MEMORANDUM INFORMACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEMORANDUM INFORMACYJNE"

Transkrypt

1 MEMORANDUM INFORMACYJNE dla Podmiotów zainteresowanych udziałem w planowanym przedsięwzięciu: BUDOWA NOWEGO STADIONU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO Marzec 2010 r.

2 1 Ogólne założenia Przedsięwzięcia Niniejsze memorandum informacyjne ma na celu przybliżenie planowanej inwestycji pod nazwą: Budowa Nowego Stadionu Miejskiego w Szczecinie podmiotom, które mogą wykazać zainteresowanie współudziałem w realizacji Przedsięwzięcia. Miasto Szczecin, mając na uwadze: istniejące duże zainteresowanie piłką nożną w Szczecinie, duże tradycje i zasługi klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin, rozwój infrastruktury stadionowej w Polsce, chęć utrzymania Szczecina na piłkarskiej mapie Polski, chęć przyspieszenia aktywizacji i rozwoju dzielnicy Prawobrzeże, planuje przeprowadzenie inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji nowego stadionu piłkarskiego o pojemności co najmniej widzów kategorii 3. bądź Elite oraz ośrodka treningowego w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska sportowego w Dąbiu. Jednocześnie, mając na względzie: konieczność prowadzenia zrównoważonego rozwoju Miasta, szeroko zakrojony program inwestycyjny zaplanowany na najbliższe lata, ograniczenia wynikające z Ustawy o finansach publicznych, władze Miasta Szczecin pragną zaprosić wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy przy realizacji Przedsięwzięcia Budowy Nowego Stadionu Miejskiego w Szczecinie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie letniej umowy. Miasto Szczecin poszukuje partnera prywatnego, który zaprojektuje, wybuduje, sfinansuje budowę oraz będzie utrzymywać w sprawności technicznej Stadion, udostępniając go Miastu lub wskazanym przez Miasto podmiotom. W zamian, Miasto Szczecin zobowiązuje się do udostępnienia terenu pod realizację inwestycji oraz ponoszenia corocznych opłat na rzecz partnera prywatnego, pod warunkiem utrzymania przez partnera prywatnego wysokiego standardu obiektu i udostępnienia go w ustalonych terminach Miastu lub wskazanym przez Miasto podmiotom. Intencją Miasta jest jak najpełniejsza realizacja celów związanych z budową Stadionu, a więc uzyskania nowoczesnego, możliwie dużego obiektu piłkarskiego spełniającego wysokie standardy jakości, przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków budżetowych związanych z realizacją inwestycji do poziomu niezagrażającego polityce finansowej Miasta i nie powodującego konieczności zaniechania innych inwestycji w Szczecinie. W celu zapewnienia atrakcyjności Przedsięwzięcia dla Podmiotów zainteresowanych współpracą przy jego realizacji, partnerowi prywatnemu pozostawiona zostanie swoboda decydowania o ewentualnych dodatkowych funkcjach komercyjnych, które miałyby się znaleźć w bryle lub obok bryły Stadionu, pod warunkiem że nie będą kolidowały 2

3 z podstawową funkcją Stadionu oraz będą zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego. W dalszej części dokumentu bliżej przedstawiono koncepcję realizacji Przedsięwzięcia, potencjał jego lokalizacji oraz sugerowaną strukturę prawno-organizacyjną realizacji Przedsięwzięcia. Ze względu na dużą rolę klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin jako głównego użytkownika obiektu i magnesu przyciągającego klientów potencjalnych dodatkowych funkcji Stadionu, w skrócie przedstawiono historię klubu oraz jego potencjał kibicowsko-marketingowy. Sylwetka Miasta Szczecin jako głównego płatnika na rzecz partnera prywatnego i gwaranta opłacalności Przedsięwzięcia dla partnera prywatnego została zaprezentowana w ujęciu wiarygodności finansowej. Memorandum zostało opracowane przez Investment Support Agata Kozłowska działające na zlecenie Miasta Szczecin. 3

4 2 Przedmiot i lokalizacja Przedsięwzięcia Przedmiotem Projektu jest zaprojektowanie, budowa i eksploatacja stadionu piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonego w Szczecinie-Dąbiu przy ulicy wewnętrznej, równoległej do ul. Hangarowej oraz do trasy szybkiego ruchu S3, docelowo - autostrady A3. Projekt ma być realizowany na terenie oznaczonym symbolami DD.1040, DD.1041 i DD.1042 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny treningowe klubu, oraz dodatkowe miejsca parkingowe zostały zlokalizowane na fragmencie byłych ogródków działkowych pomiędzy ul. Przestrzenna i ul. Lotniczą, na terenie objętym projektem planu o symbolach DD.1051 i DD.1052 (por. Rysunek 1). Teren pod realizację inwestycji jest własnością Miasta Szczecin i ma powierzchnię m 2. Głównym atutem wybranej lokalizacji jest jej położenie przy głównej arterii komunikacyjnej trasie szybkiego ruchu S3, będącej droga wylotową w kierunku Poznania, Bydgoszczy oraz Warszawy, zapewniającą dobrą komunikacje z centrum Szczecina. Planowana jest również budowa szybkiego tramwaju łączącego Dąbie z centrum Miasta. Zgodnie z uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin zakłada się dla opisanego terenu funkcje komunikacji lotniczej i centrum sportowo - rozrywkowo - handlowego, co otwiera możliwość lokalizacji Stadionu na tym terenie. Rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od trwających obecnie prac planistycznych i podjęcia stosownej uchwały przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Miejską Szczecina. Przy ustalaniu parametrów Stadionu należy mieć na uwadze sąsiedztwo lotniska i jego oddziaływanie (zarówno przed jak i po jego modernizacji i przekształceniu) na planowany Stadion oraz oddziaływanie samego Stadionu na funkcjonowanie lotniska. W szczególności należy wziąć pod uwagę ograniczenia, dotyczące wysokości zabudowy, obowiązku odpowiedniego oznakowania obiektów stanowiących przeszkody lotnicze oraz prawo zakładania lotniczych urządzeń naziemnych (obiekty i urządzenia do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania obsługi ruchu lotniczego). Zakres rzeczowy Projektu: Stadionu o pojemności co najmniej miejsc siedzących z całkowicie zadaszonymi trybunami, spełniającego wymogi UEFA i PZPN dla stadionów co najmniej 3. kategorii (optymalnie Elite) z rozbudowaną strefą VIP wraz z opcjonalnymi, uzależnionymi od decyzji partnera prywatnego, funkcjami komercyjnymi, w tym powierzchniami biurowymi oraz handlowo-usługowymi wymogi dla różnych kategorii Stadionów przedstawiono w Rozdziale 6. w końcowej części Memorandum, ośrodka treningowego, obejmującego budowę czterech boisk treningowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego, parkingów adekwatnych do wielkości Stadionu oraz innych przewidywanych funkcji komercyjnych. Zaznaczyć należy, że wielkość powierzchni komercyjnych zlokalizowanych w Stadionie uzależniona będzie od wybranego partnera prywatnego, który określi ją mając na względzie realne możliwości komercjalizacji przestrzeni i tworzenia wartości dodanej dla Przedsięwzięcia. 4

5 Rysunek 1. Orientacyjna lokalizacja planowanej Inwestycji Źródło: Opracowanie własne na podstawie oraz materiałów Urzędu Miasta w Szczecinie. Na zielono zaznaczono teren inwestycji. Działka położona w środkowej części obszaru przeznaczona jest pod budowę Stadionu i części parkingów, natomiast działka we wschodniej części obszaru pod lokalizację ośrodka treningowego wraz z parkingami. Źródło: Opracowanie własne na podstawie oraz materiałów Urzędu Miasta w Szczecinie 5

6 3 Proponowana struktura prawno-finansowa Projektu Zakłada się realizację Przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym 1 (dalej Ustawa o PPP). Wkładem własnym Miasta Szczecin (partnera publicznego) w Przedsięwzięcie będzie grunt pod realizację Inwestycji (powierzchnia m 2 ). Miasto będzie płacić Partnerowi Prywatnemu wynagrodzenie w formie opłaty za dostępność części sportowej i strefy VIP obiektu stadionowego oraz określonej części powierzchni biurowej (na potrzeby administracyjne klubu Pogoń Szczecin i Miasta). Od Partnera Prywatnego oczekuje się: zaprojektowania Stadionu, ośrodka treningowego oraz zagospodarowania terenu sfinansowania pozostałych (poza gruntem) nakładów inwestycyjnych na budowę obiektów, wchodzących w skład Przedsięwzięcia, utrzymywania technicznego i ponoszenia kosztów eksploatacyjnych Stadionu w zakresie niezwiązanym z organizacją imprez (zarówno części komercyjnej, jak i sportowej oraz strefy VIP) ponoszenia nakładów odtworzeniowych, wynikających z eksploatacji infrastruktury, powstałej w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, udostępnienia Stadionu (części sportowej: płyty, trybun, zaplecza szatniowo-sanitarnego, ośrodka treningowego; określonej części powierzchni biurowych; strefy VIP) Miastu na warunkach określonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym (za wynagrodzeniem w formie opłaty za dostępność infrastruktury stadionowej). Wstępnie zakłada się, że prawo do czerpania pożytków z części sportowej (reklama na Stadionie oraz wpływy z imprez organizowanych na stadionie) będzie przysługiwało Miastu. Miasto będzie miało również prawo do korzystania ze wszystkich (lub z części) lóż, prawo do nazwy obiektu Stadionu, prawo do obsługi cateringowej imprez itd. Partner prywatny będzie odpowiedzialny za komercjalizację powierzchni biurowych i handlowo-usługowych zlokalizowanych w Stadionie (zgodnie z koncepcją wybranego Partnera Prywatnego), z czego będzie czerpać pożytki. Partner prywatny będzie również czerpać pożytki z wynajmu miejsc parkingowych w dni pozameczowe. Zakres podziału obowiązków i praw wynikających z realizacji Projektu będzie stanowić przedmiot negocjacji Miasta Szczecin z podmiotami zainteresowanymi zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Po skończeniu czasu trwania umowy o partnerstwie, składniki majątkowe wytworzone w trakcie trwania umowy zostaną przekazane Miastu. Dokładne warunki, w tym m.in. kwestia odpłatności za przekazane składniki majątkowe, zostaną określone w wyniku negocjacji partnera publicznego z zainteresowanymi podmiotami na etapie wyboru Partnera Prywatnego. Ogólny schemat struktury prawno-finansowej Przedsięwzięcia obrazującej relacje Miasto- Partner Prywatny przedstawiono na Rysunku 2. 1 Dz.U. z 2009 r., Nr 19, poz

7 Rysunek 2. Ogólny schemat struktury prawno-finansowej Projektu NOWY STADION W SZCZECINIE powierzchnie komercyjne Stadionu (opcjonalnie) i parking płyta Stadionu wraz z trybunami, zapleczem szatniowo-sanitarnym, pomieszczenia klubowe, ośrodek treningowy, strefa VIP SPONSORZY Opcjonalnie, w przypadku struktury przewidującej założenie spółki celowej (SPV) projektowanie, budowa, remonty (całość Przedsięwzięcia) Kapitał zakładowy przychody operacyjne (część komercyjna) koszty operacyjne (wszystkie z wyjątkiem kosztów organizacji imprez i funkcjonowania strefy VIP) koszty organizacji imprez i funkcjonowania strefy VIP za wyjątkiem meczy Pogoni Szczecin przychody (część sportowa stadionu i strefa VIP) za wyjątkiem przychodów z meczy Pogoni Szczecin Koszty organizacji meczy wkład własny wniesienie gruntu Udostępnienie części sportowej Stadionu przychody z meczy FINANSUJĄCY (BANK) Dywidenda Kredyt/obligacje raty Partner Prywatny/ SPV (opcjonalnie) umowa o partnerstwie Udostępnienie części sportowej Stadionu Opłata za dostępność MIASTO SZCZECIN Czynsz za użytkowanie części sportowej Stadionu, ośrodka treningowego i zaplecza biurowego 7

8 4 Szczecin rating finansowy BBB+ Szczecin posiada rating na poziomie BBB+ wydany przez Fitch Ratings, potwierdzony 9 lipca 2009 r., co świadczy o dobrej kondycji finansowej Miasta i stabilności budżetu i jest niezmiernie ważne w kontekście długoterminowej współpracy Miasta z Partnerem Prywatnym. Fitch Ratings-Londyn/Warszawa 9 lipca 2009: Fitch Ratings potwierdził dziś długoterminowe ratingi międzynarodowe Szczecina w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB+. Perspektywa ratingów jest stabilna. Jednocześnie Fitch Ratings potwierdził rating krótkoterminowy na poziomie F2. Ratingi Miasta odzwierciedlają bardzo dobre wyniki operacyjne, dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, elastyczność Miasta po stronie wydatków bieżących oraz determinację Władz Szczecina, by przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian zachodzących w lokalnej gospodarce poprzez ścisłe kontrolowanie wydatków bieżących. Ratingi biorą także pod uwagę relatywnie wysoką presję na wzrost zadłużenia bezpośredniego i pośredniego Miasta. Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch, że Miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w latach , z marżą operacyjną wynoszącą około 13%, a wskaźnik spłaty zadłużenia i ryzyko płynące z sektora spółek komunalnych pozostanie na umiarkowanym poziomie. W 2008 r. wyniki operacyjne Szczecina były bardzo dobre; nadwyżka operacyjna stanowiła ponad 20% dochodów operacyjnych. W budżecie na 2009 r. nadwyżka operacyjna jest planowana w wysokości 154 mln zł, a marża operacyjna na poziomie około 13%, co w założeniach finansowych Miasta stanowi program minimum, także na rok Pomimo negatywnych zmian zachodzących w gospodarce, Fitch oczekuje, że w latach wyniki operacyjne Miasta pozostaną dobre, choć niższe niż w latach , z marżą operacyjną wynoszącą średnio 13%. W kontekście obecnego kryzysu gospodarczego, rosnącego bezrobocia oraz obniżenia stawek PIT od 2009r. Miasto jest świadome konieczności ograniczania wydatków bieżących i przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu. Realizacja inwestycji przez Miasto oraz jego spółki wpłynie na wzrost zadłużenia bezpośredniego i pośredniego Miasta w kolejnych pięciu latach, jednak zdaniem Fitch będzie ono rosło wolniej niż jest to założone w prognozach Szczecina. Według prognozy Miasta zadłużenie bezpośrednie może wzrosnąć do około 810 mln zł w 2011r. (65% dochodów bieżących), a zadłużenie pośrednie do około 870 mln zł w 2013r. Fitch oczekuje, że wskaźnik spłaty zadłużenia pozostanie na bezpiecznym poziomie, poniżej 8 lat, a ryzyko związane z zadłużeniem spółek pozostanie umiarkowane z uwagi na ich dobrą sytuację finansową. Miasto Szczecin, stolica województwa zachodniopomorskiego, liczy około mieszkańców. Szczecin jest najbogatszym i najbardziej rozwiniętym podregionem województwa, chociaż jego Produkt Regionalny Brutto na mieszkańca jest wciąż nieznacznie niższy niż średnia krajowa (o 4% w 2006r.). Przeprowadzone analizy wskazują, że ponoszenie opłat za dostępność przez Miasto nie grozi przekroczeniem wskaźników obsługi zadłużenia, wynikających z Ustawy o finansach publicznych. 8

9 5 Pogoń Szczecin klub wiodący Zgodnie z założeniami Przedsięwzięcia, gospodarzem nowego stadionu będzie Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin, który jest największym klubem piłkarskim w Szczecinie, z długą tradycją piłkarską. Historia Historia klubu sięga roku 1948, kiedy to założono klub sportowy Sztorm Szczecin. Klub odniósł największy sukces w roku 1987 zdobywając tytuł wicemistrza Polski. Ponownie tytuł wicemistrza Polski Pogoń zdobyła w 2001 r., gdy w klub zainwestował turecki przedsiębiorca Sabri Bekdas. W sezonie 2002/03, po wycofaniu się inwestora z finansowania Klubu, Pogoń spadła z najwyższej klasy rozgrywkowej. W kolejnym sezonie do Szczecina klub przeniósł z Piotrkowa Trybunalskiego biznesmen Antoni Ptak i klub wystartował na licencji Piotrcovii w II lidze. W tym samym sezonie wywalczył ponownie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zaangażowanie Antoniego Ptaka zakończyło się wraz z sezonem 2006/07, kiedy to Pogoń spadła z ekstraklasy. W roku 2007 na bazie klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin Nowa, która odkupiła od Antoniego Ptaka sekcję piłki nożnej, powstała Pogoń Szczecin Spółka Akcyjna. W sezonie 2007/08 klub występował w rozgrywkach czwartej ligi i wywalczył po barażach awans do rozgrywek zreformowanej II ligi. Sezon 2008/09 zakończył na 2. pozycji w rozgrywkach II ligi grupy zachodniej, dzięki czemu w obecnym sezonie występuje w rozgrywkach Unibet I ligi. Na półmetku rozgrywek Unibet I ligi sezon 2009/10, klub zajmuje 2. miejsce w tabeli, premiujące awansem do Ekstraklasy. Frekwencja na trybunach Mecze piłkarskie w Szczecinie cieszą się dużą popularnością w porównaniu z innymi miastami w kraju. Frekwencja w ostatnich kilku sezonach przedstawiała się następująco: Tabela 1. Frekwencja na meczach Pogoni Szczecin Sezon Średnia frekwencja Pozycja w lidze* 2003/ (I liga) 2004/ (Ekstraklasa) 2005/ (Ekstraklasa) 2006/ (Ekstraklasa) 2007/08 b.d. 1. (IV liga) 2008/ (II liga) 2009/10 (jesień) (I liga) *wg obecnego nazewnictwa Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych portali: wikipedia.pl, 90minut.pl oraz Średnia frekwencja na meczach II ligowych była najwyższa wśród innych klubów występujących w tej klasie rozgrywkowej. Na meczu z zespołem GKS-u Tychy na trybunach pojawiło się kibiców, a na meczu z Unią Janikowo, na którym fetowano awans

10 osób. Na otwarcie sezonu 2009/2010 na meczu z GKS Katowice było widzów, co świadczy o ogromnym potencjale wśród kibiców Portowców. Należy przypomnieć, że osiągane rekordy frekwencji na obecnym Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera wynosiły widzów, natomiast mecz przyjaźni z Legią Warszawa w 2000 roku oglądało na żywo ponad widzów. Podniesienie poziomu sportowego rozgrywek, w których występuje Pogoń Szczecin, z pewnością przyczyni się do zwiększenia frekwencji na trybunach. Niebagatelne znaczenie będzie miała również budowa nowego Stadionu, co potwierdzają przykłady Kielc i Lubina, gdzie powstanie nowego obiektu spowodowało znaczny wzrost zainteresowania mieszkańców rozgrywkami piłkarskimi. Działania marketingowe klubu Klub podejmuje szeroko zakrojone działania mające na celu promowanie marki, jaką jest Pogoń Szczecin. W ramach współpracy z partnerami wprowadzono do obrotu dostępne w kilkudziesięciu punktach sprzedaży Pieczywo SPortowców oraz napój energetyczny Moc Portowców. Prowadzony jest również sklep internetowy, w którym można nabyć akcesoria kibica, takie jak koszulki, szaliki, czapeczki, a także inne gadżety z herbem klubu oraz działa internetowa telewizja klubowa Pogoń TV, dzięki której można oglądać skróty z meczów oraz inne materiały poświęcone klubowi. Klub angażuje się w różnego rodzaju akcje społeczne, takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, oddawanie krwi, urządzanie festynów rodzinnych, itp. Na sezon 2009/2010 klub przygotował specjalną ofertę sponsoringową dla podmiotów zainteresowanych współpracą z klubem. Dostępne są różne opcje, od tytułu Sponsora Strategicznego przez Sponsora Głównego, na pakietach sponsorskich kończąc. 10

11 6 Standardy UEFA i PZPN dla nowobudowanych stadionów piłkarskich Kryterium Obszar gry Dodatkowy wymóg PZPN Wymiary obszaru gry (długość/szerokość) Murawa Dodatkowy wymóg PZPN Ławki rezerwowych Dodatkowy wymóg PZPN Minimalna liczba masztów/podpór na flagi Szatnie dla zawodników Tabela 2. Regulacje dotyczące kryteriów strukturalnych, jakie muszą spełniać stadiony piłkarskie zgodnie z regulacjami UEFA i PZPN Kategoria UEFA i PZPN Elite Płaski i równy, wyposażony w system odprowadzania wody, musi zawierać miejsce do rozgrzewki dla rezerwowych wzdłuż linii bocznych lub za bandami reklamowymi za bramkami, Dodatkowo wyposażone w system podgrzewania celem umożliwienia rozgrywania meczy w okresie późnojesiennym i wczesno-wiosennym, zalecana fosa Płaski i równy, wyposażony w system odprowadzania wody, musi zawierać miejsce do rozgrzewki dla rezerwowych wzdłuż linii bocznych lub za bandami reklamowymi za bramkami, brak jakichkolwiek ogrodzeń wokół boiska Dodatkowo wyposażone w system podgrzewania celem umożliwienia rozgrywania meczy w okresie późnojesiennym i wczesno-wiosennym m / m 105 m / 68 m Naturalna nawierzchnia trawiasta, albo sztuczna murawa zgodnie z wymogami licencji FIFA Dopuszczenie sztucznej nawierzchni wymaga odrębnej zgody PZPN Dwie ławki rezerwowych umieszczone na poziomie boiska, każda z miejscami dla przynajmniej 13 osób i każda przynajmniej 5 m od linii bocznych boiska Ławki mają być zadaszone, nie mogą zasłaniać widoczności 5 Szatnia dla każdego zespołu z przynajmniej pięcioma prysznicami, trzema muszlami klozetowymi, miejscami siedzącymi dla przynajmniej 25 osób, jednym stołem do masażu i jedną tablicą do kreślenia taktyki, z gwarancją bezpośredniego, osobnego i chronionego wejścia na obszar gry dla obu drużyn oraz zapewnienie bezpiecznego dotarcia i opuszczania stadionu Dodatkowy wymóg PZPN Zalecana ogólna powierzchnia szatni dla zawodników co najmniej 100 m 2 Szatnie dla sędziów Szatnia dla sędziów z przynajmniej jednym prysznicem, jedną muszlą klozetową, pięcioma krzesłami i biurkiem, z gwarancją bezpośredniego, osobnego i chronionego wejścia na obszar gry dla obu drużyn oraz zapewnienie bezpiecznego dotarcia i opuszczania stadionu Pokój delegata Stadion musi posiadać pokój dla delegata z dostępem do telefonu i faksu w pobliżu i z łatwym dostępem do szatni piłkarzy i sędziów Dodatkowy wymóg PZPN Dostęp do Internetu w pokoju delegata Pokój lekarski Stadion musi posiadać wydzielone pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy i leczenia dla zawodników i działaczy Pomieszczenie kontroli antydopingowej Przynajmniej 20 m 2, składające się przynajmniej z trzech części: poczekalni, pokoju do testów i toalety (pomieszczenia połączone ze sobą) wyposażenie według określonych standardów Sztuczne oświetlenie (w Ev (lx) dla stałych kamer / w Ev (lx) dla / / Min / min ruchomych kamer) Korekta wymogów wg PZPN j.w / /

12 Kryterium Niezależny system zasilania awaryjnego Parkingi dla klubów Parkingi pozostałe Kategoria UEFA i PZPN Elite Zatwierdzony przez odpowiednią lokalną instytucję, na wypadek awarii instalacji elektrycznych. Awaryjne oświetlenie musi obejmować pole gry oraz wszystkie przestrzenie, do których ma dostęp publiczność, włącznie z wyjściami i drogami ewakuacyjnymi Min. 20 chronionych miejsc dla VIP-ów Zatwierdzony przez odpowiednią lokalną instytucję, na wypadek awarii instalacji elektrycznych. Awaryjne oświetlenie musi obejmować pole gry oraz wszystkie przestrzenie, do których ma dostęp publiczność, włącznie z wyjściami i drogami ewakuacyjnymi. Zdolny dostarczyć min. 2/3 normy dot. pola gry Zatwierdzony przez odpowiednią lokalną instytucję, na wypadek awarii instalacji elektrycznych. Awaryjne oświetlenie musi obejmować pole gry oraz wszystkie przestrzenie, do których ma dostęp publiczność, włącznie z wyjściami i drogami ewakuacyjnymi. Zdolny dostarczyć pełną wartość normy stale i bez zakłóceń dot. pola gry Przynajmniej dwa miejsca dla autobusów z zawodnikami i 10 miejsc dla samochodów klubowych działaczy Min. 100 chronionych miejsc dla VIP-ów Wymóg PZPN j.w. j.w. Miejsca siedzące dla widzów Rodzaj trybun Trybuny tymczasowe Pojemność trybun Korekta wymogów wg PZPN Toalety i punkty cateringowe dla widzów Miejsca dla kibiców gości Wchodzenie i opuszczanie stadionu Min. 150 chronionych miejsc dla VIP-ów oraz miejsca parkingowe dla przynajmniej 400 autobusów w okolicy stadionu Min. 150 chronionych miejsc dla VIPów oraz miejsca parkingowe dla j.w. przynajmniej autobusów w okolicy stadionu Indywidualne, przytwierdzone, oddzielone od siebie, wyprofilowane, numerowane, z wytrzymałego i niepalnego materiału i muszą posiadać oparcia na przynajmniej 30 cm od powierzchni siedziska Mecze mogą się odbywać przed stojącą widownią Trybuna główna z minimum 200 miejscami j.w. Mecze mogą być rozgrywane tylko przed widownią siedzącą, sektory z miejscami stojącymi muszą być zamknięte (wszelkiego rodzaju ławki uznawane są za miejsca stojące) Przynajmniej indywidualnych miejsc siedzących Zabronione Przynajmniej krzesełek Przynajmniej indywidualnych miejsc siedzących, z czego co najmniej 2/3 zadaszonych Przynajmniej krzesełek, z czego minimum zadaszonych Na każdym sektorze (osobne dla każdej trybuny), muszle klozetowe dla obu płci oraz pisuary ze średnią jednej muszli klozetowej na 200 osób i jednego pisuaru na 125 osób Przynajmniej 5% całkowitej pojemności musi zostać udostępnione wyłącznie kibicom gości, w wydzielonej części stadionu Odpowiednie zaprojektowanie oraz oznakowanie bramek i drzwi wejściowych oraz ciągów pieszych, odpowiednie oznakowanie okolic stadionu j.w. Odpowiednie zaprojektowanie oraz oznakowanie bramek i drzwi wejściowych oraz ciągów pieszych, odpowiednie oznakowanie okolic stadionu, wyposażenie w nowoczesny elektroniczny system kontroli wstępu, który dostarcza dane o wchodzących kibicach w czasie rzeczywistym i uniemożliwia użycie podrobionych biletów 12

13 Kryterium Kategoria UEFA i PZPN Elite Korekta wymogów wg PZPN j.w. j.w. Dodatkowo wyposażenie w nowoczesny elektroniczny system kontroli wstępu, który dostarcza dane o wchodzących kibicach w czasie rzeczywistym i uniemożliwia użycie fałszywych biletów j.w. Pierwsza pomoc dla widzów Udogodnienie dla osób niepełnosprawnych System nagłośnienia W pełni wyposażone pomieszczenia, zaakceptowane przez kompetentną lokalną instytucję, dostępne na każdym sektorze stadionu i czytelnie oznakowane Osobne wejście i miejsca na trybunach dla osób niepełnosprawnych i ich pomocników, zapewnione osobne pomieszczenia sanitarne i cateringowe w pobliżu przewidzianego dla nich sektora Zasilany niezależnie od głównego źródła prądu, dodatkowo stadion wyposażony w ekran Zasilany niezależnie od głównego źródła prądu wielkoformatowy, umożliwiający wyświetlanie komunikatów dla publiczności Pomieszczenia kontroli - Pomieszczenie z widokiem na wnętrze stadionu i urządzeniami komunikacyjnymi Dodatkowy wymóg PZPN j.w. Pomieszczenie umieszczone w narożnej części obiektu Wyposażenie w stały system CCTV wewnątrz i na zewnątrz stadionu, system musi posiadać CCTV - wbudowaną funkcję wykonywania zdjęć widzów i posiadać kolorowe monitory w pomieszczeniu kontroli Przestrzeń dla VIP-ów i gości Przestrzeń dla mediów Umiejscowienie kamer Loża prasowa Miejsca dla komentatorów Korekta wymogów wg PZPN Min. 50 miejsc, w tym 20 dla przyjezdnych, zlokalizowane w trybunie głównej, możliwie blisko środkowej linii boiska, między polami karnymi Przynajmniej jedno pomieszczenie robocze o powierzchni 50 m 2 z biurkami i urządzeniami komunikacyjnymi (telefony, faksy, internet) Odpowiednie umiejscowienie kamer, w tym kamery głównej na podeście o wymiarach 4 m 2 Min. 20 zadaszonych miejsc, w tym 5 z blatami wyposażonych w kontakt i łącze telefoniczne/modem Min. 2 zadaszone stanowiska, każde przynajmniej z 3 siedziskami Min. 400 miejsc, w tym 200 dla przyjezdnych, zlokalizowane w trybunie głównej, możliwie blisko środkowej linii boiska, między polami karnymi Przynajmniej jedno pomieszczenie robocze o powierzchni 100 m 2 z biurkami i urządzeniami komunikacyjnymi (telefony, faksy, internet) Odpowiednie umiejscowienie kamer, w tym kamery głównej na podeście o wymiarach 6 m 2 Min. 50 zadaszonych miejsc, w tym 25 z blatami wyposażonych w kontakt i łącze telefoniczne/modem Min. 5 zadaszonych stanowisk, każde przynajmniej z 3 siedziskami Min. 750 miejsc, w tym 200 dla przyjezdnych, zlokalizowane w trybunie głównej, możliwie blisko środkowej linii boiska, między polami karnymi, przestrzeń dla gości -400 m 2 Min miejsc, w tym 200 dla przyjezdnych, zlokalizowane w trybunie głównej, możliwie blisko środkowej linii boiska, między polami karnymi, przestrzeń dla gości -400 m 2 Przynajmniej jedno pomieszczenie robocze o powierzchni 150 m 2 z biurkami i urządzeniami komunikacyjnymi (telefony, faksy, internet) Odpowiednie umiejscowienie kamer, w tym kamery głównej na podeście o wymiarach 10 m 2 Min. 100 zadaszonych miejsc, w tym 50 z blatami wyposażonych w kontakt i łącze telefoniczne/modem, zlokalizowane w centrum trybuny głównej (w okolicy szatni piłkarzy i innych pomieszczeń dla mediów) Min. 25 zadaszonych stanowisk, każde przynajmniej z 3 siedziskami Brak wymogu zadaszenia stanowisk oraz minimalnej liczby siedzeń na stanowisku Odpowiednie umiejscowienie kamer, w tym kamery głównej na podeście o wymiarach 12 m 2 Min. 200 zadaszonych miejsc, w tym 100 z blatami wyposażonych w kontakt i łącze telefoniczne/modem, zlokalizowane w centrum trybuny głównej (w okolicy szatni piłkarzy i innych pomieszczeń dla mediów) Min. 40 zadaszonych stanowisk, każde przynajmniej z 3 siedziskami 13

14 Kryterium Studio TV Kategoria UEFA i PZPN Elite Min. 1 studio Min. 2 studia o wymiarach 5 m x 5 m x 2,3 m (d x s x w) Min. 2 studia o wymiarach 5 m x 5 m x 2,3 m (d x s x w), w tym studio prezentacyjne z widokiem na murawę i zabezpieczoną odpowiednią strefą mieszaną Min. 3 studia o wymiarach 5 m x 5 m x 2,3 m (d x s x w), w tym studio prezentacyjne z widokiem na murawę i zabezpieczoną odpowiednią strefą mieszaną Przestrzeń dla wozu transmisyjnego Przynajmniej 100 m 2 Przynajmniej 200 m 2 Przynajmniej m 2 Przynajmniej m 2, po tej samej stronie stadionu, co trybuna główna Sala konferencyjna Jako sala konferencyjna może być wykorzystana część pomieszczenia roboczego dla mediów Przynajmniej jedna sala konferencyjna z biurkiem, stanowiskiem dla kamery, podwyższeniem, rozdzielaczem, nagłośnieniem i krzesłami min. 50 miejsc siedzących Przynajmniej jedna sala konferencyjna z biurkiem, stanowiskiem dla kamery, podwyższeniem, rozdzielaczem, nagłośnieniem i krzesłami min. 75 miejsc siedzących Przynajmniej jedna sala konferencyjna z biurkiem, stanowiskiem dla kamery, podwyższeniem, rozdzielaczem, nagłośnieniem i krzesłami min. 100 miejsc siedzących Źródło: Opracowano na podstawie dokumentów pt. Regulacje UEFA na temat infrastruktury stadionowej 2006 oraz Uchwała nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę nożną 14

I. DOKŁADNE OKREŚLENIE STREF NA STADIONIE

I. DOKŁADNE OKREŚLENIE STREF NA STADIONIE Załącznik do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy w sezonie 2014/2015 Regulamin Medialny Standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz warunki techniczno-produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści. z organizacji turnieju. raport deloitte

Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści. z organizacji turnieju. raport deloitte Podsumowanie kosztów i oszacowanie korzyści z organizacji turnieju Warszawa raport deloitte Spis treści Słownik pojęć pojęcie Definicja 3 4 8 10 11 12 13 14 22 25 30 32 35 42 43 43 44 46 48 52 56 57 59

Bardziej szczegółowo

Informacja o poszczególnych inwestycjach

Informacja o poszczególnych inwestycjach UZASADNIENIE Przedmiotowy projekt uchwały jest realizacją przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania

Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Studia BAS Nr 3(39) 2014, s. 181 212 www.bas.sejm.gov.pl Barbara Sajnaj* Finansowania inwestycji doświadczenie Miasta Poznania Investment financing the case of Poznań: The aim of this article is to in-

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 ORAZ Z WYKONANYCH DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZYGOTOWAŃ POLSKI DO FINAŁOWEGO TURNIEJU MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Portugal as a host of Football European Championship in 2004

Portugal as a host of Football European Championship in 2004 MPRA Munich Personal RePEc Archive Portugal as a host of Football European Championship in 2004 Krystian Zawadzki Gdansk University of Tecnology 2010 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/45040/ MPRA

Bardziej szczegółowo

The sport s mega event impact on the economy: the case of Euro 2012 staged in Poland

The sport s mega event impact on the economy: the case of Euro 2012 staged in Poland MPRA Munich Personal RePEc Archive The sport s mega event impact on the economy: the case of Euro 2012 staged in Poland Ewa Olik Politechnika Gdańska 2011 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/58009/

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty wejścia klubów piłkarskich na giełdę

Ekonomiczne aspekty wejścia klubów piłkarskich na giełdę GOSPODARKA NARODOWA 5-6 (261-262) Rok LXXXIII/XXIV maj-czerwiec 2013 s. 123-151 Artur WYSZYŃSKI * Ekonomiczne aspekty wejścia klubów piłkarskich na giełdę Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015

ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015 ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2015 spis treści 3 A. Wprowadzenie 7 B. Ekstraklasa jako spółka 15 C. Ekstraklasa jako liga 27 D. Ekstraklasa jako biznes 61 E. Kluby Ekstraklasy 135 F. Załączniki 153

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016 Ostróda, Sierpień 2009r. I. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Ostródy...3 1. Metodyka prac...3 2. Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych...4

Bardziej szczegółowo

Lublin, czerwiec 2013 r.

Lublin, czerwiec 2013 r. Analiza obszaru aglomeracji miasta Lublin w zakresie rozwoju bazy usług logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych w odniesieniu do zapotrzebowania rynku lokalnego i ruchu transgranicznego Lublin,

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A.

Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. Dokument Informacyjny RELIGA DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzone na potrzeby wprowadzenia akcji serii C i D oraz praw do akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 9 września 2014 roku EKSPERTYZA dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dotycząca interwencji publicznej dla bezpośredniego wykonania celów Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz pośrednio

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

Analiza prawno-finansowa przedsięwzięcia budowy hali sportowo-widowiskowej w Olsztynie z uwzględnieniem przeznaczenia Hali Urania

Analiza prawno-finansowa przedsięwzięcia budowy hali sportowo-widowiskowej w Olsztynie z uwzględnieniem przeznaczenia Hali Urania Analiza prawno-finansowa przedsięwzięcia budowy hali sportowo-widowiskowej w Olsztynie z uwzględnieniem przeznaczenia Hali Urania Warszawa, lipiec 2012 r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...5 1 WSTĘPNA ANALIZA

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2011 rok Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2011 rok 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ EFEKT EMITENT: Korporacja Gospodarcza efekt" S.A.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I MARKETING IMPREZ SPORTOWYCH

ORGANIZACJA I MARKETING IMPREZ SPORTOWYCH MŁODZI O SPORCIE 2014 ORGANIZACJA I MARKETING IMPREZ SPORTOWYCH POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ KAROLINY NESSEL EWY WSZENDYBYŁ-SKULSKIEJ KATEDRA ZARZĄDZANIA W TURYSTYCE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r.

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... KRAKÓW, 2012 r. Załącznik do Uchwały Rady Miasta Krakowa nr... PROGRAM ROZWOJU SPORTU W KRAKOWIE NA LATA 2013-2015 PROJEKT KRAKÓW, 2012 r. I. WSTĘP Kraków ma bogatą sportową historię. Rok 1885 jest szczególną datą w dziejach

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim

Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Inicjatywa wspólnotowa JESSICA dotychczasowe doświadczenia i szanse wdrożenia w województwie mazowieckim Warszawa 2011 1 Opracowanie/Wydawca Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie ul. Solec

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice. BRM.0012.5.2.2015.ŁK Protokół nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Kultury Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 23.02.2015 r. Miejsce posiedzenia: Sala 315, budynek Urzędu Miasta Katowice,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022"

UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022 UCHWAŁA NR XLIII/1016/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Sportu Miasta Katowice do roku 2022" Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 5

Bardziej szczegółowo