Przed zebraniami grup członkowskich str. 2 Polski trzmiel str. 4 BS Ziemi kaliskiej proponuje str. 6 Lokata SGB str. 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przed zebraniami grup członkowskich str. 2 Polski trzmiel str. 4 BS Ziemi kaliskiej proponuje str. 6 Lokata SGB str. 11"

Transkrypt

1 Spotkało mnie bardzo dużo dobrego. Przede wszystkim niezwykli ludzie, którzy pomogli mi w rozwijaniu talentu, wypełnianiu mojego planu na życie. Staram się oddawać to dobro. Tak też byłam wychowana mówi Marzena Ugorna, klientka BS Ziemi Kaliskiej i półfinalistka The Voice of Poland (na zdjęciu) więcej na str. 8 Przed zebraniami grup członkowskich str. 2 Polski trzmiel str. 4 BS Ziemi kaliskiej proponuje str. 6 Lokata SGB str. 11

2 STR. 2 Komentarz Za nami jeden z najtrudniejszych okresów dla gospodarki. Ubiegłoroczny wzrost PKB wyniósł zaledwie 1,6 proc. Jednak od czwartego kwartału 2013 odnotowano wyraźny wzrost sięgający 2,5 proc., co oznacza, że gospodarka przyspieszyła. W tym roku czeka nas trudne zadanie, aby efekty tego wzrostu w sposób jak najbardziej efektywny wykorzystać w regionie. W tym roku rozpocznie się wpływ środków unijnych z nowego rozdania. Mimo opóźnień w uchwalaniu unijnego budżetu, Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej jest przygotowany do ich dystrybucji zarówno dla sektora rolnego, jak i małych oraz średnich przedsiębiorstw oraz dla samorządów. Doświadczenie, jakim dysponują banki spółdzielcze, ma wielkie znaczenie dla przebiegu realizacji dofinansowań. Klienci Banku mogą liczyć na fachowe doradztwo i pomoc w zakresie jak najbardziej dogodnego wykorzystania szans, jakie te środki stwarzają. Mam również nadzieję, że wzrost PKB w sposób bardziej odczuwalny przełoży się na poprawę przychodów małych i średnich przedsiębiorstw, a także na liczbę inwestycji przez nie prowadzonych. Dziś to one dają ponad 70 proc. krajowej produkcji i są najbardziej liczącym się pracodawcą. Wzrost przełoży się także na opłacalność produkcji rolniczej i ilość inwestycji podejmowanych przez samorządy. Choć powszechnie wiadomo, że wzrost tempa rozwoju gospodarczego nie spowoduje automatycznego rozwiązania nabrzmiałych problemów (jak choćby wysokiego bezrobocia czy też finansowych potrzeb samorządów), to może on stanowić podstawę poprawy sytuacji także i w tym zakresie. Małe i średnie przedsiębiorstwa, obok sektora rolniczego, są liczącym się partnerem banków spółdzielczych. Ich udział w obrotach BS Ziemi Kaliskiej systematycznie wzrasta. Dzieje się to za sprawą bliskości i otwartości Banku na potrzeby lokalnej gospodarki. W ciągu minionych kilkunastu lat zmieniło się też rolnictwo na obszarze, na którym Bank prowadzi działalność finansową. Dawne indywidualne gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne okrzepły po zmianach związanych z transformacją, urosły w siłę i znacznie wzrosły ich potrzeby kredytowe na cele inwestycyjne i modernizacyjne. Zasada zrównoważonego rozwoju, zapisana w strategii Banku w okresie przemian gospodarczych, okazała się dobrym kierunkiem w budowaniu jego dzisiejszej pozycji. Potrzeby rynku zmieniły jego charakter. Dziś jest bankiem uniwersalnym, skoro jest w stanie zaspokoić większość potrzeb gospodarczych mieszkańców regionu i swoich wieloletnich partnerów samorządów. Aby tym potrzebom sprostać w sposób kompetentny i szeroki, Bank nadal pracował będzie nad poszerzaniem swojej oferty finansowej. GRZEGORZ PONIATOWSKI Prezes Zarządu ank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej należy w Spółdzielczej Grupie Bankowej do banków o wysokiej sumie bilansowej i dynamice rozwoju. Wśród 206 banków zrzeszenia pod względem wielkości sumy bilansowej na koniec 2013 roku znajdował się się na 22 miejscu. Zadowalającą pozycję osiąga też pod względem zgromadzonych kapitałów. Na zebraniach grup członkowskich (poprzedzających doroczne Zebranie Przedstawicieli) członkowie, czyli właściciele Banku, będą mogli zapoznać się z efektami jego funkcjonowania w minionym roku. Bank lokalny, jakim jest BS Ziemi Kaliskiej, mimo regionalnego obszaru, na którym prowadzi działalność, uzależniony jest także od warunków zewnętrznych, makroekonomicznych, a więc stanu gospodarki i wielkości stóp procentowych określanych przez NBP. Przy ocenie działalności instytucji finansowej najczęściej wymienianym miernikiem jest suma bilansowa, czyli wielkość aktywów Banku, która na koniec minionego roku osiągnęła tys. zł i była większa od osiągniętej na koniec 2012 roku o prawie 17 proc. W minionym pięcioleciu wzrosła o ponad 60 proc. Taki wzrost sumy bilansowej przewyższa średnią wzrostu tego miernika w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Został on osiągnięty pomimo wielu niesprzyjających czynników, w tym niekorzystnej sytuacji gospodarczej w przeważającej części minionego roku. Suma bilansowa w tys. zł W zakresie udzielonych kredytów Bank może miniony rok ocenić pozytywnie mimo odczuwalnych jeszcze skutków kryzysu. Wielkość obliga kredytowego na koniec 2013 roku osiągnęła wartość tys. zł i była większa od roku go poprzedzającego o 27 proc. W ogólnej sumie udzielonych kredytów należności od spółek i spółdzielni wynosiły tys. zł, od osób prywatnych ponad tys. zł, od przedsiębiorców indywidualnych tys. zł, od rolników tys. zł, od samorządów tys. zł. Wzrosty należności kredytowych odnotowano wśród spółek i spółdzielni oraz klientów indywidualnych. Na uwagę zasługuje wzrost sumy zobowiązań ze strony osób indywidualnych, gdyż oznacza, że Bank przedstawił klientom interesującą ofertę. Mimo bardzo ostrej konkurencji na rynku finansowym odnotował w tym przedziale wzrost w stosunku do roku Źródłem finansowania akcji kredytowej banku są depozyty inaczej mówiąc oszczędności powierzane Bankowi przez klientów instytucjonalnych, samorządy i klientów indywidualnych. Wartość depozytów osiągnęła na koniec 2013 roku wysokość tys. zł, odnotowując wzrost w stosunku do roku poprzedniego o prawie 14 proc. Przy bardzo konkurencyjnym rynku osiągnięcie takiego przyrostu de-

3 NR 1/2014 STR. 3 Przed zebraniami grup członkowskich Kredyty w tys. zł Ważną też informację stanowi fakt, iż Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej w minionym roku z wyprzedzeniem osiągnął zalecany przez Komisję Nadzoru Finansowego współczynnik wypłacalności w wysokości 12,10 proc. Fundusze własne w tys. zł pozytów może świadczyć o atrakcyjności lokat pomimo malejących stóp procentowych, ale także o akceptacji oferty Banku przez jego klientów. Depozyty w tys. zł Ocena wyników osiągniętych przez Bank musi też uwzględniać warunki, w jakich on działał w minionym roku. Początek 2013 roku nie zapowiadał rychłego końca stagnacji w gospodarce. Banki komercyjne informowały o spadku popytu na kredyty. Kilkukrotne obniżenie wysokości stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, powodujące zmniejszenie oprocentowania kredytów, obniżało jednocześnie dochód banków, a co więcej zmniejszało również możliwości pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania depozytów. Fundusze własne banku stanowią o bezpieczeństwie powierzonych środków i w efekcie o możliwościach zwiększania akcji kredytowej. W nowy rok Bank wszedł z kapitałami o wysokości tys. zł, tj. o 24 proc. większymi niż w końcu 2012 roku. Od roku 2009 wzrosły one w sumie o 87 proc. O aktywności Banku i akceptacji jego pozycji świadczy przyrost prowadzonych rachunków. Na koniec 2009 roku było ich , a rok 2013 zamknięto wielkością Przyrost od roku 2012 do 2013 wynosił 16 proc. Wszystkie placówki Banku oferują pełen zakres produktów rynku depozytowo-rozliczeniowego i kredytowego. Wydają karty bankomatowe, prowadzą działalność walutową, zapewniają nowoczesne kanały dostępu do rachunków, w tym dostęp do konta przez Internet. Dysponują również szeregiem innych usług, jakie znajdują się ofercie nowoczesnych banków. BS Ziemi Kaliskiej w zeszłym roku inwestował nowe technologie i wyposażenie, ale przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji kadr. Bank tradycyjnie wspierał dotacjami lokalne organizacje społeczne, kulturalne i kluby sportowe. Nowością było danie szansy młodzieży wykazania się przedsiębiorczością w grze internetowej. Rok 2014 stawia nowe wyzwania, które w znacznym stopniu wynikać będą z sytuacji makroekonomicznej. Bank będzie dążył w dalszym ciągu do utrzymania znaczącego udziału na lokalnym i regionalnym rynku usług finansowych oraz pracował nad zwiększeniem swojej obecności w gospodarczym krwiobiegu regionu. Wdrażane będą nowe technologie poprawiające jakość oferty i bezpieczeństwo operacji, a także położony zostanie nacisk na pozyskiwanie nowych klientów, zwłaszcza młodzieży. Opracowywane będą nowe standardy służące podnoszeniu atrakcyjności oferty produktów i usług, utrzymaniu odpowiedniego poziomu efektywności działania Banku i utrzymania zdobytej pozycji wśród instytucji finansowych na Ziemi Kaliskiej. Oprac. ANDRZEJ MALANOWSKI na podstawie danych otrzymanych z Banku

4 STR. 4 iększość roślin jest zapylana przez owady. W powszechnym mniemaniu tę pracę wykonują pszczoły, ale okazuje się, że nie tylko one. W tym procesie uczestniczą także inne owady, w tym trzmiele, które w tej dziedzinie są prawdziwymi mistrzami. Są od pszczół szybsze i mniej wymagające, jeśli chodzi o warunki bytowania. Entomolodzy twierdzą, że dzięki swoim rozmiarom łatwiej docierają do kwiatowych pręcików i słupków niż mniejsze owady. Również lepiej radzą sobie w szklarniach i tunelach niż pszczoły. Tę zdolność trzmieli postanowił wykorzystać Stanisław Matuszak i udostępnić uprawom szklarniowym systematyczne dostawy tych pożytecznych owadów, w szczególności do produkcji pomidorów. Wszystko zaczęło się w roku 2002, kiedy w ręce żony Stanisława Matuszaka, prowadzącego gospodarstwo w Tymieńcu Dworze w gminie Szczytniki, wpadła ulotka Polskiego Klubu Ekologicznego oraz Oddziału Pszczelarstwa Instytutu Sadownictwa w Puławach. Organizatorzy zapraszali w niej do udziału w nowatorskim projekcie pod nazwą Wdrożenie trzmieli do produkcji rolniczej przez rozwinięcie hodowli wybranych gatunków w warunkach kontrolowanych. Był to program, który miał doprowadzić do restytucji w kraju trzmiela ziemnego, którego populacja w minionym dwudziestoleciu spadła o 90 proc. Organizatorom chodziło o zdobycie adeptów, którzy podjęliby się tego zadania. W tym czasie syn państwa Matuszaków skończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu i po wizycie w Puławach uznał, że jest to dobry pomysł. Hodowla trzmieli pochłonęła go całkowicie i zajmuje się nią już od 12 lat. O tym, że jest to dziedzina bardzo trudna i wymagająca poświęcenia, niech świadczy fakt, że spośród 25 uczestników programu tylko on wraz z rodzicami wytrwale ją prowadzi. Pierwsze matki do hodowli rodzin polskiego trzmiela ziemnego jako zapylacza do produkcji szklarniowej Specjalistyczne Gospodarstwo Hodowlane Polski Trzmiel Stanisława Matuszaka otrzymało w 2003 roku z hodowli szefa projektu, prof. Mieczysława Bilińskiego. Przez trzy lata wszystkie wyhodowane rodziny rozdawane były okolicznym ogrodnikom, szkołom i miłośnikom przyrody, a każda uwaga dotycząca zachowania i pracy trzmieli skrzętnie była notowana, analizowana i konsultowana. Kolejne lata poświęciliśmy dopracowaniu technologii, powiększaniu i wyposażaniu pracowni, wprowadzaniu własnych linii hodowlanych i zdobywaniu klientów. Dotychczas większość trzmieli pochodziła z importu, m.in. z Europy Zachodniej, USA i Bliskiego Wschodu. Polska posiada własne i wysokowydajne rodzaje tych pożytecznych owadów, które należało wykorzystać mówi Stanisław Matuszak. Zgromadzona przez lata wiedza pozwoliła na oficjalne rozpoczęcie działalności pod nazwą Hodowla i Chów Trzmieli Gospodarstwo Rolno-Rybackie Stanisław Matuszak. To pierwsze i jak dotąd jedyne przedsiębiorstwo dostarczające trzmiele gospodarstwom ogrodniczym. Do- Polski Młoda rodzinka trzmieli ziemnych w pudełku handlowym. Po trzech tygodniach intensywnego karmienia rozrasta się do osobników i jest sprzedawana świadczenie i upór rodziny państwa Matuszaków procentuje. Syn, Marcin Matuszak, ma największą wiedzę o stosowanej technologii a rodzina go w tym zakresie mocno wspiera. Trzmiele jako pomocnicy ogrodników zyskują coraz większą po- Regały z pudełkami hodowlanymi, w których prowadzony jest początkowy wychów rodzinek

5 NR 1/2014 STR. 5 trzmiel Stanisław Matuszak pularność. Jedna rodzina trzmieli wykonuje pracę kilku osób w szklarni czy tunelu z kwitnącymi pomidorami czy papryką. Cała hodowla opiera się w pierwszym rzędzie na planowaniu, stworzeniu warunków cyklu rozrodu niezależnego od przyrody, skróceniu okresu hibernacji matek. 21 dni trwa cykl rozwojowy trzmiela ziemnego, od złożenia jaj do uzyskania dorosłego osobnika. O sukcesie zadecydowało stworzenie sztucznych warunków umożliwiających rozród i wzrost rodzin trzmieli w zamkniętym cyklu. Odpowiadają one jednak warunkom naturalnym. Zamówienia przyjmowane są z rocznym wyprzedzeniem. Gospodarstwo ma stałych odbiorców. Niestety, nie może, z racji swoich mocy przerobowych, realizować zamówień eksportowych. Niezależnie od warunków zewnętrznych, hodowla musi mieć zapewnioną odpowiednią temperaturę, wilgotność i pożywienie. Trzeba dodać, że rocznie trzeba rodzinom dać do zjedzenia kilka ton cukru i kilkaset kilogramów pyłku kwiatowego. Gdyby nie Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, który wspierał nas kredytami, nie osiągnęlibyśmy sukcesu mówi Stanisław Matuszak. Bank oraz Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Puławach były jedynymi instytucjami wspierającymi nas. Wszelkie starania o dofinansowanie naszej działalności u władz gminnych, wojewódzkich i w Ministerstwie Rolnictwa nie spotkały się z przychylnością. Nie uwzględniono argumentów, że oprócz działalności komercyjnej, hodowla ma znaczenie restytucyjne, zasilając mocno przetrzebione dziko żyjące rodziny trzmiele. Te owady nie są objęte zasadami programu Wspólnej Polityki Rolnej. Jedyną realną pomocą było zmniejszenie oprocentowania kredytu przez wprowadzenie chowu trzmieli jako działalności rolniczej przez oddział ARiMR na wniosek BS Ziemi Kaliskiej. Na czym polega wyjątkowość hodowli gospodarstwa w Tymieńcu Dworze w gminie Szczytniki? Stanisław Matuszak wyjaśnia: wyjątkowość naszej hodowli polega na tym, ze jako jedyni w Europie w rodzinnym gospodarstwie hodujemy trzmiele przystosowane do warunków klimatycznych naszej szerokości geograficznej. Są to polskie rodzime gatunki, wolne od chorób i pasożytów, walnie przyczyniające się do wzrostu populacji trzmieli dziko żyjących. Każde wprowadzenie trzmieli do uprawy wiąże się z ograniczeniem do niezbędnego minimum stosowania środków ochrony roślin. Technologia i znajomość chowu, doskonały materiał genetyczny oraz zdrowotność polskich trzmieli ziemnych sprawiły, że zgłaszają się do nas światowi liderzy w takiej hodowli. W maju 2011 roku Urząd Patentowy RP przyjął wniosek o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy Polski Trzmiel. Pana Stanisława dziwi fakt, że pomimo dokonań jego rodziny i ogromnego zainteresowania hodowlą trzmieli u młodych rolników z całej Polski, wciąż nie ma żadnego programu umożliwiającego rozwój tej przyszłościowej gałęzi rolnictwa. ANDRZEJ MALANOWSKI Państwo Matuszakowie prowadzą szkolenie młodych rolników w Tymieńcu w 2010 roku

6 STR. 6 BS Ziemi Kaliskiej proponuje Serwis SMS Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej wraz z wdrożeniem systemu informatycznego udostępnił swoim klientom nowe rozwiązania w zakresie usług bankowości elektronicznej. Jednym z nich jest zmiana funkcjonalności usługi Serwis SMS. Serwis SMS umożliwia dostęp do prowadzonych w Banku rachunków za pośrednictwem telefonu komórkowego. Usługa daje możliwość złożenia zapytania lub dyspozycji poprzez wysłanie wiadomości SMS z odpowiednim poleceniem (tzw. funkcje aktywne) lub powiadamiania o wystąpieniu określonego zdarzenia, np. zalogowaniu się poprzez www, o stanie dostępnych środków na rachunku (tzw. funkcje pasywne). Klient ma do wyboru 3 pakiety: aktywny, informacyjny, bezpieczeństwa i może skorzystać z jednego, dwóch lub wszystkich trzech pakietów równocześnie. Zakres poszczególnych pakietów przedstawia poniższa tabela. FUNKCJE PAKIET AKTYWNY PAKIET INFORMACYJNY PAKIET BEZPIECZEŃSTWA zapytanie o saldo na rachunku AKTYWNE zapytanie o 5 ostatnich operacji na rachunku zapytanie o informacje o zdefiniowanym odbiorcy zapytanie o kursy walut wykonanie przelewu POWIADOMIENIA powiadomienie o wysokości salda na rachunku PASYWNE (raz dziennie o godz. 18:00, od poniedziałku do piątku) powiadomienie o odrzuceniu przelewu powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do kanału www powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do teleserwisu potwierdzenie transakcji wykonanej kartą 3D-Secure Teraz zakupy w Internecie mogą być bezpieczne jak nigdy dotąd. Dzięki usłudze 3D-Secure klienci mogą bezpiecznie i wygodnie płacić w Internecie dowolną kartą wydaną do rachunku lub kartą kredytową. Wdrożona w 2013 roku przez Spółdzielczą Grupę Bankową usługa 3D-Secure jest rozwiązaniem mającym na celu identyfikację posiadacza karty dokonującego transakcji w Internecie i jest zgodna z programem Verified by Visa oraz MasterCard SecureCode.

7 NR 1/2014 STR. 7 3D-Secure umożliwia dokonywanie przez Internet płatności o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa. Każda transakcja potwierdzana jest dodatkowym hasłem, które klient nadaje przy rejestracji karty w usłudze. Rejestracja karty wykonywana jest jednokrotnie klient w trakcie dokonywania płatności w sklepie internetowym zostanie poproszony o rejestrację, która wymaga potwierdzenia swojej tożsamości poprzez podanie danych osobowych znanych przez bank i ustalenie hasła. Przy kolejnych zakupach przez Internet poza podaniem danych z karty, potwierdzenie płatności będzie polegać na podaniu ustalonego hasła przez posiadacza karty. Podczas rejestracji klient określa również komunikat osobisty tekst, który będzie wyświetlany przy każdej płatności kartą i stanowi dodatkowe potwierdzenie autentyczności strony. Uwaga: w przypadku kart Maestro, Visa Electron lub Visa Business Electron w procesie rejestracji wymagane jest podanie hasła tymczasowego przekazanego przez Bank. W celu uzyskania hasła zapraszamy klientów do placówek BS Ziemi Kaliskiej. MasterCard Debit PayPass Nowoczesna i funkcjonalna karta debetowa dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ROR. Oprócz standardowych funkcji wypłaty gotówki i realizacji transakcji bezgotówkowych, umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych PayPass. Posiadacze karty MasterCard Debit PayPass zyskują: szybką realizację płatności za drobne zakupy do kwoty 50 zł transakcje wykonywane są poprzez zbliżenie karty do terminalu, bez podawania kodu PIN lub składania podpisu, płacenie w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące karty (zarówno tradycyjne, jak i zbliżeniowe) w kraju i za granicą, swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo MasterCard w kraju i za granicą przez całą dobę, bezpłatną wypłatę gotówki z ponad 4 tysięcy bankomatów sieci SGB oraz BPS, płacenie za zakupy dokonywane przez Internet, zabezpieczone osobistym hasłem 3D-Secure, kontrolę nad finansami możliwość sprawdzenia dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej, możliwość skorzystania z dodatkowego pakietu ubezpieczeń, możliwość wydania karty osobom wskazanym przez posiadacza ROR, w tym osobom które, ukończyły 13 rok życia. Zamów kartę MasterCard Debit PayPass i odbierz wygodny upominek plecak lub teczkę. Promocja trwa do 31 marca 2014 r. Więcej szczegółów w placówkach BS Ziemi Kaliskiej i na

8 STR. 8 Najważniejsza jest pasja MARZENA UGORNA kobieta wielu talentów ani Marzena wychowała się w rodzinnym gospodarstwie w Kamieniu Kolonii w gminie Ceków. Talent muzyczny odziedziczyła po tacie i starszych siostrach, jednak sama muzyką na poważnie zajęła się stosunkowo późno w wieku 17 lat. Jest absolwentką Technikum Budowy Fortepianów w Kaliszu, Studium Wokalistyki Estradowej w Katowicach, uczyła się też we Wrocławskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. W 2006 roku wygrała jeden z odcinków Szansy na sukces. Rozgłos przyniósł jej udział w III edycji programu The Voice of Poland, w którym doszła do półfinału. Studiowała też dziennikarstwo. Dziś koncertuje z grupą muzyków, bierze udział w akcjach charytatywnych, nagrywa autorską płytę, a także przymierza się do prowadzenia ogrodnictwa szklarniowego. Mój tato pogrywał na akordeonie nie znając ani jednej nuty, czyli muzykalność musiał mieć w genach. Siostry od najmłodszych lat grały na pianinie. Jako najmłodsza dziewczynka w rodzinie też grałam, ale zawsze chciałam śpiewać, choć rodzice odpuścili moją edukację muzyczną, zajęci prowadzeniem gospodarstwa. Śpiewałam od zawsze, ale profesjonalne kształcenie zaczęłam stosunkowo późno dlatego musiałam bardzo intensywnie nadrabiać. W Kaliszu, Wrocławiu, a od kilku lat w Warszawie roz- wijam swój talent i cały czas się uczę opowiada pani Marzena. Dziennikarstwo, które studiowałam, miało być nieartystycznym zawodem w przypadku, gdyby mi się noga powinęła, ale swoją przyszłość wiążę ze sceną. Kontakt z muzykami, z ludźmi sztuki, ładuje moje baterie. Odnalazłam się w tej niszy i chcę w niej pozostać. Plany koncertowe ciągle się rozwijają, a marzeniem pani Marzeny jest koncert starych bluesów w nowoczesnych aranżacjach, we współpracy z Filhar- monią Kaliską jej autorski projekt. Przygotowania do niego już trwają. Bierze też udział w spotkaniach z młodzieżą, w akcjach charytatywnych. Spotkało mnie bardzo dużo dobrego. Przede wszystkim niezwykli ludzie, którzy pomogli mi w rozwijaniu talentu, wypełnianiu mojego planu na życie. Staram się oddawać to dobro. Tak też byłam wychowana. Nie umiem się zamykać. Wiem, że te spotkania z dziećmi pokazują, że można pójść za marzeniem i osiągnąć to, czego się pragnie. Ja tak marzę i udaje mi się, więc pokazuję im, że oni też mogą spełnić to, czego pragną. Trudno pogodzić częste koncerty, naukę w Warszawie i pracę w gospodarstwie w rodzinnych stronach, ale pani Marzenie się to udaje. Podkreśla, że jest to możliwe dzięki wsparciu rodziców. Jej tata zarządza trzema gospodarstwami i wspiera córkę zarówno w rozwoju artystycznym, jak i w planach prowadzenia własnej szklarni. Nowoczesna hodowla będzie w pełni skomputeryzowana i będzie nią można zarządzać z dowolnego miejsca na świecie. Technika idzie naprzód, a na miejscu zawsze będzie ktoś, kto będzie mógł zająć się bieżącymi sprawami. Na pewno damy sobie radę! z optymizmem stwierdza pani Marzena. Szklarnia wybudowana została dzięki linii kredytowej Młody Rolnik w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej W Banku jesteśmy od zawsze dziadek, tata, a teraz ja. Jego oferta jest dobrze dopasowana do naszych potrzeb, jest nam tam po prostu dobrze. Najważniejsze jest to, że pracują tam życzliwi ludzie, bardzo pomocni, a w dodatku zawsze uśmiechnięci. Tato też często podkreśla, że nie znosi spraw papierkowych, a w Banku niezbędne formalności są ograniczone do minimum, pracownicy zawsze nakierują, poradzą i podpowiedzą panuje tam bardzo miła atmosfera. Gospodarstwo pana Ugornego koncentruje się na hodowli drobiu, a pani Marzena zdecydowała się na dywersyfikację produkcji. Wybraliśmy ogórki, mówi się, że są najlepsze dla początkującego ogrodnika. Jednak to wszystko nie jest takie proste i muszę jeszcze wiele się nauczyć. Przyjeżdżam do rodziców i biorę czynny udział w rozwoju gospodarstwa, ale i rodzeństwo, i rodzice bardzo mi pomagają. Razem na pewno wszystko nam się uda. Mój najmłodszy brat jeszcze się uczy, jest wsparciem dla rodziców i pewnie on zostanie na gospodarstwie. Jest między nami duża różnica wieku, ale dogadujemy się coraz lepiej. Wysłuchała NATALIA M. MALANOWSKA

9 NR 1/2014 STR. 9 Rozmowa z rodzicami pani Marzeny, Wiesławą i Kazimierzem Ugornymi Znajdujemy się w miejscowości Kamień Kolonia w gminie Ceków. Państwa gospodarstwo jest nastawione na produkcję zwierzęcą i roślinną? Przechodzimy trochę na produkcję roślinną, jednak głównym profilem naszej działalności jest hodowla gęsi i kaczek. To dość charakterystyczne dla Wielkopolski, bo w innych regionach kraju niewiele jest takich gospodarstw. Zajmujemy się tym od 1990 roku. Rozwinęliśmy gospodarstwo tak, że mamy wsady po około 10 tysięcy sztuk. Czy jest pan w stanie określić, ile sztuk drobiu rocznie opuszcza pana gospodarstwo? W ubiegłym roku było to 75 tys. gęsi i 100 tys. kaczek. W tym roku 55 tys., a kolejne planowane są dopiero od marca wtedy kupuje się wsady gęsi. Średnio w ciągu roku z gospodarstwa wyjeżdża około 100 tys. kaczek i 50 tys. gęsi. Wszystkie idą na eksport do Niemiec. Ile trwa cykl hodowlany? 16 tygodni u gęsi, 6-7 tygodni u kaczki. Gęś osiąga wtedy 6-7 kilogramów. Kupujemy gęsi jednodniowe. Występują też choroby, co gorsza ciągle wchodzą nowe i coraz trudniej je opanować. Hodowla jest również pod opieką weterynaryjną. Dorosłe gęsi odbiera od nas już ubojnia. Trzeba wszystkiego spróbować Czy eksport ma szansę na dalszy rozwój? W końcu na rynku konkurencją są Węgrzy i Słowacy. Na pewno. Tamten rok był bardzo dobry, ten już nieco gorszy, nadciągający podobnie. Zmniejszymy zapewne hodowlę gęsi. Kaczka jest bardziej popularna, również w Polsce, chociaż widać, że próbuje się promować gęsinę ze względu na jej walory zdrowotne. Gęś to jeden z ptaków najcięższych do hodowli. Pierwsze 2-4 tygodnie to niemal jak z dziećmi: muszą mieć odpowiednie warunki, ponad 30 stopni w kurniku, wentylację. Kiedyś było nieco inaczej, ale teraz ptaki zdają się być bardziej wrażliwe. Mimo to osiągamy coraz większe sukcesy. Czy produkcją i opłacalnością hodowli drobiu rządzi koniunktura? Tak, tego nie da się zaplanować. Tyle dobrego, że mamy umowy z odbiorcami, więc nie ścigam ich z fakturami. Pana gospodarstwo jest zdywersyfikowane. Oprócz hodowli drobiu macie państwo także szklarnię? Tak, właśnie budujemy szklarnię o powierzchni 1,1 ha. Nie boimy się rozwoju, w życiu trzeba wszystkiego spróbować. To olbrzymie przedsięwzięcie. Czy pomaga panu w nim Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej? Córka, jako młody rolnik, wystąpiła o kredyt preferencyjny i uzyskała pomoc. Współpracujemy z Oddziałem Banku w Opatówku mamy jedno gospodarstwo w Borowie, jedno w Szulcu i trzecie tutaj. Z Opatówkiem współpracujemy już wiele lat i mimo że bliżej są inne oddziały, to współpracujemy z ludźmi, których dobrze znamy i oni znają nas. Czy dawno przejął pan gospodarstwo? Jakim areałem pan teraz zarządza? Pierwsze gospodarstwo prowadziłem od 1994 roku, drugie od 2007, a trzecie od Obecnie mamy 55 ha. W tym regionie występuje tak zwany głód ziemi. Trudno jest dokupić ziemię? Oferty są, ale po jednym hektarze, co nie ma sensu, wtedy stanowczo rosną koszty. Czy dlatego zdecydował się pan na hodowlę drobiu? Myślę, że to jeden z głównych powodów, aczkolwiek mamy w tej dziedzinie największe doświadczenie i najdłuższą praktykę. Założyliśmy hodowlę z ojcem parę dobrych lat temu. Teraz ja przekazuję tę wiedzę swoim dzieciom. Można powiedzieć, że to w naszej rodzinie już kolejne pokolenie, które zajmuje się hodowlą gęsi. Córka przejawia zainteresowania artystyczne. Czy nie przeszkadza jej to w inwestowaniu? Nie, uważam, że nie. Wspieramy ją w jej rozwoju, zarówno artystycznym, jak i w podtrzymywaniu rodzinnej tradycji. Dziękuję za rozmowę ANDRZEJ MALANOWSKI

10 STR. 10 Gra dla młodych zakończona ukcesem zakończyła się pierwsza edycja internetowej gry ekonomicznej: Fair Play Bank Geneza. BS Ziemi Kaliskiej swoim młodym klientom stworzył nowe możliwości nauki i jednocześnie rozwijania przedsiębiorczości. Młodzież szkolna miała też możliwość poznać zasady współpracy w ramach spółdzielni. na Ziemi Kaliskiej o raz ósmy, w ramach 22 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod dyrekcją Jurka Owsiaka wolontariusze ze szkół w Kaliszu i powiatu kaliskiego zbierali datki na rzecz Fundacji WOŚP w ramach Kaliskich Imprez Zamkniętych. Od 7. do 10. stycznia b.r. 144 wolontariuszy z 48 szkół uczestniczyło w zbiórce na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. W tym roku do kwesty włączyli się słuchacze Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej. Jak co roku zebrane datki trafiły głównie do placówek Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej. Impreza finałowa kaliskich zbiórek odbyła się tym razem w Brzezinach. Były popisy artystyczne, pokaz zasad udzielania pierwszej pomocy, koncert gwiazdy. Na telebimie odtworzono przesłanie Jurka Owsiaka do wolontariuszy Kaliskich Imprez Zamkniętych. Zaprezentowano także uczestników Wiel- koorkiestrowej Sztafety Cyklistów w pokazie jazdy na trenażerze kolarskim. Kolarzówki dosiadł także gość honorowy imprezy prezes Grzegorz Poniatowski i wicestarosta kaliski Andrzej Dolny (na dolnym zdjęciu). Kulminacyjnym momentem było otwarcie skarbonek przez wolontariuszy ze szkół w Aleksandrii i Brzezin i komisyjne liczenie datków. W przeddzień startu XIV Wielkoorkiestrowej Sztafety Cyklistów, w sobotę, dokonano podliczenia wpłaconych do banków kwot, a kaliskie Studio Malik wykonało symboliczny czek do zaprezentowania w Studiu TVP podczas XXII Finału WOŚP. BRONISŁAW KRAKUS Przypominamy, że celem było osiągnięcie jak najlepszego wyniku finansowego banku spółdzielczego w grze: megabanku, zarządzanego przez 2-5 osób. Gracze codziennie poszerzali swoją wiedzę o produktach bankowych, finansach i spółdzielczości oraz podejmowali decyzje, które znajdowały finał w kolejnych dniach rozgrywki. Gra przyciągnęła niemal młodych osób z 76 banków spółdzielczych zrzeszonych w SGB! Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej reprezentowało 320 osób. Nasi przedstawiciele spisali się wyśmienicie. Chociaż główne nagrody (w sumie 50 tys. zł) powędrowały w Polskę, to miejsca: 19, 35, 44 i aż 6 megabanków w grupie 100 najlepszych z grona uczestniczących w grze jest ponadprzeciętnym osiągnięciem. Świadczy to, że nasza młodzież ma w sobie solidny potencjał organizacyjny. W zakończonej edycji młodzi klienci BS Ziemi Kaliskiej rozdzielili między siebie 30 nagród rzeczowych, w tym m.in.: Nokię Lu- mia (Dominik Trocha Koźminek), słuchawki bezprzewodowe (Aleksandra Chojnacka Cienia Druga) oraz odtwarzacz MP3 (Kacper Zieliński Opatówek). Ponadto Zarząd Banku postanowił dodatkowo uhonorować członków najlepszych megabanków. Ich spotkanie z Zarządem BS Ziemi Kaliskiej odbyło się 14 lutego 2014 r. w Centrali Banku w Koźminku. Prezes Grzegorz Poniatowski przybliżył historię Banku oraz przedstawił jego aktualne osiągnięcia. Młodzi bankowcy, chętnie dzielili się swoimi wrażeniami i opiniami z czasu prowadzenia gry i mieli też możliwość przyjrzenia się realnej pracy w Banku. Młodzież została podjęta poczęstunkiem, a konta przedstawicieli najlepszych mega banków zostały zasilone dodatkowo kwotą 100 zł. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w grze uspokajamy: kolejna edycja ruszy jeszcze w tym roku! BARTŁOMIEJ MIKOŁAJCZYK BS Ziemi Kaliskiej

11 NR 1/2014 STR. 11 LOKATA SGB, czyli zysk w parze z nagrodami Składaj dla zysku brzmiało hasło prowadzonej wiosną 2013 promocji Lokata SGB, w której jedną z nagród gwarantowanych dla klientów BS Ziemi Kaliskiej był samochód osobowy Skoda Citigo. Przypomnijmy, że to już 3 samochód ufundowany przez nasz Bank w ramach promocji Lokata SGB. Sprzedaż lokaty prowadzona była od 22 kwietnia do 28 czerwca 2013 roku, Finał Loterii miał miejsce 21 stycznia 2014 roku w siedzibie organizatora, SGB-Banku S.A. Konieczne było również przeprowadzenie losowania uzupełniającego, które odbyło się 30 stycznia 2014 roku. Nie dotyczyło ono jednak klientów naszego Banku. W loterii rozlosowane zostały m.in. samochody: Honda CRV i Honda Civic, motorower Romet, aparat fotograficzny Nikon D3200, rower Kross (nagrody I stopnia). Nagrody II stopnia w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej wylosowali: Marcin Czarnojańczyk (Oddział Żelazków), który wylosował samochód osobowy Skoda Citigo, Ewa Bojakowska (Oddział Brzeziny) oraz Karol Pietrzak (Oddział Koźminek) wylosowali rowery Kross Trans Siberian. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Klienci naszego Banku mogą skorzystać z bieżącej promocji Lokata SGB. Od 29 stycznia prowadzona jest kolejna jej edycja. Aby wziąć w udział w Loterii wystarczy założyć lokatę na 3 lub 6 miesięcy na minimalną kwotę 500 zł. Warto jednak pamiętać, że każde wniesione 500 zł to 1 los w Loterii w przypadku lokat 3-miesięcznych i 2 losy w przypadku lokat 6-miesięcznych. Czyli im większa kwota oraz im dłuższy czas oszczędzania, tym większa szansa na wylosowanie cennych nagród. Nagrody I stopnia to m.in. samochód Toyota Auris Touring Sports, laptop Dell Inspiron, ipad mini 3 16 GB. Nagrodami gwarantowanymi dla klientów BS Ziemi Kaliskiej są: ipad mini 3 16 GB (4 nagrody) oraz komplet śniadaniowy Ceramika Bolesławiec (2 nagrody). Sprzedaż Lokaty prowadzona będzie do 11 kwietnia. Zachęcamy do skorzystania z promocji, która zawsze przynosi konkretne zyski z oprocentowania i umożliwia udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Lokata SGB Zysk w parze z nagrodami Skoda Citigo odjechała z Żelazkowa Marketing BS Ziemi Kaliskiej Marcin Czarnojańczyk, mieszkaniec Przedzenia (gmina Ceków Kolonia), został właścicielem samochodu wylosowanego w loterii promocyjnej BS Ziemi Kaliskiej. Skoda Citigo stanowiła nagrodę gwarantowaną w zeszłorocznej edycji Lokaty SGB (wiosna 2013) organizowanej przez Spółdzielczą Grupę Bankową. Uroczyste przekazanie nagrody odbyło się 5 marca w Żelazkowie, przed siedzibą tutejszego Oddziału BS Ziemi Kaliskiej, którego klientem jest pan Marcin. Kluczyki do swojego nowego samochodu nagrodzony otrzymał z rąk Grzegorza Poniatowskiego, prezesa Zarządu Banku, któremu asystowała Grażyna Mikołajewska, dyrektor Oddziału Żelazków (na zdjęciu). Skorzystałem z oferty Banku, nie tylko ze względu na atrakcyjne warunki Lokaty SGB. Pomyślałem sobie, że może to właśnie jest ta jedyna szansa, żebym wygrał samochód. I teraz moje marzenie stało się faktem powiedział Marcin Czarnojańczyk. Marketing BS Ziemi Kaliskiej

12 STR. 12 Bankomaty asze pieniądze są ekwiwalentem za wykonaną pracę, środkiem, który ma zabezpieczyć nasz dalszy byt, bezpieczne funkcjonowanie gospodarstwa czy firmy. BS Ziemi Kaliskiej, w trosce o swoich klientów, zabezpiecza możliwość całodobowego dostępu do gotówki, instalując bankomaty przy swoich placówkach lub w często odwiedzanych miejscach. Zwiększa to komfort obsługi, gdyż nie ma potrzeby korzystania z wypłat w okienku kasowym. Posiadanie kart płatniczych wydanych przez placówki Banku również ułatwia zakupy przy płatnościach bezgotówkowych. Bankomaty BS Ziemi Kaliskiej umiejscowione są w następujących lokalizacjach: Miejscowość Kalisz Kalisz Adres Pl. Św. Józefa 5 ul. Podmiejska 24b Kalisz Koźminek Brzeziny Lisków ul. Częstochowska 211 Pl. Wolności 6 ul lecia 8 ul. Ks. Blizińskiego 42 Opatówek Szczytniki Żelazków Godziesze Wielkie ul. Poniatowskiego 1 Szczytniki 29 Żelazków 9 ul. Kaliska 2A Klienci mogą także korzystać z ponad 4 tys. bankomatów bezprowizyjnych SGB, BPS i Krakowskiego BS. MARKETING BS ZIEMI KALISKIEJ KRZYŻÓWKA POZIOMO 1-A łódź o dwóch kadłubach; 3-A pierwsza postać mityczna z kompleksem; 3-F masa pudełka; 5-D cały księżyc; 6-A indianski namiot; 6-I część spłaty; 7-D pędzi na sygnale; 8-J genetyczny kod; 9-A rzadkie imię męskie; 10-C kraina geograficzna Argentyny i Chile; 12-A danie z nerek; 13-I jeden ze zmysłów; 14-D rzeka albo strumień; 15-A najlepszy na muchy; 15-H otwierane do rozliczeń; 16-C na dyrektora; 17-A grzeczna fryzura; 17-G inaczej katarakta; 18-C w parze z katodą; 20-A biurowy lub do tapet; 20-G ironia w literaturze; 22-B ośmionogi w sieci; 22-I ich dwoje PIONOWO A-1 przychodzi po kredyt; A-15 robi loki; C-1 samiec owcy; C-9 na niej łańcuch zimą; C-15 - składzik; D-5 podobno głuchy; E-9 hodowla koni; E-18 KUPON w parze z nią; F-1 beczułka; G-9 dla diabła; G-16 na przykład na sukces ; I-1 wodospad na granicy USA i Kanady; I-10 gorsza niż łatwowierność; J-17 ponoć łagodzi obyczaje; K-5 pasożyt w paski; K-12 zepsute wino; L-18- ogólnie o gazetach HASŁO (A-8, D-1, I-10, H-15, E-18, B-9, L-15, I-16, I-17) (G-16, D-5, A-18, F-5, A-4, G-17, I-2, B-15, A-15, A-12, J-19, B-1) (E-12, B17, A-8, G-12, J-20, E-1) (L-19, E-18, G-17, I-13, A-9, E-22, J-19, H-1, E-19, I-12, K-14, E-1) (J-8, B-20, C-16) (K-13, I-2, E-5, A-8, B-6, F-12) Rozwiązania prosimy składać na załączonych kuponach w placówkach Banku do 20 maja 2014 r. Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki z nr 3 (15) naszego czasopisma upominki od Banku otrzymują: Stanisław Brodziak Cienia Trzecia, Elżbieta Winnicka Szczytniki i Ewa Nogaj Pruszków. Hasło Imię i nazwisko... Adres... nr telefonu... Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb marketingowych Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn r. Dz. U. Nr 133, poz. 883) podpis... Wydawca i redakcja: Biomal, ul. Kołowa 4/ Warszawa, tel , i Opracowanie graficzne: Jacek Niespodziany, Druk: Drukarnia Internetowa eulotki.com

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Jedynka wczoraj i dziś. Dr Michał Buszko o ryzyku w inwestowaniu Szanowny Czytelniku, oddajemy do Twoich rąk kolejny numer magazynu Twój Bank. Pozytywne recenzje, jakimi podzielili się z nami czytelnicy poprzedniego numeru, sprawiły nam bardzo dużo radości. Za wszystkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie na polski rynek akcji i obligacji Drogi Czytelniku, mamy nadzieję, że Twój Bank i tym razem sprawi Tobie dużo radości. Kolejne nagrody w loterii lokat wręczone, kolejne promocje już w ofercie tym razem sporo piszemy o produktach kredytowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Czy po gorączce zakupów zawsze przychodzi ból głowy? Połączyła nas idea spółdzielczości Drogi Czytelniku, gdy oddawaliśmy do Twoich rąk poprzedni numer Magazynu, zapowiadaliśmy uruchamianie całodobowych stref samoobsługowych dla naszych klientów w kolejnych placówkach. Z przyjemnością chcemy

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Dzień

Międzynarodowy Dzień Międzynarodowy Dzień Święto to zostało proklamowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy jako doroczny festiwal mający za cel ukazanie solidarności spółdzielców i ich skuteczności działania. Każdego

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza

Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM RYNKU. Odpowiadamy na potrzeby. Podróżujący trasą krajową nr 12 z Kalisza Jesteśmy bankiem BEZPIECZNYM Z awirowania na rynkach finansowych w Stanach Zjednoczonych i w krajach Zachodniej Europy, mimo wszelkich obaw, nie dotyczą banków spółdzielczych. Grupa 580 polskich banków

Bardziej szczegółowo

Nie bez znaczenia jest jednak posiadanie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego przez klienta Banku, ewentualnego

Nie bez znaczenia jest jednak posiadanie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego przez klienta Banku, ewentualnego Komentarz GRZEGORZ PONIATOWSKI, Prezes Zarządu d tysięcy lat pieniądz stanowi środek określania wartości dóbr materialnych i kulturalnych. Stanowi też ekwiwalent w transakcjach wymiennych, czyli kupna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu Drodzy Czytelnicy, Z przyjemnością oddajemy do Waszych rąk kolejny numer Magazynu Twój Bank. Ostatnie miesiące to okres intensywnej pracy, podejmowanej w trudnych warunkach, jakie stwarza nam gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Dr Michał Buszko o bezpieczeństwie oszczędzania Drogi Czytelniku, Oddajemy w Twoje ręce pierwszy numer naszego firmowego czasopisma Twój Bank. Jako lokalna firma staramy się być jak najbliżej spraw regionu. Chcemy przybliżać nasz bank Klientom i miejscowej

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

ISSN 1506 0977 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH. www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302 ISSN 1506 0977 MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 3/67 jesień 2010 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI JAK NA NICH ZAROBIĆ? LEPSZA EMERYTURA Z OFE RACHUNKI DLA MŁODYCH www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu.

WSPÓLNycH SIŁ. Nie boję się działać w Grupie. Rozmowa ze Zbigniewem Baryłą, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu. Zajęcie Osiemnastu rachunków uszczęśliwionych Rok Sukces na giełdzie! z bankiem. Pierwsza rocznica bankowych marzycieli w czy ramach komornik akcji debiutu Pieniądze Centrum jak kompost Finansowego rozmowa

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977. Płatności mobilne. Żyj wygodnie!

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977. Płatności mobilne. Żyj wygodnie! MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977 Płatności mobilne Żyj wygodnie! Wewnątrz numeru ekonomiczny poradnik dla dzieci OBNIŻAMY OPROCENTOWANIE MINI RATKI Z UBEZPIECZENIEM!

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała

INFORMATOR Spółdzielczej Grupy Bankowej nr 6/149/2009. Janusz Pawlak członek Rady Zrzeszenia prezes BS Biała Wesołych Świąt Od Redakcji... Jakość w sektorze usług finansowych W numerze Aktualności... 1-4 Z wizytą u... Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu... 5-9 Informacje... 10-11 Oferta... 12-15 Czym jest jakość

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient

Spis treści. Twój Bank Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu. Oszczędzanie na emeryturę. Najlepszy sposób na reklamę to zadowolony Klient Drogi Czytelniku, w poprzednim numerze prezentowaliśmy nową odsłonę Oddziału w Złejwsi Wielkiej przebudowanego w funkcjonalną i piękną placówkę. Dziś z przyjemnością chcemy zaprosić Cię w podróż do Łubianki.

Bardziej szczegółowo

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 6 (51) /2012 Zostań Lubuskim Liderem Biznesu zgłoszenia do 16 lipca Finał konkursu 24 września w Filharmonii Gorzowskiej czerwiec 2012 1 2 czerwiec 2012

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa Master Card

Karta kredytowa Master Card Rekord! Dynamika wzrostu wyniosła ponad 280% str. 1 Bank odpowiedzialny społecznie, Z cyklu z wizytą u BS w Tczewie str. 5-7 Europejski Certyfikat Bankowca str 27 INFORMATOR SGB Poznań, marzec-kwiecień

Bardziej szczegółowo

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania

Zarządzali bankiem na warsztatach. Magazyn Grupy BPS. str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii działania Strategia wyznaczona na cztery lata str. 9 Zarządzali bankiem na warsztatach str. 33 Sukces z bankiem spółdzielczym Nasz rodzinny browar str. 38 Magazyn Grupy BPS str. 12 Sukces zasługa konsekwentnej strategii

Bardziej szczegółowo

Nowa placówka w Rawie Mazowieckiej

Nowa placówka w Rawie Mazowieckiej CZASOPISMO KLIENTÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁEJ RAWSKIEJ ISNN 1896-706X GAZETA BEZPŁATNA Nr 11 marzec 2009 r. Komentarz Początek nowego roku to czas oceny tego, co przyniósł 2008 r. Nie inaczej jest

Bardziej szczegółowo

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4

Bardziej szczegółowo

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach

Bank w jednym palcu. magazyn. Rozmowa. nowych technologiach. Rozmowa. Stanisławem. Matejkiewiczem, Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach Sukces z bankiem narty, miniatury i inne atrakcje Ocena wyników Banków Spółdzielczych Grupy BPS Odrębność decyzji, ale wspólny wizerunek rozmowa z Tomaszem Mironczukiem, Prezesem Banku BPS S.A. magazyn

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa MAGAZYN KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO NUMER 1 (78) 2013 ISSN 1506 0977 Małe i średnie przedsiębiorstwa Szybką ścieżką do rozwoju OFERTA NA MIARĘ WIĘCEJ NIŻ BANK Niezależnie od tego, czy firma powstała z

Bardziej szczegółowo

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS

Jaki wiek?! Liczy się człowiek! O doświadczeniach w pracy opowiada m.in. Katarzyna Książek, najmłodsza Pani Prezes Banku Spółdzielczego w Grupie BPS str. 10 Nowa reklama Banków Spółdzielczych w radiu i TV str. 16 Kredyty na domy energooszczędne już dostępne str. 12 Magazyn Grupy BPS IT 25-27 wrzesnia Grupy BPS str. 4 Jaki wiek?! Liczy się człowiek!

Bardziej szczegółowo

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE >

Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013. Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 11/ lato 2013 Cezary Stypułkowski mbank: nadchodzi rebranding Grupy BRE > od początku 4 Podsumowanie kwartału ludzie 6 Moim zdaniem Ernest Pytlarczyk Zmiana

Bardziej szczegółowo

Liczysz się dla nas. Audyt wewnętrzny. Możliwe rozwiązania w Banku Spółdzielczym s. 9. Polski Kongres Rolnictwa 2014. Jaką kartę zabrać na wakacje?

Liczysz się dla nas. Audyt wewnętrzny. Możliwe rozwiązania w Banku Spółdzielczym s. 9. Polski Kongres Rolnictwa 2014. Jaką kartę zabrać na wakacje? Audyt wewnętrzny. Możliwe rozwiązania w Banku Spółdzielczym s. 9 Jaką kartę zabrać na wakacje? s. 12 Polski Kongres Rolnictwa 2014 s. 18 NR 1/3/2014 Liczysz się dla nas www.sgb.pl Kredyt udziela się na

Bardziej szczegółowo

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r.

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia 100 lat Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce mistrzostwo kraju, Puchar Polski i V miejsce w Europie Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. przed

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE:

FINANSOWY ADAM ZAJĄC PREZES FIRMY AZE ZAJĄC, KOŚCIÓŁEK. BANK KARTA MASTERCARD PAYPASS - PŁAĆ ZBLIŻENIOWO! str. 3 W NUMERZE: nr 2 KURIER Nr 2(10) - 2014 ISSN 2080-6532 FINANSOWY W NUMERZE: ZUS, OFE I IKE trzy skróty, których znaczenie powinien znać każdy przyszły emeryt STUDENT W BANKU - CZAS NA PAKIET STUDENT ADAM ZAJĄC PREZES

Bardziej szczegółowo

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa

dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 10 / wiosna 2013 Tomasz Lewicki Kto nie idzie do przodu, ten się cofa dr Irena Eris Najcenniejsza jest marka Czas Voyagera od początku 04 Podsumowanie kwartału

Bardziej szczegółowo

KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ. MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010

KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ. MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010 ISSN 1506 0977 MAGAZYN KLIENTÓW PKO Banku Polskiego nr 2/66 lato 2010 KARTY NA WAKACJE KREDYT HIPOTECZNY KROK PO KROKU LOKATA Z FUNDUSZEM LEASING SZYTY NA MIARĘ www.pkobp.pl infolinia: 0801 302 302 nagrody

Bardziej szczegółowo

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. BEZPIECZNE FINANSE SENIORA Andrzej Baranowski Publikacja została wydana w ramach projektu Nowoczesne finanse przyjazne seniorom dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego. Andrzej Baranowski

Bardziej szczegółowo

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe

Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie. Magazyn Grupy BPS. str. 7 Z MŚP na dobre i na złe Przed nami wiele pracy rozmowa z Prezes KZBS str. 22 Wspólna wizytówka Grupy BPS i Banku BPS w Internecie str. 28 Konkursy w programie TalentowiSKO wystartowały str. 26 Magazyn Grupy BPS str. 7 Z MŚP na

Bardziej szczegółowo