badaniem objêto 53 chorych na pêcherzycê (38 na pêcherzycê zwyk³¹ PV, 15 na pêcherzycê liœciast¹ PF oraz 152 osoby stanowi¹ce grupê kontroln¹. Allele HLA DRB typowano przy u yciu metody PCR-SSO. Ponadto u 30 chorych na pêcherzycê (18 - PV, 12 - PF) oraz u 100 osób populacji kontrolnej oznaczono antygeny HLA klasy I metod¹ mikrocytotoksyczn¹. Wyniki. U 53 chorych na PV wykazano istotnie czêstsze wystêpowania alleli HLA-DRB1*04 i DRB1*14 oraz mniejsz¹ czêstoœæ wystêpowania DRB1*07 w porównaniu z populacj¹ kontroln¹. Nie stwierdzono statystycznych ró nic pomiêdzy czêstoœci¹ alleli HLA-DR u pacjentów z PF a grup¹ kontroln¹. U 30 chorych na pêcherzycê stwierdzono wy sze ni w grupie kontrolnej czêstoœci wystêpowania niektórych antygenów HLA klasy I (A11, A26, B5, B38, Cw7), ale ró nice te nie by³y istotne statystycznie. Wnioski. Uzyskane wyniki w populacji polskiej wskazuj¹ podobnie, jak w innych grupach etnicznych, na powi¹zanie pêcherzycy zwyk³ej z antygenami HLA-DRB1. Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(3), S³owa kluczowe: HLA klasy I, HLA-DR, pêcherzyca zwyk³a, pêcherzyca liœciasta, populacja polska Studies on different populations have demonstrated associations between pemphigus and particular HLA antigens, what suggest that there may be a genetic predisposition for the disease. Distribution of HLA class I and II alleles have not been studied in Polish pemphigus patients so far. Material and Methods: The study comprised 53 patients with pemphigus (38 with pemphigus vulgaris, 15 with pemphigus foliaceus) and 152 healthy controls. HLA-DR locus polymorphism was typed by PCR-SSO technology. Additionally in 30 patients with pemphigus (18 with pemphigus vulgaris and 12 with pemphigus foliaceus) and 100 healthy unrelated individuals HLA class I antigens were identified serologically according to Terasaki method. Results: A significant association between HLA-DRB1*04 (OR=3.03; pcor=0.001), DRB1*14 (OR=5.75; pcor=0.008) and pemphigus was found. A decreased frequency of HLA-DRB1*07 (OR=0.23; pcor=0.03) was observed in pemphigus group in comparison to control group. A significant association between HLA-DRB1*04 (OR=3.86; pcor=0.0001) and DRB1*14 (OR=8.4; pcor=0.0001) and pemphigus vulgaris was found, but no such association was observed in a group of pemphigus foliaceus patients. A decreased frequency of HLA- DRB1*07 (OR=0.23; pcor=0.03) was also identified in pemphigus vulgaris group when compared to controls. There was no significant difference in HLA class I antigen distribution between pemphigus and control groups. Our results confirmed earlier reports performed on different populations about association of certain HLA-DR alleles with pemphigus vulgaris in patients of Polish origin. Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(3), Key words: HLA class I, HLA-DR, pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus, Polish population * Praca finansowana z funduszu grantu KBN Nr 4P05B04919

2 Torzecka J.D., Narbutt J., Sysa-Jêdrzejowska A. i wsp. Zwi¹zek antygenów HLA klasy I i II (DRB1) z pêcherzyc¹ Pêcherzyca jest chorob¹ o udowodnionym pod³o u autoimmunologicznym, charakteryzuj¹c¹ siê obecnoœci¹ zmian pêcherzowych na skórze i/lub b³onach œluzowych. W rozwoju tej choroby rozwa a siê równie wp³yw czynników œrodowiskowych (leki, promieniowanie UV, dieta, infekcje), zw³aszcza u osób predysponowanych genetycznie. W piœmiennictwie opisywane s¹ przypadki rodzinnego wystêpowania choroby [1,2], a tak e wspó³istnienie jej z innymi schorzeniami autoimmunologicznymi: reumatoidalnym zapaleniem stawów, toczniem rumieniowatym uk³adowym, pemfigoidem [3,4,5]. Czêstoœæ wystêpowania pêcherzycy waha siê od 0,1 do 0,5 na osób w populacji [6]. Grup¹ etniczn¹ szczególnie predysponowan¹ do jej rozwoju s¹ ydzi, zw³aszcza pochodzenia aszkenazyjskiego [7]. Pêcherzyca wystêpuje w dwóch zasadniczych odmianach: pêcherzycy zwyk³ej (pemphigus vulgaris PV) i liœciastej (pemphigus foliaceus PF), które ró ni¹ siê obrazem klinicznym i g³êbokoœci¹ powstawania akantolizy. Wynika to z obecnoœci przeciwcia³ skierowanych przeciwko odmiennym antygenom: w PV desmogleinie 3, w PF desmogleinie 1. Desmogleiny nale ¹ do cz¹steczek adhezyjnych kadheryn, zlokalizowanych w desmosomach tj. strukturach, które warunkuj¹ prawid³owe po- ³¹czenia pomiêdzy komórkami warstwy kolczystej naskórka. Przebieg pêcherzycy zwyk³ej, z uwagi na zajêcie b³on œluzowych, jest zwykle ciê szy ni liœciastej. W latach 90. ubieg³ego stulecia pojawi³y siê liczne prace, prowadzone wœród pacjentów ró nych ras ludzkich i populacji zamieszkuj¹cych odrêbne rejony geograficzne, wskazuj¹ce na powi¹zanie pêcherzycy z okreœlonymi antygenami zgodnoœci tkankowej (HLA, human leukocyte antigens). Brak jest natomiast analogicznych opracowañ dotycz¹cych populacji polskiej. Celem podjêtych badañ by³a analiza rozk³adu antygenów HLA klasy I oraz alleli HLA-DR u chorych na pêcherzycê w populacji polskiej. PACJENCI I METODYKA Pacjenci Badaniem objêto 53 pacjentów z pêcherzyc¹: 38 z PV i 15 z PF chorych (26 mê czyzn, 27 kobiet) w œrednim wieku 53,9 lat. Grupê kontroln¹ stanowi³y 152 zdrowe, niespokrewnione osoby populacji polskiej. Rozpoznanie pêcherzycy ustalano na podstawie obrazu klinicznego oraz wyników badañ histologicznych i immunologicznych. U wszystkich pacjentów biopsje skóry ze zmian chorobowych wykaza³y œródnaskórkowe pêcherze i akantolizê. Badaniem immunofluorescencyjnym bezpoœrednim z otoczenia zmian chorobowych stwierdzano z³ogi IgG i/lub C3 w przestrzeniach miêdzykomórkowych warstwy kolczystej naskórka, natomiast w surowicy metod¹ immunofluorescencji poœredniej na substracie prze³yku ma³py i/lub œwinki morskiej przeciwcia³a pemphigus w klasie IgG. Pêcherzycê zwyk³¹ rozpoznawano na podstawie obecnoœci zmian pêcherzowo-nad erkowych na skórze i/lub b³onach œluzowych jamy ustnej, œródnaskórkowych pêcherzy i akantolizy nad warstw¹ podstawn¹ naskórka w badaniu histopatologicznym, a w badaniu immunofluorescencyjnym wy szych mian przeciwcia³ stwierdzanych na substracie prze³yku ma³py ni œwinki morskiej. Kryteriami rozpoznania pêcherzycy liœciastej by³y: zmiany chorobowe ograniczone wy³¹cznie do skóry, w badaniu histopatologicznym akantoliza i pêcherze œródnaskórkowe w górnych warstwach naskórka, natomiast w badaniu immunofluorescencyjnym stwierdzane wy sze poziomy przeciwcia³ pemphigus na prze³yku œwinki morskiej. Typowanie HLA-DRD metod¹ molekularn¹ Genomowe DNA izolowano z komórek krwi obwodowej przy u yciu zestawu Easy Blood DNA Prep (A&A Biotechnology, Polska). Typowanie molekularne alleli HLA-DRB na poziomie niskiej rozdzielczoœci przeprowadzono z wykorzystaniem zestawu Dynal RELI SSO HLA-DRB (Dynal, Norwegia). Polimorficzne fragmenty (drugi ekson) genów DRB1, DRB3, DRB4 i DRB5 amplifikowano metod¹ PCR: 35 cykli 15 s w temp. 95 C, 45 s w temp. 60 C, 15 s w temp. 72 C i 5 min. w temp. 72 C, stosuj¹c polimerazê Taq i bufor PCR (Rapidozym, Niemcy). Po denaturacji produkty PCR poddano hybrydyzacji w buforze SSPE w temp. 50 C przy u yciu specyficznych sond molekularnych. Wyniki reakcji odczytywano z wykorzystaniem reakcji enzymatycznej peroksydazy chrzanowej i streptawidyny. Wyniki typowania analizowano za pomoc¹ programu Dynal RELI SSO Pattern Matching Program. Typowanie antygenów HLA klasy I metod¹ serologiczn¹ Oprócz typowania HLA-DRD metody molekularnej u 30 chorych na pêcherzycê (18 PV i 12 PF) i u 100 zdrowych, niespokrewnionych osób (grupa kontrolna) okreœlano antygeny HLA klasy I metod¹ serologiczn¹ (test mikrocytotoksyczny wg Terasaki) [8]. Na przeprowadzenie badañ uzyskano pisemn¹ zgodê pacjentów oraz Komisji Bioetyki przy Uniwerytecie Medycznym w odzi. Analiza statystyczna Do porównania czêstoœci wystêpowania alleli HLA- DRB u pacjentów i osób w grupie kontrolnej zastosowano dwustronnie ograniczony dok³adny test Fishera. Poziomy p<0,05 uznano za znamienne statystycznie. W celu wykluczenia przypadkowej istotnoœci, wartoœæ p mno ono przez liczbê analizowanych alleli (pcor). WskaŸnikilorazu szns (OR odds ratio) wyliczano w tablicy czteropolowej, w 95% przedziale ufnoœci (95% CI).

3 144 Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(3), WYNIKI U 53 chorych na pêcherzycê stwierdzono wy sze ni w populacji kontrolnej czêstoœci wystêpowania HLA-DRB1*04 i DRB1*14 oraz ni sz¹ czêstoœæ wystêpowania DRB1*07. Wykazane zwi¹zki by³y znamienne statystycznie: dla HLA-DRB1*04 OR=3,03; pcor=0,001; dla DRB1*14 OR=5,75; pcor=0,008; dla DRB1*07 OR=0,23; pcor=0,03 (tab. I). Wyniki analizy HLA-DR u chorych na pêcherzycê zwyk³¹ i liœciast¹ (tab. II) wykaza³y, e istotne statystycznie zwi¹zki HLA- DRB1*04 (OR=3,86; pcor=0,0001) i DRB1*14 (OR=8,4; pcor=0,0001) dotycz¹ jedynie pacjentów z PV. Równie w tej grupie chorych stwierdzono znamienn¹ statystycznie ni sz¹ czêstoœæ wystêpowania HLA-DRB1*07 (OR=0,08; pcor=0,006) w porównaniu z populacj¹ kontroln¹. Nie stwierdzono natomiast statystycznych ró nic pomiêdzy czêstoœci¹ alleli HLA-DR u pacjentów z pêcherzyc¹ liœciast¹ a grup¹ kontroln¹ (tab. II). Tabela I. Czêstoœci wystêpowania alleli HLA-DRB1 u pacjentów z pêcherzyc¹ w porównaniu z grup¹ kontroln¹ Kontrola HLA-DR (N=152) Pemphigus (N=53) DRB1 allele homo % allele homo % p pcor OR 95%CI * , ,1 * ,8 7 6,6 0,009 n.s. * , ,4 * , ,2 0,0001 0,001 3,03 1,77-5,17 * ,5 4 3,8 0,0025 0,03 0,23 0,08-0,66 *08 7 2,3 3 2,8 * ,9 *10 7 2,3 0 0 * , ,2 * ,6 0 0 * ,9 7 6,6 * ,4 0,0007 0,008 5,75 2,07-15,97 n=304 n=106 N liczba badanych osób n liczba chromosomów n.s. nieznamienny statystycznie Tabela II. Czêstoœci wystêpowania alleli HLA-DRB1 u pacjentów z pêcherzyc¹ zwyk³¹ i liœciast¹ w porównaniu z grup¹ kontroln¹. DRB1 PV (N=38) PF (N=15) Kontrola (N=152) allele homo % allele homo % allele homo % * ,5 7 23, ,2 *02 5 6,6 2 6, ,8 *03 3 3, , ,2 * , , ,5 *07 1 1, ,5 *08 2 2,6 1 3,3 7 2,3 *09 2 2, * ,3 * , ,8 * ,6 *13 6 7,9 1 3, ,9 * , n=76 n=30 n=304 PV pêcherzyca zwyk³a; PF pêcherzyca liœciasta *03 PF vs kontrola p<0,01 pcor=n.s. *04 PV vs kontrola p<0,0001 pcor=0,0001 OR=3,86 95%CI 2,16-6,89 *14 PV vs kontrola p<0,0001 pcor=0,0001 OR=8,4 95%CI 2,99-23,5 *07 PV vs kontrola p=0,0005 pcor=0,006 OR=0,08 95%CI 0,01-0,58

4 Torzecka J.D., Narbutt J., Sysa-Jêdrzejowska A. i wsp. Zwi¹zek antygenów HLA klasy I i II (DRB1) z pêcherzyc¹ Tabela III. Czêstoœci wystêpowania antygenów HLA klasy I u pacjentów z pêcherzyc¹ w porównaniu z grup¹ kontroln¹ HLA Antygen Pemphigus % (N=30) Kontrola %(N=100) Locus A A A2 33,3 49 A3 26,6 24 A11 13,3 5 A24(9) 16,6 22 A25 6,6 6 A26(10) 23,3 12 A28 13,3 8 A32(19) 3,3 7 A43 3,3 - Locus B B B7 26,6 20 B8 16,6 18 B13 6,6 15 B14 3,4 4 B B16 3,3 2 B17 3,3 6 B B22 3,3 3 B27 3,3 9 B B38(16) 16,6* 3 B39(16) 6,6 2 B40 3,3 2 B44(12) 13,3 22 B51 6,6 4 B52(5) 3,3 - B58(17) 3,3 - B60(40) 3,3 6 Locus C Cw1 6,6 5 Cw2 6,6 - Cw Cw4 16,6 15 Cw6 13,3 5 Cw Cw17 6,6 1 *p=0,01 N liczba osób W regionie HLA klasy I zidentyfikowano u chorych 10 antygenów HLA-A, 20 antygenów HLA-B oraz 7 HLA-C (tab. III). Czêstoœci wystêpowania niektórych antygenów by³y wy sze u chorych w porównaniu z populacj¹ kontroln¹ (A11 13,3% vs. kontrola 5%; A26(10) 23,3% vs. kontrola 12%; B5-10% vs. kontrola 3%; B38(16) 16% vs. kontrola 3%, p=0,016; Cw7 40% vs. kontrola 23%), ale ró nice te nie by³y istotne statystycznie. DYSKUSJA Wystêpowanie pod³o a immunogenetycznego w pêcherzycy zosta³o szeroko udokumentowane. Wielu autorów wykaza³o, e antygeny HLA-DR*04 i DR*14 wystêpuj¹ znamiennie czêœciej u pacjentów z pêcherzyc¹ zwyk³¹ w ró nych grupach etnicznych, m.in. u ydów [7], W³ochów [9] i Japoñczyków [10,11,12]. Wyniki naszych badañ w populacji polskiej potwierdzaj¹ te obserwacje. Czêstoœci wystêpowania alleli HLA-DRB1*04 i *14 by³y statystycznie znamiennie wy sze u pacjentów z PV w porównaniu ze zgodn¹ etnicznie grup¹ kontroln¹. Ostatnie doniesienia wskazuj¹, e przeciwcia³a przeciwko Dsg 3 produkowane w restrykcji HLA-DRB1*0402 i DQB1*0503 (w silnym nierównowa nym sprzê eniu z DRB1*1401) indukuj¹ powstawanie zmian skórnych. Wykazano równie, e spoœród komórek prezentuj¹cych antygen (APC antigen presenting cells) tylko te, które posiadaj¹ ekspresjê HLA-DRB1*0402 i DQB1*0503 maj¹ zdolnoœæ prezentowania desmogleiny 3 autoreaktywnym limfocytom Th1 i Th2, co przemawia za udzia- ³em okreœlonych antygenów HLA w patomechanizmie rozwoju pêcherzycy zwyk³ej [6,13]. Powi¹zania pêcherzycy liœciastej z antygenami HLA klasy II s¹ s³abiej udowodnione. Pomimo, e Lombardi i wsp. [9] oraz Miyagawa i wsp. [12] wykazali zwi¹zek HLA-DRB1*04 i HLA-DRB1*14 tak e z pêcherzyc¹ liœciast¹, to w naszych badaniach nie znaleÿliœmy takiej korelacji. W pracach doœwiadczalnych zmierzaj¹cych do ustalenia roli HLA w etiopatogenezie endemicznej postaci pêcherzycy liœciastej (fogo selvagem, FS) stwierdzono, e prezentacja antygenu zewn¹trzkomórkowej domeny Dsg 1 zachodzi w restrykcji okreœlonych alleli HLA: DRB1*0404, *1402, *1406 i *1602. Allele te maj¹ identyczn¹ sekwencjê (LLEQRRAA) w regionie zmiennym, zlokalizowan¹ pomiêdzy aminokwasami [14]. W badaniach przeprowadzonych u pacjentów z FS pochodz¹cych z ró nych regionów Brazylii stwierdzono dodatni¹ korelacjê wystêpowania choroby z HLA- DRB1*01, *04 lub *14 [14, 15], antygenami uznanymi za powi¹zane z pêcherzyc¹ zwyk³¹, co sugeruje, e patomechanizm w obu postaciach pêcherzycy jest zbli ony. Podobnie jak u w³oskich i brazylijskich pacjentów z pêcherzyc¹ [9,16] stwierdziliœmy u naszych chorych z PV istotnie statystycznie obni on¹ czêstoœæ wystêpowania antygenu HLA-DRB1*07, co mo e wskazywaæ na jego ochronny efekt. Podobn¹ protekcyjn¹ rolê przypisuje siê obecnoœci antygenu DRB1*13 w populacji hiszpañskiej [17] i antygenom DR 11, DQ 7 i DQ 2 w populacji tureckiej [18]. W przeprowadzonych przez nas badaniach na szczególne podkreœlenie zas³uguje brak dodatniego lub ujemnego zwi¹zku alleli DRB1*04, DRB1*14 i DRB1*07 z pêcherzyc¹ liœciast¹. Mo na by s¹dziæ, e zwi¹zek ten

5 146 Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(3), nie zosta³ uchwycony z powodu zbyt ma³ej liczby pacjentów z PF (N=15). Jednak e silniejszy zwi¹zek DRB1*04 i DRB1*14, a s³abszy DRB1*07 z PV ni z pêcherzyc¹ nie dzielon¹ na podtypy (PV+PF), mimo ni - szej liczby badanych (N=38 versus 53), przemawia za rzeczywistym brakiem zwi¹zku wspomnianych alleli z PF. Populacje, w których takie zwi¹zki obserwowano, np. japoñska i brazylijska [12, 15], s¹ genetycznie bardzo ró - ne od czysto kaukazoidalnej populacji, takiej jak polska i czêsto zwi¹zki HLA z chorobami s¹ w nich odmienne ni u Kaukazoidów. Znacznie mniej jest doniesieñ na temat zwi¹zku pêcherzycy z antygenami HLA klasy I. W artyku³ach pochodz¹cych z lat 70. i 80. wskazywano na powi¹zanie tej choroby z HLA A10 (A26) i Bw38 [19, 20, 21, 22]. W populacji japoñskiej stwierdzono znacznie czêstsze wystêpowanie HLA-A10 zarówno u pacjentów z pêcherzyc¹ zwyk³¹, jak i liœciast¹ [20]. David i wsp. [21] stwierdzili u ydów aszkenazyjskich choruj¹cych na pêcherzycê zwyk³¹ wystêpowanie HLA A26 u 68,6%, a Bw38 u 71,1% badanych. Ahmed i wsp. [7] sugerowali w tej populacji zwi¹zek PV z haplotypem HLA-Bw38 lub Bw35, DR4, DQ8. W ró nych grupach etnicznych znajdywano tak e zwi¹zki PV z HLA-B7, B22 i B35 [23, 24]. Kompleksowe badania antygenów zgodnoœci tkankowej HLA klasy I prowadzone przez Miyagawa i wsp. [25] w populacji japoñskiej wykaza³y, e wœród alleli rodziny HLA-B15, które by³y znamiennie czêstsze w porównaniu z grup¹ kontroln¹, dominowa³ u chorych z PV allel B*1507. Birol i wsp. [18] podkreœlaj¹ udzia³ antygenów HLA-B35, B44, CW4, DR4, DR14, DQ4 i DQ8 w rozwoju pêcherzycy. W naszych badaniach u pacjentów z pêcherzyc¹ stwierdziliœmy wprawdzie wy sze czêstoœci wystêpowania HLA A26 i B38 w porównaniu z populacj¹ kontroln¹, ale wyniki te nie by³y istotne statystycznie, byæ mo e ze wzglêdu na ma³¹ liczebnoœæ grupy. Pomimo i liczne dane piœmiennictwa podkreœlaj¹, e grup¹ etniczn¹ szczególnie predysponowan¹ do rozwoju pêcherzycy s¹ ydzi, zw³aszcza pochodzenia aszkenazyjskiego, to jednak brak drastycznych ró nic w czêstoœci wystêpowania antygenów HLA DRB1*04, *14 u chorych w ró nych populacjach wskazuje, e przyczyna wy szej zachorowalnoœci ydów mo e byæ zwi¹zana równie z innymi czynnikami. Slomow i wsp. [26], stosuj¹c markery mikrosatelitarne, wykazali zwi¹zek regionu HLA-A, obok regionu HLA-DR, z t¹ chorob¹. Obserwacje te uzasadniaj¹ celowoœæ kontynuacji zapocz¹tkowanych przez nas badañ na wiêkszej liczebnie grupie pacjentów. Przeprowadzone przez nas po raz pierwszy badania pod³o a immunogenetycznego w pêcherzycy w populacji polskiej wskazuj¹ na œcis³y zwi¹zek okreœlonych antygenów zgodnoœci tkankowej klasy II z t¹ chorob¹, podobnie jak to wykazano w innych grupach etnicznych. Jednak sama obecnoœæ antygenów HLA DR*04 i *14 nie determinuje jednoznacznie rozwoju pêcherzycy, o czym œwiadczy fakt wystêpowania tej choroby równie u osób nie bêd¹cych ich nosicielami. Prawdopodobnie patomechanizm rozwoju tej ciê kiej dermatozy jest z³o ony, uczestnicz¹ w nim równie inne, jeszcze niepoznane czynniki genetyczne, immunologiczne lub œrodowiskowe, które w ró ny sposób powi¹zane mog¹ zapocz¹tkowaæ zaburzenie tolerancji immunologicznej ustroju, prowadz¹ce do produkcji patogennych przeciwcia³. Podziêkowania Autorzy pracy dziêkuj¹: prof. dr hab. med. Bo enie Chodynickiej, prof. dr hab. med. Waldemarowi Plackowi, prof. dr hab. med. Marii B³aszczyk, dr hab. med. Mariuszowi Dmochowskiemu i dr hab. med. Cezaremu Kowalewskiemu za przes³anie do badañ krwi pacjentów. Piœmiennictwo 1. Feinstein A, Yorav S, Movshovitz M i wsp. Pemphigus in families. Int J Dermatol 1991; 30: Narbutt J, Sysa-Jêdrzejowska A, Torzecka JD. Familial pemphigus vulgaris. JEADV Abstracts 2001; 15: Feldman M, Brennan FM, Maini RN. Rheumatoid arthritis. Cell 1996; 85: Fong PH, Chan HL. Systemic lupus erythematosus with pemphigus vulgaris. Arch Dermatol 1985; 121: Korman NJ, Stanley JR, Woodley DT. Coexistence of pemphigus foliaceus and bullous pemphigoid. Arch Dermatol 1991; 127: Hertl M, Veldman Ch. Pemphigus paradigm of autoantibodymediated autoimmunity. Skin Pharmacol Appl Skin Physiol 2001; 14: Ahmed AR, Yunis EJ, Khatri K. Major histocompatibility complex haplotype studies in Ashkenazi Jewish patients with pemphigus vulgaris. Proc Natl Acad Sci USA 1990; 87: Terasaki PI, Giertson DW. Proposed HLA matching scheme for improved cadaveric kidney allocation. Transplant Proc 1995; 27: Lombardi ML, Mercuro O, Ruocco V i wsp. Common human leukocyte antigen alleles in pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus Italian patients. J Invest Dermatol 1999; 113: Niizeki H, Inoko H, Mizuki N i wsp. HLA-DQA1, -DQB1 and DRB1 genotyping in Japanese pemphigus vulgaris patients by the PCR-RFLP method. Tissue Antigens 1994; 44: Miyagawa S, Higashimine I, Iida T i wsp. HLA-DRB1*04 and DRB1*14 alleles are associated with susceptibility to pemphigus among Japanese. J Invest Dermatol 1997; 109: Miyagawa S, Amagai M, Niizeki H i wsp. HLA-DRB1 polymorphisms and autoimmune responses to desmogleins in Japanese patients with pemphigus. Tissue Antigens 1999; 54: Veldman C, Stauber A, Wassmuth R i wsp. Dichotomy of autoreactive Th1 and Th2 cell responses to desmoglein 3 in patients with pemphigus vulgaris (PV) and healthy carriers of PVassociated HLA class II alleles. J Immunol 2003; 170:

6 Torzecka J.D., Narbutt J., Sysa-Jêdrzejowska A. i wsp. Zwi¹zek antygenów HLA klasy I i II (DRB1) z pêcherzyc¹ Lin MS, Fu CL, Aoki V i wsp. Desmoglein-1-specific T lymphocytes from patients with endemic pemphigus foliaceus (fogo selvagem). J Clin Invest 2000; 105: Moraes ME, Fernandez-Vina M, Lazaro A i wsp. An epitope in the third hypervariable region of the DRB1 gene is involved in the susceptibility to endemic pemphigus foliaceus (fogo selvagem) in three different Brazilian populations. Tissue Antigens. 1997; 49: Petzl-Erler ML, Santamaria J. Are HLA class II genes controlling susceptibility and resistance to Brazilian pemphigus foliaceus (fogo selvagem)? Tissue Antigens 1989, 33(3): Gonzalez-Escribano MF, Jimenez G, Walter K i wsp. Distribution of HLA alleles among Spanish patients with pemphigus vulgaris. Tissue Antigens 1998; 52(3): Birol A, Andadolu RV, Tutkak H i wsp. HLA-class 1 and class 2 antigens in Turkish patients with pemphigus. Int J Dermatol 2002; 41(2): Krain LS, Terasaki PI, Newcomer VD i wsp. Increased frequency of HLA-A10 in pemphigus vulgaris. Arch Dermatol 1973; 108: Hashimoto K, Miki Y, Nakata S i wsp. HLA-A10 in pemphigus among Japanese. Arch Dermatol 1977; 113: David M, Zamir R, Segal R i wsp. HLA antigens in Jews with pemphigus vulgaris. Dermatologica 1981; 163: Amar A, Rubinstein N, Hacham-Zadeh S i wsp. Is predispose to pemphigus vulgaris in Jewish patients mediated by HLA-Dw10 and DR4? Tissue Antigens 1984; 23: Carcassi C, Cottoni P, Floris L i wsp. HLA haplotypes and class II molecular alleles in Sardinian and Italian patients with pemphigus vulgaris. Tissue Antigens 1996; 48: Zervas J, Tosca A, Apostolakis I i wsp. HLA and pemphigus. Br J Dermatol 1979; 101: Miyagawa S, Niizeki H, Yamashina Y i wsp. Genotyping for HLA-A, B and C alleles in Japanese patients with pemphigus: prevalence of Asian alleles of the HLA-B15 family. Br J Dermatol 2002; 146: Slomow E, Loewenthal R, Goldberg I i wsp. Pemphigus vulgaris in Jewish patients is associated with HLA-A region genes: mapping by microsatellite markers. Human Immunology 2003; 64:

PRACE ORYGINALNE. komory serca (LVH). Spoœród genów kandydatów warunkuj¹cych ryzyko. rozwoju nadciœnienia têtniczego. Zale na

PRACE ORYGINALNE. komory serca (LVH). Spoœród genów kandydatów warunkuj¹cych ryzyko. rozwoju nadciœnienia têtniczego. Zale na PRACE ORYGINALNE Beata KIEÆ-WILK 1 Agnieszka OLSZANECKA 2 Magdalena MIKO AJCZYK 3 Kalina KAWECKA-JASZCZ 2 Rola polimorfizmu M235T (c.704c>t) genu dla angiotensynogenu oraz A724A (c.2171g>a) genu dla SERCA2a

Bardziej szczegółowo

Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV

Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV ARTYKU Y ORYGINALNE 173 Alergia Astma Immunologia, 1999, 4(3), 173-177 Indywidualna dynamika surowiczych stê eñ IgE u zaka onych HIV ANNA MUSZYÑSKA, JERZY KRUSZEWSKI, WALDEMAR HALOTA*, JANUSZ ŒLUSARCZYK**,

Bardziej szczegółowo

Wp³yw surowic zawieraj¹cych przeciwcia³a przeciw cytoplazmie granulocytów obojêtnoch³onnych (ANCA) na czynnoœæ granulocytów in vitro

Wp³yw surowic zawieraj¹cych przeciwcia³a przeciw cytoplazmie granulocytów obojêtnoch³onnych (ANCA) na czynnoœæ granulocytów in vitro Alergia Astma Immunologia, 1999, 4(4), 259-266 259 Wp³yw surowic zawieraj¹cych przeciwcia³a przeciw cytoplazmie granulocytów obojêtnoch³onnych (ANCA) na czynnoœæ granulocytów in vitro MARIUSZ PUSZCZEWICZ,

Bardziej szczegółowo

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego

Brak związku polimorfizmu rs7951 genu C3 składowej dopełniacza z rozwojem tocznia rumieniowatego układowego 416 Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2011, 4, 416 423 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CZYNNIKÓW WIRULENCJI HELICOBACTER PYLORI

ANALIZA CZYNNIKÓW WIRULENCJI HELICOBACTER PYLORI POST. MIKROBIOL., 2003, 42, 2, 115 137 http://www.pm.microbiology.pl ANALIZA CZYNNIKÓW WIRULENCJI HELICOBACTER PYLORI W ŒWIETLE GENOMIKI Renata Godlewska, El bieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka 1. Wstêp.

Bardziej szczegółowo

ych z nag³¹ g³uchot¹

ych z nag³¹ g³uchot¹ Pop³awska B., Chodynicki S., Rogowski M. i wsp.: Lipoproteiny, fibrynogen i lepkoœæ krwi pe³nej u chorych DONIESIENIA z nag³¹ g³uchot¹ ORYGINALNE 31 Otorynolaryngologia, 25, 4(1), 31-35 Lipoproteiny,,

Bardziej szczegółowo

Ocena przydatnoœci diagnostycznej oznaczeñ amylazy, lipazy i elastazy trzustkowej (E1) u chorych z ostrym zapaleniem trzustki

Ocena przydatnoœci diagnostycznej oznaczeñ amylazy, lipazy i elastazy trzustkowej (E1) u chorych z ostrym zapaleniem trzustki PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Beata Kuœnierz-Cabala Anna Gurda-Duda 2 Józefa Panek Bogdan Solnica Paulina Dumnicka 4 Jan Kulig 2 Ocena przydatnoœci diagnostycznej oznaczeñ amylazy, lipazy i elastazy

Bardziej szczegółowo

Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy

Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy PRACE ORYGINALNE Marta FICHNA 1, Maria GRYCZYÑSKA 1 Anna SOWIÑSKA 3 Jerzy SOWIÑSKI 1 Ocena metaboliczna terapii substytucyjnej hydrokortyzonem u pacjentów z pierwotn¹ niedoczynnoœci¹ kory nadnerczy Metabolic

Bardziej szczegółowo

Molekularne pod³o e zaburzeñ pigmentacji w chorobach skóry

Molekularne pod³o e zaburzeñ pigmentacji w chorobach skóry PRACE POGL DOWE Justyna DRUKA A 1 Sylwia BOBIS 1 Ewa ABIÑSKA-P AZAK 2 Anna WOJAS-PELC 2 Molekularne pod³o e zaburzeñ pigmentacji w chorobach skóry Molecular basis of pigmentation disorders in skin diseases

Bardziej szczegółowo

RYZYKO niepowodzeń WCZESNEJ CIĄŻY W ZALEŻNOŚCI OD ALLELI HLA-G* HLA-G ALLELES AND RISK OF EARLY PREGNANCY LOSS*

RYZYKO niepowodzeń WCZESNEJ CIĄŻY W ZALEŻNOŚCI OD ALLELI HLA-G* HLA-G ALLELES AND RISK OF EARLY PREGNANCY LOSS* ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 1, 60 64 OLIMPIA SIPAK-SZMIGIEL, CEZARY CYBULSKI 1, ELŻBIETA RONIN-WALKNOWSKA, JAN LUBIŃSKI 1 RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Alergia na lateks MACIEJ KOWALEWSKI, MAREK L. KOWALSKI

Alergia na lateks MACIEJ KOWALEWSKI, MAREK L. KOWALSKI 78 Alergia na lateks MAIEJ KOWALEWSKI, MAREK L. KOWALSKI Katedra i Zak³ad Immunologii Klinicznej Akademii Medycznej w odzi. Oœrodek Diagnostyki i Terapii Astmy i Alergii Katedry Immunologii AM, ul.mazowiecka

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 2/2003 Nr 4(5) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Czynniki genetyczne i immunologiczne a ryzyko zachorowania rodzeństwa dzieci chorych na cukrzycę typu 1 Genetic and immunological

Bardziej szczegółowo

http://www.pm.microbiology.pl

http://www.pm.microbiology.pl http://www.pm.microbiology.pl RADA REDAKCYJNA JACEK BIELECKI (Uniwersytet Warszawski), MIECZYS AW K. B ASZCZYK (SGGW Warszawa), RYSZARD CHRÓST (Uniwersytet Warszawski), JERZY D UGOÑSKI (Uniwersytet ódzki),

Bardziej szczegółowo

Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci

Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci PRACE POGL DOWE Jerzy STARZYK Ma³gorzata WÓJCIK Joanna NAZIM Czy istnieje zespó³ metaboliczny u dzieci i m³odzie y Does the metabolic syndrome in children and youth exist? Klinika Endokrynologii Dzieci

Bardziej szczegółowo

RADA REDAKCYJNA REDAKCJA. Adresy redakcji

RADA REDAKCYJNA REDAKCJA. Adresy redakcji RADA REDAKCYJNA JACEK BIELECKI (Uniwersytet Warszawski), MIECZYS AW K. B ASZCZYK (Uniwersytet Rzeszowski), RYSZARD CHRÓST (Uniwersytet Warszawski), JERZY D UGOÑSKI (Uniwersytet ódzki), DANUTA DZIER ANOWSKA

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY

PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY PUBLIKACJE METODYCZNE I STANDARDY POST. MIKROBIOL., 2007, 46, 4, 367 378 http://www.pm.microbiology.pl DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA W ZAKA ENIACH SZPITALNYCH Beata Krawczyk Katedra Mikrobiologii Wydzia³u Chemicznego

Bardziej szczegółowo

Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y

Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 3, 267 287 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y Free time activities and adolescents risk behaviours Krzysztof Bobrowski

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE. Monika MIKLASZEWSKA 1. Przemys³aw KOROHODA 2. Katarzyna ZACHWIEJA 1. Tomasz MROCZEK 3. Dorota DRO D 1. Krystyna SZTEFKO 4

PRACE ORYGINALNE. Monika MIKLASZEWSKA 1. Przemys³aw KOROHODA 2. Katarzyna ZACHWIEJA 1. Tomasz MROCZEK 3. Dorota DRO D 1. Krystyna SZTEFKO 4 Ocena przydatnoœci klinicznej ró nych wzorów, stosowanych do wyliczania filtracji k³êbuszkowej oraz stê enia kreatyniny w surowicy u dzieci po zabiegach w kr¹ eniu pozaustrojowym, do oceny ryzyka wyst¹pienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTÊPOWANIA U CHORYCH NA RAKA GRUCZO U KROKOWEGO

ZASADY POSTÊPOWANIA U CHORYCH NA RAKA GRUCZO U KROKOWEGO ZASADY POSTÊPOWANIA U CHORYCH NA RAKA GRUCZO U KROKOWEGO opracowane przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne przyjête przez Polskie Towarzystwo Urologiczne T³umaczenie: Redaktor: Roman Sosnowski, Ewa

Bardziej szczegółowo

/LF]EDZ\NU\W\FKEDGDQ\FK

/LF]EDZ\NU\W\FKEDGDQ\FK PRZEGL Nr 2 EPIDEMIOL Badania 2005; 59:511 517 serologicznych i molekularnych markerów HCV 511 Ewa Brojer BADANIA SEROLOGICZNYCH I MOLEKULARNYCH MARKERÓW HCV U DAWCÓW KRWI W POLSCE Instytut Hematologii

Bardziej szczegółowo

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży

Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Badanie ultrasonograficzne między 11 +0 13 +6 tygodniem ciąży Fetal Medicine Foundation, London 2004 Badanie ultrasonograficzne miêdzy 11 + 0 13 + 6 tygodniem ci¹ y Kypros H. Nicolaides, Piotr Wêgrzyn

Bardziej szczegółowo

PRACE POGL DOWE. odpornoœci (HIV) rozprzestrzeni- oko³o 60 milionów ludzi a 20 milionów

PRACE POGL DOWE. odpornoœci (HIV) rozprzestrzeni- oko³o 60 milionów ludzi a 20 milionów PRACE POGL DOWE Jolanta GOZDOWSKA Magdalena DURLIK Metody leczenia schy³kowej niewydolnoœci nerek u pacjentów zaka onych ludzkim wirusem niedoboru odpornoœci HIV The methods of therapy ESRD patients infected

Bardziej szczegółowo

Wp³yw dymu tytoniu na peroksydacjê lipidów i funkcjê w¹troby u szczurów z cukrzyc¹ streptozotocynow¹ badania wstêpne

Wp³yw dymu tytoniu na peroksydacjê lipidów i funkcjê w¹troby u szczurów z cukrzyc¹ streptozotocynow¹ badania wstêpne PRACE ORYGINALNE Ewa FLOREK 1 Anna JAB ECKA 2 Jan OLSZEWSKI 2 Wojciech PIEKOSZEWSKI 3,4 Maksymilian KULZA 1 Monika SEÑCZUK-PRZYBY OWSKA 1 Marek CHUCHRACKI 5,6 Wp³yw dymu tytoniu na peroksydacjê lipidów

Bardziej szczegółowo

RODZINNE W AŒCIWOŒCI A PICIE ALKOHOLU PRZEZ DORASTAJ CYCH

RODZINNE W AŒCIWOŒCI A PICIE ALKOHOLU PRZEZ DORASTAJ CYCH Alkoholizm i Narkomania 2003, Tom 16: nr 1-2, 57-68 RODZINNE W AŒCIWOŒCI A PICIE ALKOHOLU PRZEZ DORASTAJ CYCH Irena Jelonkiewicz, Katarzyna Kosiñska-Dec Zak³ad Psychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii

Bardziej szczegółowo

Ilona M¹czka 1, Stanis³awa Tylewska-Wierzbanowska 1 *

Ilona M¹czka 1, Stanis³awa Tylewska-Wierzbanowska 1 * POST. MIKROBIOL., 2010, 49, 1, 25 32 http://www.pm.microbiology.pl CYKL KR ENIA KRÊTKÓW BORRELIA BURGDORFERI W ŒRODOWISKU Ilona M¹czka 1, Stanis³awa Tylewska-Wierzbanowska 1 * Narodowy Instytut Zdrowia

Bardziej szczegółowo

AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA*

AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA* AUTOFAGIA POSTÊPY BIOLOGII W ZAKA ENIACH KOMÓRKI WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: TOM MOLEKULARNA 35 2008 NR RULETKA 3 (351 368) AUTOFAGIA W ZAKA ENIACH WIRUSOWYCH I BAKTERYJNYCH: MOLEKULARNA RULETKA* AUTOPHAGY

Bardziej szczegółowo

WSPÓ ZALE NOŒÆ POMIÊDZY METYLACJ CYTOZYNY I MODYFIKACJAMI CHROMATYNY

WSPÓ ZALE NOŒÆ POMIÊDZY METYLACJ CYTOZYNY I MODYFIKACJAMI CHROMATYNY METYLACJA CYTOZYNY A STRUKTURA CHROMATYNY 679 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 32 2005 NR 4 (679 696) WSPÓ ZALE NOŒÆ POMIÊDZY METYLACJ CYTOZYNY I MODYFIKACJAMI CHROMATYNY INTERRELATIONSHIP BETWEEN CYTOSINE

Bardziej szczegółowo

Wp³yw metody izolacji DNA na wynik analizy podobieñstwa genetycznego wykonanej technik¹ RAPD

Wp³yw metody izolacji DNA na wynik analizy podobieñstwa genetycznego wykonanej technik¹ RAPD PRACE EKSPERYMENTALNE Wp³yw metody izolacji DNA na wynik analizy podobieñstwa genetycznego wykonanej technik¹ RAPD Agnieszka Dobrzycka, Zbigniew Broda Katedra Genetyki i Hodowli Roœlin, Uniwersytet Przyrodniczy,

Bardziej szczegółowo

Probl SESJA Hig PLAKATOWA Epidemiol 2007; 88(suplement) P01 Salutogenetyczne uwarunkowania zdrowotne u chorych na cukrzycê Salutogenic health factors in diabetic patients KRYSTYNA KUROWSKA 1/, MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia

Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2005; 14 (4): 353 362 Praca pogl¹dowa Review Kliniczna charakterystyka ró nych postaci dr enia Clinical characteristics of various forms of tremor AGNIESZKA MACHOWSKA-MAJCHRZAK,

Bardziej szczegółowo