ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU w 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU w 2013 roku"

Transkrypt

1 ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU w 2013 roku Przed złożeniem wniosku o zwrot kosztów przejazdu osoby uprawnione zobowiązane są do zapoznania się z: Art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415, z późn. zm). Zasadami zwrotu kosztów przejazdu. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Ilekroć w zasadach jest mowa o: 1. Zasadach należy przez to rozumieć zasady dotyczące zwrotu kosztów dojazdu. 2. Zatrudnieniu wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. 3. Innej pracy zarobkowej oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych. 4. PUP Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim. 5. Miejsce stałego zamieszkania miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu lub jest zameldowana. 6. Dojazd poza miejsce zamieszkania dojazd z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia lub zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, badań lekarskich, zajęć aktywizacyjnych środkami komunikacji, które świadczą usługi w tym zakresie Zwrot kosztów przejazdu jest świadczeniem fakultatywnym w ramach limitu środków finansowych z Funduszy Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy działającego z upoważnienia Starosty. 3. Złożenie wniosku nie oznacza obligatoryjnego przyznania zwrotu kosztów przejazdu.

2 ROZDZIAŁ II Postanowienia szczegółowe 2 1. Wnioskodawca ubiegający się o zwrot kosztów przejazdu składa wniosek o zawarcie umowy (dotyczy staży, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych oraz osób, które podjęły zatrudnienie). 2. Wnioskodawca składa wniosek o zawarcie umowy, w którym określa: - okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (należy udokumentować), - środek transportu z którego korzysta ( w przypadku dojazdu własnym lub użyczonym środkiem lokomocji, we wniosku o zawarcie umowy należy podać uzasadnienie konieczności korzystania w ww. środka transportu /zwrot może nastąpić po rozpoznaniu przez PUP warunków dojazdu, godzin pracy i itp./). Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad. 3. Wniosek musi być wypełniony czytelnie, bez skreśleń i poprawek błędnie wypełniony podlega odrzuceniu. 4. Przy rozpatrywaniu wniosku o zawarcie umowy Starosta kieruje się możliwościami finansowymi Funduszu Pracy lub EFS. 5. Wniosek o zawarcie umowy o zwrot kosztów przejazdu (załącznik nr 1) należy składać w terminie do 30 dni od dnia podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych pod rygorem utraty prawa do skorzystania z ww. formy pomocy. 6. Umowa o zwrot kosztów przejazdu z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego zawierana jest na piśmie (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad). 7. W przypadku pozostałych form nie wymienionych w 2 ust 1 podstawą zwrotu kosztów przejazdu jest złożenie przez Wnioskodawcę odpowiedniego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych zasad. 8. Wszelkie zmiany warunków umowy dokonywane są na piśmie za obustronną zgodą pod rygorem nieważności. 9. Dyrektor PUP działający z upoważnienia Starosty, może dokonać zwrotu kosztów przejazdu tylko osobie bezrobotnej, która: a) w wyniku skierowania przez PUP podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową poza miejscem zamieszkania oraz uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

3 b) została skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, szkolenie, zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego, poza miejscem zamieszkania, c) została skierowana do wykonywania prac społecznie użytecznych, które wykonuje poza miejscem zamieszkania. d) została skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania Wnioskodawcy. e) została skierowana przez Powiatowy Urząd Pracy na badania lekarskie lub badania psychologiczne Podstawą zwrotu kosztów przejazdu jest złożenie przez osobę, która chce uzyskać zwrot kosztów przejazdu stosowanego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Formularze wniosków dostępne są w siedzibie urzędu i na stronie internetowej (dotyczy staży, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) 2. Wzór wniosku, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszych zasad dotyczy podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w wyniku skierowania przez PUP, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych. 3. Wzór wniosku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszych zasad dotyczy szkoleń, zajęć aktywiazacyjnych, zajęć z poradnictwa zawodowego, skierowanie na ofertę pracy, badań lekarskich. 4. Wzór oświadczenia wnioskodawcy o korzystaniu w własnego/użyczonego środka transportu, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszych zasad, dotyczy podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, szkoleń, zajęć aktywizacyjnych, zajęć z poradnictwa zawodowego, skierowania na ofertę pracy, badania lekarskie. 5. Do wniosku i rozliczenia o zwrot kosztów przejazdu środkiem transportu publicznego lub transportu obsługiwanego przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej, Wnioskodawca winien dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty przejazdu, tj. oryginał biletu imiennego miesięcznego lub oryginały biletów jednorazowych (określających trasę, cenę biletu, datę i godzinę) najtańszym środkiem transportu oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 niniejszych zasad) 6. W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu Wnioskodawca musi dołączyć: a) w przypadku przejazdu własnym środkiem transportu oświadczenie Wnioskodawcy o korzystaniu z własnego pojazdu, (załącznik nr 5)

4 - kserokopię: prawa jazdy, aktualny dowód rejestracyjny pojazdu, aktualne ubezpieczenie OC, oryginały dokumentów do wglądu). - dokument potwierdzający poniesienie wydatku na paliwo (faktura vat), - faktury vat potwierdzające poniesione wydatki związane z przejazdem winny być wystawione nie wcześniej niż 5 dni przed rozpoczęciem udziału w formie oraz max do 5 dni po zakończeniu udziału. b) w przypadku przejazdu użyczonym środkiem transportu oświadczenie Wnioskodawcy o korzystaniu z użyczonego pojazdu ( załącznik nr 5), - umowę użyczenia (załącznik nr 6 jeżeli osoba dojeżdża pojazdem, którego nie jest właścicielem) oraz dokumenty wymienione w 3 ust. 6 pkt. b. - kserokopię: prawa jazdy, aktualny dowód rejestracyjny pojazdu, aktualne ubezpieczenie OC, oryginały dokumentów do wglądu, - dokument potwierdzający poniesienie wydatku na paliwo fakturę vat. 7. W przypadku ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu osób dojeżdżających do pracy zakładowym środkiem transportu faktura, rachunek imienny lub zaświadczenie wystawione przez pracodawcę. a) kopię umowy o pracę, umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą, umowy cywilno - prawnej (jednorazowo przy wniosku składanym po raz pierwszy, oryginał dokumentu do wglądu), b) zaświadczenie o otrzymywanym wynagrodzeniu (dochodu) brutto w miesiącu, za który Wnioskodawca składa wniosek (dotyczy podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej), c) kserokopia listy obecności w pracy uwierzytelniona przez pracodawcę (dotyczy podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej). 8. Załączniki o których mowa w 3 ust 6 pkt. a lub b (tj. oświadczenie Wnioskodawcy o korzystaniu z pojazdu własnego/użyczonego) składa się jednorazowo przy pierwszym wniosku o zwrot kosztów przejazdu o ile nie zajdą okoliczności powodujące zmianę środka transportu Jeżeli koszt biletów jednorazowych, o których mowa w 3 przewyższa koszt zakupu najtańszego biletu miesięcznego, zwrot dokonywany jest w kwocie odpowiadającej kosztowi zakupu najtańszego biletu miesięcznego, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów (nie dotyczy szkoleń). 2. Jeżeli przejazd na danej trasie środkiem komunikacji publicznej wymaga przesiadki wówczas zwrot kosztów przejazdu następuje na podstawie stawki PKS bezpośrednio z miejsca zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, odbywania zajęć z poradnictwa zawodowego, badań lekarskich, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów (nie dotyczy szkoleń).

5 3. W przypadku braku bezpośredniego połączenia środkiem komunikacji publicznej zwrot kosztów przejazdu następuje po ustaleniu odległości między miejscem zamieszkania a miejscem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych w kwocie odpowiadającej kosztom zakupu najtańszego biletu miesięcznego, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów (nie dotyczy szkoleń). 4. Zwrot kosztów przejazdu własnym/użyczonym środkiem transportu nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kosztom zakupu najtańszego biletu miesięcznego na danej trasie jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów (nie dotyczy szkoleń). 5. W przypadku osób dojeżdżających do pracy zakładowym środkiem transportu zwrot kosztów przejazdu dokonywana jest w kwocie wystawionej faktury, rachunku imiennego lub zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, jednak nie więcej niż 80% poniesionych kosztów. 6. W przypadku szkolenia, zajęć aktywizacyjnych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, skierowania na ofertę pracy, badań lekarskich oraz prac społecznie użytecznych zwrot kosztów przejazdu własnym środkiem transportu nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej kosztom zakupu biletu jednorazowego na danej trasie. 7. Jeżeli okres, za który osoba wnioskuje o zwrot kosztów przejazdu, jest krótszy niż miesiąc, zwrot następuje w kwocie obliczonej proporcjonalnie do okresu za który świadczenie przysługuje ( kwotę miesięczną przejazdu obowiązującą na danej trasie dzieli się przez ilość dni roboczych i mnoży przez liczbę dni przepracowanych w okresie, za które zwrot przysługuje /z wyłączeniem choroby w przypadku wcześniejszego wykupienia biletu miesięcznego/). 8. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje za miesiąc, w którym rozwiązany został stosunek pracy lub stosunek służbowy bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w którym pracownik dokonał rozwiązania stosunku pracy na swój wniosek. 9. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje osobie, która jest dowożona do pracy, miejsca odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, zajęć aktywiazacyjnych, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, skierowania na ofertę pracy, badań lekarskich, prac społecznie użytecznych, prywatnym środkiem transportu jako pasażer Zwrotu poniesionych kosztów dojazdu dokonuje się na wniosek osoby uprawnionej na okres: a) do 12 miesięcy, jeżeli bezrobotny podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w wyniku skierowania przez PUP, w przypadku posiadania wystarczającej ilości środków finansowych przeznaczonych na ten cel,

6 b) wykonywania prac społecznie użytecznych, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia lub zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, podjętych w wyniku skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy. 2. Koszt przejazdu na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac społecznie użytecznych lub zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego, określa Urząd Pracy w oparciu o aktualne cenniki biletów poświadczone przez przewoźnika, zawierające informację stawek obowiązujących na danej trasie. 3. Kwotę zwrotu kosztów przejazdu ustala się mnożąc liczbę przepracowanych dni, odbytych zajęć na szkoleniu lub stażu, przez cenę biletu za przejazd w obie strony. 4. Jeżeli okres, za który strona wnioskuje o zwrot kosztów przejazdu, jest krótszy niż miesiąc, zwrot następuje w kwocie obliczonej proporcjonalnie do okresu przejazdu do miejsca pracy lub do miejsca odbywania stażu poza miejscem zamieszkania. 5. Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest po upływie każdego miesiąca, na osobiste konto bankowe Wnioskodawcy lub odbiór osobisty w Urzędzie Pocztowym w dniu wskazanym przez pracownika urzędu. 6. Zwrotowi podlegają koszty przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu publicznego (bilety PKS, PKP, BUS, MZK), transportu obsługiwanego przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej lub środkiem transportu (własnym lub użyczonym). 7. Koszty dojazdów zwraca się do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania ujętego w planie wydatków na dany rok W przypadku przejazdu środkami transportu wskazanymi w 3 ust 5 i 6 zwrotowi podlegać będą wyłącznie koszty faktycznie poniesione, za okres przebywania Wnioskodawcy na zwolnieniu lekarskim oraz innej nieobecności usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje. 2. W przypadku zakupienia biletów długoterminowych (miesięcznych) termin ważności biletu musi odpowiadać terminowi trwania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, czasu trwania zajęć z poradnictwa zawodowego lub wykonywania prac społecznie użytecznych Zwrot kosztów przejazdu może być przyznany od miesiąca, w którym złożono wniosek o dokonanie zwrotu kosztów przejazdu. 2. Pracownik merytoryczny dokonuje oceny formalno prawnej wniosku. W przypadku braku któregokolwiek z załączników Wnioskodawca wzywany jest do uzupełnienia braków

7 w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. W przypadku, gdy braki nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu. 3. Pracownik merytoryczny przedstawia kompletny wniosek wraz ze swoją opinią do akceptacji i zatwierdzenia przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim. 4. Wnioskodawca zobowiązuje się przedłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy rozliczenie kosztów dojazdu: - do 5 dnia roboczego każdego następnego miesiąca, za miesiąc którego zwrot dotyczy, wraz z załącznikami warunkującymi przyznanie zwrotu, (w przypadku stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych, podjęcia zatrudnienia), - do 5 dni roboczych po ukończeniu szkolenia, zajęć aktywizacyjnych, zajęć z poradnictwa zawodowego, skierowania na ofertę pracy, badań lekarskich. 5. W przypadku zwrotu kosztów przejazdu PUP wypłaci Wnioskodawcy należna kwotę w sposób wskazany we wniosku. Wypłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 6. O odmowie przyznania zwrotu kosztów przejazdu PUP powiadomi Wnioskodawcę pisemnie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. Od decyzji w tej sprawie nie przysługuje odwołanie. 7. W przypadku przerwania stażu z winy osoby bezrobotnej zgodnie z art. 53 ust 6 w związku z art. 41 ust 6 Ustaw z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn. zm.) osoba bezrobotna zobowiązana jest niezwłocznie do zwrotu wypłaconych przez urząd kosztów przejazdu. ROZDZIAŁ III Postanowienia końcowe 8 1. Od kosztów przejazdu nie odprowadza się zaliczki na podatek dochodowy. 2. Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem r. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami zastosowanie mają przepisy: Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Kodeks Cywilny. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Lwówek Śląski, dnia r. Dorota Piotrowska-Maślanka

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU

REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU Załącznik do Zarządzenia Dyrektora PUP Nr 20/2014 z dnia 03.06.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁASKU 1. Użyte w Regulaminie określenia:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU

ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY PRZYZNAWANIA BONU NA ZASIEDLENIE OSOBIE BEZROBOTNEJ DO

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne IRP-IS-50-1/2014 Regulamin organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Tel. 62 747 35 79 Fax 62 747 73 88 e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl, www.pup.jarocin.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH W dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa tryb przyznawania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE UL. ZAKŁADOWA 4, TEL. 63 24 77 800 FAX

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną? ABC bezrobotnego Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i świadczenia przysługują Ci po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Status bezrobotnego Możesz uzyskać status

Bardziej szczegółowo

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE: Rejestracja I. Uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZROBOTNEGO

PORADNIK BEZROBOTNEGO PORADNIK BEZROBOTNEGO POWIATOWY URZĄD PRACY w KWIDZYNIE www.bip.pupkwidzyn.pl Rejestracja bezrobotnego Jakie dokumenty do rejestracji? Osoby bezrobotne mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo