ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU. 1 Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU. 1 Definicje"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU w ramach projektu Aktywni na nowo realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU 1 Definicje 1. Przez przejazd należy rozumieć przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca, gdzie odbywa się szkolenie/staż/warsztaty w zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz z powrotem. 2. Przez zwrot kosztów przejazdu należy rozumieć zwrot kosztów przejazdu najtańszymi środkami komunikacji publicznej lub prywatnej na podstawie biletów jednorazowych. 2 Zwroty kosztów przejazdu prywatnymi środkami transportu 1. Jeżeli bezrobotny nie ma możliwości korzystania z komunikacji publicznej lub prywatnej na odcinku z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia/stażu/warsztatów, z uwagi na brak połączeń albo połączenia wynikające z rozkładów jazdy są niedogodne, a posiada prawo jazdy, wówczas Powiatowy Urząd Pracy dopuszcza możliwość zwrotu kosztów przejazdu prywatnym środkiem transportu do wysokości ceny biletu transportu publicznego lub prywatnego na danej trasie. 2. Przez prywatny środek transportu należy rozumieć: a) samochód własny (współmałżonka lub współwłaściciela), b) samochód użyczony na podstawie umowy użyczenia od osoby zamieszkującej w tej samej miejscowości, c) motocykl lub motorower własny (współmałżonka lub współwłaściciela). 3 Warunki otrzymania zwrotu kosztów przejazdu 1. Zwrot kosztów przejazdu może otrzymać bezrobotny, który spełnia łącznie następujące warunki: a) na podstawie skierowania Powiatowego Urzędu Pracy podjął udział w szkoleniu/stażu/warsztatach poza miejscem zamieszkania i dojeżdża do tego miejsca, b) faktycznie poniósł koszty związane z przejazdem (m.in. dokonał zakupu biletów, zakupu paliwa), c) złożył poprawnie wypełniony wniosek o zwrot kosztów przejazdu wraz z kompletem wymaganych przez Urząd dokumentów. 2. Zwrot kosztów przejazdu jest fakultatywną formą pomocy, a liczba osób objętych wsparciem i okres zwrotu kosztów przejazdu uzależnione są od wysokości posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy środków w ramach zaplanowanego w projekcie zadania. 3. Zwrot kosztów przejazdu jako fakultatywna forma pomocy nie podlega procedurom odwoławczym.

2 4 Wymagane dokumenty 1. Wraz z poprawnie i kompletnie wypełnionym drukiem wniosku o zwrot kosztów przejazdu bezrobotny ubiegający się o zwrot kosztów przejazdu składa: a) wszystkie zakupione bilety jednorazowe lub bilety miesięczne jeżeli bezrobotny dojeżdża środkami transportu publicznego lub prywatnego (KSK, PKS, PKP, przewoźnicy prywatni regularnie obsługujący dane trasy), b) kserokopię dowodu rejestracyjnego (ważne badania techniczne) i kserokopię prawa jazdy - jeżeli bezrobotny dojeżdża własnym (współmałżonka lub współwłaściciela) prywatnym środkiem transportu, c) kserokopię dowodu rejestracyjnego (ważne badania techniczne) i kserokopię prawa jazdy oraz umowę użyczenia - jeżeli bezrobotny dojeżdża użyczonym samochodem. 2. Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej/prywatnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu prywatnym środkiem transportu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Wzór umowy użyczenia samochodu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 5 Składanie wniosków o zwrot kosztów przejazdu 1. Wnioski o zwrot kosztów przejazdu wraz z kompletem dokumentów mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie oraz w sekretariatach filii urzędu w Trzciance i w Wieleniu albo przesyłane pocztą: a) w terminie do 10 dnia od zakończenia miesiąca, za który składany jest wniosek w przypadku szkoleń trwających dłużej niż miesiąc i stażu, b) w terminie do 10 dnia od zakończenia udziału w szkoleniu, warsztatach, 2. Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest na podany rachunek bankowy bezrobotnego wnioskującego o zwrot kosztów przejazdu lub przekazem pocztowym (wyłącznie w przypadku nieposiadania rachunku bankowego). 6 Ustalanie wysokości przysługującego zwrotu kosztów przejazdu 1. Wysokość zwrotu kosztów przejazdu środkami transportu publicznego lub prywatnego ustala się na podstawie sumy załączonych do wniosku biletów jednorazowych lub biletu miesięcznego. Nie uznaje się załączonych biletów za dni nieobecności, biletów na trasę niezgodną z miejscem zamieszkania i miejscem szkolenia/stażu/warsztatów. 2. Wysokość zwrotu kosztów przejazdu samochodem ustala się na podstawie ceny biletu jednorazowego obowiązującego na danej trasie przejazdu według stawek PKS Sp. z o.o. w Wałczu, mnożąc cenę biletu przez 2 i przez liczbę dni udziału w szkoleniu/stażu/warsztatach. 3. Wysokość zwrotu kosztów przejazdu motocyklem lub motorowerem stanowi połowę kwoty ustalonej na podstawie ceny biletu jednorazowego obowiązującego na danej trasie przejazdu według stawek PKS Sp. z o.o. w Wałczu, mnożąc cenę biletu przez 2 i przez liczbę dni udziału w szkoleniu/stażu/warsztatach.

3 4. Liczbę kilometrów na danej trasie przejazdu ustala się na podstawie 5. Powiatowy Urząd Pracy dokona zwrotu kosztów przejazdu do miejsca szkolenia/stażu/warsztatów, poniesionych na niniejszych zasadach, w wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 marca 2014 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2015 r. Czarnków, dnia 28 marca 2014 r. Zatwierdzam

4 Załącznik nr 1 Projekt POKL /13 Aktywni na nowo.... imię i nazwisko adres zamieszkania.. miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Wniosek o zwrot kosztów przejazdu - środkami komunikacji publicznej/prywatnej Zwracam się z wnioskiem o zwrot kosztów przejazdu poniesionych w związku z udziałem w: szkoleniu * pn (nazwa szkolenia, miejsce odbywania szkolenia) stażu * (nazwa pracodawcy, miejsce odbywania stażu) warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy *... (miejsce odbywania warsztatów) w wysokości zł na podstawie zakupionych biletów komunikacji publicznej/prywatnej. Poniższej przedkładam zestawienie poniesionych kosztów: Lp. Data Środek lokomocji (PKS/PKP) Cena biletu dojazd powrót Razem Suma: Zwrot kosztów przejazdu proszę przekazać: na konto bankowe:... przekazem pocztowym (wyłącznie w przypadku nieposiadania konta bankowego). Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu w ramach projektu Aktywni na nowo. *) niewłaściwe skreślić.. (czytelny podpis) Załączniki: 1.zakupione bilety komunikacji publicznej/prywatnej.

5 Załącznik nr imię i nazwisko adres zamieszkania.. miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Wniosek o zwrot kosztów przejazdu - prywatnym środkiem transportu (samochód / motocykl / motorower*) 1. Oświadczam, że dojeżdżałam/-em z miejsca zamieszkania..... do miejsca odbywania: szkolenia * pn (nazwa szkolenia, miejsce odbywania szkolenia) stażu * (nazwa pracodawcy, miejsce odbywania stażu) warsztatach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy *... (miejsce odbywania warsztatów) w dniach używając samochodu osobowego / motocykla / motoroweru* własnego/współmałżonka/użyczonego* o numerze rejestracyjnym Wnioskuję o zwrot faktycznie poniesionych kosztów przejazdu w wysokości zł (do wysokości kosztu przejazdu środkami komunikacji publicznej/prywatnej) 3. Informuję, że koszt przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej/prywatnej (PKS, PKP*) na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia/stażu/warsztatów * wynosi. zł. Zwrot kosztów przejazdu proszę przekazać: na konto bankowe:. przekazem pocztowym (wyłącznie w przypadku nieposiadania konta bankowego). Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu w ramach projektu Aktywni na nowo. * ) niewłaściwe skreślić (czytelny podpis) Załączniki: 1. kserokopia dowodu rejestracyjnego, 2. kserokopia prawa jazdy, 3. umowa użyczenia samochodu / motocykla / motoroweru.

6 Załącznik nr 3 UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU zawarta w dniu. w.. pomiędzy:., zamieszkałym(ą) w... legitymującym(ą) się dowodem osobistym.. wydanym przez.. zwanym(ą) dalej Użyczającym a, zamieszkałym(ą) w legitymującym(ą) się dowodem osobistym... wydanym przez. zwanym(ą) dalej Biorącym do używania o następującej treści: 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest samochód osobowy marki, nr rejestracyjny. 2. Użyczający oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego własność oraz jest wolny od jakichkolwiek roszczeń i obciążeń na rzecz osób trzecich. 3. Przedmiot użyczenia jest w dobrym stanie technicznym. 4. Badania techniczne pojazdu są ważne do Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Biorącemu do używania opisany w 1 przedmiot użyczenia na okres od dnia. do dnia, tj. na czas trwania szkolenia/stażu/warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy *. 2. Po upływie powyższego terminu Biorący do używania zobowiązuje się zwrócić przedmiot użyczenia bez wezwania i w stanie niepogorszonym Biorący do używania potwierdza odbiór przedmiotu użyczenia i nie wnosi uwag do jego stanu technicznego. 2. Biorący do używania oświadcza, że będzie używał przedmiotu użyczenia zgodnie z przeznaczeniem i nie odda do używania osobie trzeciej. 3. Wszelkie koszty z tytułu korzystania z przedmiotu użyczenia przez cały czas trwania niniejszej umowy, w tym koszt wszelkich napraw niezbędnych do zachowania przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym, ponosi Biorący do używania. 4 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 5 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron... Użyczający.. Biorący do używania *) niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 2. do Regulaminu Projektu Opiekun Twój nowy zawód PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU

Załącznik nr 2. do Regulaminu Projektu Opiekun Twój nowy zawód PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU Załącznik nr 2. do Regulaminu Projektu Opiekun Twój nowy zawód PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 1. 1. Uczestnicy/-czki projektu mogą wnioskować o zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 1. W ramach projektu pt. Nowa jakość kształcenia przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla Uczestników Projektu.

1 Informacje ogólne. 1. W ramach projektu pt. Nowa jakość kształcenia przewiduje się zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla Uczestników Projektu. REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU dotyczy realizacji projektu Nowa jakość kształcenia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Informacje ogólne 1. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu nr POKL.09.04.00-24-055/12

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU w ramach projektu nr POKL.09.04.00-24-055/12 Projekt W regionie o regionie realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatywa w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu

Bardziej szczegółowo

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 1) Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu jest przedstawienie poprawnie wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu uczestnika/czki na doradztwo/szkolenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU w 2013 roku

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU w 2013 roku ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU w 2013 roku Przed złożeniem wniosku o zwrot kosztów przejazdu osoby uprawnione zobowiązane są do zapoznania się z: Art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2015 WÓJTA GMINY WODZIERADY z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu korzystania z samochodu służbowego Urzędu Gminy Wodzierady. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Wniosek o zwrot kosztu noclegu. 2. Załącznik nr 2 - Wniosku o zwrot kosztów dojazdu

Załączniki: 1. Załącznik nr 1 - Wniosek o zwrot kosztu noclegu. 2. Załącznik nr 2 - Wniosku o zwrot kosztów dojazdu Procedura zwrotu kosztów dojazdu oraz noclegu dla Asystentów ds. testów uczestniczących w spotkaniach grupy roboczej w ramach projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych 1 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014 r. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych. Łódź, dn..

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014 r. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych. Łódź, dn.. ZARZĄDZENIE NR 15/2013 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie Nr 21/2012 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r.

Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r. Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie zasad przyznawania, realizowania i finansowania bonów szkoleniowych Na podstawie 20 pkt 14 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r.

Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. Uchwała Nr 639/122/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia REGULAMINU UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-inclusion Powiatu Goleniowskiego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3-5

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony (art.10 ust. 1, art. 39 i nas. ustawy Prawo Zamówień Publicznych) DOA.340/Z/23/12 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 42-217 Częstochowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotycząca postępowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z samochodu służbowego w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

Regulamin korzystania z samochodu służbowego w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2013 Regulamin korzystania z samochodu służbowego w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. 1. Celem Regulaminu jest efektywne zarządzanie samochodem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

4'bo I c2oll't- Uchwala Nr f IV Zarządu Powiatu Nowotlworskiego z dnia.~.~.. rq..~9j?ltff(aa.~..~3((,

4'bo I c2oll't- Uchwala Nr f IV Zarządu Powiatu Nowotlworskiego z dnia.~.~.. rq..~9j?ltff(aa.~..~3((, NARODOWA STRATEGIASPÓINO~CI.wA,~,!\-.~.,.~...,~ '$" "T.,..' /:"T'f D~ }''''{;rr... V~.,!:t;..;l. r, ''rl':'i 1... W NOWY~l Dwors«lVJ..a2~,wiook.iał vi, Ignsceg.o P 'Ił (""6-"I(lG r-:c"",,'/

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MŁAWIE w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia

REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MŁAWIE w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie z dnia 30.09.2014r. REGULAMIN POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W MŁAWIE w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SĄDECKIM URZĘDZIE PRACY URZĄD PRACY SĄDECKI URZĄD PRACY, 33-300 NOWY SĄCZ, UL. WĘGIERSKA 146 TEL. 18 442 91 10, FAX: 18 442 99 84, E-MAIL: sup@sup.nowysacz.pl REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą

<pełna nazwa Partnera Projektu >, zwanego dalej Partnerem, < pełne dane Beneficjenta Pomocy >, zwanym dalej przedsiębiorcą Załącznik nr 10 DO REGULAMINU UCZESTNICTWA UMOWA NR. NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO w ramach projektu Aktywizacja rynku pracy wsparcie osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących pracodawców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Zarządzenia w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych będących własnością Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Załącznik nr 1 Do Zarządzenia w sprawie zasad korzystania z samochodów służbowych będących własnością Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie Załącznik nr 1 Zasady korzystania własnością Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie 1 1. Samochody służbowe znajdują się w dyspozycji: a) Dyrektora; b) Akredytowanego Laboratorium

Bardziej szczegółowo