Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI

2 Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA Solar Technology AG. Ich rozpowszechnianie w części lub całości wymaga pisemnej zgody firmy SMA Solar Technology AG. Kopiowanie wewnątrz zakładu w celu oceny produktu lub jego użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem, jest dozwolone i nie wymaga zezwolenia. Gwarancja firmy SMA Aktualne warunki gwarancji można pobrać w Internecie na stronie Znaki towarowe Wszystkie znaki towarowe są respektowane, nawet jeśli nie są one specjalnie wyróżnione. Brak oznaczenia znaku towarowego nie oznacza, że towar lub znak nie jest zastrzeżony. Słowny znak towarowy oraz znak graficzny BLUETOOTH są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma SMA Solar Technology AG posiada licencję na korzystanie z tych znaków. Modbus jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Schneider Electric i licencjonowany przez Modbus Organization, Inc. QR Code jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED. Phillips i Pozidriv są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Phillips Screw Company. Torx jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Acument Global Technologies, Inc. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Niemcy Tel Faks do 2015 SMA Solar Technology AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. 2 STP60-10-IA-pl-10 Instrukcja instalacji

3 SMA Solar Technology AG Spis treści Spis treści 1 Wprowadzenie Widok poglądowy instalacji Przeznaczenie niniejszej instrukcji Wypakowanie Tabliczka znamionowa falownika Kolejność czynności podczas instalacji Instalacja Środowisko i odstępy Montaż uchwytu ściennego Montaż falownika Demontaż falownika Dostęp do obszaru przyłączy Podłączenie do sieci AC Doprowadzenie kabla Złącza Ethernetu Podłączenie instalacji fotowoltaicznej Zewnętrzne skrzynki przyłączeniowe generatora Zamykanie Wstępna konfiguracja i uruchamianie Interfejs użytkownika Tryby pracy Wyświetlacz Wstępna konfiguracja za pomocą narzędzia LCS Włączanie rozłącznika obciążenia PV Uruchomienie Narzędzie LCS Pierwsze kroki Serwis Diagnostyka i usuwanie usterek Instrukcja instalacji STP60-10-IA-pl-10 3

4 Spis treści SMA Solar Technology AG 4.2 Konserwacja Dane techniczne Specyfikacja Ustawienia wyłączania awaryjnego Zgodność urządzenia Warunki instalacji Momenty dokręcania Specyfikacja bezpieczników sieciowych Dane techniczne złącz komunikacyjnych Złącza Ethernetu Topologia sieci Kontakt STP60-10-IA-pl-10 Instrukcja instalacji

5 SMA Solar Technology AG WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W niniejszym dokumencie używane są następujące symbole: Symbol Objaśnienie Ostrzeżenie, którego zignorowanie powoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować średnie lub lekkie obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować szkody materialne. Wskazówka informująca o tym, że czynności opisane w danym punkcie wolno wykonywać wyłącznie specjalistom. Informacja, która jest ważna dla określonej kwestii lub celu, lecz nie ma wpływu na bezpieczeństwo. Warunek, jaki musi być spełniony dla osiągnięcia określonego celu. Oczekiwany efekt Możliwy problem Ogólne bezpieczeństwo Niniejsza instrukcja zawiera ważne instrukcje, których należy przestrzegać podczas montażu i konserwacji falownika. Przed instalacją urządzenia Należy sprawdzić, czy falownik i opakowanie nie są uszkodzone. W przypadku wątpliwości przed instalacją należy skontaktować się z dostawcą urządzenia. Instalacja W celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa należy przestrzegać procedur opisanych w niniejszym dokumencie. Należy pamiętać, że falownik ma dwie strony znajdujące się pod napięciem: wejście PV i sieć AC. Rozłączanie falownika Przed rozpoczęciem pracy przy falowniku za pomocą przełącznika zasilania należy wyłączyć obwód AC i odłączyć instalację fotowoltaiczną za pomocą rozłącznika obciążenia PV (zewnętrznego rozłącznika obciążenia DC). Należy upewnić się, że falownik nie może zostać przypadkowo ponownie podłączony. Za pomocą testera napięcia należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone i nie występuje w nim żadne napięcie. Nawet po odłączeniu od sieci AC i przy wyłączonych modułach fotowoltaicznych w falowniku może nadal występować bardzo wysokie napięcie, stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia. Po odłączeniu urządzenia od sieci i od modułów fotowoltaicznych należy odczekać 5 minut przed kontynuowaniem pracy. Instrukcja instalacji STP60-10-IA-pl-10 5

6 SMA Solar Technology AG INSTALATOR Należy przestrzegać amerykańskich norm dotyczących bezpieczeństwa NEC, ANSI/NFPA 70. Obwody wejściowe i wyjściowe są odizolowane od obudowy. Za uziemienie instalacji odpowiada instalator. 1 Rozłącznik obciążenia PV Rysunek 1.1 NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Niniejsze instrukcje dotyczące konserwacji są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, osobom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji nie wolno wykonywać czynności serwisowych, które nie są jednoznacznie wymienione w instrukcji obsługi. WSKAZÓWKA W położeniu OFF (wyłączony) przełącznik obciążenia PV można zabezpieczyć za pomocą kłódki. Nawet gdy falownik jest odłączony od sieci AC, w instalacji fotowoltaicznej występują napięcia DC do 1000 V. Błędy lub niewłaściwe użytkowanie mogą doprowadzić do elektrycznego wyładowania łukowego. KONSERWACJA I MODYFIKACJA Naprawy i modyfikacje falownika wolno wykonywać wyłącznie upoważnionym specjalistom. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, wolno używać tylko oryginalnych części zamiennych dostępnych u dostawcy urządzenia. W przypadku użycia nieoryginalnych części zamiennych nie można zagwarantować zgodności z wytycznymi CE/UL dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa maszyn. Falownik jest modelem beztransformatorowym, przeznaczonym do zainstalowania zgodnie z przepisami NFPA 70, z nieuziemionymi generatorami fotowoltaicznymi. Obwody wejściowe i wyjściowe są odizolowane od obudowy. Za uziemienie instalacji, jeśli jest wymagane przez przepisy Canadian Electrical Code, Part I, odpowiada instalator. Wszystkie osoby odpowiedzialne za instalowanie i konserwację falownika muszą: być przeszkolone w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy z wyposażeniem elektrycznym oraz upoważnione do wykonywania tych prac; znać lokalne wymagania, przepisy i wytyczne dotyczące instalacji. 6 STP60-10-IA-pl-10 Instrukcja instalacji

7 SMA Solar Technology AG Falownik nie posiada zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego. Jego wykonanie należy do obowiązków instalatora. Patrz tabela 5.8. Temperatura radiatora oraz podzespołów falownika może przekroczyć 70 C/158 F. Występuje niebezpieczeństwo poparzenia się. Falownik należy zainstalować w taki sposób, aby zminimalizować prawdopodobieństwo przypadkowego dotknięcia gorących elementów przez człowieka. Aby ograniczyć ryzyko pożaru, falownik wolno podłączać tylko do obwodu z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym wynoszącym maks. 125 A, spełniającym wymogi National Electrical Code, ANSI/ NFPA 70. WSKAZÓWKA Należy używać miedzianych lub aluminiowych kabli AWG o maksymalnej znamionowej temperaturze przewodu 75 C lub 90 C. Patrz Rozdział 2.7, strona 19. WSKAZÓWKA Używany w niniejszej instrukcji symbol przewodu ochronnego jest przedstawiony na rysunku Rysunek rozłącznika izolacyjnego DC znajduje się w Rozdział 3.2.2, strona 24. WSKAZÓWKA Informacje na temat zakresu temperatur otoczenia znajdują się w Rozdział 5.4, strona 43. WSKAZÓWKA Niniejsza instrukcja zawiera informacje o połączeniach przewodów i zadane wartości momentu dokręcania. Patrz Rozdział 5.5, strona 44. WSKAZÓWKA Niniejsze urządzenia zostało przetestowane i spełnia wartości graniczne dla urządzeń klasy B określone w części 15 wytycznych FCC. Te wartości graniczne mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku montażu urządzenia na obszarze mieszkalnym. W przypadku montażu lub użytkowania falownika w sposób odbiegający od instrukcji, podczas eksploatacji może on generować fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, zakłócające komunikację radiową. Nie można jednak całkowicie wykluczyć zakłóceń w danej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić przez tymczasowe wyłączenie i włączenie urządzenia, usterkę można usunąć w następujący sposób: Zmienić ustawienie lub lokalizację anteny odbiorczej. Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem. Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie innym niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik radiowy lub telewizyjny. Skonsultować się ze sprzedawcą urządzenia lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy. Symbole na falowniku Symbol Objaśnienie Zagrożenie życie wskutek porażenia prądem elektrycznym Urządzenie pracuje pod wysokim napięciem. Wszystkie prace przy produkcie mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani specjaliści. Niebezpieczeństwo Ten symbol wskazuje na konieczność dodatkowego uziemienia falownika, jeśli w miejscu instalacji produktu wymagane jest stosowanie drugiego przewodu uziemiającego lub wyrównanie potencjału. Instrukcja instalacji STP60-10-IA-pl-10 7

8 1 Wprowadzenie SMA Solar Technology AG Symbol Objaśnienie Zgodność urządzenia Zagrożenie życia wskutek występowania w falowniku wysokiego napięcia - należy poczekać wymagany okres czasu. W elementach falownika znajdujących się pod napięciem występuje wysokie napięcie, które może doprowadzić do zagrożenia życia wskutek porażenia prądem elektrycznym. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie. Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorącą powierzchnię Podczas pracy produkt może się bardzo rozgrzać. Nie dotykać urządzenia podczas jego pracy. Przed przystąpieniem do wykonywanie jakichkolwiek prac należy odczekać na odpowiednie schłodzenie się produktu. Przestrzegać dokumentacji Należy przestrzegać treści wszystkich dokumentów dołączonych do produktu. Szczegółowe informacje znajdują się w strefie pobierania na stronie (patrz również Rozdział 5, strona 39). 1 Wprowadzenie Falowniki MLX 60 są przeznaczone wyłącznie do eksploatacji w instalacjach fotowoltaicznych połączonych z siecią. Falownik przekształca napięcie stałe generowane przez moduły fotowoltaiczne w napięcie przemienne. W celu eksploatacji falownik musi być podłączony do sieci elektroenergetycznej i odpowiedniej ilości modułów fotowoltaicznych. Falowniki STP 60 nie są przeznaczone do innych zastosowań (jak np. do eksplantacji z akumulatorem lub w elektrowniach wiatrowych). STP 60 składa się z 4 głównych komponentów: Sunny Tripower 60 Skrzynka przyłączeniowa generatora (GAK) Skrzynka przyłączeniowa generatora umożliwia podłączenie wymaganej liczby modułów fotowoltaicznych do falownika STP 60. Każdy falownik STP 60 musi posiadać własną skrzynkę przyłączeniową. SMA Inverter Manager SMA Inverter Manager jest wymagany do eksploatacji falownika Sunny Tripower 60. Do każdego modułu SMA Inverter Manager można podłączyć maks. 42 falowniki Sunny Tripower 60. SMA Inverter Manager zarządza komunikacją falowników. Stanowi on centralny interfejs dla systemów rejestracji danych, transferu danych do chmury i sterowania elektrownią. Miejscowe narzędzie rozruchowe i serwisowe (LCS) Narzędzie LCS jest wymagane do uruchomienia i obsługi falowników STP 60 za pomocą SMA Inverter Manager. Narzędzie LCS służy jako główny interfejs użytkownika w instalacji z STP STP60-10-IA-pl-10 Instrukcja instalacji

9 SMA Solar Technology AG 1 Wprowadzenie 1.1 Widok poglądowy instalacji 1 CIĄG MODUŁÓW PV 2 3 DC COMBINER STP LCS TOOL RUTER 7 PORTAL CIĄG MODUŁÓW PV DC COMBINER STP INVERTER- MANAGER 9 STACJA POGODOWA 8 SYSTEM SCADA SKRZYNKA I/O ZARZĄDZANIE SIECIĄ CIĄG MODUŁÓW PV 1 DC COMBINER STP STACJA TRANSFORMATOROWA 12 DC AC ETHERNET RS485 1 Ciągi modułów fotowoltaicznych 2 Skrzynka przyłączeniowa generatora (GAK) 3 Sunny Tripower 60 4 SMA Inverter Manager 5 Router 6 Narzędzie LCS 7 Portal 8 System SCADA 9 Stacja pogodowa 10 Moduł we/wyj 11 Zarządzanie siecią 12 Stacja transformatorowa 1.2 Przeznaczenie niniejszej instrukcji Instrukcja instalacji zawiera informacje wymagane do poprawnej instalacji i uruchomienia falownika serii STP 60. Dostępne materiały dodatkowe: Skrócona instrukcja instalacji falownika STP 60 zawiera ważne informacje na temat uruchomienie falownika STP 60 i ustanowienia komunikacji z falownikiem. Instrukcja instalacji SMA Inverter Manager i modułu we/wyj zawiera ważne informacje na temat uruchomienie falownika STP 60 i ustanowienia komunikacji z falownikiem. Instrukcja instalacji STP60-10-IA-pl-10 9

10 1 Wprowadzenie SMA Solar Technology AG Wytyczne projektowe zawierają informacje dotyczące projektowania zastosowania falownika w różnych instalacjach fotowoltaicznych. Instrukcja serwisowa wymiany wentylatora zawiera informacje przydatne podczas wymiany uszkodzonego wentylatora. Instrukcja serwisowa wymiany ochronników przepięciowych zawiera informacje przydatne podczas wymiany ochronników przepięciowych. Te dokumenty znajdują się w strefie pobierania na stronie Można je również uzyskać od dostawcy falownika fotowoltaicznego. Rysunek 1.2: Sunny Tripower 60 Skrót ANSI AWG cat5e DHCP DNO DSL EMV (dyrektywa) ESD FCC Opis American National Standards Institute (Amerykański Instytut Normalizacyjny) American Wire Gauge (system numeracji przekroju poprzecznego przewodów) Skrętka kategorii 5 (o poprawionych parametrach) służąca do transferu danych Dynamic Host Configuration Protocol protokół umożliwiający automatyczne przyporządkowanie adresu sieciowego przez serwer DHCP Operator sieci przesyłowej Digital Subscriber Line cyfrowa linia abonencka Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej Wyładowanie elektrostatyczne Federal Communications Commission (amerykańska Federalna Agencja ds. Łączności) Skrót FRT Fault Ride Through (odporność na krótkotrwałe zapady napięcia) GSM Global System for Mobile Communications (standard cyfrowej komunikacji mobilnej) HDD Hard Disk Drive (napęd dysku twardego) IEC Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna - międzynarodowa instytucja normalizacyjna IT Układ izolowany LCS Uruchamianie i serwis na miejscu LED Dioda elektroluminescencyjna LVD Dyrektywa niskonapięciowa (dyrektywa) MCB MPP MPPT NFPA P PCB PCC PE PELV PLA P NOM POC P STC PV RCD RCMU R ISO ROCOF Opis Wyłącznik nadmiarowo-prądowy (wyłącznik instalacyjny) Maximum Power Point (punkt, w którym ogniwo produkuje najwięcej mocy) Maximum Power Point Tracker układ śledzenia maksymalnego punktu mocy fotowoltaicznej National Fire Protection Association (Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego) Symbol mocy czynnej, określoanej w watach (W) Płytka obwodów drukowanych Point of Common Coupling punkt przyłączenia do sieci Punkt w publicznej sieci elektroenergetycznej, do którego są lub mogą zostać podłączeni klienci. Uziemienie ochronne Bardzo niskie napięcie ochronne Power Level Adjustment = ograniczenie mocy wyjściowej Moc (W), znamionowa moc czynna Punkt podłączenia Punkt, w którym instalacja fotowoltaiczna jest podłączona do publicznej sieci elektroenergetycznej. Moc (W) przy standardowych warunkach testowych Fotowoltaika, ogniwa fotowoltaiczne Wyłącznik różnicowoprądowy Residual Current Monitoring Unit moduł monitorowania prądu szczątkowego Rezystancja izolacji Rate Of Change Of Frequency współczynnik zmiany częstotliwości 10 STP60-10-IA-pl-10 Instrukcja instalacji

11 SMA Solar Technology AG 1 Wprowadzenie Skrót Q S STC SW THD TN-S TN-C TN-C-S TT Opis Symbol mocy biernej, mierzonej w warach (war) Symbol mocy pozornej, mierzonej w woltoamperach (VA) Standard Test Conditions - standardowe warunki testowe Oprogramowanie Współczynnik zawartości harmonicznych Sieć prądu przemiennego z oddzielnym przewodem ochronnym i neutralnym Sieć prądu przemiennego z wspólnym przewodem ochronnym i neutralnym Sieć z wspólnym przewodem PEN: rozdział pomiędzy przewodem ochronnym i neutralnym odbywa się w punkcie połączenia sieci dystrybucyjnej i instalacji klienta. Sieć prądu przemiennego, w której uziom roboczy jest niezależny od uziemienia sieci zasilającej. 1.4 Tabliczka znamionowa falownika 1.3 Wypakowanie Zawartość: Falownik Uchwyt ścienny Zawartość torby z akcesoriami: 6 kołków montażowych 8 x 50 mm 6 śrub montażowych 6 x 60 mm 1 przepust kablowy M25 z pierścieniem uszczelniającym do kabla sieciowego Ethernet 1 śruba uziomowa M6 x 12 mm Dodatkowe elementy w przypadku modeli STP US: 2 korytka kablowe z obejmą (2") Instrukcja instalacji Skrócona instrukcja instalacji Rysunek 1.3: Tabliczka znamionowa falownika Sunny Tripower 60 Instrukcja instalacji STP60-10-IA-pl-10 11

12 1 Wprowadzenie SMA Solar Technology AG Rysunek 1.4: Tabliczka znamionowa falownika Sunny Tripower 60-US Na umieszczonej z boku falownika tabliczce znamionowej znajdują się następujące dane: Typ urządzenia Istotne dane techniczne Numer seryjny umożliwiający identyfikację falownika (pod kodem kreskowym) 1.5 Kolejność czynności podczas instalacji 1. Należy szczególnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa znajdujących się na początku dokumentu! 2. Zamontować falownik w sposób opisany w Rozdział 2.1, strona 14, Rozdział 2.2, strona 15 i Rozdział 2.3, strona Otworzyć falownik w sposób opisany w Rozdział 2.5, strona Podłączyć zasilanie AC w sposób opisany w Rozdział 2.6, strona Podłączyć sieć Ethernet w sposób opisany w Rozdział 5.8, strona Zamontować moduły fotowoltaiczne za pomocą skrzynki przyłączeniowej generatora w sposób opisany w Rozdział 2.9, strona Zamknąć falownik, postępując w sposób opisany w Rozdział 2.5, strona Włączyć zasilanie prądem przemiennym. 9. Zakończyć procedurę uruchamiania za pomocą narzędzia LCS. Narzędzie LCS można pobrać w strefie pobierania na stronie Wymaganie sprzętowe dla obsługi narzędzia LCS: Komputer PC z SO Windows TM 7 lub w nowszej wersji 1 GB HDD 2 GB RAM Narzędzie LCS musi być zainstalowane na lokalnym dysku komputera PC. Komputer PC musi być połączony do sieci instalacji w module SMA Inverter Manager. Opis konfiguracji za pomocą narzędzia LCS - patrz Rozdział 3.3, strona Włączyć instalację fotowoltaiczną za pomocą rozłącznika obciążenia PV. 11. Sprawdzić instalację: Wyświetlacz falownika: dioda LED On świeci się zielonym światłem ciągłym. Narzędzie LCS: w widoku falownika jest wyświetlany stan W sieci. 12. Falownik jest teraz włączony. 12 STP60-10-IA-pl-10 Instrukcja instalacji

13 SMA Solar Technology AG 1 Wprowadzenie Rysunek 1.5: Widok obszaru przyłączy PELV (zabezpieczony przed dotykiem) 2 Uziemienie urządzenia 7 Złącze sieci Ethernet x 2 8 Złącze RS-485 (aktualnie nieużywane) Elementy będące pod napięciem 1 Zaciski przyłączeniowe AC 5 Zaciski przyłączeniowe PV Inne 3 Ochrona przepięciowa AC (ochronniki przepięciowe) 4 Ochrona przepięciowa DC (ochronniki przepięciowe) 6 Rozłącznik obciążenia PV Tabela 1.2: Widok obszaru przyłączy Instrukcja instalacji STP60-10-IA-pl-10 13

14 2 Instalacja SMA Solar Technology AG 2 Instalacja 2.1 Środowisko i odstępy Rysunek 2.6: Zamontować równo na pionowej powierzchni. Dozwolone jest odchylenie od pionu nieprzekraczające 10 stopni. Rysunek 2.1: Nie wystawiać na ciągły kontakt z wodą Rysunek 2.7: Chronić przed pyłem i amoniakiem Rysunek 2.2: Chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych WSKAZÓWKA Przy wyborze miejsca instalacji należy zapewnić, że etykieta produktu i etykiety ostrzeżeń na falowniku będą widoczne. Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdział 5, strona 39 Rysunek 2.3: Zapewnić właściwy przepływ powietrza Rysunek 2.4: Zapewnić właściwy przepływ powietrza Rysunek 2.5: Nie wolno montować na palnej powierzchni 14 STP60-10-IA-pl-10 Instrukcja instalacji

15 SMA Solar Technology AG 2 Instalacja 2.2 Montaż uchwytu ściennego Rysunek 2.8: Odstępy bezpieczeństwa WSKAZÓWKA Aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, należy zachować minimalny odstęp równy 620 mm/ 24 in. Rysunek 2.9: Uchwyt ścienny Instrukcja instalacji STP60-10-IA-pl-10 15

16 2 Instalacja SMA Solar Technology AG WSKAZÓWKA Przy montażu należy koniecznie użyć dołączonego do produktu uchwytu ściennego. Zamontowanie falownika bez uchwytu ściennego powoduje utratę gwarancji. Należy koniecznie użyć wszystkich 6 otworów montażowych. Montaż uchwytu ściennego Uchwyt ścienny należy zamontować w odpowiednim miejscu. Należy stosować wkręty i kołki rozporowe, zapewniające bezpieczny montaż falownika. Należy zapewnić, aby uchwyt ścienny był ustawiony w prawidłowy sposób. Zarówno przy montażu jednego, jak i kliku falowników należy zachować wymagane odstępy bezpieczeństwa, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza. Wymagane odległości są podane na rysunku 2.8 oraz na tabliczce na uchwycie ściennym. Zalecamy montaż falowników obok siebie w szeregu. Jeśli falowniki będą montowane w kilku szeregach, jeden nad drugim, prosimy skontaktować się z dostawcą urządzenia w celu uzyskania odpowiednich wytycznych. Należy zapewnić odpowiedni odstęp z przodu falownika, aby umożliwić dostęp do niego podczas montażu oraz prowadzeniu konserwacji. 2.3 Montaż falownika Montaż falownika należy wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami BHP. Sposób postępowania: 1. Podnieść falownik. Odnaleźć rowki prowadnic po bokach uchwytu ściennego. Do montażu należy użyć śrub oczkowych M12 / 1/2" oraz odpowiednich nakrętek (nie są załączone do produktu). Rysunek 2.11: Ustawianie falownika Rysunek 2.12: Śruby oczkowe Rysunek 2.10: Montaż uchwytu ściennego 2. Wprowadzić boczne śruby w falowniku do rowków prowadnic w uchwycie ściennym. 3. Przesuwać falownik w sposób przedstawiony na rysunku, aby boczne śruby wprowadzić do obu dolnych rowków prowadnic, a następnie do górnych. Patrz rysunek 2.13 i rysunek STP60-10-IA-pl-10 Instrukcja instalacji

17 SMA Solar Technology AG 2 Instalacja 2.5 Dostęp do obszaru przyłączy Rysunek 2.13: Wprowadzanie śrub do rowków prowadnic Przed rozpoczęciem pracy przy falowniku za pomocą przełącznika zasilania należy wyłączyć obwód AC i odłączyć instalację fotowoltaiczną za pomocą rozłącznika obciążenia PV (zewnętrznego rozłącznika obciążenia DC). Należy upewnić się, że falownik nie może zostać przypadkowo ponownie podłączony. Za pomocą testera napięcia należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone i nie występuje w nim żadne napięcie. Nawet po odłączeniu od sieci AC i przy wyłączonych modułach fotowoltaicznych w falowniku może nadal występować bardzo wysokie napięcie, stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia. Po odłączeniu urządzenia od sieci i od modułów fotowoltaicznych należy odczekać 5 minut przed kontynuowaniem pracy. Należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Należy zawsze rozładowywać ewentualne ładunki elektrostatyczne poprzez dotknięcie uziemionej obudowy przed wykonywaniem prac przy podzespołach elektronicznych. Rysunek 2.14: Wprowadzanie śrub do rowków prowadnic - widok szczegółowy 4. Należy dopilnować, aby cztery boczne śruby były pewnie wprowadzone do rowków prowadnicy w uchwycie ściennym. 5. Puścić falownik. 2.4 Demontaż falownika Sposób postępowania: 1. W celu zdemontowania falownika należy wykonać ww. czynności w kolejności odwrotnej niż podczas montażu. 2. Podnieść falownik i wysunąć go z rowków prowadnic w uchwycie montażowym. 3. Zdjąć falownik z uchwytu ściennego. Sposób postępowania: 1. Aby otworzyć pokrywę, odkręcić 3 dolne śruby z przodu obudowy przy użyciu wkrętaka TX 30. Śruby są śrubami uwięzionymi i nie mogą wypaść z otworów. 2. Obrócić pokrywę o 180. Pokrywa będzie przytrzymywana w położeniu otwartym za pomocą magnesu. 3. W celu zamknięcia pokrywy opuścić ją na miejsce i przymocować przez dokręcenie 3 przednich śrub. Rysunek 2.15: Odkręcanie przednich śrub i podnoszenie pokrywy Instrukcja instalacji STP60-10-IA-pl-10 17

18 2 Instalacja SMA Solar Technology AG 2.6 Podłączenie do sieci AC Niniejsze instrukcje dotyczące podłączenia do sieci AC są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, osobom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji nie wolno wykonywać czynności serwisowych, które nie są jednoznacznie wymienione w instrukcji obsługi. monitorowania rezystancji izolacji przeprowadza pomiar rezystancji podłączonej instalacji fotowoltaicznej względem ziemi przed podłączeniem się falownika do sieci elektroenergetycznej. Jeśli wartość rezystancji jest mniejsza niż wartość zadana określona w warunkach przyłączenia do sieci, falownik czeka przez krótki czas i ponownie wykonuje pomiar rezystancji. Jeśli rezystancja jest wyższa od wartości zadanej określonej w warunkach przyłączenia do sieci, falownik przeprowadza samoczynny test i podłącza się do sieci. Informacje na temat bezpieczników i wyłączników różnicowoprądowych (RCD) podane są w Rozdział 5, strona 39. Wartość znamionowa bezpiecznika AC nie może przekraczać obciążalności prądowej użytych przewodów. WSKAZÓWKA Przy prowadzeniu prac instalacyjnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie należy przestrzegać miejscowych norm oraz przepisów National Electrical Code ANSI/NFPA 70 lub Canadian Electrical Code CSA C22.1. Przed podłączeniem falownika do publicznej sieci elektroenergetycznej należy skontaktować się z miejscowym operatorem sieci przesyłowej. Podłączenie falownika do sieci wolno wykonywać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom. Należy sprawdzić, czy kable przyłączeniowe nie są uszkodzone. Funkcja monitorowania izolacji (IMI) W falowniku jest wbudowany układ monitorowania izolacji (IMI) / wyłącznik różnicowo-prądowy (RCMU) zgodnie z wymogami normy UL 1741 dotyczącej pracujących pod napięciem falowników fotowoltaicznych podłączonych do sieci elektroenergetycznej. Jego reakcja na prądy uszkodzeniowe jest analogiczna do reakcji na nagłą zmianę w prądzie zwarciowym do ziemi. Przy normalnej pracy ta funkcja jest aktywowana. Monitorowanie rezystancji izolacji W falowniku jest wbudowany układ monitorowania rezystancji izolacji / układ przełączający ISO zgodnie z wymogami normy UL 1741 dotyczącymi falowników fotowoltaicznych podłączonych do sieci elektroenergetycznej bez separacji galwanicznej. Układ Rysunek 2.16: Widok obszaru przyłączy Rysunek 2.17: Odizolowany kabel AC WSKAZÓWKA Podłączenie falownika do sieci AC można wykonać za pomocą wielożyłowych przewodów z cienkiego lub bardzo cienkiego drutu (patrz rysunek 2.18). Przy używaniu przewodów z cienkiego lub bardzo cienkiego drutu należy stosować tulejki kablowe. 18 STP60-10-IA-pl-10 Instrukcja instalacji

19 SMA Solar Technology AG 2 Instalacja Rysunek 2.19: Symbol przewodu ochronnego Rysunek 2.18: Kable z różnymi przewodami (od góry do dołu): jednodrutowy, wielodrutowy, z cienkiego lub bardzo cienkiego drutu Falownik STP 60 wolno podłączyć tylko do 3-fazowej sieci. Usunąć izolację ze wszystkich 4 przewodów w kablu AC. Przewód ochronny (PE) musi być dłuższy niż przewody fazowe. Patrz rysunek Sprawdzić, czy wartość znamionowa napięcia falownika jest zgodna z napięciem sieciowym. 2. Sprawdzić, czy główny wyłącznik jest otwarty i podjąć odpowiednie środki, aby uniemożliwić jego ponowne włączenie. 3. Otworzyć pokrywę przednią. 4. Przeprowadzić kabel przez przepust kablowy AC w kierunku listwy zaciskowej. 5. Podłączyć trzy przewody fazowe (L1, L2, L3) i przewód ochronny (PE) do listwy zaciskowej zgodnie z oznaczeniami. Przewód ochronny (PE) jest oznaczony symbolem przedstawionym na rysunku Alternatywnie można wykonać dodatkowe połączenie PE w punktach pomocniczego uziemienia PE przy użyciu zewnętrznej śruby uziomowej urządzenia załączonej do falownika. Patrz rysunek Wszystkie przewody muszą być właściwie zamocowane z zastosowaniem prawidłowego momentu dokręcania. Patrz Rozdział 5.5, strona 44. ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z PRĄDEM UPŁYWOWYM Prąd upływowe przekracza wartość 3,5 ma. Niewłaściwe uziemienie falownika może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. Należy zapewnić prawidłowe uziemienie falownika, wykonane montera instalacji elektrycznych z odpowiednimi uprawnieniami. 2.7 Doprowadzenie kabla Opcje doprowadzenia kabla: W modelu STP 60-10: przepusty kablowe (zamontowane fabrycznie) W modelu STP US: adapter kablowy 2" (załączony do urządzenia) Przy wymianie 2-calowego adapteru kablowego należy zapewnić, aby wszystkie śruby zostały dokręcone w kolejności przedstawionej na rysunku 2.19 i rysunku Najpierw należy dokręcić wszystkie śruby momentem dokręcania 0,75 Nm, a następnie momentem 2,5 Nm. Rysunek 2.20: Uchwyt montażowy AC Rysunek 2.21: Uchwyt montażowy DC Instrukcja instalacji STP60-10-IA-pl-10 19

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych w falownikach SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL i SUNNY TRIPOWER Zawartość dokumentu Przy instalacji falowników często

Bardziej szczegółowo

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20. Komunikacja

STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20. Komunikacja SUNNY TRIPOWER 5000TL 12000TL STP 5000TL-20 / STP 6000TL-20 / STP 7000TL-20 / STP 8000TL-20 / STP 9000TL-20 / STP 10000TL-20 / STP 12000TL-20 NOWOŚĆ teraz także w wersji o mocy 10 kva i 12 kva Ekonomiczność

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem

Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem SUNNY CENTRAL Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem 1 Wstęp Niektórzy producenci modułów w przypadku zastosowania cienkowarstwowych lub tylnostykowych modułów PV

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps

EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps EM8030-EM8031 Adapterów Powerline Mini 500 Mbps 2 POLSKI EM8030-EM8031 - Adapterów Powerline Mini 500 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Podłączenie adapterów Powerline

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S

Modem radiowy MR10-GATEWAY-S Modem radiowy MR10-GATEWAY-S - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Wstęp 2. Budowa modemu 3. Parametry techniczne 4. Parametry konfigurowalne 5. Antena 6. Dioda sygnalizacyjna

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Rozmieszczenie elementów.... 3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 900 Moduł łączności PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-300 REGULATOR OŚWIETLENIA Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W)

INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) INSTRUKCJA OBSŁUGI AWMR-210 REGULATOR OŚWIETLENIA (MAX. 210 W) Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej:

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy.

Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Transformator DALI Tronic 105 W Nr zam. : 2380 00 Instrukcja obsługi 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Instalację i montaż urządzeń elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy. Nieprzestrzeganie

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja System automatyki domowej Karta GSM - NXW399 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i rzetelne,

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

1 Informacje na temat niniejszej instrukcji... 4. 2 Bezpieczeństwo... 6. 3 Rozpakowanie... 12. 4 Montaż... 13. 5 Podłączenie elektryczne...

1 Informacje na temat niniejszej instrukcji... 4. 2 Bezpieczeństwo... 6. 3 Rozpakowanie... 12. 4 Montaż... 13. 5 Podłączenie elektryczne... Spis treści 1 Informacje na temat niniejszej instrukcji... 4 1.1 Zakres obowiązywania... 4 1.2 Grupa docelowa... 4 1.3 Symbole używane w niniejszej instrukcji... 5 2 Bezpieczeństwo... 6 2.1 Użytkowanie

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podstawowe zasady: Naprawy i konserwacje mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Gate. www.getproxi.com

Gate. www.getproxi.com Gate www.getproxi.com Informacje o module rb-to2s2 Przeznaczenie Moduł służy do sterowania bramami wjazdowymi i garażowymi przy pomocy urządzenia mobilnego. Współpracuje ze sterownikami bram oferowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...4

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4591 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Omówienie urządzenia... 3

Bardziej szczegółowo

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika

DATECS EP-50. Drukarka Termiczna. Instrukcja użytkownika DATECS POLSKA spółka z o.o. ul. Ruchliwa 17 lok.15, 02-182 WARSZAWA tel./fax +48 22 8681051, 8681052 www.datecs-polska.pl e-mail: datecs@datecs-polska.pl Drukarka Termiczna DATECS EP-50 Wersja 1.2 Marzec

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF INSTRUKCJA OBSŁUGI ACM-1000 ODBIORNIK ON/OFF Gratulujemy zakupu produktu firmy COCO Aby jak najlepiej korzystać z zakupionego produktu, zarejestruj się na naszej stronie internetowej: www.coco-technology.com/register.

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni

INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni INSTRUKCJA INSTALACJI DARWIN 02/04/06/08 bariera podczerwieni SPIS TREŚCI 1. OPIS... 3 1.1 OPIS... 3 2. INSTALACJA... 3 3. MONTA Ż... 3 4. PODŁĄCZENIA... 3 5. STROJENIE... 4 6. ZABEZPIECZENIA... 4 7. PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie

NWA1300-NJ. Skrócona instrukcja obsługi. Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie NWA1300-NJ Punkt dostępowy 802.11 b/g/n PoE do montażu w ścianie Domyślne dane logowania: Nazwa użytkownika: admin Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Firmware v1.00 Wydanie 1, 03/2011 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1

Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET. oraz PR402DR-SET v1.1 Roger Access Control System Zestawy kontroli dostępu PR411DR-SET oraz PR402DR-SET v1.1 Wersja dokumentu: Rev.A 1. WSTĘP 1.1. O tej instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY BOY 1.5 / 2.5

Instrukcja eksploatacji SUNNY BOY 1.5 / 2.5 Instrukcja eksploatacji SUNNY BOY 1.5 / 2.5 SB15-25-BE-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA

Bardziej szczegółowo

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR PX192 Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 4. Demontaż oświetlacza... 3 3 5. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

KODAK 8000 / C. Przygotowanie pomieszczenia do montażu

KODAK 8000 / C. Przygotowanie pomieszczenia do montażu KODAK 8000 / C Wersja Ethernet Przygotowanie pomieszczenia do montażu Szanowni Państwo, Niniejszy dokument przygotowaliśmy specjalnie po to, aby w maksymalnym stopniu pomóc Wam w przygotowaniu się do instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego

Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego Instrukcja obsługi i montażu Modułu rezystora hamującego 1. Bezpieczeństwo użytkowania, Gwarancja 1.1. Zasady bezpiecznego użytkowania 1.2. Gwarancja 2. Parametry pracy 2.1. Parametry elektryczne 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ

elr2q/elr2h INSTRUKCJA OBSŁUGI Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ Dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości 433,92MHz,zgodny ze standardem transmisji KEELOQ INSTRUKCJA OBSŁUGI elr2q/elr2h P.V2 elr2/i Rev. 1.0 WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup dwukanałowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 tech Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia wymagania Ustawy

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Uwaga! Nowa wersja oprogramowania, oznaczona numerem 1.04V, jest przeznaczona dla routerów współpracujących ze wszystkimi modemem Cyfrowego Polsatu. W tej wersji uaktualnienia dodano obsługę modemów ZTE

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Opis produktu Tester kabli CT- 5 został stworzony do testów sieci i przewodów pomiarowych w

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo