Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji SUNNY TRIPOWER 60 STP60-10-IA-pl-10 Wersja 1.0 POLSKI

2 Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA Solar Technology AG. Ich rozpowszechnianie w części lub całości wymaga pisemnej zgody firmy SMA Solar Technology AG. Kopiowanie wewnątrz zakładu w celu oceny produktu lub jego użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem, jest dozwolone i nie wymaga zezwolenia. Gwarancja firmy SMA Aktualne warunki gwarancji można pobrać w Internecie na stronie Znaki towarowe Wszystkie znaki towarowe są respektowane, nawet jeśli nie są one specjalnie wyróżnione. Brak oznaczenia znaku towarowego nie oznacza, że towar lub znak nie jest zastrzeżony. Słowny znak towarowy oraz znak graficzny BLUETOOTH są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma SMA Solar Technology AG posiada licencję na korzystanie z tych znaków. Modbus jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Schneider Electric i licencjonowany przez Modbus Organization, Inc. QR Code jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED. Phillips i Pozidriv są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Phillips Screw Company. Torx jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Acument Global Technologies, Inc. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Niemcy Tel Faks do 2015 SMA Solar Technology AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. 2 STP60-10-IA-pl-10 Instrukcja instalacji

3 SMA Solar Technology AG Spis treści Spis treści 1 Wprowadzenie Widok poglądowy instalacji Przeznaczenie niniejszej instrukcji Wypakowanie Tabliczka znamionowa falownika Kolejność czynności podczas instalacji Instalacja Środowisko i odstępy Montaż uchwytu ściennego Montaż falownika Demontaż falownika Dostęp do obszaru przyłączy Podłączenie do sieci AC Doprowadzenie kabla Złącza Ethernetu Podłączenie instalacji fotowoltaicznej Zewnętrzne skrzynki przyłączeniowe generatora Zamykanie Wstępna konfiguracja i uruchamianie Interfejs użytkownika Tryby pracy Wyświetlacz Wstępna konfiguracja za pomocą narzędzia LCS Włączanie rozłącznika obciążenia PV Uruchomienie Narzędzie LCS Pierwsze kroki Serwis Diagnostyka i usuwanie usterek Instrukcja instalacji STP60-10-IA-pl-10 3

4 Spis treści SMA Solar Technology AG 4.2 Konserwacja Dane techniczne Specyfikacja Ustawienia wyłączania awaryjnego Zgodność urządzenia Warunki instalacji Momenty dokręcania Specyfikacja bezpieczników sieciowych Dane techniczne złącz komunikacyjnych Złącza Ethernetu Topologia sieci Kontakt STP60-10-IA-pl-10 Instrukcja instalacji

5 SMA Solar Technology AG WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W niniejszym dokumencie używane są następujące symbole: Symbol Objaśnienie Ostrzeżenie, którego zignorowanie powoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować średnie lub lekkie obrażenia ciała. Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować szkody materialne. Wskazówka informująca o tym, że czynności opisane w danym punkcie wolno wykonywać wyłącznie specjalistom. Informacja, która jest ważna dla określonej kwestii lub celu, lecz nie ma wpływu na bezpieczeństwo. Warunek, jaki musi być spełniony dla osiągnięcia określonego celu. Oczekiwany efekt Możliwy problem Ogólne bezpieczeństwo Niniejsza instrukcja zawiera ważne instrukcje, których należy przestrzegać podczas montażu i konserwacji falownika. Przed instalacją urządzenia Należy sprawdzić, czy falownik i opakowanie nie są uszkodzone. W przypadku wątpliwości przed instalacją należy skontaktować się z dostawcą urządzenia. Instalacja W celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa należy przestrzegać procedur opisanych w niniejszym dokumencie. Należy pamiętać, że falownik ma dwie strony znajdujące się pod napięciem: wejście PV i sieć AC. Rozłączanie falownika Przed rozpoczęciem pracy przy falowniku za pomocą przełącznika zasilania należy wyłączyć obwód AC i odłączyć instalację fotowoltaiczną za pomocą rozłącznika obciążenia PV (zewnętrznego rozłącznika obciążenia DC). Należy upewnić się, że falownik nie może zostać przypadkowo ponownie podłączony. Za pomocą testera napięcia należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone i nie występuje w nim żadne napięcie. Nawet po odłączeniu od sieci AC i przy wyłączonych modułach fotowoltaicznych w falowniku może nadal występować bardzo wysokie napięcie, stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia. Po odłączeniu urządzenia od sieci i od modułów fotowoltaicznych należy odczekać 5 minut przed kontynuowaniem pracy. Instrukcja instalacji STP60-10-IA-pl-10 5

6 SMA Solar Technology AG INSTALATOR Należy przestrzegać amerykańskich norm dotyczących bezpieczeństwa NEC, ANSI/NFPA 70. Obwody wejściowe i wyjściowe są odizolowane od obudowy. Za uziemienie instalacji odpowiada instalator. 1 Rozłącznik obciążenia PV Rysunek 1.1 NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM Niniejsze instrukcje dotyczące konserwacji są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, osobom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji nie wolno wykonywać czynności serwisowych, które nie są jednoznacznie wymienione w instrukcji obsługi. WSKAZÓWKA W położeniu OFF (wyłączony) przełącznik obciążenia PV można zabezpieczyć za pomocą kłódki. Nawet gdy falownik jest odłączony od sieci AC, w instalacji fotowoltaicznej występują napięcia DC do 1000 V. Błędy lub niewłaściwe użytkowanie mogą doprowadzić do elektrycznego wyładowania łukowego. KONSERWACJA I MODYFIKACJA Naprawy i modyfikacje falownika wolno wykonywać wyłącznie upoważnionym specjalistom. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników, wolno używać tylko oryginalnych części zamiennych dostępnych u dostawcy urządzenia. W przypadku użycia nieoryginalnych części zamiennych nie można zagwarantować zgodności z wytycznymi CE/UL dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego, kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa maszyn. Falownik jest modelem beztransformatorowym, przeznaczonym do zainstalowania zgodnie z przepisami NFPA 70, z nieuziemionymi generatorami fotowoltaicznymi. Obwody wejściowe i wyjściowe są odizolowane od obudowy. Za uziemienie instalacji, jeśli jest wymagane przez przepisy Canadian Electrical Code, Part I, odpowiada instalator. Wszystkie osoby odpowiedzialne za instalowanie i konserwację falownika muszą: być przeszkolone w zakresie ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy z wyposażeniem elektrycznym oraz upoważnione do wykonywania tych prac; znać lokalne wymagania, przepisy i wytyczne dotyczące instalacji. 6 STP60-10-IA-pl-10 Instrukcja instalacji

7 SMA Solar Technology AG Falownik nie posiada zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego. Jego wykonanie należy do obowiązków instalatora. Patrz tabela 5.8. Temperatura radiatora oraz podzespołów falownika może przekroczyć 70 C/158 F. Występuje niebezpieczeństwo poparzenia się. Falownik należy zainstalować w taki sposób, aby zminimalizować prawdopodobieństwo przypadkowego dotknięcia gorących elementów przez człowieka. Aby ograniczyć ryzyko pożaru, falownik wolno podłączać tylko do obwodu z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym wynoszącym maks. 125 A, spełniającym wymogi National Electrical Code, ANSI/ NFPA 70. WSKAZÓWKA Należy używać miedzianych lub aluminiowych kabli AWG o maksymalnej znamionowej temperaturze przewodu 75 C lub 90 C. Patrz Rozdział 2.7, strona 19. WSKAZÓWKA Używany w niniejszej instrukcji symbol przewodu ochronnego jest przedstawiony na rysunku Rysunek rozłącznika izolacyjnego DC znajduje się w Rozdział 3.2.2, strona 24. WSKAZÓWKA Informacje na temat zakresu temperatur otoczenia znajdują się w Rozdział 5.4, strona 43. WSKAZÓWKA Niniejsza instrukcja zawiera informacje o połączeniach przewodów i zadane wartości momentu dokręcania. Patrz Rozdział 5.5, strona 44. WSKAZÓWKA Niniejsze urządzenia zostało przetestowane i spełnia wartości graniczne dla urządzeń klasy B określone w części 15 wytycznych FCC. Te wartości graniczne mają zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku montażu urządzenia na obszarze mieszkalnym. W przypadku montażu lub użytkowania falownika w sposób odbiegający od instrukcji, podczas eksploatacji może on generować fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, zakłócające komunikację radiową. Nie można jednak całkowicie wykluczyć zakłóceń w danej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić przez tymczasowe wyłączenie i włączenie urządzenia, usterkę można usunąć w następujący sposób: Zmienić ustawienie lub lokalizację anteny odbiorczej. Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem. Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie innym niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik radiowy lub telewizyjny. Skonsultować się ze sprzedawcą urządzenia lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy. Symbole na falowniku Symbol Objaśnienie Zagrożenie życie wskutek porażenia prądem elektrycznym Urządzenie pracuje pod wysokim napięciem. Wszystkie prace przy produkcie mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani specjaliści. Niebezpieczeństwo Ten symbol wskazuje na konieczność dodatkowego uziemienia falownika, jeśli w miejscu instalacji produktu wymagane jest stosowanie drugiego przewodu uziemiającego lub wyrównanie potencjału. Instrukcja instalacji STP60-10-IA-pl-10 7

8 1 Wprowadzenie SMA Solar Technology AG Symbol Objaśnienie Zgodność urządzenia Zagrożenie życia wskutek występowania w falowniku wysokiego napięcia - należy poczekać wymagany okres czasu. W elementach falownika znajdujących się pod napięciem występuje wysokie napięcie, które może doprowadzić do zagrożenia życia wskutek porażenia prądem elektrycznym. Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie. Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorącą powierzchnię Podczas pracy produkt może się bardzo rozgrzać. Nie dotykać urządzenia podczas jego pracy. Przed przystąpieniem do wykonywanie jakichkolwiek prac należy odczekać na odpowiednie schłodzenie się produktu. Przestrzegać dokumentacji Należy przestrzegać treści wszystkich dokumentów dołączonych do produktu. Szczegółowe informacje znajdują się w strefie pobierania na stronie (patrz również Rozdział 5, strona 39). 1 Wprowadzenie Falowniki MLX 60 są przeznaczone wyłącznie do eksploatacji w instalacjach fotowoltaicznych połączonych z siecią. Falownik przekształca napięcie stałe generowane przez moduły fotowoltaiczne w napięcie przemienne. W celu eksploatacji falownik musi być podłączony do sieci elektroenergetycznej i odpowiedniej ilości modułów fotowoltaicznych. Falowniki STP 60 nie są przeznaczone do innych zastosowań (jak np. do eksplantacji z akumulatorem lub w elektrowniach wiatrowych). STP 60 składa się z 4 głównych komponentów: Sunny Tripower 60 Skrzynka przyłączeniowa generatora (GAK) Skrzynka przyłączeniowa generatora umożliwia podłączenie wymaganej liczby modułów fotowoltaicznych do falownika STP 60. Każdy falownik STP 60 musi posiadać własną skrzynkę przyłączeniową. SMA Inverter Manager SMA Inverter Manager jest wymagany do eksploatacji falownika Sunny Tripower 60. Do każdego modułu SMA Inverter Manager można podłączyć maks. 42 falowniki Sunny Tripower 60. SMA Inverter Manager zarządza komunikacją falowników. Stanowi on centralny interfejs dla systemów rejestracji danych, transferu danych do chmury i sterowania elektrownią. Miejscowe narzędzie rozruchowe i serwisowe (LCS) Narzędzie LCS jest wymagane do uruchomienia i obsługi falowników STP 60 za pomocą SMA Inverter Manager. Narzędzie LCS służy jako główny interfejs użytkownika w instalacji z STP STP60-10-IA-pl-10 Instrukcja instalacji

9 SMA Solar Technology AG 1 Wprowadzenie 1.1 Widok poglądowy instalacji 1 CIĄG MODUŁÓW PV 2 3 DC COMBINER STP LCS TOOL RUTER 7 PORTAL CIĄG MODUŁÓW PV DC COMBINER STP INVERTER- MANAGER 9 STACJA POGODOWA 8 SYSTEM SCADA SKRZYNKA I/O ZARZĄDZANIE SIECIĄ CIĄG MODUŁÓW PV 1 DC COMBINER STP STACJA TRANSFORMATOROWA 12 DC AC ETHERNET RS485 1 Ciągi modułów fotowoltaicznych 2 Skrzynka przyłączeniowa generatora (GAK) 3 Sunny Tripower 60 4 SMA Inverter Manager 5 Router 6 Narzędzie LCS 7 Portal 8 System SCADA 9 Stacja pogodowa 10 Moduł we/wyj 11 Zarządzanie siecią 12 Stacja transformatorowa 1.2 Przeznaczenie niniejszej instrukcji Instrukcja instalacji zawiera informacje wymagane do poprawnej instalacji i uruchomienia falownika serii STP 60. Dostępne materiały dodatkowe: Skrócona instrukcja instalacji falownika STP 60 zawiera ważne informacje na temat uruchomienie falownika STP 60 i ustanowienia komunikacji z falownikiem. Instrukcja instalacji SMA Inverter Manager i modułu we/wyj zawiera ważne informacje na temat uruchomienie falownika STP 60 i ustanowienia komunikacji z falownikiem. Instrukcja instalacji STP60-10-IA-pl-10 9

10 1 Wprowadzenie SMA Solar Technology AG Wytyczne projektowe zawierają informacje dotyczące projektowania zastosowania falownika w różnych instalacjach fotowoltaicznych. Instrukcja serwisowa wymiany wentylatora zawiera informacje przydatne podczas wymiany uszkodzonego wentylatora. Instrukcja serwisowa wymiany ochronników przepięciowych zawiera informacje przydatne podczas wymiany ochronników przepięciowych. Te dokumenty znajdują się w strefie pobierania na stronie Można je również uzyskać od dostawcy falownika fotowoltaicznego. Rysunek 1.2: Sunny Tripower 60 Skrót ANSI AWG cat5e DHCP DNO DSL EMV (dyrektywa) ESD FCC Opis American National Standards Institute (Amerykański Instytut Normalizacyjny) American Wire Gauge (system numeracji przekroju poprzecznego przewodów) Skrętka kategorii 5 (o poprawionych parametrach) służąca do transferu danych Dynamic Host Configuration Protocol protokół umożliwiający automatyczne przyporządkowanie adresu sieciowego przez serwer DHCP Operator sieci przesyłowej Digital Subscriber Line cyfrowa linia abonencka Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej Wyładowanie elektrostatyczne Federal Communications Commission (amerykańska Federalna Agencja ds. Łączności) Skrót FRT Fault Ride Through (odporność na krótkotrwałe zapady napięcia) GSM Global System for Mobile Communications (standard cyfrowej komunikacji mobilnej) HDD Hard Disk Drive (napęd dysku twardego) IEC Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna - międzynarodowa instytucja normalizacyjna IT Układ izolowany LCS Uruchamianie i serwis na miejscu LED Dioda elektroluminescencyjna LVD Dyrektywa niskonapięciowa (dyrektywa) MCB MPP MPPT NFPA P PCB PCC PE PELV PLA P NOM POC P STC PV RCD RCMU R ISO ROCOF Opis Wyłącznik nadmiarowo-prądowy (wyłącznik instalacyjny) Maximum Power Point (punkt, w którym ogniwo produkuje najwięcej mocy) Maximum Power Point Tracker układ śledzenia maksymalnego punktu mocy fotowoltaicznej National Fire Protection Association (Amerykańskie Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego) Symbol mocy czynnej, określoanej w watach (W) Płytka obwodów drukowanych Point of Common Coupling punkt przyłączenia do sieci Punkt w publicznej sieci elektroenergetycznej, do którego są lub mogą zostać podłączeni klienci. Uziemienie ochronne Bardzo niskie napięcie ochronne Power Level Adjustment = ograniczenie mocy wyjściowej Moc (W), znamionowa moc czynna Punkt podłączenia Punkt, w którym instalacja fotowoltaiczna jest podłączona do publicznej sieci elektroenergetycznej. Moc (W) przy standardowych warunkach testowych Fotowoltaika, ogniwa fotowoltaiczne Wyłącznik różnicowoprądowy Residual Current Monitoring Unit moduł monitorowania prądu szczątkowego Rezystancja izolacji Rate Of Change Of Frequency współczynnik zmiany częstotliwości 10 STP60-10-IA-pl-10 Instrukcja instalacji

11 SMA Solar Technology AG 1 Wprowadzenie Skrót Q S STC SW THD TN-S TN-C TN-C-S TT Opis Symbol mocy biernej, mierzonej w warach (war) Symbol mocy pozornej, mierzonej w woltoamperach (VA) Standard Test Conditions - standardowe warunki testowe Oprogramowanie Współczynnik zawartości harmonicznych Sieć prądu przemiennego z oddzielnym przewodem ochronnym i neutralnym Sieć prądu przemiennego z wspólnym przewodem ochronnym i neutralnym Sieć z wspólnym przewodem PEN: rozdział pomiędzy przewodem ochronnym i neutralnym odbywa się w punkcie połączenia sieci dystrybucyjnej i instalacji klienta. Sieć prądu przemiennego, w której uziom roboczy jest niezależny od uziemienia sieci zasilającej. 1.4 Tabliczka znamionowa falownika 1.3 Wypakowanie Zawartość: Falownik Uchwyt ścienny Zawartość torby z akcesoriami: 6 kołków montażowych 8 x 50 mm 6 śrub montażowych 6 x 60 mm 1 przepust kablowy M25 z pierścieniem uszczelniającym do kabla sieciowego Ethernet 1 śruba uziomowa M6 x 12 mm Dodatkowe elementy w przypadku modeli STP US: 2 korytka kablowe z obejmą (2") Instrukcja instalacji Skrócona instrukcja instalacji Rysunek 1.3: Tabliczka znamionowa falownika Sunny Tripower 60 Instrukcja instalacji STP60-10-IA-pl-10 11

12 1 Wprowadzenie SMA Solar Technology AG Rysunek 1.4: Tabliczka znamionowa falownika Sunny Tripower 60-US Na umieszczonej z boku falownika tabliczce znamionowej znajdują się następujące dane: Typ urządzenia Istotne dane techniczne Numer seryjny umożliwiający identyfikację falownika (pod kodem kreskowym) 1.5 Kolejność czynności podczas instalacji 1. Należy szczególnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa znajdujących się na początku dokumentu! 2. Zamontować falownik w sposób opisany w Rozdział 2.1, strona 14, Rozdział 2.2, strona 15 i Rozdział 2.3, strona Otworzyć falownik w sposób opisany w Rozdział 2.5, strona Podłączyć zasilanie AC w sposób opisany w Rozdział 2.6, strona Podłączyć sieć Ethernet w sposób opisany w Rozdział 5.8, strona Zamontować moduły fotowoltaiczne za pomocą skrzynki przyłączeniowej generatora w sposób opisany w Rozdział 2.9, strona Zamknąć falownik, postępując w sposób opisany w Rozdział 2.5, strona Włączyć zasilanie prądem przemiennym. 9. Zakończyć procedurę uruchamiania za pomocą narzędzia LCS. Narzędzie LCS można pobrać w strefie pobierania na stronie Wymaganie sprzętowe dla obsługi narzędzia LCS: Komputer PC z SO Windows TM 7 lub w nowszej wersji 1 GB HDD 2 GB RAM Narzędzie LCS musi być zainstalowane na lokalnym dysku komputera PC. Komputer PC musi być połączony do sieci instalacji w module SMA Inverter Manager. Opis konfiguracji za pomocą narzędzia LCS - patrz Rozdział 3.3, strona Włączyć instalację fotowoltaiczną za pomocą rozłącznika obciążenia PV. 11. Sprawdzić instalację: Wyświetlacz falownika: dioda LED On świeci się zielonym światłem ciągłym. Narzędzie LCS: w widoku falownika jest wyświetlany stan W sieci. 12. Falownik jest teraz włączony. 12 STP60-10-IA-pl-10 Instrukcja instalacji

13 SMA Solar Technology AG 1 Wprowadzenie Rysunek 1.5: Widok obszaru przyłączy PELV (zabezpieczony przed dotykiem) 2 Uziemienie urządzenia 7 Złącze sieci Ethernet x 2 8 Złącze RS-485 (aktualnie nieużywane) Elementy będące pod napięciem 1 Zaciski przyłączeniowe AC 5 Zaciski przyłączeniowe PV Inne 3 Ochrona przepięciowa AC (ochronniki przepięciowe) 4 Ochrona przepięciowa DC (ochronniki przepięciowe) 6 Rozłącznik obciążenia PV Tabela 1.2: Widok obszaru przyłączy Instrukcja instalacji STP60-10-IA-pl-10 13

14 2 Instalacja SMA Solar Technology AG 2 Instalacja 2.1 Środowisko i odstępy Rysunek 2.6: Zamontować równo na pionowej powierzchni. Dozwolone jest odchylenie od pionu nieprzekraczające 10 stopni. Rysunek 2.1: Nie wystawiać na ciągły kontakt z wodą Rysunek 2.7: Chronić przed pyłem i amoniakiem Rysunek 2.2: Chronić przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych WSKAZÓWKA Przy wyborze miejsca instalacji należy zapewnić, że etykieta produktu i etykiety ostrzeżeń na falowniku będą widoczne. Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdział 5, strona 39 Rysunek 2.3: Zapewnić właściwy przepływ powietrza Rysunek 2.4: Zapewnić właściwy przepływ powietrza Rysunek 2.5: Nie wolno montować na palnej powierzchni 14 STP60-10-IA-pl-10 Instrukcja instalacji

15 SMA Solar Technology AG 2 Instalacja 2.2 Montaż uchwytu ściennego Rysunek 2.8: Odstępy bezpieczeństwa WSKAZÓWKA Aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, należy zachować minimalny odstęp równy 620 mm/ 24 in. Rysunek 2.9: Uchwyt ścienny Instrukcja instalacji STP60-10-IA-pl-10 15

16 2 Instalacja SMA Solar Technology AG WSKAZÓWKA Przy montażu należy koniecznie użyć dołączonego do produktu uchwytu ściennego. Zamontowanie falownika bez uchwytu ściennego powoduje utratę gwarancji. Należy koniecznie użyć wszystkich 6 otworów montażowych. Montaż uchwytu ściennego Uchwyt ścienny należy zamontować w odpowiednim miejscu. Należy stosować wkręty i kołki rozporowe, zapewniające bezpieczny montaż falownika. Należy zapewnić, aby uchwyt ścienny był ustawiony w prawidłowy sposób. Zarówno przy montażu jednego, jak i kliku falowników należy zachować wymagane odstępy bezpieczeństwa, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza. Wymagane odległości są podane na rysunku 2.8 oraz na tabliczce na uchwycie ściennym. Zalecamy montaż falowników obok siebie w szeregu. Jeśli falowniki będą montowane w kilku szeregach, jeden nad drugim, prosimy skontaktować się z dostawcą urządzenia w celu uzyskania odpowiednich wytycznych. Należy zapewnić odpowiedni odstęp z przodu falownika, aby umożliwić dostęp do niego podczas montażu oraz prowadzeniu konserwacji. 2.3 Montaż falownika Montaż falownika należy wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami BHP. Sposób postępowania: 1. Podnieść falownik. Odnaleźć rowki prowadnic po bokach uchwytu ściennego. Do montażu należy użyć śrub oczkowych M12 / 1/2" oraz odpowiednich nakrętek (nie są załączone do produktu). Rysunek 2.11: Ustawianie falownika Rysunek 2.12: Śruby oczkowe Rysunek 2.10: Montaż uchwytu ściennego 2. Wprowadzić boczne śruby w falowniku do rowków prowadnic w uchwycie ściennym. 3. Przesuwać falownik w sposób przedstawiony na rysunku, aby boczne śruby wprowadzić do obu dolnych rowków prowadnic, a następnie do górnych. Patrz rysunek 2.13 i rysunek STP60-10-IA-pl-10 Instrukcja instalacji

17 SMA Solar Technology AG 2 Instalacja 2.5 Dostęp do obszaru przyłączy Rysunek 2.13: Wprowadzanie śrub do rowków prowadnic Przed rozpoczęciem pracy przy falowniku za pomocą przełącznika zasilania należy wyłączyć obwód AC i odłączyć instalację fotowoltaiczną za pomocą rozłącznika obciążenia PV (zewnętrznego rozłącznika obciążenia DC). Należy upewnić się, że falownik nie może zostać przypadkowo ponownie podłączony. Za pomocą testera napięcia należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone i nie występuje w nim żadne napięcie. Nawet po odłączeniu od sieci AC i przy wyłączonych modułach fotowoltaicznych w falowniku może nadal występować bardzo wysokie napięcie, stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia. Po odłączeniu urządzenia od sieci i od modułów fotowoltaicznych należy odczekać 5 minut przed kontynuowaniem pracy. Należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Należy zawsze rozładowywać ewentualne ładunki elektrostatyczne poprzez dotknięcie uziemionej obudowy przed wykonywaniem prac przy podzespołach elektronicznych. Rysunek 2.14: Wprowadzanie śrub do rowków prowadnic - widok szczegółowy 4. Należy dopilnować, aby cztery boczne śruby były pewnie wprowadzone do rowków prowadnicy w uchwycie ściennym. 5. Puścić falownik. 2.4 Demontaż falownika Sposób postępowania: 1. W celu zdemontowania falownika należy wykonać ww. czynności w kolejności odwrotnej niż podczas montażu. 2. Podnieść falownik i wysunąć go z rowków prowadnic w uchwycie montażowym. 3. Zdjąć falownik z uchwytu ściennego. Sposób postępowania: 1. Aby otworzyć pokrywę, odkręcić 3 dolne śruby z przodu obudowy przy użyciu wkrętaka TX 30. Śruby są śrubami uwięzionymi i nie mogą wypaść z otworów. 2. Obrócić pokrywę o 180. Pokrywa będzie przytrzymywana w położeniu otwartym za pomocą magnesu. 3. W celu zamknięcia pokrywy opuścić ją na miejsce i przymocować przez dokręcenie 3 przednich śrub. Rysunek 2.15: Odkręcanie przednich śrub i podnoszenie pokrywy Instrukcja instalacji STP60-10-IA-pl-10 17

18 2 Instalacja SMA Solar Technology AG 2.6 Podłączenie do sieci AC Niniejsze instrukcje dotyczące podłączenia do sieci AC są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu. Aby ograniczyć ryzyko porażenia prądem, osobom nieposiadającym odpowiednich kwalifikacji nie wolno wykonywać czynności serwisowych, które nie są jednoznacznie wymienione w instrukcji obsługi. monitorowania rezystancji izolacji przeprowadza pomiar rezystancji podłączonej instalacji fotowoltaicznej względem ziemi przed podłączeniem się falownika do sieci elektroenergetycznej. Jeśli wartość rezystancji jest mniejsza niż wartość zadana określona w warunkach przyłączenia do sieci, falownik czeka przez krótki czas i ponownie wykonuje pomiar rezystancji. Jeśli rezystancja jest wyższa od wartości zadanej określonej w warunkach przyłączenia do sieci, falownik przeprowadza samoczynny test i podłącza się do sieci. Informacje na temat bezpieczników i wyłączników różnicowoprądowych (RCD) podane są w Rozdział 5, strona 39. Wartość znamionowa bezpiecznika AC nie może przekraczać obciążalności prądowej użytych przewodów. WSKAZÓWKA Przy prowadzeniu prac instalacyjnych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie należy przestrzegać miejscowych norm oraz przepisów National Electrical Code ANSI/NFPA 70 lub Canadian Electrical Code CSA C22.1. Przed podłączeniem falownika do publicznej sieci elektroenergetycznej należy skontaktować się z miejscowym operatorem sieci przesyłowej. Podłączenie falownika do sieci wolno wykonywać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom. Należy sprawdzić, czy kable przyłączeniowe nie są uszkodzone. Funkcja monitorowania izolacji (IMI) W falowniku jest wbudowany układ monitorowania izolacji (IMI) / wyłącznik różnicowo-prądowy (RCMU) zgodnie z wymogami normy UL 1741 dotyczącej pracujących pod napięciem falowników fotowoltaicznych podłączonych do sieci elektroenergetycznej. Jego reakcja na prądy uszkodzeniowe jest analogiczna do reakcji na nagłą zmianę w prądzie zwarciowym do ziemi. Przy normalnej pracy ta funkcja jest aktywowana. Monitorowanie rezystancji izolacji W falowniku jest wbudowany układ monitorowania rezystancji izolacji / układ przełączający ISO zgodnie z wymogami normy UL 1741 dotyczącymi falowników fotowoltaicznych podłączonych do sieci elektroenergetycznej bez separacji galwanicznej. Układ Rysunek 2.16: Widok obszaru przyłączy Rysunek 2.17: Odizolowany kabel AC WSKAZÓWKA Podłączenie falownika do sieci AC można wykonać za pomocą wielożyłowych przewodów z cienkiego lub bardzo cienkiego drutu (patrz rysunek 2.18). Przy używaniu przewodów z cienkiego lub bardzo cienkiego drutu należy stosować tulejki kablowe. 18 STP60-10-IA-pl-10 Instrukcja instalacji

19 SMA Solar Technology AG 2 Instalacja Rysunek 2.19: Symbol przewodu ochronnego Rysunek 2.18: Kable z różnymi przewodami (od góry do dołu): jednodrutowy, wielodrutowy, z cienkiego lub bardzo cienkiego drutu Falownik STP 60 wolno podłączyć tylko do 3-fazowej sieci. Usunąć izolację ze wszystkich 4 przewodów w kablu AC. Przewód ochronny (PE) musi być dłuższy niż przewody fazowe. Patrz rysunek Sprawdzić, czy wartość znamionowa napięcia falownika jest zgodna z napięciem sieciowym. 2. Sprawdzić, czy główny wyłącznik jest otwarty i podjąć odpowiednie środki, aby uniemożliwić jego ponowne włączenie. 3. Otworzyć pokrywę przednią. 4. Przeprowadzić kabel przez przepust kablowy AC w kierunku listwy zaciskowej. 5. Podłączyć trzy przewody fazowe (L1, L2, L3) i przewód ochronny (PE) do listwy zaciskowej zgodnie z oznaczeniami. Przewód ochronny (PE) jest oznaczony symbolem przedstawionym na rysunku Alternatywnie można wykonać dodatkowe połączenie PE w punktach pomocniczego uziemienia PE przy użyciu zewnętrznej śruby uziomowej urządzenia załączonej do falownika. Patrz rysunek Wszystkie przewody muszą być właściwie zamocowane z zastosowaniem prawidłowego momentu dokręcania. Patrz Rozdział 5.5, strona 44. ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z PRĄDEM UPŁYWOWYM Prąd upływowe przekracza wartość 3,5 ma. Niewłaściwe uziemienie falownika może skutkować śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała. Należy zapewnić prawidłowe uziemienie falownika, wykonane montera instalacji elektrycznych z odpowiednimi uprawnieniami. 2.7 Doprowadzenie kabla Opcje doprowadzenia kabla: W modelu STP 60-10: przepusty kablowe (zamontowane fabrycznie) W modelu STP US: adapter kablowy 2" (załączony do urządzenia) Przy wymianie 2-calowego adapteru kablowego należy zapewnić, aby wszystkie śruby zostały dokręcone w kolejności przedstawionej na rysunku 2.19 i rysunku Najpierw należy dokręcić wszystkie śruby momentem dokręcania 0,75 Nm, a następnie momentem 2,5 Nm. Rysunek 2.20: Uchwyt montażowy AC Rysunek 2.21: Uchwyt montażowy DC Instrukcja instalacji STP60-10-IA-pl-10 19

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1 Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1,3 Informacje dodatkowe 4 1,4 Nomenklatura 4 2 Bezpieczeństwo 2,1 Sposób użytkowania 5 2.1.1 Obsługiwane praodukty 6 2.2

Bardziej szczegółowo

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION

MITSUBISHI ELECTRIC. Seria MELSEC-L. Sterowniki programowalne. Podręcznik dla początkujących. 05102011 Wersja A INDUSTRIAL AUTOMATION MITSUBISHI ELECTRIC Seria MELSEC-L Sterowniki programowalne Podręcznik dla początkujących 05102011 Wersja A MITSUBISHI ELECTRIC INDUSTRIAL AUTOMATION O niniejszym podręczniku Teksty, ilustracje, wykresy

Bardziej szczegółowo

MIC IP starlight 7000 HD, MIC IP dynamic 7000 HD

MIC IP starlight 7000 HD, MIC IP dynamic 7000 HD MIC IP starlight 7000 HD, MIC IP dynamic 7000 HD MIC71xx, MIC72xx pl Operation Manual MIC IP starlight 7000 HD, MIC IP Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

Fluke 434 II /435 II /437 II

Fluke 434 II /435 II /437 II Fluke 434 II /435 II /437 II Trójfazowy analizator jakości energii PL Styczeń 2012 2012Fluke Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w UE Wszystkie nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Xerox. WorkCentre 7120. Xerox. User Guide Guide d'utilisation Dansk Norsk Suomi Čeština Polski

Xerox. WorkCentre 7120. Xerox. User Guide Guide d'utilisation Dansk Norsk Suomi Čeština Polski Xerox WorkCentre 7120 Xerox Multifunction WorkCentre Printer 7120 Multifunction Printer Xerox Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do usuário Nederlands

Bardziej szczegółowo

Kamera PTZ AutoDome serii 800 HD VG5 800 serii. Instrukcja instalacji

Kamera PTZ AutoDome serii 800 HD VG5 800 serii. Instrukcja instalacji Kamera PTZ AutoDome serii 800 HD VG5 800 serii pl Instrukcja instalacji AutoDome 800 Series HD Camera Spis treści pl 3 Spis treści 1 Bezpieczeństwo 7 1.1 Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 1.2

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego

Monitor UV-900. Instrukcja obsługi. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Monitor UV-900 Instrukcja obsługi Dokument przetłumaczony z języka angielskiego Strona celowo pozostawiona pusta Spis treści Spis treści Wprowadzenie.... Wymagania wstępne....2 Ważne informacje dla Użytkownika....3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535

Podręcznik użytkownika. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Podręcznik użytkownika ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c i E535 Uwagi: Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA MODELI: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 oraz WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 oraz WT 03/11) JAK DOBRAĆ I DOSTROIĆ URZĄDZENIE Wersja dokumentu: 1.9 Ostatnia

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych

Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych ACC Zaawansowany sterownik do zastosowań komercyjnych Instrukcja obsługi, montażu i programowania sterownika ACC i sterownika dekoderowego ACC ACC-1200 12 - Sterownik sekcyjny, możliwość podłączenia 42

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W

M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Projektor przenośny M361X/M311X/M271X/ M311W/M271W Podręcznik użytkownika Produkty M361X i M271X nie są rozpowszechniane na terenie Ameryki Północnej. Model nr NP-M361X, NP-M311X, NP-M271X, NP-M311W, NP-M271W

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo