Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem"

Transkrypt

1 SUNNY CENTRAL Wskazówki dotyczące eksploatacji generatora fotowoltaicznego PV z uziemieniem 1 Wstęp Niektórzy producenci modułów w przypadku zastosowania cienkowarstwowych lub tylnostykowych modułów PV zalecają lub wymagają zastosowania ujemnego lub dodatniego uziemienia generatora fotowoltaicznego. Bez względu na uziemienie ramy modułu dodatni lub ujemny biegun wyjściowy generatora zostaje wówczas połączony z ziemią. W przypadku Sunny Central z opcją kontroli izolacji "GFDI uziemienie ujemne" lub "GFDI uziemienie dodatnie" uziemienie to następuje w samym urządzeniu. Przemienniki częstotliwości są dostosowane do pracy z uziemionym generatorem fotowoltaicznym. Uziemienie odbywa się poprzez bezpiecznik GFDI (ground fault detection interruption). Niniejsza informacja techniczna uzupełnia instrukcję obsługi oraz instrukcję instalacji urządzeń standardowych z serii Sunny Central o istotne wskazówki i informacje dotyczące eksploatacji z uziemieniem. SC-HEM-UPL Wersja 1.0 1/12

2 Wskazówki dotyczące eksploatacji z uziemieniem 2 Wskazówki dotyczące eksploatacji z uziemieniem Poza wskazówkami bezpieczeństwa podanymi w standardowej dokumentacji Sunny Central należy uwzględnić następujące wskazówki bezpieczeństwa. Biegun generatora fotowoltaicznego jest uziemiony w urządzeniu poprzez bezpiecznik. Bezpiecznik sygnalizuje zwarcie doziemne nieuziemionego bieguna i może przerwać obwód w przypadku zwarcia, aby chronić urządzenie. Powoduje to przerwanie uziemienia generatora fotowoltaicznego. Po przerwaniu uziemienia na tym biegunie może być przyłożone pełne napięcie generatora do ziemi. GFDI nie gwarantuje ochrony osób, służy tylko ochronie urządzenia! Plus lub minus generatora fotowoltaicznego jest uziemiony w przemienniku częstotliwości poprzez GFDI. Dodatkowe uziemienie w generatorze fotowoltaicznym lub w skrzynkach rozdzielczych jest zabronione. Tylko w przypadku Sunny Central 500 / 560 HE w położeniu przełącznika "Stop", lub też w przypadku awarii sieci uziemienie generatora fotowoltaicznego zostaje przerwane za pomocą wyłącznika głównego prądu stałego. Uziemienie generatora fotowoltaicznego może zostać przerwane automatycznie w każdej chwili przez GFDI. Plus i minus generatora fotowoltaicznego to potencjały zagrażające w przypadku dotknięcia zdrowiu bądź życiu człowieka! Wszelkie prace przy urządzeniu są dozwolone wyłącznie po odłączeniu wszystkich biegunów prądu stałego lub przemiennego przy przyłączu urządzenia. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa instrukcji instalacji. Zwarcie doziemne uziemionego bieguna generatora fotowoltaicznego prowadzi do unieruchomienia GFDI. W ramach konserwacji konieczna jest regularna kontrola izolacji uziemionego bieguna. Eksploatacja Sunny Central przy wyzwolonym GFDI jest zabroniona. Skutkiem mogłoby być uszkodzenie modułów. Maksymalny możliwy prąd upływowy GFDI podwaja się w przypadku pracy w trybie tandemowym. SMA Solar Technology AG 2/12

3 Wskazówki dotyczące eksploatacji z uziemieniem 2.1 Bezpiecznik GFDI Bezpiecznik GFDI jest wbudowany w Sunny Central i podłączony między wejściową szyną zbiorczą a szyną przewodu ochronnego. Jako GFDI stosowany jest wysokiej mocy bezpiecznik automatyczny z regulowanym prądem wyzwalającym o charakterystyce K. GFDI można odłączać do celów testowych. Może on łączyć prąd upływowy do maks. napięcia wejściowego prądu stałego przemiennika częstotliwości. Odłączenie lub wyzwolenie jest sygnalizowane. Maks. dopuszczalny prąd upływowy zgodnie z UL1741, tabela 2.1 Moc znamionowa prądu stałego Granica wyłączenia kw 4,0 A > 250 kw 5,0 A Na życzenie klienta możliwe jest zastosowanie innych granic wyzwalania. SMA Solar Technology AG 3/12

4 Eksploatacja z uziemieniem 3 Eksploatacja z uziemieniem Istotną różnicą w porównaniu ze standardowymi urządzeniami serii produktów Sunny Central jest uziemienie bieguna generatora fotowoltaicznego poprzez bezpiecznik centralnie w Sunny Central. Ta koncepcja została zastosowana po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych i jest stosowana w przemiennikach częstotliwości sprzedawanych na rynku amerykańskim od momentu wprowadzenia tych urządzeń do sprzedaży. Koncepcja ta nie jest regulowana normami. Maksymalny prąd upływowy powodujący wyłączenie przez GFDI jest ustalany w oparciu o UL Postępowanie w przypadku zwarcia doziemnego W razie awarii, gdy nieuziemiony biegun generatora fotowoltaicznego zostanie zwarty z ziemią, prąd upływowy przepływa przez bezpiecznik GFDI z powrotem do uziemionego bieguna i powoduje wyzwolenie bezpiecznika GFDI. Prąd upływowy zostaje przerwany poprzez wyzwolenie bezpiecznika, a generator fotowoltaiczny nie jest w sposób zdefiniowany uziemiony przez zwarcie doziemne (zob. rysunek 1, przykład urządzenia z uziemionym biegunem ujemnym). Poprzez przerwanie prądu upływowego można uniknąć uszkodzenia urządzenia. GFDI nie gwarantuje ochrony osób. "Ochrona poprzez automatyczne odłączenie zasilania prądem" jest obecnie technicznie niemożliwa. Jest to związane z rozgałęzioną strukturą generatora fotowoltaicznego. Czas upływający do momentu wyzwolenia zależy od natężenia występującego prądu upływowego, które z kolei zależy od napięcia prądu zmiennego oraz oporności stykowej zwarcia doziemnego. Czasy wyłączenia są podane w charakterystyce wyzwalania GFDI (dostępna na życzenie). Jeżeli prąd upływowy jest niższy od progu wyłączenia GFDI, wyzwolenie nie następuje. Może to mieć miejsce np. w przypadku dużej oporności stykowej lub niskiego promieniowania. Prądy upływowe poniżej progu wyzwolenia GFDI mogą występować przez dłuższy czas i nie powodować jego zadziałania. Wyzwolenie GFDI jest sygnalizowane w urządzeniu poprzez lampkę sygnalizacyjną, wyjście przekaźnika i na wyświetlaczu. Jest ono sygnalizowane jako usterka zbiorcza, tzn. mogą występować różne przyczyny usterki. Przegląd możliwych usterek znajduje się w instrukcji obsługi Sunny Central. W przypadku wyzwolenia GFDI przemiennik częstotliwości zostaje wyłączony przez system monitorowania. Po wyłączeniu należy natychmiast usunąć usterkę izolacji. Praca przemiennika częstotliwości z wyzwolonym GFDI mogłaby spowodować uszkodzenie modułów fotowoltaicznych z powodu braku uziemienia. Jeżeli w tym stanie dodatkowo wystąpi zwarcie doziemne uziemionego bieguna, powstaje zwarcie (zob. rysunek 2) zasilane przez przemiennik. Może to spowodować uszkodzenie głównego modułu przemiennika. Dlatego też eksploatacja przemiennika częstotliwości z wyzwolonym GFDI jest niemożliwa. SMA Solar Technology AG 4/12

5 Eksploatacja z uziemieniem Rysunek 1: Zwarcie doziemne L+ (biegun ujemny uziemiony) SMA Solar Technology AG 5/12

6 Eksploatacja z uziemieniem Rysunek 2: Obustronne zwarcie doziemne SMA Solar Technology AG 6/12

7 Eksploatacja z uziemieniem 3.2 Postępowanie w przypadku zwarcia doziemnego uziemionego bieguna W razie awarii Zwarcie doziemne uziemionego bieguna generatora fotowoltaicznego powoduje ominięcie GFDI. GFDI może wówczas nie spełniać funkcji ochronnej. Jeżeli w takim stanie urządzenia nastąpi zwarcie doziemne nieuziemionego bieguna (zob. rysunek 2), to powstający w ten sposób prąd upływowy nie może zostać wyłączony przez GFDI. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub części budynku. Aby zagwarantować właściwe działanie GFDI, w ramach konserwacji należy zapewnić regularną kontrolę izolacji generatora fotowoltaicznego! Podczas eksploatacji Zwarcie doziemne uziemionego bieguna generatora fotowoltaicznego powoduje podczas eksploatacji powrót części prądu generatora do generatora solarnego przez GFDI (zob. rysunek 3), co również może spowodować jego wyzwolenie. W przypadku niewystarczającego połączenia przez wyrównanie potencjałów do uziemienia GFDI prądy te mogą płynąć również przez części urządzenia lub glebę. Skutkiem może być uszkodzenie urządzenia lub części budynku. SMA Solar Technology AG 7/12

8 Eksploatacja z uziemieniem Rysunek 3: Zwarcie doziemne uziemionego bieguna podczas eksploatacji SMA Solar Technology AG 8/12

9 Wymagania dotyczące urządzenia 4 Wymagania dotyczące urządzenia Poniżej opisano wymagania dotyczące urządzenia, których spełnienie jest konieczne w celu umożliwienia pracy z bezpiecznikiem GFDI: Generator fotowoltaiczny jest uziemiony centralnie w Sunny Central. Dodatkowe uziemienie w urządzeniu jest zabronione. Oba bieguny należy układać w sposób zabezpieczony przed zwarciem wzajemnym lub doziemnym. Bezpieczniki zabezpieczające przewody powinny znajdować się wyłącznie w biegunie nieuziemionym. Należy zapewnić możliwość odłączenia uziemionego bieguna poprzez złączki separujące lub noże odłącznika w celu przeprowadzenia pomiarów w stanie nieobciążonym. Oba bieguny to potencjały niebezpieczne przy dotknięciu i należy je odpowiednio zabezpieczyć przed bezpośrednim dotknięciem. 5 Zmiany w porównaniu ze standardowym przemiennikiem częstotliwości Poniżej opisano wprowadzone modyfikacje Sunny Central z opcją "GFDI" w porównaniu ze standardowymi przemiennikami częstotliwości. W przemienniku niedostępna jest już kontrola izolacji. Generator fotowoltaiczny jest uziemiony centralnie w Sunny Central przez bezpiecznik GFDI. Uziemiony biegun jest prowadzony do izolowanych szyn zbiorczych. Bezpieczniki zabezpieczające przewody znajdują się wyłącznie w biegunie nieuziemionym. Uziemiony biegun można odłączać w stanie nieobciążonym poprzez nóż odłącznika w celu przeprowadzenia prac przy urządzeniu lub dokonania pomiarów. Wartość chwilowa "R-Iso" nie jest już dostępna jako wartość pomiarowa, jednak jest nadal wskazywana w menu "Pozostałe". SMA Solar Technology AG 9/12

10 Zmiany w porównaniu ze standardowym przemiennikiem częstotliwości 5.1 Wyłącznik GFDI w Sunny Central 500 / 560HE W Sunny Central 500 / 560HE bezpiecznik GFDI z powodu dwóch wejść prądu stałego jest umieszczony za wyłącznikiem głównym. Oznacza to, że w stanie "Stop", w przypadku niektórych usterek lub awarii sieci uziemienie generatora fotowoltaicznego zostaje przerwane przez wyłącznik główny. Rysunek 4: Umiejscowienie bezpiecznika GFDI w Sunny Central 500 / 560HR Po wyłączeniu wyłącznika głównego prądu stałego generator fotowoltaiczny staje się siecią IT. W tym stanie mogące wystąpić zwarcie doziemne nie jest sygnalizowane. Sygnalizacja i wyzwolenie bezpiecznika GFDI następuje dopiero po włączeniu Sunny Central i przejściu urządzenia w stan "Oczekiwanie". SMA Solar Technology AG 10/12

11 Zmiany w porównaniu ze standardowym przemiennikiem częstotliwości 5.2 Tryb tandemowy Stycznik tandemowy łączy ze sobą równolegle dwa generatory fotowoltaiczne. Oznacza to, że w trybie tandemowym dwa bezpieczniki GFDI są połączone równolegle (zob. rysunek 4). W razie awarii w niekorzystnym przypadku prąd upływowy rozdzieli się na oba bezpieczniki GFDI. Jeżeli zostaną wyzwolone, stycznik tandemowy zostanie wyłączony. Przy wyzwolonym GFDI praca w trybie tandemowym zostaje przerwana. W razie awarii podczas pracy w trybie tandemowym mogą zostać wyzwolone oba bezpieczniki GFDI. Skutkiem jest wyłączenie obu urządzeń Sunny Central! 5.3 Sygnalizacja bezpieczników GFDI Skutkiem wyzwolenia GFDI jest wyłączenie Sunny Central. Sunny Central przechodzi w stan "Usterka". Następuje szybkie zatrzymanie głównego modułu generatora, a wyłącznik prądu stałego, stycznik tandemowy oraz stycznik sieciowy prądu przemiennego zostają wyłączone. Błąd sygnalizowany jest przez Sunny Central Control oraz lampkę usterki na Sunny Central. Sygnalizacja następuje wraz z usterką zbyt wysokiej temperatury szafy rozdzielczej "Usterka 201, alarm zw. doz. 2 lub zbyt wysoka temperatura urządzenia." W komunikacie usterki sygnalizowane jest zwarcie doziemne, a nie GFDI. SMA Solar Technology AG 11/12

12 Obsługa techniczna i konserwacja 6 Obsługa techniczna i konserwacja Informacje uzupełniające dotyczące obsługi technicznej i konserwacji Aby zagwarantować wysokie bezpieczeństwo eksploatacyjne Sunny Central, należy regularnie wykonywać prace konserwacyjne opisane w instrukcji obsługi Sunny Central oraz w książce konserwacji. Umożliwi to wczesne wykrywanie wadliwych komponentów systemu i ich wymianę przed wystąpieniem awarii. Ponadto zagwarantowane jest wówczas właściwe działanie komponentów istotnych dla bezpieczeństwa. Bezpiecznik GFDI ulega stopniowo zniszczeniu poprzez zużycie kontaktów występujące przy każdym wyzwoleniu. Wskutek tego zmniejsza się jego czułość. Dlatego też zaleca się wymianę bezpiecznika GFDI po ok. 100 wyzwoleniach. W przypadku eksploatacji przemienników z uziemieniem należy przeprowadzać następujące dodatkowe prace konserwacyjne: Prace konserwacyjne Uruchomienie bezpiecznika GFDI W stanie wyłączonym przemiennika częstotliwości w celu mechanicznego sprawdzenia funkcjonowania oraz sprawdzenia sygnalizacji. Kontrola wizualna bezpiecznika GFDI Wymiana GFDI Jeśli urządzenie nie spełnia wymagań kontroli mechanicznej lub wizualnej. Kontrola izolacji generatora fotowoltaicznego i przyłączonego Sunny Central. Odstępy czasu między konserwacjami Co roku Najpóźniej po 100 zwarciach doziemnych, które spowodowały wyzwolenie bezpiecznika GFDI. Do ustalenia przez użytkownika urządzenia SMA Solar Technology AG 12/12

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL

Instrukcja obsługi. MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A. Wydanie 11/2006 11535148 / PL Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy MOVIDRIVE compact MCF/MCV/MCS4_A Wydanie 11/2006 11535148 / PL Instrukcja obsługi SEW-EURODRIVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

EN 12101-10 : 2005/AC:2007

EN 12101-10 : 2005/AC:2007 RZN 4503-T G 509006 0786 - CPD - 50435 Dopuszczenie nr. EN 12101-10 : 2005/AC:2007 (pomarańczowy) conform B 08 08 22802 025 Certyfikat Nr. certificate-no. CNBOP-PIB CNBOP-PIB 0846/2010 2727/2010 AT-0401-0263/2009

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Podręcznik. Wydanie 04/2008 11637552 / PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Złącze fieldbus DFE33B EtherNet/IP Wydanie 04/2008 11637552 / PL Podręcznik SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Wskazówki ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski 14.09.2009 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia 1. Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji PSV 2465-12

Instrukcja obsługi i instalacji PSV 2465-12 Zasilacze 24 VDC/6.5 A Akumulator 12 Ah / Stopień zabezpieczenia 3 Instrukcja obsługi i instalacji PSV 2465-12 OPIS PSV 2465-12 jest nowoczesnym zasilaczem z podtrzymaniem akumulatorowym, opracowanym w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW

40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW 40kW InfraStruXure PDU PDU z układem obejściowym 40kW PD40H5HK1-M PDRPP1000-M Obsługa i konfiguracja 400/230V Tutaj wpisaæ nazwê produktu APXXXX APYYYYi This manual is available in English on the enclosed

Bardziej szczegółowo

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100

Podręcznik. Złącze Feldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Wydanie 07/2006 11479140 / PL FA375100 Motoreduktory \ Przekładnie przemysłowe \ Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Serwisy Złącze Feldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 FA3751 Wydanie 7/26 1147914 / PL Podręcznik SEW-EURODRVE Driving the world

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

KONTROLA STANU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA PRZEGLĄD AKTUALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRÓB I POMIARÓW

KONTROLA STANU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA PRZEGLĄD AKTUALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRÓB I POMIARÓW KOTROLA STAU ISTALACJI ELEKTRYCZYCH ISKIEGO APIĘCIA PRZEGLĄD AKTUALYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRÓB I POMIARÓW Stanisław CZAPP Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

A 1 2 3. Wymiary w mm

A 1 2 3. Wymiary w mm R VIA-DU-20 Sterownik A 1 2 3 90 9,0C 7,0C 4 5 6 B 160 90 9,0C 7,0C 45 160 53 58 Wymiary w mm 45 53 58 C VIA-DU-S20 5,7 mm 70 15 m 150mm 35 52 40 50 38 35 D VIA-DU-A10 Wymiary w mm 1. Zastosowanie Sterownik

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo