Zwi¹zek antygenów HLA klasy I i II (DRB1) z pêcherzyc¹ badania w populacji polskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zwi¹zek antygenów HLA klasy I i II (DRB1) z pêcherzyc¹ badania w populacji polskiej"

Transkrypt

1 142 Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(3), Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(3), Zwi¹zek antygenów HLA klasy I i II (DRB1) z pêcherzyc¹ badania w populacji polskiej Association of HLA class I and II (DRB1) antigens with pemphigus studies in Polish population JOLANTA DOROTA TORZECKA 1/, JOANNA NARBUTT 1/, ANNA SYSA-JÊDRZEJOWSKA 1/, MACIEJ BOROWIEC 2/, ANETTA PTASIÑSKA 2/, JOLANTA MIŒ 2/, GRZEGORZ WOSZCZEK 2/, MAREK L. KOWALSKI 2/ 1/ Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w odzi, ul. Krzemieniecka 5/ ódÿ 2/ Katedra i Zak³ad Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w odzi, ul. Pomorska 251/ ódÿ Wproadzenie. Badania genetyczne prowadzone w ró nych populacjach wskazuj¹ na powi¹zanie pêcherzycy z okreœlonymi antygenami zgodnoœci tkankowej klasy I i II, sugeruj¹c istnienie genetycznej predyspozycji do rozwoju choroby. W populacji polskiej badania takie nie by³y dotychczas prowadzone. Cel pracy. Ocena czêstoœci wystêpowania antygenów HLA klasy I i alleli locus HLA DR u chorych na pêcherzycê w populacji polskiej. Metodyka. Badaniem objêto 53 chorych na pêcherzycê (38 na pêcherzycê zwyk³¹ PV, 15 na pêcherzycê liœciast¹ PF oraz 152 osoby stanowi¹ce grupê kontroln¹. Allele HLA DRB typowano przy u yciu metody PCR-SSO. Ponadto u 30 chorych na pêcherzycê (18 - PV, 12 - PF) oraz u 100 osób populacji kontrolnej oznaczono antygeny HLA klasy I metod¹ mikrocytotoksyczn¹. Wyniki. U 53 chorych na PV wykazano istotnie czêstsze wystêpowania alleli HLA-DRB1*04 i DRB1*14 oraz mniejsz¹ czêstoœæ wystêpowania DRB1*07 w porównaniu z populacj¹ kontroln¹. Nie stwierdzono statystycznych ró nic pomiêdzy czêstoœci¹ alleli HLA-DR u pacjentów z PF a grup¹ kontroln¹. U 30 chorych na pêcherzycê stwierdzono wy sze ni w grupie kontrolnej czêstoœci wystêpowania niektórych antygenów HLA klasy I (A11, A26, B5, B38, Cw7), ale ró nice te nie by³y istotne statystycznie. Wnioski. Uzyskane wyniki w populacji polskiej wskazuj¹ podobnie, jak w innych grupach etnicznych, na powi¹zanie pêcherzycy zwyk³ej z antygenami HLA-DRB1. Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(3), S³owa kluczowe: HLA klasy I, HLA-DR, pêcherzyca zwyk³a, pêcherzyca liœciasta, populacja polska Studies on different populations have demonstrated associations between pemphigus and particular HLA antigens, what suggest that there may be a genetic predisposition for the disease. Distribution of HLA class I and II alleles have not been studied in Polish pemphigus patients so far. Material and Methods: The study comprised 53 patients with pemphigus (38 with pemphigus vulgaris, 15 with pemphigus foliaceus) and 152 healthy controls. HLA-DR locus polymorphism was typed by PCR-SSO technology. Additionally in 30 patients with pemphigus (18 with pemphigus vulgaris and 12 with pemphigus foliaceus) and 100 healthy unrelated individuals HLA class I antigens were identified serologically according to Terasaki method. Results: A significant association between HLA-DRB1*04 (OR=3.03; pcor=0.001), DRB1*14 (OR=5.75; pcor=0.008) and pemphigus was found. A decreased frequency of HLA-DRB1*07 (OR=0.23; pcor=0.03) was observed in pemphigus group in comparison to control group. A significant association between HLA-DRB1*04 (OR=3.86; pcor=0.0001) and DRB1*14 (OR=8.4; pcor=0.0001) and pemphigus vulgaris was found, but no such association was observed in a group of pemphigus foliaceus patients. A decreased frequency of HLA- DRB1*07 (OR=0.23; pcor=0.03) was also identified in pemphigus vulgaris group when compared to controls. There was no significant difference in HLA class I antigen distribution between pemphigus and control groups. Our results confirmed earlier reports performed on different populations about association of certain HLA-DR alleles with pemphigus vulgaris in patients of Polish origin. Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(3), Key words: HLA class I, HLA-DR, pemphigus vulgaris, pemphigus foliaceus, Polish population * Praca finansowana z funduszu grantu KBN Nr 4P05B04919

2 Torzecka J.D., Narbutt J., Sysa-Jêdrzejowska A. i wsp. Zwi¹zek antygenów HLA klasy I i II (DRB1) z pêcherzyc¹ Pêcherzyca jest chorob¹ o udowodnionym pod³o u autoimmunologicznym, charakteryzuj¹c¹ siê obecnoœci¹ zmian pêcherzowych na skórze i/lub b³onach œluzowych. W rozwoju tej choroby rozwa a siê równie wp³yw czynników œrodowiskowych (leki, promieniowanie UV, dieta, infekcje), zw³aszcza u osób predysponowanych genetycznie. W piœmiennictwie opisywane s¹ przypadki rodzinnego wystêpowania choroby [1,2], a tak e wspó³istnienie jej z innymi schorzeniami autoimmunologicznymi: reumatoidalnym zapaleniem stawów, toczniem rumieniowatym uk³adowym, pemfigoidem [3,4,5]. Czêstoœæ wystêpowania pêcherzycy waha siê od 0,1 do 0,5 na osób w populacji [6]. Grup¹ etniczn¹ szczególnie predysponowan¹ do jej rozwoju s¹ ydzi, zw³aszcza pochodzenia aszkenazyjskiego [7]. Pêcherzyca wystêpuje w dwóch zasadniczych odmianach: pêcherzycy zwyk³ej (pemphigus vulgaris PV) i liœciastej (pemphigus foliaceus PF), które ró ni¹ siê obrazem klinicznym i g³êbokoœci¹ powstawania akantolizy. Wynika to z obecnoœci przeciwcia³ skierowanych przeciwko odmiennym antygenom: w PV desmogleinie 3, w PF desmogleinie 1. Desmogleiny nale ¹ do cz¹steczek adhezyjnych kadheryn, zlokalizowanych w desmosomach tj. strukturach, które warunkuj¹ prawid³owe po- ³¹czenia pomiêdzy komórkami warstwy kolczystej naskórka. Przebieg pêcherzycy zwyk³ej, z uwagi na zajêcie b³on œluzowych, jest zwykle ciê szy ni liœciastej. W latach 90. ubieg³ego stulecia pojawi³y siê liczne prace, prowadzone wœród pacjentów ró nych ras ludzkich i populacji zamieszkuj¹cych odrêbne rejony geograficzne, wskazuj¹ce na powi¹zanie pêcherzycy z okreœlonymi antygenami zgodnoœci tkankowej (HLA, human leukocyte antigens). Brak jest natomiast analogicznych opracowañ dotycz¹cych populacji polskiej. Celem podjêtych badañ by³a analiza rozk³adu antygenów HLA klasy I oraz alleli HLA-DR u chorych na pêcherzycê w populacji polskiej. PACJENCI I METODYKA Pacjenci Badaniem objêto 53 pacjentów z pêcherzyc¹: 38 z PV i 15 z PF chorych (26 mê czyzn, 27 kobiet) w œrednim wieku 53,9 lat. Grupê kontroln¹ stanowi³y 152 zdrowe, niespokrewnione osoby populacji polskiej. Rozpoznanie pêcherzycy ustalano na podstawie obrazu klinicznego oraz wyników badañ histologicznych i immunologicznych. U wszystkich pacjentów biopsje skóry ze zmian chorobowych wykaza³y œródnaskórkowe pêcherze i akantolizê. Badaniem immunofluorescencyjnym bezpoœrednim z otoczenia zmian chorobowych stwierdzano z³ogi IgG i/lub C3 w przestrzeniach miêdzykomórkowych warstwy kolczystej naskórka, natomiast w surowicy metod¹ immunofluorescencji poœredniej na substracie prze³yku ma³py i/lub œwinki morskiej przeciwcia³a pemphigus w klasie IgG. Pêcherzycê zwyk³¹ rozpoznawano na podstawie obecnoœci zmian pêcherzowo-nad erkowych na skórze i/lub b³onach œluzowych jamy ustnej, œródnaskórkowych pêcherzy i akantolizy nad warstw¹ podstawn¹ naskórka w badaniu histopatologicznym, a w badaniu immunofluorescencyjnym wy szych mian przeciwcia³ stwierdzanych na substracie prze³yku ma³py ni œwinki morskiej. Kryteriami rozpoznania pêcherzycy liœciastej by³y: zmiany chorobowe ograniczone wy³¹cznie do skóry, w badaniu histopatologicznym akantoliza i pêcherze œródnaskórkowe w górnych warstwach naskórka, natomiast w badaniu immunofluorescencyjnym stwierdzane wy sze poziomy przeciwcia³ pemphigus na prze³yku œwinki morskiej. Typowanie HLA-DRD metod¹ molekularn¹ Genomowe DNA izolowano z komórek krwi obwodowej przy u yciu zestawu Easy Blood DNA Prep (A&A Biotechnology, Polska). Typowanie molekularne alleli HLA-DRB na poziomie niskiej rozdzielczoœci przeprowadzono z wykorzystaniem zestawu Dynal RELI SSO HLA-DRB (Dynal, Norwegia). Polimorficzne fragmenty (drugi ekson) genów DRB1, DRB3, DRB4 i DRB5 amplifikowano metod¹ PCR: 35 cykli 15 s w temp. 95 C, 45 s w temp. 60 C, 15 s w temp. 72 C i 5 min. w temp. 72 C, stosuj¹c polimerazê Taq i bufor PCR (Rapidozym, Niemcy). Po denaturacji produkty PCR poddano hybrydyzacji w buforze SSPE w temp. 50 C przy u yciu specyficznych sond molekularnych. Wyniki reakcji odczytywano z wykorzystaniem reakcji enzymatycznej peroksydazy chrzanowej i streptawidyny. Wyniki typowania analizowano za pomoc¹ programu Dynal RELI SSO Pattern Matching Program. Typowanie antygenów HLA klasy I metod¹ serologiczn¹ Oprócz typowania HLA-DRD metody molekularnej u 30 chorych na pêcherzycê (18 PV i 12 PF) i u 100 zdrowych, niespokrewnionych osób (grupa kontrolna) okreœlano antygeny HLA klasy I metod¹ serologiczn¹ (test mikrocytotoksyczny wg Terasaki) [8]. Na przeprowadzenie badañ uzyskano pisemn¹ zgodê pacjentów oraz Komisji Bioetyki przy Uniwerytecie Medycznym w odzi. Analiza statystyczna Do porównania czêstoœci wystêpowania alleli HLA- DRB u pacjentów i osób w grupie kontrolnej zastosowano dwustronnie ograniczony dok³adny test Fishera. Poziomy p<0,05 uznano za znamienne statystycznie. W celu wykluczenia przypadkowej istotnoœci, wartoœæ p mno ono przez liczbê analizowanych alleli (pcor). WskaŸnikilorazu szns (OR odds ratio) wyliczano w tablicy czteropolowej, w 95% przedziale ufnoœci (95% CI).

3 144 Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(3), WYNIKI U 53 chorych na pêcherzycê stwierdzono wy sze ni w populacji kontrolnej czêstoœci wystêpowania HLA-DRB1*04 i DRB1*14 oraz ni sz¹ czêstoœæ wystêpowania DRB1*07. Wykazane zwi¹zki by³y znamienne statystycznie: dla HLA-DRB1*04 OR=3,03; pcor=0,001; dla DRB1*14 OR=5,75; pcor=0,008; dla DRB1*07 OR=0,23; pcor=0,03 (tab. I). Wyniki analizy HLA-DR u chorych na pêcherzycê zwyk³¹ i liœciast¹ (tab. II) wykaza³y, e istotne statystycznie zwi¹zki HLA- DRB1*04 (OR=3,86; pcor=0,0001) i DRB1*14 (OR=8,4; pcor=0,0001) dotycz¹ jedynie pacjentów z PV. Równie w tej grupie chorych stwierdzono znamienn¹ statystycznie ni sz¹ czêstoœæ wystêpowania HLA-DRB1*07 (OR=0,08; pcor=0,006) w porównaniu z populacj¹ kontroln¹. Nie stwierdzono natomiast statystycznych ró nic pomiêdzy czêstoœci¹ alleli HLA-DR u pacjentów z pêcherzyc¹ liœciast¹ a grup¹ kontroln¹ (tab. II). Tabela I. Czêstoœci wystêpowania alleli HLA-DRB1 u pacjentów z pêcherzyc¹ w porównaniu z grup¹ kontroln¹ Kontrola HLA-DR (N=152) Pemphigus (N=53) DRB1 allele homo % allele homo % p pcor OR 95%CI * , ,1 * ,8 7 6,6 0,009 n.s. * , ,4 * , ,2 0,0001 0,001 3,03 1,77-5,17 * ,5 4 3,8 0,0025 0,03 0,23 0,08-0,66 *08 7 2,3 3 2,8 * ,9 *10 7 2,3 0 0 * , ,2 * ,6 0 0 * ,9 7 6,6 * ,4 0,0007 0,008 5,75 2,07-15,97 n=304 n=106 N liczba badanych osób n liczba chromosomów n.s. nieznamienny statystycznie Tabela II. Czêstoœci wystêpowania alleli HLA-DRB1 u pacjentów z pêcherzyc¹ zwyk³¹ i liœciast¹ w porównaniu z grup¹ kontroln¹. DRB1 PV (N=38) PF (N=15) Kontrola (N=152) allele homo % allele homo % allele homo % * ,5 7 23, ,2 *02 5 6,6 2 6, ,8 *03 3 3, , ,2 * , , ,5 *07 1 1, ,5 *08 2 2,6 1 3,3 7 2,3 *09 2 2, * ,3 * , ,8 * ,6 *13 6 7,9 1 3, ,9 * , n=76 n=30 n=304 PV pêcherzyca zwyk³a; PF pêcherzyca liœciasta *03 PF vs kontrola p<0,01 pcor=n.s. *04 PV vs kontrola p<0,0001 pcor=0,0001 OR=3,86 95%CI 2,16-6,89 *14 PV vs kontrola p<0,0001 pcor=0,0001 OR=8,4 95%CI 2,99-23,5 *07 PV vs kontrola p=0,0005 pcor=0,006 OR=0,08 95%CI 0,01-0,58

4 Torzecka J.D., Narbutt J., Sysa-Jêdrzejowska A. i wsp. Zwi¹zek antygenów HLA klasy I i II (DRB1) z pêcherzyc¹ Tabela III. Czêstoœci wystêpowania antygenów HLA klasy I u pacjentów z pêcherzyc¹ w porównaniu z grup¹ kontroln¹ HLA Antygen Pemphigus % (N=30) Kontrola %(N=100) Locus A A A2 33,3 49 A3 26,6 24 A11 13,3 5 A24(9) 16,6 22 A25 6,6 6 A26(10) 23,3 12 A28 13,3 8 A32(19) 3,3 7 A43 3,3 - Locus B B B7 26,6 20 B8 16,6 18 B13 6,6 15 B14 3,4 4 B B16 3,3 2 B17 3,3 6 B B22 3,3 3 B27 3,3 9 B B38(16) 16,6* 3 B39(16) 6,6 2 B40 3,3 2 B44(12) 13,3 22 B51 6,6 4 B52(5) 3,3 - B58(17) 3,3 - B60(40) 3,3 6 Locus C Cw1 6,6 5 Cw2 6,6 - Cw Cw4 16,6 15 Cw6 13,3 5 Cw Cw17 6,6 1 *p=0,01 N liczba osób W regionie HLA klasy I zidentyfikowano u chorych 10 antygenów HLA-A, 20 antygenów HLA-B oraz 7 HLA-C (tab. III). Czêstoœci wystêpowania niektórych antygenów by³y wy sze u chorych w porównaniu z populacj¹ kontroln¹ (A11 13,3% vs. kontrola 5%; A26(10) 23,3% vs. kontrola 12%; B5-10% vs. kontrola 3%; B38(16) 16% vs. kontrola 3%, p=0,016; Cw7 40% vs. kontrola 23%), ale ró nice te nie by³y istotne statystycznie. DYSKUSJA Wystêpowanie pod³o a immunogenetycznego w pêcherzycy zosta³o szeroko udokumentowane. Wielu autorów wykaza³o, e antygeny HLA-DR*04 i DR*14 wystêpuj¹ znamiennie czêœciej u pacjentów z pêcherzyc¹ zwyk³¹ w ró nych grupach etnicznych, m.in. u ydów [7], W³ochów [9] i Japoñczyków [10,11,12]. Wyniki naszych badañ w populacji polskiej potwierdzaj¹ te obserwacje. Czêstoœci wystêpowania alleli HLA-DRB1*04 i *14 by³y statystycznie znamiennie wy sze u pacjentów z PV w porównaniu ze zgodn¹ etnicznie grup¹ kontroln¹. Ostatnie doniesienia wskazuj¹, e przeciwcia³a przeciwko Dsg 3 produkowane w restrykcji HLA-DRB1*0402 i DQB1*0503 (w silnym nierównowa nym sprzê eniu z DRB1*1401) indukuj¹ powstawanie zmian skórnych. Wykazano równie, e spoœród komórek prezentuj¹cych antygen (APC antigen presenting cells) tylko te, które posiadaj¹ ekspresjê HLA-DRB1*0402 i DQB1*0503 maj¹ zdolnoœæ prezentowania desmogleiny 3 autoreaktywnym limfocytom Th1 i Th2, co przemawia za udzia- ³em okreœlonych antygenów HLA w patomechanizmie rozwoju pêcherzycy zwyk³ej [6,13]. Powi¹zania pêcherzycy liœciastej z antygenami HLA klasy II s¹ s³abiej udowodnione. Pomimo, e Lombardi i wsp. [9] oraz Miyagawa i wsp. [12] wykazali zwi¹zek HLA-DRB1*04 i HLA-DRB1*14 tak e z pêcherzyc¹ liœciast¹, to w naszych badaniach nie znaleÿliœmy takiej korelacji. W pracach doœwiadczalnych zmierzaj¹cych do ustalenia roli HLA w etiopatogenezie endemicznej postaci pêcherzycy liœciastej (fogo selvagem, FS) stwierdzono, e prezentacja antygenu zewn¹trzkomórkowej domeny Dsg 1 zachodzi w restrykcji okreœlonych alleli HLA: DRB1*0404, *1402, *1406 i *1602. Allele te maj¹ identyczn¹ sekwencjê (LLEQRRAA) w regionie zmiennym, zlokalizowan¹ pomiêdzy aminokwasami [14]. W badaniach przeprowadzonych u pacjentów z FS pochodz¹cych z ró nych regionów Brazylii stwierdzono dodatni¹ korelacjê wystêpowania choroby z HLA- DRB1*01, *04 lub *14 [14, 15], antygenami uznanymi za powi¹zane z pêcherzyc¹ zwyk³¹, co sugeruje, e patomechanizm w obu postaciach pêcherzycy jest zbli ony. Podobnie jak u w³oskich i brazylijskich pacjentów z pêcherzyc¹ [9,16] stwierdziliœmy u naszych chorych z PV istotnie statystycznie obni on¹ czêstoœæ wystêpowania antygenu HLA-DRB1*07, co mo e wskazywaæ na jego ochronny efekt. Podobn¹ protekcyjn¹ rolê przypisuje siê obecnoœci antygenu DRB1*13 w populacji hiszpañskiej [17] i antygenom DR 11, DQ 7 i DQ 2 w populacji tureckiej [18]. W przeprowadzonych przez nas badaniach na szczególne podkreœlenie zas³uguje brak dodatniego lub ujemnego zwi¹zku alleli DRB1*04, DRB1*14 i DRB1*07 z pêcherzyc¹ liœciast¹. Mo na by s¹dziæ, e zwi¹zek ten

5 146 Alergia Astma Immunologia, 2003, 8(3), nie zosta³ uchwycony z powodu zbyt ma³ej liczby pacjentów z PF (N=15). Jednak e silniejszy zwi¹zek DRB1*04 i DRB1*14, a s³abszy DRB1*07 z PV ni z pêcherzyc¹ nie dzielon¹ na podtypy (PV+PF), mimo ni - szej liczby badanych (N=38 versus 53), przemawia za rzeczywistym brakiem zwi¹zku wspomnianych alleli z PF. Populacje, w których takie zwi¹zki obserwowano, np. japoñska i brazylijska [12, 15], s¹ genetycznie bardzo ró - ne od czysto kaukazoidalnej populacji, takiej jak polska i czêsto zwi¹zki HLA z chorobami s¹ w nich odmienne ni u Kaukazoidów. Znacznie mniej jest doniesieñ na temat zwi¹zku pêcherzycy z antygenami HLA klasy I. W artyku³ach pochodz¹cych z lat 70. i 80. wskazywano na powi¹zanie tej choroby z HLA A10 (A26) i Bw38 [19, 20, 21, 22]. W populacji japoñskiej stwierdzono znacznie czêstsze wystêpowanie HLA-A10 zarówno u pacjentów z pêcherzyc¹ zwyk³¹, jak i liœciast¹ [20]. David i wsp. [21] stwierdzili u ydów aszkenazyjskich choruj¹cych na pêcherzycê zwyk³¹ wystêpowanie HLA A26 u 68,6%, a Bw38 u 71,1% badanych. Ahmed i wsp. [7] sugerowali w tej populacji zwi¹zek PV z haplotypem HLA-Bw38 lub Bw35, DR4, DQ8. W ró nych grupach etnicznych znajdywano tak e zwi¹zki PV z HLA-B7, B22 i B35 [23, 24]. Kompleksowe badania antygenów zgodnoœci tkankowej HLA klasy I prowadzone przez Miyagawa i wsp. [25] w populacji japoñskiej wykaza³y, e wœród alleli rodziny HLA-B15, które by³y znamiennie czêstsze w porównaniu z grup¹ kontroln¹, dominowa³ u chorych z PV allel B*1507. Birol i wsp. [18] podkreœlaj¹ udzia³ antygenów HLA-B35, B44, CW4, DR4, DR14, DQ4 i DQ8 w rozwoju pêcherzycy. W naszych badaniach u pacjentów z pêcherzyc¹ stwierdziliœmy wprawdzie wy sze czêstoœci wystêpowania HLA A26 i B38 w porównaniu z populacj¹ kontroln¹, ale wyniki te nie by³y istotne statystycznie, byæ mo e ze wzglêdu na ma³¹ liczebnoœæ grupy. Pomimo i liczne dane piœmiennictwa podkreœlaj¹, e grup¹ etniczn¹ szczególnie predysponowan¹ do rozwoju pêcherzycy s¹ ydzi, zw³aszcza pochodzenia aszkenazyjskiego, to jednak brak drastycznych ró nic w czêstoœci wystêpowania antygenów HLA DRB1*04, *14 u chorych w ró nych populacjach wskazuje, e przyczyna wy szej zachorowalnoœci ydów mo e byæ zwi¹zana równie z innymi czynnikami. Slomow i wsp. [26], stosuj¹c markery mikrosatelitarne, wykazali zwi¹zek regionu HLA-A, obok regionu HLA-DR, z t¹ chorob¹. Obserwacje te uzasadniaj¹ celowoœæ kontynuacji zapocz¹tkowanych przez nas badañ na wiêkszej liczebnie grupie pacjentów. Przeprowadzone przez nas po raz pierwszy badania pod³o a immunogenetycznego w pêcherzycy w populacji polskiej wskazuj¹ na œcis³y zwi¹zek okreœlonych antygenów zgodnoœci tkankowej klasy II z t¹ chorob¹, podobnie jak to wykazano w innych grupach etnicznych. Jednak sama obecnoœæ antygenów HLA DR*04 i *14 nie determinuje jednoznacznie rozwoju pêcherzycy, o czym œwiadczy fakt wystêpowania tej choroby równie u osób nie bêd¹cych ich nosicielami. Prawdopodobnie patomechanizm rozwoju tej ciê kiej dermatozy jest z³o ony, uczestnicz¹ w nim równie inne, jeszcze niepoznane czynniki genetyczne, immunologiczne lub œrodowiskowe, które w ró ny sposób powi¹zane mog¹ zapocz¹tkowaæ zaburzenie tolerancji immunologicznej ustroju, prowadz¹ce do produkcji patogennych przeciwcia³. Podziêkowania Autorzy pracy dziêkuj¹: prof. dr hab. med. Bo enie Chodynickiej, prof. dr hab. med. Waldemarowi Plackowi, prof. dr hab. med. Marii B³aszczyk, dr hab. med. Mariuszowi Dmochowskiemu i dr hab. med. Cezaremu Kowalewskiemu za przes³anie do badañ krwi pacjentów. Piœmiennictwo 1. Feinstein A, Yorav S, Movshovitz M i wsp. Pemphigus in families. Int J Dermatol 1991; 30: Narbutt J, Sysa-Jêdrzejowska A, Torzecka JD. Familial pemphigus vulgaris. JEADV Abstracts 2001; 15: Feldman M, Brennan FM, Maini RN. Rheumatoid arthritis. Cell 1996; 85: Fong PH, Chan HL. Systemic lupus erythematosus with pemphigus vulgaris. Arch Dermatol 1985; 121: Korman NJ, Stanley JR, Woodley DT. Coexistence of pemphigus foliaceus and bullous pemphigoid. Arch Dermatol 1991; 127: Hertl M, Veldman Ch. Pemphigus paradigm of autoantibodymediated autoimmunity. Skin Pharmacol Appl Skin Physiol 2001; 14: Ahmed AR, Yunis EJ, Khatri K. Major histocompatibility complex haplotype studies in Ashkenazi Jewish patients with pemphigus vulgaris. Proc Natl Acad Sci USA 1990; 87: Terasaki PI, Giertson DW. Proposed HLA matching scheme for improved cadaveric kidney allocation. Transplant Proc 1995; 27: Lombardi ML, Mercuro O, Ruocco V i wsp. Common human leukocyte antigen alleles in pemphigus vulgaris and pemphigus foliaceus Italian patients. J Invest Dermatol 1999; 113: Niizeki H, Inoko H, Mizuki N i wsp. HLA-DQA1, -DQB1 and DRB1 genotyping in Japanese pemphigus vulgaris patients by the PCR-RFLP method. Tissue Antigens 1994; 44: Miyagawa S, Higashimine I, Iida T i wsp. HLA-DRB1*04 and DRB1*14 alleles are associated with susceptibility to pemphigus among Japanese. J Invest Dermatol 1997; 109: Miyagawa S, Amagai M, Niizeki H i wsp. HLA-DRB1 polymorphisms and autoimmune responses to desmogleins in Japanese patients with pemphigus. Tissue Antigens 1999; 54: Veldman C, Stauber A, Wassmuth R i wsp. Dichotomy of autoreactive Th1 and Th2 cell responses to desmoglein 3 in patients with pemphigus vulgaris (PV) and healthy carriers of PVassociated HLA class II alleles. J Immunol 2003; 170:

6 Torzecka J.D., Narbutt J., Sysa-Jêdrzejowska A. i wsp. Zwi¹zek antygenów HLA klasy I i II (DRB1) z pêcherzyc¹ Lin MS, Fu CL, Aoki V i wsp. Desmoglein-1-specific T lymphocytes from patients with endemic pemphigus foliaceus (fogo selvagem). J Clin Invest 2000; 105: Moraes ME, Fernandez-Vina M, Lazaro A i wsp. An epitope in the third hypervariable region of the DRB1 gene is involved in the susceptibility to endemic pemphigus foliaceus (fogo selvagem) in three different Brazilian populations. Tissue Antigens. 1997; 49: Petzl-Erler ML, Santamaria J. Are HLA class II genes controlling susceptibility and resistance to Brazilian pemphigus foliaceus (fogo selvagem)? Tissue Antigens 1989, 33(3): Gonzalez-Escribano MF, Jimenez G, Walter K i wsp. Distribution of HLA alleles among Spanish patients with pemphigus vulgaris. Tissue Antigens 1998; 52(3): Birol A, Andadolu RV, Tutkak H i wsp. HLA-class 1 and class 2 antigens in Turkish patients with pemphigus. Int J Dermatol 2002; 41(2): Krain LS, Terasaki PI, Newcomer VD i wsp. Increased frequency of HLA-A10 in pemphigus vulgaris. Arch Dermatol 1973; 108: Hashimoto K, Miki Y, Nakata S i wsp. HLA-A10 in pemphigus among Japanese. Arch Dermatol 1977; 113: David M, Zamir R, Segal R i wsp. HLA antigens in Jews with pemphigus vulgaris. Dermatologica 1981; 163: Amar A, Rubinstein N, Hacham-Zadeh S i wsp. Is predispose to pemphigus vulgaris in Jewish patients mediated by HLA-Dw10 and DR4? Tissue Antigens 1984; 23: Carcassi C, Cottoni P, Floris L i wsp. HLA haplotypes and class II molecular alleles in Sardinian and Italian patients with pemphigus vulgaris. Tissue Antigens 1996; 48: Zervas J, Tosca A, Apostolakis I i wsp. HLA and pemphigus. Br J Dermatol 1979; 101: Miyagawa S, Niizeki H, Yamashina Y i wsp. Genotyping for HLA-A, B and C alleles in Japanese patients with pemphigus: prevalence of Asian alleles of the HLA-B15 family. Br J Dermatol 2002; 146: Slomow E, Loewenthal R, Goldberg I i wsp. Pemphigus vulgaris in Jewish patients is associated with HLA-A region genes: mapping by microsatellite markers. Human Immunology 2003; 64:

przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów Alergia Astma Kowalski Immunologia, M.L. i 1, wsp. 6(1), Zwi¹zek 51-56 polimorfizmu genów HLA-DRB1 z wystêpowaniem i wyk³adnikami... 51 Zwi¹zek polimorfizmu genów HLA-DRB1 z wystêpowaniem i wyk³adnikami

Bardziej szczegółowo

Sugerowany profil testów

Sugerowany profil testów ZWIERZĘTA FUTERKOWE Alergologia Molekularna Rozwiąż niejasne przypadki alergii na zwierzęta futerkowe Użyj komponentów alergenowych w celu wyjaśnienia problemu wielopozytywności wyników testów na ekstrakty

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era)

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) Wersja 2016 1. CZYM SĄ MŁODZIEŃCZE SPONDYLOARTROPATIE/MŁODZIEŃCZE

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Grażyna Szypuła, Magdalena Rusin Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. R. Liszki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Czynniki ryzyka. Wewn trzne (osobnicze) czynniki ryzyka. Dziedziczne i rodzinne predyspozycje do zachorowania

Czynniki ryzyka. Wewn trzne (osobnicze) czynniki ryzyka. Dziedziczne i rodzinne predyspozycje do zachorowania Czynniki ryzyka Przez poj cie czynnika ryzyka rozumie si wszelkiego rodzaju uwarunkowania, które w znaczàcy (potwierdzony statystycznie) sposób zwi kszajà lub zmniejszajà prawdopodobieƒstwo zachorowania

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Badanie predyspozycji do łysienia androgenowego u kobiet (AGA)

Badanie predyspozycji do łysienia androgenowego u kobiet (AGA) Badanie predyspozycji do łysienia androgenowego u kobiet (AGA) RAPORT GENETYCZNY Wyniki testu dla Pacjent Testowy Pacjent Pacjent Testowy ID pacjenta 0999900004112 Imię i nazwisko pacjenta Pacjent Testowy

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej

Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej B2011_03.qxd 4/12/11 10:25 Page 33 Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pêpowinowej Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu przeszczepianiu komórek,

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Podstawy genetyki człowieka. Cechy wieloczynnikowe

Podstawy genetyki człowieka. Cechy wieloczynnikowe Podstawy genetyki człowieka Cechy wieloczynnikowe Dziedziczenie Mendlowskie - jeden gen = jedna cecha np. allele jednego genu decydują o barwie kwiatów groszku Bardziej złożone - interakcje kilku genów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Test BRCA1. BRCA1 testing

Test BRCA1. BRCA1 testing Test BRCA1 BRCA1 testing 2 Streszczenie Za najczęstszą przyczynę występowania wysokiej, genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do rozwoju raka piersi i/lub jajnika w Polsce uznaje się nosicielstwo trzech

Bardziej szczegółowo

Układ wydalniczy i skóra

Układ wydalniczy i skóra Układ wydalniczy i skóra 1. Zaznacz definicję wydalania. A. Usuwanie z organizmu szkodliwych produktów przemiany materii. B. Pobieranie przez organizm substancji niezbędnych do podtrzymywania funkcji Ŝyciowych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0009 Wersja: 24-11-2005

Bardziej szczegółowo

Choroby alergiczne układu pokarmowego

Choroby alergiczne układu pokarmowego Choroby alergiczne układu pokarmowego Zbigniew Bartuzi Katedra i Klinika Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK 4 Reakcje alergiczne na pokarmy Typy

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-30/02:29:36. Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Wpływ promieni słonecznych na zdrowie człowieka Światło słoneczne jest niezbędne do trwania życia na Ziemi. Dostarcza energii do fotosyntezy roślinom co pomaga w wytwarzaniu tlenu niezbędnego do życia.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SŁONECZNA / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47. ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW

OFERTA SŁONECZNA / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47. ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW / OFERTA 18.04-30.06.2016 Infolinia: 12 687 57 47 ultralekki fluid do twarzy SPF 50+, 50 ml TWÓJ ZESTAW PREZENTÓW SUNBRELLA DUO SPF 30+ Mleczko ochronne, 200g + Chłodzący balsam po opalaniu, 200g SUNBRELLA

Bardziej szczegółowo

Ocena ilościowa reakcji antygen - przeciwciało. Mariusz Kaczmarek

Ocena ilościowa reakcji antygen - przeciwciało. Mariusz Kaczmarek Ocena ilościowa reakcji antygen - przeciwciało Mariusz Kaczmarek Metody ilościowe oparte na tworzeniu immunoprecypitatów immunodyfuzja radialna wg Mancini immunoelektroforeza rakietowa wg Laurella turbidymetria

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

2016-05-30. Czego się obawiać? Przed czym się bronić? Czy wszyscy jesteśmy tak samo zagrożeni patogenami?

2016-05-30. Czego się obawiać? Przed czym się bronić? Czy wszyscy jesteśmy tak samo zagrożeni patogenami? Układ immunologiczny ( ) nadaje kręgowcom zdolność do odróżniania swego od obcego i do odpowiedzi immunologicznej, dzięki której zwalcza infekcje wirusów, bakterii i pierwotniaków, odrzuca obce przeszczepy

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla instruktora dotyczący raka skóry. (Plany lekcyjne) POZNAJ NAJNOWSZE INFORMACJE NA TEMAT BADAŃ NAD ZDROWIEM FINANSOWANIE: AUTORZY

Przewodnik dla instruktora dotyczący raka skóry. (Plany lekcyjne) POZNAJ NAJNOWSZE INFORMACJE NA TEMAT BADAŃ NAD ZDROWIEM FINANSOWANIE: AUTORZY POZNAJ NAJNOWSZE INFORMACJE NA TEMAT BADAŃ NAD ZDROWIEM Przewodnik dla instruktora dotyczący raka skóry (Plany lekcyjne) AUTORZY FINANSOWANIE: Plan lekcyjny dla modułu 3 Rak skóry bez tajemnic I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tematy prac licencjackich w Zakładzie Fizjologii Zwierząt

Tematy prac licencjackich w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Tematy prac licencjackich w Zakładzie Fizjologii Zwierząt Zegar biologiczny Ekspresja genów i białek zegara Rytmy komórkowe Rytmy fizjologiczne Rytmy behawioralne Lokalizacja neuroprzekźników w układzie

Bardziej szczegółowo

ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1991 R.

ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1991 R. » WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1991 R. MARZEC. 1992 Opracowała mgr Małgorzata WIOUCH Celem opracowania jest przedstawienie poziomu timieralności

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowane wg Kadowaki T in.: J Clin Invest. 2006;116(7):1784-92

Zmodyfikowane wg Kadowaki T in.: J Clin Invest. 2006;116(7):1784-92 Magdalena Szopa Związek pomiędzy polimorfizmami w genie adiponektyny a wybranymi wyznacznikami zespołu metabolicznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. med. Aldona Dembińska-Kieć Kierownik

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Dobór niespokrewnionych dawców szpiku w 2011 roku

Dobór niespokrewnionych dawców szpiku w 2011 roku Dobór niespokrewnionych dawców szpiku w 2011 roku W grudniu 2010 r. Poltransplant przeprowadzi³ konkurs ofert, a nastêpnie w styczniu 2011 r. podpisa³ umowy o ³acznej wartoœci 5 mln z³ na realizacjê doboru

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia weterynaryjna

Epidemiologia weterynaryjna Jarosław Kaba Epidemiologia weterynaryjna Testy diagnostyczne I i II i III Zadania 04, 05, 06 Warszawa 2009 Testy diagnostyczne Wzory Parametry testów diagnostycznych Rzeczywisty stan zdrowia chore zdrowe

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

prof. Joanna Chorostowska-Wynimko Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

prof. Joanna Chorostowska-Wynimko Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie prof. Joanna Chorostowska-Wynimko Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Sekwencyjność występowania zaburzeń molekularnych w niedrobnokomórkowym raku płuca

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem.

Producent P.P.F. HASCO-LEK S.A nie prowadził badań klinicznych mających na celu określenie skuteczności produktów leczniczych z ambroksolem. VI.2 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych z ambroksolem VI.2.1 Omówienie rozpowszechnienia choroby Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Jolanta Sitarska-Gołębiowska, Andrzej Zieliński KRZTUSIEC W 2001 ROKU

Jolanta Sitarska-Gołębiowska, Andrzej Zieliński KRZTUSIEC W 2001 ROKU PRZEGL EPIDEMIOL 2003;57:27-32 Jolanta Sitarska-Gołębiowska, Andrzej Zieliński KRZTUSIEC W 2001 ROKU Słowa kluczowe: krztusiec, epidemiologia, Polska, rok 2001 Key words: pertussis, epidemiolog, Poland,

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych WYKAZ WSZYSTKICH KLAUZUL SPECJALNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO WZORU UMOWY W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU MARIE CURIE W RAMACH REALIZACJI SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007-2013) SPIS

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

1. Rozwiązać układ równań { x 2 = 2y 1

1. Rozwiązać układ równań { x 2 = 2y 1 Dzień Dziecka z Matematyką Tomasz Szymczyk Piotrków Trybunalski, 4 czerwca 013 r. Układy równań szkice rozwiązań 1. Rozwiązać układ równań { x = y 1 y = x 1. Wyznaczając z pierwszego równania zmienną y,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FOLDERU. 2. Folder powinien zawierać logo: a) Miasta Słupska 1. b) Pozytywnie Otwarci

PROJEKT FOLDERU. 2. Folder powinien zawierać logo: a) Miasta Słupska 1. b) Pozytywnie Otwarci Załącznik nr 1 do Umowy Nr../ZiSS/2014 z dnia... PROJEKT FOLDERU 1. Folder powinien zawierać informacje o finansowaniu folderu ze środków pozyskanych przez Miasto Słupsk w ramach konkursu Pozytywnie Otwarci.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110

MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 MIŚ I KREDKA Newsletter Przedszkola Nr 110 S.1 TEMAT MIESIĄCA NA RATUNEK - CZYLI JAK SOBIE PORADZIĆ Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY BIERZE SIĘ ZNIKĄD. PO CICHU I NIEZAUWAŻALNIE ZACZYNA ODKRYWAĆ SWOJE OBLICZE.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Bayesa. Indukowane Reguły Decyzyjne Jakub Kuliński Nr albumu: 53623

Twierdzenie Bayesa. Indukowane Reguły Decyzyjne Jakub Kuliński Nr albumu: 53623 Twierdzenie Bayesa Indukowane Reguły Decyzyjne Jakub Kuliński Nr albumu: 53623 Niniejszy skrypt ma na celu usystematyzowanie i uporządkowanie podstawowej wiedzy na temat twierdzenia Bayesa i jego zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology

Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Vol. 6/2007 Nr 1(18) Endokrynologia Pediatryczna Pediatric Endocrinology Genetyczne uwarunkowania autoimmunologicznych chorób tarczycy Genetic Background of Autoimmune Thyroid Diseases Anna M. Kucharska

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Dziennik Ustaw Nr 241 15978 Poz. 2097 2097 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie niepo àdanych odczynów poszczepiennych. Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeênia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Amplifikacja genu ccr5 Homo sapiens wykrywanie delecji Δ32pz warunkującej oporność na wirusa HIV

Ćwiczenie 3. Amplifikacja genu ccr5 Homo sapiens wykrywanie delecji Δ32pz warunkującej oporność na wirusa HIV Ćwiczenie 3. Amplifikacja genu ccr5 Homo sapiens wykrywanie delecji Δ32pz warunkującej oporność na wirusa HIV Cel ćwiczenia Określenie podatności na zakażenie wirusem HIV poprzez detekcję homo lub heterozygotyczności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1323/09 POSTANOWIENIE z dnia 28 października 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Klaudia Szczytowska - Maziarz Członkowie: Protokolant: Małgorzata Stręciwilk

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

HTA (Health Technology Assessment)

HTA (Health Technology Assessment) Krzysztof Łanda 1 z 5 HTA (Health Technology Assessment) Ocena leków stosowanych w okre lonych wskazaniach podlega tym samym generalnym regu om, co inne technologie terapeutyczne, jednak specyfika interwencji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej W roku 2013 na podstawie raportów nap³ywaj¹cych z 18 oœrodków transplantacyjnych (CIC), posiadaj¹cych pozwolenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.infish.com.pl/przetargi Olsztyn-Kortowo: Dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wyposażeniem i

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie wiedzy z danych przy użyciu zbiorów przybliżonych. Wykład 3

Odkrywanie wiedzy z danych przy użyciu zbiorów przybliżonych. Wykład 3 Odkrywanie wiedzy z danych przy użyciu zbiorów przybliżonych Wykład 3 Tablice decyzyjne Spójnośd tablicy decyzyjnej Niespójna tablica decyzyjna Spójnośd tablicy decyzyjnej - formalnie Spójnośd TD a uogólniony

Bardziej szczegółowo

Instytucje rynku pracy mogą być rozumiane jako zespół praw, norm i konwencji powstałych w wyniku wyboru zbiorowego.

Instytucje rynku pracy mogą być rozumiane jako zespół praw, norm i konwencji powstałych w wyniku wyboru zbiorowego. Definicje Instytucje rynku pracy mogą być rozumiane jako zespół praw, norm i konwencji powstałych w wyniku wyboru zbiorowego. Tworzą one ograniczenia albo zachęty do indywidualnych wyborów wpływających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu ofert

REGULAMIN Konkursu ofert REGULAMIN Konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badań laboratoryjnych ( antygenu HBs, test potwierdzenia antygenu HBs, przeciwciała anty Western Blot)

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i konsekwencje struktury genetycznej zwierzyny

Przyczyny i konsekwencje struktury genetycznej zwierzyny Przyczyny i konsekwencje struktury genetycznej zwierzyny Wanda Olech, Zuza Nowak, Zbigniew Borowski - Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW - Instytut Badawczy Leśnictwa Łowiectwo w zrównowaŝonej gospodarce

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

Renata Siemieńska. Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej

Renata Siemieńska. Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej Renata Siemieńska Kariery naukowe i ich uwarunkowania w perspektywie międzynarodowej PRZEPROWADZONE BADANIA: (1)Women in European Universities (conducted in the frame of V Programme of EC in 7 countries

Bardziej szczegółowo