Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) , ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03"

Transkrypt

1 Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) , , REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH Opracowanie: Komisja Organizacji Imprez Sportowych PZZ Zatwierdzony przez Zarząd PZZ w dniu 26 września 2013r. 1

2 REGULMIN ORGANIZACJI IMPREZ PZZ Organizacja zawodów sportowych jest nieodzownym elementem procesu szkolenia sportowego, sprawdzianem efektywności treningowych, wytrenowania zawodnika, możliwości koncentracji i kontrolowania emocji podczas walk. Zawody są motywacją i celem w dążeniu do intensywności pracy zawodnika i trenera. Właściwa realizacja współzawodnictwa jest podstawowym warunkiem rozwoju sportu, a na podstawie uzyskiwanych wyników pozwala na racjonalne planowanie zadań szkoleniowych i organizacyjnych. Organizacja imprez ma także służyć popularyzacji sportu zapaśniczego wśród władz samorządowych, mediów i w coraz szerszym gremium odbiorców widowisk sportowych oraz przekonywaniu o wartościach zapasów jako jednego z najlepszych sportów ogólnorozwojowych i statystycznie mało kontuzyjnym, wbrew panującej obiegowej opinii. I. Zasady przyznawania organizacji imprez PZZ klubom 1. Klub sportowy ubiegający się o organizację imprezy sportowej ma obowiązek przystąpić do konkursu ofert na organizację imprez sportowych ujętych w projekcie Kalendarza Imprez na dany rok, zgodnie z warunkami ogłoszonymi na stronie internetowej PZZ. 2. Podstawowym warunkiem do przystąpienia do konkursu jest posiadanie: a) odpowiednich obiektów sportowych, b) bazy pobytowej c) zabezpieczenia finansowego d) zabezpieczenia organizacyjnego. 3. Do ofert na organizację imprez międzynarodowych, tj. turniejów: Pytlasińskiego, Ziółkowskiego, Poland Open w zapasach kobiet oraz zawodów rangi mistrzostw Europy czy Świata wymagane jest dołączenie zgody na organizację imprezy na danym terenie wydaną przez władze samorządowe oraz inne deklaracje ze strony samorządu gwarantujące zabezpieczenie organizacyjno-finansowe i sprawne przeprowadzenie imprezy. 4. Jednym z zasadniczych warunków przyznania imprezy sportowej, o którą ubiega się klub sportowy jest ocena wywiązania się z organizacji poprzednio przyznanych imprez sportowych. 5. Po przyznaniu organizacji imprez sportowych klubom sportowym, następuje podpisanie umów na organizację imprez sportowych, które wraz z zatwierdzonym preliminarzem, obowiązuje obydwie strony. II. Zasady rozstrzygania konkursu ofert. 1. Oferty na organizację imprez rozpatruje Komisja Konkursowa. 2. W jej skład wchodzi prezes PZZ oraz przewodniczący i członkowie Komisji Organizacji Imprez Sportowych PZZ. 3. Komisja Konkursowa opracuje wykaz wszystkich ofert, które zostały złożone do konkursu i opublikuje informację na stronie związku. 4. Komisja Konkursowa rozpatrzy tylko oferty, które spełnią wymogi formalne. 5. Komisja konkursowa przedłoży projekt (Kalendarz) rozdziału imprez sportowych na dany rok Zarządowi PZZ do zatwierdzenia w formie uchwały. 6. Zatwierdzony Kalendarz Imprez na dany rok wraz z wybranymi w konkursie organizatorami, zostanie opublikowany na stronie związku. III. Obowiązki organizatora imprezy 1. Organizator jest zobowiązany do przeprowadzenia imprezy zgodnie z ustaleniami z PZZ. 2. Organizator powołuje Komitet Organizacyjny, któremu przewodniczy osoba gwarantująca prawidłowe przeprowadzenie imprezy. 2

3 3. W skład Komitetu Organizacyjnego imprez rangi międzynarodowej (Pytlasiński, Ziółkowski, Poland Open, imprez rangi ME i MŚ) wchodzi przedstawiciel PZZ oraz przewodniczący lub członek Komisji Organizacji Imprez PZZ. W przypadku Mistrzostw Polski Seniorów/ek w KO udział bierze przedstawiciel PZZ. 4. Komitet Organizacyjny jest zobowiązany wyznaczyć komisje (osoby) do zabezpieczenia realizacji poszczególnych zadań wynikających z rangi organizowanej imprezy (poniżej zakres obowiązków). Nie narzuca się nazewnictwa komisji, natomiast zwraca się uwagę na zakres zadań, dostosowanych do rangi imprezy. 1) Komisja ds. organizacyjnych a. opracowanie harmonogramu działania w trakcie przygotowań, przeprowadzenia, zakończenia, rozliczenia i podsumowania imprezy. b. wyznaczenie i rezerwacja obiektu zawodów c. ustalenie i rezerwacja miejsc zakwaterowania i wyżywienia, z uwzględnieniem sal konferencyjnych d. organizacja opieki medycznej w miejscu zakwaterowania - informacja e. ustalenie i wystąpienie o patronaty honorowe i medialne f. współpraca z samorządem g. opracowanie kampanii promocyjnej i działań marketingowych h. podjęcie współpracy z mediami w zakresie promocji imprezy i. opracowanie wytycznych w zakresie wizualizacji sali sportowej oraz miejsca akredytacji j. opracowanie treści materiałów do druku k. wybór i zlecenie wykonania grafiki, druków oraz banerów l. opracowanie list zakwaterowań m. organizacja miejsca i ustalenie zasad recepcji/ akredytacji oraz wzorów kart akredytacji/identyfikatorów n. organizacja dodatkowych spotkań okolicznościowych o. ustalenie list gości zaproszonych i wysyłka zaproszeń p. wolontariat q. współpraca z pozostałymi komisjami oraz nadzór nad realizacją zadań r. zakończenie i podsumowanie imprezy wraz z wystosowaniem podziękowań. 2) Komisja ds. techniczno sportowych a. zabezpieczenie i organizacja obiektu zawodów b. zabezpieczenie sprzętu (maty, tablice, stoliki, kamery, monitory itp.), łączy, ksero, artykułów biurowych itp. c. zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa, w tym pasa bezpieczeństwa pomiędzy matami a widownią oraz właściwego rozmieszczenia reklam, wystąpienie o wymagane pozwolenia d. zabezpieczenie przeprowadzenia wagi, losowania itp. e. zabezpieczenie obsługi medycznej f. zabezpieczenie realizacji programu zawodów g. zabezpieczenie dokumentacji zawodów h. zabezpieczenie właściwego oświetlenia oraz nagłośnienia i. organizacja Biura zawodów, pomieszczeń dla sędziów, VIP roomu, pomieszczenia dla organizatorów j. oznaczeniem ciągów komunikacyjnych zawodów k. zabezpieczenie obsługi technicznej l. zabezpieczenie obiektu treningowego, miejsca rozgrzewek, zaplecza szatniowosanitarnego i odnowy biologicznej. m. organizacja miejsc dla delegatów i VIP oraz mediów 3) Komisja ds. finansów i nagród, a. podpisanie umów z PZZ 3

4 b. podpisanie umów ze sponsorami c. zabezpieczenie nagród d. wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia e. rozliczenie imprezy 4) Komisja ds. ceremonii i nagradzania, a. opracowanie scenariuszy ceremonii otwarcia zawodów i nagradzania b. organizacja miejsca dekoracji i zabezpieczenie podium c. przygotowanie protokółu nagradzania i wymaganych list potwierdzeń odbioru d. wyznaczenie koordynatora ceremonii e. zapewnienie udziału w ceremonii dekoracji przedstawicieli władz samorządowych i sponsorów, przy udziale członków zarządu PZZ i sędziego głównego zawodów. 5) Komisja ds. promocji, marketingu i kontaktu z mediami (uwaga: terminem wystąpień do sponsorów jest z reguły czas planowania budżetów w roku poprzedzającym organizację imprezy ) a. pozyskiwanie i współpraca ze sponsorami b. działania promocyjno marketingowe i ich końcowa ocena c. zabezpieczenie banerów i reklam d. organizacja konferencji prasowych i opracowywanie materiałów dla mediów 5. Komunikat organizacyjny oraz preliminarz zawodów zostaje przesyłany przez organizatora do PZZ celem zatwierdzenia wyłącznie w wersji elektronicznej. Obowiązuje co najmniej 2 miesięczny termin przesłania dokumentów przed wyznaczonym terminem imprezy. 6. Zatwierdzony w PZZ komunikat organizacyjny wraz z wykazem sędziów na daną imprezę jest publikowany na stronie internetowej związku jako obowiązujący i przesyłany do klubu sportowego. 7. Organizator ma obowiązek zabezpieczyć prawidłowo obiekt sportowy do odbycia zawodów. Maty zapaśnicze w odpowiedniej ilości powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa zawodników, być prawidłowo złożone, nie rozchodzić się, pokrowiec powinien być estetyczny i czysty zgodnie z przepisami FILA. Obiekt powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt sportowy, posiadać odpowiednie zaplecze szatniowe i sanitarne. Do przeprowadzenia zawodów są nieodzowne tablice elektroniczne typu mistrzowskiego (przed zawodami należy sprawdzić prawidłowość działania lub je oddać do niezbędnej konserwacji u elektronika) oraz wagi elektroniczne. 8. Organizator przyjmuje na siebie obowiązek realizacji standardu promocji imprezy zapaśniczej, współpracy z mediami lokalnymi lub ogólnopolskimi, przestrzegania zapisów umowy w zakresie praw do nazwy zawodów, praw handlowych, praw audiowizualnych, praw do odtwarzania tych imprez, praw internetowych, praw elektronicznych, itp. Organizator posiada obowiązek umieszczenia reklam/baneru PZZ i sponsorów PZZ. Rolą organizatora, poprzez wysoki standard organizacyjny jest prowadzenie właściwego poziomu rywalizacji sportowej oraz pozyskiwanie widowni i promocja sportu zapaśniczego. IV. Przeprowadzenie imprezy sportowej 1. Na imprezie dokumentacją sędziowską dostarczoną przez PZZ na podstawie decyzji Kolegium Sędziów dysponuje Sędzia Główny. 2. Kierownik listy na podstawie zgłoszeń wstępnych klubów sportowych przygotowuje listę wagi. Po weryfikacji, która kończy się zgodnie z terminem ogłoszonym w komunikacie następuje sporządzenie ostatecznej list wagi. Przed wagą zawodnicy przechodzą obowiązkowy przegląd lekarski. 3. Po wadze kierownik listy przygotowuje szczegółowy program zawodów uzgodniony z Sędzią Głównym i Organizatorem. 4

5 4. Porządek i bezpieczeństwo na imprezie sportowej musi być zabezpieczone zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009,nr 62poz.504,http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U nr 0 poz. 611, 5. Organizator zapewnienia opiekę lekarską adekwatną do liczby startujących zawodników i pozostałych uczestników zawodów. 6. Otwarcie imprezy należy przeprowadzić wg opracowanego scenariusza i ściśle wg. harmonogramu minutowego. W ceremonii otwarcia biorą udział zawodnicy w dresach sportowych, sędziowie i zaproszeni goście. W imprezach mistrzowskich krajowych w różnych grupach wiekowych należy odegrać hymn i wciągnąć flagę państwowej na maszt. 7. Program walk finałowych i ceremonię nagradzania zwycięzców należy przeprowadzić profesjonalnie. Zawodnicy na podium wychodzą obowiązkowo w strojach sportowych klubowych bądź reprezentacyjnych. 8. Organizator ma obowiązek zabezpieczenia warunków do przeprowadzenia badań antydopingowych zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu i Turystyki (informacje na stronie: Polsce) 9. Na imprezie organizator zabezpiecza kamery video na wszystkich zawodach rangi Mistrzostw Polski i na zawodach międzynarodowych FILA. 10. Organizator zabezpiecza odpowiednie uzgodnione wyposażenie sekretariatu/biura zawodów. 11. Organizator dostarcza na bieżąco aktualny program i kolejność walk dla trenerów jak i dla mediów. 12. Komunikat końcowy zawodów publikowany jest na stronie internetowej związku, oryginał komunikatu końcowego podpisany przez Sędziego Głównego jest dostarczany do PZZ a kopia komunikatu do Organizatora. 13. Ze względów oszczędnościowych i organizacyjnych, zawody będą odbywały się w układzie łączonym wg. zatwierdzonego Kalendarza Imprez. Ponadto, z uwagi na niewielką ilość startujących zawodników, istnieje możliwość organizowania imprez jednodniowych (sobota lub niedziela). W takim przypadku dopuszcza się ważenie zawodników na 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów. V. Obowiązki Polskiego Związku Zapaśniczego 1. Nadzorowanie przygotowań i koordynacja imprezy. 2. Dofinansowanie pobytu sędziów, osób delegowanych z PZZ, zaproszonych gości ustalonych w preliminarzu imprezy. 3. Zwrot kosztów przejazdów osób ustalonych z PZZ. 4. Zabezpieczenie ryczałtów sędziowskich i komisji sportowej. 5. Zabezpieczenie finansowe nagród regulaminowych. W tym medale na MP Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów, Kadetów i Młodzików. 6. Dofinansowanie uzgodnionych pozycji w preliminarzu, np. obsługi medycznej, transportu. wynajmu obiektu lub innych. VI. Konsekwencje nie wywiązania się z umowy na organizację imprezy i kary. 1. Rezygnacja z organizacji przyznanej imprezy musi nastąpić najdalej na 3 miesiące przed jej terminem, w przeciwnym razie konsekwencją będzie brak możliwości ubiegania się o przyznanie organizacji imprezy przez następne 2 lata. 5

6 2. Za zawinione obniżenie standardu organizacyjnego imprezy, Zarząd PZZ podejmie decyzję o konsekwencjach dla organizatora proporcjonalnych do utraty wizerunku PZZ. Kary zostaną określone w odrębnym regulaminie. VII. Nagrody regulaminowe i pozaregulaminowe 1. Na nagrody regulaminowe finanse zabezpiecza PZZ. 2. Startowe z imprezy sportowej w 100% przekazywane jest przez organizatora na nagrody o określonej wartości i jest wykazywane w rozliczeniu. Wysokość startowego dla poszczególnych kategorii imprez na każdy rok ustali Zarząd PZZ i poda do wiadomości z końcem poprzedzającego roku kalendarzowego. 3. Ustala się następujące nagrody dla zawodów: a) międzynarodowych: Pytlasińki,, Ziółkowski, Poland Open Nagroda za I miejsce EUR Nagroda za II miejsce nagroda o wartości : od 150 EUR Nagroda za III miejsce nagroda o wartości: od 100 EUR b) ogólnopolskich nagrody o wartości: Puchar Polski i M/n Mistrzostwa Polski - seniorów - od 800 zł na kategorię wagową - juniorów - od 700 zł na kategorię wagową - kadetów - od 600 zł na kategorię wagową (nagrody rzeczowe) Mistrzostwa Polski - seniorów - od 1500 zł na kategorię wagową - młodzieżowe - od 1000 zł na kategorię wagową - juniorów - od 1000 zł na kategorię wagową - kadetów - od 800 zł na kategorię wagową 4. Nagrody regulaminowe 1) Klubowy Mistrz Polski: - miejsca I - III - puchary dla klubów i dla trenerów - uwaga! - powyższe obowiązuje oddzielnie dla każdej konkurencji / stylu 2) Mistrzostwa Polski seniorów/ek, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski (medale zapewnia ZG AZS), Mistrzostwa Polski juniorów/ek, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (medale zabezpiecza PZZ), Mistrzostwa Polski młodzików/czek: - zawodnicy i zawodniczki za miejsca I - III medale i dyplomy - zawodnicy i zawodniczki za miejsca V - dyplomy, - trenerzy złotych medalistów otrzymują złote medale, - kluby za miejsca I - III - puchary, dyplomy - kluby za miejsca IV - VI - dyplomy - województwa za miejsca I - III - puchary i dyplomy, - województwa za miejsca IV-VI dyplomy, - w Akademickich Mistrzostwach Polski klasyfikuje się uczelnie bez przyznawania nagród, oddzielnie dla każdego stylu 3) Drużynowe Mistrzostwa Polski seniorów, seniorek; Drużynowe Mistrzostwa Polski juniorów, juniorek; - medale za miejsca I - III dla zawodników lub zawodniczek i trenerów max. 15 medali dla zawodników lub zawodniczek i dodatkowo 2 medale dla trenerów, - kluby za miejsca I - III - puchary, dyplomy - kluby za miejsca IV - VI - dyplomy 4) Międzynarodowe Mistrzostwa Polski seniorów, seniorek /Memoriały Wł. Pytlasińskiego i W. Ziółkowskiego oraz Poland Open/; Międzynarodowe 6

7 Mistrzostwa Polski juniorów, juniorek; Międzynarodowe Mistrzostwa Polski kadetów, kadetek: - zawodnicy i zawodniczki za miejsca I - III miejsce medale i dyplomy, - zawodnicy i zawodniczki za miejsca V - dyplomy, - trenerzy złotych medalistów otrzymują złote medale, - kluby za miejsca I - III puchary i dyplomy - kluby za miejsca IV-VI dyplomy 5) Puchary Polski seniorów, seniorek; Puchary Polski juniorów, juniorek; Puchary Polski kadetów, kadetek: - zawodnicy i zawodniczki za miejsca I - III miejsce - dyplomy, - kluby za miejsca I - III puchary i dyplomy - kluby za miejsca IV-VI dyplomy 6) Ranking Klubowego Mistrza Polski w grupie młodzików i ranking najlepszego UKSu w zapasach w Polsce w grupie młodzików: - kluby za miejsca I - III puchary, oddzielnie dla każdej konkurencji. 7) Klubowy Mistrz Polski - miejsca I - III - puchary dla klubów i dla trenerów - uwaga! - powyższe obowiązuje oddzielnie dla każdej konkurencji / stylu 5. Ustala się następujący zakres nagród rzeczowych: a) sprzęt sportowy b) sprzęt rtv i multimedialny c) wyroby jubilersko zegarmistrzowskie d) wydawnictwa sportowe /albumy, encykopedie/ 6. Wyklucza się nagrody w postaci artykułów spożywczych, higieny osobistej i artykułów chemicznych. VIII. Informacje na temat rozliczania zadań imprez sportowych 1. Dokumenty finansowe powinny być wypełnione na komputerze lub pismem drukowanym. 2. Wstępny kosztorys realizacji zadania stanowi integralną część umowy na realizację zadania. Wymaga akceptacji Polskiego Związku Zapaśniczego w części dotyczącej kosztów finansowanych z dotacji. Polski Związek Zapaśniczy przesyła do zleceniobiorcy uzgodniony i zaakceptowany preliminarz realizacji zadania w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia do PZZ umowy i kosztorysu. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian rzeczowo finansowych kosztorysu. 3. Zleceniobiorca jest zobowiązany w ciągu 14 dni roboczych od dnia zakończenia zadaniasporządzić dokumentację rozliczającą dotację. Rozliczenie zawiera: faktury lub rachunki wystawione bezpośrednio na: Polski Związek Zapaśniczy z siedzibą w Warszawie, z pełnym danymi adresowymi oraz numerem NIP. 4. Dokumenty należy przekazać spięte w skoroszyt i w kolejności (od góry) a) faktura/rachunek b) deklaracja rozliczająca dotację zał.nr 2 c) rozliczenie rzeczowo finansowe kosztów jednostkowych zał. Nr 3 d) zestawienie faktur (rachunków) zał. Nr 4 e) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów źródłowych w części dotyczącej realizacji umowy f) komunikat końcowy zawodów podpisany przez sędziego głównego i przedstawiciela zleceniobiorcy. 7

8 5. Po otrzymaniu kompletu dokumentów PZZ ma 14 dni roboczych (od dnia otrzymania korespondencji) na dokonanie końcowego rozliczenia rzeczowo finansowego zadania. IX. Dodatkowe informacje 1. Niedopuszczalne jest oferowanie wyższych stawek zakwaterowania i wyżywienia dla zawodników od cen indywidualnego zakwaterowania w danym obiekcie i tym samym terminie. 2. Dopuszczalne jest oferowanie różnych standardów zakwaterowania, z zachowaniem pierwszeństwa dla zgłoszeń w terminie i bez prawa roszczeń w tym zakresie dla zgłoszeń po terminie. 3. W przypadku organizacji imprez : Pytlasiński, Ziółkowski, Poland Open należy zróżnicować stawki pobytu w zależności od przestrzegania terminów zgłoszeń i przyjazdów ekip. W komunikacie organizacyjnym tych zawodów należy ująć tą informację oraz, w przypadku kilku obiektów zakwaterowania, ustalić hierachię zakwaterowania, jak w pkt Wprowadza się obowiązkowy zapis na kartach akredytacyjnych o treści: Będąc uczestnikiem zawodów zapaśniczych /nazwa/ zgadzam się na bycie filmowanym, nagrywanym przez TV i media internetowe, fotografowanym i identyfikowanym podczas zawodów. (Karta jest wydawana przez organizatora i do czasu zakończenia zawodów jest jego własnością.) Dla imprez międzynarodowych także w j. angielskim. 5. Organizator imprez rangi międzynarodowej i Mistrzostw Polski Seniorów, ma obowiązek wyznaczenia stref dostępu: sędziowie/ekipy/punkt medyczny/ zaplecze techniczne/media/goście/vip/ strefa dla wszystkich. W ograniczonym zakresie na imprezach MMP, MPJ, MPK. X. Ocena imprezy 1. Każda impreza Polskiego Związku Zapaśniczego podlega ocenie w zakresie wykonania zapisów niniejszego regulaminu i wywiązania się z umowy zawartej przez strony na realizację zadania. 2. Ocena dokonywana jest na druku Karty Oceny imprezy. 3. Informację z zakresu i form działań promocyjnych opracowuje się wg. wzoru Karty oceny działań promocyjnych. 4. Oceny dokonują członkowie Zarządu PZZ oraz członkowie komisji delegowani decyzją Zarządu PZZ. Lista osób będzie stanowić załącznik do zatwierdzonego Kalendarza Imprez PZZ na dany rok i zostanie opublikowana na stronie związku z początkiem stycznia danego roku. Lista nazwisk może ulec zmianie w trakcie roku, ze względu na brak możliwości udziału delegowanej osoby. XI. Nagrody dla organizatora 1. Od roku 2014 wprowadza się nagradzanie wykonawców zleconych zadań w zakresie organizacji imprez w kategorii Najlepszy Organizator Roku w kadencji Zarząd PZZ, na wniosek Komisji Organizacji Imprez, przyzna nagrodę najlepszemu organizatorowi imprezy w roku 2014, wyłonionemu z rankingu organizatorów za ponad standardową organizację, a informacja zostanie opublikowana na stronie 8

9 XII. Postanowienia końcowe Regulamin organizacji imprez został zatwierdzony w dniu 26 września 2013 r. Uchwałą Zarządu PZZ i stanowi dokument do realizacji przez organizatorów imprez, PZZ, członków komisji i delegowanych na zawody członków Zarządu PZZ. Opracowanie Komisja Organizacji Imprez PZZ r. Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego (-) Grzegorz Pieronkiewicz ZAŁĄCZNIKI 1. Wzór komunikatu organizacyjnego z programem zawodów (zał. Nr 1) 2. Opis ceremonii otwarcia zawodów i dekoracji zwycięzców(zał. Nr 2) 3. Wzór Deklaracji nagród (zał. Nr 3) 4. Wzór Karty Oceny imprezy (dok. wew.) 5. Wzór pomocniczej Karty Promocji (dok. wew.) 9

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ PZZ 2015 Opracowanie: Komisja Organizacji

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW Polski Związek Podnoszenia Ciężarów REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW Zatwierdzony przez Zarząd PZPC dnia 10.10.2014 I. ZASADY PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ CENTRALNYCH PZPC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjno-Sportowy Polskiego Związku Zapaśniczego

Regulamin Organizacyjno-Sportowy Polskiego Związku Zapaśniczego Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Regulamin Organizacyjno-Sportowy Polskiego Związku Zapaśniczego Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego

Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego (zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjno-Sportowy Polskiego Związku Zapaśniczego

Regulamin Organizacyjno-Sportowy Polskiego Związku Zapaśniczego Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Regulamin Organizacyjno-Sportowy Polskiego Związku Zapaśniczego 2017 Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl KOMISJA ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH 2012-2016 Opracowanie: Komisja Organizacji

Bardziej szczegółowo

Przepisy organizacyjne DRUKI

Przepisy organizacyjne DRUKI Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Przepisy organizacyjne DRUKI Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ PZZ 1. ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ PZZ ORGANIZACJI IMPREZ KLUBOM.

REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ PZZ 1. ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ PZZ ORGANIZACJI IMPREZ KLUBOM. REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ PZZ 1. ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ PZZ ORGANIZACJI IMPREZ KLUBOM. 1.1. Klub sportowy ubiegający się o organizację imprezy sportowej musi przystąpić do konkursu ofert na organizacje

Bardziej szczegółowo

Eliminacje do OOM w stylu wolnym i w stylu klasycznym nie mogą odbywać sie w tym samym terminie /dotyczy to zarówno I jak i II toru eliminacji/.

Eliminacje do OOM w stylu wolnym i w stylu klasycznym nie mogą odbywać sie w tym samym terminie /dotyczy to zarówno I jak i II toru eliminacji/. (*2017) Zapasy 1. Organizator Organizatorem jest komitet organizacyjny na terenie, którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Zapaśniczy oraz WZZap. na terenie, którego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego I. Organizatorzy Gospodarzem Finałów XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych Lubuskie 2017 jest Pani Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Eliminacje w stylu wolnym i w stylu klasycznym nie mogą odbywać sie w tym samym terminie /dotyczy to zarówno I jak i II toru eliminacji/.

Eliminacje w stylu wolnym i w stylu klasycznym nie mogą odbywać sie w tym samym terminie /dotyczy to zarówno I jak i II toru eliminacji/. Zapasy (*2015) OGÓLNOPOLSKA OLIPIADA MŁODZIEŻY 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Zapaśniczy oraz OZZ, na terenie

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl REGULAMIN IMPREZ SPORTOWYCH W ZAPASACH NA 2015 ROK Opracowanie: Wydział

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY X OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI WETERANÓW W ZAPASACH W STYLU KLASYCZNYM I WOLNYM. Warszawa

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY X OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI WETERANÓW W ZAPASACH W STYLU KLASYCZNYM I WOLNYM. Warszawa e-mail: zdrowy.targowek@op.pl ING Bank Śląski O/Warszawa Barkocińska 6 Nr rachunku: 38 1050 1054 1000 0022 9297 7309 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY X OTWARTYCH MISTRZOSTW POLSKI WETERANÓW W ZAPASACH W STYLU KLASYCZNYM

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY: Komunikat nr 2

ORGANIZATORZY: Komunikat nr 2 ORGANIZATORZY: Komunikat nr 2 I. W zawodach finałowych XX OOM w sportach zimowych mogą brać udział zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie lub obywatele Unii Europejskiej mieszkający na terenie Polski,

Bardziej szczegółowo

Przepisy organizacyjne DRUKI

Przepisy organizacyjne DRUKI Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Przepisy organizacyjne DRUKI Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjno

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Na podstawie 8 pkt 4 i 5 Statutu PZŻ oraz: art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz rozporządzeń wykonawczych

Bardziej szczegółowo

Poniżej przesyłamy propozycje rozmieszczenia turniejów krajowych z cyklu imprez centralnych Polskiego Związku Szermierczego w 2016 roku.

Poniżej przesyłamy propozycje rozmieszczenia turniejów krajowych z cyklu imprez centralnych Polskiego Związku Szermierczego w 2016 roku. Członkowie Związku Wg rozdzielnia środa, 1 lipca 2015 Szanowni Państwo, Poniżej przesyłamy propozycje rozmieszczenia turniejów krajowych z cyklu imprez centralnych Polskiego Związku Szermierczego w 2016

Bardziej szczegółowo

POLSKIEJ FEDERACJI KARATE SPORTOWEGO

POLSKIEJ FEDERACJI KARATE SPORTOWEGO POLSKA FEDERACJA KARATE SPORTOWEGO 61 538 Poznań ul. Robotnicza 33/65 N I P 6 9 1 23 7 2 8 0 0 R E G O N 0 2 0 4 3 6 7 2 7 K R S 0 0 0 0 2 6 9 0 6 2 GRAND PRIX KARATE PFKS KLESZCZEWO 2016 POLSKIEJ FEDERACJI

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego Redakcja: Paweł de Pourbaix Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Poniżej przesyłamy propozycje ulokowania turniejów krajowych z cyklu imprez centralnych Polskiego Związku Szermierczego w 2017 roku.

Poniżej przesyłamy propozycje ulokowania turniejów krajowych z cyklu imprez centralnych Polskiego Związku Szermierczego w 2017 roku. piątek, 1 lipca 2016 Członkowie Związku Wg rozdzielnia Szanowni Państwo, Poniżej przesyłamy propozycje ulokowania turniejów krajowych z cyklu imprez centralnych Polskiego Związku Szermierczego w 2017 roku.

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

POLSKA FEDERACJA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO POLSKA FEDERACJA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACJI FINAŁÓW OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY Wer.26/04/12 Warszawa, kwiecień 2012 I. Zasady ogólne Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży jest elementem

Bardziej szczegółowo

Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem regulaminu zawodów - zadania do realizacji:

Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem regulaminu zawodów - zadania do realizacji: Podstawowym warunkiem rozwoju sportu i spełnienia przezeń funkcji społecznej jest właściwa realizacja współzawodnictwa. Stąd też działalność wszystkich osób oraz instytucji związanych ze sportem jest skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO REGULAMIN GRAND PRIX SENIORÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego Opracowanie: M. Trzemżalski K.

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 WARSZAWA STYCZEŃ 2015 SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Warszawsko-Mazowiecki Związek Gimnastyczny: 02-815 Warszawa, ul. Żołny 56A: gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO REGULAMIN GRAND PRIX SENIORÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO Tylko do użytku wewnętrzorganizacyjnego Opracowanie: M.Trzemżalski K.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r. UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN "BARTOSZ 2011"

REGULAMIN BARTOSZ 2011 REGULAMIN JUBILEUSZOWEGO X NADWIŚLAŃSKIEGO TURNIEJU w WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC "BARTOSZ 2011" Tarnobrzeg 18.09.2011r I. CEL 1. Celem Turnieju jest popularyzacja sportów siłowych wśród osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

PZKB Ogólne Przepisy i Postanowienia Rozdział XI

PZKB Ogólne Przepisy i Postanowienia Rozdział XI PZKB Ogólne Przepisy i Postanowienia Rozdział XI Wersja 2011.10.25 1 PZKB Ogólne Przepisy i Postanowienia Spis kolejności: Art. 1 Ogólne Przepisy i Postanowienia Art. 1. 1 Postępowanie zawodników 3 Art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Program minutowy

Regulamin Program minutowy Regulamin Program minutowy Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS juniorów Złote Koło XXXIV Wyścig Kolarski DOBCZYCE 2016 27 29 maja 2016 1. Cel Wyłonienie Mistrzów Krajowego Zrzeszenia LZS na rok 2016 Popularyzacja

Bardziej szczegółowo

XX PUCHAR POLSKI W TAŃCU SPORTOWYM RADZYMIN - 14 CZERWCA 2014 r.

XX PUCHAR POLSKI W TAŃCU SPORTOWYM RADZYMIN - 14 CZERWCA 2014 r. 1. ORGANIZATORZY: Klub Sportowy Cobra Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu Polski Związek Tańca Sportowego 2. DATA I MIEJSCE IMPREZY: 14 czerwca 2014 r. (sobota), godz. 10 00 Hala Radzymińskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ

CZĘŚĆ A. REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ CZĘŚĆ A. REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ 1. Organizator Współzawodnictwo dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo nadzorowane jest przez Departament Sportu Wyczynowego

Bardziej szczegółowo

III Mistrzostwa Polski Poomsae (Techniczne MP) w Taekwondo Olimpijskim

III Mistrzostwa Polski Poomsae (Techniczne MP) w Taekwondo Olimpijskim a Warszawa 01-595, ul. Ks. J. Popiełuszki 21 tel.: 0 22 840 45 57; fax. 0 22 891 13 25 e-mail: biuro@pztaekwondo.pl NIP 779-20-26-124, REGON 430096079 w w w. p z t a e k w o n d o. p l III Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAWODÓW ORGANIZACJA BIURA ZAWODÓW

ORGANIZACJA ZAWODÓW ORGANIZACJA BIURA ZAWODÓW ORGANIZACJA ZAWODÓW ORGANIZACJA BIURA ZAWODÓW ORGANIZATOR - FIS - Narodowy Związek Narciarski - Komitet Organizacyjny Okręgowy Związek, klub, organizacja, stowarzyszenie, inne STRUKTURA ORGANIZACYJNA KO

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 8 ust. 1 Statutu PZŻ oraz: Art. 13 ust. 1 pkt b) Ustawy o Sporcie i uzupełniających rozporządzeń, Przepisów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W AKROBATYCE SPORTOWEJ TURNIEJ POD WEWELEM AKROBATYKA SPORTOWA, SKOKI NA ŚCIEŻCE, SKOKI NA TRAMPOLINIE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W AKROBATYCE SPORTOWEJ TURNIEJ POD WEWELEM AKROBATYKA SPORTOWA, SKOKI NA ŚCIEŻCE, SKOKI NA TRAMPOLINIE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW W AKROBATYCE SPORTOWEJ TURNIEJ POD WEWELEM AKROBATYKA SPORTOWA, SKOKI NA ŚCIEŻCE, SKOKI NA TRAMPOLINIE Opracowany przez organizatora: SARTR-PROJEKT, 31-068 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZTÓW. Zakres zadania Rodzaj kosztów Uwagi

KATALOG KOSZTÓW. Zakres zadania Rodzaj kosztów Uwagi Załącznik nr 1 do Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2015, związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Regulaminy sportowe narciarskiego biegu na orientację Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Opracowanie i redakcja Jan Cegiełka Stefan Niczyporuk

Regulaminy sportowe narciarskiego biegu na orientację Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Opracowanie i redakcja Jan Cegiełka Stefan Niczyporuk Regulaminy sportowe narciarskiego biegu na orientację Polskiego Związku Orientacji Sportowej Opracowanie i redakcja Jan Cegiełka Stefan Niczyporuk Warszawa 2011 REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W NARCIARSKIM

Bardziej szczegółowo

IV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SPORTACH UMYSŁOWYCH P O D L A S K I E

IV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SPORTACH UMYSŁOWYCH P O D L A S K I E KOMUNIKAT NR 1 IV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SPORTACH UMYSŁOWYCH P O D L A S K I E 2015 ORGANIZATORZY: Ministerstwo Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Podlaska Federacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 09-08-2015

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 09-08-2015 REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 09-08-2015 I. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem wyścigu MTB XCO Tuchów jest: - Kolarskie Centrum Promocyjne ul. Rydza - Śmigłego 7 33-100 Tarnów - Salon

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Głównym celem programu jest wyselekcjonowanie i przygotowanie zarówno pod względem motorycznym jak i technicznym perspektywicznych,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O ZAWODACH XIII

KOMUNIKAT O ZAWODACH XIII I. CELE KOMUNIKAT O ZAWODACH XIII Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym i I w Trójboju Siłowym Klasycznym Zielonki 12 i 13.09.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes (akt. od 01.01.2015)

Regulamin działania sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes (akt. od 01.01.2015) Być młodym i wysportowanym to wiele. Umieć to łączyć z dobrą nauką i spełnianiem obowiązków społecznych to bardzo wiele. Regulamin działania sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes (akt. od 01.01.2015) (1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPORTOWY Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów

REGULAMIN SPORTOWY Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów REGULAMIN SPORTOWY Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów (na rok 2017 propozycja do zatwierdzenia przez Zarząd PZPC) 1. Rodzaje zawodów Polski Związek Podnoszenia Ciężarów w sposób bezpośredni lub pośredni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXXII MIĘDZYNARODOWEGO MEMORIAŁU IM. STANISŁAWA KIRPSZY. pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO. Sokółka, dnia 5 października 2013 r. str.

REGULAMIN XXXII MIĘDZYNARODOWEGO MEMORIAŁU IM. STANISŁAWA KIRPSZY. pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO. Sokółka, dnia 5 października 2013 r. str. REGULAMIN XXXII MIĘDZYNARODOWEGO MEMORIAŁU IM. STANISŁAWA KIRPSZY pod patronatem STAROSTY SOKÓLSKIEGO Sokółka, dnia 5 października 2013 r. str. 1 XXXII Międzynarodowy Memoriał im. Stanisława Kirpszy WYŚCIG

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 7 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 17 kwietnia 2014 roku

DECYZJA NR 7 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 17 kwietnia 2014 roku DECYZJA NR 7 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych ze szkoleniem młodzieży

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z TRENERAMI. czwartek, 03 marzec 2016 r.

SPOTKANIE Z TRENERAMI. czwartek, 03 marzec 2016 r. SPOTKANIE Z TRENERAMI czwartek, 03 marzec 2016 r. PROGRAM DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA Z OBSZARU WSPIERANIA SZKOLENIA SPORTOWEGO I WSPÓŁZAWODNICTWA MŁODZIEŻY ZWIĄZANEGO

Bardziej szczegółowo

Zakres zadania Rodzaj kosztów Uwagi

Zakres zadania Rodzaj kosztów Uwagi Załącznik nr 1 do Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2016 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem

Bardziej szczegółowo

II ELIMINACJA MISTRZOSTW POLSKI KRYTERIUM

II ELIMINACJA MISTRZOSTW POLSKI KRYTERIUM II ELIMINACJA MISTRZOSTW POLSKI KRYTERIUM MIĘDZYNARODOWE KRYTERIUM KOLARSKIE DZIERŻONIÓW 2017 - Memoriał Dyrektora LO SMS Zdzisława Szepke Dzierżoniów 8.04.2017 r. 1. ORGANIZATOR Ośrodek Sportu i Rekreacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE KOZIENICE 15-17.05.2015

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE KOZIENICE 15-17.05.2015 REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE KOZIENICE 15-17.05.2015 I. Cel 1. Wyłonienie indywidualnych Mistrzów Polski Juniorów dla osób ze schorzeniami narządu ruchu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 12 i 13 lat I i II runda

R E G U L A M I N DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 12 i 13 lat I i II runda R E G U L A M I N DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 12 i 13 lat I i II runda 1. Termin i miejsce zawodów. I Runda 12-13 lat OZP - marzec II Runda 12 lat OZP - czerwiec II Runda (zawody finałowe) 13 lat

Bardziej szczegółowo

Termin i miejsce 12 października 2013 r. godz , Hala Sportowa przy SP 10, ul. Grunwaldzka 10 w Sieradzu, wejście od pływalni.

Termin i miejsce 12 października 2013 r. godz , Hala Sportowa przy SP 10, ul. Grunwaldzka 10 w Sieradzu, wejście od pływalni. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Karate Kyokushin w ramach OOM Sieradz 12 października 2013 r. Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai działając w porozumieniu z Polskim Związkiem Karate ma zaszczyt zaprosić

Bardziej szczegółowo

3. Kierownictwo zawodów: - Jan Wiederek Naczelnik zawodów

3. Kierownictwo zawodów: - Jan Wiederek Naczelnik zawodów 1. Termin i miejsce zawodów: - 6-8 marca 2015r., Pływalnia Rawszczyzna, ul. Mickiewicza 32, 27-400 Ostrowiec Św., - pomiar czasu: automatyczny, - długość pływalni: 25m, - liczba torów: 10, - temperatura

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE REALIZACJI ZADAŃ Z OBSZARU SPORTU WYCZYNOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE REALIZACJI ZADAŃ Z OBSZARU SPORTU WYCZYNOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE REALIZACJI ZADAŃ Z OBSZARU SPORTU WYCZYNOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Marta Przeździecka Departament Sportu Wyczynowego Spała, październik 2011 r. Źródła finansowania Fundusz

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW Opracował: Grzegorz Gargula Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Mistrzostwa Szkół Województwa Wielkopolskiego w Karate Olimpijskim WKF 2017 Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada

REGULAMIN. Mistrzostwa Szkół Województwa Wielkopolskiego w Karate Olimpijskim WKF 2017 Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada XVIII IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 REGULAMIN Mistrzostwa Szkół Województwa Wielkopolskiego w Karate Olimpijskim WKF 2017 Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjada i Licealiada Szkolny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW. DATA: MIEJSCE: Hala Widowiskowo-Sportowa Pod Dębowcem ul. Karbowa 26, Bielsko-Biała

REGULAMIN ZAWODÓW. DATA: MIEJSCE: Hala Widowiskowo-Sportowa Pod Dębowcem ul. Karbowa 26, Bielsko-Biała REGULAMIN ZAWODÓW DATA: 07-09.10.2016 MIEJSCE: Hala Widowiskowo-Sportowa Pod Dębowcem ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała PRZEPISY: Zawody zostaną przeprowadzone według najnowszych przepisów WKF dla konkurencji

Bardziej szczegółowo

Zasady współzawodnictwa w sporcie dzieci i młodzieży w 2012 roku.

Zasady współzawodnictwa w sporcie dzieci i młodzieży w 2012 roku. Zasady współzawodnictwa w sporcie dzieci i młodzieży w 2012 roku. Biathlon (zimowy) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM

AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM Warszawa, 2010 1 Użyte w niniejszym Regulaminie definicje lub skróty

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZTÓW. Zakres zadania Rodzaj kosztów Uwagi

KATALOG KOSZTÓW. Zakres zadania Rodzaj kosztów Uwagi Załącznik nr 1 do Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO ADRES : ul. ŁAZIENKOWSKA 6A, 00-449 WARSZAWA, POLSKA TEL.: (22) 629 52 07 EMAL:OFFICE@PFSA.COM.

POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO ADRES : ul. ŁAZIENKOWSKA 6A, 00-449 WARSZAWA, POLSKA TEL.: (22) 629 52 07 EMAL:OFFICE@PFSA.COM. sezon 2012/2013 Zasady i prawo startu w poszczególnych ch oraz tabela nr 2 Zasady startu w poszczególnych ch Zawodnik może startować w wyższej klasie, jeżeli spełnia normy z tabeli nr 2, bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

I Otwarte Mistrzostwa Polski Sztuk Walk WFMC.

I Otwarte Mistrzostwa Polski Sztuk Walk WFMC. Federacja WFMC, Walhalla Fight Club oraz Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki mają zaszczyt zaprosić Państwa na I Otwarte Mistrzostwa Polski Sztuk Walk WFMC. Data: 19 stycznia 2013r Miejsce: Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM OKOŁO 7.OOO-(SIEDEM TYSIĘCY DZIECI)-TRENUJĄCYCH GŁÓWNIE W SZKOŁACH W SZKOŁACH ZNAJDUJE SIĘ BLISKO 200 STOŁÓW BILARDOWYCH!!! I ETAP II ETAP III ETAP IV ETAP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ. MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas

REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ. MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ I. CEL ZAWODÓW MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas w kat. kobiet i mężczyzn w dniach 18 19

Bardziej szczegółowo

(*2012) Narciarstwo klasyczne

(*2012) Narciarstwo klasyczne Narciarstwo klasyczne (*2012) Biegi narciarskie 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Narciarski. 2. Termin zawodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO I. CEL Celem Mistrzostw Polski AZS jest: 1. Ocena klubów AZS w zakresie sportu kwalifikowanego oraz stanu organizacyjnego. 2. Wyłonienie mistrza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FRKF (szkolenie młodzieży)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FRKF (szkolenie młodzieży) ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FRKF (szkolenie młodzieży) Jerzy Eliasz Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki Konferencja

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej AKW.1711.20.2016 egz. nr 1 sprawozdania SPRAWOZDANIE Sporządzone przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działających na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i przeprowadzania zawodów zapaśniczych

Regulamin organizacji i przeprowadzania zawodów zapaśniczych 1.. Białogard 14.01.2017 ( pieczęć OZZ) Regulamin organizacji i przeprowadzania zawodów zapaśniczych 1. Organizator zobowiązany jest do przeprowadzania zawodów zapaśniczych na 3 matach jeżeli turniej dotyczy

Bardziej szczegółowo

- bieg indywidualny 12,5 km z czterema strzelaniami (LSLS) lub bieg masowy 10 km z czterema

- bieg indywidualny 12,5 km z czterema strzelaniami (LSLS) lub bieg masowy 10 km z czterema Biathlon (zimowy) (*2013) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Biathlonu. 2. Termin zawodów Finały: luty 3. Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 681/XXIX/08. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 XI 2008 r.

UCHWAŁA NR 681/XXIX/08. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 XI 2008 r. UCHWAŁA NR 681/XXIX/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 XI 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW:

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW: Załącznik 1. A. Kategorie wiekowe 1. Kategorie wiekowe grup Hobby a) Młodzież 16-18 lat b) Dorośli 19-34 lata ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW: Obowiązuje wiek starszego z partnerów.

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI w PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D - OLECKO 2015 -

MISTRZOSTWA POLSKI w PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D - OLECKO 2015 - MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D OLECKO 2015 - BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, OLECKIE STOWARZYSZENIE NURKOWE Amfiprion zapraszają na: MISTRZOSTWA POLSKI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT XX OTWARTYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI POLSKIEJ UNII TAEKWONDO

KOMUNIKAT XX OTWARTYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI POLSKIEJ UNII TAEKWONDO KOMUNIKAT XX OTWARTYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI POLSKIEJ UNII TAEKWONDO NAZWA IMPREZY: XX Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Polskiej Unii Taekwondo ORGANIZATORZY: KS Orient, ZS PUT, Urząd

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY NA 2014 ROK ORAZ WYNIKI 2013 ROKU ZACHODNIOPOMORSKIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 2 I. CEL I ZADANIA 1. Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA TORUNIA HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA TORUNIA Klub Sportowy Laguna 24 Toruń serdecznie zaprasza na 29-30listopada 2014 r. 1. Termin i miejsce zawodów 29 30.11.2014 r. Toruń Uniwersyteckie Centrum Sportowe,

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 103/IX/2011 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 30 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR 103/IX/2011 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 30 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR 103/IX/2011 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach finałowych PZN opublikuje na dwa tygodnie przed zawodami finałowymi.

Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach finałowych PZN opublikuje na dwa tygodnie przed zawodami finałowymi. Narciarstwo klasyczne (*2017) Biegi narciarskie 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Narciarski. 2. Termin zawodów

Bardziej szczegółowo

XXI MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W TAEKWONDO PUT. NAZWA IMPREZY: XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Taekwondo PUT

XXI MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W TAEKWONDO PUT. NAZWA IMPREZY: XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Taekwondo PUT NAZWA IMPREZY: XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Taekwondo PUT ORGANIZATORZY: Klub Sportowy Orient, Związek Sportowy Polska Unia Taekwondo, Urząd Miasta Częstochowy TERMIN: 15-16.03.2014r. MIEJSCE:

Bardziej szczegółowo

Kapitanat Sportowy K-POZŻ Bydgoszcz. System rywalizacji sportowej zawodników ocena poziomu sportowego zawodników i klubów w K-POZŻ na rok 2015

Kapitanat Sportowy K-POZŻ Bydgoszcz. System rywalizacji sportowej zawodników ocena poziomu sportowego zawodników i klubów w K-POZŻ na rok 2015 Kapitanat Sportowy K-POZŻ Bydgoszcz System rywalizacji sportowej zawodników ocena poziomu sportowego zawodników i klubów w K-POZŻ na rok 2015 Wprowadzenie systemu rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach finałowych PZN opublikuje na dwa tygodnie przed zawodami finałowymi.

Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach finałowych PZN opublikuje na dwa tygodnie przed zawodami finałowymi. Narciarstwo klasyczne (*2013) Biegi narciarskie 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Narciarski. 2. Termin zawodów

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej AKW.1711.19.2016 egz. nr 1 sprawozdania SPRAWOZDANIE Sporządzone przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działających na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XVI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI KARATE DZIECI, śaków,młodzików I JUNIORÓW MŁODSZYCH

REGULAMIN. XVI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI KARATE DZIECI, śaków,młodzików I JUNIORÓW MŁODSZYCH REGULAMIN XVI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI KARATE DZIECI, śaków,młodzików I JUNIORÓW MŁODSZYCH XIV MISTRZOSTWA POLSKI KARATE SENIORÓW STARSZYCH DINOZAURÓW BRZEG DOLNY 31.05.2008r. Hala Sportowa Rokita

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego Redakcja: Paweł de Pourbaix Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MKS TRÓJKA - ŁÓDŹ

REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MKS TRÓJKA - ŁÓDŹ REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MKS TRÓJKA - ŁÓDŹ 1. Regulamin opracowany na podstawie Statutu Stowarzyszenia. 2. Regulamin określa szczegółowo: Prawa i obowiązki zawodników i trenerów, Zasady selekcji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ D PRZEPISY PRAWNE D.VII REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ

CZĘŚĆ D PRZEPISY PRAWNE D.VII REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ l Powoływanie kadry i reprezentacji Część D.VII str. 1 l CZĘŚĆ D PRZEPISY PRAWNE D.VII REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ ZASADY I WARUNKI REPREZENTOWANIA BARW NARODOWYCH W POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM

Bardziej szczegółowo

INVITATION ZAPROSZENIE. do udziału w drugiej edycji Grand Prix Karate - Lębork 2015.

INVITATION ZAPROSZENIE. do udziału w drugiej edycji Grand Prix Karate - Lębork 2015. INVITATION ZAPROSZENIE Scotland, The The W imieniu organizatorów mam zaszczyt zaprosić kluby karate i zawodników do udziału w drugiej edycji Grand Prix Karate - Lębork 2015. Zawody odbędą się 14 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 22 06 2014

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 22 06 2014 REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 22 06 2014 I. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem wyścigu MTB XCO Tuchów jest: Kolarskie Centrum Promocyjne ul. Rydza Śmigłego 7 33 100 Tarnów Salon rowerowy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2014 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2014 r. R E G U L A M I N organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZAWODÓW 1. CEL ZAWODÓW:

KOMUNIKAT ZAWODÓW 1. CEL ZAWODÓW: KOMUNIKAT ZAWODÓW 1. CEL ZAWODÓW: Wyłonienie najlepszego klubu oraz najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach, Propagowanie pływania w płetwach oraz PZPn, Promocja województwa pomorskiego, Kaszub

Bardziej szczegółowo

Ramowy Regulamin Centralnych Imprez Sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego Gimnastyki Sportowej Kobiet na rok 2011

Ramowy Regulamin Centralnych Imprez Sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego Gimnastyki Sportowej Kobiet na rok 2011 Ramowy Regulamin Centralnych Imprez Sportowych Polskiego Związku Gimnastycznego Gimnastyki Sportowej Kobiet na rok 2011 1. Organizatorami zawodów mogą być: Okręgowe Związki Sportowe. Wydziały Kultury Fizycznej

Bardziej szczegółowo

po 4 zawodniczki z eliminacji strefowych + miejsca 1-8 z ostatniego Pucharu Polski juniorek młodszych (8 zawodniczek)

po 4 zawodniczki z eliminacji strefowych + miejsca 1-8 z ostatniego Pucharu Polski juniorek młodszych (8 zawodniczek) Judo dziewcząt (*2012) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Judo oraz Wojewódzki Związek Judo na terenie którego organizowane

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY LETNICH MISTRZOSTW POLSKI W PŁYWANIU JUNIORÓW MŁODSZYCH 14 LAT

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY LETNICH MISTRZOSTW POLSKI W PŁYWANIU JUNIORÓW MŁODSZYCH 14 LAT ORGANIZATORZY KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY LETNICH MISTRZOSTW POLSKI W PŁYWANIU JUNIORÓW MŁODSZYCH 14 LAT OLSZTYN 07 09.07.2017 r. MISTRZOSTWA POD PATRONATEM PREZYDENTA OLSZTYNA PIOTRA GRZYMOWICZA 1. Termin

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK I JUNIORÓW Łuków, r. Komunikat organizacyjny

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK I JUNIORÓW Łuków, r. Komunikat organizacyjny MISTRZOSTWA POLSKI JUNIOREK I JUNIORÓW Łuków, -0.0.0 r. Komunikat organizacyjny. Patronat Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski Burmistrz Miasta Łuków Pan Dariusz Szustek. Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

XI Otwarty Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym 10 12 czerwca 2011 r., Gdynia

XI Otwarty Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym 10 12 czerwca 2011 r., Gdynia Polski Związek Karate Tradycyjnego zrzeszony w 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87 International Traditional Karate Federation ITKF tel./fax (42) 632-85-79, tel. (42) 632-97-59 European Traditional Karate

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia krajowych kryteriów kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w zapasach RIO2016 Na podstawie par.(28) Statutu

Bardziej szczegółowo

System zasad funkcjonowania kadry narodowej i reprezentacji Polski w modelarstwie lotniczym i kosmicznym.

System zasad funkcjonowania kadry narodowej i reprezentacji Polski w modelarstwie lotniczym i kosmicznym. System zasad funkcjonowania kadry narodowej i reprezentacji Polski w modelarstwie lotniczym i kosmicznym. 1. Regulamin rozgrywania zawodów i kwalifikowania zawodników do Mistrzostw Polski i innych zawodów

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 17/18 LAT OPOLE. 14-16.03.2014 r. pod Patronatem Prezydenta Miasta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego

ZIMOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 17/18 LAT OPOLE. 14-16.03.2014 r. pod Patronatem Prezydenta Miasta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego 1. Termin i miejsce zawodów: KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 1.1 14-16.03.2014 r. MOSiR Opole, pływalnia Wodna Nuta, ul. Prószkowska 96 1.2 Długość pływalni 25 m, liczba torów 10, temperatura wody 27 o C 1.3 Pomiar

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W OKRESIE OD 06

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W OKRESIE OD 06 Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej nr 452/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie wspierania i

Bardziej szczegółowo