PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI (PTFOCz)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI (PTFOCz)"

Transkrypt

1 Częstochowa PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODDZIAŁ CZĘSTOCHOWSKI (PTFOCz) W dniu odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze PTFOCz. Porządek obrad był następujący:. Oficjalne przywitanie przybyłych członków i otwarcie zebrania sprawozdawczo wyborczego. Prof. dr hab.józef. Zbroszczyk, przewodniczący PTFOC kadencja Powołanie przewodniczącego prowadzącego zebranie. Prof. dr. hab. Jerzy Wysłocki 3. Wybranie sekretarza zebrania dr Stanisław Tkaczyk 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków na czas przeprowadzanego zebrania w składzie: Prof. dr hab. Kazimierz Dziliński Powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie: Dr Michał Piasecki Dr Zygmunt Olesik Sprawozdania z działalności Zarządu OCzPTF za okres Przewodniczący PTFOCz - Prof. dr hab. Józef Zbroszczyk (załącznik i 2) W okresie obejmującym kadencję Zarząd prowadził działalność w ramach, której zrealizowano następujące działania: Przyjęto 2 nowych członków i jedna osoba zrezygnowała z członkostwa w PTFOCz. W ramach seminariów naukowych odbyło się 8 wykładów wygłoszonych przez wielu wybitnych gości Wykłady były organizowane wspólnie przez środowisko fizyków z PTFOCz i Instytutów Fizyki (IF) Politechniki Częstochowskiej (PCz) i Akademii Jana Długosza w Częstochowie (AJD) Odbyły się 93 pokazy doświadczalne dla uczniów w IF AJD (534 uczestników) oraz 4 pokazy zorganizowane przez IF PCz (680 uczestników) Udział w organizacji Dni Nauki, które odbyły się w Politechnice Częstochowskiej w dniu W ramach tego przedsięwzięcia przeprowadzone zostały pokazy pod hasłem przewodnim: "Fizyka - ależ to bardzo proste".

2 Udział w organizacji IV Targów Edukacji, które odbyły się w Akademii Jana Długosza w Częstochowie w dniu W ramach tego przedsięwzięcia zostały przeprowadzone pokazy interesujących doświadczeń z fizyki W II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Starachowicach w dniu odbyły się Fizykalia W planie były referaty młodzieży dotyczące życia i działalności naukowej E. Rutherforda, H. Geigera i E. Mardsena, uczniowska sesja plakatowa, jarmark doświadczeń przygotowanych przez uczniów oraz wykład dr Grażyny Domańskiej z Akademii Górniczo Hutniczej z Krakowa na temat "Energetyki jądrowej" Organizatorami byli młodzież wraz z nauczycielami fizyki II LO w Starachowicach oraz PTFOCz Aktualizacja i prowadzenie strony internetowej OCzPTF Z 3 osób nominowanych prze PTFOCz nagrodę im. Arkadiusza Piekary III stopnia za rok 2008 za wyróżniającą się pracę magisterską otrzymał ex aequo: mgr Marcin Jarosik za pracę Obserwacje radioastronomiczne Słońca. Budowa i działanie odbiornika VLF wykonaną pod kierunkiem dr Radosława Szczęśniaka w Instytucie Fizyki Politechniki Częstochowskiej. Zarząd PTFOCz, w dniu 24 czerwca 2009 roku, wytypował ze swojego Oddziału do nagród: Mgr Jacek Orzechowski - nagroda PTF dla wyróżniających się nauczycieli fizyki. Otrzymał on ex aequo nagrodę PTF II stopnia dla wyróżniających się nauczycieli za rok 2009, za pracę z uzdolnioną młodzieżą i wybitne osiągnięcia uczniów na arenie krajowej i międzynarodowej. Współorganizacja z Regionalnym Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie (RODN WOM), Instytutem Fizyki AJD w Częstochowie (Zakład Dydaktyki Fizyki i Astromomii) i aktywne uczestnictwo członków PTFOCz w konferencji metodycznej dla nauczycieli fizyki: Praca z uczniem uzdolnionym - olimpiady fizyczne. Odbyła się ona Sprawozdanie finansowe PTFOCz za okres Skarbnik PTFOCz Dr Anna Przybył. (Załącznik 3) Stan kasy w dniu 0 kwietnia 2008 wynosił: zł. W okresie sprawozdawczym wpływy i wydatki były następujące: Wpływy: zł Wydatki: zł Stan kasy na dzień wynosi: zł 8. Protokół z działalności Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTFOCz Prof. Dr hab. Ryszard Hrabański (Załącznik 4) Komisja Rewizyjna stwierdziła, że: W okresie omawianej kadencji Dr Anna Przybył pełniła w sposób rzetelny i bardzo sprawny funkcje skarbnika, jak również zajmowała się wzorowo prowadzonym kolportażem prasy fizycznej tj. Postępów Fizyki oraz Europhysicsnews. Wspierały ją na Akademii J. Długosza Dr Ewa Jakubczyk i Gospodarka finansowa Zarządu w minionym okresie sprawozdawczym była prawidłowa i celowa. Konieczne jest założenia konta bankowego Oddziału. W minionej kadencji nie zanotowano istotnego wzrostu stanu liczebnego członków PTFOCz. Komisja proponuje podjecie akcji werbowania nowych członków. W opinii komisji na uznanie zasługuje działalność Zarządu w zakresie organizacji seminariów naukowych, na których wykładowcami było wielu znanych i wybitnych fizyków (takich seminariów odbyło się 9 i cieszyły się dużym zainteresowaniem) Na uznanie zasługuje kontynuacja pokazów fizycznych prowadzonych przez członków PTFOCz dla uczniów. W 2008 odbyło się 46 pokazów prowadzonych przez pracowników Akademii Jana Długosza (AJD) i Politechniki Częstochowskiej (PCz) natomiast w 2009 w AJD odbyło się 48 pokazów i kilka zorganizowała PCz. Na uwagę zasługuje udział członków naszego oddziału w IV Targach Edukacji w marcu PTFOCz uczestniczył w organizacji Fizykalii 2009 w Starachowicach 2

3 Na uwagę zasługuje zaangażowanie i działalność członków PTFOCz w organizacji I i II etapu Olimpiady Fizycznej. W opinii Komisji Zarząd korzystał z możliwości, jakie daje Internet. Strona internetowa jest na bieżąco aktualizowana. Komisja Rewizyjna wniosła o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi PTFOCz. 9. Sprawozdanie z działalności Okręgowego Komitetu Olimpiady Fizycznej Sekretarz Dr Zygmunt Olesik. (Załącznik 5) 0. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi PTFOCz. W dyskusji głos zabrał prof. Dr hab. Jerzy Wysłocki, który stwierdził m.in., że działalność ustępującego Zarządu należy uznać za właściwą i nie budzącą zastrzeżeń. Na uwagę zasługuje zaangażowanie dr Wojciech Gruhna w organizację seminariów naukowych, które pełnią istotną rolę zarówno dla środowiska naukowego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie jak i Politechniki Częstochowskiej. Za modyfikację, nową szatę i dbałość o aktualizację strony internetowej PTFOCz należą się szczególne podziękowania dr Ewie Mandowskiej. Natomiast za zaangażowanie i prowadzenie Olimpiady Fizycznej w okręgu częstochowskim należy podziękować dr Zygmuntowi Olesikowi i dr Henrykowi Kołodziejowi. Następnie głos zabrał dr Wojciech Gruhn i odniósł się do organizowanych seminariów naukowych i dydaktycznych. Na zakończenie Prof. dr hab. Jerzy Wysłocki wystąpił o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.. Przegłosowanie absolutorium nad ustępującym Zarządem PTFOCz pod kierunkiem Prof. Dr Hab. Józefa Zbroszczyka. 2. Podanie kandydatów na nowego przewodniczącego PTFOCz. 4. Przeprowadzenie głosowania nad wyborem nowego przewodniczącego PTFOCZ. Za...3 Przeciw... Komisji Skrutacyjnej przewodniczący zebrania ogłosił, że nowym przewodniczącym PTFOCz została: 5. Podanie kandydatów do Zarządu PTFOCz w składzie: Prof. dr hab. Wanda Ciurzyńska Prof. dr hab. Kazimierz Dziliński Prof. dr hab. Arkadiusz Mandowski Dr Anna Przybył Prof. dr hab. Jerzy Wysłocki Dr Wojciech Gruhn 3

4 6. Przeprowadzenie głosowania nad wyborem nowego składu Zarządu PTFOCz. W głosowaniu wzięło udział osób:... 4 Prof. dr hab. Wanda Ciurzyńska Prof. dr hab. Kazimierz Dziliński 4 0 Prof. dr hab. Arkadiusz Mandowski Dr Anna Przybył 3 0 Prof. dr hab. Jerzy Wysłocki Dr Wojciech Gruhn Komisji Skrutacyjnej wybrano nowy Zarząd PTFOCz w składzie: Prof. dr hab. Wanda Ciurzyńska Dr Anna Przybył Prof. dr hab. Jerzy Wysłocki Dr Wojciech Gruhn 7. Podanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej w składzie: Prof. dr hab. Ryszard Hrabański Prof dr hab Józef Zbroszczyk 8. Przeprowadzenie głosowania nad wyborem nowej komisji rewizyjnej PTFOCZ. Prof. dr hab. Ryszard Hrabański Prof. dr hab. Józef Zbroszczyk Komisji Skrutacyjnej wybrano nowy skład Komisji Rewizyjnej PTFOCz w składzie: Prof. dr hab. Ryszard Hrabański Prof dr hab Józef Zbroszczyk 9. Ukonstytuowanie się Zarządu PTFOCz. Przewodniczący PTFOCz dr Ewa Mandowska ogłasza skład nowego Zarządu: Wiceprzewodniczący... Prof. dr hab. Wanda Ciurzyńska Sekretarz... Skarbnik... Dr Anna Przybył Członek Zarządu...Prof. dr hab. Jerzy Wysłocki Członek Zarządu...Dr Wojciech Gruhn 20. Głosowanie nad formą realizacji składek PTF i opłat za Postępy Fizyki Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Delegatów w Krakowie, dotyczącą centralnego płacenia składek od 200 roku i punktem 6 listu ZGPTF z dnia zebranie członków PTFOCz postanawia utrzymać dotychczasową formę płacenia składek członkowskich i prenumeraty Postępów Fizyki dla tych członków, którym ta forma bardziej odpowiada. Głosy wstrzymujące...0

5 2. Wybór wiceprzewodniczącego Olimpiady Fizycznej na rok 200/20 Zgodziła się objąć to stanowisko dr Małgorzata Hyla. Głosy wstrzymujące Zabranie głosu przez przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków Prof. Dr hab. Kazimierza Dziliński Wnioski: Należy kontynuować działalność ustępującego Zarządu, szczególnie w organizowaniu seminariów naukowych i popularnonaukowych. Należy nadal prowadzić i dbać o aktualizacje strony internetowej OCzPTF. Złożono podziękowania dr Henrykowi Kołodziejowi i dr Zygmuntowi Olesikowi za wzorowe prowadzenie Olimpiady Fizycznej I i II stopnia. Zobowiązano Zarząd PTFOCz do wyasygnowania kwoty pieniędzy na nagrody dla uczestników II stopnia OF części doświadczalnej. Wnioskowano o założenie konta bankowego dla PTFOCz. Wnioskowano o zachęcenie młodych pracowników nauki do pracy w PTF-ie. Po odczytaniu wniosków wywiązała się dyskusja pomiędzy dr Piotrem Brąglem i prof. dr hab. Arkadiuszem Mandowskim na temat uwzględniania przynależności do PTF i zaangażowania podczas okresowej oceny pracowników Instytutu Fizyki AJD oraz na temat prowadzonych seminariów i pokazów z fizyki sygnowanych przez PTF. 23. Zabranie głosu przez nową przewodniczącą PTFOCz Wyraziła ona podziękowanie za zaufanie i wybór na tak zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko. Zapewniła, że dołoży wszelkich starań, żeby praca nowego Zarządu nie była gorsza od pracy ustępującego Zarządu. Zapowiedziała ona kontynuację prowadzonej dotychczas pracy. 24. Zamknięcie obrad przez przewodniczącego zebrania Protokółował:

Walne Zgromadzenie Członków PTA

Walne Zgromadzenie Członków PTA 92 Walne Zgromadzenie Członków PTA Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Antropologicznego z siedzibą w Poznaniu W dniu 7 września 2011 roku o godzinie 16:15 (drugi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 7 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 7 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR w dniu 7 listopada 2014 r. Posiedzenie Zarządu odbyło się w dniu 7.11.2014 r. w godzinach 12:30-15:00 w sali

Bardziej szczegółowo

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP 94 Nr 1/2012 BIULETYN ZG SBP BIULETYN INFORMACYJNY Zarządu Głównego SBP ISSN: 1232-4477 1/2012 W numerze m.in.: Sprawozdanie z działalności SBP w 2011 r. W numerze m.in.: Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 1732-3428 NR 05 (84) MAJ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3

PL ISSN 1732-3428 NR 05 (84) MAJ MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA. Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3 5 2011 NR 05 (84) MAJ PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA FARBY Konstrukcje z drewna klejonego Eurokod 3 SPIS TREŚCI Spis treści 5 2011 Ważne sprawy izbowe Urszula Kieller-Zawisza

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 10 Z życia Oddziału 11 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji GŁÓWNE KIERUNKI PRACY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FAR- MACEUTYCZNEGO W LATACH 2004-2007 Prace związane z działalnością naukową PTFarm kontynuacja prac z poprzednich

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. RADA KRAJOWA FSNT-NOT III. DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DOBRA KULTURY TECHNICZNEJ V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA S K R Ó T OCENA DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO FSNT-NOT W 2011 ROKU oraz SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ FSNT- NOT ZA ROK 2011 W przygotowaniu opracowania uczestniczyli: A.Barski,

Bardziej szczegółowo

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII.

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Obciążenie wiatrem. Fundamenty domu jednorodzinnego. Dodatek. specjalny. Wentylacja i klimatyzacja LUTY

Obciążenie wiatrem. Fundamenty domu jednorodzinnego. Dodatek. specjalny. Wentylacja i klimatyzacja LUTY Dodatek Wentylacja i klimatyzacja specjalny 2 2014 LUTY PL ISSN 1732-3428 MIESIĘ CZNIK POLSKIEJ IZBY INŻ YNIERÓW BUDOWNICTWA Obciążenie wiatrem Fundamenty domu jednorodzinnego Problemy z wielką płytą spis

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej

Biuletyn. Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Biuletyn Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej Nr 2 (50) Październik 2014. Drodzy Przyjaciele, Członkowie NTIE! Przekazujemy w Państwa ręce 50 numer Biuletynu Naukowego Towarzystwa Informatyki

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.7.2013 Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

wyborcze oddziału u Zrzeszenia w 2013 r.

wyborcze oddziału u Zrzeszenia w 2013 r. Jak prawidłowo zorganizować, przeprowadzić i udokumentować zebranie sprawozdawczo-wyborcze wyborcze oddziału u Zrzeszenia w 2013 r. Jak należy y zwołać zebranie walne oddziału? 1. Decyzje o terminie podejmuje

Bardziej szczegółowo

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 7-8(112-113) lipiec-sierpien 2005 r. Wiadomości KSN są dostępne na stronie internetowej KSN On line pod adresem:http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków SAFT Zebranie otworzył pan Bartosz Bodych Dyrektor Biura SAFT, Pełnomocnik Zarządu - oświadczeniem, że na dzień 25.11.2013r. na godzinę 18:30 w Klubie Aktora SAFT NOVA

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 27/2008. z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 14 l i s t o p a d a 2008 r o k u

P R O T O K Ó Ł Nr 27/2008. z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 14 l i s t o p a d a 2008 r o k u P R O T O K Ó Ł Nr 27/2008 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 14 l i s t o p a d a 2008 r o k u W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608

kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 kwartalnik nr 1 (29) marzec 2010 ISSN 1899-5608 Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Podkarpacka Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa ul. S³owackiego 20, 35-060 Rzeszów Sekretariat, Przewodnicz¹cy

Bardziej szczegółowo

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013

Protokół z zebrania plenarnego Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 7 marca 2013 Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk Sekretariat: Katedra Metrologii Elektronicznej i Fotonicznej Politechniki Wrocławskiej ul. B. Prusa 53/55, 50-317 Wrocław tel.: 071-320-6232,

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-56-9. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2011 ISBN 978-83-88700-56-9 Polskie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str.

Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA. Uważać na rutynę! Uroczysty Dzień Koksownika. Po męsku na argumenty. str. 4. str. 6 8. str. 11. str. Nr 4(14) kwiecień 2013 r. Jarosław Zagórowski ponownie Prezesem JSW SA str. 4 Uważać na rutynę! str. 6 8 Uroczysty Dzień Koksownika str. 11 Po męsku na argumenty str. 16 spis treści Z okazji naszego święta,

Bardziej szczegółowo

I Konferencja techniczna

I Konferencja techniczna I N F O R M AT O R KATOWICKIEGO ODDZIAŁU PZITB II PÓŁROCZE 2014 Redakcja: Kolegium Redakcyjne Oddziału PZITB Katowice, ul. Podgórna 4 tel. fax. 32-255-46-65 i n f o r m a t o r @ p z i t b. ka t o w i

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy

Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy MIESIĘCZNIK NR 7 8 (28 29) LIPIEC SIERPIEŃ 2006 PL ISSN 1732-3428 Błędy projektanta Zbiorniki wodne Problemy kierownika budowy Prezydent RP podziękował byłemu premierowi i wskazał nowego. Zjazd Polskiej

Bardziej szczegółowo