MEMORANDUM INFORMACYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEMORANDUM INFORMACYJNE"

Transkrypt

1 MEMORANDUM INFORMACYJNE dla Podmiotów zainteresowanych udziałem w planowanym przedsięwzięciu: BUDOWA NOWEGO STADIONU MIEJSKIEGO W SZCZECINIE W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO Marzec 2010 r.

2 1 Ogólne założenia Przedsięwzięcia Niniejsze memorandum informacyjne ma na celu przybliżenie planowanej inwestycji pod nazwą: Budowa Nowego Stadionu Miejskiego w Szczecinie podmiotom, które mogą wykazać zainteresowanie współudziałem w realizacji Przedsięwzięcia. Miasto Szczecin, mając na uwadze: istniejące duże zainteresowanie piłką nożną w Szczecinie, duże tradycje i zasługi klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin, rozwój infrastruktury stadionowej w Polsce, chęć utrzymania Szczecina na piłkarskiej mapie Polski, chęć przyspieszenia aktywizacji i rozwoju dzielnicy Prawobrzeże, planuje przeprowadzenie inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji nowego stadionu piłkarskiego o pojemności co najmniej widzów kategorii 3. bądź Elite oraz ośrodka treningowego w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska sportowego w Dąbiu. Jednocześnie, mając na względzie: konieczność prowadzenia zrównoważonego rozwoju Miasta, szeroko zakrojony program inwestycyjny zaplanowany na najbliższe lata, ograniczenia wynikające z Ustawy o finansach publicznych, władze Miasta Szczecin pragną zaprosić wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy przy realizacji Przedsięwzięcia Budowy Nowego Stadionu Miejskiego w Szczecinie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie letniej umowy. Miasto Szczecin poszukuje partnera prywatnego, który zaprojektuje, wybuduje, sfinansuje budowę oraz będzie utrzymywać w sprawności technicznej Stadion, udostępniając go Miastu lub wskazanym przez Miasto podmiotom. W zamian, Miasto Szczecin zobowiązuje się do udostępnienia terenu pod realizację inwestycji oraz ponoszenia corocznych opłat na rzecz partnera prywatnego, pod warunkiem utrzymania przez partnera prywatnego wysokiego standardu obiektu i udostępnienia go w ustalonych terminach Miastu lub wskazanym przez Miasto podmiotom. Intencją Miasta jest jak najpełniejsza realizacja celów związanych z budową Stadionu, a więc uzyskania nowoczesnego, możliwie dużego obiektu piłkarskiego spełniającego wysokie standardy jakości, przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków budżetowych związanych z realizacją inwestycji do poziomu niezagrażającego polityce finansowej Miasta i nie powodującego konieczności zaniechania innych inwestycji w Szczecinie. W celu zapewnienia atrakcyjności Przedsięwzięcia dla Podmiotów zainteresowanych współpracą przy jego realizacji, partnerowi prywatnemu pozostawiona zostanie swoboda decydowania o ewentualnych dodatkowych funkcjach komercyjnych, które miałyby się znaleźć w bryle lub obok bryły Stadionu, pod warunkiem że nie będą kolidowały 2

3 z podstawową funkcją Stadionu oraz będą zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego. W dalszej części dokumentu bliżej przedstawiono koncepcję realizacji Przedsięwzięcia, potencjał jego lokalizacji oraz sugerowaną strukturę prawno-organizacyjną realizacji Przedsięwzięcia. Ze względu na dużą rolę klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin jako głównego użytkownika obiektu i magnesu przyciągającego klientów potencjalnych dodatkowych funkcji Stadionu, w skrócie przedstawiono historię klubu oraz jego potencjał kibicowsko-marketingowy. Sylwetka Miasta Szczecin jako głównego płatnika na rzecz partnera prywatnego i gwaranta opłacalności Przedsięwzięcia dla partnera prywatnego została zaprezentowana w ujęciu wiarygodności finansowej. Memorandum zostało opracowane przez Investment Support Agata Kozłowska działające na zlecenie Miasta Szczecin. 3

4 2 Przedmiot i lokalizacja Przedsięwzięcia Przedmiotem Projektu jest zaprojektowanie, budowa i eksploatacja stadionu piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonego w Szczecinie-Dąbiu przy ulicy wewnętrznej, równoległej do ul. Hangarowej oraz do trasy szybkiego ruchu S3, docelowo - autostrady A3. Projekt ma być realizowany na terenie oznaczonym symbolami DD.1040, DD.1041 i DD.1042 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny treningowe klubu, oraz dodatkowe miejsca parkingowe zostały zlokalizowane na fragmencie byłych ogródków działkowych pomiędzy ul. Przestrzenna i ul. Lotniczą, na terenie objętym projektem planu o symbolach DD.1051 i DD.1052 (por. Rysunek 1). Teren pod realizację inwestycji jest własnością Miasta Szczecin i ma powierzchnię m 2. Głównym atutem wybranej lokalizacji jest jej położenie przy głównej arterii komunikacyjnej trasie szybkiego ruchu S3, będącej droga wylotową w kierunku Poznania, Bydgoszczy oraz Warszawy, zapewniającą dobrą komunikacje z centrum Szczecina. Planowana jest również budowa szybkiego tramwaju łączącego Dąbie z centrum Miasta. Zgodnie z uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin zakłada się dla opisanego terenu funkcje komunikacji lotniczej i centrum sportowo - rozrywkowo - handlowego, co otwiera możliwość lokalizacji Stadionu na tym terenie. Rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od trwających obecnie prac planistycznych i podjęcia stosownej uchwały przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Miejską Szczecina. Przy ustalaniu parametrów Stadionu należy mieć na uwadze sąsiedztwo lotniska i jego oddziaływanie (zarówno przed jak i po jego modernizacji i przekształceniu) na planowany Stadion oraz oddziaływanie samego Stadionu na funkcjonowanie lotniska. W szczególności należy wziąć pod uwagę ograniczenia, dotyczące wysokości zabudowy, obowiązku odpowiedniego oznakowania obiektów stanowiących przeszkody lotnicze oraz prawo zakładania lotniczych urządzeń naziemnych (obiekty i urządzenia do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania obsługi ruchu lotniczego). Zakres rzeczowy Projektu: Stadionu o pojemności co najmniej miejsc siedzących z całkowicie zadaszonymi trybunami, spełniającego wymogi UEFA i PZPN dla stadionów co najmniej 3. kategorii (optymalnie Elite) z rozbudowaną strefą VIP wraz z opcjonalnymi, uzależnionymi od decyzji partnera prywatnego, funkcjami komercyjnymi, w tym powierzchniami biurowymi oraz handlowo-usługowymi wymogi dla różnych kategorii Stadionów przedstawiono w Rozdziale 6. w końcowej części Memorandum, ośrodka treningowego, obejmującego budowę czterech boisk treningowych oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego, parkingów adekwatnych do wielkości Stadionu oraz innych przewidywanych funkcji komercyjnych. Zaznaczyć należy, że wielkość powierzchni komercyjnych zlokalizowanych w Stadionie uzależniona będzie od wybranego partnera prywatnego, który określi ją mając na względzie realne możliwości komercjalizacji przestrzeni i tworzenia wartości dodanej dla Przedsięwzięcia. 4

5 Rysunek 1. Orientacyjna lokalizacja planowanej Inwestycji Źródło: Opracowanie własne na podstawie oraz materiałów Urzędu Miasta w Szczecinie. Na zielono zaznaczono teren inwestycji. Działka położona w środkowej części obszaru przeznaczona jest pod budowę Stadionu i części parkingów, natomiast działka we wschodniej części obszaru pod lokalizację ośrodka treningowego wraz z parkingami. Źródło: Opracowanie własne na podstawie oraz materiałów Urzędu Miasta w Szczecinie 5

6 3 Proponowana struktura prawno-finansowa Projektu Zakłada się realizację Przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym 1 (dalej Ustawa o PPP). Wkładem własnym Miasta Szczecin (partnera publicznego) w Przedsięwzięcie będzie grunt pod realizację Inwestycji (powierzchnia m 2 ). Miasto będzie płacić Partnerowi Prywatnemu wynagrodzenie w formie opłaty za dostępność części sportowej i strefy VIP obiektu stadionowego oraz określonej części powierzchni biurowej (na potrzeby administracyjne klubu Pogoń Szczecin i Miasta). Od Partnera Prywatnego oczekuje się: zaprojektowania Stadionu, ośrodka treningowego oraz zagospodarowania terenu sfinansowania pozostałych (poza gruntem) nakładów inwestycyjnych na budowę obiektów, wchodzących w skład Przedsięwzięcia, utrzymywania technicznego i ponoszenia kosztów eksploatacyjnych Stadionu w zakresie niezwiązanym z organizacją imprez (zarówno części komercyjnej, jak i sportowej oraz strefy VIP) ponoszenia nakładów odtworzeniowych, wynikających z eksploatacji infrastruktury, powstałej w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, udostępnienia Stadionu (części sportowej: płyty, trybun, zaplecza szatniowo-sanitarnego, ośrodka treningowego; określonej części powierzchni biurowych; strefy VIP) Miastu na warunkach określonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym (za wynagrodzeniem w formie opłaty za dostępność infrastruktury stadionowej). Wstępnie zakłada się, że prawo do czerpania pożytków z części sportowej (reklama na Stadionie oraz wpływy z imprez organizowanych na stadionie) będzie przysługiwało Miastu. Miasto będzie miało również prawo do korzystania ze wszystkich (lub z części) lóż, prawo do nazwy obiektu Stadionu, prawo do obsługi cateringowej imprez itd. Partner prywatny będzie odpowiedzialny za komercjalizację powierzchni biurowych i handlowo-usługowych zlokalizowanych w Stadionie (zgodnie z koncepcją wybranego Partnera Prywatnego), z czego będzie czerpać pożytki. Partner prywatny będzie również czerpać pożytki z wynajmu miejsc parkingowych w dni pozameczowe. Zakres podziału obowiązków i praw wynikających z realizacji Projektu będzie stanowić przedmiot negocjacji Miasta Szczecin z podmiotami zainteresowanymi zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Po skończeniu czasu trwania umowy o partnerstwie, składniki majątkowe wytworzone w trakcie trwania umowy zostaną przekazane Miastu. Dokładne warunki, w tym m.in. kwestia odpłatności za przekazane składniki majątkowe, zostaną określone w wyniku negocjacji partnera publicznego z zainteresowanymi podmiotami na etapie wyboru Partnera Prywatnego. Ogólny schemat struktury prawno-finansowej Przedsięwzięcia obrazującej relacje Miasto- Partner Prywatny przedstawiono na Rysunku 2. 1 Dz.U. z 2009 r., Nr 19, poz

7 Rysunek 2. Ogólny schemat struktury prawno-finansowej Projektu NOWY STADION W SZCZECINIE powierzchnie komercyjne Stadionu (opcjonalnie) i parking płyta Stadionu wraz z trybunami, zapleczem szatniowo-sanitarnym, pomieszczenia klubowe, ośrodek treningowy, strefa VIP SPONSORZY Opcjonalnie, w przypadku struktury przewidującej założenie spółki celowej (SPV) projektowanie, budowa, remonty (całość Przedsięwzięcia) Kapitał zakładowy przychody operacyjne (część komercyjna) koszty operacyjne (wszystkie z wyjątkiem kosztów organizacji imprez i funkcjonowania strefy VIP) koszty organizacji imprez i funkcjonowania strefy VIP za wyjątkiem meczy Pogoni Szczecin przychody (część sportowa stadionu i strefa VIP) za wyjątkiem przychodów z meczy Pogoni Szczecin Koszty organizacji meczy wkład własny wniesienie gruntu Udostępnienie części sportowej Stadionu przychody z meczy FINANSUJĄCY (BANK) Dywidenda Kredyt/obligacje raty Partner Prywatny/ SPV (opcjonalnie) umowa o partnerstwie Udostępnienie części sportowej Stadionu Opłata za dostępność MIASTO SZCZECIN Czynsz za użytkowanie części sportowej Stadionu, ośrodka treningowego i zaplecza biurowego 7

8 4 Szczecin rating finansowy BBB+ Szczecin posiada rating na poziomie BBB+ wydany przez Fitch Ratings, potwierdzony 9 lipca 2009 r., co świadczy o dobrej kondycji finansowej Miasta i stabilności budżetu i jest niezmiernie ważne w kontekście długoterminowej współpracy Miasta z Partnerem Prywatnym. Fitch Ratings-Londyn/Warszawa 9 lipca 2009: Fitch Ratings potwierdził dziś długoterminowe ratingi międzynarodowe Szczecina w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie BBB+. Perspektywa ratingów jest stabilna. Jednocześnie Fitch Ratings potwierdził rating krótkoterminowy na poziomie F2. Ratingi Miasta odzwierciedlają bardzo dobre wyniki operacyjne, dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, elastyczność Miasta po stronie wydatków bieżących oraz determinację Władz Szczecina, by przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian zachodzących w lokalnej gospodarce poprzez ścisłe kontrolowanie wydatków bieżących. Ratingi biorą także pod uwagę relatywnie wysoką presję na wzrost zadłużenia bezpośredniego i pośredniego Miasta. Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwania Fitch, że Miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w latach , z marżą operacyjną wynoszącą około 13%, a wskaźnik spłaty zadłużenia i ryzyko płynące z sektora spółek komunalnych pozostanie na umiarkowanym poziomie. W 2008 r. wyniki operacyjne Szczecina były bardzo dobre; nadwyżka operacyjna stanowiła ponad 20% dochodów operacyjnych. W budżecie na 2009 r. nadwyżka operacyjna jest planowana w wysokości 154 mln zł, a marża operacyjna na poziomie około 13%, co w założeniach finansowych Miasta stanowi program minimum, także na rok Pomimo negatywnych zmian zachodzących w gospodarce, Fitch oczekuje, że w latach wyniki operacyjne Miasta pozostaną dobre, choć niższe niż w latach , z marżą operacyjną wynoszącą średnio 13%. W kontekście obecnego kryzysu gospodarczego, rosnącego bezrobocia oraz obniżenia stawek PIT od 2009r. Miasto jest świadome konieczności ograniczania wydatków bieżących i przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu. Realizacja inwestycji przez Miasto oraz jego spółki wpłynie na wzrost zadłużenia bezpośredniego i pośredniego Miasta w kolejnych pięciu latach, jednak zdaniem Fitch będzie ono rosło wolniej niż jest to założone w prognozach Szczecina. Według prognozy Miasta zadłużenie bezpośrednie może wzrosnąć do około 810 mln zł w 2011r. (65% dochodów bieżących), a zadłużenie pośrednie do około 870 mln zł w 2013r. Fitch oczekuje, że wskaźnik spłaty zadłużenia pozostanie na bezpiecznym poziomie, poniżej 8 lat, a ryzyko związane z zadłużeniem spółek pozostanie umiarkowane z uwagi na ich dobrą sytuację finansową. Miasto Szczecin, stolica województwa zachodniopomorskiego, liczy około mieszkańców. Szczecin jest najbogatszym i najbardziej rozwiniętym podregionem województwa, chociaż jego Produkt Regionalny Brutto na mieszkańca jest wciąż nieznacznie niższy niż średnia krajowa (o 4% w 2006r.). Przeprowadzone analizy wskazują, że ponoszenie opłat za dostępność przez Miasto nie grozi przekroczeniem wskaźników obsługi zadłużenia, wynikających z Ustawy o finansach publicznych. 8

9 5 Pogoń Szczecin klub wiodący Zgodnie z założeniami Przedsięwzięcia, gospodarzem nowego stadionu będzie Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin, który jest największym klubem piłkarskim w Szczecinie, z długą tradycją piłkarską. Historia Historia klubu sięga roku 1948, kiedy to założono klub sportowy Sztorm Szczecin. Klub odniósł największy sukces w roku 1987 zdobywając tytuł wicemistrza Polski. Ponownie tytuł wicemistrza Polski Pogoń zdobyła w 2001 r., gdy w klub zainwestował turecki przedsiębiorca Sabri Bekdas. W sezonie 2002/03, po wycofaniu się inwestora z finansowania Klubu, Pogoń spadła z najwyższej klasy rozgrywkowej. W kolejnym sezonie do Szczecina klub przeniósł z Piotrkowa Trybunalskiego biznesmen Antoni Ptak i klub wystartował na licencji Piotrcovii w II lidze. W tym samym sezonie wywalczył ponownie awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zaangażowanie Antoniego Ptaka zakończyło się wraz z sezonem 2006/07, kiedy to Pogoń spadła z ekstraklasy. W roku 2007 na bazie klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin Nowa, która odkupiła od Antoniego Ptaka sekcję piłki nożnej, powstała Pogoń Szczecin Spółka Akcyjna. W sezonie 2007/08 klub występował w rozgrywkach czwartej ligi i wywalczył po barażach awans do rozgrywek zreformowanej II ligi. Sezon 2008/09 zakończył na 2. pozycji w rozgrywkach II ligi grupy zachodniej, dzięki czemu w obecnym sezonie występuje w rozgrywkach Unibet I ligi. Na półmetku rozgrywek Unibet I ligi sezon 2009/10, klub zajmuje 2. miejsce w tabeli, premiujące awansem do Ekstraklasy. Frekwencja na trybunach Mecze piłkarskie w Szczecinie cieszą się dużą popularnością w porównaniu z innymi miastami w kraju. Frekwencja w ostatnich kilku sezonach przedstawiała się następująco: Tabela 1. Frekwencja na meczach Pogoni Szczecin Sezon Średnia frekwencja Pozycja w lidze* 2003/ (I liga) 2004/ (Ekstraklasa) 2005/ (Ekstraklasa) 2006/ (Ekstraklasa) 2007/08 b.d. 1. (IV liga) 2008/ (II liga) 2009/10 (jesień) (I liga) *wg obecnego nazewnictwa Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych portali: wikipedia.pl, 90minut.pl oraz Średnia frekwencja na meczach II ligowych była najwyższa wśród innych klubów występujących w tej klasie rozgrywkowej. Na meczu z zespołem GKS-u Tychy na trybunach pojawiło się kibiców, a na meczu z Unią Janikowo, na którym fetowano awans

10 osób. Na otwarcie sezonu 2009/2010 na meczu z GKS Katowice było widzów, co świadczy o ogromnym potencjale wśród kibiców Portowców. Należy przypomnieć, że osiągane rekordy frekwencji na obecnym Stadionie Miejskim im. Floriana Krygiera wynosiły widzów, natomiast mecz przyjaźni z Legią Warszawa w 2000 roku oglądało na żywo ponad widzów. Podniesienie poziomu sportowego rozgrywek, w których występuje Pogoń Szczecin, z pewnością przyczyni się do zwiększenia frekwencji na trybunach. Niebagatelne znaczenie będzie miała również budowa nowego Stadionu, co potwierdzają przykłady Kielc i Lubina, gdzie powstanie nowego obiektu spowodowało znaczny wzrost zainteresowania mieszkańców rozgrywkami piłkarskimi. Działania marketingowe klubu Klub podejmuje szeroko zakrojone działania mające na celu promowanie marki, jaką jest Pogoń Szczecin. W ramach współpracy z partnerami wprowadzono do obrotu dostępne w kilkudziesięciu punktach sprzedaży Pieczywo SPortowców oraz napój energetyczny Moc Portowców. Prowadzony jest również sklep internetowy, w którym można nabyć akcesoria kibica, takie jak koszulki, szaliki, czapeczki, a także inne gadżety z herbem klubu oraz działa internetowa telewizja klubowa Pogoń TV, dzięki której można oglądać skróty z meczów oraz inne materiały poświęcone klubowi. Klub angażuje się w różnego rodzaju akcje społeczne, takie jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, oddawanie krwi, urządzanie festynów rodzinnych, itp. Na sezon 2009/2010 klub przygotował specjalną ofertę sponsoringową dla podmiotów zainteresowanych współpracą z klubem. Dostępne są różne opcje, od tytułu Sponsora Strategicznego przez Sponsora Głównego, na pakietach sponsorskich kończąc. 10

11 6 Standardy UEFA i PZPN dla nowobudowanych stadionów piłkarskich Kryterium Obszar gry Dodatkowy wymóg PZPN Wymiary obszaru gry (długość/szerokość) Murawa Dodatkowy wymóg PZPN Ławki rezerwowych Dodatkowy wymóg PZPN Minimalna liczba masztów/podpór na flagi Szatnie dla zawodników Tabela 2. Regulacje dotyczące kryteriów strukturalnych, jakie muszą spełniać stadiony piłkarskie zgodnie z regulacjami UEFA i PZPN Kategoria UEFA i PZPN Elite Płaski i równy, wyposażony w system odprowadzania wody, musi zawierać miejsce do rozgrzewki dla rezerwowych wzdłuż linii bocznych lub za bandami reklamowymi za bramkami, Dodatkowo wyposażone w system podgrzewania celem umożliwienia rozgrywania meczy w okresie późnojesiennym i wczesno-wiosennym, zalecana fosa Płaski i równy, wyposażony w system odprowadzania wody, musi zawierać miejsce do rozgrzewki dla rezerwowych wzdłuż linii bocznych lub za bandami reklamowymi za bramkami, brak jakichkolwiek ogrodzeń wokół boiska Dodatkowo wyposażone w system podgrzewania celem umożliwienia rozgrywania meczy w okresie późnojesiennym i wczesno-wiosennym m / m 105 m / 68 m Naturalna nawierzchnia trawiasta, albo sztuczna murawa zgodnie z wymogami licencji FIFA Dopuszczenie sztucznej nawierzchni wymaga odrębnej zgody PZPN Dwie ławki rezerwowych umieszczone na poziomie boiska, każda z miejscami dla przynajmniej 13 osób i każda przynajmniej 5 m od linii bocznych boiska Ławki mają być zadaszone, nie mogą zasłaniać widoczności 5 Szatnia dla każdego zespołu z przynajmniej pięcioma prysznicami, trzema muszlami klozetowymi, miejscami siedzącymi dla przynajmniej 25 osób, jednym stołem do masażu i jedną tablicą do kreślenia taktyki, z gwarancją bezpośredniego, osobnego i chronionego wejścia na obszar gry dla obu drużyn oraz zapewnienie bezpiecznego dotarcia i opuszczania stadionu Dodatkowy wymóg PZPN Zalecana ogólna powierzchnia szatni dla zawodników co najmniej 100 m 2 Szatnie dla sędziów Szatnia dla sędziów z przynajmniej jednym prysznicem, jedną muszlą klozetową, pięcioma krzesłami i biurkiem, z gwarancją bezpośredniego, osobnego i chronionego wejścia na obszar gry dla obu drużyn oraz zapewnienie bezpiecznego dotarcia i opuszczania stadionu Pokój delegata Stadion musi posiadać pokój dla delegata z dostępem do telefonu i faksu w pobliżu i z łatwym dostępem do szatni piłkarzy i sędziów Dodatkowy wymóg PZPN Dostęp do Internetu w pokoju delegata Pokój lekarski Stadion musi posiadać wydzielone pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy i leczenia dla zawodników i działaczy Pomieszczenie kontroli antydopingowej Przynajmniej 20 m 2, składające się przynajmniej z trzech części: poczekalni, pokoju do testów i toalety (pomieszczenia połączone ze sobą) wyposażenie według określonych standardów Sztuczne oświetlenie (w Ev (lx) dla stałych kamer / w Ev (lx) dla / / Min / min ruchomych kamer) Korekta wymogów wg PZPN j.w / /

12 Kryterium Niezależny system zasilania awaryjnego Parkingi dla klubów Parkingi pozostałe Kategoria UEFA i PZPN Elite Zatwierdzony przez odpowiednią lokalną instytucję, na wypadek awarii instalacji elektrycznych. Awaryjne oświetlenie musi obejmować pole gry oraz wszystkie przestrzenie, do których ma dostęp publiczność, włącznie z wyjściami i drogami ewakuacyjnymi Min. 20 chronionych miejsc dla VIP-ów Zatwierdzony przez odpowiednią lokalną instytucję, na wypadek awarii instalacji elektrycznych. Awaryjne oświetlenie musi obejmować pole gry oraz wszystkie przestrzenie, do których ma dostęp publiczność, włącznie z wyjściami i drogami ewakuacyjnymi. Zdolny dostarczyć min. 2/3 normy dot. pola gry Zatwierdzony przez odpowiednią lokalną instytucję, na wypadek awarii instalacji elektrycznych. Awaryjne oświetlenie musi obejmować pole gry oraz wszystkie przestrzenie, do których ma dostęp publiczność, włącznie z wyjściami i drogami ewakuacyjnymi. Zdolny dostarczyć pełną wartość normy stale i bez zakłóceń dot. pola gry Przynajmniej dwa miejsca dla autobusów z zawodnikami i 10 miejsc dla samochodów klubowych działaczy Min. 100 chronionych miejsc dla VIP-ów Wymóg PZPN j.w. j.w. Miejsca siedzące dla widzów Rodzaj trybun Trybuny tymczasowe Pojemność trybun Korekta wymogów wg PZPN Toalety i punkty cateringowe dla widzów Miejsca dla kibiców gości Wchodzenie i opuszczanie stadionu Min. 150 chronionych miejsc dla VIP-ów oraz miejsca parkingowe dla przynajmniej 400 autobusów w okolicy stadionu Min. 150 chronionych miejsc dla VIPów oraz miejsca parkingowe dla j.w. przynajmniej autobusów w okolicy stadionu Indywidualne, przytwierdzone, oddzielone od siebie, wyprofilowane, numerowane, z wytrzymałego i niepalnego materiału i muszą posiadać oparcia na przynajmniej 30 cm od powierzchni siedziska Mecze mogą się odbywać przed stojącą widownią Trybuna główna z minimum 200 miejscami j.w. Mecze mogą być rozgrywane tylko przed widownią siedzącą, sektory z miejscami stojącymi muszą być zamknięte (wszelkiego rodzaju ławki uznawane są za miejsca stojące) Przynajmniej indywidualnych miejsc siedzących Zabronione Przynajmniej krzesełek Przynajmniej indywidualnych miejsc siedzących, z czego co najmniej 2/3 zadaszonych Przynajmniej krzesełek, z czego minimum zadaszonych Na każdym sektorze (osobne dla każdej trybuny), muszle klozetowe dla obu płci oraz pisuary ze średnią jednej muszli klozetowej na 200 osób i jednego pisuaru na 125 osób Przynajmniej 5% całkowitej pojemności musi zostać udostępnione wyłącznie kibicom gości, w wydzielonej części stadionu Odpowiednie zaprojektowanie oraz oznakowanie bramek i drzwi wejściowych oraz ciągów pieszych, odpowiednie oznakowanie okolic stadionu j.w. Odpowiednie zaprojektowanie oraz oznakowanie bramek i drzwi wejściowych oraz ciągów pieszych, odpowiednie oznakowanie okolic stadionu, wyposażenie w nowoczesny elektroniczny system kontroli wstępu, który dostarcza dane o wchodzących kibicach w czasie rzeczywistym i uniemożliwia użycie podrobionych biletów 12

13 Kryterium Kategoria UEFA i PZPN Elite Korekta wymogów wg PZPN j.w. j.w. Dodatkowo wyposażenie w nowoczesny elektroniczny system kontroli wstępu, który dostarcza dane o wchodzących kibicach w czasie rzeczywistym i uniemożliwia użycie fałszywych biletów j.w. Pierwsza pomoc dla widzów Udogodnienie dla osób niepełnosprawnych System nagłośnienia W pełni wyposażone pomieszczenia, zaakceptowane przez kompetentną lokalną instytucję, dostępne na każdym sektorze stadionu i czytelnie oznakowane Osobne wejście i miejsca na trybunach dla osób niepełnosprawnych i ich pomocników, zapewnione osobne pomieszczenia sanitarne i cateringowe w pobliżu przewidzianego dla nich sektora Zasilany niezależnie od głównego źródła prądu, dodatkowo stadion wyposażony w ekran Zasilany niezależnie od głównego źródła prądu wielkoformatowy, umożliwiający wyświetlanie komunikatów dla publiczności Pomieszczenia kontroli - Pomieszczenie z widokiem na wnętrze stadionu i urządzeniami komunikacyjnymi Dodatkowy wymóg PZPN j.w. Pomieszczenie umieszczone w narożnej części obiektu Wyposażenie w stały system CCTV wewnątrz i na zewnątrz stadionu, system musi posiadać CCTV - wbudowaną funkcję wykonywania zdjęć widzów i posiadać kolorowe monitory w pomieszczeniu kontroli Przestrzeń dla VIP-ów i gości Przestrzeń dla mediów Umiejscowienie kamer Loża prasowa Miejsca dla komentatorów Korekta wymogów wg PZPN Min. 50 miejsc, w tym 20 dla przyjezdnych, zlokalizowane w trybunie głównej, możliwie blisko środkowej linii boiska, między polami karnymi Przynajmniej jedno pomieszczenie robocze o powierzchni 50 m 2 z biurkami i urządzeniami komunikacyjnymi (telefony, faksy, internet) Odpowiednie umiejscowienie kamer, w tym kamery głównej na podeście o wymiarach 4 m 2 Min. 20 zadaszonych miejsc, w tym 5 z blatami wyposażonych w kontakt i łącze telefoniczne/modem Min. 2 zadaszone stanowiska, każde przynajmniej z 3 siedziskami Min. 400 miejsc, w tym 200 dla przyjezdnych, zlokalizowane w trybunie głównej, możliwie blisko środkowej linii boiska, między polami karnymi Przynajmniej jedno pomieszczenie robocze o powierzchni 100 m 2 z biurkami i urządzeniami komunikacyjnymi (telefony, faksy, internet) Odpowiednie umiejscowienie kamer, w tym kamery głównej na podeście o wymiarach 6 m 2 Min. 50 zadaszonych miejsc, w tym 25 z blatami wyposażonych w kontakt i łącze telefoniczne/modem Min. 5 zadaszonych stanowisk, każde przynajmniej z 3 siedziskami Min. 750 miejsc, w tym 200 dla przyjezdnych, zlokalizowane w trybunie głównej, możliwie blisko środkowej linii boiska, między polami karnymi, przestrzeń dla gości -400 m 2 Min miejsc, w tym 200 dla przyjezdnych, zlokalizowane w trybunie głównej, możliwie blisko środkowej linii boiska, między polami karnymi, przestrzeń dla gości -400 m 2 Przynajmniej jedno pomieszczenie robocze o powierzchni 150 m 2 z biurkami i urządzeniami komunikacyjnymi (telefony, faksy, internet) Odpowiednie umiejscowienie kamer, w tym kamery głównej na podeście o wymiarach 10 m 2 Min. 100 zadaszonych miejsc, w tym 50 z blatami wyposażonych w kontakt i łącze telefoniczne/modem, zlokalizowane w centrum trybuny głównej (w okolicy szatni piłkarzy i innych pomieszczeń dla mediów) Min. 25 zadaszonych stanowisk, każde przynajmniej z 3 siedziskami Brak wymogu zadaszenia stanowisk oraz minimalnej liczby siedzeń na stanowisku Odpowiednie umiejscowienie kamer, w tym kamery głównej na podeście o wymiarach 12 m 2 Min. 200 zadaszonych miejsc, w tym 100 z blatami wyposażonych w kontakt i łącze telefoniczne/modem, zlokalizowane w centrum trybuny głównej (w okolicy szatni piłkarzy i innych pomieszczeń dla mediów) Min. 40 zadaszonych stanowisk, każde przynajmniej z 3 siedziskami 13

14 Kryterium Studio TV Kategoria UEFA i PZPN Elite Min. 1 studio Min. 2 studia o wymiarach 5 m x 5 m x 2,3 m (d x s x w) Min. 2 studia o wymiarach 5 m x 5 m x 2,3 m (d x s x w), w tym studio prezentacyjne z widokiem na murawę i zabezpieczoną odpowiednią strefą mieszaną Min. 3 studia o wymiarach 5 m x 5 m x 2,3 m (d x s x w), w tym studio prezentacyjne z widokiem na murawę i zabezpieczoną odpowiednią strefą mieszaną Przestrzeń dla wozu transmisyjnego Przynajmniej 100 m 2 Przynajmniej 200 m 2 Przynajmniej m 2 Przynajmniej m 2, po tej samej stronie stadionu, co trybuna główna Sala konferencyjna Jako sala konferencyjna może być wykorzystana część pomieszczenia roboczego dla mediów Przynajmniej jedna sala konferencyjna z biurkiem, stanowiskiem dla kamery, podwyższeniem, rozdzielaczem, nagłośnieniem i krzesłami min. 50 miejsc siedzących Przynajmniej jedna sala konferencyjna z biurkiem, stanowiskiem dla kamery, podwyższeniem, rozdzielaczem, nagłośnieniem i krzesłami min. 75 miejsc siedzących Przynajmniej jedna sala konferencyjna z biurkiem, stanowiskiem dla kamery, podwyższeniem, rozdzielaczem, nagłośnieniem i krzesłami min. 100 miejsc siedzących Źródło: Opracowano na podstawie dokumentów pt. Regulacje UEFA na temat infrastruktury stadionowej 2006 oraz Uchwała nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę nożną 14

Na podstawie art. 34 1 pkt i) Statutu PZPN uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 34 1 pkt i) Statutu PZPN uchwala się, co następuje: Uchwala nr XIV/9 z dnia 8 listopada 007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę nożną Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Memorandum informacyjne

Memorandum informacyjne Memorandum informacyjne dla podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa budynku komunalnego w Wąbrzeźnie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego MEMORANDUM

Bardziej szczegółowo

Na płycie stadionu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

Na płycie stadionu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Z A S A D Y udziału przedstawicieli mediów w sportowych imprezach masowych organizowanych przez Jagiellonię Białystok Sportową Spółkę Akcyjną na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o poszczególnych inwestycjach

Informacja o poszczególnych inwestycjach UZASADNIENIE Przedmiotowy projekt uchwały jest realizacją przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Poz. Zakres najmu Okres Cena netto. cały dzień, w tym 2,5 h przebywania na murawie

Poz. Zakres najmu Okres Cena netto. cały dzień, w tym 2,5 h przebywania na murawie Załącznik do uchwały nr 86/2016 Zarządu Stadion Miejski Sp. z o.o. w Białymstoku z dnia 8 listopada 2016 r. Wszystkie wydarzenia organizowane na Stadionie Miejskim w Białymstoku w zakresie gastronomii

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Kryteria dotyczące infrastruktury sportowej

Załącznik nr 3 Kryteria dotyczące infrastruktury sportowej Załącznik nr 3 Kryteria dotyczące infrastruktury sportowej Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym w

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu.... (pełna nazwa klubu)

W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu.... (pełna nazwa klubu) Komisja ds. Licencji Klubowych Śląskiego ZPN W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu... Na podstawie przepisów Uchwały Zarządu PZPN X/225 z dnia 27.09.2012 roku oraz Uchwały Zarządu Śląskiego Związku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Łódzki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych. o przyznanie licencji dla klubu

WNIOSEK. Łódzki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych. o przyznanie licencji dla klubu Formularz 9.1.1... (nazwa klubu, adres) Data.. Łódzki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych WNIOSEK o przyznanie licencji dla klubu (pełna nazwa klubu) Na podstawie Przepisów licencyjnych

Bardziej szczegółowo

Oferta miejsc biznes Warszawa 2 maja 2016 / godz. 16:00

Oferta miejsc biznes Warszawa 2 maja 2016 / godz. 16:00 Oferta miejsc biznes Warszawa 2 maja 2016 / godz. 16:00 Puchar Polski PUCHAR POLSKI TO NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE ROZGRYWKI PUCHAROWE W POLSCE ROZGRYWANE POD PATRONATEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 29 ust.1 n Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu postanawia się co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Na podstawie 29 ust.1 n Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu postanawia się co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała nr 11/2015 z dnia 21.04.2015 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na sezon 2015/2016 i następne. Na podstawie 29 ust.1

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Parkiet. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK. Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK

Załącznik nr 1. Parkiet. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK. Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Załącznik nr 1 Parkiet Powierzchnia reklamowa Klubu Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie Powierzchnia reklamowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA RKS MAZOVIA RAWA MAZOWIECKA RAWSKI KLUB SPORTOWY RAWA MAZOWIECKA

OFERTA SPONSORSKA RKS MAZOVIA RAWA MAZOWIECKA RAWSKI KLUB SPORTOWY RAWA MAZOWIECKA OFERTA SPONSORSKA RKS MAZOVIA RKS MAZOVIA OSIĄGNIĘCIA 1930 POWSTANIE KLUBU 1987-1988 1990-1995 1983/84 1989/90 1993/94 WYSTĘPY W III LIDZE TRYUMF PUCHAR POLSKI - OZPN SKIERNIEWICE RKS MAZOVIA 85 LAT HISTORII

Bardziej szczegółowo

POLSKA SZWAJCARIA / 18.11.2014 / Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

POLSKA SZWAJCARIA / 18.11.2014 / Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH / 18.11.2014 / Wrocław WPROWADZENIE Stadion Wrocław jest areną sportową najwyższej klasy, na której odbywały się mecze w ramach Mistrzostw Europy UEFA EURO 2012 TM. To właśnie na tym obiekcie Piłkarska

Bardziej szczegółowo

WISŁA KRAKÓW SA LOŻA VIP

WISŁA KRAKÓW SA LOŻA VIP WISŁA KRAKÓW SA LOŻA VIP BLASK Wisła Kraków - blask Białej Gwiazdy Wisła Kraków od początku swojego istnienia jest jednym z najjaśniejszych punktów na piłkarskiej mapie Polski. Od 1906 roku Klub konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych WNIOSEK. o przyznanie licencji dla klubu

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych WNIOSEK. o przyznanie licencji dla klubu Formularz 9.1.1... (nazwa klubu, adres) Data.. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych WNIOSEK o przyzna licencji dla klubu (pełna nazwa klubu) Na podstawie Przepisów licencyjnych

Bardziej szczegółowo

POLSKA CZECHY / 17.11.2015 / STADION Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

POLSKA CZECHY / 17.11.2015 / STADION Wrocław OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH / 17.11.2015 / STADION Wrocław WPROWADZENIE POLSKA CZECHY 11 października 2015 r. Polska pokonała Irlandię 2:1 i wywalczyła awans do Mistrzostw Europy 2016. Na fali sukcesu naszej Reprezentacji zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Regulacje UEFA na temat infrastruktury stadionowej 2006

Regulacje UEFA na temat infrastruktury stadionowej 2006 Regulacje UEFA na temat infrastruktury stadionowej 006 Poniższy tekst jest tłumaczeniem oficjalnego dokumentu UEFA. I Warunki ogólne Artykuł Zakres stosowania. Regulacje dotyczą kryteriów strukturalnych,

Bardziej szczegółowo

DROGA DO UEFA EURO 2016 TM OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

DROGA DO UEFA EURO 2016 TM OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH DROGA DO UEFA EURO 2016 TM WPROWADZENIE W ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w 2016 roku piłkarska Reprezentacja Polski rozegra pięć spotkań eliminacyjnych na Stadionie Narodowym w Warszawie. Niezwykle

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Budowa Targowiska Miejskiego przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu FORUM DLA INWESTORÓW

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie licencji dla Klubu. (pełna nazwa klubu)

WNIOSEK. o przyznanie licencji dla Klubu. (pełna nazwa klubu) .. (Nazwa Klubu, Adres).. Data.. Komisja ds. Licencji Klubowych dla klubów III Ligi grupa VI WNIOSEK o przyzna licencji dla Klubu (pełna nazwa klubu) Na podstawie Przepisów licencyjnych PZPN dla klubów

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DNIA MECZOWEGO SŁUŻB ORGANIZATORA IMPREZY [WERSJA 1/2015]. SŁOWO WSTĘPNE

HARMONOGRAM DNIA MECZOWEGO SŁUŻB ORGANIZATORA IMPREZY [WERSJA 1/2015]. SŁOWO WSTĘPNE SŁUŻB ORGANIZATORA IMPREZY ZAWODY:... vs. DATA: 15-03-2015 SŁUŻB ORGANIZATORA IMPREZY [WERSJA 1/2015]. SŁOWO WSTĘPNE Niniejsze opracowanie ma charakter przykładowego narzędzia, którym może posługiwać się

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015. marketingowa

Oferta 2015. marketingowa Oferta 2015 marketingowa Mazurski Klub Sportowy Ełk Mamy ogromną przyjemność przedstawić Państwu naszą ofertę współpracy w zakresie promocji i marketingu, zawierającą s z e r e g r o z w i ą z a ń u m

Bardziej szczegółowo

RAPORT DELEGATA MECZOWEGO PODKARPACKIEGO ZPN

RAPORT DELEGATA MECZOWEGO PODKARPACKIEGO ZPN (A) INFORMACJE OGÓLNE (A1) INFORMACJE NA TEMAT MECZU 1. Klasa rozgrywkowa III LIGA IV LIGA KL. OKRĘGOWA KL. A KL. B KL. C PUCHAR POLSKI LIGI MŁODZIEŻOWE 2. Imię i nazwisko Delegata Podkarpackiego ZPN z

Bardziej szczegółowo

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013

T-Mobile Ekstraklasa. Piłka nożna Mężczyzn. Sezon 2012/2013 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2012/2013 Zaproszenie Rozgrywki

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Bydgoszczy 2011. 28 czerwca 2012

Budżet Miasta Bydgoszczy 2011. 28 czerwca 2012 Budżet Miasta Bydgoszczy 2011 28 czerwca 2012 Budżet 2011 struktura prezentacji Bilans otwarcia projekt budżetu z 15.11.2010r. Wykonanie budżetu 2011 Umiejscowienie budżetu Bydgoszczy wśród metropolii

Bardziej szczegółowo

ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ I ADMINISTRUJ AMFITEATREM WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI W TOMASZOWIE LUBELSKIM

ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ I ADMINISTRUJ AMFITEATREM WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI W TOMASZOWIE LUBELSKIM BURMISTRZ MIASTA TOMASZÓW LUBELSKI ul. Lwowska 57 22-600 Tomaszów Lubelski ZAPRASZA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI W RAMACH PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO POD NAZWĄ ZAPROJEKTUJ, WYBUDUJ

Bardziej szczegółowo

DROGA DO UEFA EURO 2016 TM OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

DROGA DO UEFA EURO 2016 TM OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH DROGA DO UEFA EURO 2016 TM WPROWADZENIE W ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w 2016 roku piłkarska Reprezentacja Polski rozegra jeszcze trzy spotkania eliminacyjne na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy KKS LECH POZNAŃ S.A.

Oferta współpracy KKS LECH POZNAŃ S.A. Oferta współpracy KKS LECH POZNAŃ S.A. Potencjał KKS Lech Poznao Silna marka, rozpoznawalna na terenie Wielkopolski i całego kraju 6.9 miliona sympatyków Lecha Poznao* Ok. 60% kibiców mieszka poza Poznaniem

Bardziej szczegółowo

DROGA DO UEFA EURO 2016 TM OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

DROGA DO UEFA EURO 2016 TM OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH DROGA DO UEFA EURO 2016 TM WPROWADZENIE W ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w 2016 roku piłkarska Reprezentacja Polski rozegra już tylko jeden mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie. Aktualna pozycja

Bardziej szczegółowo

ELIMINACJE EURO 2016 POLSKA - GRUZJA STADION NARODOWY W WARSZAWIE INFORMACJE DLA MEDIÓW

ELIMINACJE EURO 2016 POLSKA - GRUZJA STADION NARODOWY W WARSZAWIE INFORMACJE DLA MEDIÓW ELIMINACJE EURO 2016 POLSKA - GRUZJA STADION NARODOWY W WARSZAWIE INFORMACJE DLA MEDIÓW WYDAWANIE AKREDYTACJI W dzień przedmeczowy akredytacje będą wydawane przed wejściem do Centrum Prasowego (poziom

Bardziej szczegółowo

06/06/2014 PGE Arena Gdańsk POLSKA vs LITWA. Oferta pakietów biznesowych

06/06/2014 PGE Arena Gdańsk POLSKA vs LITWA. Oferta pakietów biznesowych 06/06/2014 PGE Arena Gdańsk POLSKA vs LITWA Oferta pakietów biznesowych Oferta pakietów biznesowych Serdecznie zapraszamy na towarzyski mecz Reprezentacji Polski w piłce nożnej z Reprezentacją Litwy, który

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW LICENCYJNYCH DLA KLUBÓW PIŁKI NOŻNEJ III LIGI ORAZ IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH

PREZENTACJA ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW LICENCYJNYCH DLA KLUBÓW PIŁKI NOŻNEJ III LIGI ORAZ IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH PREZENTACJA ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW LICENCYJNYCH DLA KLUBÓW PIŁKI NOŻNEJ III LIGI ORAZ IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH PRZEPISY LICENCYJNE DLA KLUBÓW III I IV LIGI ORAZ NIŻSZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH System licencyjny

Bardziej szczegółowo

WISŁA KRAKÓW SA SKYBOX

WISŁA KRAKÓW SA SKYBOX WISŁA KRAKÓW SA SKYBOX BLASK Wisła Kraków - blask Białej Gwiazdy Wisła Kraków od początku swojego istnienia jest jednym z najjaśniejszych punktów na piłkarskiej mapie Polski. Od 1906 roku Klub konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

Informator Media Mecz Polska Niemcy, 11/10/2014 Stadion Narodowy, Warszawa

Informator Media Mecz Polska Niemcy, 11/10/2014 Stadion Narodowy, Warszawa Informator Media Stadion Narodowy, Warszawa 1 PODSTAWOWE INFORMACJE KALENDARZ GODZINY 10-11/10/2014 PLAN STADIONU Podstawowe informacje dla mediów TRYBUNA PRASOWA PZPN Zapytania dotyczące obsługi mediów

Bardziej szczegółowo

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA

LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY LEGIA WARSZAWA KOSZYKÓWKA LEGIA WARSZAWA W DRODZE DO EKSTRAKLASY KOSZYKARZY OFERTA WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z ofertą współpracy z sekcją koszykówki Legia Warszawa. Koszykarska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Parkiet. Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK

Załącznik nr 1. Parkiet. Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Załącznik nr 1 Parkiet Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie 1. Koło środkowe o średnicy 360 cm (pole 1). W przypadku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Parkiet. Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK

Załącznik nr 1. Parkiet. Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Załącznik nr 1 Parkiet Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie 1. Koło środkowe o średnicy 360 cm (pole 1). 2. Dwa

Bardziej szczegółowo

DROGA DO MISTRZOSTW ŚWIATA Oferta Pakietów Biznesowych

DROGA DO MISTRZOSTW ŚWIATA Oferta Pakietów Biznesowych DROGA DO MISTRZOSTW ŚWIATA 2018 Oferta Pakietów Biznesowych wprowadzenie Pełna motywacji po sukcesie podczas turnieju UEFA EURO 2016 TM Piłkarska Reprezentacja Polski we wrześniu 2016 rozpoczęła kolejną

Bardziej szczegółowo

POLSKA GRECJA / 16.06.2015 / GDAŃSK OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

POLSKA GRECJA / 16.06.2015 / GDAŃSK OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH / 16.06.2015 / GDAŃSK Serdecznie zapraszamy na towarzyski mecz Reprezentacji Polski w piłce nożnej z Reprezentacją Grecji, który odbędzie się 16 czerwca 2015 roku na Stadionie PGE Arena w Gdańsku (godz.

Bardziej szczegółowo

CRACOVIA 1906/2010 / SKY BOX TWOJE SPECJALNE MIEJSCE

CRACOVIA 1906/2010 / SKY BOX TWOJE SPECJALNE MIEJSCE TWOJE SPECJALNE MIEJSCE Szanowni Państwo, Modernizowany stadion Cracovii będzie areną nie tylko zmagań czysto piłkarskich ale i kulturalnych, w których udział będzie mogło wziąć ponad 15.000 osób. Oczywiście

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej

Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Rewitalizacja dworca w Sopocie z perspektywy instytucji finansującej Michał Kopeć Ekspert w Departamencie Programów Europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 13 czerwca 2013 r. Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r.

Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. Uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu samorządowego zakładu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Parkiet. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK. Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK

Załącznik nr 1. Parkiet. Powierzchnia reklamowa Klubu. Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK. Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Załącznik nr 1 Parkiet Powierzchnia reklamowa Partnerów PLK Powierzchnia reklamowa Sponsora Tytularnego PLK Schemat powierzchni reklamowej na parkiecie 1. Koło środkowe o średnicy 360 cm (pole 1). 2. Dwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów II ligi

Uchwała nr V/80 z dnia 12 i 13 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów II ligi t.j.uchwała nr V/80 z dnia 12 i 13.04.2008 r. zm. Uchwała nr IX/217 z dnia 17.06.2009r. zm. Uchwała nr XIV/335 z dnia 6.10.2009r. zm. Uchwała nr II/16 z dnia 11.02.2010r. zm. Uchwała nr XIII/242 z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta Pakietów Biznesowych

Oferta Pakietów Biznesowych Oferta Pakietów Biznesowych Podczas UEFA EURO 2016 TM Piłkarska Reprezentacja Polski dostarczyła wszystkim fanom niepowtarzalnych i niezapomnianych piłkarskich emocji i wzruszeń osiągając historyczny sukces

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

sygnatura Klubu: sygnatura Partnera: 1

sygnatura Klubu: sygnatura Partnera: 1 Umowa współpracy biznesowej LP Business Club Pakiet Brązowy Zawarta w Poznaniu, dnia 2012 roku pomiędzy: KKS Lech Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2010/2011

W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2010/2011 REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2010/2011 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A.

WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. WSPIERAMY PROJEKTY ROZWOJOWE Collect Consulting S.A. 25 październik 2012 r. Analiza finansowa - podstawa formułowania warunków Prezentuje: Mariusz Bryła Katowice, 25 październik 2012 Prezentowane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Klub piłkarski FKS STAL MIELEC oferta współpracy i reklamy

Klub piłkarski FKS STAL MIELEC oferta współpracy i reklamy Klub piłkarski FKS STAL MIELEC oferta współpracy i reklamy To dobra marka 2-krotny Mistrz Polski Wicemistrz Polski 16 miejsce w tabeli WSZECH CZASÓW LIGI POLSKIEJ Finalista Pucharu Polski Godny reprezentant

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia..

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie warunków powierzania spółce celowej, utworzonej przez Skarb Państwa, zarządzania obiektami budowlanymi powstałymi w wyniku realizacji przedsięwzięć Euro

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do SIWZ na wykonanie zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży II etap

Wytyczne do SIWZ na wykonanie zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży II etap Zał. Nr 8 Wytyczne do SIWZ na wykonanie zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży II etap Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w części dotyczącej zakresu zamówienia zawiera zapisy wymagające

Bardziej szczegółowo

OFERTA. T-Mobile Ekstraklasa

OFERTA. T-Mobile Ekstraklasa T-Mobile Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2014/2015 B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 / 3 6 6

Bardziej szczegółowo

Nowy Stadion Miejski w Szczecinie Dąbiu. Szczecin, 30 marca 2010 r.

Nowy Stadion Miejski w Szczecinie Dąbiu. Szczecin, 30 marca 2010 r. Nowy Stadion Miejski w Szczecinie Dąbiu Szczecin, 30 marca 2010 r. Potrzeba nowego Stadionu w Szczecinie DuŜe zainteresowanie piłką noŝną w Szczecinie; Tradycje i zasługi klubu piłkarskiego Pogoń Szczecin;

Bardziej szczegółowo

Cennik kibica ceny piłkarskich gadżetów i biletów klubów Orange Ekstraklasy

Cennik kibica ceny piłkarskich gadżetów i biletów klubów Orange Ekstraklasy FOOTBALL BUSINESS GROUP przy współpracy z SPORT & BUSINESS FOUNDATION październik - listopad 2007 Cennik kibica ceny piłkarskich gadżetów i biletów klubów Orange Ekstraklasy Spis treści 1.Wstęp... 3 2.Zestawienie

Bardziej szczegółowo

SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group

SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Styczeń 2007 Virtual advertising Reklama wirtualna w piłce nożnej SPORT & BUSINESS FOUNDATION Football Business Group Al. Niepodległości 8a/8 61-875

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTAJ WYJATKOWĄ PLATFORMĘ SPONSORSKĄ

WYKORZYSTAJ WYJATKOWĄ PLATFORMĘ SPONSORSKĄ WYKORZYSTAJ WYJATKOWĄ PLATFORMĘ SPONSORSKĄ LECHIA GDAŃSK: BEZCENNA WARTOŚĆ 70 LAT PIŁKARSKIEJ HISTORII 1945 POWSTANIE LEGENDARNEGO KLUBU 1948 PIERWSZY AWANS DO NAJWYŻSZEJ POLSKIEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ Zwiąż

Bardziej szczegółowo

Chorzów, 17.12.2013 r. Szanowny Pan Henryk Wieczorek Przewodniczący Rady Miasta Chorzów

Chorzów, 17.12.2013 r. Szanowny Pan Henryk Wieczorek Przewodniczący Rady Miasta Chorzów Chorzów, 17.12.2013 r. Szanowny Pan Henryk Wieczorek Przewodniczący Rady Miasta Chorzów Niezmiernie doceniamy fakt, że władze miasta w trosce o rozwój i dobro klubu i jego sympatyków podjęły decyzje o

Bardziej szczegółowo

DROGA DO MISTRZOSTW ŚWIATA 2018 OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH

DROGA DO MISTRZOSTW ŚWIATA 2018 OFERTA PAKIETÓW BIZNESOWYCH DROGA DO MISTRZOSTW ŚWIATA 218 DROGA DO MISTRZOSTW ŚWIATA 218 WPROWADZENIE Podczas UEFA EURO 216 TM Piłkarska Reprezentacja Polski dostarczyła wszystkim fanom niepowtarzalnych i niezapomnianych piłkarskich

Bardziej szczegółowo

OFERTA MIEJSC BIZNES POLSKA Holandia. 01/06/2016 / 20:45 / gdańsk

OFERTA MIEJSC BIZNES POLSKA Holandia. 01/06/2016 / 20:45 / gdańsk OFERTA MIEJSC BIZNES POLSKA Holandia 01/06/2016 / 20:45 / gdańsk ZAPRASZAMY OSTATNI OKRES PRZED UEFA VIVE EURO 2016 TM TO DLA REPREZENTACJI POLSKI CZAS WYTĘŻONEJ PRACY I OSTATNICH PRZYGOTOWAŃ DO UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Uchwała nr X/225 z dnia 27 września 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2013/2014 i następne Na podstawie art. 36 1 pkt 9) w związku z art. 12 1 pkt. 23) Statutu PZPN oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035. założenia i zakres Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2015-2035 Budżet miasta Katowice na 2015r. założenia i zakres Katowice 17.12.2014r. Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument służący: strategicznemu

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu miasta 2016. Szczecin, 16 listopada 2015 r.

Projekt budżetu miasta 2016. Szczecin, 16 listopada 2015 r. Projekt budżetu miasta 2016 Szczecin, 16 listopada 2015 r. Założenia >>> Szerokie konsultacje priorytetowych zadań budżetowych wśród grup interesariuszy Drugie Porozumienie Programowe dla Szczecine >>>

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do SIWZ na wykonanie zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży II etap

Wytyczne do SIWZ na wykonanie zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży II etap Zał. Nr 8 Wytyczne do SIWZ na wykonanie zadania: Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży II etap Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w części dotyczącej zakresu zamówienia zawiera zapisy wymagające

Bardziej szczegółowo

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012

SPORTS_GOL Piłkarska Oferta Specjalna + EURO2012 + EURO2012 Marketing Sportowy Sport był, jest i będzie najbardziej uniwersalną platformą sponsoringową, pozwala na masowe dotarcie do konsumentów. Marketing Sportowy w Internecie Internet to doskonałe

Bardziej szczegółowo

sygnatura Klubu: sygnatura Partnera: 1

sygnatura Klubu: sygnatura Partnera: 1 Umowa współpracy biznesowej LP Business Club Pakiet Złoty Zawarta w Poznaniu, dnia 2012 roku pomiędzy: KKS Lech Poznań Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Bułgarska 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014

Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Oferta sponsorska SPR Pogoń Baltica Szczecin 2013-2014 Nasza strategia sukcesu 100% ZAANGAŻOWANIA 100% DETERMINACJI 100% KREATYWNOŚCI Cele sportowe na rok 2013 / 2014 Zwycięstwo w turnieju BALTICA SUMMER

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała nr X/224 z dnia 27 września 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów III ligi na sezon 2013/2014 i następne Na podstawie art. 36 1 pkt 23) w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Zasady wstępu i pracy mediów podczas meczów domowych FKS Stal Mielec

Zasady wstępu i pracy mediów podczas meczów domowych FKS Stal Mielec Zasady wstępu i pracy mediów podczas meczów domowych FKS Stal Mielec AKREDYTACJE 1. Akredytacje na pojedyncze mecze oraz akredytacje stałe przyznawane są dla przedstawicieli redakcji prasy, radia, telewizji

Bardziej szczegółowo

Licząc na owocną współpracę przesyłam pozdrowienia. Z wyrazami szacunku. Tomasz Matela. Marketing Klubowy MKS Przemysław

Licząc na owocną współpracę przesyłam pozdrowienia. Z wyrazami szacunku. Tomasz Matela. Marketing Klubowy MKS Przemysław Szanowni Państwo! Zarząd Młodzieżowego Klubu Sportowego Przemysław Poznań występuje do Państwa z propozycją współpracy w zakresie sponsoringu w zamian za promocję i reklamę Państwa Firmy. W roku ubiegłym

Bardziej szczegółowo

BĄDŹ Z NAMI W DRODZE PO SUKCES!

BĄDŹ Z NAMI W DRODZE PO SUKCES! BĄDŹ Z NAMI W DRODZE PO SUKCES! Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością pragniemy przedstawić państwu ofertę sponsorską oraz zachęcić do współpracy. Sport to bardzo ważna dziedzina życia. Mecze piłkarskie

Bardziej szczegółowo

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014

Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Udział PIR w projektach kontraktowego PPP Kwiecień 2014 Wprowadzenie Podstawowe regulacje dotyczące PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym ("Ustawa o PPP") zawiera regulacje

Bardziej szczegółowo

YKORZYSTAJ YJĄTKOWĄ LATFORMĘ PONSORSKĄ

YKORZYSTAJ YJĄTKOWĄ LATFORMĘ PONSORSKĄ YKORZYSTAJ YJĄTKOWĄ LATFORMĘ PONSORSKĄ LECHIA GDAŃSK: BEZCENNA WARTOŚĆ 70 LAT PIŁKARSKIEJ HISTORII 1945 POWSTANIE LEGENDARNEGO KLUBU 1948 PIERWSZY AWANS DO NAJWYŻSZEJ POLSKIEJ KLASY ROZGRYWKOWEJ 24 SEZONY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Delegata Małopolskiego ZPN

INSTRUKCJA Delegata Małopolskiego ZPN INSTRUKCJA Delegata Małopolskiego ZPN 1. Delegata do reprezentowania Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na zawody wyznacza Przewodniczący Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN. 2. Delegat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2015 KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

UCHWAŁA NR 1/2015 KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ UCHWAŁA NR 1/2015 KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie Uchwały nr 5/Z/2015 z dn. 5.03.2015r. Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz Uchwały nr II/27 z

Bardziej szczegółowo

05/03/2014, Stadion Narodowy POLSKA vs SZKOCJA Oferta miejsc biznesowych

05/03/2014, Stadion Narodowy POLSKA vs SZKOCJA Oferta miejsc biznesowych 05/03/2014, Stadion Narodowy POLSKA vs SZKOCJA Oferta miejsc biznesowych Reprezentacja Szkocji The Tartan Army zajmuje 34. miejsce w rankingu FIFA. Od stycznia 2013 r. selekcjonerem jest Gordon Strachan.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu: Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik

Sprawozdanie z projektu: Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik Sprawozdanie z projektu: Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik 18 grudnia 2012r. członkowie SKN Koło Młodych PZTIB wraz z opiekunem akademickim wzięli udział w wyjeździe o charakterze dydaktycznym. Głównym

Bardziej szczegółowo

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013

Hala 100-lecia KS Cracovii. Centrum Sportu Niepełnosprawnych. Zgłoszenie do konkursu Polskie Oskary Sportowe EDYCJA 2013 KS Cracovii EDYCJA 2013 Grupa I: sport kategoria 4: sport osób niepełnosprawnych Sportowej w Krakowie ul. W. Sławka. 10 sekretariat@zis.krakow.pl +48 12 616 6300 Obiekt: /gen. proj. / Oprac. Grawit Nosiadek

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr VIII/192 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Zasad przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę

Bardziej szczegółowo

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju.

Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Piłka nożna to pasjonująca gra. A Wrocław jest idealnym miejscem spotkań dla piłkarzy z całego kraju. Playarena CUP Wrocław 2008 Podsumowanie turnieju. Dziękujemy za Państwa wsparcie przy organizacji turnieju

Bardziej szczegółowo

Spotkanie organizacyjne/narada w dniu meczu III liga

Spotkanie organizacyjne/narada w dniu meczu III liga Spotkanie organizacyjne/narada w dniu meczu III liga Gospodarze Goście Stadion/Miejsce zawodów Data Godzina meczu Godzina udostępnienia stadionu dla publiczności Imię i nazwisko Delegata: POUCZENIE Standardowy

Bardziej szczegółowo

Zmieniajmy Szczecin razem

Zmieniajmy Szczecin razem Zmieniajmy Szczecin razem Realizacja programu wyborczego Realizacja programu wyborczego Platformy Obywatelskiej i Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka w latach 2006 2010 Jaki był Szczecin 2000, 2002, 2004,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A R E K L A M O W A CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO SP. Z O.O. W ZGORZELCU

O F E R T A R E K L A M O W A CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO SP. Z O.O. W ZGORZELCU O F E R T A R E K L A M O W A CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNEGO SP. Z O.O. W ZGORZELCU Rok 2012 NAJLEPSZE MIEJSCA REKLAMOWE W MIEŚCIE!!! OFERTA REKLAMOWA Strona 1 Dlaczego u nas warto inwestować środki na

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r.

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO. Warszawa 15 listopada 2011r. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIMI TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO Warszawa 15 listopada 2011r. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO

REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO REWITALIZACJA TERENÓW DWORCA PKP W SOPOCIE ORAZ SĄSIADUJĄCYCH Z NIM TERENÓW PRZY UDZIALE PARTNERA PRYWATNEGO OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA Przedsięwzięcie, o wartości ca. 100 mln zł, ma na celu rewitalizację terenów

Bardziej szczegółowo

1 KS ślęza wrocław 2014/2015. współpraca biznesowa

1 KS ślęza wrocław 2014/2015. współpraca biznesowa 1 KS ślęza wrocław 2014/2015 współpraca biznesowa Zaproszenie do współpracy Serdecznie zapraszamy do współpracy z ekstraklasowym Klubem koszykówki 1 KS Ślęza Wrocław. Dotychczasowe działania pokazują,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane usługi identyfikacji na przykładzie projektu Centralnego Systemu Identyfikacji Uczestników Meczów Piłki Nożnej PWPW S.

Zaawansowane usługi identyfikacji na przykładzie projektu Centralnego Systemu Identyfikacji Uczestników Meczów Piłki Nożnej PWPW S. Zaawansowane usługi identyfikacji na przykładzie projektu Centralnego Systemu Identyfikacji Uczestników Meczów Piłki Nożnej PWPW S.A jako Partner Technologiczny Ekstraklasa S.A. Zagadnienia Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Organizacja zabezpieczenia podoperacji GDAŃSK UEFA EURO 2012 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku EURO 2012 Final SF 1 SF 2 Grupa A Warszawa - Wrocław Grupa B Lwów - Charków Grupa C Gdańsk - Poznań Grupa

Bardziej szczegółowo

www.bsc6.pl 115 zł / osoba za sezon

www.bsc6.pl 115 zł / osoba za sezon www.bsc6.pl Business Soccer Clu6 to elitarne rozgrywki dla drużyn firmowych, drużyn przyjaciół oraz wszystkich miłośników Piłki Nożnej. Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Lidze piłkarskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA STADIONU NA FINAŁOWE ROZGRYWKI MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA 2010/12

UMOWA DOTYCZĄCA STADIONU NA FINAŁOWE ROZGRYWKI MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA 2010/12 UMOWA DOTYCZĄCA STADIONU NA FINAŁOWE ROZGRYWKI MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA 2010/12 Pomiędzy: Polskim Związkiem Piłki Nożnej Miodowa 11 00-080 Warszawa Polska Federacją Piłkarską Ukrainy Ul. Ulyanovykh

Bardziej szczegółowo

Regulamin Marketingowy

Regulamin Marketingowy Załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2015/2016 Regulamin Marketingowy Na podstawie art. 35.5 w związku z art. 35.1 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych

Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Znaczenie projektu w Sopocie dla PKP S.A. w kontekście kolejowych inwestycji dworcowych Paweł Olczyk Członek Zarządu PKP S.A. Dyrektor Zarządzania Nieruchomościami I Nadzoru Właścicielskiego Sopot, 2 luty

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH. MOSiR BOCHNIA

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH. MOSiR BOCHNIA OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI REKLAMOWYCH NA OBIEKTACH SPORTOWYCH MOSiR BOCHNIA Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 32-700 Bochnia, ul. Parkowa 3 Tel./fax. 014/612 25 40 www.mosir.bochnia.pl e-mail: mosir_bochnia@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015

Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015 Oferta dla sponsorów Stowarzyszenia Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin na sezon 2014/2015 Uczymy gry i miłości do futbolu Stowarzyszenie Piłkarskie Nadzieje Motor Lublin powstało jako inicjatywy ludzi związanych

Bardziej szczegółowo