MODU TRANSMISJI GSM/GPRS. Typu SM8. Instrukcja obs³ugi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODU TRANSMISJI GSM/GPRS. Typu SM8. Instrukcja obs³ugi"

Transkrypt

1 MODU TRANSMISJI GSM/GPRS Typu SM8 Instrukcja obs³ugi

2

3 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE ZESTAW MODUŁU SM INSTALOWANIE Montaż modułu Połączenia elektryczne SM Sposób połączenia z urządzeniami Wymagania do podłączenia wyprowadzeń ZASADA DZIAŁANIA MODUŁU SM Pierwsze uruchomienie modułu SM Instalacja programu konfiguracyjnego na PC Procedura konfiguracji modułu SM Przykład konfiguracji Lumel Control. do współpracy z SM Przykład konfiguracji SM8 do wysyłania wiadomości SMS. z modułu SMS Alarm programu Lumel Ciepło DANE TECHNICZNE KOD WYKONAŃ KONSERWACJA I SERWIS Kwiecień KZ 1353/07

4

5 1. ZASTOSOWANIE Modu³ transmisji GSM/GPRS SM8 jest urządzeniem przeznaczonym do komunikacji radiowej GSM/GPRS z urządzeniem wyposażonym w interfejs szeregowy RS-232. SM8 znajduje zastosowanie m.in. w energetyce, automatyce - do monitorowania danych z procesu technologicznego, oraz w wielu innych aplikacjach wymagających bezprzewodowej transmisji danych. Transmisja danych w jednym z trzech dostępnych pasm GSM (900/1800/1900MHz) odbywa się w technice pakietowej GPRS. Zmiany parametrów niezbędnych do poprawnej pracy modu³u dokonuje się za pomocą do³ączonego programu konfiguracyjnego SM8Config.exe. Po³ączenie komunikacyjne pomiędzy oprogramowaniem komputera (np. Lumel Control) a modu³em SM8 realizowane jest przy użyciu protoko³u TCP/IP. W celu uzyskania poprawnego po³ączenia, w module stosuje się kartę SIM z opcją publicznego i statycznego adresu IP, natomiast dla komputera przydziela się dostęp do sieci Internet. Przyk³adowe zastosowanie modu³u SM8 przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1 Przyk³adowy zdalny odczyt licznika energii LS31 z wykorzystaniem SM8

6 2. ZESTAW MODU U SM8 W sk³ad zestawu modu³u zbierania danych wchodz¹: moduł SM8...1 szt. antena GSM, prosta ze z³ączem SMA...1 szt. kabel po³ączeniowy RS szt. przewód zasilający...1 szt. instrukcja obs³ugi...1 szt. karta gwarancyjna...1 szt. p³yta Mini CD z oprogramowaniem...1 szt. 3. INSTALOWANIE Symbole umieszczone w instrukcji oznaczaj¹: szczególnie wa ne, nale y zapoznaæ siê przed pod³¹czeniem modułu.. Nieprzestrzeganie uwag oznaczonych tym symbolem mo e spowodo-. waæ uszkodzenie modułu. nale y zwróciæ uwagê, gdy moduł pracuje niezgodnie. z oczekiwaniami. UWAGA: Zdjęcie obudowy modułu SM8 w trakcie trwania umowy gwarancyjnej powoduje jej unieważnienie Monta modu³u Moduł jest mocowany na dwóch uchwytach montażowych wg rys. 2. Rys.2. Rysunek gabarytowy i sposób mocowania modułu.

7 3.2. Po³¹czenia elektryczne SM8 Zasilanie oraz sygna³y zewnętrzne należy pod³ączyć zgodnie z rysunkiem 3 oraz tablicami 1 i 2, w których opisano przeznaczenie poszczególnych wyprowadzeń modu³u SM8. a) b) Rys. 3 Opis wyprowadzeń SM8. a) wykaz wszystkich z³ączy modu³u, b) gniazdo zasilające modu³u Opis wyprowadzeń RS-232 Tablica 1 Pin Opis 1 DCD 2 RxD 3 TxD 4 DTR 5 GND 6 DSR 7 RTS 8 CTS 9 RI Opis wyprowadzeń zasilania SM8 Tablica 2 Oznaczenie Opis MASA ZASILANIE Linia - zasilania Linia + zasilania ( V d.c.) Do³ączony do zestawu dwukolorowy przewód zasilający z wtykiem Molex u³atwia przygotowanie modu³u do pracy. Ży³a przewodu oznaczonego kolorem czerwonym s³uży do pod³ączenia z biegunem + źród³a zasilającego. Natomiast ży³a przewodu czarnego jest pod³ączana do bieguna - zasilania.

8 3.3. Sposób po³¹czenia z urz¹dzeniami Sposób pod³ączenia interfejsu RS-232 przedstawia rysunek 4. Należy zwrócić uwagę na konieczność zwarcia pinów DSR (6) i RTS (7) we wtyku DB9. Rys 4. Sposób pod³ączenia interfejsu RS Wymagania do pod³¹czenia wyprowadzeñ Praktycznie występujące różne źród³a zak³óceń oddzia³ują na modu³ w sposób ciąg³y lub impulsowy od strony sieci zasilającej (na skutek dzia³ań innych urządzeń). Poziom tych zak³óceń powinien zostać sprowadzony do wartości niższej od progu odporności modu³u, przede wszystkim poprzez odpowiednią instalację modu³u na obiekcie. W celu uzyskania pe³nej odporności modu³u na zak³ócenia elektromagnetyczne w środowisku o nieznanym poziomie zak³óceń zaleca się przestrzeganie następujących zasad: nie zasilać modu³u z sieci w pobliżu urządzeń wytwarzających duże zak³ócenia. impulsowe, stosować filtry sieciowe dla grupy modu³ów obs³ugujących ten sam obiekt, stosować ogólną zasadę, że przewody (wiązki) wiodące różne sygna³y powinny być prowadzone w jak największej odleg³ości od siebie (nie mniej niż 50 cm),. a skrzyżowania takich wiązek wykonane pod kątem 90.

9 4. ZASADA DZIA ANIA MODU U SM8 Modu³ transmisji GSM/GPRS SM8 jest urządzeniem przeznaczonym do transmisji drogą radiową GSM danych z/do wbudowanego portu szeregowego RS-232. Transmisja pakietowa GSM/GPRS w module realizowana jest w postaci pakietów TCP/IP. Treść pola danych każdego odebranego pakietu zostaje wys³ana przez modu³ portem szeregowym. Pole nadawanych danych może mieścić maksymalnie 512 bajtów. Odbiór danych z portu szeregowego podlega procesowi buforowania. Polega on na wykryciu zape³nienia bufora odbiorczego lub wykryciu czasowego braku nowych danych (timeout). Gdy co najmniej jeden z powyższych warunków ma miejsce to następuje formowanie i wys³anie pakietu TCP/IP w technice GPRS. Rozmiar bufora odbiorczego może liczyć maksymalnie 256 bajtów. Optymalną wartością parametru timeout jest wartość maksymalnego czasu odpowiedzi urządzenia pod³ączonego do modu³u SM8 za pomocą RS-232. Po³ączenie TCP/IP pomiędzy oprogramowaniem komputera a modu³em SM8 uzyskuje się za pośrednictwem sieci Internet i GSM operatora. Z faktu iż, SM8 pracuje jako serwer portu szeregowego jego adres IP musi być sta³y i osiagalny dla oprogramowania na PC stosującego po³ączenie z modu³em SM8. Dlatego też przy wyposażaniu modu³u w niezbędną do jego pracy kartę SIM wybranego operatora sieci GSM należy zadbać o uaktywnienie opcji sta³ego i publicznego adresu IP. w ramach publicznego APN. Uzyskany w ten sposób adres publiczny SM8 będzie osiągalny przez komputer PC poprzez sieć Internet. Serwer portu szeregowego wbudowany w modu³ SM8 obs³uguje na konfigurowalnym porcie TCP jedno po³ączenie TCP/IP z klientem w danym czasie. Istnieje możliwość blokowania po³ączeń TCP/IP od klientów, których adresy publiczne różnią się od adresu zdefiniowanego przez użytkownika SM8 (opcja zaufanego adresu IP). Blokada jest wy³ączana gdy zaufany adres IP ma wartość Modu³ fabrycznie jest skonfigurowany do pracy na porcie szeregowym z prędkością 9600bit/s w trybie 8N1. Jednakże wszystkie parametry mogą zostać zmienione. w zależności od wymagań. Konfiguracja dokonywana jest za pomocą programu konfiguracyjnego SM8Config. exe. Program konfiguracyjny wykorzystuje jeden z portów szeregowych i wymienia dane z modu³em SM8 wykorzystując swój w³asny protokó³ komunikacyjny. Do konfiguracji wykorzystuje się port RS-232 i przewód po³ączeniowy z zestawu. Należy pamiętać, że program konfiguracyjny modu³u pracuje z następującymi ustawieniami portu szeregowego: - prędkość transmisji: bit/s, - tryb transmisji: 8N1 - sterowanie transmisją: sprzętowe (RTS/CTS), SM8 prze³ączą się w tryb konfigurowania tylko wtedy gdy podczas za³ączenia zasilania modu³u stan logiczny linii DTR w porcie RS-232 jest równy jeden.

10 Aktualny stan pracy modu³u sygnalizowany jest przez czerwoną diodę świecącą STATUS. Jeśli dioda zapala się i gaśnie co 3 sekundy oznacza to, iż modu³ SM8 jest zalogowany do sieci GSM/GPRS. Natomiast pulsowanie diody co sekundę oznacza stan konfiguracji lub logowania modu³u do sieci GSM/GPRS. 4.1 Pierwsze uruchomienie modu³u SM8 Przy pierwszym uruchomieniu modu³ SM8 wymaga ustawienia niezbędnych informacji: kod PIN i nazwa APN dla użytej karty SIM, numer portu do nas³uchu po³ączeń TCP/IP. Oprócz tego niezbędne jest ustawienie parametrów portu szeregowego: prędkości, trybu transmisji oraz parametrów buforowania danych. w porcie. Do³ączony do zestawu program SM8Config.exe pozwala użytkownikowi w prosty sposób skonfigurować ustawienia modu³u SM Instalacja programu konfiguracyjnego na PC Instalacja polega na skopiowaniu pliku programu SM8Config.exe z do³ączonej do zestawu p³yty CD do katalogu wyznaczonego przez użytkownika na dysku twardym komputera Procedura konfiguracji modu³u SM8 W celu skonfigurowania modu³u SM8, należy przy³ączyć go do portu szeregowego RS-232 komputera za pomocą kabla do³ączonego do zestawu. Po uruchomieniu programu SM8Config.exe (rys. 5) w polu Port COM: należy wybrać numer portu COM, do którego przy³ączony jest SM8. Następnie wybrać typ,konfiguracja i po naciśnięciu przycisku Po³ącz program konfiguracyjny nawiąże po³ączenie. z portem, a w oknie komunikatów pojawi się komunikat: Po³ączono z portem COM. W przypadku braku dostępu do wybranego portu COM, w oknie komunikatów wyświetlona zostanie informacja o braku po³ączenia z portem. Następnie w³ączyć zasilanie modu³u. Wtedy program próbuje nawiązać po³ączenie z modu³em SM8. Po poprawnym nawiązaniu po³aczenia, program konfiguracyjny wyświetli informacje. o aktualnej konfiguracji modu³u. Zmiana konfiguracji modu³u polega na dokonaniu wyboru w odpowiednich polach w oknie programu. Dostępne są następujące opcje: Opcje GSM/GPRS, - ustawienia dla karty SIM (PIN, APN), - opcje serwera portu szeregowego (port TCP, limit ciszy, adres zaufanego klienta) Opcje portu szeregowego, - tryb i prędkość transmisji szeregowej, - parametry buforowania danych. 10

11 Diagnostyka, - opcja wyświetlania czasoch³onnych komunikatów modu³u w trybie śledzenia. jego pracy, - sprawdzenie si³y sygna³u od pod³ączonej do modu³u anteny Firmware, - aktualizacja oprogramowania wbudowanego w modu³ - wybór ścieżki do katalogu z plikami firmware. Przycisk Przywróć ustawienia fabryczne pozwala ustawić w module nastawy fabryczne. Rys 5. Program SM8Config w trybie konfiguracji. 11

12 Wprowadzone zmiany w ustawieniach przesy³a się do modu³u SM8 po wciśnięciu przycisku Zapisz programu SM8Config.exe. W przypadku poprawnie lub b³ędnie wykonanej operacji zmiany ustawień, w oknie komunikatów zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Po dokonaniu zmian należy roz³ączyć transmisję wybierając przycisk: Roz³ącz. Nastąpi roz³ączenie transmisji oraz zwolnienie portu COM przez SM8Config.exe. Ustawione parametry konfiguracji modu³u zaczną obowiązywać w momencie roz³ączenia transmisji. SM8Config.exe umożliwia również wyświetlenie komunikatów otrzymanych z modu³u SM8 podczas jego procesu logowania do sieci GSM/GPRS (rys. 6). W tym celu należy port COM, do którego przy³ączony jest SM8, otworzyć w trybie Śledzenie. 12 Rys 6. SM8Config w trybie śledzenia pracy modu³u

13 W oknie komunikatów pojawia się informacja o rozpoczęciu pracy w trybie diagnostyki modu³u. Następnie należy uruchomić ponownie modu³ SM8. Po up³ywie kilku sekund w oknie komunikatów programu powinny pokazać się informacje o bieżącym stanie pracy modu³u SM8. Pojawić się powinna m.in. istotna informacja o adresie publicznym (w formacie +IP:XXX.XXX.XXX.XXX) przydzielonym dla karty SIM przez operatora GSM. W³a nie ten adres stosuje się do zestawiania po³ączeń TCP/IP pomiędzy modu³em SM8 a oprogramowaniem na komputerze PC. 4.2 Przyk³ad konfiguracji Lumel Control do wspó³pracy z SM8 Oprogramowanie Lumel Control może komunikować się w sposób bezprzewodowy z podrzędnymi urządzeniami za pośrednictwem protoko³u TCP/IP i transmisji pakietowej GSM/GPRS. Aby nawiązać po³ączenie z modu³em SM8 należy w konfiguracji Lumel Control dodać z grupy Serial modu³ IPSocket. Następnie należy go skonfigurować podając m.in. publiczny adres SM8 w polu RemoteAddress oraz jego port nas³uchowy. w polu RemotePort. Przyk³adowy sposσb wype³nienia wymaganych pσl przestawia rys. 7 Rys 7. Sposób konfiguracji Lumel Control. 13

14 4.3. Przykład konfiguracji SM8 do wysyłania wiadomości SMS z modułu SMS Alarm programu Lumel Ciepło. W celu konfiguracji modemu do celów wysyłania wiadomości SMS należy wykonać ponizsze szynności: Połączyć moduł SM8 z portem szeregowym COM komputera PC. 1. Uruchomić program HyperTermianal i połączyć się z wyłączonym modułem. SM8 z następującymi parametrami: tryb: 8N1; prędkość transmisji: bit/s;. sterowanie przepływem: brak. 2. Włączyć zasilanie modułu SM8 i po odczekaniu około 5 sec. wpisać na. terminalu polecenie: AT (każde wpisanie polecenia musi zostać potwierdzone przyciskiem ENTER ). 3. Po otrzymaniu komunikatu: OK, modem jest gotowy do operacji. programowania. 4. Jeżeli nie ma możliwości wpisywania poleceń, należy ponownie wyłączyć. i włączyć moduł SM8 oraz ponowne spróbować wykonać wpis polecenia: AT. 5. Jeżeli i ta czynność nie pozwoli na wpisywanie komendy konieczne jest. wykonanie połączenia pomiędzy DSR (6), a DTR (4) we wtyczce DB9. podłączanej do modemu SM8. Czynność ta wymusi w modemie przejście do. trybu konfiguracji poprzez komendy AT. Wrócić do punktu nr 1 6. Po połączeniu się z modemem należy wykonać wpis poniższych poleceń: AT#ESCRIPT= // blokuje wejście w tryb wykonywania skryptu AT+CPIN? // zapytanie o stan numeru PIN Jeżeli odpowiedź modemu: +CPIN: SIM PIN // brak numeru PIN AT+CPIN=PIN // wpis numeru PIN // (PIN określa numer. pin karty SIM) AT+CPIN? // zapytanie o stan numeru PIN Jeżeli odpowiedź modemu: +CPIN: READY // numer PIN wpisany AT+CMGF? // sprawdzenie trybu wysyłania SMS Jeżeli odpowedź modemu: +CMGF: 0 // brak wyboru trybu tekstowego AT+CMGF=1 // wpisanie trybu tekstowego wys. SMS AT+CMGF? // sprawdzenie trybu wysyłania SMS Jeżeli odpowedź modemu: +CMGF: 1 // tryb tekstowy wybrany AT+CLCK= SC,2 // sprawdzenie trybu kontroli PIN Jeżeli odpowedź modemu: +CLCK: 1 // kontrola PIN włączona AT+CLCK= SC,0, PIN // wyłączenie kontroli numeru PIN. // (PIN określa numer pin karty SIM) AT+CLCK= SC,2 // sprawdzenie trybu kontroli PIN Jeżeli odpowedź modemu: +CLCK: 0 // kontrola PIN wyłączona AT&P0 // wybranie domyślnej grupy ustawień AT&W0 // zapis do domyślnej grupy ustawień 14

15 W przypadku otrzymania komunikatu błędu ERROR, należy ponownie wpisać poprawną formę polecenia AT. Po wykonaniu powyższych czynności moduł SM8 jest przygotowany do pracy. z programem Lumel Ciepło, jako urządzenie wysyłające komunikaty SMS Rys 8. Sposób konfiguracji Lumel Ciepło moduł SMS Alarm. 15

16 5. DANE TECHNICZNE Interfejs szeregowy RS-232: - format danych 8N1, 8N2, 8E1, 8O1, 7E1, 7O1 - prędkość transmisji 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, , 38400, 57600, bit/s Interfejs radiowy GSM: - pasmo 900/1800/1900 MHz - moc wyjściowa 2 W (900 MHz); 1 W (1800/1900 MHz) - prędkość transmisji GPRS bit/s - wyjście antenowe 50 W SMA Czas uzyskania gotowości pracy od chwili za³ączenia zasilania > 20s Moc pobierana przez modu³ 14,4 VA Znamionowe warunki użytkowania: - napięcie zasilania V d.c - prąd przy zasilaniu 12 V d.c.: - szczytowy podczas transmisji 1,2 A - średni podczas transmisji 110 ma - podczas spoczynku 8 ma - temperatura otoczenia C - wilgotnośeć względna powietrza < 95% niedopuszczalna kondensacja. pary wodnej - po³ożenie pracy dowolne Warunki magazynowania i transportu: - temperatura otoczenia C - wilgotność względna powietrza < 95% niedopuszczalna kondensacja. pary wodnej Zapewniony stopień ochrony: - od strony obudowy IP 30 - od strony wyprowadzeń IP 20 Wymiary 107 x 64 x 33 mm Masa 0,20 kg Obudowa do montażu na p³askiej powierzchni Spe³niane normy bezpieczeństwa PN-EN

17 6. KOD WYKONANIA SM8 Tablica 2 Moduł transmisji GSM/GPRS SM8- XX X Rodzaj wykonania: katalogowe...00 specjalne*... XX Próby odbiorcze: bez dodatkowych wymagań...0 z atestami Kontroli Jakości...1 wg uzgodnień z odbiorcą*... X * numerację wykonania ustali producent Przyk³ad kodowania: Kod SM8-001 oznacza wykonanie modu³u: katalogowe, z atestem kontroli jakości. 7. KONSERWACJA I SERWIS Modu³ SM8 nie wymaga okresowej konserwacji. W przypadku uszkodzenia modu³ należy przes³ać do naprawy do serwisu LUMEL S.A. 17

18 18

19 19

20 Lubuskie Zak³ady Aparatów Elektrycznych LUMEL S.A. ul. Sulechowska 1, Zielona Góra Dzia³ Sprzeda y Krajowej Informacja techniczna: tel , , , Przyjmowanie zamówieñ: tel , , , , fax