Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) , ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03"

Transkrypt

1 Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) , , REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH Opracowanie: Komisja Organizacji Imprez Sportowych PZZ Zatwierdzony przez Zarząd PZZ w dniu 26 września 2013r. 1

2 REGULMIN ORGANIZACJI IMPREZ PZZ Organizacja zawodów sportowych jest nieodzownym elementem procesu szkolenia sportowego, sprawdzianem efektywności treningowych, wytrenowania zawodnika, możliwości koncentracji i kontrolowania emocji podczas walk. Zawody są motywacją i celem w dążeniu do intensywności pracy zawodnika i trenera. Właściwa realizacja współzawodnictwa jest podstawowym warunkiem rozwoju sportu, a na podstawie uzyskiwanych wyników pozwala na racjonalne planowanie zadań szkoleniowych i organizacyjnych. Organizacja imprez ma także służyć popularyzacji sportu zapaśniczego wśród władz samorządowych, mediów i w coraz szerszym gremium odbiorców widowisk sportowych oraz przekonywaniu o wartościach zapasów jako jednego z najlepszych sportów ogólnorozwojowych i statystycznie mało kontuzyjnym, wbrew panującej obiegowej opinii. I. Zasady przyznawania organizacji imprez PZZ klubom 1. Klub sportowy ubiegający się o organizację imprezy sportowej ma obowiązek przystąpić do konkursu ofert na organizację imprez sportowych ujętych w projekcie Kalendarza Imprez na dany rok, zgodnie z warunkami ogłoszonymi na stronie internetowej PZZ. 2. Podstawowym warunkiem do przystąpienia do konkursu jest posiadanie: a) odpowiednich obiektów sportowych, b) bazy pobytowej c) zabezpieczenia finansowego d) zabezpieczenia organizacyjnego. 3. Do ofert na organizację imprez międzynarodowych, tj. turniejów: Pytlasińskiego, Ziółkowskiego, Poland Open w zapasach kobiet oraz zawodów rangi mistrzostw Europy czy Świata wymagane jest dołączenie zgody na organizację imprezy na danym terenie wydaną przez władze samorządowe oraz inne deklaracje ze strony samorządu gwarantujące zabezpieczenie organizacyjno-finansowe i sprawne przeprowadzenie imprezy. 4. Jednym z zasadniczych warunków przyznania imprezy sportowej, o którą ubiega się klub sportowy jest ocena wywiązania się z organizacji poprzednio przyznanych imprez sportowych. 5. Po przyznaniu organizacji imprez sportowych klubom sportowym, następuje podpisanie umów na organizację imprez sportowych, które wraz z zatwierdzonym preliminarzem, obowiązuje obydwie strony. II. Zasady rozstrzygania konkursu ofert. 1. Oferty na organizację imprez rozpatruje Komisja Konkursowa. 2. W jej skład wchodzi prezes PZZ oraz przewodniczący i członkowie Komisji Organizacji Imprez Sportowych PZZ. 3. Komisja Konkursowa opracuje wykaz wszystkich ofert, które zostały złożone do konkursu i opublikuje informację na stronie związku. 4. Komisja Konkursowa rozpatrzy tylko oferty, które spełnią wymogi formalne. 5. Komisja konkursowa przedłoży projekt (Kalendarz) rozdziału imprez sportowych na dany rok Zarządowi PZZ do zatwierdzenia w formie uchwały. 6. Zatwierdzony Kalendarz Imprez na dany rok wraz z wybranymi w konkursie organizatorami, zostanie opublikowany na stronie związku. III. Obowiązki organizatora imprezy 1. Organizator jest zobowiązany do przeprowadzenia imprezy zgodnie z ustaleniami z PZZ. 2. Organizator powołuje Komitet Organizacyjny, któremu przewodniczy osoba gwarantująca prawidłowe przeprowadzenie imprezy. 2

3 3. W skład Komitetu Organizacyjnego imprez rangi międzynarodowej (Pytlasiński, Ziółkowski, Poland Open, imprez rangi ME i MŚ) wchodzi przedstawiciel PZZ oraz przewodniczący lub członek Komisji Organizacji Imprez PZZ. W przypadku Mistrzostw Polski Seniorów/ek w KO udział bierze przedstawiciel PZZ. 4. Komitet Organizacyjny jest zobowiązany wyznaczyć komisje (osoby) do zabezpieczenia realizacji poszczególnych zadań wynikających z rangi organizowanej imprezy (poniżej zakres obowiązków). Nie narzuca się nazewnictwa komisji, natomiast zwraca się uwagę na zakres zadań, dostosowanych do rangi imprezy. 1) Komisja ds. organizacyjnych a. opracowanie harmonogramu działania w trakcie przygotowań, przeprowadzenia, zakończenia, rozliczenia i podsumowania imprezy. b. wyznaczenie i rezerwacja obiektu zawodów c. ustalenie i rezerwacja miejsc zakwaterowania i wyżywienia, z uwzględnieniem sal konferencyjnych d. organizacja opieki medycznej w miejscu zakwaterowania - informacja e. ustalenie i wystąpienie o patronaty honorowe i medialne f. współpraca z samorządem g. opracowanie kampanii promocyjnej i działań marketingowych h. podjęcie współpracy z mediami w zakresie promocji imprezy i. opracowanie wytycznych w zakresie wizualizacji sali sportowej oraz miejsca akredytacji j. opracowanie treści materiałów do druku k. wybór i zlecenie wykonania grafiki, druków oraz banerów l. opracowanie list zakwaterowań m. organizacja miejsca i ustalenie zasad recepcji/ akredytacji oraz wzorów kart akredytacji/identyfikatorów n. organizacja dodatkowych spotkań okolicznościowych o. ustalenie list gości zaproszonych i wysyłka zaproszeń p. wolontariat q. współpraca z pozostałymi komisjami oraz nadzór nad realizacją zadań r. zakończenie i podsumowanie imprezy wraz z wystosowaniem podziękowań. 2) Komisja ds. techniczno sportowych a. zabezpieczenie i organizacja obiektu zawodów b. zabezpieczenie sprzętu (maty, tablice, stoliki, kamery, monitory itp.), łączy, ksero, artykułów biurowych itp. c. zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa, w tym pasa bezpieczeństwa pomiędzy matami a widownią oraz właściwego rozmieszczenia reklam, wystąpienie o wymagane pozwolenia d. zabezpieczenie przeprowadzenia wagi, losowania itp. e. zabezpieczenie obsługi medycznej f. zabezpieczenie realizacji programu zawodów g. zabezpieczenie dokumentacji zawodów h. zabezpieczenie właściwego oświetlenia oraz nagłośnienia i. organizacja Biura zawodów, pomieszczeń dla sędziów, VIP roomu, pomieszczenia dla organizatorów j. oznaczeniem ciągów komunikacyjnych zawodów k. zabezpieczenie obsługi technicznej l. zabezpieczenie obiektu treningowego, miejsca rozgrzewek, zaplecza szatniowosanitarnego i odnowy biologicznej. m. organizacja miejsc dla delegatów i VIP oraz mediów 3) Komisja ds. finansów i nagród, a. podpisanie umów z PZZ 3

4 b. podpisanie umów ze sponsorami c. zabezpieczenie nagród d. wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia e. rozliczenie imprezy 4) Komisja ds. ceremonii i nagradzania, a. opracowanie scenariuszy ceremonii otwarcia zawodów i nagradzania b. organizacja miejsca dekoracji i zabezpieczenie podium c. przygotowanie protokółu nagradzania i wymaganych list potwierdzeń odbioru d. wyznaczenie koordynatora ceremonii e. zapewnienie udziału w ceremonii dekoracji przedstawicieli władz samorządowych i sponsorów, przy udziale członków zarządu PZZ i sędziego głównego zawodów. 5) Komisja ds. promocji, marketingu i kontaktu z mediami (uwaga: terminem wystąpień do sponsorów jest z reguły czas planowania budżetów w roku poprzedzającym organizację imprezy ) a. pozyskiwanie i współpraca ze sponsorami b. działania promocyjno marketingowe i ich końcowa ocena c. zabezpieczenie banerów i reklam d. organizacja konferencji prasowych i opracowywanie materiałów dla mediów 5. Komunikat organizacyjny oraz preliminarz zawodów zostaje przesyłany przez organizatora do PZZ celem zatwierdzenia wyłącznie w wersji elektronicznej. Obowiązuje co najmniej 2 miesięczny termin przesłania dokumentów przed wyznaczonym terminem imprezy. 6. Zatwierdzony w PZZ komunikat organizacyjny wraz z wykazem sędziów na daną imprezę jest publikowany na stronie internetowej związku jako obowiązujący i przesyłany do klubu sportowego. 7. Organizator ma obowiązek zabezpieczyć prawidłowo obiekt sportowy do odbycia zawodów. Maty zapaśnicze w odpowiedniej ilości powinny spełniać wymogi bezpieczeństwa zawodników, być prawidłowo złożone, nie rozchodzić się, pokrowiec powinien być estetyczny i czysty zgodnie z przepisami FILA. Obiekt powinien być wyposażony w odpowiedni sprzęt sportowy, posiadać odpowiednie zaplecze szatniowe i sanitarne. Do przeprowadzenia zawodów są nieodzowne tablice elektroniczne typu mistrzowskiego (przed zawodami należy sprawdzić prawidłowość działania lub je oddać do niezbędnej konserwacji u elektronika) oraz wagi elektroniczne. 8. Organizator przyjmuje na siebie obowiązek realizacji standardu promocji imprezy zapaśniczej, współpracy z mediami lokalnymi lub ogólnopolskimi, przestrzegania zapisów umowy w zakresie praw do nazwy zawodów, praw handlowych, praw audiowizualnych, praw do odtwarzania tych imprez, praw internetowych, praw elektronicznych, itp. Organizator posiada obowiązek umieszczenia reklam/baneru PZZ i sponsorów PZZ. Rolą organizatora, poprzez wysoki standard organizacyjny jest prowadzenie właściwego poziomu rywalizacji sportowej oraz pozyskiwanie widowni i promocja sportu zapaśniczego. IV. Przeprowadzenie imprezy sportowej 1. Na imprezie dokumentacją sędziowską dostarczoną przez PZZ na podstawie decyzji Kolegium Sędziów dysponuje Sędzia Główny. 2. Kierownik listy na podstawie zgłoszeń wstępnych klubów sportowych przygotowuje listę wagi. Po weryfikacji, która kończy się zgodnie z terminem ogłoszonym w komunikacie następuje sporządzenie ostatecznej list wagi. Przed wagą zawodnicy przechodzą obowiązkowy przegląd lekarski. 3. Po wadze kierownik listy przygotowuje szczegółowy program zawodów uzgodniony z Sędzią Głównym i Organizatorem. 4

5 4. Porządek i bezpieczeństwo na imprezie sportowej musi być zabezpieczone zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009,nr 62poz.504,http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U nr 0 poz. 611, 5. Organizator zapewnienia opiekę lekarską adekwatną do liczby startujących zawodników i pozostałych uczestników zawodów. 6. Otwarcie imprezy należy przeprowadzić wg opracowanego scenariusza i ściśle wg. harmonogramu minutowego. W ceremonii otwarcia biorą udział zawodnicy w dresach sportowych, sędziowie i zaproszeni goście. W imprezach mistrzowskich krajowych w różnych grupach wiekowych należy odegrać hymn i wciągnąć flagę państwowej na maszt. 7. Program walk finałowych i ceremonię nagradzania zwycięzców należy przeprowadzić profesjonalnie. Zawodnicy na podium wychodzą obowiązkowo w strojach sportowych klubowych bądź reprezentacyjnych. 8. Organizator ma obowiązek zabezpieczenia warunków do przeprowadzenia badań antydopingowych zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sportu i Turystyki (informacje na stronie: Polsce) 9. Na imprezie organizator zabezpiecza kamery video na wszystkich zawodach rangi Mistrzostw Polski i na zawodach międzynarodowych FILA. 10. Organizator zabezpiecza odpowiednie uzgodnione wyposażenie sekretariatu/biura zawodów. 11. Organizator dostarcza na bieżąco aktualny program i kolejność walk dla trenerów jak i dla mediów. 12. Komunikat końcowy zawodów publikowany jest na stronie internetowej związku, oryginał komunikatu końcowego podpisany przez Sędziego Głównego jest dostarczany do PZZ a kopia komunikatu do Organizatora. 13. Ze względów oszczędnościowych i organizacyjnych, zawody będą odbywały się w układzie łączonym wg. zatwierdzonego Kalendarza Imprez. Ponadto, z uwagi na niewielką ilość startujących zawodników, istnieje możliwość organizowania imprez jednodniowych (sobota lub niedziela). W takim przypadku dopuszcza się ważenie zawodników na 2 godziny przed rozpoczęciem zawodów. V. Obowiązki Polskiego Związku Zapaśniczego 1. Nadzorowanie przygotowań i koordynacja imprezy. 2. Dofinansowanie pobytu sędziów, osób delegowanych z PZZ, zaproszonych gości ustalonych w preliminarzu imprezy. 3. Zwrot kosztów przejazdów osób ustalonych z PZZ. 4. Zabezpieczenie ryczałtów sędziowskich i komisji sportowej. 5. Zabezpieczenie finansowe nagród regulaminowych. W tym medale na MP Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów, Kadetów i Młodzików. 6. Dofinansowanie uzgodnionych pozycji w preliminarzu, np. obsługi medycznej, transportu. wynajmu obiektu lub innych. VI. Konsekwencje nie wywiązania się z umowy na organizację imprezy i kary. 1. Rezygnacja z organizacji przyznanej imprezy musi nastąpić najdalej na 3 miesiące przed jej terminem, w przeciwnym razie konsekwencją będzie brak możliwości ubiegania się o przyznanie organizacji imprezy przez następne 2 lata. 5

6 2. Za zawinione obniżenie standardu organizacyjnego imprezy, Zarząd PZZ podejmie decyzję o konsekwencjach dla organizatora proporcjonalnych do utraty wizerunku PZZ. Kary zostaną określone w odrębnym regulaminie. VII. Nagrody regulaminowe i pozaregulaminowe 1. Na nagrody regulaminowe finanse zabezpiecza PZZ. 2. Startowe z imprezy sportowej w 100% przekazywane jest przez organizatora na nagrody o określonej wartości i jest wykazywane w rozliczeniu. Wysokość startowego dla poszczególnych kategorii imprez na każdy rok ustali Zarząd PZZ i poda do wiadomości z końcem poprzedzającego roku kalendarzowego. 3. Ustala się następujące nagrody dla zawodów: a) międzynarodowych: Pytlasińki,, Ziółkowski, Poland Open Nagroda za I miejsce EUR Nagroda za II miejsce nagroda o wartości : od 150 EUR Nagroda za III miejsce nagroda o wartości: od 100 EUR b) ogólnopolskich nagrody o wartości: Puchar Polski i M/n Mistrzostwa Polski - seniorów - od 800 zł na kategorię wagową - juniorów - od 700 zł na kategorię wagową - kadetów - od 600 zł na kategorię wagową (nagrody rzeczowe) Mistrzostwa Polski - seniorów - od 1500 zł na kategorię wagową - młodzieżowe - od 1000 zł na kategorię wagową - juniorów - od 1000 zł na kategorię wagową - kadetów - od 800 zł na kategorię wagową 4. Nagrody regulaminowe 1) Klubowy Mistrz Polski: - miejsca I - III - puchary dla klubów i dla trenerów - uwaga! - powyższe obowiązuje oddzielnie dla każdej konkurencji / stylu 2) Mistrzostwa Polski seniorów/ek, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski (medale zapewnia ZG AZS), Mistrzostwa Polski juniorów/ek, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (medale zabezpiecza PZZ), Mistrzostwa Polski młodzików/czek: - zawodnicy i zawodniczki za miejsca I - III medale i dyplomy - zawodnicy i zawodniczki za miejsca V - dyplomy, - trenerzy złotych medalistów otrzymują złote medale, - kluby za miejsca I - III - puchary, dyplomy - kluby za miejsca IV - VI - dyplomy - województwa za miejsca I - III - puchary i dyplomy, - województwa za miejsca IV-VI dyplomy, - w Akademickich Mistrzostwach Polski klasyfikuje się uczelnie bez przyznawania nagród, oddzielnie dla każdego stylu 3) Drużynowe Mistrzostwa Polski seniorów, seniorek; Drużynowe Mistrzostwa Polski juniorów, juniorek; - medale za miejsca I - III dla zawodników lub zawodniczek i trenerów max. 15 medali dla zawodników lub zawodniczek i dodatkowo 2 medale dla trenerów, - kluby za miejsca I - III - puchary, dyplomy - kluby za miejsca IV - VI - dyplomy 4) Międzynarodowe Mistrzostwa Polski seniorów, seniorek /Memoriały Wł. Pytlasińskiego i W. Ziółkowskiego oraz Poland Open/; Międzynarodowe 6

7 Mistrzostwa Polski juniorów, juniorek; Międzynarodowe Mistrzostwa Polski kadetów, kadetek: - zawodnicy i zawodniczki za miejsca I - III miejsce medale i dyplomy, - zawodnicy i zawodniczki za miejsca V - dyplomy, - trenerzy złotych medalistów otrzymują złote medale, - kluby za miejsca I - III puchary i dyplomy - kluby za miejsca IV-VI dyplomy 5) Puchary Polski seniorów, seniorek; Puchary Polski juniorów, juniorek; Puchary Polski kadetów, kadetek: - zawodnicy i zawodniczki za miejsca I - III miejsce - dyplomy, - kluby za miejsca I - III puchary i dyplomy - kluby za miejsca IV-VI dyplomy 6) Ranking Klubowego Mistrza Polski w grupie młodzików i ranking najlepszego UKSu w zapasach w Polsce w grupie młodzików: - kluby za miejsca I - III puchary, oddzielnie dla każdej konkurencji. 7) Klubowy Mistrz Polski - miejsca I - III - puchary dla klubów i dla trenerów - uwaga! - powyższe obowiązuje oddzielnie dla każdej konkurencji / stylu 5. Ustala się następujący zakres nagród rzeczowych: a) sprzęt sportowy b) sprzęt rtv i multimedialny c) wyroby jubilersko zegarmistrzowskie d) wydawnictwa sportowe /albumy, encykopedie/ 6. Wyklucza się nagrody w postaci artykułów spożywczych, higieny osobistej i artykułów chemicznych. VIII. Informacje na temat rozliczania zadań imprez sportowych 1. Dokumenty finansowe powinny być wypełnione na komputerze lub pismem drukowanym. 2. Wstępny kosztorys realizacji zadania stanowi integralną część umowy na realizację zadania. Wymaga akceptacji Polskiego Związku Zapaśniczego w części dotyczącej kosztów finansowanych z dotacji. Polski Związek Zapaśniczy przesyła do zleceniobiorcy uzgodniony i zaakceptowany preliminarz realizacji zadania w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia do PZZ umowy i kosztorysu. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania zmian rzeczowo finansowych kosztorysu. 3. Zleceniobiorca jest zobowiązany w ciągu 14 dni roboczych od dnia zakończenia zadaniasporządzić dokumentację rozliczającą dotację. Rozliczenie zawiera: faktury lub rachunki wystawione bezpośrednio na: Polski Związek Zapaśniczy z siedzibą w Warszawie, z pełnym danymi adresowymi oraz numerem NIP. 4. Dokumenty należy przekazać spięte w skoroszyt i w kolejności (od góry) a) faktura/rachunek b) deklaracja rozliczająca dotację zał.nr 2 c) rozliczenie rzeczowo finansowe kosztów jednostkowych zał. Nr 3 d) zestawienie faktur (rachunków) zał. Nr 4 e) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów źródłowych w części dotyczącej realizacji umowy f) komunikat końcowy zawodów podpisany przez sędziego głównego i przedstawiciela zleceniobiorcy. 7

8 5. Po otrzymaniu kompletu dokumentów PZZ ma 14 dni roboczych (od dnia otrzymania korespondencji) na dokonanie końcowego rozliczenia rzeczowo finansowego zadania. IX. Dodatkowe informacje 1. Niedopuszczalne jest oferowanie wyższych stawek zakwaterowania i wyżywienia dla zawodników od cen indywidualnego zakwaterowania w danym obiekcie i tym samym terminie. 2. Dopuszczalne jest oferowanie różnych standardów zakwaterowania, z zachowaniem pierwszeństwa dla zgłoszeń w terminie i bez prawa roszczeń w tym zakresie dla zgłoszeń po terminie. 3. W przypadku organizacji imprez : Pytlasiński, Ziółkowski, Poland Open należy zróżnicować stawki pobytu w zależności od przestrzegania terminów zgłoszeń i przyjazdów ekip. W komunikacie organizacyjnym tych zawodów należy ująć tą informację oraz, w przypadku kilku obiektów zakwaterowania, ustalić hierachię zakwaterowania, jak w pkt Wprowadza się obowiązkowy zapis na kartach akredytacyjnych o treści: Będąc uczestnikiem zawodów zapaśniczych /nazwa/ zgadzam się na bycie filmowanym, nagrywanym przez TV i media internetowe, fotografowanym i identyfikowanym podczas zawodów. (Karta jest wydawana przez organizatora i do czasu zakończenia zawodów jest jego własnością.) Dla imprez międzynarodowych także w j. angielskim. 5. Organizator imprez rangi międzynarodowej i Mistrzostw Polski Seniorów, ma obowiązek wyznaczenia stref dostępu: sędziowie/ekipy/punkt medyczny/ zaplecze techniczne/media/goście/vip/ strefa dla wszystkich. W ograniczonym zakresie na imprezach MMP, MPJ, MPK. X. Ocena imprezy 1. Każda impreza Polskiego Związku Zapaśniczego podlega ocenie w zakresie wykonania zapisów niniejszego regulaminu i wywiązania się z umowy zawartej przez strony na realizację zadania. 2. Ocena dokonywana jest na druku Karty Oceny imprezy. 3. Informację z zakresu i form działań promocyjnych opracowuje się wg. wzoru Karty oceny działań promocyjnych. 4. Oceny dokonują członkowie Zarządu PZZ oraz członkowie komisji delegowani decyzją Zarządu PZZ. Lista osób będzie stanowić załącznik do zatwierdzonego Kalendarza Imprez PZZ na dany rok i zostanie opublikowana na stronie związku z początkiem stycznia danego roku. Lista nazwisk może ulec zmianie w trakcie roku, ze względu na brak możliwości udziału delegowanej osoby. XI. Nagrody dla organizatora 1. Od roku 2014 wprowadza się nagradzanie wykonawców zleconych zadań w zakresie organizacji imprez w kategorii Najlepszy Organizator Roku w kadencji Zarząd PZZ, na wniosek Komisji Organizacji Imprez, przyzna nagrodę najlepszemu organizatorowi imprezy w roku 2014, wyłonionemu z rankingu organizatorów za ponad standardową organizację, a informacja zostanie opublikowana na stronie 8

9 XII. Postanowienia końcowe Regulamin organizacji imprez został zatwierdzony w dniu 26 września 2013 r. Uchwałą Zarządu PZZ i stanowi dokument do realizacji przez organizatorów imprez, PZZ, członków komisji i delegowanych na zawody członków Zarządu PZZ. Opracowanie Komisja Organizacji Imprez PZZ r. Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego (-) Grzegorz Pieronkiewicz ZAŁĄCZNIKI 1. Wzór komunikatu organizacyjnego z programem zawodów (zał. Nr 1) 2. Opis ceremonii otwarcia zawodów i dekoracji zwycięzców(zał. Nr 2) 3. Wzór Deklaracji nagród (zał. Nr 3) 4. Wzór Karty Oceny imprezy (dok. wew.) 5. Wzór pomocniczej Karty Promocji (dok. wew.) 9

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ PZZ 2015 Opracowanie: Komisja Organizacji

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW

Polski Związek Podnoszenia Ciężarów REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW Polski Związek Podnoszenia Ciężarów REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW Zatwierdzony przez Zarząd PZPC dnia 10.10.2014 I. ZASADY PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ CENTRALNYCH PZPC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjno-Sportowy Polskiego Związku Zapaśniczego

Regulamin Organizacyjno-Sportowy Polskiego Związku Zapaśniczego Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Regulamin Organizacyjno-Sportowy Polskiego Związku Zapaśniczego Zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego

Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego (zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl KOMISJA ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH 2012-2016 Opracowanie: Komisja Organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ PZZ 1. ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ PZZ ORGANIZACJI IMPREZ KLUBOM.

REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ PZZ 1. ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ PZZ ORGANIZACJI IMPREZ KLUBOM. REGULAMIN ORGANIZACJI IMPREZ PZZ 1. ZASADY PRZYZNAWANIA PRZEZ PZZ ORGANIZACJI IMPREZ KLUBOM. 1.1. Klub sportowy ubiegający się o organizację imprezy sportowej musi przystąpić do konkursu ofert na organizacje

Bardziej szczegółowo

Eliminacje w stylu wolnym i w stylu klasycznym nie mogą odbywać sie w tym samym terminie /dotyczy to zarówno I jak i II toru eliminacji/.

Eliminacje w stylu wolnym i w stylu klasycznym nie mogą odbywać sie w tym samym terminie /dotyczy to zarówno I jak i II toru eliminacji/. Zapasy (*2015) OGÓLNOPOLSKA OLIPIADA MŁODZIEŻY 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Zapaśniczy oraz OZZ, na terenie

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl

Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl REGULAMIN IMPREZ SPORTOWYCH W ZAPASACH NA 2015 ROK Opracowanie: Wydział

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY: Komunikat nr 2

ORGANIZATORZY: Komunikat nr 2 ORGANIZATORZY: Komunikat nr 2 I. W zawodach finałowych XX OOM w sportach zimowych mogą brać udział zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie lub obywatele Unii Europejskiej mieszkający na terenie Polski,

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO

POLSKA FEDERACJA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO POLSKA FEDERACJA SPORTU MŁODZIEŻOWEGO GŁÓWNE ZASADY ORGANIZACJI FINAŁÓW OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY Wer.26/04/12 Warszawa, kwiecień 2012 I. Zasady ogólne Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży jest elementem

Bardziej szczegółowo

Poniżej przesyłamy propozycje rozmieszczenia turniejów krajowych z cyklu imprez centralnych Polskiego Związku Szermierczego w 2016 roku.

Poniżej przesyłamy propozycje rozmieszczenia turniejów krajowych z cyklu imprez centralnych Polskiego Związku Szermierczego w 2016 roku. Członkowie Związku Wg rozdzielnia środa, 1 lipca 2015 Szanowni Państwo, Poniżej przesyłamy propozycje rozmieszczenia turniejów krajowych z cyklu imprez centralnych Polskiego Związku Szermierczego w 2016

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO REGULAMIN GRAND PRIX POLSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA TANECZNEGO Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego Redakcja: Paweł de Pourbaix Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem regulaminu zawodów - zadania do realizacji:

Przykładowy zakres prac Komitetu Organizacyjnego przed opracowaniem regulaminu zawodów - zadania do realizacji: Podstawowym warunkiem rozwoju sportu i spełnienia przezeń funkcji społecznej jest właściwa realizacja współzawodnictwa. Stąd też działalność wszystkich osób oraz instytucji związanych ze sportem jest skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015

GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 GIMNASTYKA SPORTOWA REGULAMIN 2015 WARSZAWA STYCZEŃ 2015 SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Warszawsko-Mazowiecki Związek Gimnastyczny: 02-815 Warszawa, ul. Żołny 56A: gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r. UCHWAŁA NR LIV/1575/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych m.st.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN "BARTOSZ 2011"

REGULAMIN BARTOSZ 2011 REGULAMIN JUBILEUSZOWEGO X NADWIŚLAŃSKIEGO TURNIEJU w WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC "BARTOSZ 2011" Tarnobrzeg 18.09.2011r I. CEL 1. Celem Turnieju jest popularyzacja sportów siłowych wśród osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O ZAWODACH XIII

KOMUNIKAT O ZAWODACH XIII I. CELE KOMUNIKAT O ZAWODACH XIII Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym i I w Trójboju Siłowym Klasycznym Zielonki 12 i 13.09.2015

Bardziej szczegółowo

PZKB Ogólne Przepisy i Postanowienia Rozdział XI

PZKB Ogólne Przepisy i Postanowienia Rozdział XI PZKB Ogólne Przepisy i Postanowienia Rozdział XI Wersja 2011.10.25 1 PZKB Ogólne Przepisy i Postanowienia Spis kolejności: Art. 1 Ogólne Przepisy i Postanowienia Art. 1. 1 Postępowanie zawodników 3 Art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Program minutowy

Regulamin Program minutowy Regulamin Program minutowy Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS juniorów Złote Koło XXXIV Wyścig Kolarski DOBCZYCE 2016 27 29 maja 2016 1. Cel Wyłonienie Mistrzów Krajowego Zrzeszenia LZS na rok 2016 Popularyzacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A. REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ

CZĘŚĆ A. REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ CZĘŚĆ A. REGULAMIN OGÓLNY WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ 1. Organizator Współzawodnictwo dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo nadzorowane jest przez Departament Sportu Wyczynowego

Bardziej szczegółowo

XX PUCHAR POLSKI W TAŃCU SPORTOWYM RADZYMIN - 14 CZERWCA 2014 r.

XX PUCHAR POLSKI W TAŃCU SPORTOWYM RADZYMIN - 14 CZERWCA 2014 r. 1. ORGANIZATORZY: Klub Sportowy Cobra Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu Polski Związek Tańca Sportowego 2. DATA I MIEJSCE IMPREZY: 14 czerwca 2014 r. (sobota), godz. 10 00 Hala Radzymińskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI ŻEGLARSKICH REGAT SPORTOWYCH w 2012r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie 8 ust. 1 Statutu PZŻ oraz: Art. 13 ust. 1 pkt b) Ustawy o Sporcie i uzupełniających rozporządzeń, Przepisów

Bardziej szczegółowo

IV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SPORTACH UMYSŁOWYCH P O D L A S K I E

IV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SPORTACH UMYSŁOWYCH P O D L A S K I E KOMUNIKAT NR 1 IV OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY W SPORTACH UMYSŁOWYCH P O D L A S K I E 2015 ORGANIZATORZY: Ministerstwo Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Podlaska Federacja

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZTÓW. Zakres zadania Rodzaj kosztów Uwagi

KATALOG KOSZTÓW. Zakres zadania Rodzaj kosztów Uwagi Załącznik nr 1 do Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2015, związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży uzdolnionej sportowo, przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

III Mistrzostwa Polski Poomsae (Techniczne MP) w Taekwondo Olimpijskim

III Mistrzostwa Polski Poomsae (Techniczne MP) w Taekwondo Olimpijskim a Warszawa 01-595, ul. Ks. J. Popiełuszki 21 tel.: 0 22 840 45 57; fax. 0 22 891 13 25 e-mail: biuro@pztaekwondo.pl NIP 779-20-26-124, REGON 430096079 w w w. p z t a e k w o n d o. p l III Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 7 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 17 kwietnia 2014 roku

DECYZJA NR 7 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 17 kwietnia 2014 roku DECYZJA NR 7 MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 17 kwietnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych ze szkoleniem młodzieży

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes (akt. od 01.01.2015)

Regulamin działania sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes (akt. od 01.01.2015) Być młodym i wysportowanym to wiele. Umieć to łączyć z dobrą nauką i spełnianiem obowiązków społecznych to bardzo wiele. Regulamin działania sekcji lekkiej atletyki MKS Hermes (akt. od 01.01.2015) (1)

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ D PRZEPISY PRAWNE D.VII REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ

CZĘŚĆ D PRZEPISY PRAWNE D.VII REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ l Powoływanie kadry i reprezentacji Część D.VII str. 1 l CZĘŚĆ D PRZEPISY PRAWNE D.VII REGULAMIN POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ ZASADY I WARUNKI REPREZENTOWANIA BARW NARODOWYCH W POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM

Bardziej szczegółowo

Regulaminy sportowe narciarskiego biegu na orientację Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Opracowanie i redakcja Jan Cegiełka Stefan Niczyporuk

Regulaminy sportowe narciarskiego biegu na orientację Polskiego Związku Orientacji Sportowej. Opracowanie i redakcja Jan Cegiełka Stefan Niczyporuk Regulaminy sportowe narciarskiego biegu na orientację Polskiego Związku Orientacji Sportowej Opracowanie i redakcja Jan Cegiełka Stefan Niczyporuk Warszawa 2011 REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI W NARCIARSKIM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 09-08-2015

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 09-08-2015 REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 09-08-2015 I. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem wyścigu MTB XCO Tuchów jest: - Kolarskie Centrum Promocyjne ul. Rydza - Śmigłego 7 33-100 Tarnów - Salon

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Głównym celem programu jest wyselekcjonowanie i przygotowanie zarówno pod względem motorycznym jak i technicznym perspektywicznych,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE REALIZACJI ZADAŃ Z OBSZARU SPORTU WYCZYNOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE REALIZACJI ZADAŃ Z OBSZARU SPORTU WYCZYNOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-FINANSOWE REALIZACJI ZADAŃ Z OBSZARU SPORTU WYCZYNOWEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Marta Przeździecka Departament Sportu Wyczynowego Spała, październik 2011 r. Źródła finansowania Fundusz

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM

SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM SZKOLENIE MŁODZIEŻY POLSKIM ZWIĄZKU BILARDOWYM OKOŁO 7.OOO-(SIEDEM TYSIĘCY DZIECI)-TRENUJĄCYCH GŁÓWNIE W SZKOŁACH W SZKOŁACH ZNAJDUJE SIĘ BLISKO 200 STOŁÓW BILARDOWYCH!!! I ETAP II ETAP III ETAP IV ETAP

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 12 i 13 lat I i II runda

R E G U L A M I N DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 12 i 13 lat I i II runda R E G U L A M I N DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW 12 i 13 lat I i II runda 1. Termin i miejsce zawodów. I Runda 12-13 lat OZP - marzec II Runda 12 lat OZP - czerwiec II Runda (zawody finałowe) 13 lat

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE POLSKIE TOWARZYSTWO TANECZNE PRZEPISY SPORTOWEGO TAŃCA TOWARZYSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW Opracował: Grzegorz Gargula Tylko do użytku wewnątrzorganizacyjnego

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO ADRES : ul. ŁAZIENKOWSKA 6A, 00-449 WARSZAWA, POLSKA TEL.: (22) 629 52 07 EMAL:OFFICE@PFSA.COM.

POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO ADRES : ul. ŁAZIENKOWSKA 6A, 00-449 WARSZAWA, POLSKA TEL.: (22) 629 52 07 EMAL:OFFICE@PFSA.COM. sezon 2012/2013 Zasady i prawo startu w poszczególnych ch oraz tabela nr 2 Zasady startu w poszczególnych ch Zawodnik może startować w wyższej klasie, jeżeli spełnia normy z tabeli nr 2, bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

I Otwarte Mistrzostwa Polski Sztuk Walk WFMC.

I Otwarte Mistrzostwa Polski Sztuk Walk WFMC. Federacja WFMC, Walhalla Fight Club oraz Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki mają zaszczyt zaprosić Państwa na I Otwarte Mistrzostwa Polski Sztuk Walk WFMC. Data: 19 stycznia 2013r Miejsce: Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Zasady współzawodnictwa w sporcie dzieci i młodzieży w 2012 roku.

Zasady współzawodnictwa w sporcie dzieci i młodzieży w 2012 roku. Zasady współzawodnictwa w sporcie dzieci i młodzieży w 2012 roku. Biathlon (zimowy) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek

Bardziej szczegółowo

Zakres zadania Rodzaj kosztów Uwagi

Zakres zadania Rodzaj kosztów Uwagi Załącznik nr 1 do Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2016 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ. MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas

REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ. MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ I. CEL ZAWODÓW MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas w kat. kobiet i mężczyzn w dniach 18 19

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MKS TRÓJKA - ŁÓDŹ

REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MKS TRÓJKA - ŁÓDŹ REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MKS TRÓJKA - ŁÓDŹ 1. Regulamin opracowany na podstawie Statutu Stowarzyszenia. 2. Regulamin określa szczegółowo: Prawa i obowiązki zawodników i trenerów, Zasady selekcji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 681/XXIX/08. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 XI 2008 r.

UCHWAŁA NR 681/XXIX/08. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 XI 2008 r. UCHWAŁA NR 681/XXIX/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 28 XI 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień, nagród i stypendiów zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej AKW.1711.20.2016 egz. nr 1 sprawozdania SPRAWOZDANIE Sporządzone przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działających na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

KATALOG KOSZTÓW. Zakres zadania Rodzaj kosztów Uwagi

KATALOG KOSZTÓW. Zakres zadania Rodzaj kosztów Uwagi Załącznik nr 1 do Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniem i udziałem w mistrzostwach

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW:

ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW: Załącznik 1. A. Kategorie wiekowe 1. Kategorie wiekowe grup Hobby a) Młodzież 16-18 lat b) Dorośli 19-34 lata ZASADY WSPÓŁZAWODNICTWA W GRUPACH HOBBY I SENIORÓW: Obowiązuje wiek starszego z partnerów.

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM

AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM AEROKLUB POLSKI POLSKI ZWIĄZEK SPORTU LOTNICZEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA ORGANIZACJI IMPREZ I ZAWODÓW SPORTOWYCH W SPORCIE LOTNICZYM Warszawa, 2010 1 Użyte w niniejszym Regulaminie definicje lub skróty

Bardziej szczegółowo

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY REGULAMIN XV WOJEWÓDZKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY NA 2014 ROK ORAZ WYNIKI 2013 ROKU ZACHODNIOPOMORSKIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2014 2 I. CEL I ZADANIA 1. Zaprezentowanie dorobku sportowego klubów, gmin i powiatów

Bardziej szczegółowo

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA TORUNIA

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA TORUNIA HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA MIASTA TORUNIA Klub Sportowy Laguna 24 Toruń serdecznie zaprasza na 29-30listopada 2014 r. 1. Termin i miejsce zawodów 29 30.11.2014 r. Toruń Uniwersyteckie Centrum Sportowe,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FRKF (szkolenie młodzieży)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FRKF (szkolenie młodzieży) ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOFINANSOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FRKF (szkolenie młodzieży) Jerzy Eliasz Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i Turystyki Konferencja

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej AKW.1711.19.2016 egz. nr 1 sprawozdania SPRAWOZDANIE Sporządzone przez Zespół Audytu i Kontroli Wewnętrznej działających na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Kapitanat Sportowy K-POZŻ Bydgoszcz. System rywalizacji sportowej zawodników ocena poziomu sportowego zawodników i klubów w K-POZŻ na rok 2015

Kapitanat Sportowy K-POZŻ Bydgoszcz. System rywalizacji sportowej zawodników ocena poziomu sportowego zawodników i klubów w K-POZŻ na rok 2015 Kapitanat Sportowy K-POZŻ Bydgoszcz System rywalizacji sportowej zawodników ocena poziomu sportowego zawodników i klubów w K-POZŻ na rok 2015 Wprowadzenie systemu rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach finałowych PZN opublikuje na dwa tygodnie przed zawodami finałowymi.

Ostateczną listę uprawnionych do startu w zawodach finałowych PZN opublikuje na dwa tygodnie przed zawodami finałowymi. Narciarstwo klasyczne (*2017) Biegi narciarskie 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Narciarski. 2. Termin zawodów

Bardziej szczegółowo

INVITATION ZAPROSZENIE. do udziału w drugiej edycji Grand Prix Karate - Lębork 2015.

INVITATION ZAPROSZENIE. do udziału w drugiej edycji Grand Prix Karate - Lębork 2015. INVITATION ZAPROSZENIE Scotland, The The W imieniu organizatorów mam zaszczyt zaprosić kluby karate i zawodników do udziału w drugiej edycji Grand Prix Karate - Lębork 2015. Zawody odbędą się 14 listopada

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI w PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D - OLECKO 2015 -

MISTRZOSTWA POLSKI w PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D - OLECKO 2015 - MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU W PŁETWACH kat. E, D OLECKO 2015 - BURMISTRZ OLECKA, MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI w Olecku, OLECKIE STOWARZYSZENIE NURKOWE Amfiprion zapraszają na: MISTRZOSTWA POLSKI

Bardziej szczegółowo

XXXIII Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF Bydgoszcz 2013

XXXIII Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF Bydgoszcz 2013 XXXIII Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF Bydgoszcz 2013 Regulamin I CEL ZAWODÓW Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach oraz popularyzacja karate WKF jako

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT XX OTWARTYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI POLSKIEJ UNII TAEKWONDO

KOMUNIKAT XX OTWARTYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI POLSKIEJ UNII TAEKWONDO KOMUNIKAT XX OTWARTYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI POLSKIEJ UNII TAEKWONDO NAZWA IMPREZY: XX Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Polskiej Unii Taekwondo ORGANIZATORZY: KS Orient, ZS PUT, Urząd

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZAWODÓW 1. CEL ZAWODÓW:

KOMUNIKAT ZAWODÓW 1. CEL ZAWODÓW: KOMUNIKAT ZAWODÓW 1. CEL ZAWODÓW: Wyłonienie najlepszego klubu oraz najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach, Propagowanie pływania w płetwach oraz PZPn, Promocja województwa pomorskiego, Kaszub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XVI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI KARATE DZIECI, śaków,młodzików I JUNIORÓW MŁODSZYCH

REGULAMIN. XVI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI KARATE DZIECI, śaków,młodzików I JUNIORÓW MŁODSZYCH REGULAMIN XVI MIĘDZYNARODOWY PUCHAR POLSKI KARATE DZIECI, śaków,młodzików I JUNIORÓW MŁODSZYCH XIV MISTRZOSTWA POLSKI KARATE SENIORÓW STARSZYCH DINOZAURÓW BRZEG DOLNY 31.05.2008r. Hala Sportowa Rokita

Bardziej szczegółowo

XXI MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W TAEKWONDO PUT. NAZWA IMPREZY: XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Taekwondo PUT

XXI MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W TAEKWONDO PUT. NAZWA IMPREZY: XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Taekwondo PUT NAZWA IMPREZY: XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Taekwondo PUT ORGANIZATORZY: Klub Sportowy Orient, Związek Sportowy Polska Unia Taekwondo, Urząd Miasta Częstochowy TERMIN: 15-16.03.2014r. MIEJSCE:

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 17/18 LAT OPOLE. 14-16.03.2014 r. pod Patronatem Prezydenta Miasta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego

ZIMOWE MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 17/18 LAT OPOLE. 14-16.03.2014 r. pod Patronatem Prezydenta Miasta Opola Ryszarda Zembaczyńskiego 1. Termin i miejsce zawodów: KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 1.1 14-16.03.2014 r. MOSiR Opole, pływalnia Wodna Nuta, ul. Prószkowska 96 1.2 Długość pływalni 25 m, liczba torów 10, temperatura wody 27 o C 1.3 Pomiar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku

UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku UCHWAŁA Zarządu Polskiego Związku Zapaśniczego z dnia 14 grudnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia krajowych kryteriów kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w zapasach RIO2016 Na podstawie par.(28) Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE KOZIENICE 15-17.05.2015

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE KOZIENICE 15-17.05.2015 REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W LEKKIEJ ATLETYCE KOZIENICE 15-17.05.2015 I. Cel 1. Wyłonienie indywidualnych Mistrzów Polski Juniorów dla osób ze schorzeniami narządu ruchu

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów

Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów Program szkolenia zawodników w ramach Kadry Makroregionalnej w podnoszeniu ciężarów PROJEKT Głównym celem programu jest wyselekcjonowanie i przygotowanie zarówno pod względem motorycznym jak i technicznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 22 06 2014

REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 22 06 2014 REGULAMIN Puchar Polski w Kolarstwie MTB XCO Tuchów 22 06 2014 I. ORGANIZATOR 1.1 Organizatorem wyścigu MTB XCO Tuchów jest: Kolarskie Centrum Promocyjne ul. Rydza Śmigłego 7 33 100 Tarnów Salon rowerowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie

REGULAMIN. Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lublinie REGULAMIN 55 Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego o Złotą Wieżę I. CEL Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Popularyzacja szachów w środowisku wiejskim Wyłonienie Drużynowego Mistrza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW, SEMINARIÓW I WARSZTATÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW, SEMINARIÓW I WARSZTATÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU 1 Załącznik do Uchwały nr 16/2013 Senatu PPWSZ z dnia 24 maja 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW, SEMINARIÓW I WARSZTATÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wyścig zostanie rozegrany w dniach 30-31 sierpnia 2014 zgodnie z przepisami UCI i PZKol.

REGULAMIN. Wyścig zostanie rozegrany w dniach 30-31 sierpnia 2014 zgodnie z przepisami UCI i PZKol. REGULAMIN 1. Organizator Grabek Promotion Sp. z o.o. ul. Osiedle Robotnicze 9/2 58-500 Jelenia Góra tel/fax+48 75 76 123 76 biuro@karkonoskiklasyk.pl Dyrektor wyścigu Maciej Grabek, grabek@karkonoskiklasyk.pl

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 100/2014 Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 11 sierpnia 2014 r. R E G U L A M I N organizacji otwartych konkursów ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

Komunikat organizacyjny nr 1 OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH UMYSŁOWYCH PODKARPACKIE 2012

Komunikat organizacyjny nr 1 OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH UMYSŁOWYCH PODKARPACKIE 2012 Komunikat organizacyjny nr 1 OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W SPORTACH UMYSŁOWYCH PODKARPACKIE 2012 ORGANIZATORZY: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 1 I. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW 14 21.04.2012

Bardziej szczegółowo

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich PROJEKT Running competitions in the cross-border region

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich PROJEKT Running competitions in the cross-border region Fundacja Instytut Studiów Wschodnich PROJEKT Running competitions in the cross-border region Projekt współfinansowany w ramach Działania Przygotowawczego: Europejskie partnerstwo na rzecz sportu. Fundacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ

CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY UZDOLNIONEJ 1. Organizator 1.1. Współzawodnictwo dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo nadzorowane jest przez Departament Sportu Młodzieżowego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ORGANIZATORZY KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZIMOWE M IS TR Z O STWA POLS K I SENIOR ÓW I MŁOD ZIEŻOWC Ó W W P ŁYWANIU MISTRZOSTWA POD PATRONATEM PREZYDENTA OLSZTYNA PIOTRA GRZYMOWICZA OLSZTYN 15 18.12.2016 r.

Bardziej szczegółowo

XXVII Puchar Polski Seniorów. Zamość 2010. W porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate Organizator kieruje do Waszego Klubu niniejsze

XXVII Puchar Polski Seniorów. Zamość 2010. W porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate Organizator kieruje do Waszego Klubu niniejsze XXVII Puchar Polski Seniorów Zamość 2010 W porozumieniu z Komisją Kyokushin Polskiego Związku Karate Organizator kieruje do Waszego Klubu niniejsze ZAPROSZENIE I. I. Organizator. Zamojski Klub Kyokushin

Bardziej szczegółowo

XXVI Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym 22 24 maja 2015 r. Włocławek

XXVI Mistrzostwa Polski Seniorów, Młodzieżowców, Juniorów i Juniorów Młodszych w Karate Tradycyjnym 22 24 maja 2015 r. Włocławek Polski Związek Karate Tradycyjnego zrzeszony w 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87 International Traditional Karate Federation ITKF tel./fax (42) 632-85-79, tel. (42) 632-97-59 European Traditional Karate

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego miasta z zakresu kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

(a) godnie reprezentować Klub oraz tworzyć sportową i koleżeńską atmosferę wśród

(a) godnie reprezentować Klub oraz tworzyć sportową i koleżeńską atmosferę wśród REGULAMIN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MKS TRÓJKA - ŁÓDŹ 1. Regulamin opracowany na podstawie Statutu Stowarzyszenia. 2. Regulamin określa szczegółowo: Prawa i obowiązki zawodników i trenerów, Zasady selekcji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW I MŁODZICZEK W SUMO

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW I MŁODZICZEK W SUMO KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW MŁODZIKÓW I MŁODZICZEK W SUMO I. ORGANIZATOR: STREFY A w Gorzowie Wlkp. Województwa.: lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie Polski

Bardziej szczegółowo

XI Otwarty Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym 10 12 czerwca 2011 r., Gdynia

XI Otwarty Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym 10 12 czerwca 2011 r., Gdynia Polski Związek Karate Tradycyjnego zrzeszony w 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87 International Traditional Karate Federation ITKF tel./fax (42) 632-85-79, tel. (42) 632-97-59 European Traditional Karate

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu Bałtyku w Nordic Walking etap 2 Gdynia

Regulamin Pucharu Bałtyku w Nordic Walking etap 2 Gdynia Regulamin Pucharu Bałtyku w Nordic Walking etap 2 Gdynia I. Sztab organizacyjny: a. Rada Dzielnicy Witomino Leśniczówka, b. The North Event, Fundacja Chodzezkijami.pl, c. Miasto Gdynia. II. Cele: a. promocja

Bardziej szczegółowo

Miejsce turnieju : Hala Sportowa przy ul. I Brygady w Stargardzie Szcz.

Miejsce turnieju : Hala Sportowa przy ul. I Brygady w Stargardzie Szcz. Regulamin Zawodów Organizator SHOBU-KAN Stargardzkie Stowarzyszenie Karate, Polski Związek Karate, Urząd Miasta Stargardu Szczecińskiego, Starostwo Powiatowe. Oficjalny sponsor Turnieju PHU Grąbal Kamikaze

Bardziej szczegółowo

I P A P Y R Z O W I C E S E R V O P E R A M I K E C O N S Z Z F S G KARTINGOWE DŁUGODYSTANSOWE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH REGULAMIN

I P A P Y R Z O W I C E S E R V O P E R A M I K E C O N S Z Z F S G KARTINGOWE DŁUGODYSTANSOWE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH REGULAMIN KARTINGOWE DŁUGODYSTANSOWE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH REGULAMIN 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Długodystansowe Drużynowe Mistrzostwa Służb Mundurowych są amatorskimi zawodami kartingowymi, rozgrywanymi

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Związek Szachowy 60-791 Poznań, ul. Reymonta 35 http:// www.wzszach.poznan.pl

Wielkopolski Związek Szachowy 60-791 Poznań, ul. Reymonta 35 http:// www.wzszach.poznan.pl Wielkopolski Związek Szachowy 60-791 Poznań, ul. Reymonta 35 http:// www.wzszach.poznan.pl tel: 61 866 60 31 wew.341 e-mail:wzszach@wzszach.poznan.pl Konto bankowe: Bank Pekao S.A. O/Poznań 17 1240 6625

Bardziej szczegółowo

Organizacja zgrupowania przed rozgrywkami play-off I ligi koszykówki mężczyzn

Organizacja zgrupowania przed rozgrywkami play-off I ligi koszykówki mężczyzn Załącznik nr 2 do zarządzenia nr PM-487/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 27 lutego 2015 r... (pieczęć klubu składającego wniosek)... (miejscowość, data) WNIOSEK O DOTACJĘ NA WSPARCIE ROZWOJU SPORTU

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE, Olsztyn, dnia 04 05 2015r. w/g rozdzielnika Kluby Piłki Siatkowej Województwa Warmińsko - Mazurskiego KOMUNIKAT 01/2015 WYDZIAŁU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W OLSZTYNIE,

Bardziej szczegółowo

W imieniu Polskiego Związku Karate OBORNICKI KLUB KARATE zaprasza na XXXII Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF Oborniki 2012.

W imieniu Polskiego Związku Karate OBORNICKI KLUB KARATE zaprasza na XXXII Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF Oborniki 2012. W imieniu Polskiego Związku Karate OBORNICKI KLUB KARATE zaprasza na XXXII Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate WKF Oborniki 2012 Regulamin I CEL ZAWODÓW Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka CEL 1. Upowszechnianie kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

REGULAMIN LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ LESZCZYŃSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ REGULAMIN LESZCZYŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I. P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Regulamin określa zasady przeprowadzenia zawodów sportowych dla dzieci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XX OGÓLNPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW ŚWIDNICA 2014

SZCZEGÓŁOWY KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XX OGÓLNPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW ŚWIDNICA 2014 Strona1 SZCZEGÓŁOWY KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XX OGÓLNPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY W PIŁCE RĘCZNEJ CHŁOPCÓW ŚWIDNICA 2014 Miejsce zawodów Biuro zawodów Kierownik zawodów Koordynator dyscypliny Hala OSiR,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS juniorów Złote Koło 29 31 V Dobczyce 2015

Regulamin Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS juniorów Złote Koło 29 31 V Dobczyce 2015 Regulamin Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia LZS juniorów Złote Koło 29 31 V Dobczyce 2015 1. Cel - Wyłonienie Mistrzów Krajowego Zrzeszenia LZS na rok 2015 jazda na czas start wspólny. - Kontynuacja wyścigu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2016 r. - SPORT Zasady naboru wniosków o wsparcie rozwoju sportu poprzez wsparcie finansowe klubów sportowych we

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Ju Jitsu Dzieci i Młodzików oraz Sport Kenjutsu o puchar Burmistrza Miasta Złotoryja

VI Turniej Ju Jitsu Dzieci i Młodzików oraz Sport Kenjutsu o puchar Burmistrza Miasta Złotoryja VI Turniej Ju Jitsu Dzieci i Młodzików oraz Sport Kenjutsu o puchar Burmistrza Miasta Złotoryja ORGANIZATOR: Urząd Miejski w Złotoryi Ognisko TKKF Asklepios przy Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

Bardziej szczegółowo

3 1. Wynik sportowy, kwalifikujący do przyznania stypendium, rozumiany jest jako:

3 1. Wynik sportowy, kwalifikujący do przyznania stypendium, rozumiany jest jako: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/375/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. Zasady i tryb przyznawania oraz pozbawiania stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O ZAWODACH V Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym

KOMUNIKAT O ZAWODACH V Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym KOMUNIKAT O ZAWODACH V Otwarte Integracyjne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym Przylesie, 22 listopada 2015 r. I. CELE 1. Popularyzacja klasycznego wyciskania leżąc na terenie

Bardziej szczegółowo

- bieg indywidualny 12,5 km z czterema strzelaniami (LSLS) lub bieg masowy 10 km z czterema

- bieg indywidualny 12,5 km z czterema strzelaniami (LSLS) lub bieg masowy 10 km z czterema Biathlon (zimowy) (*2016) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Biathlonu. 2. Termin zawodów Finały: luty 2016 3. Program

Bardziej szczegółowo

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH LICENCJE Załącznik Nr 26 1. Posiadanie licencji na uprawienie określonej dyscypliny sportu stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Motorowy. Warunki

Bardziej szczegółowo

Łyżwiarstwo szybkie short track 20.02 23.02.2015 Krynica-Zdrój

Łyżwiarstwo szybkie short track 20.02 23.02.2015 Krynica-Zdrój Łyżwiarstwo szybkie short track 20.02 23.02.2015 Krynica-Zdrój Miejsce zawodów Kierownik zawodów Sędzia Główny Delegat Techniczny ul. Park Sportowy 5, 33-380 Krynica-Zdrój Janusz Bielawski, tel. 603 765

Bardziej szczegółowo

I Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym września 2011 r., Lublin

I Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym września 2011 r., Lublin Polski Związek Karate Tradycyjnego zrzeszony w 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87 International Traditional Karate Federation ITKF tel./fax (42) 632-85-79, tel. (42) 632-97-59 European Traditional Karate

Bardziej szczegółowo

do 20 osób w konkurencji

do 20 osób w konkurencji Lekkoatletyka (*2012) 1. Organizator Komitet organizacyjny na terenie którego rozgrywana jest OOM. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz Woj. ZLA na terenie którego organizowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sekcji działających w ramach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. 1. Sekcje

Regulamin Sekcji działających w ramach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku. 1. Sekcje Regulamin Sekcji działających w ramach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku 1. Sekcje 1. Sekcja działająca w ramach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku, zwana dalej sekcją jest powoływana, zawieszana,

Bardziej szczegółowo